Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Фонд рідкісної книги


Франко, І. Я. Оповідання = Титули: Франко Іван Якович (1856 - 1916) / Іван Якович Франко. – Авгсбург, 1946. – 63 с. – : 1.00.

Гончаровъ, И. А. Полное собраніе сочиненій : въ 12 томахъ. Т. V-VI : Фрегатъ Паллада. Очерки путешествія въ двухъ томахъ. Т. I-II / И. А. Гончаровъ. – СПб. : Изданіе А.Ф. Маркса, 1899. – 664 с. – : 3.00.

Толстой, Л. Н. Сочиненія. Томъ I : Анна Каренина. Часть девятая / Л. Н. Толстой. – 5-е изд. – М. : Типографія М.Г.Волчанинова (бывшая М.Н.Лаврова и К), 1886. – 343 с. – : 1,00.

Бажан, М. П. Ямби : поезії 1939 - 1940 / Микола Платонович Бажан. – К. : Радянський письменник, 1940. – 64 с. – : 0,40.

Тичина, П. Сталь і ніжність / П. Тичина. – М. : Держлітвидав, 1941. – 134 с. – : 0,60.

Франко, І. Я. Маніпулянтка і інші оповідання / Іван Якович Франко ; накладом Антона Хойнацкого. – Львів : З друкарні Т-ва ім.Шевченка, 1904. – 196 с. – : 0,10.

Востоков, А. Х. Филологическія наблюденія / А. Х. Востоков ; издалъ по порученію 2-го отдъления Академіи Наукъ, И.Срезневскій. – СПб. : Въ типографіи Императорской Академии Наукъ, 1863. – 114 с.

Словарь Академіи Россійской. Ч. 2 : Отъ Г до З. – СПб. : При Императорской Академіи Наукъ, 1790. – 1199 с. – : б. ц.

Реклю, Э. Земля и люди. Всеобщая географія : девятнадцать томовъ въ десяти книгахъ. Т. XV : Съверная Америка. Гренландія. Полярный Арипелагъ. Аляска. Канада. Нью- Фаундлендъ / Э. Реклю ; подъ ред. С.П.Зыкова. – СПб. : Типографія Т-ва "Общественная Польза", 1900. – 618 с. – (Иллюстрированное удешевленное изданіе). – : 0.25.
© 2017 Запорізький національний університет