Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження


УДК: 331.47(075.8)
ББК: У9(4Уд)24я73+Ч484(4Укр)01.116.46:57
Основи охорони праці: законодавча база. - Запоріжжя , 2014 . - 80 C

      Навчальний посібник містить основні положення всіх нормативних документів охорони праці України, таких як: Конституція України, кодекс законів про працю України, а також закон про охорону праці України. У посібник включено основні поняття, актуальні проблеми і питання для самопідготовки з курсу “Основи охорони праці”.
Посібник призначений для студентів усіх напрямків підготовки та спеціальностей денної та заочної форми навчання.

УДК: 004(075.8)
ББК: З973.2я73+Ч484(4Укр)01.116.46:51
Організація і функціонування ЕОМ . - Запоріжжя , 2014 . - 72 C

      Навчально - методичн ий посібник до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація і функціонування ЕОМ» пропонується студентам, що навчаються за програмою освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Програмна інженерія» та рекомендується для закріплення навчального матеріалу з дисципліни циклу професійної та практичної підготовки.
Посібник включає теоретичний матеріал з кожної теми дисципліни та зміст основних лабораторних робіт, що пропонуються при вивченні даного курсу, а також контрольні питання. Увага студентів акцентується на розширенні теоретичних знань та набутті практичних навичок системного програмування мовою асемблера.
Навчально - методичний посібник призначений для студентів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями зазначено ї тематики.


Баскаков А.Я., Туленков Н.В.
Методология научного исследования. - Киев , 2004 . - 215 C

      


Ш5(4Укр)5-4я)+Ч484(4Укр)7я)
Ш379

Тарас Шевченко та Університет св. Володимира. Спогади сучасників [Текст] : анот. бібліогр. покажч. / [упоряд.: В. Г. Нестеренко, Н. В. Кошлякова, Т. О. Холоша, Т. І. Предко, Т. О. Петрик, О.Г.Сьомка ]. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. - 223 с: іл.
ISВN 978-966-439-702-2
Анотований бібліографічний покажчик приурочений 200-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. До покажчика включено бібліографічні описи друкованих та архівних матеріалів про роботу Шевченка в Археографічній комісії при Університеті св. Володимира, зв'язки з Кирило-Мефодіївським товариством, допомогу недільним школам. Покажчик містить відомості про унікальні малярські роботи, створені за завданням Комісії, меморіальні речі Тараса Шевченка, що зберігаються в Національному музеї його імені та інших музеях України.
Видання розраховане на викладачів вищих навчальних закладів, науковців, студентів і широке коло читачів.


Ш5(4Укр)5-4…4/5
С492
Слухай Н. Світ сакрального слова Тараса Шевченка : монографія / Н. Слухай. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014.-224 с.
І5ВМ 978-966-439-709-1

Перший розділ книги присвячений лінгвопоетичним аспектам творчості Тараса Шевченка Він містить розмисли над архетипами художньої мови Тараса Шевченка, аналіз образів-міфологем художньої мови Тараса Шевченка в іманентному, інтрамодельному та міжмодельному вимірах. міфологем автора в їхній знаковій іпостасі; дослідження важливої підсистеми міфопоетмчних значень - психологічних асоціативів; аналіз кола прецедентних текстів, до яких апелюють твори письменника, що є спробою відтворити «зовнішні» міфосимволічні кола, які оточують тексти Шевченка; осмислення персоніфікації в поетичній мові Шевченка, студії поетичного синтаксису Шевченка; нарешті, дослідження особливостей сенсорних прототипів у поезії автора. Другий розділ включає аналіз чотирнадцяти віршів Тараса Шевченка в лінгвостилістичному, текстолінгвістичному, міфопоетичиому висвітленні.
Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів України.


Э373-3+Т3(4Укр)45-8Мог
Г1702

Мицик ІО.А., Нічик В.М., Хижняк З.І. Петро Могила. - К., 2013.-400 с.

У книзі на широкому фактичному матеріалі, на підставі як опублікованих, так і архівних джерел, висвітлено життєвий шлях св Петра Могили одного з найвидатніших церковних, культурних і політичних діячів України XVII ст., проаналізовано найважливіші риси його світогляду


Т3(4Укр)46,01
Д408

Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. Т.2 : (1650-1651 рр.) / упоряд. Ю. Мицик. – К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2013. – 704 с

Даний збірник відкриває собою чотиритомну серію джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр., насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють героїчну боротьбу українського народу за свободу й державну незалежність. Джерела головним чином подані на мові оригіналу (з перекладом українською), скорочення зроблені як виняток і позначені квадратними дужками (вони як правило стосуються сюжетів, які не мають безпосереднього відношення до заявленої теми).
Для науковців, викладачів вузів, студентів, усіх, хто цікавиться історією.


У9(4Укр)261.3
Г657
Гончаренко О.В. Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в Україні:
/монографія / О. В. Гончаренко. - К.: Алерта, 2013. - 222 с. ІSВN 978-617-566-197-0

У монографії розглянуто теоретичні і практичні аспекти міжбюджетних відносин на місцевому рівні. Розкрито сутність і дано визначення поняття «міжбюджетні відносини на місцевому рівні», проаналізовано процес розвитку міжбюджетних відносин в Україні після прийняття Бюджетного кодексу України. Визначено фінансовий потенціал місцевих рад, стан розмежування доходів і видатків між бюджетами зведеного бюджету району, дано характеристику діючому розподілу повноважень між рівнями влади і управління та відповідному розмежуванню доходів між бюджетами, розглянуто зарубіжний досвід організації міжбюджетних відносин. Для науковців, працівників фінансової системи України, аспірантів, студентів.


Х9(4Укр)304.1
Л613
Ліпкан В.А. Консолідація інформаційного законодавства України : [моногр.] / В. А. Ліпкан,
М. І. Дімчогло / за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К.: ФОН О. С. Ліпкан, 2014. — 416с.
ІSBN 978-966-2439-47-2

Монографію присвячено теоретичним і правовим засадам консолідації інформаційного законодавства України. У роботі визначено такі поняття: «інформація», «інформаційне законодавство», «правове регулювання інформаційних відносин в Україні», «систематизація інформаційного законодавства», «консолідація інформаційного законодавства». Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини та міжнародне інформаційне законодавство. Враховуючи значну кількість аспектів, пов'язаних із підвищенням ефективності інформаційного законодавства України, інтеграції його до стандартів міжнародного права, у монографії детально розглянуто консолідацію конституційних положень щодо інформаційних правовідносин у законодавстві; особливості застосування консолідації при кодифікації інформаційного законодавства України тощо. Акцептовано увагу на питанні консолідації не тільки як на етапі систематизації інформаційного законодавства, але і як на процесі, методології, методиці, методах, способах, засобах уніфікації, інтеграції, гармонізації його у загальній системі законодавства України як важливої складової системи національного права. Монографія э логічним продовженням серії «ORDO ORDINANS» наукової школи В.А. Ліпкана і стане в пригоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями систематизації інформаційного законодавства.


Х9(4Укр)301.124+Х9(4Укр)303.07
Л613
Ліпкан В.А. Адміністративна відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг: [монографія] / В. А. Ліпкан, М. Ю. Довгань / за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К.: ФОП О. С. Ліпкан 2013. — 304 с.
ІSBN 978-966-2439-46-5

Монографію присвячено теоретичним та практичним проблемам адміністративної відповідальності за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг. У ній на основі чинного законодавства» наукових поглядів, практики правозастосування визначаються місце державних закупівель в системі засобів публічного регулювання господарської діяльності, з'ясовано сутність державних закупівель, наводиться їх поняття, визначаються поняття та місце адміністративної відповідальності серед інших видів юридичної відповідальності в сфері державних закупівель, сформульовано поняття «адміністративний проступок у сфері державних закупівель», розкрито його ознаки, досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки його складу, проаналізовано адміністративні стягнення, що застосовуються за ці порушення, а також порядок провадження у справах про адміністративні проступки в сфері державних закупівель. Сформульовано пропозиції, спрямовані на удосконалення законодавства, що встановлює адміністративну відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг. Монографія стане в пригоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями здійснення державних закупівель.


Х9(4Укр)304.4
Л613
Ліпкан В.А. Інкорпорація інформаційного законодавства України : [монографія] / В. А. Ліпкап,
К. П. Череповський / за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2014. — 408 с.
ISBN 978-966-2439 49-6

Монографію присвячено теоретичним і правовим засадам інкорпорації інформаційного законодавства України. У роботі визначено такі поняття: «інформація», «інформаційне законодавство», «правове регулювання інформаційних відносин в Україні», «систематизація інформаційного законодавства», «інкорпорація інформаційного законодавства», Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-нравових актів, що регулюють інформаційні відносини та міжнародне інформаційне законодавство. Враховуючи значну кількість аспектів, пов'язаних із підвищенням ефективності інформаційного законодавства України, інтеграції його до стандартів міжнародного права, у монографії детально розглянуто інкорпорацію конституційних положень щодо інформаційних правовідносин у законодавстві; особливості застосування інкорпорації при систематизації інформаційного законодавства України тощо. Акцентовано увагу на питанні інкорпорації не тільки як на етапі систематизації інформаційного законодавства, але і як на процесі, методології, методиці, методах, способах, засобах уніфікації, інтеграції, гармонізації його у загальній системі законодавства України як важливої складової системи національного права. Монографія є логічним продовженням серії «ORDO ORDINANS» наукової школи В.А. Ліпкана і стане в пригоді аспірантам, науково-практичпим працівникам та усім, хто цікавиться питаннями систематизації інформаційного законодавства, правового регулювання державної інформаційної політики, формування інформаційної держави і розвиненого інформаційного суспільства.


Ш6(7Пар)
М275
Хуан Мануель Маркос. Зима Ґюнтера: роман / Хуан Мануель Маркос; пер. з ісп. І Губарєв Я.В., Проценко І.Ю.; передм. Тараненко О.В. - К.: "Талком" ISВN 978-617-7133-53-6

Зима Ґюнтера (премія «Книга року», 1987) - головне інтелектуальне надбання сучасного Парагваю, один з найважливіших романів, що показує всі моральні сторони парагвайського суспільства. Його сюжет базується на барвистих перипетіях життя самого автора, Хуана Мануеля Маркоса, з 1973 по 1987 рік - у часи його вимушеного екзилу в Іспанії та Сполучених Штатах. Роман описує подорож педантичного працівника Всесвітнього Банку парагвайця з німецьким корінням, разом з його дружиною Елізою, чуттєвою афроамериканською іспаністкою, до осередку терору південноамериканської, держави в епоху війни на Мальвінських, або Фолклендських, островах, щоб спробувати врятувати свою племінницю молоду поетесу, яку цькують за те, що вона пише вірші. Зима Ґюнтера, визнана найбільш ерудованими читачами и критиками з усього світу, перекладена на 31 мову, віддає належне ідеалізму латиноамериканської молоді.


Ч516+Ю216
И151
Ибрагимов М.М. Философия спорта как новый антропологический проект: монография / М. Ибрагимов. - К.: НУФВСУ, изд-во «Олимп, лит.», 2014. - 296 с.
ISВN 978-966-8708-77-0

В монографии на основе методологии культурологической антропологии предлагается концептуальная модель «философии спорта» с обоснованием соответствующего иструментария: «физкультурно-спортивное мировозрение», «спортивный телесный опыт», «спортивное тело», «спортивная душа». Для преподавателей, аспирантов, студентов, а также широкой философской и физкультурно-спортивной общественности.


С73(4Укр)-23
Н 511
Населення України. Імперативи демографічного старіння. — К.:. ВД «АДЕФ-Україна»,2014. — 288 с.
ISBN 978-966-02-7280-4

Монографія присвячена висвітленню низки актуальних питань, що стосуються глобального процесу демографічного старіння: еволюції уявлень про феномен старіння, новітніх особливостей перебігу цього процесу та його перспектив, специфіки способу життя та соціально-економічного становища літніх осіб, викликів для соціального й економічного розвитку що їх зумовлює демографічне старіння. У книзі представлено результати дослідження стану здоров'я, соціально-економічного становища та якості життя літніх осіб в Україні, реалізації їх трудового потенціалу, проблем міжпоколінної взаємодії та соціальної інтеграції літніх тощо. Видання містить результати вивчення й узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду політики, спрямованої на адаптацію суспільства до умов старіння населення. Дано оцінку стану виконання Україною зобов'язань міжнародних програмних документів у царині старіння населення. У монографії викладено також низку рекомендацій щодо вдосконалення і розвитку державної політики стосовно літніх осіб в Україні. Представлене наукове видання адресовано демографам, геронтологам, економістам, соціологам, фахівцям з державного( управління та соціальної політики.


556.541.3/.4
П 845
Процеси формування хімічного складу поверхневих вод / В.І. Осадчий та ін. - К. : Ніка-Центр, 2013. - 240 с. ІSBN 978-966-521-645-2

У монографії розглянуто основні гідрологічні, фізико-хімічні та біологічні процеси, які зумовлюють формування гідрофізичних властивостей і хімічного складу поверхневих вод суші. Наведено узагальнені гідрофізичні, гідрохімічні та гідробіологічні показники якості поверхневих вод, зокрема України; запропоновано спосіб визначення класів і категорій поверхневих вод на основі їхніх екологічних індексів якості. Серед гідрологічних процесів основну увагу звернуто на зв'язок між водним стоком і хімічним складом водних об'єктів, гідродинамічні процеси та вплив гідрофізичних факторів на вміст у воді розчиненого кисню, каламутність і кольоровість води, а також на роль донних відкладів у формуванні хімічного складу вод; серед фізико-хімічних процесів — на кислотно-основні, окисно-відновні рівноваги та осадження малорозчинних сполук, комплексоутворення важких металів та їхній розподіл у системі «вода—зависі—донні відклади»; серед біологічних процесів - на роль гідробіонтів у формуванні якості поверхневих вод (pH, Eh вміст розчиненого кисню, біогенних елементів, органічних сполук, буферної ємності прісноводних екосистем щодо зв'язування іонів металів у комплексні сполуки). Наведено загальну характеристику впливу антропогенних факторів на процеси формування якості природних вод. Монографія буде корисною для працівників установ екологічного профілю, науковців, викладачів і студентів вищих шкіл, які вивчають закономірності формування та розробляють методи моделювання і прогнозування якості поверхневих вод.


Т3(4Укр)4+Т3(4Укр)46/48
Е 616
Енгель Й.-Х.
Історія України та українських козаків / Ін-т укр. археографії та джерелознавства їм. М.С. Грушевського НАН України, Східний ін-т українознавства їм. Ковальських, Центр укр. студій ім. Д.І. Баталія Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. [заг. ред., вступ, ст. В.В. Кравченка; упоряд. Г.О. Чугуя]. - Харків: Факт, 2014. - 640 с.
IЗВN 978-966-637-763-3

Праця Й.-Х. Енгеля (1770-1814), визначного історика доби Просвітництва, присвячена історії України від 1320 р. до кінця XVIII ст. з акцентом на політичній та військовій історії козацтва. Написане на широкому колі писемних джерел і публікацій різними мовами, переважно польського походження, зосереджених у віденських архівах і бібліотеках, а також російськомовних рукописів з бібліотеки останнього козацького гетьмана К.Г. Розумовського, дослідження зацікавить як фахових істориків, так і широку читацьку аудиторію. Це видання с першим перекладом праці И.-Х. Енгеля з німецької мови.


Ю61
Л937
Людиномірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти: монографія / Авт. кол.; за заг. ред. В. В. Молодиченка. - Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 316с. ISBN 978-617-7055-23-4

Монографія висвітлює філософсько-методологічні аспекти людипомірності в культурі, науці та освіті. Авторський колектив пропонує концептуалізацію філософсько-методологічних засад людиномірності культури, науки й освіти, висвітлює духовно-практичні смисли людиномірності в культурній реальності, аналізує психолого-педагогічні імперативи та максими людиномірності освіти. Монографія розрахована на науковців, освітян, аспірантів, магістрантів, студентів ВН3, усіх, хто цікавиться проблемами науки й освіти.


Ч612я73
М125
Магістратура з журналістики навчально-методичний посібник для вступних випробувань / Авт. кол.: В. І. Путрашик, Г. В. Шаповалова, В. В. Шаркань, Я. М. Шебештян, Г. В. Шумицька. - Ужгород: Бреза. 2014. -256 с.

У посібнику подано необхідні для підготовки до вступу в магістратуру матеріали теоретичного і практичного характеру. З урахуванням вимог і потреб магістратури як одного з науково-освітніх рівнів запропоновано перелік питань, комплекси тестових і практичних завдань з основних розділів журналістико-знавства та основ наукової роботи; для кращої орієнтації майбутніх магістрів у фундаментальних дослідженнях додається відповідний список джерел. Рекомендовано вступникам до магістратури з журналістики та загалом усім студентам і викладачам вищої школи з метою поглибленого засвоєння ними журналістикознавчих дисциплін.


Х9(4Укр)303.22+У9(4Укр)262.10
О-587
Онищенко Г.В., Петренко П.Д. Банківські гарантії: монографія. - К.: Алерта, 2014.- 288 с.
ISBN 978-617-566-284-7

Книга присвячена питанням історичного розвитку та особливостей правового регулювання банківських гарантій в Україні та інших країнах, що відносяться до різних правових систем. Значну увагу приділено банківським гарантіям у міжнародному приватному праві. На основі порівняльно-правового аналізу положень законодавства та судової практики низки країн авторами запропоновано шляхи удосконалення чинного законодавства України у сфері банківських гарантій з метою приведення його у відповідність до європейських стандартів у цій сфері. Уперше на монографічному рівні поряд із іншими міжнародно-правовими актами, які стосуються регулювання банківських гарантій, авторами досліджено положення Уніфікованих правил для гарантій на вимогу у редакції 2010 року та існуючу практику їх застосування. Книга розрахована на юристів та економістів - викладачів, науковців та практиків, на осіб, які є активними суб'єктами міжнародного приватного права. а також на студентів, що навчаються за юридичними та економічними спеці­альностями.


Х9(4Укр)304
О-587
Онищенко Г. В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом. Монографія.- К.: Алерта, 2012.-268 с.
ISBN 978-617-566-119-2

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних та прак-тичних питань, пов'язаних із довірчими правовідносинами з іноземним елементом. Значна увага приділена проблемам правової кваліфікації та визначенню права, що підлягає застосуванню до таких відносин. На основі порівняльно-правового аналізу положень, міжнародних актів, законодавства, судових прецедентів і судової практики країн англо-американської та загальної системи права автором розкрито поняття та проаналізовано правову природу довірчих правовідносин з іноземним елементом, у тому числі багатоюрисдикційних, міжнародних та офшорних трастів. встановлено їхнє місце у системі міжнародного приватного права, а також сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України у цій сфері. Книга розрахована на науковців, професійних управителів, адвокатів, суддів. працівників правоохоронних органів, викладачів, аспірантів та студентів юридичних та економічних спеціальностей.


Х9(4Укр)301я2
А313
Адміністративне право України : словник термінів / за заг. ред. Т.О.
Коло-моєць, В.К. Колпакова ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». — К. : Ін Юре, 2014.-520 с.
ISBN 978-966-313-495-6

У словнику в систематизованому вигляді полається термінологія з адміністративного права України, яка може бути корисною при вивченні всього блоку адміністративно-правових дисциплін. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.


Х9(4Укр)303.1.1+Х9(4Укр)304.211.2+У9(4Укр)41
О-536
Олефір Андрій Олександрович. Правовий механізм державних закупівель: стимулювання інноваційності виробництва медичної продукції / А. О. Олефір. - К. : Юстініан, 2014. - 447 с.
ISBN 978-617-7039-09-8

Монографію підготовлено на кафедрі господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і присвячено основним проблемам господарсько-правового забезпечення державних закупівель, стимулювання інноваційного виробництва в Україні. З урахуванням європейського та міжнародного досвіду досліджуються ключові питання господарсько-правової характеристики механізму державних закупівель, система притаманних йому дисфункцій і правові засоби їх усунення, а також шляхи заохочення інноваційного інвестування. В монографії наведено не тільки цікаві емпіричні дані, але й сформульовано нові, корисні з практичного та теоретичного поглядів, висновки, пропозиції до законодавства. Подано методологічні підходи і теоретично обгрунтувано досліджувану проблему що неодмінно стане джерелом нових ідей для читачів. Розраховано на широке коло фахівців: науковців, викладачів, студентів, юристів, економістів, підприємців, членів комітетів з конкурсних торгів, державних службовців. Праця буде корисною й іншим особам, які цікавляться проблемами правового забезпечення господарських відносин у сферах державних закупівель, захисту національного товаровиробника, інноваційного інвестування та охорони здоров'я.


У053.31я4
А93
Аудит: минуле та сьогодення : збірник статей молодих вчених / за ред. А.В. Череп. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 308 с.У052.0я4+Ч484(4Укр)01.116.46:У
А437
Актуальні питання обліку : теорія і практика : збірник статей молодих вчених. Вип. 4 / за ред. А.В. Череп. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 292 с.У053я4
Е40
Економічний аналіз в системі управління : теорія і практика : збірник статей молодих вчених. Вип. 4 / за ред. А.В. Череп. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 250 с.Ш141.4-923.2
Д183
Данильчук Д. Український правопис : тексти лекцій / Д. Данильчук. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. - 60 с.
ISBN 978-966-439-619-3

Тексти лекцій із нормативної навчальної дисципліни "Український правопис", яка викладається студентам спеціальності "Видавнича справа та редагування" в першому семестрі першого курсу, укладено 2012 р. Під час роботи над виданням було використано матеріали спецкурсу "Правописні дискусії і мова ЗМК", який викладався студентам-третьокурсникам Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка впродовж 2007-2010 рр. Навчальне видання може бути використане у вивченні дисципліни "Українська мова у професійному спілкуванні" студентами спеціальностей "Журналістика", "Видавнича справа та редагування" і "Реклама та зв'язки з громадськістю" під час роботи над темою "Графіка та орфографія (Український алфавіт. Принципи українського правопису. 3 історії українського правопису. Правописні норми сучасної української мови та їх дотримання в ЗМК Сучасні пропозиції щодо внесення амін у правопис)".


Ю217+Ю66
А861
Артеменко Андрій Павлович. Від глобалізації до індивідуалізації : топологія міжкультурної взаємодії : монографія / А. П. Артеменко, О. Ю. Бобловський. - Харків : Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. - 216 с.
ISBN 978-617-7188-96-3

У монографії розглядаються соціально-філософські аспекти проблеми міжкультурної взаємодії в умовах сучасності. Зроблено І аналіз методологічних підходів до визначення і інтерпретації феномена і| міжкультурної комунікації філософській спадщині ХІХ-ХХІ століть. І сьогодні методологія топологічного аналізу стала одним з головних інструментів соціально-філософських досліджень, що дозволяє по-новому оцінити структуру та зміст міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації та мережевої структури суспільства. Монографія адресована фахівцям з соціальної філософії, філософії права, філософської антропології та всім, хто прагне зрозуміти, як відбуваються і яке значення мають процеси міжкультурної взаємодії.


Э2я73
Д63
Докаш Віталій Іванович. Загальне релігієзнавство : навчальний посібник. - 2-ге вид., доопр., доп. - Чернівці : Наші книги, 2012. - 784 с.
ISBN 978-966-482-036-0

У посібнику розглядаються теоретичні аспекти релігієзнавства, висвітлюється місце та роль релігії в світовому соціально-культурному процесі. Детально розглянуто ті конфесії, які поширені на території України. Долаються програма, методичні рекомендації та матеріали до вивчення курсу з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Підібрано витяги із законів України та міжнародних нормативних актів, які стосуються свободи совісті, статистичні матеріали про стан релігійної мережі і динаміку її зміни та релігієзнавчий словник. Посібник апробовано у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича протягом 2001-2010 років. Зміни та доповнення до навчального посібника зроблено з урахуванням нових світоглядних парадигм та дискурсів у системі гуманітарних наук. Введено елементи практичного релігієзнавства. Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами культури, релігії, вільнодумства.


С55.566+Э211
Д362
Держава і Церква : форми взаємодії в умовах трансформації українського суспільства : матеріали міжн. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Чернівці, 28-29 травня 2014 року) / уклад.: С. Бочулинський, І. Берладена, Киф'юк; за заг. ред. проф. В.І. Докаша. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. - 224 с.

У збірник включено матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Держава і Церква: форми взаємодії в умовах трансформації українського суспільства". Досліджується роль релігії в умовах глобалізації та зміцнення державності України. Визначаються основні чинники впливу релігії і Церкви на формування духовних цінностей та рис українського національного характеру. Піддаються аналізу державно-правові відносини у суспільствах перехідного типу. Розглядаються причини та фактори зміни світоглядних парадигм у контексті трансформаційних процесів в українському суспільстві. Для науковців, викладачів, богословів, аспірантів і студентів, усіх тих, хто зацікавлений проблемами взаємодії держави і Церкви в суспільствах перехідного типу.


517.95+517.956+517.98
М69
Михайлець В. А., Мурач А. А. Пространства Хермандера, интерполярция и эллиптические задачи // Праці Інституту математики НАН України. - 2010. - Т. 84. - 372 с
ISBN 966-02-2571-7
ISBN 978-966-02-5747-4

Монография дает первое систематическое изложение теории эллиптических (скалярных и матричных) операторов и эллиптических краевых задач в шкалах гильбертовых пространств Хермандера функций/распределений произвольной положительной или отрицательной гладкости. Ее отличает использование метода интерполяции с функциональным параметром абстрактных и соболевских гильбертовых пространств. Часть результатов являются новыми и для соболевских шкал. Книга предназначена для научных работников, преподавателей университетов и аспирантов соответствующих специальностей.


Ф085(4Укр)+Т3(4Укр33)
В205
Васюта Іван Кирилович. Політична історія Західної України (1918 - 1939) / І. К. Васюта. - Львів : Каменяр, 2006. - 355 с.
ISBN 5-7745-0825-0

У книзі висвітлюється політична історія Західної України міжвоєнного періоду (1918—1939 рр.). На широкому тлі динамічно змінюваної внутрішньо- і зовнішньополітичної ситуації розкривається весь спектр складного й неоднозначного українського суспільно-політичного руху в Західній Україні (Східній Галичині та Західній Волині), починаючи з національно-визвольної революції, в ході якої утворилася Західно-Українська Народна Республіка, і закінчуючи інкорпорацією краю до складу радянської України у вересні 1939 р. Для вчителів-істориків. викладачів та студентів вузів, політологів.


517.9
О-532
Олейник С. Г. Гармонические множества и многообразия в теории многочастотные колебаний : монография / Святослав Григорьевич Олейник. - К. : Наукова думка, 2012. - 255 с.
ISBN 978-966-00-1080-2

В монографии методами алгебры и функционального анализа разработана теория гармонических (колебательных) смешений для многочастотных нелинейных динамических систем. Оригинально представлены и использованы алгебраические алгоритмы построения усредняющих преобразований, алгебраические и функциональные свойства аналитического многообразия. Разработаны вариант численно-аналитического метода и конструктивные алгоритмы разрешимости уравнений с частными производными. Проведено исследование динамических систем с угловыми переменными. Выведены математические модели динамических процессов в электроэнергетических и электротехнических объектах и приведено их исследование с помощью разработанных математических методов. Для специалистов в области математического и электроэнергетического моделирования.

У монографії на основі метолів алгебри і функціонального аналізу розроблено теорію гармонічних (коливних) зміщень для багаточастотних нелінійних динамічних систем. Оригінально подано та використано алгебраїчні алгоритми побудови усереднюючих перетворень, алгебраїчні та функціональні властивості аналітичного багатовиду. Розроблено варіант чисельно-аналітичного методу і конструктивні алгоритми розв'язності рівнянь з частинними похідними. Проведено дослідження динамічних систем з кутовими змінними. Виведено математичні моделі динамічних процесів в електроенергетичних та електротехнічних об'єктах і наведено їх дослідження за допомогою розроблених математичних методів. Для фахівців у галузі математичного та електроенергетичного моделювання.


Щ153(4Укр)6-8я6
Б432
Беличко Н. Борис Гинзбург. Короткой жизни яркий след. 1933 - 1963 = Boris Ginsburg. A bright light of a short life / Наталия Беличко. - К., 2013. - 248 c.

Борис Гинзбург прожил короткую творческую жизнь, оставив на память потомкам художественные образы своего времени, созданные сквозь призму изображения трудовых свершений, лирических пейзажей, портретов современников. В будничных проявлениях жизни он умел видеть красоту — истинную и неброскую, сполна передавая ощущение прекрасного в своих работах. В этом альбоме впервые представлено все творческое наследие, большая часть которого публикуется впервые. Значительный интерес вызывают личные письма художника и фотографии его времени. Важным моментом в понимании личности Бориса Гинзбурга стали воспоминания супруги Зои Гинзбург. Альбом предлагается вниманию как специалистов, так и широкому кругу ценителей изобразительного искусства.
© 2017 Запорізький національний університет