Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження

© 2017 Запорізький національний університет

+504.064.4(075.8)
К783
Краснянский Михаил Ефимович
Утилизация и рекуперация отходов. - Харьков, К. : Бурун и К, КНТ , 2007 . - 288 C

      Учебное пособие разработано на основе рабочей программы курса « Утилизация и рекуперация отходов», включает новейшие отечественные и зарубежные разработки и стандарты, огромный объем фактического материала в виде таблиц и иллюстраций, отвечает требованиям квалификационной характеристики специалистов по направлениям « Управление экологической безопасностью» и « Экология…(любых)…производств.

+576(075.8)
Н724
Новак Віталій Петрович, Бичков Юрій Петрович, Пилипенко Михайло Юхимович
Цитологія, гістологія, ембріологія. - К. : ДАКОР , 2008 . - 512 C

      У виданні на сучасному рівні викладені закономірності організації живої матерії на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях, основи загальних гістології, цитології та ембріології. У цитології представлено нові відомості про будову клітини та її похідних. Розділ гістології присвячений мікроскопічній будові тканини організму: епітеліальній, м‘язовій та мікроструктурі систем органів. В ембріології розглядаються процеси розвитку хребетних (ланцетника, амфібій, риб, птахів та ссавців) з моменту запліднення до утворення сформованого організму. Всі терміни наведені відповідно до міжнародних гістологічної та ембріологічної номенклатури. Для викладачів та студентів факультетів ветеринарної медицини аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації та навчальний посібник для студентів закладів освіти 1-2 рівнів акредитації.

З973.26-02я73+
О-665
Орлов Сергей Александрович, Цилькер Борис Яковлевич
Организация ЭВМ и систем. - СПб. : Питер , 2011 . - 688 C

      Учебник посвящен систематическому изложению вопросов организации структуры и функционирования вычислительных машин и систем, при этом большое внимание уделяется вопросам эффективности традиционных и перспективных решений в области компьютерной техники. Рассмотрены структура и функционирование классических фон-неймановских машин, принципы организации шин, внутренней и внешней памяти, операционных устройств и устройств управления, систем ввода-вывода. Изложены основные тенденции в архитектуре современных процессоров. Значительная часть материала посвящена идеологии построения и функционирования параллельных и распределенных вычислительных систем самых разнообразных классов. Показаны наиболее перспективные направления в области организации и архитектуры вычислительных машин и систем. В основу работы положен 30-летний университетский опыт преподавания авторами соответствующих дисциплин. Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Информатика и вычислительная техника".

С55.74я73+Ч114.13я73+
К821
Кривоносов Алексей Дмитриевич, Филатова Ольга Георгиевна, Шишкина Марина Анатольевна
Основы теории связей с общественностью. - СПб. : Питер , 2010 . - 384 C

      В учебнике представлены основополагающие понятия теории связей с общественностью в соответствии с классической моделью коммуникационного процесса. Подробно рассмотрены такие вопросы, как методы и функции теории PR, объекты PR-деятельности, современные практики связей с общественностью: медиарилейшнз, спонсоринг и фандрайзинг и другие.
      Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения вузов в области международных отношений в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 350400 "Связи с общественностью", 350700 "Реклама", 061500 "Маркетинг", а также для магистров, преподавателей и аспирантов экономических вузов.

У21я73+
Д444
Дідковська Леоніда Григорівна, Гордієнко Петро Леонідович
Менеджмент. - К. : Алерта; КНТ , 2007 . - 516 C

      Навчальний посібник підготовлено для студентів, що вивчають менеджмент. В посібнику розкрито основні категорії менеджменту, як навчальної дисципліни, вивчаючи яку студенти можуть зрозуміти основні закономірності процесу управління сучасними організаціями та набути важливих навичок практичного характеру, які необхідні сучасному управлінцю. В посібнику велика увага приділена питанням виникнення та розвитку менеджменту в сучасних умовах. Розкриваються основні функції та методи менеджменту. В посібнику наведені завдання для студентів, виконання яких дозволяє глибше оволодіти матеріалом кожного розділу посібника.

Т3(4Укр)я73+
Л177
Лазарович Микола Васильович
Історія України. - К. : Знання , 2011 . - 685 C

      На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться перелік запитань і завдань для контролю засвоєних знань, перелік питань для підготовки до іспитів, хронологічна таблиця найважливіших історичних подій та рекомендована література. Посібник відповідає програмі курсу «Історія України» для вищих навчальних закладів.
      Розраховано на студентів вищих закладів освіти, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України.

+913(075.8)
К775
Крижанівський Володимир Прокопович, Дорошко Микола Савович, Головченко Володимир Іванович, Ігнатьєв Павло Миколайович
Країнознавство. - К. : Знання , 2012 . - 440 C

      Це перший в Україні підручник з навчальної дисципліни “Країнознавство” для студентів інститутів і факультетів міжнародних відносин, написаний на сучасній­ методологічній основі і з урахуванням сучасних реалій добре знаними в Україні та за її межами фахівцями у галузі країнознавства, які мають не тільки високий науковий статус, але й багаторічний досвід підготовки дипломатів і працівників дипломатичних служб в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На основі узагальнення широкого­ комплексу історичних, дипломатичних, політико-правових, економіко-статистичних, природознавчих, географічних, демографічних, культурологічних матеріалів подано всебічну країнознавчу характеристику держав пострадянського простору, Європи, Північної й Південної Америки, Азії, Африки, Австралії­ й Океанії. Зміст підручника відповідає програмі навчальної дисципліни “Країнознавство”. До кожного розділу додаються запитання та завдання для самоконтролю засвоєних знань. У кінці книги наведено список рекомендованої літератури. До книги додається вкладка з картами.
      Розраховано на студентів вищих навчальних закладів напрямів освітньо-професійної підготовки “Міжнародні відносини”, “Міжнародне право”, “Міжнародні економічні відносини”, “Міжнародна інформація”, “Міжнародний бізнес”. Книга буде корисною також аспірантам, викладачам, дипломатичним працівникам, усім, хто цікавиться життям інших країн.

У053.3я73+
Д451
Дікань Лариса Василівна, Голуб Юлія Олександрівна, Синюгіна Наталі Вікторівна
Державний аудит. - К. : Знання , 2011 . - 504 C

      У посібнику розкрито теоретичні та організаційні засади дер­жавного аудиту. Розглянуто особливості методики державного аудиту, який здійснюють Державна контрольно-ревізійна служба України та Рахункова палата України. Посібник устаткований необхідними рисунками, таблицями, контрольними запитаннями та завданнями, а також практичними завданнями, побудованими з урахуванням умінь, що повинні бути сформовані у студентів для успішної професійної діяльності в майбутньому. За формою подання матеріалу посібник побудовано відповідно до вимог кредитно-модульної системи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.
      Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також слухачам системи підвищення кваліфікації, фахівцям-практикам у галузі державного фінансового контролю.

У210.1я73+У290-561я73+
М678
Митяй Оксана Василівна
Проектний аналіз. - К. : Знання , 2011 . - 311 C

      У навчальному посібнику на базі чинного законодавства розглядаються інвестиційна стратегія розвитку підприємства, концепція проекту та його життєвий цикл, основні аспекти проектного аналізу (маркетинговий, технічний, екологічний, соціальний, інституційний, фінансовий, економічний), методологія та критерії оцінки проектів з позицій невизначеності зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів, основи фінансового проектування та управління проектами в сучасних умовах господарювання. Посібник відповідає чинній типовій програмі навчальної дисципліни “Проектний аналіз”.
      Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.

Ш143.21-923.77+Ш141.4-923.77+
П692
Бідасюк Наталія Василівна, Боднар Руслана Володимирівна, Якимчук Юлія Василівна, Олександренко Катерина Валентинівна, Скиба Катерина Миколаївна
Практикум перекладу. Англійська - українська. - К. : Знання , 2011 . - 432 C

      Це новаторський підручник, який вдало поєднує кращі вітчизняні методики викладання перекладу та зарубіжні комунікативні підходи, характерні для британських та американських підручників. За змістом він відповідає програмі курсу “Теорія та практика перекладу” для студентів факультетів перекладу та міжнародних відносин, що навчаються за Болонською системою. У підручнику наведено тексти для синхронного й послідовного перекладу, перекладу відеоматеріалів і фільмів, вправи на прагматичну адаптацію, розпізнавання і відтворення термінології, оцінку адекватності та еквівалентності перекладу. Теоретична частина супроводжується вправами на закріплення вивченого матеріалу та оволодіння фаховими навичками перекладу. Високу цінність підручнику надають вдало підібраний лексичний матеріал, сучасність наведених текстів та їх насиченість лінгвокультурною інформацією.
      Для студентів і викладачів факультетів перекладу та міжнародних відносин, слухачів спеціалізованих курсів з перекладу та для тих, хто цікавиться питаннями перекладу.

Х9(4ЄС)0я73+
Т985
Тюріна Оксана Володимирівна
Основи права Європейського Союзу. - К. : ФОП О.С. Ліпкан , 2012 . - 100 C

      Навчальний посібник охоплює питання курсу «Основи права Європейського Союзу», що містяться в програмі даної навчальної дисципліни і рекомендовані для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців у галузі гуманітарних наук. Навчальний посібник дозволяє студентам самостійно вивчати навчальний матеріал, готуватись до семінарських занять, модульного контролю, заліку.

У212.86я73+Ш141.4-923+
Г555
Глущик Сергій Васильович, Дияк Олена Володимирівна, Шевчук Світлана Володимирівна
Сучасні ділові папери. - К. : Арій , 2009 . - 512 C

      Описание (Аннотация) книги Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В Сучасні ділові папери - Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно - діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів. Система вправ і завдань сприятиме і закріпленню знань із мови.

Т3(4Г)622-8+
Г271
Геббельс Йозеф
Дневники 1945 года. Последние записи - Смоленск : Русич , 1993 . - 416 C

      Дневники 1945 года` - наиболее ценная часть обширного рукописного наследия главного идеолога нацизма - Йозефа Геббельса. Известный германский драматург Р.Хоххут считал их источником первостепенной важности для всех, кто стремится понять корни и проявления фашизма, и подчеркивал, что Геббельса могут считать интеллигентным человеком лишь те, кто никогда не заглядывал в его дневники.

Х9(4Укр)301я73+Ч484(4Укр)01.116.46:Х+
А313
Адмініс тративне право України. - К. : Істина , 2012 . - 528 C

      В учебнике систематизирован материал по учебной дисциплине "Административное право Украины". Наряду с текстовым материалом Общей и Особенной частей (двух модулей), также предусмотрено задачи практического характера (практикум) к каждой теме в рамках указанных модулей. Для преподавателей и студентов вузов, широкого круга читателей.

Ч30я6+
Я753
Ярмарок освіти 2012. - Запоріжжя : , 2012 . - 120 C

      Освітній ярмарок – це широкомасштабна презентація ринку освітніх послуг, проект об’єднує XIIІ міжрегіональну спеціалізовану виставку навчальних закладів «Абітурієнт - 2012», ІІ міжнародну спеціалізовану виставку «Освіта за кордоном» та «Освіта для бізнесу», міжрегіональний ярмарок вакансій «День кар’єри».
«Ярмарок освіти» щороку презентує послуги провідних навчальних закладів області, країни та закордону, бізнес-шкіл, тренінгових компаній, навчальних центрів. Минулого року учасниками проекту стали близько 100 експонентів, в рамках виставки успішно відбулися презентації, майстер-класи, яскраві зустрічі.
Головна мета заходу – представити освіту як галузь, охопивши всі рівні сучасної освіти від дошкільної до бізнес. Які профілі користуються найбільшим попитом? Який навчальний заклад обрати та які професії стануть найбільш затребуваними та перспективними? Відповіді саме на ці питання прийдуть шукати на виставку тисячі відвідувачів – майбутні студенти, їх батьки, вчителі та всі, хто прагне вдосконалення своєї освіти.
В рамках виставки кожен учасник матиме змогу скористуватися сучасною інфраструктурою виставкового центру та отримати максимальні результати. До послуг нашіх експонентів комфортний конференц-зал, сучасна матеріально-технічна база, досвід організаторів в проведенні презентаційних заходів на високому рівні.

Ш143.21-06+
А656
Андрейчук Надія Іванівна
Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця ХV - початку ХVІІ століття. - Львів : Видавництво Львівської політехніки , 2011 . - 280 C

      На основі розгляду ідей і здобутків філологів, істориків і семіотиків у монографії зроблено спробу проаналізувати віддзеркалення життєвого світу людини у мові через наукове осмислення динаміки формування мовних знакових систем під час становлення лінгвокультури етносу. Висунено й обґрунтовано оригінальну гіпотезу, що лінгвокультурний простір як особлива інтерпретаційна модель життєвого світу людини розгортається у лінгвосеміотичному просторі, який дає змогу виявити структури смислу через динаміку мовних знаків. Аналіз структурування і організації мовнокультурних кодів у межах лінгвокультурного простору проведено на матеріалі мовленнєвого жанру парламентського акта Англії кінця XV - початку XVII століття.
Для філологів і фахівців у галузях лінгвокультурології, комунікативної лінгвістики, лінгвосеміотики, історії Англії.

Е70.80я73+504.75(075.8)
К66
Кораблева Алла Ивановна, Шматков Григорий Григорьевич
Экология человека : в аспекте энвайронментологии. - Днепропетровск : ПГАСА , 2011 . - 250 C

      Излагается краткая история дисциплины, ее основные положения, понятия и термины.
В аспекте энвайронментологии рассматриваются вопросы,связанные с экологической нишей, занимаемой человечеством в биосфере, влиянием его хозяйственной деятельности на составляющие биосферы,а также современные подходы к социально-экономическому экологически сбалансированному (устойчивому)развитию цивилизации. Рассчитано на студентов, преподавателей и аспирантов высших учебных заведений.

Ш141.4-211+
С794
Степаненко Олена Костянтинівна
Словотвірні гнізда з вершинним соматичним компонентом : семантика і структура. - Дніпропетровськ : Акцент ПП , 2011 . - 168 C

      У монографії уперше на широкому фактичному матеріалі здійснено структурний і семантичний аналіз словотвірних гнізд із вершинним соматичним компонентом, визначено ступені продуктивності коренів-соматизмів; структурно-семаитичні зв'язки схарактеризовано на синтагматичному і парадигматичному рівні: визначено ЛСВ вершин-соматизмів, що найчастіше актуалізуються в похідних одиницях, та найпоширеніші типи словотвірних категорій, репрезентантами яких виступають деривати аналізованих СГ; з'ясовано способи словотворення, за якими формуються деривати, мотиваційні ознаки твірних слів, ш.о залучаються до дериваційних процесів; визначено типи лексико-семантичних співвідношень між похідними словами, кореляції фонетичного плану дериватів, морфонологічні перетворення твірних основ, особливості граматичних, номінативних та функціональних характеристик дериватів; визначено причини структурної й семантичної неоднорідності словотвірних гнізд із різними вершинами.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів-філологів.

Ч612.4(4Укр)д+
С72
Співати вміє кожен, заспівувати - ні : спогади про Василя Басараба. - К. : ЗАТ "Віпол" , 2011 . - 128 C

      У книзі «Співати вміє кожен, заспівувати - ні» вміщено спогади про відомого журналіста Василя Басараба. Розповідаючи про життєвий і творчий шлях колеги, автори (серед яких чимало відомих запорізьких і київських газетярів) розмірковують над різними гранями його майстерності. Важливе місце відводиться спогадам самого Василя Макаровича «Вік живи - вік думай», а також його статтям, поданим у другій частині книги. Вона може зацікавити не лише журналістів, а й усіх, хто прагне краще пізнати історію своєї країни та відновити розірваний зв'язок часів і поколінь.

УДК 821.161.2
П25
Пен Чен

      Роботу виконано на кафедрі історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України.

Ш6(4Укр)6+
М54
Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" , 2011 . - 272 C

      Перші десять років нового тисячоліття, блискавично промайнувши, залишили після себе неперевершену суміш витонченої, інтелектуальної сучасної культури. Не стала виняткомй поезія. Слідуючи вже знайомим шляхом збірки "Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років", Сергій Жадан в антології "Метаморфози. 10 українських поетів останніх десяти років" об’єднав під однією обкладинкою поетів зі Львова, Києва та Харкова, продемонструвавши тим самим, що поетичний схід, захід і центр завжди будуть поруч. Зібравши в антології враження, емоції, почуття, пристрасті від 10 популярних митців, Жадан створив збірку сучасної української поезії, до якої увійшли: Андрій Бондар, Сергій Жадан, Маріанна Кіяновська, Олег Коцарев, Галина Крук, Дмитро Лазуткін, Богдана Матіяш, Світлана Поваляєва, Мар’яна Савка, Остап Сливинський. Їхні твори приголомшують непередбачуваністю, драйвом, невпинним рухом. Це суцільні перетворення, а метаморфози – це їхня найкраща поезія.

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 16 / Відп. ред. І.В, Сабадош. - Ужгород, 201 Г - 420 с.

      Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичиої конференції «Українська література в загальноєвропейському контексті». У них порушуються актуальні питання українського, російського мовознавства та літературознавства.
    Для всіх, хто цікавиться сучасними філологічними проблемами.

Абрамова І.Г.\ Історія української літератури 40-60-х. років XIX століття: Навчально-методичний посібник для студентів II курсу факультету журналістики. - Запоріжжя: ЗНУ, 2009, - 81 с.

      Навчально-методичний посібник містить плани практичних занять, основні поняття, методичні рекомендації і поради, завдання для самостійної й індивідуальної роботи, тести: для тематичної перевірки знань студентів, контрольні завдання до модульного контролю, питання до заліку, список основної та додаткової літератури.

Шмелькова Г.М. Ділова англійська мова: навчальний посібник для студентів напряму підготовки „Туризм" освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - 105 с.

      Ділова англійська мова - дисципліна, що вивчається, починаючи з першого курсу і відповідає вимогам ОКХ. Посібник з англійської мови призначений для студентів другого курсу факультету фізичного виховання напряму підготовки «Туризм». Посібник є комунікативно-орієнтованим навчальним матеріалом з англійської мови, в основу якого покладений принцип інтеграційного навчання іноземній мові, що припускає комплексну організацію лексичного та граматичного матеріалу і взаємозв'язане навчання усім видам мовної діяльності.

Fomenko Elena. University Student Guide to Translation Studies: Textbook for F-761 Students of Translation. - Zaporizhzhya: Classic Private University, 2012.- 112 p.

      The textbook focuses on those current approaches to Translation Studies whose knowledge facilitates to prepare highly qualified translators. This textbook is grounded in a course of lectures on Translation Studies which Fomenko Elena Genii vna, Doctor of Philology Hah., professor of Translation Studies at Classic Private University, has worked out foi the students doing a master's degree in translation. Each chapter of the textbook introduces those pressing issues that direct cognition of translation problem areas and provide students with optimal acquisition of the material studied. The textbook consists of 12 theoretical chapters, 9 workshops, and guidelines to a creative scientific project that is due at the end of the course of studies. The textbook throws light on the latest achievements of foreign theorists in Translation studies and identifies perspectives of further research.
For the students of departments of foreign philology at universities who specialize m translation.

Ш143.21-923.7+
Я962
Яшина Нина Кузьминична
Практикум по переводу с английского языка на русский. - М. : Флинта; Наука , 2009 . - 72 C

      Пособие посвящено различным проблемам техники перевода, основная цель его — ознакомить обучающихся с основными проблемами перевода и сформировать практические навыки обработки текстов при переводе с английского языка на русский. Для студентов, обучающихся по дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

К73
Котляр З.В., Котляр В.М.
Органічна хімія. Посібник-практикум для учителів та учнів. Частина 2. — X. : Вид. група «Основа», 2012. — 112с.

      Посібник-практикум створено відповідно до чинної програми з хімії для учнів 11 класу загальноосвітніх шкіл академічного та профільного рівнів. Рекомендується для самостійної роботи учнів як доповнення до підручників хімії, а також для позакласної роботи. Допоможе вчителям хімії організувати навчальну діяльність учнів у класі та вдома й забезпечити глибоке засвоєння ними курсу органічної хімії.
Для учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, студентів хімічних факультетів педагогічних ВНЗ, учителів.

Р64
Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова
М.: Айрис-пресс, 2009. — 448 с. — От А до Я

      Пособие содержит все разделы курса современного русского языка и написано в соответствии с программой для факультетов филологического профиля. Теоретический материал излагается с использованием традиционных терминов. Спорные вопросы теории русского языка освещают разные точек зрения. Все положения иллюстрируются примерами из русской классической и современной прозы, поэзии и публицистики. Дань: упражнения и вопросы для закрепления материала.
Пособие адресуется студентам факультетов гуманитарного профиля.

Ч426.21Укр+
Н731
Новиков Анатолій Олександрович
Українська драматургія на уроках літератури. - Харків : Основа , 2012 . - 159 C

      У пропонованій праці автор із позицій сьогодення намагається висвітлити основні етапи розвитку національного драматургічного процесу другої половини XIX — початку XX ст. Особливу увагу приділено аналізу п’єс, передбачених шкільною програмою.
Книга містить низку фотоілюстрацій, серед яких:
1. М. Кропивницький у ролі Івана Непокритого («Дай серцеві волю, заведе у неволю» М. Кропивницького).
2. М. Старицький у молоді роки.
3. Композитор Петро Ніщинський — автор музики до «Вечорниць» у п’єсі «Назар Стодоля» Т. Шевченка.

+575(075.8)
П555
Помогайбо Валентин Михайлович, Петрушов Андрій Васильович
Генетика людини. - К. : Академія , 2011 . - 280 C

      Генетика допомогла людству розгадати важливі для його життєдіяльності проблеми. Вона відкрила шлях до пізнання і розуміння біологічних закономірностей у природі, джерел генетичної рівноваги в популяціях, чинників успадковуваності, причин спадкової і неспадкової мінливостей, спадкових порушень розвитку і захворювань. На основі її досягнень сформувалися методи запобігання спадковим патологіям і їх подолання, управління властивостями організму. З її розвитком пов’язані і нові виклики сучасній цивілізації, багато з яких виходять за межі природничих наук. Ці питання, а також загальні засади генетики, прикладної генетики формують структуру і зміст пропонованого навчального посібника. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, кому у своїй роботі доводиться враховувати різноманітні аспекти спадковості — педагогам, психологам, соціальним працівникам та ін.

ББК:Ч216(4Укр)-8
+Ч216(4Укр)-8
Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського. - К. : , 2011 . - 584 C

      Книга друга першого тому «Володимир Іванович Вернадський і Україна» серії «Вибрані праці академіка В.І. Вернадського» містить праці В.І. Вернадського, пов’язані з Україною. Серед них — природничі статті та замітки, написані в Києві, Полтаві і Криму; праці з історії та філософії науки; суспільно-політичні та публіцистичні твори, які так чи інакше стосуються питань, що хвилювали українське суспільство в 10-20-х роках XX ст. Окремий блок складають статті, відгуки, замітки, доповіді про діяльність українських учених, з якими В.І. Вернадського пов’язували роки плідної співпраці. Включено також окремі маловідомі меморіальні статті його колег, присвячені науковому внеску вченого в розвиток природничих наук. Останні були написані в найближчі роки після його кончини та опубліковані в 1945-1947 рр.

+Ш5(4Укр)я4+Т3(49=Сл)я4+Ш141я4
Слов'янські обрії. - К. : , 2012 . - 354 C

      У науковому збірнику висвітлюється широке коло питань історії та культури слов’ян, їхніх відносин з іншими народами, представлені наукові статті, доповіді, підготовлені до XIV Міжнародного з'їзду славістів.
Видання призначене для науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами славістики.

+Ш40я73
Білоус Петро Васильович
Вступ до літературознавства. - К. : Академія , 2011 . - 336 C

      Вступ до літературознавства наближає до пізнання філософських орбіт художнього слова як самобутнього інструменту проникнення в сутність людського буття, літератури як художнього явища, а також різних граней літературного процесу. Таке розуміння утворює концептуальну основу пропонованого навчального посібника, покликаного сформувати цілісне бачення літератури і літературознавства. Зміст його наповнений системними знаннями про унікальну природу словесного мистецтва, його основні функції, поетику і риторику, роди і жанри, специфіку літературної творчості та історичний розвиток літературних форм і художньої свідомості. З-поміж інших навчальних видань про літературу і літературознавство він вирізняється поглядом на письменство як на самостійний і самодостатній вид мистецтва, що посідає важливе місце в культурному бутті людини. Не менш істотна його якість — ґрунтовний і доступний виклад матеріалу.
Навчальний посібник адресований передусім студентам-філологам. Може знадобитися учням середніх шкіл, ліцеїв, коледжів, усім, хто цікавиться літературною творчістю та її науковим осмисленням.

+Ш141.4-923
Пасинок Валентина Григорівна
Основи культури мовлення. - К. : Центр учбової літератури , 2012 . - 184 C

      У навчальному посібнику викладено базові положення теорії мовленнєвої культури, охарактеризовано специфіку ділового спілкування, розкрито особливості мовленнєвої культури як складника професійної майстерності педагога, представлено методику оволодіння технікою мовлення. Вміщено тести, практичні завдання та інтерактивні вправи, спрямовані на оволодіння особистістю мовленнєвою культурою.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, учителів шкіл.

+Ш143.21-923
Богацький Ігор Святославович, Дюканова Ніна Михайлівна
Бізнес - курс англійської мови. - К. : ТОВ "ВП Логос-М" , 2011 . - 352 C

      Книга охоплює широкий діапазон мовних кліше, текстів, вправ та діалогів і доповнена аудіокасетами, що мають запис текстів-полілогів і текстів для чигання з кожного уроку. Мета посібника — навчити основам ділового спілкування в усній та письмовій формах. Навчальний курс складається з 12 уроків, кожен з яких включає в себе основний текст-полілог, словник-мінімум, лінгвокомерційний коментар, загальноосвітній та граматичний коментарі, тексти для читання з різнобічною інформацією про англомовні країни. Для широкого кода осіб, які вивчають англійську мову в групах та самостійно, і які прагнуть у максимально короткий сірок оволодіти основами ділового спілкування в типових ситуаціях.

+Ш141.2-6
Георусистика. Вызовы ХХІ века. - Симферополь : Антиква , 2011 . - 156 C

      В сборнике представлены работы, посвященные рассмотрению гносеологических и методологических оснований георусистики, тех постулатов, которые легли в основу ее понимания как нового этапа в развитии русистики в XXI веке и которые используются в работах представителей Крымской школы функциональной лингвистики. Особое внимание уделяется актуальным проблемам взаимодействия языковых миров, которое рассматривается на материале разных языков в работах лингвистов Украины, России, Казахстана, США. Для специалистов в области лингвистики, преподавателей, аспирантов и всех, кто интересуется проблемами развития русского языка в XXI веке.

+Ш143.21-923.4
English for Lawyers. - Харків : Право , 2011 . - 648 C

      Підручник «English for Lawyers» призначений для професійно орієнтованого усного і писемного спілкування. Містить інформацію про правові системи та судочинство України, Великої Британії та США, знайомить студентів з конституційним, адміністративним, міжнародним, кримінальним і цивільним правом, кримінальним і цивільним процесом цих країн.
Розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів.

+Ч214(4Укр)6
National Academy of Sciences of Ukraine. 1918 - 2008. - Kyiv : KMM Publishers , 2008 . - 576 C

      The book presents the history of the National Academy of Sciences of Ukraine since the day of its foundation (1918) till today. The focus is on the viability of academy model proposed by V.I.Vernadsky, development of its structure, science schools and research areas, presentation of its research achievements, their effects on production practice and social life, Academy's role as the basis of national science system. Profiles of outstanding science schools and scholars are presented. Various aspects of NAS development under science transformation into the basic driving force of progress are shown, alongside with Academy integration into the European and global science areas.
The book is intended for broad scholarly community, educators, culture workers, politicians and public figures, for all those who are interested in science and its history in Ukraine.

Ч426.21+Ш401+
А641
Аналіз поетичних творів. - К. : Редакція газет гуманітарного циклу , 2012 . - 128 C

      Уміння аналізувати ліричний твір допомагає читачеві зрозуміти неповторність художнього тексту, сприяє розвитку естетичного смаку. Мета посібника - допомогти вчителю у вивченні найскладнішого роду літератури. У книжці йдеться про те, як побудувати вивчення поезії, які шляхи аналізу краще обирати, про розвиток критичного мислення учнів, роль і функції фонових знань,особливості викладання поезії постмодернізму, як побудувати уроки позакласного читання у старшій школі та ін.
Для вчителів світової літератури, студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

+Ш143.21-923+Ч484(4Укр)01.116.46:Ш143/Ш147
Шавкун Ірина Григорівна, Волкова Валерія Володимирівна, Дибчинська Яна Станиславівна
Business English. - Запоріжжя : ЗНУ , 2012 . - 330 C

      Актуальність даного посібника полягає в послідовній орієнтації матеріалу на сучасну ділову англійську мову, у комплексному характері тематичного та лексичного матеріалу, придатного для використання в реальних ситуаціях ділового спілкування. Цей навчальний посібник містить лексичний і граматичний матеріал, автентичні тексти з вокабуляром та поясненнями, графіки, таблиці, лексико-граматичні вправи, вербальні опори, тести для самоконтролю, перелік завдань для індивідуальної роботи студентів та глосарій.
Розроблена система вправ посібника може бути використана як для аудиторної, так і для позааудиторної самостійної роботи студентів, передбачає інтегрований розвиток у студентів продуктивних га рецептивних мовленнєвих умінь та зміцнення їхньої лінгвістичної, професійної та прагматичної мовленнєвої компетенції і містить такі інтерактивні елементи навчального процесу, як групові дискусії, проблемні запитання, проектні завдання, рольові ігри.

+Ш143.21-923
Fedicheva N.V.
Teaching English as a foreign language. - Lugansk : State Establishment "Taras Shevchenko LNU" , 2011 . - 240 C

      The educational guidance deals with realistic problems of teaching English at secondary schools. The purpose of the guidance is to introduce students to the foundations of the modem science of methodology and the formation of the skills necessary for their future work.
The edition is addressed to the students, master students and English teachers.

+Ш141.4я43+Ш10я4+Ш40я4
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла" , 2012 . - 140 C

      В статье рассматривается феномен М. В. Ломоносова в оценке A.C. Пушкина. Вдохновение Поэта и достоинство гражданина образованного, позволило A.C. Пушкину не только понять М.В. Ломоносова как великого человека, но и отстаивать его как Поэта и Учёного и устроителя российского просвещения.
Ключевые слова: A.C. Пушкин, М.В. Ломоносов, российское просвещение, роль личности в истории.

+Ч632.16я4+Ч631.16я4
Теле- та радіожурналістика. - Львів : ВЦ ЛНУ ім.І.Франка , 2012 . - 437 C

      У збірнику розглянуто сучасний стан теле- та радіоконтенту. Окреслено шляхи поліпшення творчої діяльності медійників, звернено увагу на лінгво-соціокультурні принципи аудіовізуальних комунікативних моделей, розглянуто науково-методологічну лабораторію відомого українського вченого-журналістикознавця, професора Василя Васильовича Лизанчука.

+Ш141.4-923.3
Ганжа Світлана Анатоліївна
Фразеологія епістолярної спадщини
Дніпропетровськ : Пороги , 2010 . - 192 C

      На матеріалі приватного листування українських письменників-класиків ХІХ - початку ХХ століття.

Ш143.21
Калита Алла Андріївна
Т.: Підруч. і посіб., 2007. — 320 c. — Бібліогр.: с. 204-220. — укp.

      У контексті функціонально-енергетичного напряму дослідження актуалізації англійського емоційного висловлення вперше здійснено комплексне багаторівневе моделювання повного та часткових об'ємів простору взаємодії емоційно-прагматичних факторів мовлення. Обгрунтовано теоретичний принцип збереження емоційно-прагматичного потенціалу висловлення. Викладено теоретичні та методологічні засади та результати експериментально-фонетичного дослідження актуалізації складових даного потенціалу.

Ч61
Михайлин Ігор Леонідович
09.10.2002 -- К. : ЦУЛ — 131 с.

      У підручнику викладено один з основних навчальних курсів у системі підготовки майбутнього спеціаліста - "Основи журналістики". Тут подані найважливіші теоретичні теми, передбачені програмою Міністерства освіти України, як-от: журналістика як галузь масово інформаційної діяльності, функції журналістики, журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності, соціальна позиція журналіста, журналістика як система засобів масової інформації, свобода преси і журналістської діяльності та ін.
Посібник розрахований на студентів спеціальності "Журналістика" та молодих працівників засобів масової інформації, що роблять перші кроки на шляху до оволодіння професією, але не мають базової освіти.

+Ш141.4-923+У212.86я73
Шевчук Світлана Володимирівна
Ділове мовлення для державних службовців. - К. : Алерта , 2012 . - 428 C

      Мета пропонованого посібника - допомогти державним службовцям досконало, ґрунтовно оволодіти українською літературною мовою, піднести рівень культури усного й писемного мовлення, а також набути навичок укладання конкретних документів.
Посібник написано відповідно до Національного стандарту України "Державна уніфікована система документації" ДСТУ4163-2003 та "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять" ДСТУ 2732-2004. У посібнику послідовно й дохідливо викладено теоретичний матеріал, який знайомить з мовними нормами офіційно-ділового стилю, подано зразки організаційних, довідково-інформаційних, обліково-фінансових та інших документів. Особливу увагу приділено усному діловому спілкуванню. Перевірити засвоєні знання допоможе рубрика "Перевірте свої знання".
Посібник стане у пригоді всім, хто не байдужий до української мови й хоче оволодіти мистецтвом ділового спілкування.

+Ш143.21-923.2
Жаборюк Ірина Анатоліївна, Жаборюк Олена Анатоліївна
Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be+ -ed. - Одеса : Астропринт , 2007 . - 168 C

Ш143.21
Калита Алла Андріївна
Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення: Монографія. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. 320 с.

      У межах запропонованого в монографії функціонально-енергетичного напряму дослідження актуалізації англійського емоційного висловлення вперше здійснено комплексне багаторівневе моделювання повного та часткових об’ємів простору взаємодії емоційно-прагматичних факторів мовлення. Обгрунтовано теоретичний принцип збереження емоційно-прагматичного потенціалу висловлення. Викладено теоретичні й методологічні основи та результати експериментально-фонетичного дослідження актуалізації складових зазначеного потенціалу.
Книгу призначено для наукбвців-філологів, викладачів англійської мови, аспірантів та студентів

+54-16075.8)
П273
Переш Євген Юлійович, Різак Василь Михайлович, Семрад Омелян Омелянович
Хімія твердого тіла. - Ужгород : ТДВ "Патент" , 2011 . - 448 C

      У посібнику описано теоретичні основи хімії та фізики твердого тіла, теорію дефектів кристалічної ґратки та їх вплив на властивості твердих тіл. Розглянуто ряд важливих понять та визначень хімії твердого тіла, фазові діаграми стану дво-і трикомпонентних систем, основні методи синтезу твердотілих неорганічних сполук, механізм і дифузію твердотілих реакцій та більш детально представлено методи вирощування монокристалів із розплаву, розчину і парогазової фази. Наведено відомості про найбільш важливі конструкційні й функціональні матеріали, запропоновано класифікацію та систематику простих, бінарних і тернарних твердотілих неорганічних сполук, коротко описано їх властивості.
За змістом і формою викладеного матеріалу книга може служити вступом до предмету для всіх, хто планує спеціалізуватися у даній галузі, або бажаючим отримати про неї загальні уявлення. Особливо це важливо сьогодні, коли хімія твердого тіла стала самостійним розділом хімічної науки і виникає необхідність підготовки кадрів із цієї спеціальності.
Для студентів, аспірантів і викладачів хімічних і фізичних факультетів та хіміко-технологічних вишів. Може бути корисною і для інженерів, технологів та наукових співробітників, що працюють у галузі одержання та дослідження твердотілих функціональних матеріалів.

Ш141.4-921+
Б811
Бондарчук Катерина
Українська мова: Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів та абітурієнтів. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. —-272 с.

      У посібнику в доступній формі викладено основний теоретичний матеріал зі шкільного курсу української мови.
Найбільш докладно висвітлюються орфографія та пунктуація, що дасть можливість абітурієнтові підготуватися як до усного, так і до письмового іспиту. Для виконання пропонуються різноманітні практичні завдання — від словникових до творчих.
Додаються також схеми розборів для самоконтролю, а також тестові завдання різного рівня складності, що відповідає формі проведення вступних іспитів до ВНЗ та незалежного тестування випускників.
Посібник призначений для слухачів підготовчих курсів та абітурієнтів. Може бути використаний випускниками "шкіл, студентами філологічних та нефілологічних спеціальностей, учителями, а також учнями старших класів.

Ш5(4Укр-Д)я4+
В535
Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори. - Запоріжжя : ЗНУ , 2012 . - 188 C

      10-й випуск «Вісника Запорізького осередку вивчення української діаспори» містить статті, замітки та інші матеріали, присвячені літературному, мовному та громадському й культурному життю українців у розсіянні.
Рекомендовано до видання Вченою радою Запорізького національного університету (протокол № 9 від 27.04. 2012р.).

+Ш5(4Укр)6-4...2
Куцевол Ольга Миколаївна
"Народився він для бою..." (Вивчення творчості Івана Багряного в школі). - Вінниця : ТОВ "Ландо ЛТД" , 2011 . - 288 C

Навчальний посібник містить методичні рекомендації щодо оргапЬації прогресу вивчення творчості Івана Багряного відповідно до сучасних освітніх концепцій - діалогічноїособистісно зорієнтованоїрозвивсигьної та креативної. Подаючи матеріалу автор спирається на найновіші досягнення багрянознавства, праці літературознавців української діаспори, мемуарні епістолярні та художньо-біографічні джерела.
Видання адресовано вчителям-словесникам середніх навчальних закладів різного типу; студентам, і магістрантам філологічних спеціальностей, старшокласникам і всім небайдужим до рідного слова та вітчизняного письменства.

74.26+81.2 Укр
В 18
Варенікова О. В.
Вид. група «Основа», 2012. — 77 с.

      Практикум із основ віршування охоплює теоретичні положення та практичні завдання, що сприяють вдосконаленню знань основ версифікації, навичок визначення віршових розмірів та характеристики строфічної будови, рими та римування поетичних творів.
Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.

Галич А.
Естетичні пошуки в українській постмодерній літературі : асоціонімний вимір : монографія / Артем Галич. – Луганськ : Книжковий світ, 2011. – 192 с.

      Дослідження присвячене з'ясуванню естетичної природи та функцій асоціонімів у вітчизняній постмодерній літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. Сформульовано багатоаспектне визначення асоціоніма як тропа. Проведена класифікація, в основу якої покладено особливості візуального виділення та змістового наповнення. Розглянуто специфіку використання асоціонімів у чоловічому та жіночому дискурсах. Домінантними ознаками використання асоціонімів є графічна актуалізація імпліцитного змісту та асоціативність. Естетичні функції асоціонімів відображають такі специфічні риси українського постмодернізму, як підкреслену заполітизованість, прагнення до елітарності, ірраціональності, пов'язану з акцентом на містиці, трансцендентності, наголошення на непізнаності й незавершеності будови світу, його хаотичності й абсурдності, протиставлення жіночого й чоловічого начал.

Ш141.4-7+
Ж911
Журавльова Наталя Миколаївна
Поетика української епістолярної ввічливості ХІХ - початку ХХ століття. - Запоріжжя : ЗНУ , 2012 . - 548 C

      У монографії вперше в українському мовознавстві на матеріалі листів письменників,громадських діячів ХЇХ - початку XX ст, розглядається епістолярна ввічливість як складова частина лінгвістичної прагматики й комунікативної лінгвістики, яка являє собою національний дискурс, лінгвопрагматична основа якого має пельову стртруктуру.

Ш5(4Укр)6-4...1+
Г159
Галич Олександр Андрійович
Олесь Гончар у вимірах non fiction. - Луганськ : Книжковий світ , 2011 . - 260 C

      У монографії розглядаються теоретичні та історико-літературні про- блеми щоденника як жанру мемуарної літератури, матеріалом для аналі- зу є щоденники Олеся Гончара. Докладно розкривається бачення українсь- ким письменником основних концептів буття нашого народу розглядаєть- ся його оцінка постатей окремих письменників і сусідніх літератур.
Книжка розрахована на науковців, освітян, студентів філологічних спеціальностей, на всіх тих, кого цікавлять питання теорії та історії літератури.      Монографія присвячена вивченню семантичного розвитку лексем, що входять до складу лексико-семантичної групи дієслів мовлення латинської і романських мов. На підставі аналізу дієслів мовленнєвої комунікації доводиться типовість семантичних трансформацій, покладених в основу формування і еволюції значень. Семантичні універсали, виявлені в роботі, засвідчуються як на прикладі латинського і романського лексичного фонду, так і з залученням широкого матеріалу інших індоєвропейських мов.
Для філологів-романістів, фахівців у галузі порівняльно- історичного мовознавства, етимології, історії романських мов, викладачів та студентів.

До 80 - річчя Запорізького національного університету


      Збірник матеріалів університетської науково - практичної конференції студентів та молодих учених. Молода наука - 2010.

Ш5(4Укр)6-4...5+
Ф753
Фока Марія Володимирівна
Синтез мистецтв у поетичній творчості Павла Тичини. - Кіровоград : МПП "Антураж А" , 2012 . - 337 C

      

Ш5(Укр)6-4...5+
Г511
Гірняк Мар'яна
Таємниця роздвоєного обличчя. - Львів : Літопис , 2008 . - 288 C

      Проблему авторської свідомості досліджено на прикладі творчості Віктора Петрова-Домонтовича - однієї з найзагадковіших постатей в історії української літератури XX ст. Висвітлено дискусійні питання сучасного літературознавства: який зв’язок між письменником як реальною особою і автором як текстуальною стратегією; чи може читач розшифрувати авторські думки; які “сліди” присутності автора в тексті? Простежено, як співіснування різних “я” в інтелектуальній прозі письменника, манера викладу й побудова його романів та оповідань, жанрово-стильова специфіка, а також образна система художніх творів митця формують особливий світ Домонтовичевого Авторотексту.

Ш106+Ш141.4-6+
Н88
Нуждак Людмила
Еколінгвістика. - Ужгород : Видавництво ПП "ІНВАЗОР" , 2013 . - 112 C

      Книга присвячена еколінгвістичним студіям. Автор розглядає історію формування мовознавчої науки еколінгвістики, її розвиток та іункціонування на сучасному етапі. Також подано фрагменти наукових праць, які висвітлюють еколінгвістичні проблеми. Видання розраховане на філологів, культурологів та всіх небайдужих до розвитку рідної мови.

Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліо-графічні відомості / Упорядк. В. А. Просалової. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. - 516 с.

      У книзі подано відомості про українських письменників діаспори: біографічні факти, творчу діяльність, довідкові та літературно-критичні матеріали, що допоможуть в опрацюванні необхідної літератури та осмисленні їхньої багатогранної художньої творчості. Видання має науково-популярний характер і призначене як для фахівців філологів, так і широких кіл читачів, які цікавляться художньою літературою, розмаїтим літературним процесом діаспори.