Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження

© 2017 Запорізький національний університет

+582.26/28(03)
К172
Калинець-Мамчур Звенислава
Словник-довідник з альгології та мікології. - Львів : ЛНУ ім.І.Франка , 2011 . - 399 C

Подано сучасні дані про будову, систематику, філогенію, особливості розмноження, розвитку й екологію водоростей і грибів. Словник-довідник охоплює широкий діапазон термінів альґології та мікології. Спеціальні розділи включають ілюстративний матеріал та етимологічний словничок. Для студентів, аспірантів, викладачів кафедр ботаніки, мікології, екології класичних університетів, медичних, лісотехнічних, сільськогосподарських ВНЗ, фахівців у галузях фітопатології, лісового господарства, вчителів, для тих, хто цікавиться світом водоростей і грибів.

Е70.60я61+
А643
Анатомия человека. Иллюстрированный атлас. - Харьков, Белгород : Изд-во "Клуб Семейного Досуга" , 2011 . - 192 C

      Великолепный атлас, включающий около 350 информативных иллюстраций, фотографий и цветных схем, станет вашим путеводителем по органам и системам человека и их функциям. Вы узнаете много нового о собственном теле, получите исчерпывающие сведения о наиболее распространенных заболеваниях и научитесь распознавать сигналы тревоги, исходящие от вашего организма.

З97я73+
І-741
Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. - К : Каравела , 2011 . - 592 C

      Підручник містить основи концепції та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп’ютерів. Розглянуто роботу операційних систем Windows XP та Linux. В доступній формі описано принципи роботи з програмами сімейства Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. Описано роботу з програмами оптичного розпізнавання, перекладу та перевірки правопису тексту. Окремий розділ присвячено питанням комп’ютерної графіки. Значну увагу приділено програмуванню в середовищі Object Pascal. Також розглянуто основи мережних технологій, роботу в глобальній мережі Internet та створення Web-сторінок. Проаналізовано перспективи розвитку інформаційних технологій. Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних, соціально-економічних, інженерно-технічних, медичних, педагогічних та природничих спеціальностей, аспірантів та викладачів, а також усіх тих, хто вирішив зробити досягнення інформаційних технологій повноправним елементом свого арсеналу професійних інтересів.

Н82я4+Н71я4+
М656
Містобудування та територіальне планування. - К. : КНУБА , 2011 . - 488 C

      Цей спеціальний випуск підготовлено у двох частинах за матеріалами доповідей та повідомлень, зроблених на міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" (м. Луцьк. 7-9 квітня 2011 р.) та рекомендованих для опублікування її оргкомітетом.

Ш5(4Укр)6-4...2+
Р999
Ряшко Михайло
Життя і слово Юрія Шипа. - Ужгород : ВАТ "Патент" , 2011 . - 256 C

      У літературно-критичному трактаті Михайла Ряшка "Життя і слово Юрія Шипа" всебічно досліджено біографічні й творчі віхи відомого закарпатського митця через призму фактів та проблем сучасності. Книга написана жваво, емоційно, барвистою мовою, легко читається. Вона вартісна і як художньо-мистецький синопсис для широкого загалу читачів. Адресується передусім науковцям, освітянам, бібліотекарям, студентам, школярам та всім, хто цікавиться письменством рідного краю, долею самобутніх митців слова та їх талановитих книжок.

+
Лобазов П.К., Невшупа А.М.
Мусульманская мораль. - Харьков : БУРУН и К , 2011 . - 160 C

      В настоящее время светская мораль подвергается серьезному негативному влиянию, ее привлекательность заметно падает, особенно у подрастающего поколения. Религиозная мораль, обладающая рядом положительных черт, могла бы способствовать нравственному оздоровлению общества. Это относится и к морали ислама, который увеличивает свою численность в мире и расширяет географическое пространство. Он пришел на Украину. Знакомство с религиозной моралью полезно. Следовать или не следовать ее принципам - решать каждому человеку в отдельности, руководствуясь конституционным правом свободы совести. Концентрированное изложение морали ислама, основанное на Коране, несомненно, поможет читателю легче определиться в восприятии или отрицании ее утверждений на своем жизненном пути.

+
Маляр Василь Сафронович, Шегедин Олександр Іванович
Теоретичні основи електротехніки. - Львів : Новий Світ-2000 , 2011 . - 129 C

      Викладені основи теорії та методи аналізу усталених режимів лінійних електричних кіл постійного, однофазного синусоїдного і несинусоїдного та трифазного струму, а також чотириполюсників. Основні теоретичні положення проілюстровано прикладами розв’язування типових задач. Описано лабораторні роботи та викладено методичні настанови до їх виконання. Наведено контрольні та екзаменаційні питання. Метою навчального посібника є надання допомоги студентам дистанційної форми навчання електротехнічних та електромеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів в їх самостійній роботі по вивченню дисциплін .Теоретичні основи електротехніки. та .Теорія електричних і магнітних кіл.. Навчальний посібник буде корисним для студентів заочної форми навчання під час виконання контрольних завдань, підготовки до екзаменів та виконання лабораторних робіт.

51(076)+
Минаева Светлана Станиславовна
20 тестов по математике: 5-6 классы. - М. : Изд-во "Экзамен" , 2011 . - 159 C

      Рекомендовано Российской Академией Образования. Тесты предназначены для оперативной тематической проверки знаний учащихся 5-6 классов по основным вопросам курса математики. Материалы раздела "Ответы и комментарии" могу быть использованы при самопроверке учащегося для диагностики и коррекции своих знаний. 6-е издание, переработанное и дополненное.

+Ч426.21
Тищенко Ольга Олександровна
Домашние работы и доклады по литературе за 9 класс. - М. : Изд-во "Экзамен" , 2011 . - 318 C

      В пособии подробно разобраны вопросы и задания из учебника "Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / [В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин, И. С. Збарский]; под ред. В. Я. Коровиной. - 17-е изд. - М.: Просвещение, 2010". Пособие адресовано родителям, которые смогут проконтролировать правильность выполнения домашней работы по литературе и помочь ученикам при подготовке докладов и сообщений для выступления на уроке.

531(075.8)+
Бертяев Виталий Дмитриевич, Булатов Леонид Алексеевич, Митяев Анатолий Григорьевич, Борисевич Владимир Борисович
Краткий курс теоретической механики. - Ростов-н/Д : Феникс , 2011 . - 196 C

      Кратко изложены основные понятия и определения теоретической механики. Приводятся доказательства основных теорем, необходимых для понимания сущности механических явлений. Изложение теоретического материала сопровождается геометрической интерпретацией и не требует для освоения и понимания знаний специальных разделов высшей математики.
Издание предназначено для студентов инженерных направлений и специальностей подготовки всех форм обучения, а также специалистов, работающих в области механики, в качестве справочного пособия.

Ш10вя73+
Б311
Бацевич Флорій Сергійович
Філософія мови : історія лінгвофілософських учень. - К. : ВЦ "Академія" , 2011 . - 240 C

      Це перший в Україні підручник, у якому систематизовано викладено історію світової лінгвофілософської думки, запропоновано авторське розуміння сутності філософії мови, її найважливіших категорій, взаємозв’язків з іншими гуманітарними науками, що досліджують мову, проаналізовано лінгвофілософські ідеї видатних філософів, мовознавців, теологів, а також різні напрями філософії мови.
Адресований студентам, магістрантам філософського і філологічного факультетів, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться розвитком лінгвофілософських ідей і теоретичного мовознавства.

Х65я73+
П685
Пихтін Микола Порфирович, Поліщук Геннадій Сергійович, Шерман Михайло Ісакович, Крючек Сергій Васильович, Біла Юлія Вікторівна
Правова статистика. - К. : ФОП О.С.Ліпкан , 2011 . - 272 C

      У підручнику відповідно до програми курсу «Правова статистика» розглядаються теоретичні та методологічні основи правової статистики. Дається загальна характеристика системи галузей правової статистики, прийомів і способів аналізу її показників. Наводяться їх значення для відображення тенденцій та особливостей розвитку правових явищ. Теоретичні положення ілюструються прикладами розрахунків із використанням показників офіційних статистичних даних і вибіркових досліджень.
Для студентів, аспірантів, науковців, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, працівників органів державного управління і правоохоронних органів

Ш143.21-2+Ш143.21-41+
В31
Верба Георгій Васильович, Верба Лідія Георгіївна
Граматика сучасної англійської мови. - К. : ТОВ "ВП Логос-М" , 2011 . - 352 C

      Рекомендовано Головним управлінням шкіл Міністерства освіти України У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ. Довідник призначено для школярів, студентів, всіх хто вивчає англійську мову.

+51(075.3)
М34
Бурда М.І., Колесник Т.В., Мальований Ю.І., Тарасенкова Н.А.
Математика. - К. : ВД "Освіта" , 2011 . - 288 C

      Теми: АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ:
- Функції, їхні властивості та графіки
- Тригонометричні функції
ГЕОМЕТРІЯ:
- Паралельність прямих та площин
- Перпендикулярність прямих та площин
- Повторення вивченого
- Предметний покажчик

Ч481.2я4+
П781
Проблеми освіти. - К. : , 2011 . - 159 C

      Проблеми освіти: Наук.зб./Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
Для викладачів, аспірантів, науковців і керівних працівників освіти та навчальних закладів.

+У262я73
Гроші та кредит. - К. : Знання , 2011 . - 382 C

      У підручнику розглянуто основи теорії грошей і кредиту. Визначено особливості, механізми, тенденції й закономірності розвитку грошей та кредиту в ринковій і перехідній економіці. Розкрито проблеми та перспективні напрями розвитку грошей і кредиту в глобалізованому інформаційному суспільстві.
Для студентів вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів грошово-кредитної сфери.

+У262.292я73
Цінні папери. - К. : Знання , 2011 . - 1094 C

      Пропоноване видання — фундаментальне системне дослідження цінних паперів та їх економічної природи. За змістом це якісно новий підручник, в якому застосовано новітні методичні прийоми викладу навчального матеріалу, чітко визначено ключові проблеми, систематизовано основні засади розміщення й обігу цінних паперів. Високу цінність підручнику надають також комплексний аналіз міжнародного досвіду і національних особливостей емісії та обігу основних видів цінних паперів, дослідження теоретичних засад та механізму функ­ціонування ринку цінних паперів, висвітлення специфічних особливостей оцінювання різних видів цінних паперів, лаконічний виклад матеріалу та інформаційна насиченість кожного розділу.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також державним службовцям, економістам-практикам, усім, кого цікавлять операції з цінними паперами.

+Ш40я73
Ференц Надія Станіславівна
Основи літературознавства. - К. : Знання , 2011 . - 431 C

      Підручник розкриває зміст головних літературознавчих понять, напрямів і течій, знайомить з історією розвитку світової теоретико-літературної думки. Значна увага приділяється специфіці й поетиці художньої літератури, проблемам генології і типологізації від бароко до постмодернізму. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться розвитком літературознавства.

+У271я73
Страхування. - К. : Знання , 2011 . - 607 C

      Пропонований навчальний посібник покликаний наблизити теоретичні знання у сфері страхування до потреб практики. Він є логічним доповненням до підручника зі страхування, підготовленого колективом викладачів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До кожної глави посібника подано основні теоретичні положення з базового курсу страхування, визначення основних понять та категорій, необхідні формули, тестові завдання, запитання для перевірки знань, задачі різного рівня складності. Наявність у практикумі значної кількості різноманітних завдань допоможе розширити можливості практичного застосування надбань теорії страхування, сформувати у майбутніх фахівців навички адекватної відповіді на зміни, що відбуваються на страховому ринку, в економіці загалом, посилити інтерес до цієї науки, відкрити нові горизонти для творчих пошуків у сфері страхування.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів страхових дисциплін, економістів-практиків, які працюють у сфері страхового бізнесу.

519.86(075.8)+У.в6я73
Лугінін Олег Євгенович, Фомішина Віра Миколаївна
Економіко-математичне моделювання. - К. : Знання , 2011 . - 342 C

      Розглядаються методологія та інструментарій побудови і реалізації основних економіко-математичних моделей (оптимізаційних, сіткових, балансових, ризикових, економетричних), які набули поширення в ринковій економіці. Наводяться практичні рекомендації стосовно використання персональних комп’ютерів для реалізації в середовищі EXCEL оптимізаційних задач методами лінійного програмування та економетричних моделей методами кореляційно-регресійного аналізу. За змістом посібник відповідає програмі нормативної дисципліни “Економіко-математичне моделювання” за напрямом “Економіка і підприємництво”. Книгу можна використати для самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, кого цікавлять питання економіко-математичного моделювання.