Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2016 року


С5
С692

Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом? : монографія

/ наук. ред. В.І. Подшивалкіна. - Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015. - 546 с. - 87.30
     В монографії досліджено зв'зок між активним включенням знань в організацію соціального життя й соціотехнологічною діяльністю. Вона є результатом об'єднання зусиль провідних соціологів, психологів, політологів, педагогів країни, а саме Києва, Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Львова, які мають досвід в галузі сучасних соціогуманітарних технологій. Активний розвиток соціогуманітарної практики сприяє росту інтересу до теорій, що пропонують не тільки оригінальні ідеї щодо пояснення сучасних соціальних явищ, але можуть сприяти поширенню методів, способів і технологій більш ефективного і соціально продуктивного життя.
     Монографія зорієнтована на широку читацьку аудиторію, і насамперед, на соціологів, психологів, лінгвістів та інших гуманітаріїв і може сприяти залученню їхньої уваги до соціоінженерних і соціотехнологічних проблем гуманітарного знання.

Ю3
Н271

Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога - професора Миколи Яковича Грота (1883-1886) : монографія

/ голов. ред. І.М. Коваль. - Одеса : ОНУ, 2016. - 456 с. - (Розвиток науки в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова). - ISBN 978-617-689-172-7 : 129.88


     Монографія присвячена видатному філософу та психолоіу професору Миколі Якович) Гроту, який доклав великих зусиль для формування вітчизняного філософсько-психологічного дискурсу та філософсько-психологічної діяльності.
    Наукова робота об'єднала сучасних істориків, бібліографів, філософів та психологів університету на шляху висвітлення особливостей одеського періоду в багатогранній діяльності М. Я. Грота. Складовою частиною видання є біобібліографічний покажчик наукової спадщини вченого, укладений на основі фондів наукових бібліотек Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та бібліотеки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. У монографії вперше представлені конспекти лекцій з філософії М. Я. Грота, а також маловідомі статті, які були надруковані в одеських газетах тих часів.
    Видання призначено як для психологів, філософів, істориків, науковців, так і для всього наукового та освітянського співтовариства.

Ч21
У45

Україна. Наука і культура. Вип. 36

/ голов. ред. О. Сергієнко. - К., 2015. - 512 с. - 69.00


     Книга про час, у якому живемо, яким його бачать і відчувають автори.
    Зима Майдану – в словах і образах – поверне читача в неохололу пам'ять, яка ще довго, якщо не завжди, буде з нами. А далі – Україна столітньої давнини, де троє молодих романтиків вирушають з Перемишля до Шевченкової вітчизни. Ідуть пішки від села до села, щоб зблизька пізнати омріяний край, їхні мандри скажуть багатьом з нас щось дуже важливе про Україну теперішню.
    Учені ведуть мову про нинішній стан і задачі науки на завтра, її місце в суспільному поступі.

Т218
Щ921

Щодра О.

Історична географія України від найдавніших часів до кінця XVIII століття

/ Ольга Щодра. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. - 296 с. - ISBN 978-617-10-0319-4 : 75.00    Навчальний посібник є однією із перших спроб систематичного та узагальненого розгляду історичної географії України, взаємодії географічного середовища і суспільства від стародавніх часів до кінця XVIII ст. Простежено формування предмету і структури історичної географії як спеціальної дисципліни, проаналізовано розвиток історико-географічних студій від доби античності до сьогодення та їх становлення в Україні. У посібнику підсумовано дослідження останніх десятиріч, особливу увагу звернено на історичну, фізичну, політичну та економічну географії, етнодемографічні процеси та міграції населення, формування історико-географічних регіонів, топонімів та етнонімів, а також на дискусійні проблеми історичної географії України. Текст проілюстрований картами, у додатках подані бібліографія і географічний покажчик.
    Книжка призначена для фахових істориків – студентів та викладачів, спеціалістів гуманітарних наук, а також для всіх, хто цікавиться вітчизняною історією, зокрема об'єктивними закономірностями та особливостями історичного розвитку України.

Р120
Г935

Санітарна мікробіологія : підруч.

/ С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. - 348 с. - (Біологічні Студії). - ISBN 978-617-10-0250-0 : 87.31

    Підручник містить вісім розділів, у яких охарактеризовані мікробоценози навколишнього середовища (води, повітря, грунту), продуктів харчування, предметів побуту, лікарських препаратів, а також процеси їхнього функціонування, які можуть впливати на здоров'я людини. Значну увагу приділено санітарно-показовому значенню мікроорганізмів, методам їх виявлення і контролю, заходам з очищення середовищ від небезпечних чинників. У кінці кожного розділу є питання для перевірки знань і список рекомендованої літератури для поглибленого ознайомлення.
    Для студентів, аспірантів біологічних, екологічних і медичних спеціальностей, а також для наукових працівників, фахівців-мікробіологів, епідеміологів різних установ і підприємств.

Щ31
Б902

Бугаєва О. В.

Музичне товариство ім. М.Д. Леонтовича (1921-1931) : біографічний словник

/ Олена Валентинівна Бугаєва. - К., 2015. - 348 с. - 141.21
    Дане довідкове видання є однією з перших спроб у вітчизняній гуманітаристині створення колективного портрета окремої мистецької організації – Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича (МТЛ), як цілісного об'єкта біографічного дослідження. Персоналізований формат репрезентації музичної культури України, у контекст якої органічно вписано славетне Товариство Леонтовича, відкрив можливості для поіменного переліку всіх його членів із числа вже відомих, маловідомих і взагалі незнаних постатей (не тільки музикантів), які входили до цього угруповання. Створення 450 біографічних «портретів» діячів МТЛ дало можливість окреслити в синкретичній єдності узагальнений образ Товариства як культурно-мистецького і соціального явища епохи.
    Пропоноване видання розраховане на представників гуманітарної сфери знань, фахівців з історії культури і музичного мистецтва України, викладачів і студентів, а також широке коло читачів, які цікавляться питаннями української біографіки.

Ю6
П18

Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. тр.

/ Н. В. Бородина, В. В. Готынян, К. О. Дымский [и др.] ; под ред. А.Ю. Цофнаса. - Одесса : Астропринт, 2008. - 248 с. - ISBN 978-966-318-900-0 : 28.00     Сборник приурочен к 80-летию доктора философских наук, профессора А. И. Уёмова и содержит статьи, которые имеют отношение к созданию параметрической общей теории систем и языка тернарного описания, их методологическому осмыслению и применению в различных областях знания. В сборник также помещены статьи биографического и мемуарного характера, имеющие историко-философский и науковедческий характер.
    Книга адресована студентам, аспирантам, научным работникам, всем, кто интересуется философией, логикой и методологией научного познания, а также науковедением.

Ч73
К382

Ківшар Т.

Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872-1959) : монографія

/ Таїсія Ківшар. - К. : Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 2015. - 532 с. - ISBN 978-966-02-7384-9 : 126.19     Монографія присвячена вивченню бібліотекознавчого, книгознавчого, бібліографознавчого та бібліографічного доробку визначного українського бібліолога С. О. Сірополка, висвітленню його книжкової та бібліотечної діяльності. Досліджено роль ученого у формуванні теоретико-методологічних засад вітчизняної бібліології, проаналізовано внесок у розбудову книжкової та бібліотечної справи України.
    Призначена для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографознавців, біографістів, викладачів, аспірантів і студентів вузів культури, а також усіх, кому цікава українська бібліологія та доля її визначних діячів.

53
С504

Сминтина В.

Поверхневі явища в напівпровідниках : підруч.

/ Валентин Сминтина. - Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016. - 224 с. - ISBN 978-617-689-162-8 : 43.19     Підручник призначений для студентів-фізиків старших курсів університетів. Матеріал, викладений у підручнику, може бути корисним аспірантам, молодим дослідникам, а також тим, хто цікавиться явищами, які розвиваються на поверхні матеріальних тіл, що знаходяться в різних агрегатних станах.

У01
Г124

Гаврилишин О.

Капіталізм для всіх чи для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень

/ Олег Гаврилишин. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 384 с. - ISBN 966-518-395-8 : 10.00     У новій книжці Олег Гаврилишин (упродовж багатьох років обіймає провідні посади у Міжнародному валютному фонді, а раніше служив в Українському уряді – в 1992 році радником на правах заступника міністра фінансів, відтак був альтернативним виконавчим директором Ради директорів МВФ, представляючи Україну) звертається до актуальної проблеми розвитку перехідних економік посткомуністичних країн. Цього разу у центрі уваги відомого економіста чи не найгостріша проблема перехідних економік – проблема соціальних наслідків економічних перетворень. Із залученням широкого фактичного матеріалу та сучасної методології автор пропонує своє тлумачення позитивних та негативних соціальних і економічних явищ, розглядає економічні перспективи тіснішої інтеграції посткомуністичних країн у світові міжнародні політичні й економічні організації.
    Книжка буде корисною передусім для фахівців-економістів, студентів та викладачів економічних спеціальностей, а також для широкої аудиторії тих, хто цікавиться економічним підгрунтям поточних і майбутніх соціально-політичних процесів в Україні і посткомуністичному світі в цілому.

П06
Ч755

Чорноземи масивів зрошення Одещини : монографія. - Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016. - 194 с. - ISBN 978-617-689-161-1 : 40.16


     Висвітлено матеріали багаторічного дослідження грунтоутворювальних процесів у чорноземах масивів зрошення Одещини як в умовах зрошення дощуванням, затопленням під культуру рису та краплинного способу поливу, так і припинення зрошення в останні 20 років та постіригаційної еволюції ландшафтів і грунтів. Наведено оцінку сучасного агромеліоративного стану грунтів і земель масивів зрошення та тенденції їх сучасної еволюції. Обгрунтовано систему заходів з управління грунтово-меліоративною ситуацією, охорони, раціонального використання та підвищення родючості чорноземів масивів зрошення.
    Для фахівців сільського і водного господарства, науковців і студентів.

55
Ш754

Шмуратко В. И.

Северо-западный шельф Черного моря в голоцене : моногр.

/ Валерий Иванович Шмуратко. - Одесса : ОНУ им. И.И. Мечникова, 2016. - 128 с. - ISBN 978-617-689-170-3 : 62.51     В монографии дано обоснование климато-тектонической модели голоценовой эволюции северо-западного шельфа Черного моря, основанной на количественной оценке гляцио-гидроизостатических деформаций литосферы и изменений климата. Рассмотрена проблема промежуточных голоценовых регрессий Черного моря в связи с резкими изменениями климата. Предложена стратегия изучения постледниковой истории северо-западного шельфа, ключевым элементом которой является количественная оценка эффекта изостатического выравнивания литосферы.
    Для геологов, географов, археологов, экологов и широкого круга читателей, интересующихся геологической историей формирования бассейна Черного моря.

53
Б385

Бедрій О.

'1'. Основа основ усього, передбачення законів природи та математизація фізики = Bedrij O. The Foundation and Mathematization of Physics : монографія

/ Орест Бедрій. - К. : Companion Group, 2014. - 120 с. - ISBN 978-966-1629-27-0 : 40.00     Монографію присвячено проблемам розуміння процесів існування, створенню єдиної картини механізмів існування (еволюції) часу-простору. Враховуючи високий рівень сучасних наукових дисциплін, постала потреба застосування методів математичної статистики. Такий підхід представлено у монографії відомого українського і американського фізика й математика О. Бедрія.

Ш6
Ч474

Черінь Г.

Меандри

/ Ганна Черінь. - К. : Києво-Могилянська академія, 2012. - 224 с. - ISBN 978-966-518-596-3 : 20.00     "Творчий неспокій ЖИВОЇ людин" – за формулюванням самої поетеси – вилився у вірші цієї збірки.
    Найрізноманітніші аспекти життя: вболівання за долю України, її сьогодення і майбутнє, авторські роздуми і спостереження, вражіння від подорожей, флоридські замальовки – теми її поезій. Але чільне місце тут посідає любовна лірика. Важко повірити, що це написано вже немолодою людиною. Пристрасть, ніжність, нетерпіння очікування, радість зустрічей – весь веселковий спектр кохання виграє на цих сторінках. Почуття, десятиліттями ув'язнювані в глибинах душ, нарешті вибухнули сонцесяйним квітом пізньої жоржини, перед буянням якої спантеличено відступає зима...
    Адресовано всім, "хто має в серці те, що не вмирає".

У01
Р152

Радзієвська С. О.

Глобальна економіка : конспект лекцій для студентів економічних напрямів підготовки усіх форм навчання

/ Світлана Олександрівна Радзієвська. - К. : Наш Формат, 2015. - 344 с. - ISBN 978-617-7092-51-2 : 50.00    Конспект лекцій доповнює основні підручники з дисципліни «Глобальна економіка» і призначений для самостійної роботи студентів.
    Курс містить дванадцять лекцій. Після теоретичних основ до кожної лекції подано питання для самостійної роботи, тести для самоперевірки, списки основної та додаткової літератури для подальшого опрацювання.
    Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами глобальної економіки.

Х3
Н439

Нежурбіда С. І.

Етіологія злочину: Теорії. Аналіз. Результат : монографія

/ Сергій Ігорович Нежурбіда. - Чернівці : Друк Арт, 2013. - 432 с. - ISBN 978-966-2021-88-2 : 70.00    У монографії зроблена спроба проаналізувати сучасні теорії причин злочинності на предмет універсальності. Досліджена еволюція аналізу теорій причин злочинності. Виділені основні напрями теорій. Висвітлені погляди на причини злочинності у філософії. Охарактеризовано «нетрадиційний» напрям теорій причин злочинності (економіка, фізика, релігія). Досліджені теорії соціологічного напряму. Розглядаються теорії причин злочинності як об'єкт порівняльної кримінології. Проведене порівняльно-кримінологічне дослідження сучасних теорій причин злочинності. В рамках дослідження біологічного напряму проаналізовані біосоціальні теорії. Запропонована теорія злочинної установки як універсальна теорія причин злочинності.
    Для всіх, кого цікавить етіологія злочину.

Ч48
Р156

Педагогічна практика (виконання навчальної програми з педагогіки) : навч.-метод. посіб.

/ В. В. Радул, Т. О. Кравцова, І. П. Краснощок. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. - 160 с. - ISBN 978-966-7406-88-2 : 42.00     У навчально-методичному посібнику подані матеріали, спрямовані на допомогу студентам в оволодінні компетенціями з організації виховної роботи з учнями основної та старшої школи, визначені цілі, зміст та завдання педагогічного модуля педагогічної практики: представлені критерії оцінювання студентів за підсумками педагогічної практики, зразки оформлення звітної документації. Для студентів та викладачів вищих навчальних педагогічних закладів.

Ч63
Д246

Новини на регіональному телебаченні : навч. посіб.


/ П. Я. Дворянин, В. В. Лизанчук. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. - 262 с. - ISBN 978-617-10-0316-3 : 50.00
    Проаналізовано інформаційно-змістові та емоційно-тематичні особливості телевізійних новин у різних регіонах України, які б мали цілеспрямованіше сприяти формуванню у глядачів високих морально-духовних і національно-гуманістичних переконань. Запропоновано методику створення соціокультурної моделі регіональних новинних випусків на засадах українськоцентричної парадигми, що містить абсолютні, національні, громадянські, сімейні, особисті соціокультурні категорії. Методика журналістської творчості зорієнтована на органічне поєднання регіональних, всеукраїнських та загальнолюдських цінностей, подолання хворобливого регіоналізму, неоднорідної ментальності, утвердження морально-психологічної, соціально-економічної соборності України.
    Для студентів-журналістів вищих навчальних закладів і журналістів-практиків.

Ш147
Т484

Ткаченко Е. Б.

Краткий самоучитель итальянской грамматики

/ Е. Б. Ткаченко. - М. : Эксмо, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-699-75641-4     В книге представлены все основные сведения о грамматической системе итальянского языка. Информация дается в доступной и сжатой форме, книга снабжена схемами и таблицами, облегчающими восприятие теоретического материала. Принцип изложения материала позволяет учесть трудности, возникающие у русскоязычных учащихся при освоении итальянской грамматики, и предупредить или скорректировать типичные ошибки при употреблении грамматических форм.
    Краткий самоучитель итальянской грамматики предназначен для учащихся школ, лицеев, гимназий и колледжей, студентов факультетов иностранных языков и институтов дополнительного образования, а также для широкого круга лиц, изучающих итальянский язык самостоятельно или на языковых курсах.

E01
М545

Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем : наукова школа доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Г.І. Башнянина

/ О. І. Ковтун, О. С. Вербова, П. Й. Мисловський [та ін.] ; за наук. ред. Г.І. Башнянина. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 1096 с. - ISBN 978-617-397-103-4 : 300.00    Дається загальна характеристика наукової школи Г. І. Башнянина. Визначається програмна концепція школи, її мета та головні завдання. Аналізуються основні результати роботи школи за останні 25 років її становлення. Міститься перелік захищених докторськихі кандидатських дисертацій, основних праць, опублікованих по проблематиці школи, а також наводиться коротка наукова характеристика із зазначенням наукових досягнень найактивніших членів школи. Визначаються основні досягнення наукової школи у сфері становлення та формування таких новітніх версій економічної науки, як «Економічна метаметодологія», «Метаекономія», «Економічна метрологія» та «Метрологічна економія».

З852
В439


Магниточувствительные полупроводниковые сенсоры : моногр.

/ И. М. Викулин, Л. Ф. Викулина, В. Э. Горбачев. - Одесса, 2016. - 144 с. - ISBN 978-617-582-035-3 : 50.00
    Описываются физические основы работы полупроводниковых гальваномагнитных приборов: датчиков Холла, магниторезисторов, магнитодиодов, биполярных и полевых магнитотранзисторов, магнитотиристоров, комбинаций этих приборов и магнитометров. Приводятся основные теоретические соотношения, определяющие их параметры, а также конструктивные особенности. Отмечены направления их использования. Приведены результаты исследований влияния радиационного облучения на каждый тип магнитоприборов.
   Для инженерно-технических работников, связанных с созданием и применением полупроводниковых приборов, аспирантов и студентов вузов.

Х9(4Укр)
П352


Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. Вип. 31 / редкол: В.І. Борисов (голов. ред.) та ін. - Харків : Право, 2016. - 278 с. - 85.00Ю6
С916


Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем

/ за ред. О.Г. Данильяна. - Харків : Право, 2016. - 488 с. - ISBN 978-966-458-994-6 : 90.00      Монографію присвячено дослідженню актуальних проблем інформаційного етапу розвитку суспільства, визначенню особливостей буття людини в сучасному інформаційному просторі, з'ясуванню взаємозв'язку правового суспільства, держави та людини в Україні. Важливе місце в роботі приділено проблемам розуміння та здійснення права в сучасних соціокультурних умовах. Особливістю монографії є те, що її автори розглядають проблеми сучасного суспільства у філософському, філософсько-правовому та правовиховному аспектах.
     Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування.

Ю9
П691

Практикум із групової психокорекції : підруч. - К. : Слово, 2015. - 752 с. - ISBN 978-966-194-220-1      У підручнику представлено детальну інформацію щодо специфіки групової психологічної корекції та її основних напрямів. Особливу увагу приділено обгрунтуванню тренінгу як психокорекційного методу, його методичних засобів. Розглядаються проблеми психокорекційної роботи з різними віковими групами. Матеріал підручника допоможе сформувати цілісні уявлення про організацію психокорекційної роботи у групі. До кожної з тем авторами подано теоретичну довідку, питання для самоконтролю, дискусійного обговорення, методичні рекомендації до практичних вправ. Для засвоєння термінології у підручнику наведено глосарій.
     Видання рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, психологів загальноосвітніх закладів, соціальних працівників.

С5
Т384


Технології соціально-педагогічної роботи з сім'ями : навч.-метод. посіб.

/ А. Й. Капська, І. В. Пєша, О. Ю. Міхеєва [та ін.]. - К. : Слово, 2015. - 328 с. - ISBN 978-966-194-213-3      У навчально-методичному посібнику охарактеризовано систему державної підтримки сімей, описано основні технології, форми та методи підтримки різних типів сімей, детально описано та визначено специфіку соціально-педагогічної роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах та прийомними сім'ями.
     Посібник адресований студентам спеціальності «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота», викладачам соціально-педагогічних дисциплін, працівникам-практикам, що займаються соціально-педагогічною діяльністю.

Х9(4Укр)
Ф611

Фіолевський Д. П.

Адвокатура : підруч.

/ Д. П. Фіолевський. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2014. - 624 с. - ISBN 978-617-566-240-3      У підручнику досліджуються філософсько-історичні чинники виникнення судового представництва. Подано системне бачення інституту адвокатури у світлі Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", ЗУ "Про безоплатну правову допомогу" та нового КПК. З огляду на кардинальні зміни в соціальній свідомості та орієнтирах держави, акцентується увага на необхідності якісних змін підготовки адвокатів, стилю та методів їхньої роботи.
     Розрахований на студентів вищих навчальних закладів юридичного спрямування, викладачів та широкого кола читачів.

Ч11
І-907


Історія української культури : підруч.

/ В. О. Лозовой, Л. В. Анучина, О. А. Стасевська [та ін.] ; за ред. В.О. Лозового. - Харків : Право, 2013. - 368 с. - ISBN 978-966-458-528-3      У підручнику висвітлено історичний процес становлення та розвитку української культури від прадавніх часів до сьогодення у світовому культурному контексті.
     Для студентів вищих навчальних закладів.

Юя7
Д183


Философия : учеб.

/ О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - Харьков : Право, 2013. - 496 с. - ISBN 978-966-458-330-2      В учебнике освещаются предмет философии, ее основные функции. Показываются роль и значение философии в жизни общества. Дается развернутая характеристика истории развития философской мысли, основных философских направлений и школ. Сжато, доступно и содержательно преподносятся основные разделы философии: онтология, феноменология, философия развития, эпистемология, методология, социальная философия, антропология, аксиология, философия истории.
     Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для всех, кто интересуется философскими проблемами.

Ч42
М18

Малафіїк І. В.

Дидактика новітньої школи : навч. посіб.

/ Іван Васильович Малафіїк. - К. : Слово, 2015. - 632 с. - ISBN 978-966-194-201-0      У навчальному посібнику висвітлюються важливі проблеми сучасної педагогічної науки та шкільної практики. Кожна наука володіє своїми, їй притаманними методами дослідження. І лише розкриваючи особливості цих методів та демонструючи їх «роботу», можна з достатньою глибиною розкрити сутність самої науки. Автор намагався розкрити зміст дидактики новітньої школи, застосувавши для цього системний підхід, його конкретне втілення – метод системно-змістової декомпозиції знань у формі системної призми. Наскільки це вдалося зробити – судити читачеві.
     Навчальний посібник призначений для магістрантів, аспірантів і докторантів, студентів, викладачів педагогічних дисциплін, і, звичайно, для вчителів.

Т3
П398

Плохій С.

Брама Європи: історія України від скіфських воєн до незалежності

/ Сергій Плохій. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 496 с. - ISBN 978-617-12-1056-1Ш141
С12

Сабадош І. В.

Українська лексика в просторі і часі

/ Іван Васильович Сабадош. - Ужгород, 2015. - 688 с. - ISBN 978-966-542-418-3 : 200.00      У книзі зібрано праці автора, в яких досліджуються важливі питання української лексики з погляду її територіального варіювання, історії, джерел поповнення, походження. Досліджуються міжмовні та міждіалектні зв'язки на лексичному рівні. Аналіз українського лексичного матеріалу здійснюється на великому фактичному матеріалі записаному в живих українських говорах, узятому з писемних пам'яток, опублікованих і рукописних, зі словників різних типів та інших джерел. До аналізу залучаються лексичні матеріали різних слов'янських, а також ряду неслов'янських мов.
     Для мовознавців, істориків, етнографів, культурологів, викладачів і студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться українською лексикою.

Щ113
З-328

Заплетал Ф.

Міста і села Закарпаття = Florian Zapletal. Mesta a vesnice Zakarpati

/ Флоріан Заплетал. - Ужгород : Вид. О. Гаркуші, 2016. - 176 с. - укр, чеськ., англ. мовами. - ISBN 978-617-531-144-8 : 125.00      В альбомі представлено повну збірку світлин Флоріана Заплетала, зроблених чеським дослідником у 1919-1925 роках у містах і селах Закарпаття, коли край входив до складу Чехословаччини. Заплетал знав і любив цю карпатську землю, якій присвятив багато статей та різноманітних видань і яку завзято фотографував. Його об'єктив зафіксував крім дерев'яних церков, яким було присвячено попереднє видання, вигляд наших міст і сіл, замки й муровані церкви, селян і сільські хати, господарські споруди й криті мости – все розмаїте етнографічне багатство старого Закарпаття, яке нині майже повністю втрачено. Фотографії для альбому надав учень і друг Заплетала, спадкоємець його архіву академік проф. Микола Мушинка (Пряшів, Словаччина). Йому належить також вступна стаття, присвячена громадській діяльності чеського дослідника.

У052
В187

Варцаба В. І.

Облік у банках (у таблицях і схемах) : навч. посіб.

/ В. І. Варцаба, К. С. Машіко. - Ужгород : Говерла, 2016. - 184 с. - ISBN 978-617-7333-13-4 : 50.00      У навчальному посібнику "Облік у банках (у таблицях і схемах)" у структурованій та доступній для сприйняття формі висвітлені завдання обліково-операційної роботи в банках, особливості застосування плану рахунків, принципи і правила обліку основних банківських операцій. Особлива увага акцентується на змісти бухгалтерських проведень та логіці, що лежить в їх основі. Видання розроблено відповідно до нормативно-правової бази України, чинної станом на вересень 2015, із врахуванням окремих суттєвих змін в обліку фінансовий інвестицій, що стають чинними з грудня 2015 року.
     Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, викладачів, працівників банків та тих хто планує розпочинати банківську діяльність.

У9(4Укр)
Г138

Ефективність використання відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві: теорія, методологія, практика : монографія

/ М. В. Газуда. - Ужгород : Бреза А.Е., 2014. - 418 с. - ISBN 978-966-2668-75-9 : 35.00      У монографії розглянуто особливості використання відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві з урахуванням управлінських підходів шодо забезпечення їх збалансованого розвитку в умовах ринкових відносин. Обгрунтовано теоретичні та методичні основи дослідження процесів використання зазначених ресурсів та механізму управління ними у сільському господарстві, здійснено оцінку ефективності їх використання та функціонування механізму управління цим використанням. Визначено пріоритетні напрями формування механізму управління використанням відновлюваних природних ресурсів у аграрній сфері у контексті зрівноваженого розвитку сільських територій.
     Видання розраховане на широке коло спеціалістів, науковців, викладачів і студентів, працівників управлінських структур, які цікавляться питаннями відтворення і раціонального використання природних ресурсів у сільському господарстві.

Ж10
Г678

Основи інформаційно-вимірювальної техніки : лабораторний практикум

/ А. А. Горват, А. А. Когутич. - Ужгород : Говерла, 2016. - 176 с. - ISBN 978-617-7333-16-5 : 50.00      У навчальному посібнику наведено описи лабораторних робіт з курсу "Основи інформаційно-вимірювальної техніки», який включений у розділ професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів фізики, майбутніх фізиків-інженерів. Кожен опис містить грунтовні теоретичні відомості, методику проведення експерименту, опис приладів та завдання і хід їх виконання. Тематика лабораторних робіт охоплює загальні питання інформаційно-вимірної техніки, вивчення первинних перетворювачів фізичних величин, приладів і установок та створення віртуальних вимірювальних пристроїв.
     Посібник призначений для методичного забезпечення самостійної роботи студентів і може бути корисним для використання при підготовці фахівців інших інженерних спеціальностей.

53
П575

Фізика напівпровідників : лабораторний практикум (навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів)

/ Т. Ю. Попик, Л. Ю. Хархаліс, Ю. В. Попик. - Ужгород : ІВА, 2015. - 344 с. - ISBN 978-617-501-098-3 : 133.80


      У посібнику наведено описи 15 лабораторних робіт з фізики напівпровідників і напівпровідникових приладів. Кожна робота містить: мету роботи: необхідні прилади і матеріали; перелік теоретичних питань, знання яких необхідне для виконання роботи; теоретичні відомості; методику проведення досліджень; експериментальні завдання; питання для самоконтролю; список рекомендованої літератури. Посібник послужить добрим додатком до курсу лекцій з "Фізики напівпровідників".
     Практикум розрахований на студентів фізичних та фізико-технічних факультетів університетів.

54
Р498

Різак Г. В.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2,4-діоксо- та 4-іміно-2-оксо-3-феніл-5-R-6-R-тієно[2,3-d]піримідинів : монографія

/ Галина Вікторівна Різак. - К. : Наукова думка, 2016. - 112 с. - ISBN 978-966-00-1221-9 : 50.00


      Монографія присвячена пошуку, методам хімічного синтезу, виділення та аналізу фармакологічно активних речовин серед перспективних сполук – похідних тієно[2,3-d]піримідинів – для створення високоефективних лікарських засобів. Описано процеси синтезу, фізико-хімічні властивості та біологічну дію цих сполук, процеси синтезу та циклізації уреїдних похідних 2-аміно-3-карбетокси(ціано)тіофенів, алкілування та ацилювання похідних тієно[2,3-d]піримідинів. Проведено біологічні дослідження синтезованих сполук.
     Для аспірантів, наукових співробітників, які працюють у галузі фармацевтичної, супрамолекулярної хімії, а також викладачів і студентів вищих закладів освіти фармацевтичного, медичного та хімічного профілю.

Т3(4Укр)
У456

Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : збірник наукових праць на пошану професора Михайла Тиводара

/ упоряд. І. Ліхтей. - Ужгород : Карпати, 2015. - 424 с. : іл. - ISBN 978-966-671-417-9 : 63.12


      Збірник презентує наукові статті, що торкаються актуальних питань у галузі історії та етнології. Видання присвячене 80-річчю від дня народження відомого українського вченого-етнолога, доктора історичних наук, почесного професора Ужгородського національного університету Михайла Петровича Тиводара.
     Для науковців, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами етнології та світової історичної спадщини.

Ш147
S70

Solomarska O.

Linguistique du texte poetique : Manuel

/ O. Solomarska. - К. : Київський університет, 2015. - 131 p. - 19.40


      Ce livre est une deuxieme publication revisee et completee du manuel edite en 2001. Il s'adresse aux etudiants de la magistrature des chaires des langues etrangeres ou le francais est etudie en tant que premiere langue etrangere. Il peut etre utilise dans les cours de l'hermeneutique et de linguistique du texte, de stylistique et de litterature francaises. La partie theorique doit permettre aux etudiants de faire connaissance des methodes de l'interpretation des textes poetiques et de les initier aux principales notions de la linguistique du texte.
     Dans la partie pratique on trouve un apercu diachronique de principaux genres poetiques, l'analyse de quelques meilleurs specimens de la poesie francaise a travers l'histoire, ainsi que des travaux pratiques accompagnes de commentaires linguistiques et philologiques.
     La troisieme partie represente un bref apercu de la versification francaise. Enfin, dans la quatrieme panic on se penche sur la problematique des vers libres, les plus frequents dans la poesie moderne.

Ш141
С79

Стеблина Л. М.

Историja српског кньижевног jезика довуковског периода = Історія сербської літературної мови довуківського періоду

/ Л. М. Стеблина. - К. : Київський університет, 2014. - 144 с. - 13.00


      Приручник je наменьен студентима-славистима приликом организациjе ньиховог самосталног рада на проучаваньу историjе српског jeзика. Припремльен je са цилъем прошириваньа и усавршаваньа стручних знаньа студената преко формираньа код ньих целовите системске представе о развоjу српског кньижевноr jезика.
     За студенте-слависте, постдипломце, студенте виших школа.

54
Т352

Термодинаміка бінарних розплавів лантаноїдів із перехідними металами : монографія

/ М. І. Іванов, Н. І. Усенко, В. В. Березуцький [та ін.]. - К. : Київський університет, 2012. - 88 с. - ISBN 978-966-439-504-2 : 9.00


     Наведено й узагальнено результати систематичних досліджень термодинамічних властивостей значної кількості бінарних систем на основі РЗМ і перехідних металів.
     Для наукових співробітників, аспірантів, студентів, які спеціалізуються на дослідженні термодинамічних і фазових рівноваг у металічних системах.

530
Г694

Горкавенко В. М.

Діаграмна техніка Фейнмана. Імовірність розпаду та переріз розсіяння частинок : навч. посіб.

/ Володимир Миколайович Горкавенко. - К. : Київський університет, 2014. - 262 с. - ISBN 978-966-439-688-9 : 15.00


      Детально розглянуто формалізм діаграмної техніки Фейнмана для опису процесів квантової електродинаміки та стандартної моделі. Наведено історичні засади створення діаграмної техніки Фейнмана (операторний формалізм), безпосереднє викладення діаграмної техніки Фейнмана для обчислення амплітуд матриці розсіяння, а також приклади розрахунків фізичних характеристик процесів за участі елементарних частинок (перерізи розсіяння та ймовірності розпаду) у скелетному наближенні. Необхідні теоретичні відомості з теорії поля, наведені в додатках, робить посібник самодостатнім.
     Для студентів фізико-математичних спеціальностей із поглибленим вивченням квантової теорії поля.

Ч216
М265

О.М. Маринич: життя у служінні людям : до 95-річчя від дня народження

/ упоряд. В.І. Олещенко. - К. : Київський університет, 2015. - 352 с. - ISBN 978-966-439-770-1 : 79.00


     Видання містить спогади, фотографії про життєвий і творчий шлях відомого вченого, державного і громадського діяча, президента Українського географічного товариства, член-кореспонденга НАН України, доктора географічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України Олександра Мефодійовича Маринича.
     Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією та розвитком нашої держави, географічної науки, освіти, діяльності громадськості.

С55
М171

Максимова Н. Ю.

Соціальна робота з сім'єю : навч. посіб.

/ Наталія Юріївна Максимова. - К. : Київський університет, 2015. - 351 с. - ISBN 978-966-439-847-0 : 42.65


     Розглянуто зміст, форми й методи роботи соціального працівника із сім'єю. Особливу увагу спрямовано на психологічні аспекти соціальної роботи. Розкрито сутність стосунків у сім'ї, функції сім'ї, етапи її розвитку та причини дисфункцій. Представлено методи діагностики й корекції стосунків у сім'ї.
     Для соціальних працівників, психологів, педагогів, студентів зазначених спеціальностей.

Ч736
С32

Сербін О. О.

Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук : монографія

/ О.О. Сербін. - К. : Київський університет, 2015. - 432 с. - ISBN 978-966-439-851-7 : 58.60


     У монографії представлено результати комплексного дослідження становлення та розвитку систематизації інформації в контексті еволюції класифікацій наук, як інформаційно-пошукового підгрунтя ефективного функціонування наукового сегменту соцальних комунікацій. Висвітлено історичні передумови, основні тенденції й напрями еволюції класифікацій наук. Розглянуто актуальні теоретичні й практичні питання систематизації як основи організації знань в контексті оптимізації, уніфікації, класифікації інформаційних даних. Проведено аналіз основних аспектів створення, запровадження та використання бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем крізь призму еволюції класифікацій наук.
     Видання розраховано на дослідників у галузі соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, документознавства та суміжних галузей знання, а також викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових бібліотек, фахівців бібліотечно-інформаційної галузі.

Ф4
У45

Україна в міжнародних інтеграційних процесах : монографія / за ред. В.В. Копійки. - К. : Київський університет, 2015. - 575 с. - ISBN 978-966-439-807-4 : 76.14
     Досліджено політичні, економічні, правові й інформаційні аспекти участі України у процесах європейської інтеграції та визначено перспективи її ролі в інтеграційних проектах в Азії.
     Для науковців, викладачів, фахівців у галузі міжнародних відносин, аспірантів і студентів.

Ю9
Т351

Терлецька Л. Г.

Психологія здоров'я: арт-терапевтичні технології : навчальний посібник

/ Лариса Гаріївна Терлецька. - К. : Київський університет, 2015. - 119 с. - 18.01


      Навчальний посібник є керівництвом до проведення лекційних, практичних і самостійних занять з дисципліни "Психологія здоров'я". Арт-терапевтичні технології представлені методами роботи з талісманами, мандалами, метафорами й казками. Наведено приклади використання арт-терапевтичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі практикуючого психолога з дорослими та дітьми.
     Для студентів магістратури спеціалізації "Психологія особистості".

Ч612
Г686

Горевалов С. І.

Єдність слова і зображення: фотожурналістика в системі засобів масової комунікації : навч. посіб.

/ С. І. Горевалов, Н. І. Зикун. - К. : Київський університет, 2015. - 287 с. - ISBN 978-966-439-843-2 : 36.00


      Висвітлено історію фотографії та зображальної журналістики у світі та Україні. Проаналізовано роль фотографії у сучасних засобах масової інформації, розвиток прес-фотографії; жанрові форми сучасної фотожурналістики, особливості найпоширеніших фотожанрів; узагальнено практику українських і зарубіжних фотожурналістів, зокрема й в екстремальних умовах.
     Для студентів напряму "Журналістика" вищих навчальних закладів України, викладачів та всіх, хто цікавиться фотосправою, прес-фотографією у сучасній ЗМІ.

53
М247

Манько Д. Ю.

Металооптика: аморфні та шаруваті структури : монографія

/ Д. Ю. Манько, Л. В. Поперенко, І. В. Юргелевич. - К. : Київський університет, 2015. - 192 с. - ISBN 978-966-439-825-8 : 26.94


     Детально викладено результати досліджень оптичних і магнітооптичних властивостей аморфних металевих сплавів на основі 3d-перехідних металів і магнітних гранульованих шаруватих структур. Описано магнітотранспортні властивості аморфних металевих сплавів на основі Со та їх прояв в оптичних спектрах. Розглянуто аспекти практичного застосування аморфних металевих сплавів і гранульованих структур.
     Для спеціалістів у галузі оптики, аспірантів та студентів фізичних і фізико-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни оптики, оптики твердого тіла та спектроскопії поверхні конденсованих середовищ.

Т4(2)
Т318

Скифский могильник III-II вв. до н.э. у с. Глиное = Scythian Cemetery of 3-rd - 2-nd Centuries BC near Glinoe Village : монография


/ Н. П. Тельнов, И. А. Четвериков, В. С. Синика ; отв. ред. С.В. Полин. - Тирасполь : Издательство "Stratum plus" Р.Р., 2016. - 1096 с. - (Археологические памятники Приднестровья ; 3). - (Приднестр. гос. ун-тет им. Т.Г. Шевченка, н.-и. лаб. "Археология"); (кн. cохраняется в каб. Археологии). - ISBN 978-9975-4486-1-1(сер.);978-9975-3148-1-7 : 900.00
     Монография посвящена публикации и анализу материалов, полученных в результате археологических исследований скифского могильника III-II вв. до н. э. у c. Глиное Слободзейского района. Ценность этих источников заключается в том, что они позволяют впервые получить достоверную информацию о материальной культуре, быте, хозяйстве, военном деле и идеологических представлениях скифов III-II вв. до н. э. в Поднестровье. Памятник исследовался силами Днестровской археологической экспедиции ПГУ им. Т.Г.Шевченко с 1995 г. по 2012 г., т. е. в течение 18 лет. За это время на могильнике было исследовано 115 курганов, 113 из которых оказались скифскими и содержали 181 скифское погребение. За всё постсоветское время (после 1991 г.) подобных масштабных исследований скифских погребальных памятников в Северном Причерноморье практически не проводилось.
     Для археологов, историков, преподавателей вузов и студентов, а также всех, кто интересуется древней историей края.

911 Ш131

Суспільна географія. Кн. 2 : Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства


/ О. І. Шаблій. - Львів : ЛНУ, 2015. - 706 с. - ISBN 978-617-10-0266-1 : 165.50
      У вибраних працях опубліковані наукові твори з теоретичних, методологічних та методичних проблем географічного українознавства, регіоналістики і краєзнавства. Висвітлено українські географо-історичні дослідження, зокрема звернена увага на проблеми Львівської суспільно-географічної школи. Обгрунтовано теоретичні проблеми макрорегіоналізації України. Розкрито теоретичні і прикладні проблеми регіонів держави, зокрема, західних. Проаналізовано проблеми краєзнавства, особливо нового напрямку – львовознавства.
     Для представників академічної спільноти, молодих учених, аспірантів, магістрів, працівників ВНЗ географічного профілю, викладачів географії.

Ю9 П863

Психологія мислення : підручник


/ за ред. І. Пасічника. - Острог : Вид-во НУ "Острозька академія", 2015. - 560 с. - 120.00

      Підручник охоплює основний зміст нормативного курсу «Психологія мислення». У ньому висвітлюється історія психології мислення, сучасний стан дослідження мислення як пізнавального процесу та як метакогнітивного феномену, розглядається проблема методів дослідження мислення, порушення процесу мислення, а також система процедур, що забезпечують самостійне, творче засвоєння інформації.
     Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

У9(4Укр) К59

Козарезенко Л. В.

Фінансова політика розвитку людського потенціалу : монографія


/ Л. В. Козарезенко. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 412 с. - 120.00


     У монографії досліджено теоретико-методологічні засади державного фінансового регулювання розвитку людського потенціалу. Узагальнено теоретичні підходи щодо сутності поняття людський потенціал та запропоновано його авторське бачення. Вивчено сутність механізму державного фінансового регулювання розвитку людського потенціалу. Розглянуто можливості непрямого оподаткування як інструменту впливу на розвиток людського потенціалу (на прикладі взаємозалежності між ставками акцизного податку на тютюнові вироби та рівнем тютюнопаління в Україні). Обгрунтовано синергетичний взаємозв'язок бюджетних інструментів та оподаткування в контексті впливу на розвиток людського потенціалу (на прикладі можливості формування фінансового ресурсу для надання соціальної адресної грошової допомоги за рахунок вдосконалення оподаткування ПДВ). Доведено соціальну ефективність використання пільгових ставок податку на додану вартість для соціальних товарів і послуг. Розкрито роль державно-приватного партнерства як інструмента державного фінансового регулювання для забезпечення розвитку людського потенціалу. Запропоновано наукову концепцію державного фінансового регулювання розвитку людського потенціалу в Україні.
     Видання рекомендовано для фахівців у сфері людського розвитку та соціальної політики, науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями розвитку людського потенціалу.

З-636

Зінько І. З.

Зовнішня політика країн Північної Європи : навчальний посібник


/ Ігор Зіновійович Зінько. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. - 328 с. - ISBN 978-617-10-0243-2 : 70.87


     Навчальний посібник присвячено комплексному дослідженню зовнішньої політики країн Північної Європи – успішного у суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку субрегіону, чий внесок у формування та утвердження сучасних засад світової політикиі міжнародних відносин добув загальновизнаний авторитет. У першому розділі посібника розглянуто переваги геополітично положення Північної Європи, проаналізовано спільні позиції країн субрегіону з найбільш проблемних питань зовнішньої політики та міжнародних відносин, насамперед з політики безпеки та співробітництва, визначено чинники економічного зростання, досліджено напрями і форми субрегіональних інтеграційних процесів, вивчено досвід країн у сфері миротворчості, міжнародної допомоги та охорони довкілля. У другому розділі посібника розкрито особливості формування та реалізації зовнішньої політики кожної з країн Північної Європи через призму впливу низки географічних, історичних, демографічних, економічних та політичних чинників, також розглянуто політико-правові засади та інституційні механізми реалізації зовнішньої політики, проаналізовано політику безпеки та оборони, євроінтеграційну складову, позицію у міжнародних організаціях та двосторонні міждержавні відносини з різними групами країн, у тому числі й з Україною.
     Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей, аспірантів і викладачів, політологів і державних службовців та усіх, хто цікавиться зовнішньою політикою та міжнародними відносинами, країнами і субрегіоном Північної Європи.

І-481

Ільницький М. М.

Українська літературознавча думка XX століття (Західна Україна, еміграція) : навч. посіб


/ Микола Миколайович Ільницький. - Львів : ЛНУ ім.І. Франка, 2015. - 352 с. - ISBN 978-617-10-0064-3 : 78.50     В основу посібника покладено матеріали спецкурсів з історії розвитку української літературознавчої думки і літературної критики в Західній Україні перших трьох десятиліть XX століття та в умовах еміграції після Другої світової війни до проголошення української державної незалежності. Виділення цих періодів як відгалужень спільної основи українського літературного процесу зумовлене умовами розвитку української літератури, що випливали з обставин історичної реальності.
     Кожний розділ авторського тексту посібника супроводжується фрагментами статей відомих критиків і літературознавців відповідного періоду. Книга розрахована на студентів, аспіратів та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку української літератури.

Е402

Економічна теорія : навчальний посібник


/ О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак [та ін.]. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 336 с. - ISBN 978-617-10-0221-0 : 69.50       У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретико-методологічні та прикладні засади функціонування ринкової економічної системи. Зосереджено увагу на законах і категоріях економічної теорії, проблемах організації виробництва, засадах функціонування ринкової економіки, підприємництві та діяльності підприємства, національній економіці та найважливіших показниках результативності її вимірювання, економічній політиці держави.
     Для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, магістрантів, аспірантів, викладачів та усіх, хто цікавиться або бажає поглибити свої знання з економічної теорії.

Я45

Молекулярна фізика : підручник


/ П. М. Якібчук, М. М. Клим. - вид. 2-ге., допов. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. - 584 с. - ISBN 978-966-613-975-0 : 100.00       У підручнику викладено основи кінетичної теорії, термодинаміки, розкрито взаємозв'язок між макроскопічними властивостями і внутрішньою будовою речовини. Висвітлені питання, пов'язані з внутрішньою будовою і фізичними властивостями газів, рідин і твердих тіл, явищами перенесення, фазовими переходами першого і другого роду, розчинами, явищами, які протікають у газах при малих тисках. Багато уваги приділено молекулярно-кінетичній теорії газів, кінематичним характеристикам молекулярною руху, реальним газам, фізиці рідин, основам термодинаміки. Детально виведено основні співвідношення і наведено приклади, що їх підтверджують. Значну увагу приділено розкриттю фізичному змісту законів молекулярної фізики.

Р497

Рижак Л.

Філософія як рефлексія духу: хрестоматія


/ Людмила Рижак. - Вид. 2-ге, перероб., допов. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. - 532 с. - ISBN 978-617-10-0253-1 : 112.00


       У хрестоматії подано оригінальні тексти видатних філософів від античності до сьогодення. Робота над текстами допоможе читачеві потрапити у царину інтелектуальних пошуків людства, де панує філософська мудрість.
      Хрестоматія розрахована на студентів, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться філософією – своєрідною лабораторією духу, де визрівають ідеали Істини, Добра і Краси.

П163

Панкевич І. М.

Традиція виборності влади в Україні : монографія


/ Іван Миронович Панкевич. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. - 488 с. - ISBN 978-617-10-0257-9 : 115.60


       Досліджено виборність влади в Україні з позицій оцінки її як традиції. Схарактеризовано традицію виборності влади в системі концепцій, понять та суміжних категорій. Описано історико-правовий процес формування принципів та конструкцій виборчого права як форм вияву традиції виборності.
   Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, активних і небайдужих громадян України, які всіляко сприяють розвитку демократії та громадянського суспільства шляхом реалізації та захисту своїх виборчих прав.

V76

Linguolandeskundliche Konversationen = Лінгвокраїнознавчі діалоги : навчальний посібник


/ L. Vitalish, W. Sulym, J. Terebuschko. - Lwiw : Nationale Iwan-Franko-Universitat, 2015. - 172 c. - ISBN 978-617-10-0239-5 : 42.00


       Посібник містить лінгвокраїнознавчий матеріал, викладений у формі 14 блоків, які згруповано за тематичними напрямами: «Освіта і професія», «Подорожуючи, пізнаємо світ» та «Культура німецькомовних країн». Кожен блок чітко структуровано: він складається зосновного тексту, матеріалу для опрацювання лексики, запитань і різних типів вправ для закріплення нової лексики. Оригінальні матеріали доповнюють кожну тему, містять актуальну країнознавчу інформацію у вигляді фотографій та довідкових матеріалів. Така методологія відбору матеріалу сприяє оптимальному його засвоєнню та виробленню навичок побудови речень з правильним порядком слів, розвитку швидкого читання і сприйняття інформації, засвоєнню вживаних словосполучень, навичок перекладу.
   Посібник буде корисним для аудиторної та самостійної роботи студентів старших курсів факультету іноземних мов, які вивчають німецьку мову як другий фах, а також для всіх, хто хоче навчитися розуміти німецький текст і розмовляти німецькою мовою.


С218

Латинська мова : підручник


/ О. В. Сафроняк, В. М. Волощук, М. В. Волощук. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. - 458 с. - ISBN 978-617-10-0181-7 : 87.47   Пропонований підручник містить систематичний виклад граматики латинської мови. Увесь навчальний матеріал розділений на 45 занять, у яких послідовно розглянуто питання морфології та синтаксису.
   Практичні завдання, що сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу і полегшать самостійне (позааудиторне) вивчення окремих тем, вирізняються різноманітністю. Це граматичні вправи, вправи на переклад (з латинської і на латинську мову), а також широкий вибір латинських текстів для перекладу.
   Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.


Д928

Шукач слов'янських скарбів В.І. Григорович: монографія

/ О. Б. Дьомін, М. В. Алєксєєнко. - Одеса : ОНУ, 2015. - 482 с. - (Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова). - ISBN 978-617-689-134-5 : 245.63   Монографія присвячена відомому вченому, одному із фундаторів вітчизняної славістики, першому декану історико-філологічного факультету Імператорського Новоросійського (Одеського) університету Віктору Івановичу Григоровичу (1815-1876). Проаналізовані річні аспекти багатогранної діяльності В.І. Григоровича – філолога, історика, книгознавця, педагога та діяча освіти. Складовою частиною видання є каталог іменного книжкового фонду В.І. Григоровича, що зберігається у Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
   Видання призначене для істориків, філологів, книгознавців, культурознавців та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної культури.

53
Н54

Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах : монография

/ Р. В. Витер, В. С. Гриневич, И. К. Дойчо [и др.] ; под общ. ред. В.А. Смынтыны. - Одесса : ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015. - 240 с. - ISBN 978-617-689-128-4 : 31.07   В монографии рассмотрены методы получения ряда сенсорных наноматериалов и основные свойства этих наноструктур, которыми они обладают в неравновесных условиях.
   Представленные материалы могут быть полезными для научных сотрудников, инженеров, работающих в области нанофизики, нанотехнологий, преподавателям, докторантам, аспирантам, студентам старших курсов природоведческих специальностей университетов.

53
В148

Вакуленко О. В.

Коливання і хвилі: навчальний посібник

/ Олег Васильови Вакуленко, С. Є. Зеленський, С. В. Кондратенко. - К. : Київський університет, 2014. - 130 с. - 13.00   Навчальний посібник «Коливання і хвилі», що с частиною курсу «Фізика», зорієнтовано на студентів природничих спеціальностей університету. Містить як теоретичний матеріал, так і практичні задачі та приклади. Задачі тісно пов'язані з основним текстом і є його розвитком та доповненням. Значна увага приділяється нелінійним коливанням і хвилям.

58
К604

Колісніченко О. М.

Голонасінні релікти ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна

/ О. М. Колісніченко, Л. П. Гордзієвська, І. Ю. Іванова. - К. : Київський університет, 2014. - 128 с. : 16. - ISBN 978-966-439-733-6 : 26.00   Наведено відомості про час появи в рослинному покриві Землі, сучасні ареали, морфологічні ознаки, екологічні потреби Голонасінних рослин. За наслідками багаторічних досліджень авторів простежено збереження біоморфи інтродуцентів в умовах Києва, оцінено ступінь їхньої зимостійкості, вивчено ритми сезонного росту й розвитку та складено рекомендації щодо використання.
     Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Ц69
К672

Корнєєнко С. В.

Безпека життєдіяльності під час проходження польових навчальних практик: навч. посібник

/ Сергій Віталійович Корнєєнко. - К. : Київський університет, 2014. - 95 с. - 101.38   Призначено дня ознайомлення студентів з основними положеннями й структурою польових навчальних практик, вимогами дотримання техніки безпеки та правилами надання першої медичної (долікарської) допомоги. Особливу увагу приділено практичним рекомендаціям із безпеки життєдіяльності в польових умовах під час проходження практик.
     Призначено дня ознайомлення студентів з основними положеннями й структурою польових навчальних практик, вимогами дотримання техніки безпеки та правилами надання першої медичної (долікарської) допомоги. Особливу увагу приділено практичним рекомендаціям із безпеки життєдіяльності в польових умовах під час проходження практик.

Ч48
Ю145

Ювілейна збірка наукових праць

/ голов. ред. І.М. Коваль. - Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015. - 380 с. - ISBN 978-617-689-150-5 : 112.74   У виданні представлені матеріали наукової ювілейної конференції, присвяченої відзначній даті 150-річчю Одеського національного університету імені Мечникова. В статтях відображено історичний шлях, який пройшов університет за роки його існування.
   Видання розраховане на науковців та викладачів, студентів та випускників університету, всіх, хто цікавиться історією нашої Alma mater.

У9(4Укр)
З-179

Зайчикова В. В.

Теоретико-методологічні засади та суперечності реалізації фінансової політики регіонального розвитку: монографія

/ В. В. Зайчикова. - К. : Київський університет, 2015. - 424 с. - ISBN 978-966-439-801-2 : 49.00   Здійснено комплексне дослідження теоретичних, методологічних і практичних засад формування та реалізації фінансової політики у сфері регіонального розвитку. Розглянуто інституційне та нормативне правове забезпечення фінансової політики держави та органів місцевого самоврядування спрямованої на стійкий розвиток територій. Визначено фінансові інструменти та складові фінансової політики у мультирівневих суспільних фінансах. Запропоновано шляхи та напрями реалізації концепції фінансування збалансованого регіонального розвитку в Україні.
     Для державних службовців, службових осіб органів місцевого самоврядування, фінансових органів, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, громадських діячів.

У011
І-267

Ігнатюк А. І.

Економіка галузевих ринків

/ Анжела Іванівна Ігнатюк. - К. : Київський університет, 2015. - 448 с. - ISBN 978-966-439-683-4 : 70.00   На системній основі розглянуто теорію організації галузевих ринків. Показано генезис теоретико-методологічних засад дослідження галузевих ринків, розглянуто їх сутність, структуру, типологізацію. Проаналізовано причини і форми концентрації галузевих ринків, сутність та види бар'єрів входження фірм на ринки, визначено причини й наслідки процесів злиття та поглинань компаній. На основі сучасних моделей відображено стратегічну поведінку фірм на галузевих ринках, розкрито сутність та напрями стратегічної конкуренції, мотиви й наслідки змови між компаніями та вертикальних обмежень.
     Для студентів економічних вишів, ознайомлених з основами мікроекономічної теорії в обсязі вступного курсу, викладачів, наукових працівників, аспірантів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної економічної теорії.

Ш146
М653

Мисловськa Л. В.

Латинська мова та основи юридичної термінології: підручник для вищих навчальних закладів

/ Леся Василівна Мисловська, О. Г. Пилипів, Л. Р. Олійник. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. - 280 с. - ISBN 978-617-10-0217-3 : 68.40         Підручник укладений авторами з урахуванням потреб сучасної вищої юридичної освіти і має чітку термінологічну спрямованість. Його мета – підготувати майбутніх юристів до читання та інтерпретації латинських юридичних джерел, розуміння наукової, ділової та юридичної термінології латинського походження.
       У підручнику, крім граматичного матеріалу, вправ та текстів для перекладу, висвітлено такі питання, як «Латинізми в юридичній термінології», «Латинська юридична фразеологія», «Історія римського права».
  Для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, а також усіх, хто цікавиться юридичною термінологією.

577
О-753

Основи глікобіології : монографія

/ Н. О. Сибірна, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова [та ін.] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. - 492 с. - (Біологічні Студії). - ISBN 978-966-613-752-7 : 250.00   Монографія є актуальним науковим виданням з огляду на потребу у стислому і водночас достатньо інформативному висвітленні основних положень глікобіології, яка є невіддільною складовою частиною сучасної біохімії, клітинної та молекулярної біології. Містить чотири розділи теоретичної частини і один практичний. Детально висвітлено будову та функції глікокон'югатів, схарактеризовано білки, що специфічно зв'язують глікани, описано основні етапи глікозилювання і деградації глікокон'югатів, а також сучасний стан досліджень глікокон'югатів. Завдяки такій структурі, студенти, аспіранти чи наукові співробітники зможуть теоретично поглибити свої знання й освоїти електрофоретичні, хроматографічні, колориметричні, ферментативні, цитологічні та гістохімічні методи аналізу глікокон'югатів. Використано сучасні вітчизняні й зарубіжні літературні джерела.
     Для науковців, клініцистів і студентів природничих, медичних, сільськогосподарських та педагогічних університетів, які спеціалізуються в галузі біохімії.

У9(4Укр)
О-545

Оліскевич М. О.

Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України

/ Маріанна Олександрівна Оліскевич. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. - 400 с. - ISBN 978-617-10-0235-7 : 274.00    Проведено аналіз розвитку трудової сфери в Україні. Розроблено методологію й економетричний інструментарій моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці. Побудовано комплекс економетричних моделей, який охоплює системи симультативних рівнянь, моделі панельних даних, моделі коригування похибок, порогові авторегресії, нелінійні й асиметричні моделі часових рядів, структурні векторні авторегресійні моделі, які використано для аналізу динамічних взаємозв'язків, альтернативних сценаріїв розвитку та прогнозування динаміки основних показників ринку праці України.
     Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних і математичних спеціальностей, фахівців у сфері економічного планування та прогнозування.

У9(4Укр)
У315

Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України

/ за ред. Т.І. Єфименко. - К. : ДННУ "Академія фінансового управління", 2015. - 446 с. - ISBN 978-966-2380-94-1 : 130.00   Розкрито найбільш проблемні аспекти удосконалення управління державними фінансами – бюджетними видатками, державними інвестиціями, державним боргом, підприємствами державного сектору економіки. Запропоновано напрями забезпечення стабілізації державних фінансів в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС. Сформульовано теоретичні принципи управління податковими реформами та особливості їх реалізації в Україні. Обгрунтовано шляхи подальшого реформування податкової системи України.
     Для спеціалістів у галузі управління державними фінансами, науковців, працівників фінансової системи, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців.

С5
У315

Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 19 – 20 листопада 2015 року

/ за заг. ред. В.Г. Воронкової. - Запоріжжя : ЗДІА, 2015. - 172 с. - 60.00   У матеріалах конференції розглядаються актуальні проблеми становлення інформаційного суспільства за умов глобалізації, зокрема аналізуються теоретико методологічні та світоглядно-культурні засади становлення і розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації, напрями оптимізації інформаційного суспільства в контексті нелінійного розвитку, формування механізмів упровадження інформаційного суспільства за умов глобалізації. Матеріали конференції підготовлено як виконання завдання НДР «Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України в умовах глобалізації», ствердженої Міністерством освіти і науки (2015-2017) 0115U002343. Зміст матеріалів конференції сприяє розумінню складних процесів і тенденцій еволюції сучасного типу цивілізації.

Ш5
Г833

Григорчук Ю. М.

Проза Віри Вовк: виміри сакрального

/ Юлія Миколаївна Григорчук. - Брустурів : Дискурсус, 2016. - 364 с. : іл. - ISBN 978-966-97378-1-6 : 95.00   Книга розкриває невідомі сторінки життєпису і широкі обрії прозового доробку української письменниці з Бразилії Віри Вовк. Вдумливо і проникливо описано становлення творчої особистості, складні меандри її емігрантської долі та формування світогляду, глибоко закоріненого в сакральних пластах християнської духовності. Дотик до Божественного, бажання зустрічі з ним, філософське шукання сенсу життя, його аксіологічних основ – ось ті домінантні вектори, які об'єднують усі твори Віри Вовк і формують самобутній стиль її письма. Комплексний аналіз цього своєрідного художнього світу, його ідейно-естетичних, жанрово-стильових і мовностилістичних вимірів пропонує читачам авторка цієї книги.
     Для філологів, викладачів, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться сучасною українською літературою.

Н87
Э40

Экологический инжиниринг в градостроительстве

/ А. И. Кораблева, Г. Г. Шматков, В. О. Петренко [и др.]. - Днепропетровск : ГВУЗ ПГАСА, 2015. - 278 с. - ISBN 978-966-323-115-0 : 80.00   Рассматриваются экологические проблемы, обусловленные конструированием и функционированием городских систем, а также пути их решения, в том числе: регулирование теплового, светового и влажностного режима зданий и помещений с помощью энергоэффективных архитектурно-планировочных и конструктивно-технологических инженерных решений; строительные материалы, безопасные для здоровья людей и окружающей среды; оптимизация городской среды с помошью фиторемидиации, ландшафтной архитектуры и зеленого строительства в условиях плотной застройки и др.
     Способствует глубокому осмыслению и закреплению студентами лекционного материала по «Экологическому инжинирингу в строительстве» и ряду других дисциплин экологической, технической и природоохранной направленности, читаемых в технических ВУЗах.

Ш141
С916

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Вип. 20

/ відп. ред. І.В. Сабадош. - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. - 164 с. - 80.00         

Тя4
З-324

Записки історичного факультету. Вип. 25. - Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015. - 318 с.


    А двадцять п'ятому випуску Записок історичного факультету Одеського національного університету подані дослідження співробітників кафедр, аспірантів та студентів факультету, які присвячені питанням археології, етнології та історії України, методологічнимі теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії.

Щ143
Ш131

Шаблій О. І.

У пошуках краси: тривоги і розради

/ Олег Іванович Шаблій. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. - 302 с.


    У монографії розкрито процес формування автора-мистця, становлення і розвиток його як аматора-художника, музикального виконавця, фото- і відеооператора. Представлено особистості учених, письменників, художників та акторів, портрети яких змальовані автором, його власні картини, виконані олійними й акварельними фарбами, колективи і місця, в яких автор учився і працював та ін.
    Для молодих і поважних людей, які мають мистецькі задатки і шукають своє місце в житті.

Ш5
Г49

Гінда О.

Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку XXI століття в контексті фольклорної традиції

/ Олена Гінда. - Львів, 2015. - 546 с. - ISBN 978-617-10-0238-8


    У монографії досліджено авторські вірші українських трудових іммігрантів в Італії початку XXI століття в контексті фольклорної традиції. Поетичний доробок українських заробітчан потрактовано як «народний літопис» про драматичну сторінку української історії, жіночу еміграцію – масовий виїзд на заробітки жінок-матерів, які прагнули поліпшити матеріальне становище родин. Досліджено соціокультурний контекст постання заробітчанських поезій, з'ясовано їх спорідненість із українськими народними піснями про еміграцію. Проаналізовано сюжетно-мотивну парадигму поетичних текстів, генологічну цілісність і жанровий склад доробку, розглянуто інтертекстуальні вияви у віршах.
    Для фольклористів, літературознавців, істориків, культурологів, антропологів, соціологів, викладачів і студентів гуманітарних факультетів і всіх шанувальників культури й історії українців.

Ув611
З-469

Здрок В. В.

Основи економетричних досліджень

/ Валентин Володимирович Здрок. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 358 с. - ISBN 978-617-10-0043-8


    Навчальний посібник охоплює основні розділи нормативної програми дисципліни "Економетрія".
    У книзі подано короткі теоретичні відомості до кожного розділу дисципліни, наведено методичні рекомендації щодо застосування економетричних досліджень для вивчення конкретних соціально-економічних систем.
    Навчальний посібник призначений для студентів та магістрів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових працівників у галузі економіки.

Ю3
Д214

Дахній А. Й.

Нариси історії західної філософії XIX-XX ст.

/ Андрій Йосипович Дахній. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 488 с. - ISBN 978-617-10-0176-3


    У навчальному посібнику зібрано та систематизовано ідеї, вчення, концепції, характерні для провідних напрямів посткласичного періоду західної (передовсім європейської) філософії.
    Праця складається з трьох розділів: "Позитивістська філософія", "Екзистенційна філософія" та "Філософія неотомізму". У них поміщено відомості про життя і твори видатних представників новітньої філософії на Заході. Для укладення посібника використано найбільш репрезентативні тексти першоджерельної літератури. Видання вирізняється новизною подання історичної інформації у контексті сучасного світосприйняття. Чітка структурованість роботи, періодизація розвитку філософії означеного періоду полегшують засвоєння навчального матеріалу.
    Для студентів філософських факультетів університетів та усіх, хто цікавиться історією сучасної філософії.

Ч77
С901

Сурмач О. І.

Музейна справа

/ Оксана Іванівна Сурмач. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 274 с. - ISBN 978-617-10-0093-3


    У навчальному посібнику розглянуто навчальний матеріал для опанування теоретичних засад музейної справи, практики її прикладного застосування. Подано методичні рекомендації для засвоєння лекційного курсу та організації самостійної роботи студентів.
    Посібник складається зі вступу, восьми розділів, іменного покажчика, термінологічного словника та додатків.
    Для викладачів і студентів гуманітарних факультетів, а також тих, хто цікавиться музейною справою.

911
К899

Кукурудза С. І.

Метризація природного довкілля: навчальний посібник

/ Семен Ілліч Кукурудза. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 238 с. - ISBN 978-617-10-0236-4


    Навчальний посібник присвячено аналізу актуальної проблеми природничої географії – метризації параметрів абіотичних, біогенних (біокосних), та біотичних компонентів природного довкілля, а також визначенню показників, властивих структурі та функціонуванню ландшафтних систем, що утворюють геопросторову мозаїку ландшафтного різноманіття.
    Для студентів географів та екологів, усіх, хто зацікавлений в дослідженні та раціональному використанні й охороні природного довкілля.

911
К899

Кукурудза С. І.

Метризація ландшафтного різноманіття: концептуально-методологічні основи

/ Семен Ілліч Кукурудза. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 218 с. - ISBN 978-617-10-0059-9


    Розглянуто теоретичні, методологічні та прикладні проблеми метризації ландшафтного різноманіття. Основою монографії стали авторські та співавторські праці, в яких прямо чи дотично проаналізовано питання цієї наукової проблеми. У деякі з них внесено правки, щоб читач логічно сприйняв сутність і цілісність метризації параметрів абіотичних, біокосних та біотичних природних компонентів, а також обгрунтовано показники, властиві структурі та функціонуванню ландшафтних систем. Загалом ці питання формують наскрізний науковий напрям природничої географії, який означено як ландшафтометрія.
    Для географів, аспірантів, студентів, які прагнуть поглибити свої знання з природничої географії і утвердити власні погляди щодо вирішення піднятої проблеми.

Ш141
Б241

Баранник Л. Ф.

Лексика русских переселенческих говоров Одесской области, функционирующих в разноязычном окружении

/ Людмила Федоровна Баранник. - Одесса : ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015. - 178 с.


    В пособии излагаются вопросы, связанные с историей изучения русских говоров Одесской области, освещаются собственно лексикологические проблемы системности лексики диалектного словаря, его состава, формирования, функционирования, взаимодействия с разноязычным, полиэтничным окружением. Пособие содержит перечень научных тем, предлагаемых студентам для самостоятельной исследовательской работы, а также библиографию по изучению русских переселенческих говоров Одесщины с 50 гг. ХХв. по настоящее время.
    Учебное пособие адресовано студентам, аспирантам, преподавателям русского языка, этнографам, историкам, краеведам.

541
С288

Сейфуллина И. И.

Координационные соединения германия (IV) с анионами лимонной, винной и ксиларовой кислот

/ Инна Иосифовна Сейфуллина, Е. Э. Марцинко. - Одесса : ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015. - 148 с. - ISBN 978-617-689-115-4


    Монорафия посвящена координационным соединениям германия(IV) с анионами лимонной, винной, ксиларовой кислот. В ней продемонстрированы особенности координационно-химического поведения указанных кислот в процессах комплексообразования с ионами различных металлов, при этом основное внимание уделено германию(IV).
    Представленный теоретический и экспериментальный материал о методах синтеза, составе, структуре, спектральных, термических, магнитных свойствах полученных коплексов германия(IV) представляет собой важную составную часть современной координационной и супрамолекулярной химии, имеет общехимическое и, в целом, общенаучное значение.
    Для специалистов, работающих в области неорганической, органической, координационной, бионеорганической и медицинской химии, преподавателей, аспирантов и студентов-магистров специальностей «химия», «биология», «микробиология», «фармакология».

519
Щ92

Щоголев С. А.

Основи теорії ймовірностей та математичної статистики

/ Сергій Авенірович Щоголев. - Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015. - 206 с. - ISBN 978-617-689-131-4


    Навчально-методичний посібник написано відповідно до навчальної програми дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для студентів природничих спеціальностей.
    Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули, багато розв'язаних типових задач, необхідні таблиці, а також завдання для самостійної роботи студентів.

511.11
Щ92

Щоголев С. А.

Комплексні числа

/ Сергій Авенірович Щоголев. - Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015. - 44 с. - ISBN 978-617-689-121-5


    Посібник написано відповідно до навчальної програми дисципліни «Вища математика», містить основні поняття, методи, теореми та формули, багато розв'язаних типових задач, а також завдання для самостійної роботи студентів.
    Для підготовки бакалаврів за спеціальностями «географія», «геологія».

Ч484(4Укр)
І-907

Історія міжнародного співробітництва Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (1865-2015)

/ В. С. Гріневич, О. В. Лебєдєва, Є. О. Левитська [et al.]. - Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015. - 84 с.


    Видання містить унікальні історичні факти міжнародної діяльності Одеського національного університету імені І.І. Мечникова з перших років існування й до сьогодення. Характеристика історичного фону дозволяє прослідкувати політичні і соціально-економічні умови та науково-освітні процеси в країні та світі, в рамках яких відбувалось співробітництво університету з іноземними партнерами.
    Видання висвітлює процес становлення ОНУ імені І.І. Мечникова як вищого навчального закладу Півдня країни з широкою географією наукових та освітянських зв'язків в епоху глобального мислення та інтеграційних тенденцій.

У9(4Укр)
З-194

Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища

/ О. В. Горняк, Н. В. Бичкова, І. А. Ломачинська [та ін.]. - Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015. - 216 с. - ISBN 978-617-689-126-0


     У монографії розкриті закономірності та тенденції розвитку сучасних підприємств, визначені принципи дослідження, детермінанти впливу фінансової архітектури підприємств, роль акціонерного капіталу в їх розвитку та особливості функціонування і розвитку малих і середніх підприємств у сучасній економічній системі.
    Розрахована на викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, а також на усіх, хто цікавиться проблемами сучасної економічної теорії і практики господарювання.

578
П168

Вірусологія

/ М. М. Панченко, Ж. Ю. Сергєєва, Т. В. Іваниця. - Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015. - 228 с. - ISBN 978-617-689-110-9


    У посібнику зібрано основні теоретичні засади вірусології. Наведено відомості про сучасну класифікацію вірусів, їх будову, геномну організацію, біохімічні властивості. Окремі розділи присвячено реакції імунної системи людини на перебіг вірусного захворювання, принципам лабораторної діагностики вірусних інфекцій.
    Особливу увагу приділено будові вірусних часток та механізмам патогенезу особливо небезпечних вірусних захворювань. У посібнику наведено опис біологічних властивостей пріонів та віроїдів. Посібник призначено для студентів біологів та біотехнологів.
© 2017 Запорізький національний університет