Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2015 року
Х2(4Укр)
С892

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : монографія

/ авт.кол.: І.Б. Усенка (кер. кол.) та ін.; за ред. І.Б. Усенка. - К. : Наукова думка, 2014. - 504 с. - (Проект "Наукова книга"). - ISBN 978-966-00-14658-9 : 418.63


    Монографічне дослідження присвячене одній із найактуальніших проблем історії держави і права України. У контексті новітніх досягнень юридичної науки розглядаються сутність, зміст і конкретно-історичні форми здійснення судової влади у державах і подібнихдо них утвореннях, які в різний час існували на території сучасної України.
    Аналіз історико-правової реальності тісно пов'язується з еволюцією теоретичних і суспільно-політичних поглядів на призначення правосуддя та судової влади.
   Звертається особливаувага на історичний досвід, який доцільно врахувати у процесі сучасної судової реформи в Україні. Монографія розрахована на широке коло науковців, викладачів, аспірантів. студентів, юристів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами судової влади.

Ч216
Т814

М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець : монографія

/ авт. кол.: В.В. Небрат (відп. ред.). - К. : Наукова думка, 2015. - 364 с. : порт. - (До 150-річчя від дня народження). - ISBN 978-966-00-1489-3 : 420.16


    У монографії висвітлені життя, наукова та громадсько-політична діяльність видатного українського вченого і громадського діяча, співзасновника Української Академії Наук М.І. Туган-Барановського (1865-1919). Основна увага приділена аналізу системи теоретичних поглядів ученого, оцінці з позицій сьогодення його внеску в розроблення ключових проблем економічної науки та вирішення практичних завдань забезпечення економічного розвитку. Розкрито прогностичний потенціал та актуальність ідей М.І. Туган-Барановського у контексті сучасних суспільно-політичних та економічних викликів, що постали перед українським суспільством.

Т3(4Укр-6Крм)
І-907

Історія Криму в запитаннях та відповідях

/ авт. кол.: Галенко (керівник); відп. ред. В. Смолій; упоряд. Г. Боряк. - К. : Наукова думка, 2015. - 528 с. - ISBN 978-966-00-1451-0 : 439.79


     Авторський колектив книги складається з академічних та університетських учених-істориків і сходознавців. Вони зробили спробу відповісти на актуальні, з їхнього погляду, запитання не лише щодо маловідомих або призабутих, а і стосовно добре знаних сторінок багатовікової історії Криму та народів, які його населяли з найдавніших часів.
    Популярне за жанром і формою, видання водночас має науковий характер. До нього вміщено понад 120 статей – виважених і здебільшого узагальнених, що базуються на новітніх наукових підходах і широкій джерельній базі. Крім деяких загальновідомих фактів, традиційних оцінок та інтерпретацій, наводяться й цілком новаторські спостереження, оригінальні авторські думки, погляди й підходи, а також – подеколи несподівані висновки і прогнози.
   Для широкого кола допитливих читачів, усіх, хто цікавиться історією Криму.

И31
Б907

Система вода-газ в массиве горных пород Донбасса : монография

/ А. Ф. Булат, К. А. Безручко. - К. : Наукова думка, 2015. - 192 с. - (Проект "Наукова книга"). - ISBN 978-966-00-1468-8 : 252.79


    В монографии обобщены результаты многолетних комплексных аналитических, шахтных, экспериментальных и лабораторных исследований естественной влажности горных пород угленосной толщи Донбасса. Рассмотрена ее роль в формировании водогазонасыщенности углепородного массива. Показано влияние воды, содержащейся в песчаниках, на их потенциальную газоносность и выбросоопасность. Предложена модель формирования газовых залежей в породном массиве как результат взаимного влияния и взаимодействия отдельных фаз на основе теории трещиновато-пористых сред. Приведены примеры прогноза выбросоопасности горных пород Донбасса на основе оценки их естественной влажности.
    Для научных сотрудников и специалистов, занимающихся проблемами прогнозирования горно-геологических условий разработки угольных месторождений, а также студентов высших учебных заведений соответствующих специальностей.

574
Е457

Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій : монографія

/ О. В. Романенко, О. М. Арсан, Л. С. Кіпніс [та ін.] ; за ред. О.В. Романенка. - К. : Наукова думка, НАН України, 2015. - 192 с. - (Проект "Наукова книга"). - ISBN 978-966-00-1506-7 : 157.74


    У монографії розглянуто складові урбаекосистеми Києва і чинники її техногенної трансформації. Описано джерела речовин-забруднювачів у місті та шляхи їх поширення.
    Проаналізовано особливості гідромережі Києва і чинники її формування. Викладено дані щодо екологічного стану різних за генезом водних об'єктів і шляхів впливу на них чинників урбанізації. Середовище існування гідробіонтів охарактеризовано за відповідними еколого-санітарними показниками, рівнями забруднення компонентами сольового складу, речовинами токсичної та радіаційної дії, можливістю впливу сукупності згаданих чинників на життєздатність організмів. Наведено відомості щодо розвитку й поширення рослин, тварин, мікроорганізмів у водних об'єктах Києва, здатності їхньої біоти до акумуляції речовин-забруднювачів та участі у самоочищенні вод.
   Обговорюються проблеми збереження біорізно-маніття в урбаекосистемі та підходи до їх вирішення. Для екологів, гідробіологів, ботаніків, зоологів, гігієністів, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

504
К823

Кріль Т. В.

Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Київ) : монографія

/ Тетяна Василівна Кріль. - К. : Наукова думка, НАН України, 2015. - 160 с. - (Молоді вчені). - (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). - ISBN 978-966-00-1490-9 : 235.34


    У монографії розглянуто негативний вплив техногенних динамічних навантажень на компоненти геологічного середовища урбанізованих територій. Дія цих навантажень призводить до змін міцнісних і деформаційних властивостей грунтів, їх щільності та вологості, що спричиняє нерівномірні осідання фундаментів будівель і споруд, активізацію схолових гравітаційних процесів.
    Проаналізовано просторові й частотні характеристики вібраційних коливань, що поширюються від основних техногенних джерел на урбанізованих територіях. На прикладі м. Київ за значенням питомого рівня створюваної вібрації виділено ділянки з різним рівнем вібраційного впливу. Подано методику оцінки уразливості геологічного середовища до дії динамічних навантажень, яка дає змогу виділити на урбанізованих територіях зони з різною реакцією на динамічні впливи, що полегшує вибір заходів щодо зниження або нейтралізації негативного вібраційного впливу.
   Для спеціалістів у галузі інженерної геології, екогеології та геотехніки, а також аспірантів, студентів, які вивчають спеціальні питання грунтознавства і механіки грунтів.

Ш5(4Укр)
Є833

Єсипенко Д. О.

Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія текстів і тексти в історії

/ Дмитро Олександрович Єсипенко. - К. : Наукова думка, НАН України, 2015. - 160 с. - (Молоді вчені). - (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). - ISBN 978-966-001486-2 : 161.26


   У цій книжці вперше в українському літературознавстві повісті Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами» комплексно вивчаються в текстологічному і джерелознавчому аспектах. Докладно розглядається історія їх публікації у журналі «Киевская старина», а також окремими відбитками, співпраця автора з редакторами. Проаналізовано зміни текстів під час підготовки до друку, названо останні прижиттєві видання та основні тексти для творів. Також визначено місце видань повістей у контексті розвитку українського книгодрукування 1900-1920-х років, відображено етапи їх едиційної історії 1910-2010-х років, з'ясовано час і характер редакторського втручання у тексти. Ознайомлення з історією створення та публікації дає змогу виявити білі плями грінченкознавства й уникнути шаблонного висвітлення спадщини письменника.
   Видання розраховане на фахівців – літературознавців, істориків книжкової справи XIX-XX ст., бібліографів, а також студентів гуманітарних спеціальностей, викладачів нормативних і спеціальних курсів у вищих навчальних закладах.

У27
П389

Плиса В. Й.

Страховий менеджмент : навч. посіб.

/ Володимир Йосипович Плиса. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 378 с. - ISBN 978-617-10-0155-8


    У навчальному посібнику розглянуто фундаментальні питання теорії та практики страхового менеджменту, його сутність і значення, етапи прийняття управлінських рішень у страховому підприємництві.
     Подано загальну характеристику, структуру, порядок формування та шляхи оптимізації ресурсного потенціалу страхової організації. Зосереджено увагу на значенні та особливостях здійснення планування в страхових організаціях, технологіях управління маркетинговою діяльністю в страховому підприємництві, технології відбору ризиків на страхування і врегулювання страхових претензій, особливостях управління грошовими потоками та фінансовою надійністю страховика. Розглянуто сутність комунікацій в управлінні страховиком та інформаційного забезпечення страхового менеджменту.
   Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, аспірантів, викладачів, усіх хто цікавиться проблемами страхового менеджменту.

Ш143.21
P21

At Home with Economics : навч. посіб.

/ S. Panchyshyn, A. Kotlovskyi, O. Olenyuk. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 452 с. - ISBN 978-617-10-0091-9


   Навчальний посібник призначено для використання у процесі іншомовної фахової підготовки студентів другого, третього та четвертого курсів економічних спеціальностей ВНЗ. Навчальні матеріали структуровані за тематичним принципом у 14 модулях, кожен з яких складається з 3 уроків. Автентичні тексти відображають основні проблеми сучасної економічної науки.
   Посібник сприяє комплексному вивченню англійської мови економічного спрямування та інтегрованому розвитку мовленнєвих навичок студентів.

Ш143.21
С186

Поезія на заняттях з англійської мови

/ Л. Г. Саноцька, О. В. Татаровська, Ю. А. Завгороднєв. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 466 с. - ISBN 978-966-613-998-9


      Посібник містить добірку віршів англійською мовою добре відомих і майже невідомих українському читачеві авторів широкого часового діапазону, а також завдання до них. Добірка не є антологією англомовної поезії, проте ознайомить студентів із розмаїттям барв поезії англійською мовою. Як самі тексти, так і структура роботи з ними, розраховані на студентів різного рівня володіння мовою: від середнього до вищого. Вони також охоплюють широкий тематичний спектр, тому можуть використовуватись як додатковий навчальний матеріал на практичних заняттях з англійської мови як основної, другої та третьої іноземної. Мета завдань – вироблення граматичної компетенції та розвиток навичок усного мовлення, читання й письма. Розділи «Stylistic Analysis» та «Discourse Analysis» розроблені для практичного курсу стилістики англійської мови.

Ш143.24
Д996

Дяків Х. Ю.

Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посіб.

/ Христина Юріївна Дяків. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 160 с. - ISBN 978-617-10-0193-0


    Посібник є практичним додатком до курсу "Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн" та містить завдання і вправи з найважливіших його розділів. Мета посібника – навчити студентів практично використовувати теоретичні знання, правильно комунікувати, розуміти й аналізувати іншу культуру, допомогти у підготовці до семінарських занять і заліку з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн.
     Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову.

П7
Ш404

Марикультура : підруч.

/ П.В.Шекк, В.Ю.Шевченко, А.М.Орленко. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 328 с. : іл. - ISBN 978-966-289-030-3


    Викладено особливості солонуватих та солоних вод як полігону культивування господарсько-цінних організмів. Подано біологічні особливості та технологічні аспекти культивування в морській воді водоростей, молюсків, ракоподібних та риб.
     Матеріал підручника орієнтовано на умови Азово-Чорноморського регіону.

Ю93
Г718

Горячая Т. С.

Подходы к решению психологических проблем личности: светская психология и христианская богословская мысль (теоретический курс) : монография

/ Татьяна Семеновна Горячая. - Одесса : ОНУ, 2015. - 162 с. - ISBN 978-617-689-107-9

      В монографии освещены результаты исследования проблем личности в контексте двух парадигм: психологической науки и христианского богословия. Исследованы подходы к пониманию феноменов человеческой природы, тела и души («сомы» и психики»), единства личности, болезни, актуализации внутреннего потенциала личности, внутриличностного конфликта, познавательной активности, а также целей психологической помощи. Впервые рассмотрено решение актуальных проблем личности в отдельных психологических школах в одной связи с учением христианских богословов, выявлено сходство и различие в понимании исследуемых феноменов.
   Монография предназначена для профессиональных психологов, студентов, аспирантов и преподавателей психологических факультетов, а также для широкого круга читателей.

Ш141
Ш379

Шевчук С. В.

Ділове мовлення : підруч.

/ Світлана Володимирівна Шевчук. - 5-те вид., випр. та доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с. - ISBN 978-617-566-313-4

    Підручник «Ділове мовлення. Модульний курс» містить відомості про офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлювання різних видів документів. Система вправ і завдань має на мeті як набуття студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріплення знань з мови.
     Для студентів, учнів ліцеїв, гімназій, професійно-технічних закладів.

Ч48
С137

Савченко Л. О.

Методика використання педагогічної діагностики підвищення якості освіти майбутніх учителів : навч.-метод. посіб.

/ Л. О. Савченко. - К. : КНТ, 2014. - 216 с. - ISBN 978-966-373-751-5

    У навчально-методичному посібнику розглянуто педагогічну діагностику як систему методів і засобів, яка створює основу для виявлення труднощів у роботі студентів, дозволяє визначити сильні та слабкі сторони їхньої підготовки до професійної педагогічної діяльності, окреслити оптимальні шляхи подальшого підвищення якості освіти майбутніх учителів у ВНЗ. Наведено різні тестові завдання, педагогічні ситуації, метод зміст «Портфоліо», веб-квест, проекти, кросворди тощо, які доцільно використовувати під час педагогічного діагностування якості підготовки у вищий школі майбутніх учителів.
     Для викладачів вищої педагогічної школи, вчителів при проходжені курсів підвищення кваліфікації, студентів, магістрів.

С56
С439

Соціальна реклама в контексті дизайну : навч. посіб. для студ. спец. "Дизайн" денної та заоч. форм навч.

/ Н. В. Скляренко, О. В. Романюк. - К. : Видавець Олег Філюк, 2014. - 234 с. - ISBN 978-966-373-745-4

    Навчальний посібник присвячений висвітленню особливостей соціальної реклами з точки зору дизайну, що є важливим питанням у підготовці фахівців із вищою освітою спеціальності «Дизайн». Теоретичний матеріал посібника охоплює питання історії виникнення соціальної реклами у світі та на Україні зокрема, розкриває предметно-тематичну спрямованість та об'єкти соціальної реклами, її художньо-композиційні особливості та засоби образотворення, торкається психологічних аспектів сприйняття і окреслює її ефективність.
     Навчальний посібник також містить інформацію про особливості організації курсового проектування студентів спеціальності «Дизайн». У посібнику приділено увагу етапам виконання курсового проекту соціального спрямування, вимогам до змісту й оформлення демонстраційної графіки, пояснювальної записки та макетної частини.
     Посібник призначений для студентів вищих художніх і технічних навчальних закладів. Видання також може бути корисним викладачам шкіл, технікумів, дизайнерам, інженерам, художникам, мистецтвознавцям, архітекторам.

Ш141
Л598

Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для студ. ВНЗ напр. підгот. "Туризм"

/ І. М. Линчак, Г. В. Матвєєва. - Херсон : Олді+, 2014. - 330 с. - ISBN 978-966-289-051-8

     Посібник містить інформацію з різних аспектів усного та писемного мовлення майбутніх фахівців туризму. У ньому оптимально поєднано теоретичні положення і практичні завдання різноманітних типів та рівнів складності, що сприяє поглибленому опануванню й закріпленню набутих знань з української мови професійного спрямування.
     Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, працівників організацій та установ туристичного профілю.

Ч421
П234

Поліхун Н. І.

Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. реком.

/ Наталія Іванівна Поліхун. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 87 с. - 23.00

    Методичні рекомендації для вчителів, педагогічних та наукових керівників дослідницьких робіт, методистів мають на меті допомогти в організації учнівських досліджень, ознайомити з сучасними технологічними тенденціями у використанні освітніх мережевих ресурсів для підтримки дослідницької діяльності учнів.
     У рекомендаціях розкриваються деякі аспекти оволодіння основами наукових знань, надаються методики формування основних наукових понять, містяться розробки дидактичних матеріалів для здійснення самостійної підготовки учнів до проведення власних досліджень, які можна здійснювати і дистанційно за умови педагогічної підтримки. Представлені матеріали апробовані на мережевих ресурсах Інституту обдарованої дитини НАПН України та Національного центру «Мала академія наук України» під час роботи «Віртуальної школи юного дослідника».

Ю983
В488

Вінник Н. Д.

Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників : метод. реком.

/ Наталія Дмитрівна Вінник. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 26 с. - 12.00

     У методичних рекомендаціях зроблено аналіз основних психолого-педагогічних підходів до особистісного розвитку учнів, розроблено та обгрунтовано особистісно-комлетентнісний підхід як інноваційний метод розвитку загальної обдарованості. Інноваційними компонентами цього підходу є ключові компетенції. На думку автора, особистісно-компетентнісний підхід дозволить визначати та розвивати як особистісні, так і професійні якості обдарованих дітей.
   Методичні рекомендації призначено для науково-педагогічних працівників, методистів, аспірантів, докторантів, спеціалістів, які займаються управлінням освітньою діяльністю.

Ч421
Т19

Тарадайник В. М.

Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини : посібник

/ Валентина Миколаївна Тарадайник. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 68 с. - 27.00

   У посібнику представлено теоретичне узагальнення поняття інформаційного простору, його структуру та сутність взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі. Розкрито суть віртуальної реальності та вплив штучно модельованого динамічного континууму на становлення особистості.
    Досліджено формування складної структури образу «Я» з позицій інтерактивних процесів взаємодії двох семіотичних систем (мови та культури) з урахуванням психолінгвістики, лінгвокультурології та когнітології.
  Представлено аналіз інформаційно-соціального середовища для розвитку обдарованих дітей та розглянуто фактори, які істотно впливають на формування та соціалізацію особистості.
     Посібник буде корисним для керівників, психологів, педагогічних працівників для використання у роботі з обдарованими дітьми.

С692

Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник

/ В. О. Киричук, Н. Б. Гонтаровська, О. В. Прашко [та ін.] ; за заг. ред. В.О. Киричука. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 192 с. - ISBN 978-966-2633-37-5 : 51.00

      У посібнику розкриваються сутність, функції, особливості та теоретико-практичні аспекти соціально-педагогічних технологій проектування розвитку обдарованості в практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів.
  Представлено актуальні тренінг-семінари щодо формування соціальної компетентності обдарованих учнів, співпраці з батьками, підвищення рівня адаптованості учнів, профорієнтації.
   Практичний посібник призначено для науковців, педагогів загальноосвітніх навчальних закладів та усіх осіб, зацікавлених у впровадженні в практику навчального закладу засад проектної педагогіки.


Ю251
С383

Синергетика і творчість : монографія

/ за ред. В.Г.  Кременя. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 314 с. - 59.00       У монографії проаналізовано творчий процес як відкриту, динамічну, когерентну систему, що має здатність до саморозвитку Творчість можна подати не лише як цілісну, а й складну (комплексну) систему, що здатна переходити від хаосу множини ідей до впорядкованості творчого здійснення. Саме в контексті наповнення новим змістом поняття хаосу, як деякої надскладної впорядкованості, що існує неявно, потенційно і може реалізуватися у багатоманітті впорядкованих структур, виявляється методологічна значущість синергетики.
      Монографія орієнтована на фахівців у галузі філософії, педагогіки, психології, всіх, хто цікавиться проблемами синергетичного мислення як умовою творчості в парадигмі людиноцентризму.


Ю251
С383

Синергетика і освіта : монографія

/ за ред. В.Г. Кременя. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 348 с. - 59.00     У монографії розглянуто сучасні освітні, соціокультурні процеси в якості цілісної, динамічної самоорганізованої системи, здатної до перманентної трансформації та оновлення. Досліджено, що крізь призму синергетики освіта перетворює з можливості в дійсність формування творчої, високоінтелектуальної особистості, здатної орієнтуватися у колосальних потоках інформації, вільно існувати у відкритій, складній системі відносин людини та сучасної цивілізації.
     Монографія орієнтована на фахівців у галузі філософії, педагогіки, психології, всіх, хто цікавиться проблемами синергетичного мислення як умовою творчості в парадигмі людиноцентризму.

Ч42
Р64

Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник

/ В. О. Киричук, Н. В. Лук'янчук, Н. А. Климова [та ін.] ; за заг. ред. : Н.В. Лук'янчук, Н.А. Климової. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 132 с. - ISBN 978-966-2633-39-9 : 43.00

     Посібник створено з метою ознайомлення читачів з теоретичними питаннями щодо видів обдарованості у сфері спілкування, її виявлення та діагностики, застосування компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі, розвитку соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи. Технологія розвитку соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи надасть можливість покращити уміння особистості започатковувати та підтримувати необхідні контакти з однолітками і дорослими, соціально адаптованою людиною. Також у посібнику містяться рекомендації для вчителів і батьків щодо формування соціально-комунікативної компетентності.
     Посібник призначено для вчителів початкової школи, практичних психологів, які працюють з обдарованими учнями в системі освіти, студентів педагогічних навчальних закладів та для тих, кого цікавлять питання розвитку обдарованості.

Ю941
Р49

Рибалка В. В.

Психологія та педагогіка праці особистості : від обдарованості дитини до майстерності дорослого : посібник

/ Валентин Васильович Рибалка. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 220 с. - 71.00

      Головна мета посібника – дати читачам наукове уявлення про основні поняття сучасної психології та педагогіки праці, сформувати змістовні установки й орієнтири, необхідні для організації психологічного забезпечення трудової діяльності та професійної підготовки українського робітника.
     Посібник побудований на засадах особистісного підходу, що передбачає розуміння робітника як особистості, котра має величезний духовний, творчий, продуктивний, інноваційний потенціал. Цей підхід базується на використанні поняття психологічної структури особистості професіонала як основи проведення усіх необхідних заходів із професіографії, профорієнтації, відбору та підбору кадрів, робот з персоналом, професійного навчання і виховання, формування професійної майстерності, підвищення ефективності професійної діяльності працівника.
     У посібнику подано характеристику здатності особистості до трудової діяльності як родової властивості людини та її розвитку у дитини в процесі гри, навчання і трудової підготовки на рівні обдарованості і у дорослого – шляхом самоздійснення на рівні професійної майстерності і таланту працівника.
     Призначений для педагогічних працівників загальноосвітніх закладів і майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, студентів, викладачів, практичних психологів, керівників вищих навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти. Може бути корисним для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, представників галузевих профспілок, підприємств державної та недержавної форм власності, службовців і роботодавців.

Ю983
Л872

Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі : монограф.

/ А. І. Лучинкіна, К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина; за заг. ред. : А.І. Лучинкіної, Т.А. Яншиної. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 252 с. - 87.00

    У монографії йдеться про психологічні закономірності соціалізації обдарованої особистості в Інтернет-просторі, розкривається погляд на соціалізацію обдарованої особистості в Інтернеті як на процес розширення власного досвіду, звертається увага на те, що соціалізація в Інтернет-середовищі є вагомою складовою соціалізації особистості. Автори розглядають складові, структуру та етапи Інтернет-соціалізації. Важливою частиною монографії є розроблена система психологічного супроводу процесу Інтернет-соціалізації та профілактики девіантного розвитку обдарованих підлітків.
   Монографія розрахована на науковців і педагогічних працівників: педагогів психологів, соціальних, педагогів, студентів вищих навчальних закладів.

Ч481
А676

Аніщенко Н. В.

Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія

/ Наталія Вікторівна Аніщенко. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 184 с. - ISBN 978-966-2633-40-5 : 59.00

      У монографії висвітлено історичні, теоретичні та практичні аспекти використання музики в процесі підготовки майбутнього вчителя. Розкрито вплив музичної освіти на розвиток педагогічної культури. Викладено методологічні основи та обгрунтовано педагогічну ефективність музичного впливу в процесі навчання і виховання учнівської молоді.
      Для педагогів і студентів педагогічних спеціальностей закладів освіти та культури; аспірантів, докторантів, а також усіх, хто цікавиться проблемами музичної освіти.

Ч421
П784

Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник

/ за ред. О.Є. Стрижака. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 144 с. - 39.00

     У посібнику викладено технологічні підходи щодо термінологічного розбору речень, виділення контексту для певних термінів, формування таксономії текстового документу та послідовний семантичний аналіз змісту. Виклад матеріалу основано на використанні програми TextTermin.
       Рекомендовано для викладачів, учителів, студентів педагогічних університетів та учнів старших класів.


Ю983
К911

Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : монографія

/ Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 242 с. - 59.00

     У монографії представлено погляди на природу обдарованості у вітчизняних та зарубіжних психологічних теоріях. Розглянуто особливості дослідження обдарованих дітей-сиріт. Представлено методи психодіагностики феномену обдарованості, у тому числі оригінальні авторські методи, які друкуються вперше. Описано тренінгові технології для актуалізації потенційної обдарованості дітей-сиріт, які можуть бути успішно використані у шкільних групах.


Ю983
Ш241

Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія

/ Б. Б. Шаповалов, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 230 с. - 59.00

     У монографії здійснено психологічний аналіз проблеми спортивної обдарованості. Пропонується пакет діагностичних методик для ідентифікації спортивно обдарованої молоді. Подається розроблений авторами та апробований психологічний тренінг з формування мотивації досягнення успіху спортивно обдарованої молоді. Матеріал буде корисним для роботи тренерів, педагогів та психологів, які проявлять інтерес до роботи зі спортивно обдарованою молоддю.

Ю983
П636

Постова К. Г.

Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів : монографія

/ Катерина Григорівна Постова. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 96 с. - 35.00

    Роботу присвячено проблемі розвитку дослідницьких здібностей учнів, особлива увага звертається на встановлення психологічних умов, що впливають на їх розвиток. Проаналізовано нсихолого-педагогічну літературу з проблеми обдарованості та психології здібностей, здійснено аналіз відомих концепцій дослідницьких здібностей, на основі якого встановлено загальні підходи до розвитку спеціальних здібностей. Запропоновано та теоретично й експериментально обгрунтовано модель психологічних умов розвитку дослідницьких здібностей підлітків
    Роботу орієнтовано на студентів, аспірантів, психологів, вчителів, викладачів вищих навчальних закладів.

Ю937
П863

Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія

/ А. В. Мітлош, В. О. Моляко, В. С. Бажанюк [та ін.]. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 290 с. - 83.00

   У монографії представлено погляди на природу лідерської обдарованості у вітчизняних та зарубіжних психологічних теоріях. Пропонуються особливості дослідження лідерської обдарованості молодіжних громадських організацій. Представлено методи психодіагностики феномена лідерства, в тому числі оригінальні авторські, що друкуються вперше. Описано тренінгові технології для формування лідерських якостей, що можуть бути успішно використані в шкільних іа студентських групах. Матеріали будуть корисні практичним психологам закладів освіти та всім, хто проявляє інтерес до роботи з лідерами.

Ю983
Б442

Бельская Н. А.

Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одарённости : пособие

/ Наталья Анатольевна Бельская. - К. : Институт одарённого ребёнка, 2014. - 94 с. - 35.00

     Работа посвящена проблеме оценивания как важнейшей операции в структуре интеллектуальной активности эстетически одаренной личности. Представлены результаты анализа работ в области философской эстетики, проанализированы биологические основы эстетического восприятия и переживания в контексте антропогенеза. Предложена концепция эстетической одаренности, роль системообразующего фактора в которой отведена функции оценки. Выдвинута и экспериментально доказана гипотеза о связи между оценочным стилем (как основным атрибутом оценки) и задатками эстетической одаренности (на материале восприятия произведений классической живописи).
     Пособие для студентов, аспирантов, психологов, преподавателей средней и высшей школы.

ББК У9(4Укр)
П504

Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату

/ В. Я. Шевчук, Н. Р. Малишева, Т. Т. Ковальчук [та ін.] ; за ред. В.Я.  Шевчука. - К. : Компринт, 2014. - 218 с. - (Проект ПРООН в Україні "Розбудова спроможності для низьковуглецевого зростання в Україні). - ISBN 978-617-7202-18-8 : 80.00

    Перехід до політики енергоефективного розвитку України в умовах глобальних змін клімату є об'єктивно обумовленим процесом. Лише так можна досягти динамічного зростання валового внутрішнього продукту та скорочення його енерго- й вуглецеємності, що є шляхом вирішення гострих економічних, соціальних, екологічних проблем, забезпечення національної, зокрема енергетичної, безпеки держави.
    У книжці продіагностовано сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобальних змін клімату, проаналізовано державні стратегічні документи, згідно з якими мала б розвиватися національна економіка. Основна увага приділена базовим галузям і секторам – промисловості, енергетиці, транспорту, житлово-комунальному господарству, аграрно-промисловому комплексу. Розкрито проблеми формування і реалізації державної стратегії розвитку, обґрунтовано напрями державного регулювання енергоефективного розвитку економіки України в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
    Розрахована на урядовців, парламентарів, управлінців, професійних експертів, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів.

ББК У9(4Укр)
Д82

Думанська К. С.

Механізм розробки стратегії промислового підприємства на основі системного підходу : монографія

/ Катерина Сергіївна Думанська. - Хмельницький, 2015. - 260 с. - ISBN 978-617-7094-31-8 : 60.00

      У науковій монографії досліджуються концептуальний підхід до розробки стратегії вітчизняних промислових підприємств на основі системного підходу. Досліджено контекст економічної діяльності підприємства як базовий фактор його позиціонування у ринковому просторі. Виявлено та проаналізовано особливості функціонування промислових підприємств України в умовах схильного до швидких змін і різноманітних трансформацій економічного оточення. Запропоновано методику розробки стратегії промислового підприємстваяк ключовий спосіб реалізації системного підходу до стратегії утворюючого процесу. Запроваджено та апробовано на підприємствах м. Хмельницького механізм розробки стратегії промислових підприємств, застосування якого зумовлює підвищення рівня успішної діяльності та ефективного розвитку підприємств.
    Монографія розрахована на наукових працівників, викладачів, студентів, керівників суб'єктів господарювання тощо.

ББК Х9(4Укр)
К715

Косович В. М.

Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти : монографія

/ Віталій Мирославович Косович. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 568 с. - ISBN 978-617-10-0184-8 : 64.00

   У монографії проведено теоретико-практичне дослідження можливостей удосконалення нормативно-правових актів України. Запропоновано інтегральний показник досконалості нормативно-правових актів, здійснено класифікацію техніко-технологічних недоліків у них. Розглянуто основні засоби, способи та форми їх удосконалення. Окреслено систему нормативно-організаційних гарантій створення якісних нормативно-правових актів; сформульовано низку рекомендацій, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства з питань підготовки таких актів.
    Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, чия професійна діяльність пов'язана із проектуванням, експертуванням, тлумаченням і застосуванням нормативно-правових актів.

ББК У9(4Укр)
С441

Скоморович І. Г.

Еволюція та функціонування грошової системи в Україні (теоретичні та історико-економічні аспекти) : монографія

/ Ірина Георгіївна Скоморович. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 518 с. - ISBN 978-617-10-0159-6 : 74.00

    Розглянуто теоретичні та практичні засади формування грошових систем, їхні структурні елементи та основні різновиди. Висвітлено еволюцію грошових систем на українських землях, а також вплив політичних та економічних процесів на особливості та закономірності проведення грошових операцій. Проаналізовано сучасний стан організації грошової системи в Україні та її взаємозв'язок з іншими грошовими системами.
    Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, фінансистів, бізнесменів, усіх, хто цікавиться особливостями функціонування грошових систем.

ББК У050
Г522

Гладкий О. В.

Менеджмент розміщення продуктивних сил і регіональної економіки : навч. посіб.

/ Олександр Віталійович Гладкий. - К. : ВПЦ "київський університет", 2014. - 255 с. - 14.00

    Розглянуто суть менеджменту регіонального розвитку та основні вітчизняні концепції, сформульовано його теоретико-методологічні основи, досліджено особливості теорії і практики менеджменту регіонального розвитку в зарубіжних країнах. Обґрунтовується суть економічної ефективиності регіонального розвитку та розміщення підприємства, методика й методи її оцінки та картографічної інтерпретації. Розкриваються основні передумови та фактори формування регіональної економічної ефективності, дається оцінка ринкових механізмів підвищення економмної ефективності підприємства в системі менеджменту регіонального розвитку та особливості наукового прогнозування трансформаційних змін економічної ефективності підприємства.
    Для студентів, аспірантів, наукових працівників, викладачів, спеціалістів з економічної й соціальної географії, управління розвитком міст і регіонів, регіональної економіки та менеджменту, районного та міського планування, представників комерційних і ділових кіл, промисловців і підприємців – усіх тих, хто цікавиться проблемами менеджменту регіонального розвитку в Україні.

ББК Ш141.53-32
М645

Мирошніченко І. М.

Фразеосемантичне поле
"працьовитість / неробство" в польській мові : монографія

/ Ілона Михайлівна Мирошніченко. - К. : Наукова думка, 2014. - 248 с. - (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). - ISBN 978-966-00-1473-2 : 172.00

     У монографії здійснено аналіз ієрархічної структури фразеосемантичного поля "працьовитість / неробство". Змодельовано фразеосемантичні мікрополя, встановлено їхні ядерні та периферійні зони. Проаналізовано системні зв'язки у межах фразеосемантичиого поля "працьовитість / неробство" – варіантність, синонімію, антонімію, полісемію. Розкрито внутрішню форму фразеологізмів досліджуваних тематичних груп і простежено її зв'язок з етнокультурними факторами. Здійснено спробу уточнити етимологію окремих фразеологізмів.
   Для філологів, які цікавляться проблемами фразеології та етнолінгвістики, викладачів і студентів.

ББК Х308.02
О-35

Овчаренко Д. А.

Покарання як соціальне та правове явище: філософсько-правові аспекти : монографія

/ Дмитро Анатолійович Овчаренко. - К. : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2015. - 266 с. - ISBN 978-966-437-407-8 : 80.00

    У монографії висвітлюються філософсько-правові аспекти покарання як соціального та правового явища в контексті юснатуралістського та юридико-позитивістського підходів до інтерпретації сутності права. Викладено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства та практики застосування покарання в Україні.
      Рекомендовано для студентів, викладачів, науковців, юристів-практиків та усіх, хто цікавиться проблематикою покарання в широкому соціокультурному контексті та досягненнями філософії права на сучасному етапі розвитку, а також намагається розширити знання з філософії, кримінології, кримінального, кримінального процесуального, кримінально-виконавчого права та багатьох інших дисциплін.

ББК Ш141.2
К884

Куварова Е.К.

Типология русского эпистолярного вокатива : монография

/ Елена Константиновна Куварова. - Днепропетровск : Новая идеология, 2014. - 380 с. - ISBN 978-617-7068-23-4 : 75.00

      В предлагаемой монографии описан русский эпистолярный вокатив, обобщающий различные способы указания адресата в письменном послании. Проанализированы три основных аспекта вокативной адресации: структурный, типологический и стилистический. Особое внимание при этом уделено классификации обращений-апеллятивов, малоизученным средствам установления и поддержания контакта между коммуникантами, таким, в частности, как опосредованная адресация и поливокатив, а также ресурсу и динамике вокативных образований. Исследование выполнено на материале свыше 20 тысяч писем адресантов разных профессий и разного социального статуса (в основном интеллигенции), живших и писавших свои письма в XVIII-XX столетиях, в эпоху, когда письмо становится самым массовым и распространённым видом речевого творчества практически всех слоев русского общества.
  Для лингвистов, занимающихся проблемами изучения эпистолярики, преподавателей, аспирантов и студентов филологических специальностей высших учебных заведений.

ББК Ч484(4Укр)
В42

Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі : практ. посіб.

/ за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової та ін. - Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. - 572 с. - (Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Quality Assurance Systems"). - 70.00

      Посібник містить методичні результати діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)», які спрямовані на розробку та впровадження процедур забезпечення якості вищої освіти в Україні на основі принципу «об'єднання через довіру». Учасники консорціуму довели, що необхідною умовою забезпечення якості вищої освіти в Україні є створення прозорості, неупередженості та достовірності всіх процедур у цій сфері. Запропоноване консорціумом рішення базується на застосуванні сучасного інтернет-ресурсу – Порталу забезпечення якості вищої освіти. У посібнику зібрані методичні рекомендації щодо побудови та проведення прозорих, неупереджених і достовірних процедур забезпечення якості освіти через Портал, що має стати підґрунтям для створення довіри суспільства та академічної спільноти до прийняття рішень у сфері вищої освіти.

ББК Ч484(4Укр)
І-541

Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб.

/ за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової та ін. - Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. - 572 с. - (Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Quality Assurance Systems"). - 70.00

    У посібнику відображено результати діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)», спрямованого на побудову загальної, інноваційної, політично нейтральної системи забезпечення якості освіти, створення Національного порталу із забезпечення якості для підтримки неупередженої і відкритої широкому суспільству системи, розробку нових практик щодо забезпечення якості та запровадження схем підготовки ключового персоналу ВНЗ, міністерства і законодавчих організацій у галузі освіти. У посібнику проаналізовано досвід європейських країн та вітчизняну освітню практику щодо забезпечення якості освіти, а також виклики на шляху інтеграції України в Європейський простір вищої освіти.

ББК Ч34п
С765

Становських З. Л.

Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів : посібник

/ Зінаїда Ліландіївна Становських. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 168 с. - 48.00

      У посібнику висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні підходи до вивчення та розвитку мотиваційно-смислових детермінант професійної саморегуляції педагогічних працівниіків. Особливу увагу при цьому приділено аксіологічним, духовним та культурологічним аспектам.
    Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики мотиваційно-смислової сфери педагогічного персоналу, зокрема, презентовано конкретний дослідницький інструментарій. Наведено також результати експериментальної роботи за цим напрямком і описані особливості мотивації та смислів професійної діяльності сучасних педагогів.
    В останньому розділі посібника розкрита специфіка розвитку мотиваційно-смислової саморегуляції дорослих, засоби психологічної допомоги у випадках утруднення реаліізації професійної діяльності, обгрунтовано доцільність використання різних психотехнік, наведена авторська програма для саморозвитку педагогів.
    Книга може бути корисною вчителям, соціальним педагогам, шкільним психологам, науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам вищої школи, студентам, а також широкому загалу дорослих, які зацікавлені у власному самопізнанні, саморозвитку та професійній самореалізації.

ББК Ч421.202
П863

Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти : підручник

/ за ред. О.М. Ігнатовича. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 228 с. - 64.00

    У посібнику висвітлено особливості роботи з психодіагностичним матеріалом, розкрито основне призначення, зміст і структуру психодіагностичних та корекційно-розвивальних методик, а також представлено методичні рекомендації щодо їх використання.
      Посібник призначений для профконсультантів та інших фахівців з профорієнтації, а також є корисним для працівників наукових установ, вищих педагогічних навчальних закладів та інститутів післядипломноі педагогічної освіти; загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, педагогічних класів та університетів майбутнього вчителя; центрів зайнятості, що здійснюють профорієнтаційну роботу з молоддю.

ББК Ч421.202
П841

Синявський В. Л.

Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування : метод. посіб.

/ Синявський Віталій Васильович. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 84 с. - 28.00

    До методичного посібника включено професіограми і психограми професій педагогічного спрямування, короткий словник найуживаніших понять.
     Професіограми і психограми містять інформацію про загальну характеристику професій, санітарно-гігієнічні умови та безпеку праці, вимоги професії до особистості працівника, протипоказання до навчання та виконання професійних обов'язків, можливості професійного навчання та перспективи зайнятості. У психограмах подані професійно важливі якості, наявність яких дає людині можливість стати кваліфікованим фахівцем за професією, психодіагностичні методики їх визначення та діагностичні показники.
   Практичне використання професіографічних матеріалів може підвищити ефективність профорієнтаційної роботи на педагогічні професії.
     Посібник призначений для працівників освіти і широкого кола фахівців, які займаються питаннями професійної орієнтації.

ББК Ю953
Н203

Найдьонова Л. А.

Медіапсихологія : основи рефлексивного підходу : підруч. для слух. системи післядиплом. освіти

/ Любов Антонівна Найдьонова. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 244 с. - 97.00

     В експериментальному підручнику зібрано необхідний обсяі інформаційно-методичного матеріалу для підготовки слухачів системи післядипломної педагогічної освіти з проблем психологічного впливу сучасних медіа та рефлексивних способів опанування найгостріших викликів інформаційного суспільства. Рефлексія трактується як переосмислення, тобто перебудова системи смислів, шо поєднують у взаємодії різних суб'єктів. Засвоєння курсу медіапсихології на основах рефлексивного підходу розглядається як необхіна складова розвитку медіакомпетентності педагога.
     Книга може бути корисною усім фахівцям, дотичним до медіаосвіти дітей та молоді, шкільним психологам, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти, а також батькам і широкому колу читачів, зацікавлених у розумінні психологічних феноменів інформаційного простору.

ББК Ю941.19
914.38

Психологія профорієнтації у системі педагогічної совіти : монографія

/ за ред. О.М. Ігнатовича. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 248 с. - (на обкладинці "Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти"). - 69.00

     У монографії знайшли своє відображення результати дослідження «Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти», виконаного в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України науковими співробітниками відділу профорієнтації іпсихології професійного розвитку у 2011-2013 рр. У змісті висвітлено концепцію професійної орієнтації в системі педагогічної освіти, розкрито психологічні основи використання інноваційних засобів профорієнтації у відповідності до сучасних соціально-економічних реалій. Монографія містить добре систематизовані психологічні, професіографічні та психодіагностичні відомості, що необхідні для проведення успішної профорієнтаціної роботи. Цікавими і, безперечно, актуальним напрямами дослідження є визначення психологічних умов організації профорієнтаційного простору як чинника саморозвитку суб'єктів педагогічної діяльності, вивчення психологічних основ розвитку психологічної готовності учнівської молоді до професійного навчання за педагогічним фахом, а також мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи, особливостей їхнього ознайомлення зі змістом і та оволодіння засобами проведення профорієнтації, відстеження динаміки їх професійного самоставлення упродовж навчання. Окрім цього, розглянуто проблеми психологічної готовності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до профорієнтаційної роботи, а також висвітлено питання психологічної допомоги педагогічним працівникам в ситуації безробіття.
       Адресовано науковцям, аспірантам, викладачам, а також психологам, педагогам і вихователям, які мають справу з профорієнтацією.


ББК Ч421.202
П841

Професійна орієнтація : підручник

/ за ред. О.М. Ігнатовича. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 240 с. - 128.00


    У підручнику викладено базові основи професіографії, психодіагностики, профінформації, профконсультації, профвідбору та профадаптації як складових професійної орієнтації особистості, що необхідні для оволодіння системою теоретичних знань та формування практичних умінь проведення профорієнтаційної роботи. До підручника включено завдання для самостійної роботи, що дозволяють орієнтувати студентів на активну пізнавальну діяльність, самостійне творче вивчення основ професійної орієнтації, а також забезпечити більш ефективне оволодіння навчальним матеріалом та практичними навичками, зокрема: уміннями визначати особливості готовності молоді до вибору професії; складати професіограму, виявляти мотиви вибору професії в різні вікові періоди, визначати професійні інтереси та здібності.
    Підручник присвячено для студентів, що навчаються за спеціальностями «Практична психологія» та «Соціальна педагогіка».

ББК Ч34п
Х762

Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога : монографія

/ Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова, Т. О. Шахрай. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 212 с. - 59.00

     У монографії висвітлено концептуальні засади функціонування полікультурної освіти в епоху глобалізації, проаналізовано тенденції загальнокультурного розвитку особистості педагога в історичному та сучасному аспектах. Особливу увагу приділено загальнокультурному розвитку особистості педагога у процесі професійної підготовки.
      Монографію адресовано викладачам та студентам вищих педагогічних навчальних закладів, слухачам системи післядипломної освіти вчителів. Вона буде корисною усім науковцям, що досліджують проблеми полікультурної освіти, аспірантам і докторантам, які працюють у цій галузі.

ББК Ч34п
К637

Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика : монографія

/ Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко [та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 280 с. - 78.00

     У монографії колективу відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України представлено результати цілісного наукового аналізу теоретичних основ та особливостей практико-оріентованих підходів до імплементації компетентісного підходу у підготовку і подальший розвиток педагогів для навчальних закладів річних рівнів освіти у зарубіжних країнах. Виявлено й проаналізовано ключові тенденцій запровадження компетентнісного підходу до педагогічної освіти у зарубіжних країнах; розроблено концепції щодо формування професійних стандартів педагогічної освіти на основі компетентностей, а також розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів в умовах ВНЗ; представлено методики формування професійних стандартів на основі компетентнісного підходу, що передбачає розробку модульних програм, заснованих на діяльнісно-оріентованих технологіях, а також оцінювання професійної компетентності за модульними програмами. Обгрунтовано перспективні напрями удосконалення вітчизняної системи неперервної педагогічної освіти у зв'язку із запровадженням компетентнісно-кваліфікаційних вимірів до побудови змісту освіти в умовах входження України до європейського освітнього й наукового простору.

ББК Ч33(4Укр)
У742

Усатенко Т. П.

Епістемологія українознавства : педагогічний контекст : монографія

/ Тамара Пилипівна Усатенко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 128 с. - 40.00

      Дослідження, вводячи у світ українознавчого знання, ознайомлює з непідвласними часу роздумами над гносеологією та епістемологією, в суголоссі з якими здійснюється становлення українознавства; з інтерпретаціями епістемології українознавства постнекласичного типу науки на тлі науково-освітніх змін, когнітивних процесів, моделювання концептосфери. Розкриваючи традиції та інновації, наголошуються на багатомірності української педагогічної думки в контексті епістемологічної парадигми гуманітаристики.
    Робота написана на основі філософсько-методологічних наукових праць українських і зарубіжних вчених, а також багатолітніх досліджень автора. Подано короткий термінологічний словник.
   Для викладачів, учителів, бакалаврів, магістрів навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться проблемами українознавства.

ББК Т3(4Пол)
914.38

Soltyk K.

Polska = Poland

/ Katarzyna Soltyk. - Warszawa : Bookmark, 2011. - 184 c. - 150.00


ББК Х0я73
Т338

Теорія держави і права : підруч. затвердж. МОНУ

/ кол. авт.; керів. авт. кол. Ю.А. Ведєрніков. - К.-Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2014. - 468 с. - 120.00

       Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни "Теорія держави і права". З урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, новітніх підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на виникнення, функціонування та розвиток держави і права, а також юридичної практики системно висвітлено основні світоглядні ідеї та категорії теорії держави і права.
     Розраховано на студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями теорії держави і права.

ББК Т3(4Укр-4Льв-2Львів)
Я492

Якубовська У.

Львів на межі XIX і ХХ століть

/ Уршуля Якубовська ; пер. з польськ. О.М. Цівкач. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. - 220 с. - 50.00

     Монографія присвячена складним питанням розвитку політичного, наукового, культурно-мистецького і літературного життя поляків в умовах багатонаціонального середовища Львова на зламі XIX - XX ст.

ББК У290-28-93я73
Б879

Брітченко І. Г.

Контролінг : навч. посіб

/ І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 280 с. - 65.00

     Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми навчальної дисципліни "Контролінг" та стандартів МОН України. Розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління бізнесом. Охарактеризовані об'єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена оргазаціїї управлінському обліку в системі контролінгу. Висвітлені також прикладні засади контролінгу, необхідні для засвоєння та практичного застосування інструментарію контролінгу, оперативного відстеження розвитку підприємства відповідно до встановлених орієнтирів. Наведені варіанти фактичних завдань, що можуть бути використані для індивідуальної та самостійної роботи студентів.
     Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галузями знань "Менеджмент і адміністрування", "Економіка та підприємництво" науковців, аспірантів, здобувачів, викладачів вузів економічного профілю, а також для використання у процесі перепідготовки і підвищення кваліфікації наукових, педагогічних та управлінських кадрів.

ББК Ш5(4Укр)5-4
Т485

Ткачук М. П.

Романтичний дискурс Левка Боровиковського : літературний портрет

/ Микола Платонович Ткачук. - Тернопіль, 2015. - 268 с. - 54.00

        Це перша книга у вітчизняному літературознавстві, присвячена життю і творчості поета-романтика Левка Боровиковського (1808-1889). У широкому контексті розвитку романтизму у світовому й українському письменстві висвітлюється дискурсивна практика поета-романтика та його художні шукання в галузі балад. Історико-літературні проблеми порушують широкий комплекс питань розвитку шкіл та стильових течій в українському романтизмі, зміну й еволюцію літературних напрямів, спадкоємність літературних традицій, взаємодію фольклорних і жанрових форм та оновлення тематичного репертуару балади. У цьому освітленні окреслюється творча постать Левка Боровиковського, якого сучасники назвали "Колумбом української романтичної поезії".
      Для студентів університетів, учителів шкіл, літературознавців, широкого кола читачів.

ББК У9(4Укр)
А181

Аванесова Н. Е.

Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади

/ Н. Е. Аванесова, О. В. Марченко. - Харків : Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс", 2015. - 196 с. - 55.00

      В монографії розглядаються проблеми управління стратегічним розвитком як на рівні підприємства, так і на рівні міста за нинішніх умов. Відображено взаємозв'язок і взаємозалежність організації соціальних і економічних процесів між підприємством та сучасним містом. Досліджено проблему фінансової неспроможності міст, з якою стискається все більша кількість міст у світі і що може стати реальною для України. Проаналізовано підходи до визначення конкурентоспроможності міст й розглянуто складові елементи, що формують конкурентний потенціал міста.

ББК У049(4Укр)я73
А181

Аванесова Н. Е.

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : підруч.

/ Н. Е. Аванесова. - Харків : Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс", 2015. - 224 с. - 55.00

      Підручник містить 7 тем, у яких висвітлюються теоретичні основи дисципліни "Регіональна економіка", досліджується проблема розміщення продуктивних сил та обгрунтовуються підходи до її правильного розв'язання, проаналізовано фактори розміщення продуктивних сил, розглядаються такі питання: проблеми економічного районування України, вплив територіального поділу праці на розвиток економіки регіонів, проблеми впровадження регіональної економічної політики, становлення господарських та міжгалузевих комплексів, формування міжнародних зв'язків України.
     Може бути рекомендований для викладачів і студентів економічних ВНЗ, аспірантів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації, практичних працівників.

ББК Т3(4Укр-4Зп)
П125

Павлюк О.

Судьбы поляков Запорожья = Pawluk Olga: Losy Polakow Zaporoza

/ Ольга Павлюк. - Запорожье : Дикое Поле, 2014. - 304 с. - ISBN 978-966-8132-9 : 28.00

     По-разному складывались судьбы поляков, проживающих на Восточной и Западной Украине, но объединяет их любовь к родному языку, традициям и культуре своей Отчизны. Несколько захватывающих жизненных историй рассказаны в книге "Судьбы" ("Судьбы поляков Запорожья").
        Книга рассчитана на широкий круг читателей.

ББК Ю3(4Укр)-8
Л641

Литвинов В.

Станіслав Оріховський. Історико-філософський портрет

/ Володимир Литвинов. - К. : Академперіодика, 2014. - 352 с.

      Станіслав Оріховський (1513-1566) – видатний українсько-польський мислитель панєвропейського рівня. Писав твори переважно латинською мовою. У своїх творах розглядав і накреслював шляхи розв'язання важливих політичних проблем: війни і миру, форм державного правління, міжконфесійних взаємин. Уведення в науковий обіг латиномовної спадщини українських мислителів XV – першої половини XVI ст. посприяло відкриттю цілком нового напряму в історії української філософії – ренесансного гуманізму. Чільним його представником був Оріховський. Нині ця тема посіла належне місце в підручниках з "Історії української філософії" для вищої школи.
      Для науковців, студентів та широкого кола читачів, які цікавляться вітчизняною культурою, зокрема історією української філософії.

ББК Ш141
С291

Селігей П. О.

Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові

/ Пилип Олександрович Селігей. - К. : Академперіодика, 2014. - 324 с.

      Це перший у світовій лексикографії спеціальний етимологічний словник суфіксів. На основі здобутків сучасного порівняльно-історичного мовознавства висвітлено походження запозичених суфіксів і суфіксоїдів української мови. Словникова стаття містить тлумачення реєстрової одиниці, приклади її вживання, відповідники в інших слов'янських мовах, далі простежено шляхи її запозичання, вказано етимон, словотвірну модель у мові-джерелі, наведено паралелі з інших індоєвропейських мов та реконструйовану праформу.
   Для мовознавців і всіх, хто цікавиться питаннями етимології, термінології, словотвору, морфеміки та міжмовних зв'язків.

ББК Ч515.76я73
Т479

Тищенко В. О.

Гандбол : навч. посіб. реком. МОНУ

/ Валерія Олексіївна Тищенко. - Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. - 232 с.

    Навчально-методичний посібник є продовженням низки публікацій автора, спрямованих на висвітлення питань історії, методики та практики сучасного гандболу в Україні та світі. Посібник розрахований на вирішення освітніх завдань для широкого кола фахівців і студентів денного та заочного відділення всіх спеціальностей факультетів фізичного виховання ВНЗ на лекційних, практичних і лабораторних заняттях з навчальних дисциплін "Спортивні ігри", "Спортивно-педагогічне вдосконалення (гандбол)", "Історія фізичної культури" тощо.
        Але видання розраховане не тільки на студентів та викладачів ВНЗ, а й на широке коло фахівців, які мають відношення до проблем спортивного тренування в сучасних фізкультурно-оздоровчих та спортивних закладах.
      Усі розділи посібника побудовані у відповідності до робочих та навчальних програм вищеозначених навчальних дисциплін, згідно з вимогами Болонської декларації. Посібник містить відомості про історію розвитку гандболу, підкріплену, у багатьох випадках, оригінальними та, навіть, унікальними світлинами. Автором у широкому обсязі висвітлюються доступні та найбільш поширені сучасні методики роботи з удосконалення техніко-тактичних дій кваліфікованих гандболістів, які ілюстровано необхідними схемами, основні види вправ та особливості методики їх навчання, а також структура та зміст тренувальної програми з гандболу, роль і місце тренера у навчально-тренувальному процесі, як складові частини наукових досліджень з цих питань.
       Видання розраховане для використання в процесї навчання та самопідготовки у спеціалізованих дитячих і юнацьких спортивних школах та для професійної діяльності тренерів спортивних команд, а також для навчання студентів у вищих навчальних закладах спортивного профілю.
      Автор видання подає матеріал крізь призму власного бачення та особистого досвіду як професійного спортсмена та професійного тренера.

ББК Х9(4Укр)300
Б28

Батанов О. В.

Муніципальна влада в Україні. Проблеми, теорії та практики : монографія

/ О. В. Батанов ; відп. ред. М. О. Баймуратов. - К. : Вид-во "Юридична думка", 2010. - 656 с. - ISBN 978-966-8602-76-4 : 75.00

      У монографії висвітлюються концептуальні проблеми теорії муніципальної влади в Україні. Показано генезис становлення наукових знань про муніципальну владу у вітчизняній та зарубіжній політико-правовій думці. Розкривається правова природа муніципальної влади як інституту сучасного конституційного права. Аналізуються основні чинники виникнення муніципальної влади та муніципалізму в Україні у контексті світового досвіду. Дається понятійна, суб’єктно-об’єктна та функціональна характеристика муніципальної влади.
      Для науковців, державних та муніципальних службовців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування.
      Досліджуються теоретичні та практичні проблеми співвідношення муніципальної та державної влади. Розглядаються політико-правові аспекти взаємодії муніципальної влади та людини у світлі вітчизняного досвіду та міжнародних стандартів місцевого самоврядування. Висвітлюються проблеми становлення муніципальної влади в контексті реалізації принципу верховенства права у місцевому самоврядуванні в Україні.
      Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів, посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх, хто хоче поглибити свої знання з питань місцевого самоврядування, муніципального права, реалізації та захисту прав людини і громадянина.

ББК Х300
Б28

Батанов О. В.

Інавгурація: історія та сучасність

/ О.В. Батанов, О.М. Стойко, М.Д. Ходаківський ; за ред. Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2013. - 114 с. - До 95 - річчя створення Національної академії наук України. - ISBN 978-966-8602-99-3 : 30.00

      У книзі висвітлюється політико-правова природа інавгурації як конституційно-правового інституту, юридичного факту, виду політико-правової традиції, політико-правового символу та ритуалу вступу глави держави на пост. Розглядаються історичні витоки інституту інавгурації у контексті таких понять, як коронація, інтронізація та ін.
       Показані національні особливості та процедурно-процесуальні аспекти інавгурації президентів у сучасних зарубіжних країнах та в Україні. Висвітлено процедури посадження на стіл давньоруських князів, елекції українських гетьманів, коронації царів та монархів, інтронізації релігійних діячів.      Розрахована на широке коло читачів.

ББК Х9(4Укр)3
Б28

Батанов О. В.

Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні : монографія

/ О. В. Батанов ; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. - К. : ВД "Ін Юре", 2003. - 512 с. - ISBN 966-313-043-1 : 20.00

   У книзі висвітлено теоретичні основи конституційно-правового статусу територіальних громад в Україні. Аналізуються основні теорії походження місцевого самоврядування, висвітлюється процес становлення наукових уявлень про територіальну громаду як у вітчизняній, так і в світовій політико-правовій думці. Розкриваються поняття та ознаки територіальних громад, проводиться класифікація цих соціальних спільностей, подано характеристику їх функцій і повноважень, основних об'єктів та форм діяльності. Висвітлюються концептуальні проблеми статутної нормотворчості територіальних громад в Україні. Значну увагу приділено проблемам розвитку місцевого самоврядування у столиці України – місті-герої Києві. Розглядаються концептуальні проблеми відповідальності в механізмі функціонування територіальних громад. Сформульовані основні тенденції становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.
       Для науковців, державних та муніципальних службовців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування.

ББК Х300
Б246

Барвицький В. Ю.

Муніципальне право зарубiжних країн :

у 3 ч. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНУ. Ч. III / В. Ю. Барвіцький, О. В. Батанов ; за заг. ред. П. Ф. Мартиненка. - К. : Знання України, 2006. - 284 с. - (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). - ISBN 966-316-104-3 : 24.00

   У посібнику наведено витяги з конституцій зарубіжних країн у частині, що встановлює засади місцевого самоврядування. Також у збірнику розміщено основні міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування українською, російською, англійською й французькою мовами.
     Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, громадсько-політичних діячів, експертів і фахівців з питань місцевого самоврядування та муніципального права зарубіжних країн, а також широкого кола читачів, які цікавляться муніципальним житіям у зарубіжних країнах.

ББК Х300
Б28

Батанов О. В.

Муніципальне право зарубiжних країн :

у 2 ч. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНУ. Ч. I / О. В. Батанов, В. М. Кампо ; за заг. ред. П. Ф. Мартиненка. - К. : Знання України, 2005. - 148 с. - (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). - ISBN 966-316-092-6 : 15.00

      У навчальному посібнику викладено основні положення науки муніципального права з питань історії й теорії місцевого самоврядування, галузі права та правової науки, формування системи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
      Для викладачів і студентів юридичних факультетів вузів та вищих навчальних закладів з права, експертів і фахівців з питань місцевого самоврядування та муніципального права зарубіжних країн.

ББК Х9(4Укр)3
П435

Погорілко В. Ф.

Вибрані праці : до 75-річчя від дня народження.

/ Віктор Федорович Погорілко ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - К. : Вид-во "Юридична думка", 2013. - 436 с. - ISBN 978-617-665-013-3 : 50.00

     Пропоноване видання присвячене 75-річчю від дня народження видатного вченого-конституціоналіста та педагога, талановитого організатора вітчизняної юридичної науки Віктора Федоровича Погорілка. У книзі висвітлено головні віхи життя і творчості вченого, вміщено його вибрані наукові праці, спогади сучасників про нього.
        Для науковців, викладачів, практикуючих юристів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами теорії сучасного конституційного права і конституціоналізму.

ББК Х9(4Укр)3
С247

Свірський Б. М.

Досудове розслідування кримінальних правопорушень (поняття, зміст, зразки процесуальних документів) : навчальний посібник

/ Б. М. Свірський. - Маріуполь, 2014. - 462 с. - 60.00

     Викладено зміст, мета, завдання та види процесуальної діяльності уповноважених посадових осіб на стадії досудового розслідування зі зразками процесуальних документів порядком їх складання.
     Визначені загальні умови, підстави, зміст та процесуальний порядок виконання різноманітних слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування та надані зразки складання процесуальних документів.
     Навчальний посібник адресований студентам які навчаються за спеціальністю "Правознавство", практичним робітникам правоохоронних органів, насамперед слідчим. Може бути корисним аспірантам, викладачам, всім хто цікавиться цією тематикою.

ББК Х9(4Укр)
Б184

Баймуратов М. О.

Право як буття вченого :

зб. наук. праць до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова / упор. та відп. ред. Ю. О.  Волошин. - К. : Логос, 2009. - 840 с. - ISBN 978-966-171-209-5 : 50.00

     Збірник наукових праць на пошану доктора юридичних наук, професора, академіка Української академії наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного гуманітарного університету Михайла Олександровича Баймуратова з нагоди його 55-річчя. У виданні представлено біографію вченого, його життєві принципи, наукові ідеї та професійний доробок.
     У книзі зібрано праці, в яких відображено основні напрями творчого пошуку професора Михайла Баймуратова та створеної ним наукової школи, а також статті його учнів, аспірантів, докторантів, послідовників і колег, які поділяють концептуальне бачення вченим перспектив розвитку правової науки.

ББК Х9(4Укр)3
А437

Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні : колективна монографія

/ В. О. Антоненко, М. О. Баймуратов, О. В. Батанов [та ін.] ; за ред.: В. В. Кравченка, М. О. Баймуратова, О. В. Батанова. - К. : Атіка, 2007. - 864 с. - (Видання присвячене 15-й річниці з дня заснування Асоціації міст України та громад і 10-й річниці з дня ратифікації Верховною Радою України Європейської хартії місцевого самоврядування). - ISBN 978-966-326-253-6 : 45.00

      Викладено історико-теоретичні, правові, матеріальні та фінансові основи місцевого самоврядування. Досліджується становлення інститутів місцевого самоврядування в Україні. Аналізуються проблеми відповідності українського законодавства про місцеве самоврядування стандартам та принципам Європейської хартії місцевого самоврядування. Розглядається конституційно-правовий статус територіальної громади – первинного суб'єкта місцевого самоврядування, інших елементів системи місцевого самоврядування. Значну увагу приділено висвітленню організаційних та правових основ використання різних форм участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування. Визначено основні тенденції та пріоритети новітнього етапу розвитку місцевого самоврядування в Україні.
    Для науковців, посадовців, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, депутатів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів освіти, широкої муніципальної громадськості.

ББК Х9(4Укр)3
А391

Акімов О. О.

Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграцїї України, питання формування психологічної готовності : моногр.

/ Олексій Oлексійович Акімов - Київ: Центр учбової літератури. 2014 — 176 с. ISBN 978-617-673-338-6

        У монографії розкрито поняття психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах інтеграції, з'ясовано джерела, передумови й чинники її виникнення. Автором обгрунтовано передумови й проблеми формування психологічної готовності персоналу органів державної влади до роботи в євроінтеграційних умовах. У роботі використано результати дослідження за комплексним науковим проектом Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» (номер державної реєстрації 0199U002827), у межах науково-дослідних робіт «Розроблення та науково-методичний супровід нормативних дисциплін із демократичного державного управління та публічної політики у ВНЗ України» (номер державної реєстрації 0107U005891) та «Науково-методичний супровід спеціальності «Освітня політика та державне управління в освіті» (номер державної реєстрації 0108U002027).
     Рекомендується керівникам органів державного управління та місцевого самоврядування, державним службовцям гуманітарної сфери, керівникам освітніх закладів з підготовки фахівців для сфери державного управління, науковцям та викладачам галузі науки «Державне управління».

ББК У9(4Укр)
К492

Клименко В. В.

Фінансовий ринок : навч. посіб.

/ В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; за ред. В. І. Павлова. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. - 358 с. ISВN 978-617-673-341-6

       Нині фінансовий ринок – найбільш динамічний сегмент національної економіки. З одного боку, він відкриває широкі можливості всім учасникам, забезпечуючії досягнення стійкого економічного зростання та високий рівень життя, створення ефективної економіки, отримання вигід від глобалізації. Водночас необгрунтоване зростання фінансового ринку призводить до погіршення економічного стану як окремих учасників, так і країни в цілому. Тому для успішного оперування на фінансовому ринку необхідно мати ґрунтовні знання про місце і роль фінансових ринків в сучасній ринковій економіці, яка все більше стає глобальною; інституціональну структуру сучасних фінансових ринків, моделі оптимізації портфеля фінансових інвестицій; володіти навичками аналізу інформації про стан і тенденції розвитку різних фінансових ринків та методикою оцінювання вартості та доходності різних фінансових інструментів. Саме ці питання і висвітлюються у пропонованому навчальному посібнику.
       Посібник відповідає програмі дисципліни "Фінансовий ринок" та призначений для студентів, аспірантів та викладачів ВНЗ, а також стане у нагоді керівникам і спеціалістам фінансово-економічних підрозділів підприємств, інвестиційних компаній та банків, слухачам бізнес-шкіл, центрів магістерської підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських працівників.

ББК У9(4Укр)
Ш28

Шаталова Т. С.

Интеллектуальный потенциал персонала предприятия: методология и инструменты развития : монография

/ Т. С. Шаталова. - Донецк : Східний видавничий дім, 2014. - 332 с.

       В монографии обобщен многолетний опыт автора по решению проблем обучения и развития персонала промышленных предприятий. На теоретико-методологическом уровне рассмотрена инновационная парадигма развития интеллектуального потенциала персонала предприятий. Особое внимание уделено инновационным методам, моделям, инструментам развития интеллектуального потенциала персонала. Прикладной аспект исследования представлен комплексом организационно-экономических механизмов для обеспечения инновационного развития промышленных предприятий.
       Монография может быть полезна специалистам в области управления и развития персонала предприятий, магистрам, аспирантам, докторантам экономических специальностей.

ББК Х9(4Укр)3
Ч491

Чернецький В. Ю.

Державна політика в сфері охорони здоров'я населення та механізми її реалізації: стан, проблеми, перспективи : монографія

/ В. Ю. Чернецький. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. - 328 с. - 70.00

     У монографії досліджено теоретичні, методологічні та прикладні основи державної політики в сфері охорони здоров'я населення та механізмів її реалізації. Проведено аналіз сучасного стану сфери охорони здоров'я в Україні. Узагальнено світовий досвід сучасних перетворень в сфері охорони здоров'я. Обгрунтовано основні напрями розвитку механізмів державного управління в сфері охорони здоров'я.
     Монографія розрахована на фахівців у галузі державного управління, науковців, викладачів, студентів управлінських спеціальностей, практичних працівників сфери охорони здоров'я.

ББК Х302
Г124

Гаврилюк Р. О.

Природа податкового права : антропосоціокультурний підхід : монографія

/ Руслана Олександрівна Гаврилюк. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. - 636 с. - ISBN 978-966-423-322-1 : 90.00

       У монографії на основі евристичного інструментарію доктрини природного права за допомогою антропосоціокультурного підходу комплексно осмислюється феномен природи податкового права. Запропоновано та обгрунтовано антропосоціокультурну концепцію природи податкового права. Всебічно проаналізовано витоки податкового права, природу та властивості додержавного податкового права людини, розкрито, як саме субстанційна держава заволоділа податковим правом людини. Головна увага приділена дослідженню парадигмальних констант етатистської доктрини податкового права та властивостей права людини на податки. Глибоко вивчені соціокультурна, інструментальна і пізнавальна обмеженість етатистської доктрини податкового права та передумови виникнення податкового права людини.

ББК Х2(0)32
М473

Меленко С. Г.

Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки : монографія

/ С. Г. Меленко. - Чернівці : Технодрук, 2013. - 432 с. - ISBN 978-617-7096-08-4 : 60.00

      У монографії на основі комплексного гносеологічного аналізу дається розгорнута філософсько-правова характеристика основних світоглядних положень давньогрецької філософської думки у проекції її еволюційного буття під впливом комплексу факторів різноманітної природи та характеру. Особлива увага приділяється визначенню понять державних та правових феноменів у досократичиний період, виявлено особливості виникнення та специфіку розвитку давньогрецької філософії права у сократичний період, проаналізовано особливості римського періоду розвитку давньогрецької філософсько-правової думки, а також досліджено давньогрецькі філософсько-правові ідеї у якості джерела української філософсько-правової думки.
     Для викладачів, студентів, аспірантів, здобувачів і слухачів, науковців, працівників правоохоронної сфери та органів місцевого самоврядування.

ББК У9(4Укр)
Д58

Довгий С. О.

Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу : монографія

/ С. О. Довгий, І. В. Сергієнко. - К. : ТОВ "Інформаційні системи", 2013. - 420 с. - ISBN 978-966-2249-95-8 : 72.00

      Головною складовою системи управління державними фінансами є бюджетний процес, реалізація якого в Україні наразі не відповідає сучасним світовим вимогам і потребує модернізації.
       У монографії розглянуто питання розробки математичних моделей та відповідних інформаційних технологій для вдосконалення як бюджетної системи, так і низки процесів та явищ, що відбуваються в економіці України на пізніх стадіях ринкових реформ та мають виняткове значення для формування відповідальних рішень щодо шляхів подальшого розвитку.
© 2017 Запорізький національний університет