Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Дари в бібліотеку 2017


94(477)
Д228

25 років : Заповіти незалежності України / О. В. Савченко, Л. Г. Лук'яненко, І. Ф. Драч, В. С. Брюховецький, Заєць І. О., Пилипчук В. М., Василенко В. А.; за заг. ред. О. Савченка. - К. : Самміт-Книга, 2017. - 184 с. : іл. - ISBN 978-617-7434-76-3 : 50.00

     Книгу присвячено пошукам відповіді на ключові питання новітньої історії України. Автори глибоко аналізують складові успіху українців в їх боротьбі за незалежність. Саме незалежність України, на думку всіх авторів, яка була здобута українцями у 1991 роцістала причиною розпаду СРСР. Книга також дає відводь на питання чому самостійна країна з такими ресурсами за 25 років незалежності не стала успішною. Всі автори книги брали активну участь у боротьбі за незалежність, а тому, їх роздуми зацікавлять як істориків, так і будуть корисними для нової політичної еліти країни.

Отримано в дар

159.9
Р49

Рибалка Валентин Васильович

Методологічні проблеми наукової психології : посіб. / В. В. Рибалка. - К. : Талком, 2017. - 245 с. - ISBN 978-617-7397-40-2 : 120.00

     У посібнику висвітлюються деякі проблеми побудови методології сучасної психологічної науки, в центрі якої стоять категорії особистості, її діяльності, здібностей, духовності. Посібник підготовлений на основі курсу лекцій, прочитаних студентам, магістрантам та аспірантам психологічних факультетів вищих навчальних закладів, тому він адресований саме цій категорії читачів, а також викладачам психології, слухачам інститутів післядипломної освіти та професійним психологам.

Отримано в дар

53
Щ61

Щерба Анатолий Андреевич

Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах : моногр. / А. А. Щерба, О. Л. Резинкин, М. М. Резинкина. - К. : Наукова думка, 2016. - 192 с. - ISBN 978-966-00-1482-4 : 289.30

     В монографии описаны методы математического и физического моделирования электрофизических процессов, возникающих в диэлектрических, проводящих и магнитных средах под действием электромагнитных полей. Рассматриваемые среды в зависимости от параметров приложенного электромагнитного воздействия могут обладать как линейными, так и нелинейными электромагнитными свойствами. Расчеты электромагнитных полей в неоднородных средах, обладающих сложной пространственной структурой, выполнены в терминах векторного магнитного, а также скалярных электрического и магнитного потенциалов. Приведены передовые методы синтеза диэлектрических сред с нелинейными свойствами, а также методы определения их электромагнитных параметров. Дано описание образцов высоковольтных импульсных генераторов, разработанных с помощью математического и физического моделирования.
     Для специалистов в области математического и физического моделирования электромагнитных процессов применительно к задачам электротехники и электроэнергетики, а также аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

Отримано в дар

517
М30

Марченко Владимир Александрович

Обратные задачи теории малых колебаний : моногр. / В. А. Марченко, В. В. Славин. - К. : Наукова думка, 2015. - 219 с. - ISBN 978-966-00-1484-8 : 131.90

     В монографии рассмотрены обратные задачи теории малых колебаний для систем с конечным числом степеней свободы, в которых нужно вычислить потенциальную энергию осциллирующей системы из наблюдений за колебаниями малой части этой системы. Найдены условия существования и единственности решения таких задач. Проанализированы особенности использования численных методов для решения рассматриваемых задач.
    Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высшей школы, специализирующихся в области математики, физики, механики

Отримано в дар

519.2
О-28

Общая теория относительности: признание временем : моногр. - К. : Наукова думка, 2015. - 342 с. - ISBN 978-966-00-1497-8 : 280.98

     В монографии приведен обзор современного состояния общей теории относительности в преддверии ее столетнего юбилея. Кратко изложены основы этой теории, систематизированы экспериментальные проверки и очерчены основные области ее приложений в астрофизике, космологии и астрометрии с учетом результатов последнего десятилетия.
    Для научных сотрудников, аспирантов и студентов, специализирующихся в области обшей теории относительности, а также для всех, кто интересуется вопросами общей теории относительности, релятивистской астрофизики и космологии.

Отримано в дар

330
Ш962

Шумпетер Йозеф Алоіс

Теорія економічного розвитку / Й. А. Шумпетер. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2011. - 242 с. - 30.00

     Ця книга Йозефа А. Шумпетера належить до иайвидатніших праць з економічної теорії й за своїм значенням стоїть поруч з основними працями Адама Сміта, Карла Маркса, Леона Вальраса, Альфреда Маршала, Джона Кейнса. Переклад українською мовою зроблений уперше, хоча книга була видана 100 років тому й написана переважно в період викладацької діяльності Йозефа А. Шумпетера в Чернівецькому університеті. Фундаментальні методологічні відкриття, зроблені в ній, набули особливої актуальності сьогодні, коли всі розвинуті країни фактично вибудовують свою стратегію економічного розвитку за шумпетерівськими рецептами. Без ознайомлення з цією класичною працею важко адекватно зрозуміти сутність і механізми інноваційної моделі економічного зростання, цілі, зміст та інструменти політики формування знаннєвої економіки. Багато в чому ця книга дає ключі до розуміння глибинної природи сучасної фінансово-економічної кризи.

Отримано в дар

536
Т352

Термодинаміка розплавів : монографія / Л. А. Булавін, О. О. Ключников, Ю. О. Плевачук [та ін.]. - Чорнобиль (Київ. обл.) : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2014. - 388 с. - 67.00

     Розглянуто термодинамічні властивості однокомпонентних та багатокомпонентних систем, рівновагу в гомогенній багатокомпонентній системі та умови рівноваги в гетерогенній системі, правило фаз Гіббса та його застосування до діаграм стану. Проаналізовано неідеальні розбавлені розчини, регулярні розчини, отримано основні термодинамічні функції для бінарних регулярних розчинів. Наведено основні положення квазіхімічної теорії розчинів та її застосування для регулярних розчинів. Дано квазіхімічне трактування ближнього порядку. Розглянуто розчинність компонентів у різних фазах. Виходячи з діаграм стану, зроблено оцінку коливальної ентропії розчиненої домішки. Отримано залежність вільної енергії змішування від складу бінарної системи. Виведено рівняння ліній солідусу і ліквідусу для ідеального розчину. Наведено основні положення нерівноважної термодинаміки.
     Монографія розрахована на студентів, аспірантів фізичних факультетів університетів, а також науковців, які працюють у галузі фізики рідин, фізики твердоготіла та ядерної фізики

Отримано в дар

327
В58

Власюк Олександр Степанович

Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : монографія

/ О. С. Власюк, С. В. Кононенко. - К., 2017. - 304 с. - ISBN 978-966-554-282-7 : 100.00

    Виокремлено й витлумачено актуальні теоретико-методологічні та пов'язані з ними ідеологічні питання подальшої розбудови системи національної безпеки України за умов зовнішньої агресії і втрати частини території держави. Особливу увагу приділено: опису міжнародного, безпекового, соціопсихологічного аспектів історичної ситуації, в якій опинилася сучасна Українська держава; розробці на основі вчення про «системи міжнародних відносин» теоретико-методологічного апарату аналізу й інтерпретації проблематики національної та міжнародної безпеки в постбіполярному світі; теоретичному тлумаченню ключових питань сучасної світової політики; співвідношення війни і миру, формування міждержавних союзів «стратегічного партнерства», перспектив еволюції евроінтеграційнихпроцесів та умиротворення міжнародних відносин на пострадянському просторі. Запропоновано трискладову теоретичну модель системи національної безпеки України.
    Для широкого загалу читачів.

Отримано в дар

35.08
Р156

Радов Д. Г.

Основи професійної діяльності на державній службі : монографія / Д. Г. Радов. - Запоріжжя, 2015. - 220 с. - ISBN 978-617-7019-15-1 : 40.00

     Соціально-політичні трансформації та необхідність надання державними службовцями всіх рівнів адміністративних послуг населенню на якісно новому рівні актуалізують проблему перерозподілу акцентів в організації діяльності державних службовців. Представлене видання визначає основні засади ефективної організації професійної діяльності, які стануть у нагоді фахівцям будь-якої галузі на державній службі. Викладений матеріал ознайомлює читачів генезою становлення державної служби в Україні, правовими засадамидіяльності державних службовців в нашій державі та деяких зарубіжних країнах, з основами державної служби як особливого виду професійної діяльності людини.
    Монографія зацікавить науковців різних галузей, дослідників у галузі наук "державне управління",управлінців-практиків, державних службовців та інших посадовців, студентів і магістрантів вищих навчальних закладів, фахівців, які досліджують питання державної служби та підготовки висококваліфікованих фахівців різних сфер професійної діяльності для державної служби

Отримано в дар

347
С916

Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 р.). Вип. 4. - К., 2014. - 312 с. - ISBN 978-966-2609-85-1 : 62.00

     У матеріалах четвертої науково-практичної конференції, організованої спільно КУП НАНУ та ВОІВ, присвяченої сучасним викликам та актуальним проблемам права інтелектуальної власності в Україні та Європі, опубліковано статті провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, відомих громадських діячів, молодих вчених, аспірантів та студентів. У збірнику матеріалів проаналізовано існуючі теоретичні та практичні проблеми у законодавчо-правовій, економічній та міжнародній сферах інтелектуальної власності, від розв'язання яких залежать перспективи її подальшого розвитку, а відтак - розвитку нашої держави у цілому. На основі застосування науково-філософських, правових та господарських підходів в авторських статтях глибоко досліджуються сучасні виклики й загрози, що постали перед національною системою інтелектуальної власності, та наводяться шляхи оптимального вирішення нагальних прикладних проблем в цій царині, зокрема, проблем у сферах освіти, міжнародного регулювання, національної конкурентоздатності, авторського й суміжних прав, торговельних марок, корисних моделей тощо.

Отримано в дар

821.161.2.0
Ч442

Черниш Наталія Іванівна

Академік Микола Бажан. Редактор. Видавець. Енциклопедист

/ Н. І. Черниш. - К. : Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2012. - 320 с. - ISBN 978-966-7492-52-6 : 82.00

     У книзі висвітлено редакторську та видавничу діяльність видатного українського діяча культури і науки, поета, академіка М. П. Бажана (1904-1983). Містяться відомості про його співпрацю з редакціями газет і журналів, участь в упорядкуванні та редагуваннікнижкових видань, серій і зібрань творів класиків національної та світової літератури, наукових праць; показано вплив Миколи Платоновича на долю і творчість українських поетів-шістдесятників. Окремо йдеться про внесок Миколи Бажана в національне енциклопедичне книговидання, формування концепцій українських універсальних та галузевих енциклопедій, довідників і словників (передусім УРЕ), розробку науково-методичних та організаційних засад енциклопедичної справи в Україні.
    Для працівників видавничої галузі й ЗМІ, українознавців, літературознавців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів освіти, всіх, хто цікавиться розвитком української культури, проблемами національного книговидання, енциклопедичної справи.

Отримано в дар

811.112.2
П358

Піхтовнікова Лідія Сергіївна

Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі : монографія

/ Л. С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 220 с. - ISBN 978-966-285-421-3 : 100.00

     У монографії досліджено німецькомовну притчу в єдності лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних і лінгвосинергетичних аспектів. Системний підхід дозволив виявити опозицію автологічного і експресивного стилю притчі, дослідити її композиційно-стилістичну структуру, мовленнєву реалізацію стильових рис і прагматичних функцій, образи-символи. лексико-синтаксичні засоби виразності на тлі переважно автологічного стилю мовлення, а також типи висунення — конвергенцію, зчеплення, ошукане очікування, антитезу як стилістичні прийоми експресивності та цілісної організації тексту. Акцентовано увагу на специфічних цілях притчі, які реалізуються у мовленнєвих стратегіях. Надано визначення дискурсу притчі, яке встановлює її комунікативно-прагматичний та жанровий статус,духовно-символічну природу. Вперше для німецькомовної притчі визначено синергетичний механізм створення підтексту шляхом протиставлення актуального членування тексту та надфразової єдності.
    Для науковців, філологів; викладачів, аспірантів, магістрантівістудентів філологічних спеціальностей.

Отримано в дар

504
П-831

Протасов Олександр Олексійович

Біогеоміка. Екосистеми світу в структурі біосфери

/ О. О. Протасов. - К. : Академперіодика, 2017. - 382 с. - 120.00

     Екосистеми суходолу та гідросфери надзвичайно різноманітні. До структури біосфери вони входять не індивідуально, а в складі більших одиниць біосфери — біогеомів, сукупностей подібних екосистем. У книзі розглянуто принципи організації екосистем, біогеомів, структуру біосфери за єдиною схемою для екосистем гідросфери та суходолу. Глобальні зміни, що відбуваються в біосфері, пов'язані зі створенням людиною антропогенних техно-, урбо- й агроекосистем, роль яких дедалі зростає.
    Для викладачів, учителів, аспірантів, студентів, гідробіологів, екологів, фахівців у сфері охорони довкілля.

Отримано в дар

502
З-33

Заповідник "Кам'яні Могили" - природна та духовна святиня України : наук.--інформац. довідник

/ автор-упоряд.: В.О. Сіренко. - Краматорськ, Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 216 с. - 320 с.

     Багато ілюстрована книга "Заповідник "Кам'яні Могили — природна та духовна святиня України", розкриває унікальність "гірської країни" — заповідної території, що знаходиться на межі Донецької і Запорізької областей у Нікольському та Більмацькому районах.Це видання є міні енциклопедією, де в науково-популярній формі представлена геологія, археологія, флора, фауна та найважливіші історичні події, пов'язані із заповідником.
    Для широкого кола читачів.

Отримано в дар

34.01
Х021
Є245

Європейська Комісія "За демократію через право" (Веніціанська Комісія). Мирило правовладдя. - 2017. - 163 с. - 70.00

Отримано в дар

811.112.2
Ш143.24
І-185

Іваненко С. М

Жанр "Глоса" в німецькій газетній публіцистиці : монографія

/ С. М. Іваненко, В. І. Павлик. - К., 2017. - 268 с. - 80.00

     У монографії досліджено маловідомий в Україні газетно-публіцистичний жанр преси Німеччини "глоса", визначено екстралінгвальне підгрунтя формування комунікативно-прагматичної специфіки цього жанру, виявлені його функціонально-комунікативні риси й описанімовні засоби, які реалізують їх у мовленні, визначені основні мовленнєві характеристики жанру, до яких належать композиційно-мовленнєві, архітектоніко-мовленнєві форми та типи тональностей. Описано і систематизовано лексичні, синтаксичні та стілістичні засоби комунікативно-прагматичного аспекту жанрової форми «глоса», запропонована інваріантна модель цього жанру.
    Для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів філологічних спеціальностей.

Отримано в дар

908
Т3(4Укр)
Ч754

Чоп Володимир Миколайович

Місцями пам'яті повстанських перемог у Запорозькому краї: Азовська операція Нестора Махна

/ В. М. Чоп, І. І. Лиман. - Запоріжжя, 2017. - 99 с. - 36.00

Отримано в дар

342
Х300
В41

Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України.

- К., 2017. - 106 с. - ISBN 978-966-2760-60-6 : 50.00

Отримано в дар

327
Ф4(6)
М545

Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Теорія зовнішньої політики"

/ уклад. В.Г. Космина. - К. : ДАУ, 2017. - 48 с. - 25.00

     Видання призначене для студентів спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Зовнішня політика)" - здобувачів освітнього ступеня "магістр". Включає програму навчальної дисципліни, зміст семінарських занять і методичні вказівки до них, тематику індивідуальних навчально-дослідницьких завдань та методичні рекомендації щодо їх виконання, завдання для самоконтролю та самоперевірки.

Отримано в дар

327
Ф4(6)
М545

Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Західна Європа та Північна Америка"

/ уклад. В.Г. Космина. - К. : ДАУ, 2017. - 48 с. - 25.00

     Видання призначене для студентів спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Зовнішня політика)" - здобувачів освітнього ступеня "магістр". Включає програму навчальної дисципліни, зміст семінарських занять і методичні вказівки до них, тематику індивідуальних навчально-дослідницьких завдань та методичні рекомендації щодо їх виконання, завдання для самоконтролю та самоперевірки.

Отримано в дар

327
Ф4(6)
М545

Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Східно-Центральна Європа"

/ уклад. В.Г. Космина. - К. : ДАУ, 2017. - 42 с. - 25.00

    Видання призначене для студентів спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Зовнішня політика)" - здобувачів освітнього ступеня "магістр". Включає програму навчальної дисципліни, зміст семінарських занять і методичні вказівки до них, тематику індивідуальних навчально-дослідницьких завдань та методичні рекомендації щодо їх виконання, завдання для самоконтролю та самоперевірки.

Отримано в дар

327
Ф4(6)
М545

Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Латинська Америка. Африка"

/ уклад. В.Г. Космина. - К. : ДАУ, 2017. - 54 с. - 25.00

    Видання призначене для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Зовнішня політика)» - здобувачів освітнього ступеня «магістр». Включає програму навчальної дисципліни, зміст семінарських занять і методичні вказівки до них, тематику індивідуальних навчально-дослідницьких завдань та методичні рекомендації щодо їх виконання, завдання для самоконтролю та самоперевірки.

Отримано в дар

930
Т3(0)
К713

Космина Віталій Григорович

Міжнародно-політичні регіони: історико-цивілізаційні витоки : навч. посіб.

/ В. Г. Космина. - К., 2017. - 144 с. - 65.00

    Викладаються як теоретичні проблеми виникнення історико-цивілізаційного підгрунтя основних міжнародно-політичних регіонів, так і конкретний матеріал з історії цивілізацій. Виділяються ті елементи економічної, соціальної, політичної та духовної культури народів, які сформувалися на різних етапах історії людства і збереглися до сьогодення, зумовивши культурно-цивілізаційне різноманіття сучасного світу. Аналізуються процеси становлення, інтеграції та дезінтеграції світового суспільства.

Отримано в дар

94(477)
Т3(4Укр)65
Л722

Лозинський Аскольд

Близька Україна. Із нью-йоркського зошита

/ А. Лозинський. - Харків : Березіль, 2017. - 320 с. - ISBN 966-95881-2-Х : 65.00

    Протягом багатьох років відомий громадський діяч Аскольд Лозинський, який народився і мешкає в Нью-Йорку, виступає як позаштатний колумніст кількох україномовних видань. Його зведені в одне ціле і систематизовані відгуки на події в Україні та світі і лягли в основу цієї книги.
    Книга має п'ять розділів, об'єднаних великою любов'ю автора до батьківського краю, бажанням допомогти рідній нації змінити ситуацію в Україні на краще.
    "Близька Україна" концептуально продовжує попередню книжку Аскольда Лозинського "Моє бачення", що побачила світ у 2015 році.

Отримано в дар

621
Т33

Тенденции развития сцинтилляционной техники

/ под ред. А. В. Гектина. - Харьков : ИСМА, 2013. - 264 с. - 50.00

    В монографии представлены современные тенденции развития сцинтилляционного материаловедения и приборостроения. Будет полезна и интересна для ученых, аспирантов, студентов, занимающихся данными вопросами.

Отримано в дар

67.01
Ф947

Функциональные материалы для сцинтилляционной техники и биомедицины

/ гл. ред. Б.В. Гринев. - Харьков : ИСМА, 2012. - 428 с. - ISBN 978-966-02-6565-3 : 50.00

    Данное издание представляет собой коллективный труд ученых и специалистов Института сцинтилляционных материалов НАН Украины, в котором представлены работы по основным научным направлениям института - сцинтилляционному материаловедению, исследованию взаимодействий ионизирующего излучения с веществом, созданию наносистем для биологии и медицины.
    Книга будет интересна и полезна как ученым, работающим в данных направлениях науки и техники, так и для аспирантов, студентов соответствующих специальностей.

Отримано в дар

94(477.54)
Т3(4Укр-Хар)
С46

Скубій Ірина Володимирівна

Торгівля в Харкові в роки непу (1921-1929): економіка та повсякденність

/ І. В. Скубій. - Харків : Раритети України, 2017. - 308 с. - 120.00

    Книгу присвячено вивченню історії розвитку торгівлі в Харкові в 1920-ті роки, яка була характерною рисою тогочасної економіки та повсякденного життя. У монографії висвітлюється процес становлення державної, кооперативної, відродження приватної торгівлі.Висвітлено характерні для років непу особливості професії торгівця, підприємницьких ризиків, дефіциту товарів в столичному Харкові. Проаналізовано вплив діяльності ринкових комітетів та органів державної безпеки на розвиток торгівлі. Досліджено механізми ведення нелегальної торгівлі, контрабанди та інших «бізнес-стратегій» харківських підприємців.
    Для фахівців у галузі економічної та соціальної історії, а також для всіх, хто цікавиться історією України, Харкова, науковців та студентів.

Отримано в дар

070(075.8)
К554

Кобинець Алла Володимирівна

Газета - соціотворча структура і підприємство : навч. посіб. для студ. напряму "Журналістика"

/ А. В. Кобинець. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - 264 с. - ISBN 978-966-414-169-4

    У навчальному посібнику розглянуто специфіку журналістської діяльності в газеті, узагальнено сучасні підходи у підготовці, випуску та поширенні періодичного друкованого ЗМІ.
    Посібник знайомить з особливостями журналістської роботи в умовах українського інформаційного ринку та економічними аспектами діяльності періодичного друкованого ЗМІ, може використовуватися при вивченні дисциплін професійної та практичної підготовки навчального плану напряму "Журналістика", зокрема; "Газетно-журнальне виробництво". "Газетно-журнальний менеджмент"', "Газетно-журнальні жанри", "Літературна праця журналіста".
    Розрахований на студентів інститутів, факультетів та відділень журналістики, а також журналістів-практиків, які прагнуть займатися виданням газети.

Отримано в дар

821.161.2’06
Х826

Хортицькі дзвони : поетичний альманах учасників III Всеукраїнського конкурсу молодої української поезії та української авторської пісні імені Марини Брацило. - Запоріжжя : ЗНУ, 2017. - 56 с.

Отримано в дар

94(477)"19"
Н30

Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України

/ упоряд.: К. Галушко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 352 с. - ISBN 978-617-12-0142-2

Отримано в дар

94(477)
П491

Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів". Воєнна історія України від давнини до сьогодення

/ упоряд.: К. Галушко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 352 с. - ISBN 978-617-12-0143-9

Отримано в дар

821.161.2
В253

Вдовиченко Галина

Маріупольський процес : роман

/ Г. Вдовиченко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного дозвілля", 2015. - 288 с. - ISBN 978-966-14-9634-6

Отримано в дар

101.1"652"
К629

Коляда Владимир Иванович

Генезис гуманитарных наук. Античность

/ В. И. Коляда, В. Г. Прушковский. - Запорожье : Фонд добрых дел, 2017. - 334 с. - ISBN 978-966-2333-43-5

     Книга, которую Вы держите в руках, написана для студентов гуманитарных факультетов в рамках реализации масштабного проекта "Запорожье-научное" под патронатом Александра Богуслаева.
    Оригинальность и новизна ее состоит в том, что авторы впервые попытались раскрыть проблему генезиса и развития основных идей, органически взаимосвязанных в истории культуры гуманитарных наук: философии, психологии, социологии и экономики на основе общего понимания предмета философии как науки о мышлении. В этой связи, предлагаемое вашему вниманию издание можно считать своего рода "философским введением" к самостоятельным курсам этих гуманитарных наук.
    Свою задачу авторы видели в том, чтобы помочь читателю составить первоначальное представление об историческом развитии техпроблем, которые впервые рождались и находили своё решение в недрах античного философского мировоззрения. При этом в книге показано, что история конкретной гуманитарной науки - это и есть сама конкретная гуманитарная наука в её исторической форме. Этот вывод стал основным дидактическим и методологическим принципом осмысления исторических проблем генезиса гуманитарного знания и логики изложения учебного материала.     Авторы надеятся, что это издание будет интересно широкому кругу читателей - всем желающим приобщиться к мировой сокровищнице истории философской и гуманитарной мысли.

Отримано в дар

347.44(477)
Д741

Юркевич Юрій Миколайович

Договірні форми об'єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України : монографія

/ Ю. М. Юркевич. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 410 с. - ISBN 978-617-10-0359-0

     Монографія присвячена вдосконаленню правового регулювання договірних форм об'єднань фізичних та юридичних осіб. Особливу увагу приділено з'ясуванню місця договору в регулюванні об'єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України, характеристиці договору як підстави створення цих об'єднань, а також аналізові окремих видів договірних об'єднань осіб.
    У праці запропоновано рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання договірних форм об'єднань осіб з метою розв'язання важливої проблеми, пов'язаної з відсутністю у законодавстві України єдиного підходу до регламентації окреслених відносин.
    Монографія є комплексним дослідженням, вирішує теоретичні та практичні проблеми, розрахована на науковців, викладачів, практикуючих юристів, суддів,адвокатів, аспірантів, студентів. Матеріали наукового дослідження та сформульовані у ньому висновки матимуть важливе значення для нормотворчої діяльності та для правозастосовної практики.

Отримано в дар

070(477)
П324

Пилипчук Дмитро Пилипович

Про дозу дьогтю в бочці меду: статистика українського друку на тлі гібридної війни

/ Д. П. Пилипчук. - К. : Просвіта, 2017. - 64 с.

     Новизна цього культурологічного, політичного, а водночас і полемічного дослідження — у глибокому порівняльному вивченні не лише загальної картини друку незалежної України, а й мовної політики держави в конкретних секторах друку, як-от: художня література, переклад, література для дітей, підручники і навчальні посібники для вищої і середньої школи, періодична преса тощо. Автор уважно обсервує національне книговидання і пресу з погляду дотримання чи недотримання конституційного статусу української мови, оцінюючи культурні й політичні реалії в контексті гібридної війни Росії проти України і тенденцій європейської видавничої політики і практики. Стан українського книговидання і періодичної преси вперше досліджено у прямому зв'язку з каденціями конкретних президентів України. Особливої цінності надають цій публікації численні таблиці, укладені дослідником на підставі українських та іноземних статистичних і аналітичних джерел.

Отримано в дар

94(477)"17"
І21

Іванова Людмила Георгіївна

Гетьманщина у ХVІІІ ст.: політичні процеси і постаті (історичні нариси)

/ Л. Г. Іванова. - К., 2016. - 186 с. - ISBN 978-617-7381-06-7

    У формі історичних нарисів у книзі розглядаються складні та важливі питання політичного життя Гетьманщини XVIII ст. Зокрема, розкривається сутність протекторно-васальних відносин між обома державами - Гетьманщиною і Московією в період гетьманування І. Мазепи й І. Скоропадського; головні принципи політичної культури та державотворчих ідей, концепцій в середовищі української козацько-старшинської еліти.
    Читач знайде цікаві замальовки про демографічну ситуацію в Україні у XVIII ст. — динаміку зростання населення, його соціальний та етнічний склад.
    Книга знайде широку читацьку аудиторію серед тих, хто цікавиться історією України.

Отримано в дар

621.311
К562

Ковалко Олександр Михайлович

Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики : монографія

/ О. М. Ковалко, О. В. Новосельцев, Т. О. Євтухова. - К. : Ін-т технічної теплофізики НАН України, 2017. - 258 с. - ISBN 978-966-02-8159-2

    У монографії розглянуто теоретичні та практичні питання підвищення ефективності функціонування систем комунальної теплоенергетики (КТЕ). Представлено результати розробки та застосування методів вертикально-інтегрованого організаційно-технологічного (ВІОТ) управління регіональними (місцевими) системами КТЕ, які базуються на системному поєднанні теоретико-множинного підходу, теорії ієрархічних багаторівневих систем та узгодженої оптимізації структури і параметрів управління технологічними підсистемами виробництва, транспортування і використання теплоти за критеріями енергетичної, економічної та екологічної ефективності. Розглянуто принципи побудови імітаційної моделі ВІОТ управління, реалізація якої охоплює моделі підпорядкованих їй підсистем, до яких входять вугільні котельні, котельні на природному газі, електричні котельні та когенераційні установки на природному газі та біодизельному пальному. Наведено результати оптимізації структури та параметрів розглянутої місцевої системи КТЕ, які підтверджують можливості суттєвого зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів, зменшення обсягів викидів СО; та збільшення прибутку господарюючих суб'єктів за рахунок оптимального ВІОТ управління.
    Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проблемами енергетики, енергетичного менеджменту та енергозбереження, а також для викладачів, аспірантів і студентів старших курсів університетів за відповідними спеціальностями.

Отримано в дар

338.4(477)
К652

Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України : монографія

/ Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, А. М. Штангрет [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 148 с. - ISBN 978-611-01-0841-6

    Авторами дослідження розроблені теоретико-методологічні підходи та практичні рекомендації щодо управління інформаційною сферою на принципах сталого розвитку. Розглядається інформаційна сфера як соціально-економічна система, що охоплює наступні елементи (відповідно до життєвого циклу інформаційної продукції): авторське середовище, інформаційно-аналітичну діяльність, інформаційні послуги, поширення (передавання) інформації та споживачів інформаційної продукції. Грунтуючись на положеннях концепції сталогорозвитку та враховуючи трактування інформації як нелімітованого ресурсу, а інформаційного продукту як форми її поширення, сформовано теоретико-методологічні основи розроблення концептуальних засад забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери.
    Видання спрямоване на широке коло читачів, зокрема науковців, викладачів, дослідників, студентів, експертів та фахівців з питань розвитку інформаційної сфери.

Отримано в дар

821.161.2
Г963

Гусейнов Григорій

Одіссея Шкіпера та Чугайстра: окупаційний роман

/ Г. Гусейнов. - К. : Ярославів Вал, 2015. - 416 с. - ISBN 978-617-605-012-4

Отримано в дар

32(477)
П504

Політична наука в Україні. 1991-2016 : у двох томах. Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень

/ редкол.: Олег Рафальський (голова) та ін.; відп. ред. і упоряд. Олександр Майборода. - К. : Парламентське видавництво, 2016. - 704 с. - ISBN 978-966-922-059-2

    Матеріали другого тому дають уявлення про тематичну спрямованість політологічних досліджень, проведених суспільствознавцями України протягом 1991-2016 рр., розвиток теоретико-методологічних засад вітчизняної політичної науки, її концептуальні здобутки, її внесок у вирішення суспільно-політичних проблем, які поставали в процесі розбудови української незалежної держави. Розділи тому розкривають результати вивчення українськими науковцями найбільш значимих об'єктних сфер політичної науки - спрямованості суспільно-політичної трансформації нашої країни, інституціоналізації її політичного простору, залученості до нього суспільства та рівня його активності, у т. ч. у форматі громадських організацій, досягнення консенсусної етнополітичної моделі, пошуку Україною своєї ніші у глобалізованому світі та інших аспектів національного політичного буття.
    Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого цікавить політична наука.

Отримано в дар

32(477)
П504

Політична наука в Україні. 1991-2016 : у двох томах. Т. 1

/ редкол.: Олег Рафальський (голова) та ін.; відп. ред. і упоряд. Марія Кармазіна. - К. : Парламентське видавництво, 2016. - 656 с. - ISBN 978-966-922-059-2

    Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж 1991 -2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов'язаними зі специфікою категоріального апарату, а також теоретико-методологічними підходами до досліджень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на процес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й до 1991 р. Проаналізовано процес інституціоналізації політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці XX ст. й до сьогодення.
    Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого цікавить політична наука.

Отримано в дар

94(100)"1939/1945"
В425

Війна і міф. Невідома Друга світова

/ за заг. ред. О. Зінченка, В. В'ятровича, М. Майорова. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 272 с.


Отримано в дар

821.161
К72

Костина Наталья

Только ты : роман

/ Н. Костина. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2017. - 352 с. - ISBN 978-617-12-1544-3

    Предательство Алексея когда-то разбило сердце Екатерины. Теперь он хочет вернуться в ее жизнь, а в ее сердце уже другой — любимый Тимур. Но неужели она, старший лейтенант милиции, наступает на те же грабли, без предупреждения заехав на работу к Тимуру изастав его с другой женщиной? Почему соперница преследует Екатерину даже на улицах? Кто же она? Или это тени прошлого мешают увидеть правду?

Отримано в дар

821.161
В682

Волонтери. Мобілізація добра: збірка

/ уклад.: Ірена Карпа. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 256 с. - ISBN 978-966-14-8777-1


Отримано в дар

94(477)
Л135

Лаврик Оксана Василівна

1000 цікавих фактів про Україну

/ О. В. Лаврик. - Харків : Віват, 2015. - 256 с. - (Корисна книга). - ISBN 978-617-7246-29-8

     У цій книжці зібрано кілька сотень цікавих фактів про все, що стосується України. Культура, історія, археологія, географія, побут, природа, персони — усе це та ще багато іншого пропонується до уваги допитливого читача. Видання стане в нагоді і учням, і студентам, і тим, хто просто небайдужий до України.

Отримано в дар

159.9
П863

Психологічна служба : підруч.

/ за ред. В. Г. Панка. - К. : Ніка-Центр, 2016. - 362 с. - ISBN 978-966-521-691-9


     Курс "Психологічна служба" є нормативним для підготовки практичних психологів і входить до інваріантної частини підготовки бакалаврів. У підручнику узагальнено світовий і вітчизняний досвід діяльності практичних психологів психологічних служб. У ньому розкриваються теоретичні засади, історія розвитку, організація, структура, функціональні обов'язки та зміст роботи працівників психологічної служби та вимоги до особистості практичного психолога.
    Підручник підготовлено на виконання планової НДР "Наукові та організаційно-методичні засади вдосконалення діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти" у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти.
    Матеріали, що вмішені у підручнику, пройшли апробацію у кількох вищих навчальних закладах та у практичній роботі авторів. Підручник призначено для студентів і викладачів, педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів, керівників освіти і психологічної служби.
Отримано в дар від Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України.
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

656.13
Б402

Безпека дорожнього руху в Україні : навч. посіб.

/ за заг. ред. В.П. Пєткова. - К. : КНТ, 2012. - 488 с. - ISBN 978-966-373-689-1


     Навчальний посібник присвячений розгляду правового забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні. У навчальному посібнику проаналізовано теоретико-правові засади адміністративної відповідальності за порушення норм у сфері безпеки дорожнього руху, визначено правові форми та засоби запобігання адміністративним правопорушенням. На підставі аналізу теоретичних напрацювань визначено шляхи вдосконалення організації взаємодії органів державної влади щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Особливу увагу приділено основним проблемам і шляхам систематизації та кодифікації законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в контексті проведення адміністративно-правової реформи в державі.
    Навчальний посібник розрахована як на наукових співробітників та практичних працівників правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з забезпеченням безпеки дорожнього руху.
Отримано в дар від видавництва "КНТ".
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

336.1
А437

Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст : монографія

/ за ред. Т. І. Єфименко. - К., 2016. - 496 с. - ISBN 978-966-2380-98-9


     У колективній монографії розкриваються актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами в контексті євроінтаграції. Розглядаються стратегічні орієнтири реформування державних фінансів та їх стабілізації, фіскальна децентралізація і модернізація міжбюджетних відносин, упровадження міжнародних стандартів управління, обліку та фінансової звітності в державному секторі, удосконалення бюджетного інвестування та управління залученими фінансовими ресурсами.
    Для спеціалістів у галузі фінансів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Отримано в дар від ДННУ «Академії фінансового управління»
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

50
Р836

Рудько Георгій Ілліч

Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України. Т.2

/ Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко. - у 2-х т. - К. : Букрек, 2017. - 584 с. - ISBN 978-966-399-840-4


    Охарактеризовано методологічні засади геоекологічного районування, запропоновано нову стратегію екологічної безпеки, збалансованого використання природних ресурсів та еколого-технологічну модель захисту навколишнього середовища. Розроблено комп'ютеризовану систему екологічної безпеки з кореляцією захворюваності населення з екологічним станом усіх компонентів довкілля міської території. Оцінено екологічний стан територій впливу нафтогазових родовищ і перспективних площ видобутку сланцевого газу, запропоновано концепцію системи медико-геологічного моніторингу.
    Для геологів, екологів, науковців, фахівців які займаються екологічними проблемами, а також студентів геологічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів. Отримано в дар від Державної комісії України по запасах корисних копалин
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

50
Р836

Рудько Георгій Ілліч

Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України. Т.1

/ Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко. - у 2-х т. - К. : Букрек, 2017. - 472 с. - ISBN 978-966-399-838-1


    Обгрунтовано наукове й практичне значення конструктивної екології, запропоновано конструктивно-екологічну територіальну модель екологічної безпеки та сталого розвитку Землі, Європейського Союзу, Карпатського Єврорегіону, держави Україна, її Західного регіону. Розглянуто й проаналізовано динаміку, умови, характер техногенного навантаження на геологічне середовище і геоморфосферу Західного регіону України, закономірності та ризики розвитку екзогеодинамічних процесів. Описано особливості районування, наведено відповідні карти ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у зв'язку з розвитком карсту і зсувів, висвітлено систему моніторингу небезпечних геологічних процесів, методичні основи й технічні засоби її організації, етапи створення. Наведено основи управління та інженерного захисту процесонебезпечних територій, розкрито базові принципи Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.
    Для геологів, екологів, науковців, фахівців які займаються екологічними проблемами, а також студентів геологічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів. Отримано в дар від Державної комісії України по запасах корисних копалин
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

070
Р326

Регіональні ЗМІ: проблеми та перспективи : матер. регіон. наук.-практ. конф. молод. науков.,(Запоріжжя, 24 квітня 2013 року)

/ координатор Л. Чернявська. - Запоріжжя : ЗНУ, 2013. - 126 с.


Отримано в дар від науково-дослідної частини ЗНУ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

342
О76

Остапенко Леонід Олексійович

Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені в сфері охорони праці : монографія

/ Л. О. Остапенко. - Львів : Растр-7, 2016. - 224 с. - ISBN 978-617-7359-31-8

     Монографію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-процесуальних проблем відповідальності за правопорушення, вчинені в сфері охорони праці. Акцентовано увагу на важливості реалізації заходів Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 4 квітня 2013 року № 178-VII. Забезпечення вказаних заходів с реально можливим за умови застосування адміністративної відповідальності до порушниківзаконодавства України про працю та її охорону.
    Характеристика адміністративної відповідальності за правопорушення, вчинені в сфері охорони праці побудована на основі дослідження її матеріальних та процесуальних основ. Це сприяло висвітленню охоронної функції адміністративної відповідальності, розгляду об'єктивно-суб'єктивних ознак адміністративних правопорушень, що вчиняються в сфері охорони праці. Здійснено аналіз та розкрито сутність проблеми співвідношення та взаємозв'язку матеріальних і процесуальних основ адміністративної відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності в сфері охорони праці.
    Викладений у монографії матеріал може бути використаний студентами, науковцями, посадовими особами, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Отримано в дар

338
С50

Смагулов Адилбек

Лизинговый рынок Казахстана в условиях модернизации национальной экономики : монография

/ А. Смагулов, Ж. Адилбек. - Алматы : Елтаным, 2014. - 420 с. - ISBN 978-601-7348-63-2

     В монографии освещается современное состояние, проблемы и перспективы развития лизинга в Казахстане с учетом мирового опыта и ускоренной модернизации национальной экономики. В ней дан комплексный анализ уровня конкурентоспособности и инновационного потенциала экономики Казахстана, а также хода выполнения и особенностей Государственных программ форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы и на 2015-2019 годы, в их рамках комплексных программ поддержки бизнеса — развитие экспорта, по привлечению инвестиций, повышение производительности труда, развитие малого и среднего предпринимательства. Отражена роль специальных экономических зон (СЭЗ) и кластеров в повышении конкурентоспособности экономики Казахстана. Показаны взаимосвязь и взаимовлияние задач и программ модернизации отечественной экономики с лизингом.
    Предназначено для студентов, магистрантов, докторантов PhD, преподавателей вузов, а также для предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса, руководителей и специалистов лизинговых компаний, предприятий агропромышленного комплекса, промышленности, транспорта, строительства, осуществляющих лизинговые инвестиционные проекты.
    Издание подготовлено на основе научного проекта «Исследование состояния, проблем и перспектив развития современного лизинга в Казахстане в контексте мирового опыта и ускоренной модернизации национальной экономики», выполненного в 2012-2014 годах. Грантовое финансирование научных исследований осуществлялось Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан за счет средств республиканского бюджета.

Отримано в дар

930
Ц579

Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії : монографія

/ за наук. ред. О.О. Салати. - К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. - 288 с. - ISBN 978-617-658-025-6

     Монографія присвячена аналізу наукових підходів до вивчення історичного процесу та суспільного розвитку. Автори намагаються дати відповіді на деякі питання дослідження історії через застосування формаційного та цивілізаційного підходів, дотримуючись головних принципів об'єктивності та історизму. Здійснено аналіз традицій вітчизняного та зарубіжного історіописання, зокрема дослідження окремих питань історії України, методологічних засад історичного пізнання.
    Для професійних істориків, учителів і студентів, а також усіх, хто цікавиться історією як наукою.

Отримано в дар

34
У455

Українсько-російський/російсько-український словник юридичний термінів = Украинско-русский/русско-украинский словарь юредических терминов : (близько 10 тисяч термінів)

/ за заг. ред.: Т.О. Коломоєць, Т.В. Хом'як; кол. авт.: Т.О. Коломоєць (голова) та ін. - Запоріжжя : ЗНУ, 2017. - 336 с. - ISBN 978-966-916-221-2

     Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин "Українсько-російського словника юридичних термінів" та "Російсько-українського словника юридичних термінів", містить близько 10 тисяч юридичних термінів і термінологічних сполучень у кожномуіз них. Юридичні терміни розподілені на окремі частини (за окремими галузями права, комплексними юридичними науками тощо). При його укладанні використовувались чинні нормативно-правові акти, навчальні, публіцистичні правові джерела. Словник розрахованийна учнів старших класів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-вчених, юристів-практиків, а також усіх, хто бажає вдосконалити знання з сучасної юридичної термінології.

Отримано в дар від юридичного факультету ЗНУ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

364.442.2
М329

Масюк Олег Петрович

Менеджмент соціальної роботи : курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Соціальна робота»

/ О. П. Масюк. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. - 96 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2017/03/0040019.doc.

     Курс лекцій з дисципліни "Менеджмент соціальної роботи" розкриває основні аспекти управлінської активності у сфері надання соціальних послуг. У посібнику аналізується зміст та структура менеджменту соціальної роботи, його місце у системі соціального управління та специфіка управління персоналом в соціальній службі. У структуру курсу включений розгляд напрямків менеджменту соціальної роботи в установах державної і приватної форм власності та описуються фундаментальні тенденції у цій сфері.
    Цей курс лекцій призначений для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки "Соціальна робота", а також для всіх, хто цікавиться механізмами організації професійної діяльності у соціальній сфері.

Отримано в дар

821.161.2’06
Д559

Добридень, Кур'єре Кривбасу: двадцятилітня історія українського часопису в листах читачів та авторів

/ упоряд. Г. Гусейнов. - К. : Ярославів Вал, 2016. - 464 с. - Дар автора (Г. Гусейнов). - ISBN 978-617-605-025-4

     У книжці, що виходить до двадцятиріччя літературного часопису "Кур'єр Кривбасу" (перше число вийшло друком у березні 1994 року), представлені листи авторів публікацій та читачів журналу. Видання розраховане на масового читача.

Отримано в дар

377.016:811.161.2
Б125

Бабійчук Тамара Василівна

Сучасна медіаосвіта: відеофрагменти художніх творів на заняттях української мови та літератури в педагогічному коледжі : науково-метод. посіб.

/ Т. В. Бабійчук. - Житомир : Видавець О.О. Євенок, 2017. - 372 с. - ISBN 978-617-7483-18-1

    У посібнику розглянуто теоретичні питання методики створення і використання відеофрагментів на заняттях української мови та літератури, запропоновано концепцію впровадження відео-фрагментів художніх творів у систему роботи викладача, уміщено методичні рекомендації, зразки занять та позанавчальних заходів.
    Для вчителів-словесників, методистів, студентів філологічних факультетів, усіх, хто цікавиться станом сучасної методичної науки в системі медіаосвіти.

Отримано в дар

343.8(075.8)+342.9(075.8)
Д509

Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України: адміністративно-правовий аспект : навч. посіб.

/ редкол.: В. П. Пєтков (голова) та ін. - К. : КНТ, 2013. - 648 с. - ISBN 978-966-373-646-4

     Навчальний посібник присвячений розгляду організаційно-правових проблем діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України.
    У навчальному посібнику проаналізовано організаційно-правові засади діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. Викладено основні проблеми і шляхи управління виховно-виправним процесом реалізації положень реформи кримінально-виконавчої системи. Висвітлено стан наукової розробки теоретичних проблем правового становища засуджених до позбавлення волі та його закріплення у чинному кримінально-виконавчому законодавстві України. На підставі дослідження теоретичних напрацювань адміністративно-правової науки розкрито організацію взаємодії персоналу установ виконання покарань, їх компетенцію, функції та повноваження. Особливу увагу приділено аналізу прав, свобод і особистої безпеки особового складу кримінально-виконавчих установ та засуджених при введенні режиму особливих умов в місцях позбавлення волі. Охарактеризовані адміністративно-правові засади спільної розробки та планування заходів реагування на надзвичайні ситуації.
    Необхідність цього видання зумовлена значними змінами чинного законодавства, потребами його правильного використання і необхідністю вдосконалення організації науково-дослідної роботи в навчальних закладах юридичного профілю.
    Видання може бути корисним як для студентів, курсантів, слухачів. що вивчають правові науки, викладачів, практичних працівників правоохоронних органів, так і для широкого кола читачів.
Отримано в дар від виновница КНТ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

94(477):33(075.8)
П27

Перевозчиков Віктор Іванович

Історія економіки українських земель (кінець ІХ - початок ХХ ст.) : курс лекцій

/В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик. - К. : КНТ, 2011. - 472 с. - Дар видавництва "КНТ". - ISBN 978-966-373-618-1

     У навчальному посібнику розглядаються характерні особливості історії економіки українських земель, фактори виробництва, спеціалізація господарства в різні історичні періоди, аналізуються структуроутворюючі складові, які розкривають сутність економічногорозвитку українських земель. Курс лекцій згрупований по темам, що відображають найважливіші етапи розвитку економіки у різних історичних умовах та часових періодах.
    Навчальний посібник адресовано економістам, історикам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, тим, хто цікавиться економічною історією.
Отримано в дар від виновница КНТ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

321+340
П295

Пєтков Сергій Валерійович

Народовладдя: від права радянського до права громадянського

/С. В. Пєтков. - К. : Видавничий дім "Скіф", 2012. - 56 с. - ISBN 978-966-8894-69-5

     У книзі висвітлено актуальні питання розвитку українського законодавства. Автор аналізує помилки в системі соціально-правових аксіом, за якими побудоване сучасне українське суспільство та надає практичні пропозиції до створення гармонійного демократичного законодавства.
    Видання стане в нагоді всім, хто цікавиться актуальними питаннями права.
Отримано в дар від виновница КНТ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

342.9(477)(075)
П295

Адміністративно-правова реформа в Україні : навч. посіб.

/ С. В. Пєтков. - К. : Видавничий дім "Скіф", 2012. - 480 с. - ISBN 978-966-8894-79-4

    Видання має вирішити триєдину мету: виховання громадян України в дусі поваги до права; поглиблення знань з циклу адміністративно-правових дисциплін; прищеплення навичок складання документів, які містять пропозиції щодо вдосконалення законодавства.
    Дискусійні питання, що виносяться на розгляд, будуть цікаві як для студентів-магістрів, так і для всіх, хто займається питаннями вдосконалення адміністративної діяльності органів держаної влади.
Отримано в дар від видавництва КНТ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

347.9(477)(075)
О515

Окреме провадження в цивільному процесі України

/ під ред. Р. М. Мінченко. - К. : КНТ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-373-654-9

    В навчальному посібнику розкривається сутність та правова природа окремого провадження в цивільному процесі України. В посібнику здійснено аналіз особливостей правового регулювання різних категорій справ окремого провадження та досліджено особливості процесуального порядку їх судового розгляду та ухвалення судових рішень.
    Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, практичних працівників, а також для всіх, хто цікавиться проблемами цивільного процесуального права.
Отримано в дар від видавництва КНТ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

001.32(477)(01)
Д228

25 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

/ упоряд.: О. М. Майборода (керівник) та ін. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. - 552 с. - ISBN 978-966-02-8020-5

     У книзі висвітлюється історія становлення та розвитку двадцятип'ятирічного творчого пошуку колективу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, нині провідної академічної установи країни в галузі політичних наук.
    Подано біобібліографію фундаторів Інституту, його двох перших директорів - академіка НАН України І.Ф. Кураса і академіка ПАН України Ю.А. Левенця, бібліографічний покажчик праць науковців, опублікованих ними за час їхньої роботи в Інституті. Адресована суспільствознавцям та всім, хто цікавиться політичними науками.
Отримано в дар від видавництва "Видавець ПП "Лисенко М.М."
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

294.3
П551

Померанц Григорий Соломонович

Некоторые течения восточного религиозного нигилизма

/ Г. С. Померанц ; под общ. ред. М. А. Блюменкранца. - Харьков : ООО "Издательство права человека", 2015. - 312 с. - ISBN 978-617-7266-11-1

    Эта книга является первым изданием исследования замечательного мыслителя и культуролога Г. С. Померанца. В увлекательной и поэтичной форме она знакомит читателя с историей возникновения и развития чань(дзэн)-буддизма, дает возможность понять и почувствовать дух дзэнского мироощущения, родственный духу автора по своей устремленности к переживанию мира как целостности.
    Исследование было написано в годы, когда широкому читателю о таком религиозно-культурном течении восточной мысли практически ничего известно не было. Конечно, новизна тематики играла свою роль — читателю открывалась терра инкогнита. Для современного читателя работа интересна не только своим блестящим сравнительным анализом восточных религиозных традиций, открытием новых глубин окружающего нас мира, но прежде всего открытием глубин нашей собственной души.

Отримано в дар

328(477)
Т654

Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики : монографія

/авт. колектив: М. І. Михальченко (керівник) та ін. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. - 440 с. - ISBN 978-966-02-8036-6

    У монографії досліджуються теоретичні й практичні аспекти трансформації політичних інститутів сучасної України. Розкриваються методологічні та теоретичні засади дослідження процесів трансформації сучасних політичних інститутів України, здійснено дослідження взаємодії політичних інститутів та інститутів громадянського суспільства на сучасному етапі демократичного розвитку, проанализовано вплив на трансформацію політичних інститутів виборчих процесів, мас-медіа. інших чинників суспільно-політичних змін.
    Книга розрахована на науковців, політиків, широке коло читачів.
Отримано в дар від видавництва "Видавець ПП "Лисенко М.М."
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

343.13(477)(075.8)
П691

Практикум з кримінального процесу. Загальна та особлива частини : навч. посіб.

/ Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький [та ін.]. - К. : КНТ, 2014. - 288 с. - Дар видавництва "КНТ". - ISBN 978-966-373-655-6

    Посібник підготовлений у відповідності з програмою навчальної дисципліни, до його змісту входять теми, що вивчаються курсантами (студентами, слухачами) на семінарських та практичних заняттях чи самостійно.
    Посібник дозволяє набути навичок застосування кримінального процесуального законодавства України при аналізі та вирішенні практичних ситуацій і завдань, поглибити знання та розуміння сутності кримінального судочинства.
    Для курсантів (студентів, слухачів) та викладачів факультетів і навчальних закладів юридичного профілю.
Отримано в дар від видавництва КНТ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

343.533(075.8)
П833

Протидія кіберзлочинності в Україні: правові та організаційні засади : навч. посіб.

/ за заг. ред. В. В. Коваленко. - К. : Видавничий дім "Скіф", 2012. - 728 с. - ISBN 978-966-8894-86-2 : 260.00

    Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчального плану та програми підготовки фахівців у сфері протидії кіберзлочинам ВНЗ МВС України. У ньому враховані сучасні вимоги і досягнення юридичної науки та результати практичної діяльності працівників правоохоронних органів.
    Навчальний посібник розроблено для курсантів, слухачів, ад'юнктів, викладачів, а також практичних працівників системи МВС України. Посібник буде корисним для науковців та практиків, які цікавляться проблемами забезпечення кібернетичної безпеки.
Отримано в дар від видавництва КНТ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

343.13(477)(075.8)
К823

Кримінальний процес України в питаннях і відповідях

/ Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький [та ін.]. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К. : Видавничий дім "Скіф"; БУРУН и К., 2013. - 256 с. - ISBN 978-966-8894-93-0

    У посібнику, який представлений у формі питання-відповідь, компактно викладено навчальний матеріал з загальної та особливої частин курсу "Кримінальний процес України".
    Видання розраховане на студентів і слухачів юридичних навчальних закладів, де вивчається "Кримінальний процес України", може бути корисним і абітурієнтам.
Отримано в дар від видавництва КНТ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

343.915(477)(075.8)
З486

Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності : навч. посіб.

С. М. Зеленський, С. П. Назаренко, Д. П. Письменний. - К. : КНТ, 2012. - 160 с. - ISBN 978-966-373-686-0

    Для науково-педагогічних працівників, курсантів, студентів, бакалаврів, магістрів юридичних факультетів і відомчих навчальних закладів, а також практичних працівників правоохоронних органів.
Отримано в дар від видавництва КНТ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

343.35(477)
З192

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" : наук.-практич. коментар. - К. : Видавничий дім "Скіф", 2012. - 512 с. - Дар видавництва "КНТ". - ISBN 978-966-8894-76-3

    Науково-практичний коментар підготовлено для використання при поглибленому вивченні питань, пов'язаних із реалізацією державної антикорупційної політики, у якому даються роз'яснення основних положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
    Видання розраховане на широкий загал науковців, правоохоронців, студентів закладів освіти та представників громадськості, яких цікавлять питання протидії та запобігання корупції. Законодавство враховано станом на 1 січня 2012 р.
Отримано в дар від видавництва КНТ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

378.147
С89

Субота Лариса Андріївна

Комунікативний підхід до навчання наукового дискурсу іноземних студентів : монографія

/ Л. А. Субота. - Харків : Майдан, 2017. - 408 с. - ISBN 978-966-372-681-6

    У монографії теоретично обгрунтовано лінгводидактичні принципи навчання професійно-орієнтованого читання, розкрито теоретичні аспекти й обгрунтовано доцільність практичного застосування комунікативного підходу як оптимального засобу навчання читання текстів за фахом, досліджено концепцію розвитку читацької компетенції іноземних студентів на засадах комунікативного підходу, узагальнено основні види роботи з науковими текстами, що використовуються як дидактичний матеріал під час навчання мові спеціальності в немовній вищій школі, створено раціональну систему вправ для формування навичок читання на базі оригінальних наукових текстів, орієнтованих на професійну діяльність іноземних студентів.
    Призначено для науковців, докторантів, аспірантів, фахівців у галузі лінгвістики тексту, теорії дискурсу та методики викладання української/російської мови як іноземної.
Отримано в дар від організації ТОВ "Майдан"
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

351.743(075.8)
Т157

Тактико-спеціальна підготовка (тактика професійної діяльності) : навч. посіб.

/ за заг. ред. В. П. Пєткова. - К. : КНТ, 2010. - 344 с. - Дар видавництва "КНТ". - ISBN 978-966-373-625-9

    Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Тактико-спеціальна підготовка", яка викладається у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням специфіки діяльності органів внутрішніх справ у сучасних умовах, під час виникнення надзвичайних ситуацій. Містить в собі загальні положення тактико-спеціальної підготовки, структуру та основні завдання органів внутрішніх справ під час організації охорони громадського порядку у різних умовах оперативної обстановки.
    Розрахований на слухачів та курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України, а також магістрів, викладачів та практичних працівників органів внутрішніх справ, слухачів заочного відділення та курсів початкової підготовки кандидатів на службу в ОВС на посади рядового та молодшого начальницького складу підрозділів патрульної служби.
Отримано в дар від видавництва КНТ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

343.13
Ч75

Чорноус Юлія Миколаївна

Теорія і практика криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру : монографія

/ Ю. М. Чорноус. - К. : Видавничий дім "Скіф", 2012. - 448 с. - Дар видавництва "КНТ". - ISBN 978-966-8894-89-3

     У монографії розглядаються актуальні теоретичні і практичні питання криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру. Дослідження виконано згідно з міжнародним і національним законодавством, зокрема новим Кримінальним процесуальним кодексом України, супроводжується аналізом численних наукових джерел та ілюструється даними емпіричних досліджень.
    Монографія буде корисною для науково-педагогічних та практичних працівників правоохоронних органів, та всіх, хтоцікавиться окресленою проблематикою.
Отримано в дар від видавництва КНТ
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

33
М34

Математичні методи, моделі в економіці : матеріали II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2016/17 н.р.

/ за ред. Н.К. Максишко. - Запоріжжя : ЗНУ, 2017. - 172 с.

     У збірнику представлено тези та анотації студентських наукових робіт, поданих до II туру Всеукраїнського конкурсу за галуззю "Математичні методи, моделі в економіці" 2016/17 н. р. Метою конкурсу є активізація наукової роботи студентів як найважливішогофактору формування фахівців нового типу, залучення студентів до розвитку науки та вирішення практичних завдань, що пов'язані з системною аналітикою в різних сферах економіки, зокрема, у сфері прогнозування економічних процесів, підготовки, обгрунтуваннята прийняття рішень, ризик-менеджменті, що неможливо без застосування сучасних математичних методів та моделей.
    У представлених студентських наукових роботах досліджено широке коло соціально-економічних проблем, що виникають на всіх рівнях економіки: від мікро- до макрорівня. Як об'єкти дослідження обрано підприємства різних галузей (промислові, сільськогосподарські, послуг), розглянуто проблеми економічної безпеки, конкурентноспроможності та сталого соціально-економічного розвитку країни і регіонів, динаміка товарних та фінансових ринків, проблеми розвитку Інтернет-економіки тощо. Застосування в роботах сучасних методів дослідження характеризує високий рівень підготовки студентів та демонструє універсальність інструментарію, зокрема, нечіткої логіки, когнітивного моделювання, фрактального аналізу, імітаційного моделювання, статистичних та інших методів для вирішення проблем економіки.
    Матеріали Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю "Математичні методи, моделі в економіці" будуть корисними для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу спеціалістів даної галузі. їх використання буде сприяти формуванню економістів із критичним гнучким мисленням і високою пізнавальною активністю, спрямованою на ефективний розвиток економіки.
Отримано в дар від кафедри економічної кібернетики ЗНУ.
Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

94
З-12

За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ! 100-річчя Української національної революції 1917-1921 рр. : фотолітопис

/ авт. та упоряд. кн.: Роман Грицьків, Михайло Ковальчук, Юрій Митрофаненко, Олег Павлишин; наук. ред.: Роман Грицьків (відп. ред.). - К. : Ін Юре, 2017. - 470 с. - (вид. здійсн. під егідою Всеукраїн. правозахис. орг. "Меморіал" ім. В. Стуса). - ISBN 978-966-313-550-2 : 6000,00

    У фотолітописі зібрано та вперше опубліковано максимальний комплекс фотоматеріалів часів Української революції 1917-1921 років – 361 сторінка світлин з українських архівів і музеїв.

Отримано в дар

133.1/.2
Б398

Безмежність. Ч. 1 / шеф-ред. В.А. Козар. - К. : Міжнародний Центр Реріхів; Українське Реріхівське товариство; Аура Букс, 2013. - 464 с. - (Агні Йога). - ISBN 978-966-97207-6-4
Отримано в дар від МГО "Українське Реріхівське товариство".

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

133.1/.2
Б39

Безмежність. Ч. 2 / шеф-ред. В.А. Козар. - К. : Міжнародний Центр Реріхів; Українське Реріхівське товариство; Аура Букс, 2013. - 320 с. - (Агні Йога). - ISBN 978-966-97207-8-8
Отримано в дар від МГО "Українське Реріхівське товариство".

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

133.1/.2
А246

Агні Йога (Знаки Агні Йоги) / шеф-ред. В.А. Козар. - К. : Міжнародний Центр Реріхів; Українське Реріхівське товариство; Аура Букс, 2012. - 576 с. - (Агні Йога). - (Проект МГО Українського Реріхівського товариства: "Жива Етика українською мовою вперше". - ISBN 978-966-97207-4-0

Отримано в дар від МГО "Українське Реріхівське товариство".

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

133.1/.2
С324

Серце / літ. ред. В.А. Козар. - К. : Міжнародний Центр Реріхів; Українське Реріхівське товариство; Аура Букс, 2015. - 464 с. - (Агні Йога). - (Проект МГО Українського Реріхівського товариства "Жива Етика українською мовою вперше" / кер. проекту та шеф-ред.: В.А.Козар). - ISBN 978-617-7136-03-2

Отримано в дар від МГО "Українське Реріхівське товариство".

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

133.1/.2
І306

Ієрархія / шеф-редактор В.А. Козар. - К. : Міжнародний Центр Реріхів; Українське Реріхівське товариство; Аура Букс, 2014. - 384 с. - (Агні Йога). - (Проект МГО Українського Реріхівського товариства "Жива Етика українською мовою вперше" / кер. проекту та шеф-ред. В.А.Козар). - ISBN 978-617-7136-01-8

Отримано в дар від МГО "Українське Реріхівське товариство".

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

327.88
С247

Світова гібридна війна: український фронт

/ за заг. ред. В.П. Горбуліна. - К. : НІСД, 2017. - 496 с. - ISBN 978-966-554-273-5

    У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен - як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україноюсвоєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором. Розглянуті питання реформування міжнародних безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності.
    Розраховано на політиків, політичних аналітиків, державних службовців вищої ланки, науковців у сфері безпекознавства. Результати дослідження зацікавлять освітян, представників громадянського суспільства, а також національно свідомих громадян.

Отримано в дар від Національного інституту стратегічних досліджень.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

340
К93

Куракін Олександр Миколайович

Сучасний механізм правового регулювання: загальнотеоретичні аспекти : монографія

/ О. М. Куракін. - Харків : Просвіта, 2016. - 464 с. - ISBN 978-966-653-411-1

    У монографії вперше на теоретичному рівні комплексно досліджено питання механізму правового регулювання на сучасному етапі розвитку України. Проаналізовано теоретико-правова сутність та практичний зміст відповідних правових явиш, запропоновано стратегічні засади підвищення ефективності механізму правового регулювання в українському державотворенні, шляхи зниження негативного впливу різних чинників і критерії оцінки його ефективності.
    Обгрунтовано теоретико-концептуальна модель механізму правового регулювання Української держави, сформульовані висновки і рекомендації, спрямовані на вирішення теоретичних і прикладних проблем механізму правового регулювання.
    Для наукових працівників, викладачів, курсантів і студентів вищих юридичних навчальних закладіві державних службовців, політиків і всіх тих, хто цікавиться проблемами правового регулювання суспільних відносин.

Отримано в дар

821.111
Г168

Галуцьких Ірина Анатоліївна

Тілесність у художній прозі англійського модернізму і постмодернізму (когнітивно-семіотичні студії) : монографія

/ І. А. Галуцьких. - Запоріжжя : Кругозір, 2016. - 625 с. - (Наукова книга). - ISBN 978-617-7353-27-9

    У монографії представлено лінгвістичний підхід до вивчення тілесності як художнього явища у прозових текстах англійських письменників-модерністів і постмодерністів, у ході якого виявлено специфіку текстового означення сфери тілесного буття людини та визначено тілесність як багатовимірний художній конструкт, що поєднує сферу ментального та вербального.
    Для науковців-філологів, докторантів, аспірантів і всіх, хто цікавиться проблемами когнітивної лінгвістики та поетики, семіотики, лінгвістики тексту, англійської художньої літератури XX століття.

Отримано в дар

34.01
Т338

Теорія держави і права : підруч. для студ. вищ. навч. закл. затвердж. МОНУ

/ кол. авт.: Ю.А. Ведєрніков (керів. авт. кол. ). - Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2015. - 468 с. - ISBN 978-966-383-535-8

    Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни "Теорія держави і права". З урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, новітніх підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на виникнення, функціонування та розвиток держави і права, а також юридичної практики системно висвітлено основні світоглядні ідеї та категорії теорії держави і права.
    Розраховано на студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями теорії держави і права.

Отримано в дар

94
Ш898

Штепа Павло

Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість

/ П. Штепа. - К. : ФОП Стебеляк, 2015. - 872 с. - (Бібліотека націоналіста). - ISBN 978-966-1635-55-4

    В наш час кожна духовно розвинена людина спостерігає, що дедалі більше світ тоне в зростаючих хвилях брехні, які вже перетворюються на цунамі, що змітає чи в майбутньому може змести все живе-правдиве на своєму шляху. Мета видання цього автентичного тексту - донести насамперед українцям саме цілісну думку Павла Штепи про московську народність та її негативний багатовіковий вплив на український народ. Збережено повністю оригінальну авторську лексику і значний відсоток орфографії першого видання. Що важливо, зважаючи на великий обсяг тексту книги, присвячений саме перекручуванню та русифікації і калькуванню українського правопису.
    В світлі останніх подій в протистоянні України і Росїї актуальність книги від її першого видання в 1968 році тільки зросла. Саме тому текст дається зовсім без скорочень і свідомих викривлень попередніх видань, які, на думку редакції, мали метою щось діаметрально протилежне від мети автора наукової праці «Московство». Наприклад, після порівняльного аналізу всіх видань в Україні з автентичним текстом, кинулося в очі, що замість усвідомлення величі українського народу, вибору кращих способів захисту від небезпечного і підступного сусіда, в висновках пропагуються ненависть і агресивні заклики боротьби з московським народом. Також без видимих причин з тексту повністю позникали критичні зауваження автора у бік США та єврейства. А деякі скорочення взагалі не підпадають ні під які логічні припущення - схоже просто хтось так вирішив, назвавши все, що забаглося, «застарілим і неактуальним».
    В попередніх «адаптованих» виданнях було скорочено переважну більшість розділів та глав, внаслідок чого вийшов ніби тезовий переказ із схематичним окресленням проблеми. Наголос робився саме на атасні коментарі та враження автора (часом надто емоційні), отож при читанні створювалось у читача враження, що замість наукової праці, читаєш черговий протимосковський патітично-пропагандистський трактат.
    Але досить «підливати олії»! Збережімо інтригу - аби допитливі читачі самі насолодилися читанням не перекрученого тексту, і кожен на рівні власної ерудиції міг зробити свій власний висновок.
    Ця книга є повним автентичним варіантом видання, що здійснене 1968 року в місті Торонто (Канада).

Отримано в дар

94
Т895

Турченко Федір Григорович

Міф про "Комбата" очима історика

/ Ф. Г. Турченко. - Запоріжжя : Просвіта, 2017. - 60 с. - ISBN 978-966-653-424-1

    У брошурі розкривається історія відомої фотографії «Комбат» Макса Альперта. Розглядаються різноманітні версії її появи, описуються пошуки прототипу, місця, часу і обставин фотографування. Увага акцентується на аналізі достовірності документів, правдивості інформації, наведеної в публікаціях журналістів і свідченнях ветеранів. Автор відходить від суто героїзованої версії історії про «Комбата», яка домінує в українських і російських публікаціях останніх десятиліть. На підставі ретельного вивчення історичних джерел розвінчується міф по «Комбата», як політрука Олексія Єрьоменка.
    Адресується усім, хто цікавиться історією.

Отримано в дар

008
Д331

Денисюк Жанна Захарівна

Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія

/ Ж. З. Денисюк. - К. : НАКККіМ, 2016. - 224 с. - ISBN 978-966-452-239-4

    Монографія є результатом дослідження масової культури та національно-культурної ідентичності в умовах перебігу глобалізаційних процесів. Головним виразником культурного глобалізму є масова культура, яка, володіючи стандартизованими схемами виробництва творів, впливає на національні культури й ідентичності.
    Візуальна компонента в масовій культурі дозволяє визначити форми існування сегмента екранної культури щодо формування культурних ідентичностей і конструювання реальності. В умовах глобалізації масова культура, створена на основі загальноцивілізаційного технологічного стандарту здатна чинити вплив на національно-культурну ідентичність народів, їхні традиції, проте дія таких чинників не зачіпає «культурну матрицю» національних культур.
    Результати монографії розглядаються як теоретичне підґрунтя для подальших досліджень, присвячених актуальним проблемам розвитку масової культури і міжкультурної взаємодії, узагальнюючих робіт з проблем національно-культурної ідентичності та процесів культурної глобалізації в світі.
    Адресовано фахівцям у галузі культурології, філософії, мистецтвознавства, студентам вищих навчальних закладів культури та мистецтва всім, хто цікавиться культуро-творчими процесами в Україні.

Отримано в дар від Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

341
Л335

Лебідь Валерій Іванович

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : посібник для складання адвокатського іспиту

/ В. І. Лебідь. - К. : Правова Єдність, 2016. - 54 с. - ISBN 978-617-7191-09-3

    Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
    Посібник може бути корисним для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться питаннями європейського права.
    Посібник укладено відповідно до останніх змін у законодавстві.

Отримано в дар від Економіко-правничого коледжу ЗНУ.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

657
П522

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

/відп. за вип. О.Д. Діордійчук. - К. : Алерта, 2016. - 308 с. - ISBN 978-617-566-294-6


    Видання положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО) і Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами станом на 08 вересня 2016 року.
    Для студентів економічних спеціальностей навчальних закладів всіх рівнів акредитації. Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку, аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів.

Отримано в дар від Економіко-правничого коледжу ЗНУ.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

005
Ф33

Федоренко Валентин Григорович

Менеджмент : підруч.

/ В. Г. Федоренко. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Алерта, 2014. - 344 с. - ISBN 978-617-566-272-4

    Підручник призначений допомогти студентам, викладачам організувати роботу з вивчення основ менеджменту на всіх рівнях виробництва і державної діяльності з метою освоєння теоретичного матеріалу, вироблення практичного вміння та набуття навичок застосування системного, об'ємно-цільового підходу до управління організацією.
    У підручнику вказані посилання на різні джерела спеціальної літератури, у яких висвітлені питання з певної теми, а також методичні матеріали, які дозволяють грунтовно підготуватись до занять. У кінці книги наводяться термінологічний словник та список використаних і рекомендованих джерел.
    Підручник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, менеджерів і підприємців, усіх, хто цікавиться питаннями сучасного менеджменту.

Отримано в дар від Економіко-правничого коледжу ЗНУ.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

657
Т484

Ткаченко Надія Марківна

Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку : навч.-практ. посіб.

/ Н. М. Ткаченко. - К. : Алерта, 2016. - 186 с. - ISBN 978-617-566-354-7

    У цьому навчально-практичному посібнику викладено суть бухгалтерських рахунків, їх побудову, план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій у зв'язку із законодавчими змінами; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва; Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємстві організацій.
    Призначений для бухгалтерів, фінансистів, економістів, науковців, працівників контрольно-ревізійної служби, аудиторів, викладачів, студентів.

Отримано в дар від Економіко-правничого коледжу ЗНУ.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

544
К20

Kapinus E. I.

Energy, charge and electron transfer processes in chemistry = Капінус Є.І. Процеси переносу енергії, заряду та електрона в хімії

/ E. I. Kapinus. - Kyiv : Akademperiodyka, 2016. - 135 p. - (Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). - ISBN 978-966-360-322-3 : 130,00

    The book consists of three main sections on the energy, charge and electron transfer in chemistry. The book anticipates the historical and scientific introduction. The first chapter discusses the intermolecular electronic energy transfer. In the chapteron the electronic states of EDA complexes the phenomena of charge trans-er are considered. In the chapter on thermal and photochemical electron transfer kinetics and thermodynamics of processes with electron transfer, the physical model of electron transfer by Marcus discusses, the influence of the solvent on these processes is discussed including the classification of electron transfer processes.

Отримано в дар від Видавничого дому "Академперіодика".

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

314.3
А424

Аксьонова С. Ю.

Підліткове материнство: демографічний аспект проблеми : монографія

/ С. Ю. Аксьонова. - К., 2016. - 184 с. - ISBN 978-966-02-02-7959-9 : 80.00

    Монографія висвітлює проблеми підліткової народжуваності та материнства у демографічному контексті. У роботі використано результати різноманітних вибіркових соціально-демографічних обстежень, проаналізовано ієрархію цінностей і фактори формування особистості підлітка, умови виховання, роль сім'ї та сімейного середовища, підкреслено соціальне конструювання феномену підліткового віку. Проаналізовано також динаміку і структуру народжуваності у неповнолітніх на тлі загальних тенденцій змін вікової моделі народжуваності в Україні: розглянуто сексуальну поведінку підлітків, сформованість дітородних орієнтацій у підлітковому віці та їх головні характеристики. Значну увагу приділено аналізу факторів, що визначають готовність до материнства, ризиків, пов'язаних із вагітністю та материнством у підлітковому віці, підкреслено, що головним ризиком ранньої вагітності та материнства є особистісна і соціальна незрілість дівчат, труднощі із продовженням навчання, і тому лише за сімейної та соціальної підтримки народження дитини у підлітковому віці зумовлює прискорення дорослішання юної матері, стає поштовхом для виникнення генеративності й може сприяти накопиченню усіх складових сімейного капіталу.
    Видання призначене для демографів, соціологів, психологів, фахівців з державного управління, викладачів, аспірантів, усіх небайдужих до демографічної проблематики читачів.

Отримано в дар від Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

94
Б613

Білоусенко Олександр Федорович

З Україною в серці : статті

/ О. Ф. Білоусенко. - Запоріжжя : Просвіта, 2017. - 240 с. - ISBN 978-966-653-417-3 : 100,00

     Книжка Олександра Білоусенка із серії публіцистичних видань, які одержують шлях у життя у видавництві "Просвіта". Це збірник авторських статей, які впродовж 2011-2016 років публікувалися в друкованих виданнях міст Запоріжжя, Києва та Львова. Перед читачем постають гострі проблеми пострадянської дійсності в одному із регіонів Півдня і Сходу України - Запорізькій області, з аналізом причин їх виникнення та авторським баченням шляхів їх вирішення.
    Видання може бути цікавим і корисним як для тих хто працюєв органах державної влади і місцевого самоврядування, навчальних закладах усіх рівнів, так і широкому громадському загалу.

Отримано в дар

343
А663

Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія

/ А. В. Андрушко, І. А. Нестерова. - Ужгород : ІВА, 2016. - 220 с. - ISBN 978-617-501-118-8 : 105,00

     У монографії, присвяченій комплексному дослідженню злочинності у сфері туристичного бізнесу, проаналізовано сучасний стан, динаміку та структуру вказаного виду злочинності та з'ясовано її детермінанти; розкрито основні риси осіб, які вчинили злочини у сфері туристичного бізнесу, і на цій основі створено узагальнений кримінологічний портрет особи злочинця, що вчиняє відповідні діяння: розроблено систему заходів запобігання злочинності у сфері туристичного бізнесу; охарактеризовано віктимологічний напрямзапобігання злочинам, вчинюваним у вказаній сфері.
    Видання може бути корисним для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, працівників правоохоронних органів, усіх, кого цікавлять проблеми кримінології та кримінального права.

Отримано в дар

821
В676

Воловик Виталий Иванович

Мгновения вечности : поэтический сборник

/ В. И. Воловик. - Запорожье : КСК-Альянс, 2017. - 85 с. - ISBN 978-617-7019-22-9 : 50.00

     В предлагаемом сборнике автор продолжает разговор о вечном и преходящем, начатый в ранее опубликованном издании "Рефлексия"

Отримано в дар

94
Ч491

Черненко Сергій

Ідентифікація "Скіфії" Геродота на території Східної Європи = Идентификация "Скифии" Геродота на территории Восточной Европы

/ С. Черненко. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - Золотоноша : [б.в.], 2017. - 24 с. - 12.00

Отримано в дар

821
Т463

Тиховская Татьяна Николаевна

Бегать с табуном : повесть

/ Т. Н. Тиховская. - К. : Логос, 2017. - 44 с. - ISBN 978-617-7442-42-3 : 20.00

     Хотя Лена, яркая привлекательная девушка, танцовщица, не так давно окончила школу, на ее руку уже претендуют двое. Первый из претендентов - Марат, парень из небольшого курортного городка в Турции, который с присущей южным народом пылкостью в первую же неделю знакомства предлагает девушке руку и сердце, знакомит с родителями, провожает в аэропорт и заверяет, что готов ждать ее вечно. Но Лена любит соотечественника, Ярика, студента академии военно-морских сил, с которым она познакомилась в Севастополе еще до присоединения города к России. Ярик также влюблен в Лену. Не за горами свадьба. Казалось бы, их ждет счастливое безоблачное будущее. Но по судьбе юнцов бездушным катком прошлась война. И чем сильнее их любовь, тем отчаянней оба они хотят быть как можно дальше друг от друга.

Отримано в дар

821
Т463

Тиховская Татьяна Николаевна

Фотограф : роман

/ Т. Н. Тиховская. - К. : Логос, 2016. - 152 с. - ISBN 978-966-171-988-9 : 50,00

     Париж, 1931 год. Франция на пике колониального могущества, за которым неминуемо последует спад. Чтобы доказать всему миру и себе свое величие, правительство страны организует Международную Колониальную выставку - помпезную, лицемерную и однозначно шовинистическую.
    Француз алжирского происхождения Ален - посредственный художник и гениальный фотограф - начинает замечать, что некоторые его модели умирают внезапной и странной смертью. Постепенно, как на позитиве, проявляется ужасная истина. И гибель во время эксперимента любимого кота - только пролог шокирующей развязки.

Отримано в дар

34
К903

Говгера Василь

Організаційна структура Львівської єпархії XVIII ст. (1700-1772) : монографія

/ Василь о. Говгера. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 1168 с. - ISBN 978-966-486-154-7 : 220.00

     Адміністративно-територіальні структури Української Церкви XVIII ст. попри те, що були базовими формами її видимого буття, майже не досліджені. Запропонована книга - одна з перших монографій на цю тему, зокрема про Львівську епархію в межах тодішнього її географічного простору. Ця праця с докторською дисертацією, яку автор захистив 25. 09. 2012 р. у Люблінському Католицькому Університеті ім. Івана Павла II (Польща). Рецензенти праці: проф. д-р габ. Юрій Мотилевич (Жешув-Польща) і д-р габ. Роланд Прейс ОFМСар, проф. KUL (Люблін-Польща). Книга буде корисна для всіх, хто цікавиться історією Церкви і народу України.

Отримано в дар

34
К903

Кулініч Ольга Олексіївна

Право фізичної особи на власне зображення: сучасний стан та перспективи розвитку = Kulinich O. The right of private person to the own image: current status and prospects of development : монографія

/ О. О. Кулініч. - Одеса : Юридична література, 2016. - 624 с. - ISBN 978-966-419-287-0 : 200.00

     Монографія присвячена проблемам здійснення та захисту права фізичної особи на власне зображення, встановлення балансу між правом фізичної особи на власне зображення та авторськими правами, правом фізичної особи на доступ до публічної інформації. Формується концепція цивільно-правової охорони права фізичної особи на власне зображення.
    Книга розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників виших навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, практичних працівників судових, правоохоронних органів, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, представників засобів масової інформації і широкий читацький загал.

Отримано в дар

82
С917

Сушко Костянтин Іванович

Лови на Слові, або Чи легко бути читачем?

/ К. І. Сушко. - Нікополь : Принтхаус "Римм", 2017. - 204 с. - ISBN 978-617-7244-27-0 : 64.00

     У "Ловах на Слові" продовжується дослідження болючих проблем сучасного українського літературного процесу, розпочате у книжці "трансМІСІЯ СЛОВА" (2016). Але цього разу увага зосереджується на тому, як упливають на означений процес ті його учасники, що мають гучні імена й високі титули. Здійснюється також спроба розібратися у причинах перманентних негараздів, які визначають атмосферу середовища українських письменників упродовж останніх півтора десятиліття.

Отримано в дар

821
Т463

Тіховська Тетяна Миколаївна

Паперова лялька = Tikhovska T. Paper Doll

/ Т. М. Тіховська. - К. : Логос, 2017. - 360 с. - ISBN 978-617-7442-38-6 : 80.00

    Події роману-трилогії точаться протягом майже цілого сторіччя і подумки переносять читача від підпорядкованої царській Росії Варшави до золотих копалень Західного Сибіру - з усім їх кримінальним арсеналом, аж до вбивства. Революції, війни, що їх було забагато впродовж XX віку, жбурляють долю української жінки як скажений вітер - паперову ляльку. Головних героїнь трилогії пов'язують не лише кревні узи, а й майже містична історія старовинної прикраси, що має властивість повертатися до власника...

Отримано в дар

821
С917

Сушко Костянтин Іванович

Інспектор Хорс : роман

/К. І. Сушко. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2010. - 283 с. - ISBN 978-966-331-354-2 : 28.00

    В одвічній борбі Добра зі ЗЛОМ, то у нашому сюжеті розгорнулася на шматочку суші, оточеному з усіх боків водою, чи не найшляхетнишим виказав себе звичайний собака. А може, той пес не таким уже і звичайним був? Можливо, навіть зовсім не звичайним? Та чи собака то був узагалі?

Отримано в дар

54
К84

Гумен Василь Мар'янович

Шейпінг в системі фізичного виховання вищих навчальних закладів : монографія

/В. М. Гумен. - Львів, 2016. - 228 с. - ISBN 978-966-2328-79-5 : 120.00

    У монографії розглянуто і науково обгрунтовано доцільність застосування модифікованих шейпінг-програм у фізичному вихованні вищих навчальних закладів України III—IV рівнів акредитації. На основі аналізу вітчизняних та закордонних літературних джерел виявлено проблеми системи фізичного виховання вищих навчальних закладів щодо змісту навчальних програм та ставлення студентів до урочної форми занять і їх оцінки.
    Дослідженнями автора доведено можливість застосування модифікованих шейпінг-програм в урочній формі фізичного виховання, Також досліджені провідні мотиви, які спонукають студенток до занять фізичними вправами. Перевірено ефективність досліджуваної та чинної програм з фізичного виховання щодо можливості самостійного вибору кожною студенткою інтенсивності виконання фізичних вправ залежно від самопочуття і стану їх працездатності у кожному занятті.
    Видання буде корисним для науковців, дослідників системи фізичного виховання та викладачів вищих навчальних закладів.

Отримано в дар

54
К84

Кругляк Юрий Алексеевич

Квантовая химия. Киев: 1963 - 1991 = Yu. A. Kruglyak. Quantum chemistry. Kiev: 1963 - 1991

/Ю. А. Кругляк. - Одесса : ТЭС, 2016. - 668 с. - ISBN 978-617-7337-54-5 : 230.00

    Книга посвящена основным научным результатам в области квантовой химии и квантовой механики молекул моих коллег и сотрудников киевской группы квантовой химии Института физической химии им. Л. В. Писаржевского АН УССР и Института теоретической физики им.Н. Н. Боголюбова АН УССР полученным в период 1963 - 1991 годов.
    В первом разделе (главы 1 и 2) изложены методы решения молекулярного уравнения Шредингера, в том числе метод конфигурационного взаимодействия вплоть до полного КВ в представлении вторичного квантования и метод одноэлектронного гамильтониана в многоконфигурационной теории самосогласованного поля, впервые предложенные и разработанные в Киеве.
    Второй раздел (главы 3 — 5) полностью посвящен расчету молекул ab initio в базисе гауссовых функций, созданной в СССР впервые в Киеве неэмпирической программе ФУГА и особенностям расчета молекул в ограниченных базисах гауссовых функций.
    Третий раздел (главы 6 — 11) содержит избранные наиболее важные результаты. Среди них разработанный в Киеве метод полного проектирования волновой функции неограниченного метода Хартри - Фока на состояние с определенной спиновой мультиплетностью на примере неэмпириского расчета бензильного радикала, детальный анализ взаимодействия иона Li+ с молекулой азота, подробно представлен киевский цикл исследований по фрагментации, конформациям и перегруппировке молекул во внешнем электрическом поле, дан обзор всех киевских результатов по квазиодномерным электронным системам, подробно изложен впервые разработанный в Киеве метод идеальных пиков для количественного изучения ближней упорядоченности в полимерах, наконец, представлен также цикл исследований по химической топологии и подробно изложен эффективный новый метод прогнозирования свойств молекулярных веществ с использованием новых инвариантов полностью взвешенных графов. Часть оригинальных результатов вместе со справочными сведениями вынесена в Приложения.
    Книга предназначена прежде всего для специалистов в области квантовой и теоретической химии, однако, вводные главы книги могут быть полезными для магистрантов и аспирантов физиков и химиков.

Отримано в дар

Х30
Ш952

Внутренне перемещенные лица и участие в выборах: краткий обзор

/А. Шуджаат, Х. Робертс, П. Эрбен. - Arlington, 2016. - 32 с.
Отримано в дар від Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ф05
Г134

Гаєк Фрідріх фон

Шлях до рабства

/ Ф. ф. Гаєк. - К. : Херсон, 2017. - 32 с. - Науково-дослідний інститут публічного права
     Ця книга в малюнках віддзеркалює у сконцентрованій формі основні положення геніальної праці Фрідріха фон Гаека "Шлях до рабства" (1944). Реалізувавши її положення в умовах післявоєнної кризи, Японія, США та країни Західної Європи стали найбільш успішними. Чимало проблем сучасних країн-учасниць ЄС пов'язані саме з ігноруванням економічних і соціальних законів, сформованих Фрідріхом фон Гаєком.
    За основу цієї публікації взято скорочену репродукцію означеної праці, що 1945 року була надрукована в США накладом 600 тис. примірників.
    Тож читайте, аналізуйте, знаходьте паралелі з сучасним світом і робіть висновки. Книга стане в нагоді широкому колу читачів, адже більшість її положень не втратити своєї актуальності й сьогодні.

Отримано в дар від Науково-дослідного інституту публічного права.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х30
Л612

В. А. Ліпкан, О. Г. Мовчун

Сутність і порядок вирішення службових спорів = Lipkan V.A., Movchun O.H. The essence and the procedure of the resolving service disputes : монографія

/В. А. Ліпкан, О. Г. Мовчун. - К. : Ліпкан О.С., 2017. - 312 с. - (ORDO ORDINANS)

    Монографію присвячено дослідженню сутності та порядку вирішення службових спорів. Висвітлено сутність публічно-службових відносин, визначено їх місце в предметі адміністративного права. Сформульовано поняття службового спору, розкрито його сутність, здійснено класифікацію таких спорів, охарактеризовано суб'єктів службового спору, визначено його предмет та підстави.
    Окремо розкрито вирішення службових спорів без звернення до суду (позасудовий порядок), також охарактеризовано процес вирішення службових спорів в порядку адміністративного судочинства.
    Вироблено конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення вирішення службових спорів в адміністративному праві.
    Монографія є логічним продовженням серії "ORDO ORDINANS" наукової школи доктора юридичних наук В. А. Ліпкана і стане в пригоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями вирішення службових спорів.

Отримано в дар

Ч61
З-532

Земляна Ірина

Журналіст і (не) безпека : посібник для журналістів, які працюють в небезпечних умовах

/ І. Земляна. - К. : Софія-А, 2016. - 192 с. - ISBN 978-617-7031-48-1

    У посібнику подаються практичні рекомендації що стосуються роботи журналістів в небезпечних умовах, включаючи зони конфліктів, масові заворушення тощо. Посібник охоплює такі теми, як планування поїздки, матеріально-технічне забезпечення (вибір житла, транспорту, особливості підбору знімальної техніки, засобів захисту), домедична допомога, психологічна безпека, особливості роботи з конфліктно чутливими трунами населення тощо. Детально описані поради щодо цифрової безпеки журналістів. Роз'яснено юридичніаспекти роботи журналістів в небезпечних зонах (від міжнародного законодавства, що гарантує захист журналістів, до захисту трудових прав журналістів).
    Даний посібник виготовлено ГО "Інститутом масової інформації" в рамках проекту "У-Медіа", що реалізується "Internews Network" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Отримано в дар

Ч61
Г62

Голуб Олена

Медіакомпас: путівник професійного журналіста : практ. посіб.

/ О. Голуб. - К. : Софія-А, 2016. - 184 с. - від Виговської Н.А. - ISBN 978-617-7031-51-1

Отримано в дар

Ш6
Т416

Тимчук Володимир

Вогнити! Вижити! Перемогти!

/ В. Тимчук. - Вид. 3-є, випр. - Львів : Астролябія, 2016. - 160 с. - від Тимчук В. - ISBN 978-617-684-071-4

     Війна на українському сході викрила досі нехтувану грань в українському мистецтві, присвячену героїзмові, звитязі та злободенності війни. Володимир Тимчук відгукнувся на цей мистецький виклик поетичними творами, джерелом натхнення для яких стали знайоміта незнайомі йому захисники України, а також перекладами чи не перлин мілітарної поезії зі світової поетичної скарбниці. Також подано низку поезій близького спрямування, написаних автором до 2014 року.

Отримано в дар

Щ33
К17

Калашников Вадим Федорович

Із творчої спадщини. Сценарії. Статті. Листи

/ В. Ф. Калашников. - К. : КОВ АДЕМ України, 2016. - 412 с.

     У збірнику представлено багатогранну діяльність автора як сценариста, режисера, театрознавця і педагога, вміщено основні літературно довершені матеріали (сценарії, статті й листи), які висвітлюють внесок автора в скарбницю українського мистецтва і культури за 60 років творчої діяльності.
    Видання розраховане на широке коло професіоналів - артистів, режисерів, театрознавців, істориків театру, літературознавців, студентів, аматорів, культпрацівників і любителів мистецтва та культури.

Отримано в дар

К5
З-636

Зінько Роман Володимирович

Морфологічне середовище для дослідження технічних систем

/ Р. В. Зінько. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 381 с. - від Зінько Р.В. - ISBN 978-617-607-638-4

    Запропоновано морфологічне середовище, яке моделює людське мислення. Використовуючи таке середовище, можна синтезувати методи створення нових конструкцій машин, технологічні процеси виготовлення нової техніки і нових продуктів взагалі. Ефективність нового продукту в складі технологічного процесу, досліджують за допомогою графів, що описують конструктивну схему машини, а потім за допомогою графів формують структуру математичної моделі функціонування машини. Це дає змогу скоротити трудовитрати на створення, дослідження і конструювання нових зразків техніки.
    Монографія призначена для наукових та інженерних працівників, що займаються проблемами проектування нових машин та обладнання; може бути корисною для студентів ВНЗ, які вивчають суміжні курси, та аспірантів, що працюють у цій галузі наукових досліджень.

Отримано в дар

Ж6
Б879

Бричка Сергей Яковлевич

Химия галлоизитных и имоголитных нанотрубок : моногр.

/ С. Я. Бричка. - К. : Кий, 2016. - 258 с. - от Бричка С.Я. - ISBN 978-617-7177-10-3

Отримано в дар

502
Б821

Борейко Владимир Евгеньевич

Критика регуляционных мероприятий на территориях строгого природоохранного режима (категория I-A МСОП/IUCN)

/ В. Е. Борейко, И. Ю. Парникоза. - К. : Логос, 2017. - 208 с. - (Охрана дикой природы ; Вып. 76). - от Борейко В.Е. - ISBN 978-617-7442-32-4    Книга посвящена критике различных регуляционных (режимных) мероприятий в объектах строгого природоохранного режима I-А МСОП/ IUCN — заповедниках, заповедных зонах национальных и региональных ландшафтных парков, биосферных заповедниках и заповедных урочищах.
     Речь идет о санитарных рубках, очистке леса от захламленности, сенокосах, выпасе, "регуляции" численности диких животных, биотехнии, лесопосадках, покровительстве отдельным видам флоры и фауны, борьбе с интродуцентами и "вредителями", "оптимизации" гидрологического режима, организации пасек, "восстановлении" коренных природных экосистем, тушении природных пожаров, кошении тростника, зацелинивании (залужении), мелиоративном лове рыбы, рекреационном оборудовании пещер.

Отримано в дар

Х9(4Укр)
З-414

Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (з коментарями та роз'ясненнями)
/ уклад.: Бичкова С.С., Котляревский Я.В., Лошицький М.В., Павлов Д.М., Удовик М.С. - К. : Компанія ВАІТЕ, 2017. - 1052 с. - від. ОБСЄ. - ISBN 978-966-2310-41-2     Збірка актів законодавства з питань, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення підготовлена шляхом узагальнення та систематизації чинних нормативно-правових актів у сфері фінансового моніторингу. У виданні містяться коментарі, наявні офіційні роз'яснення та історичні довідки щодо нормативно-правових актів, для ефективного їх застосування правозастосовчій діяльності
    Видання розраховано на працівників суб'єктів фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів, наукових працівників, а також викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів і практикуючих юристів.
    Погляди, висловлені у цій публікації належать авторам цього видання і не обов'язково відображають погляди Координатора проектів ОБСЄ в Україні

Отримано в дар від ОБСЄ.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х302
П625

Пособие по надзору за политическим финансированием: тренинг по выявлению нарушений и правоприменению (TIDE)
/под ред. М. Омана. - Washington, 2013. - 264 с.
Отримано в дар від Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ф042
Д448

Дизайн системи адміністрування виборів

/Х. Катт, Е. Елліс, М. Мейлі [та ін.]. - випр. і допов. вид. - Stockholm, 2016. - 490 + 16с. - Міжнародна фундація виборчих систем (IFES). - ISBN 978-91-7671-077-7

Отримано в дар від Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Т3(4Укр)
F98

The Future of the Past: New Perspectives on Ukrainian History = Майбутне минулого: новий погляд на українську історію

/ dited by S. Plokhy. - Cambridge : Harvard University Press, 2016. - 508 p. - (Harvard papers in Ukrainian studies)
     The Harvard Ukrainian Research Institute was established in 1973 as an integral part of Harvard University. It supports research associates and visiting scholars who are engaged in projects concerned with all aspects of Ukrainian studies. The Institute also works in close cooperation with the Committee on Ukrainian Studies, which supervises and coordinates the teaching of Ukrainian history, language, and literature at Harvard University.
    Publication of this book has been made possible in part by the Ilarion and Donna Kalynewych Fund and the Jurij and Oksana Lyczkowskyj Publication Fund in Ukrainian Studies.

Отримано в дар від Harvard Ukrainian Research Institute.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Т3(4Укр)
R15

Raffensperger Christian

Ties of Kinship: Genealogy and Dynastic Marriage in Kyivan Rus = Кровні узи: Генеалогія та Династія Шлюбу в період Київської Русі

/ C. Raffensperger. - Cambridge : Harvard University Press, 2016. - 407 p. - (Harvard series in Ukrainian studies). - Harvard Ukrainian Research Institute
     The Harvard Ukrainian Research Institute was established in 1973 as an integral part of Harvard University. It supports research associates and visiting scholars who are engaged in projects concerned with all aspects of Ukrainian studies. The Institute also works in close cooperation with the Committee on Ukrainian Studies, which supervises and coordinates the teaching oi Ukrainian history, language, and literature at Harvard University.
    Publication of this book has been made possible in part by the generous support of Ukrainian studies at Harvard University by Dr. and Mrs. Wolynec.

Отримано в дар від Harvard Ukrainian Research Institute.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Щ146
В45

Berezhnaya Liliya

The world to come: Ukrainian images of the Last Judgment = Бережна Лілія. Прийдешні дні: уявлення українського народу про Судний День

/ L. Berezhnaya, J. Himka. - Cambridge : Harvard University Press, 2014. - 356+51p. - (Harvard Series in Ukrainian Studies). - Harvard Ukrainian Research Institute
     The Harvard Ukrainian Research Institute was established in 1973 as an integral part of Harvard University. It supports research associates and visiting scholars who are engaged in projects concerned with all aspects of Ukrainian studies. The Institute also works in close cooperation with the Committee on Ukrainian Studies, which supervises and coordinates the teaching of Ukrainian history, language, and literature at Harvard University.
    Publication of this book has been made possible by the Jaroslaw and Olha Duzey Publication Fund in Ukrainian Studies.

Отримано в дар від Harvard Ukrainian Research Institute.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Т3(4Укр)
В17

Baker, Mark R.

Peasants, Power, and Place: revolution in the villages of Kharkiv Province, 1914-1921 = Бейкер М.Р. Селянство, державна влада та місце: революція в селах Харківської області 1914-1921

/ Mark R. Baker. - Cambridge : Harvard University Press, 2016. - 286 p. - (Harvard series in Ukrainian studies). - Harvard Ukrainian Research Institute.
     The Harvard Ukrainian Research Institute was established in 1973 as an integral part of Harvard University. It supports research associates and visiting scholars who are engaged in projects concerned with all aspects of Ukrainian studies. The Institute also works in close cooperation with the Committee on Ukrainian Studies, which supervises and coordinates the teaching of Ukrainian history, language, and literature at Harvard University.
    Publication of this book has been made possible in part by the generous bequest of Paul Sawka.

Отримано в дар від Harvard Ukrainian Research Institute.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Т3(4Укр)
А24

After the Holodomor: the enduring impact of the great famine on Ukraine = Після Голодомору: довготривалий вплив Великого Голоду на Україну

/ editors: A. Graziosi, L.A. Hajda, H. Hryn. - Cambridge : Harvard University Press, 2013. - 284+35p. - Harvard Ukrainian Research Institute
     The Harvard Ukrainian Research Institute was established in 1973 as an integral part of Harvard University. It supports research associates and visiting scholars who are engaged in projects concerned with all aspects of Ukrainian studies. The Institute also works in close cooperation with the Committee on Ukrainian Studies, which supervises and coordinates the teaching of Ukrainian history, language, and literature at Harvard University.
    Publication of this book has been made possible by the )aroslaw and Olha Duzey Publication Fund in Ukrainian Studies, the Michael and Alexandra Lysyj Fund in Ukrainian Studies, the Stefan and Iwanna Rozankowskyj Ukrainian Fund, and the Alexander and Zenia Serafyn Family Fund for Ukrainian Studies.

Отримано в дар від Harvard Ukrainian Research Institute.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Жд
Ф627

Фирсов А.В.

Борис Никитич Воробьев - создатель первого авиационного мотора АО "МОТОР СИЧ"

/ А. В. Фирсов. - Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. - 118 с. - АТ "Мотор Січ". - ISBN 978-966-2906-66-0
     Книга посвящена жизни и деятельности выдающегося ученого, конструктора и исследователя Б. Н. Воробьева. Он стоял у истоков отечественного воздухоплавания, авиации и космонавтики. В книге описана его производственная, научная и педагогическая деятельность. Книга является первым достаточно полным изложением биографии Воробьева и написана на основе большого количества литературных источников и архивных материалов.
    Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей техники.

Получено в дар от АТ "Мотор Сич".

Выражаем благодарность за подаренную книгу!

Жд
В189

Варяник О.В.

Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье)

/ О. В. Варяник. - Запорожье : Мотор Сич, 2017. - 124 с. - АТ "Мотор Січ". - ISBN 978-966-2906-65-3
     Книга посвящена жизни и деятельности первого директора завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) Павлу Николаевичу Сыромятникову. Именно Сыромятников стоял у истоков авиационной эры завода "ДЕКА" (ныне АО "МОТОР СИЧ"), на котором в октябре 1916 года был выпущен двигатель М-100. Книга написана на основе уникальных архивных документов и воспоминаний родственников П. Н. Сыромятникова. Данное повествование является первым изложением его биографии.
    Издание представлено для широкого круга читателей, интересующихся историей авиации.

Получено в дар от АТ "Мотор Сич".

Выражаем благодарность за подаренную книгу!

Жд
Б748

Богуслаев В. А.

Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) - гений моторостроения

/ В. А. Богуслаев, А. В. Фирсов. - Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. - 108 с. - АТ "Мотор Січ". - ISBN 978-966-2906-64-6
     Книга посвящена жизни и деятельности выдающегося инженера, конструктора и изобретателя Бориса Григорьевича Луцкого, выходца с Украины, внесшего значительный вклад в развитие мирового моторо-, автомобиле- и самолетостроения. Отмечен его приоритет в создании многих конструкций двигателей внутреннего сгорания, автомобилей и самолетов. Описана его деятельность на благо Родины..
    Книга является первым изложением биографии Луцкого и написана на основе большого количества литературных источников и архивных материалов.
    Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей техники.

Получено в дар от АТ "Мотор Сич".

Выражаем благодарность за подаренную книгу!

Ш5(4Укр)
У455

Українська літературна критика XX століття : антологія у двох томах. Т. 2 : Літературні дискусії першої половини XX століття. Кн. 1

/ наук. ред. Віталій Дончик; відп. ред. Т. Головань. - К. : Наукова думка, 2016. - 678 с. - Вид-во "Наукова думка". - ISBN 978-966-00-1461-6 : 969.10
     У другому томі антології представлено найпомітніші літературні дискусії та відповідно творчість відомих критиків другої половини XX ст. Зважаючи на обсяг пропонованого увазі читача матеріалу цього періоду, видання здійснене у двох книгах.
    Перша книга тому охоплює 1960—1980-ті роки, репрезентуючи бурхливі полеміки довкола шістдесятництва, тривале обговорення проблем критики, її завдань і критеріїв та організовану журналом "Дніпро" (1980—1981) дискусію про так звану химерну прозу та ін. Хронологічні межі другої книги другого тому — 1980—1990-ті роки, критичні виступи цього періоду присвячені питанням модернізму і постмодернізму, генераційних змін, темі особистості в поезії тощо.
    Видання буде цікавим для фахового і пересічного читача, стане доброю підмогою для викладачів та студентів-філологів вищих навчальних закладів, учителів літератури в школах, ліцеях і гімназіях.

Отримано в дар від Видавництва “Наукова думка”.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

524
К889

Кудря Юрій Миколайович

Позагалактична астрономія : навч. посіб. Кн. 1 : Галактики: основні фізичні властивості

/ Ю. М. Кудря, І. Б. Вавилова. - К. : Наукова думка, 2016. - 342 с. - Вид-во "Наукова думка". - 296.90
     У першій книзі навчального посібника з позагалактичної астрономії розглянуто питання визначення морфології та основних фізичних і фотометричних властивостей нормальних галактик, а саме: їхні лінійні розміри, кінематику, світність і маси. Подано дані пронашу Галактику, методи встановлення відстаней до галактик, сучасні спостережувані огляди і каталоги галактик.
    Наведено як новітні спостережувані й теоретичні результати, так і усталені класичні погляди щодо галактик за даними в оптичному діапазоні електромагнітного спектра.
    Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і науковців із астрофізики і фізики, а також усіх, хто цікавиться позагалактичною астрономією.

Отримано в дар від Видавництва “Наукова думка”.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х0
Т417

Тимошенко Вера Ивановна

Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец XIX - начало XX вв.) : монографи

/В. И. Тимошенко. - Чернигов : Лозовой В.М., 2014. - 624 с. : порт. - ISBN 978-966-2765-97-7 : 130.00    В монографии излагаются теоретико-методологические основы исследования государства, которые разрабатывались представителями юридических, социологических и идеократических теорий в политико-правовой мысли Украины и России конца ХIХ-начала XX вв. Рассматриваются исторические и теоретические истоки указанных теорий. На основе разных методологических подходов исследуется понятие государства и его сущность. Акцентируется внимание на проблемах государственной власти, взаимосвязи государства и общества.
   Для учёных-юристов, философов, социологов, политологов, а также преподавателей, аспирантов и студентов соответствующих вузов и факультетов.

Отримано в дар

Х9(4Укр)301
А471

Алексєєв Валерій Марленович.

еоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : монографія

/ В. М. Алексєєв. - Чернівці : Технодрук, 2012. - 392 с. - ISBN 978-966-8658-92-1 : 50.00    Досліджено особливості управлінських процесів у контексті взаємовідносин держави та суспільства і доведено необхідність застосування громадівсько-державного управління в Україні. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою взаємовідносин держави та суспільства в управлінні.

Отримано в дар

Х9(4Укр)6
Р648

Розкриття злочинів у сфері виготовлення та збуту алкогольних напоїв : навчально-практичний посібник

/ В. А. Некрасов, А. М. Лисенко, С. В. Пеньков [та ін.]. - Одеса : Юридична література, 2009. - 160 с. : порт. - ISBN 978-966-419-082-1 : 40.00    У навчально-практичному посібнику висвітлено проблеми розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням та збутом алкогольних напоїв. Розкрито зміст оперативно-розшукової характеристики таких злочинів, а також правового регулювання діяльності правоохоронних органів щодо протидії незаконному виготовленню та збуту алкогольних напоїв.
   Особливу увагу приділено основним напрямам організації та тактиці виявлення та розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням та збутом алкогольних напоїв. Розглянуті проблемні питання організації та тактики взаємодії оперативних працівників і слідчих, оперативних підрозділів між собою та контролюючими органами у процесі виявлення та розкриття таких злочинів.
   Для працівників оперативних підрозділів, а також викладачів, науковців, слухачів і курсантів виших навчальних закладів правоохоронних органів, що готують оперативних працівників.

Отримано в дар

Ю937
Ф951

Фурман Анатолій Анатолійович

Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір : монографія

/ А. А. Фурман. - Одеса; Тернопіль : ОНПУ; ТНЕУ, 2016. - 312 с. - ISBN 978-966-654-440-0 : 160.00    Монографію присвячено теоретико-методологічному обгрунтуванню одного з найзагадковіших конструктів сучасної психології - концепту особистості, який сутнісно відображає ковітальний спосіб присутності людини у світі і цього наскрізь соціалізованого світу в засвіті її індивідуального Я. Уперше запропонована концептуальна модель ціннісно зорієнтованої особистості, що охоплює суголосся різнобічних рис-властивостей людини зі стійкою, але внутрішньо відкритою психодуховною організацією як носія і творця системи індивідуальних і суспільних вартостей, ціннісних орієнтацій, значень, смислів. Феноменологічно особистість як відеальнений спосіб життя оприявнюється в буттєвій екзистенції поєднаних модальностей у контексті проблемогенного ковітального довкілля, яке задає формат ціннісно-смислової поліфонії її присутності й самоздійснення в конкретному соціумі.
   Водночас буттєвий вимір її розвитку і самозреалізування містить також ноуменальний матеріал і непроявлену інтенційність персоніфікованих переживань, мотивів,учинкових дій та актів вольової поведінки. Інтегральним осереддям такої актуалізованої буттєвості є аксіосфера особистості як система полісмислових обріїв вчинкової життєактивності, що впорядковує у її свідомості та самосвідомості інтенційні й потенційні запити до самовизначення, самопізнання і самотворення.
   Для дослідників особистісного світу людини у його безперервному розвитку і зреалізуванні потенційних можливостей самовдосконалення та в індивідуальному способі життєздійснення, заснованому на чіткому розумінні нею власних цінностей і цілей, які гармонізують її взаємостосунки з довкіллям у смисловому просторі суспільного повсякдення.

Отримано в дар

Ю941
П32

Підбуцька Ніна Вікторівна

Психологічні основи професіоналізму інженера: структура, динаміка та закономірності розвитку : монографія

/Н. В. Підбуцька. - Харків : Діса плюс, 2016. - 296 с. - ISBN 978-617-7384-15-0 : 60.00    Розкрито проблему професійного становлення особистості, проаналізовано структуру та закономірності розвитку професіоналізму інженера протягом його професійного розвитку. Наведено результати дослідження особистості майбутнього інженера, його індивідуально-типологічних, характерологічних, пізнавальних особливостей. Акцентовано увагу на тих властивостях майбутнього інженера, які сприятимуть формуванню професіоналізму.
    Видання призначено для психологів, студентів, аспірантів і викладачів технічних навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться питанням психології особистості у процесі професійного розвитку

Отримано в дар

Ю959
Д75

Дробот Ольга Вячеславівна

Професійна свідомість керівника : навчальний посібник

/О. В. Дробот. - К. : Талком, 2016. - 340 с. - ISBN 978-617-7397-11-2 : 60.00    Представлений навчальний посібник враховує останні новітні наукові розробки, пов'язані з професійною свідомістю особистості керівника, призначається науковцям у галузях загальної, економічної, організаційної психології, психології управління та менеджменту, психології праці.
    Посібник адресовано студентам, аспірантам, викладачам факультетів психологічного й економічного профілю, практикуючим психологам в організаціях, всім тим хто цікавиться проблемами використання сучасних психологічних методів у теоретичному й практичному напрямку досліджень професійної свідомості особистості.

Отримано в дар

Х611
С324

Сердюк Павел Павлович

Относительное измерение интенсивности преступности : монография

/ П. П. Сердюк. - Запорожье : Кругозор, 2016. - 1000 с. : порт. - ISBN 978-617-7353-17-0 : 390.00    В книге исследуются вопросы относительного измерения интенсивности преступности. Монография также содержит результаты математической проверки достоверности существующих вычислений «тёмной цифры» преступности и виктимологических измерений виктимизации, которые сейчас кладут в основу выводов о достоверности статистических измерений преступности. Исследование включает изыскания, касающиеся математических и компьютерно-модуляционных измерений влияния количества населения на состояние преступности в обществе.
    Книга рассчитана на исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов, юридических и социологических факультетов, академий, институтов, лиц, которые интересуются вопросами криминологии.

Получено в дар

Х9(4Укр)6
С502

Сметаніна Наталія Володимирівна

Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології : монографія

/ Н. В. Сметаніна ; за заг. ред. В.В. Голіни. - Харків : Право, 2016. - 190 с. : порт. - ISBN 978-966-937-072-3 : 200.00    Монографію присвячено розв'язанню теоретичних і практичних питань визначення злочинності у сучасній кримінології. Проаналізовано історичний досвід визначення злочинності в радянській кримінології, розглянуто сучасні методологічні підходи до вивчення злочинності. Автором систематизовано основні визначення злочинності, встановлено межі її пізнання, наведено кримінологічну класифікацію проявів злочинності. На підставі проведеного аналізу запропоновано інформаційну модель злочинності в сучасній кримінології. У роботі надано пропозиції щодо вдосконалення визначення злочинності, кримінологічної класифікації злочинних проявів, кількісно-якісних показників злочинності та її ціни.
    Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів і факультетів, працівників правоохоронних органів, а також широкого загалу читачів.

Отримано в дар

Ю949
Ш379

Шевченко Н. Ф., Кучинова Н. М.

Креативна складова професійного мислення: практичний вимір : науково-практичний посібник

/ Н. Ф. Шевченко, Н. М. Кучинова. - Павлоград : ІМА-прес, 2016. - 110 с. - ISBN 978-966-331-571-3 : 30.00    У науково-практичному посібнику представлено теоретичні й практичні аспекти розвитку креативної складової професійного мислення маркетологів. Висвітлено поняття та розкрито структуру креативної складової професійного мислення маркетологів. Практична частина посібника спрямована на розвиток у майбутніх фахівців з маркетингу структурних компонентів креативної складової професійного мислення: мотиваційного, когнітивно-дивергентного, комунікативного та емоційно-вольового.
     Посібник рекомендується для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, психологів, студентів та всіх, хто вирішує завдання професійного розвитку.

Отримано в дар

Х9(4Укр)308
Н48

Некрасов В. А., Мельник В. І., Користін О. Є.

Концепція протидії економічній злочинності в контексті забезпечення економічної безпеки України та визначення місця органу фінансових розслідувань у цьому процесі : науковий проект

/ В. А. Некрасов, В. І. Мельник, О. Є. Користін. - К. : РВВ МВС України, 2016. - 46 с. - ISBN 978-966-373-817-8 : 25.00

Отримано в дар

Х9(4Укр)308
Н48

Некрасов В. А., Айдемський Є. В.

Боротьба зі злочинами у сфері грального бізнесу: оперативно-розшуковий аспект : монографія

/ В. А. Некрасов, Є. В. Айдемський. - К. : КНТ, 2015. - 164 с. - (Проблеми оперативно-розшукової діяльності). - ISBN 978-966-373-787-4 : 70.00    Монографія присвячена теоретико-правовим і організаційно-тактичним засадам запобігання злочинам у сфері грального бізнесу, їх виявлення та припинення. В роботі надано оперативно-розшукову характеристику злочинів у сфері грального бізнесу, встановлено такласифіковано пошукові ознаки таких злочинів у взаємозв'язку з технологіями злочинної діяльності. Запропоновано алгоритм документування злочинів у сфері грального бізнесу через визначення алгоритмічної матриці дій спеціальних робочих груп з відпрацюванням інформації, яка надходить до оперативних підрозділів. Висвітлено авторське бачення сутності, специфіки впливу й перспектив подальшої трансформації системи законодавчих і підзаконних актів на суспільні відносини, що виникають у зв'язку з припиненням протиправної діяльності з організації та проведення азартних ігор. Окреслено способи підвищення ефективності діяльності ОВС та ПМ із запобігання злочинам у сфері грального бізнесу, а також підходи щодо розуміння оперативної обстановки у сфері грального бізнесу, структурної будови характеру взаємозв'язків між підрозділами ПЗуСЕ та податкової міліції в системі протидії злочинам у сфері грального бізнесу. Визначено форми та напрями впливу злочинних угруповань на сферу грального бізнесу.
     Для працівників оперативних підрозділів, викладачів, науковців, слухачів і курсантів вищих навчальних закладів правоохоронних органів, що готують оперативних працівників.

Отримано в дар

Ш143.21
П358

Піхтовнікова Л. С., Гончарук О. М.

Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспект : монографія

/ Л. С. Піхтовнікова, О. М. Гончарук. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. - 176 с. - ISBN 978-966-285-335-3 : 90.00    У монографії досліджено англомовну прозову байку в єдності лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних і лінгвокогнітивних аспектів. Системний підхід дозволив дослідити процес самоорганізації дискурсу англомовної прозової байки, виявити синергетичні засади прагмастилістичних характеристик байки, дослідити її композиційно-стилістичну і композиційно-мовленнєву структуру, стильові риси, образи-символи, концепти. Акцентовано увагу на специфіці концептуального представлення тематики байок у англомовних авторів. Досліджено текстові концепти байок та їх фреймову розгортку. Описано механізм створення сатиричних кодів та колів іносказання в байці, а також мовленнєві стратегії, які базуються на цих кодах. Вперше для англомовної прозової байки визначено синергетичниймеханізм створення підтексту шляхом його поляризації із текстом.
     Для наукової роботи філологів: викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів філологічних спеціальностей.

Отримано в дар

Ш6
К431

Люди не зі страху. Українська сага : спогади

/ С. Кириченко. - К. : Смолоскип, 2013. - 920 с. - ISBN 978-966-2164-57-2 : 45.00    Спогади Світлани Кириченко, активної учасниці українського визвольного руху 60 – 80-х років минулого століття, відзначаються багатогранним змістом і своєрідним (художнім) стилем. Це історичного масштабу унікальні свідчення про себе та епоху, про відомі провідні постаті новітньої доби нашого національного пробудження, про десятки рядових творців суспільних обставин. До видання увійшли також вибрані статті авторки. З огляду на обмежений обсяг до нього не потрапили спогади про Василя Стуса "Птах піднебесний", що, сподіваємося, невдовзі побачать світ окремою книжкою.
     "Люди не зі страху" друкувалися в газеті "Молодь України", у журналах "Дніпро" і "Кур'єр Кривбасу", звучали на хвилях національного радіоканалу "Культура".

Отримано в дар від Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш6
С246

Вибрані твори

/ В. Свідзінський ; упоряд. Е. Соловей. - К. : Смолоскип, 2011. - 502 с. - (Розстріляне Відродження). - ISBN 978-966-2164-21-3 : 50.00    Видавництво "Смолоскип" продовжує серію "Розстріляне Відродження", пропонуючи увазі читачів поетичний доробок Володимира Свідзінського (1885-1941) – поета, котрий за життя не був поцінований належним чином, після загибелі тривалий час перебував у забутті й лише зараз повертається в українську літературу як одна з її найяскравіших і першорядних зірок. Крім оригінальної авторської спадщини, видання містить літературно-критичні статті й спогади, присвячені поетові, а також бібліографію та цікаві фотоматеріали.
     Може бути використане як посібник у школах і вищих навчальних закладах.

Отримано в дар від Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш6
А724

Вибрані твори

/ Б. І. Антонич ; упоряд. Д. Ільницький. - К. : Смолоскип, 2012. - 872 с. - ISBN 978-966-2164-35-0 : 50.00    Книга містить більшість творів із літературного доробку українського письменника Богдана Ігоря Антонича (1909-1937). Це шість поетичних збірок у повному обсязі, вибрані поезії з-поза збірок, лібрето опери "Довбуш", прозові твори і вибрані літературознавчі статті. У "Додатках" вміщено рецензії і статті, об'єднані в розділ "Рецептивний контекст", а також листи до Б. І. Антонича, спомини про нього та літературознавчі дослідження. Подано широку бібліографію і фотоматеріали.
     Подано широку бібліографію і фотоматеріали.
     Видання адресоване як науковій спільноті, так і широкому загалові читачів.

Отримано в дар від Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Э37
Р415

Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921-1939) : біографічний довідник

/ І. В. Бухарєва, В. М. Даниленко, В. М. Окіпнюк [та ін.]. - К. : Смолоскип, 2011. - 184 с. - ISBN 978-966-2164-38-1 : 20.00    Довідник містить біографічні відомості про репресованих священнослужителів і церковнослужителів Української Автокефальної Православної Церкви (з 1930 р. – Української Православної Церкви) в міжвоєнний період. Інформація грунтується на документах, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву Служби безпеки України.
     Для науковців, архівістів, релігієзнавців, усіх, хто цікавиться історією Церкви новітньої доби в Україні.

Отримано в дар від Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Т3(4Укр)
У455

Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918-1922) : документи і матеріали

/ упоряд.: В. Даниленко, Н. Кривець. - К. : Смолоскип, 2012. - 592 с. - ISBN 978-966-2164-49-7 : 27.42     Подані у збірнику документи і матеріали розкривають становлення і функціонування національного посольства України в Німеччині у 1918-1922 рр., взаємодію з іншими дипломатичними представництвами у країнах Європи, діяльність Військово-санітарної місії та місії Українського Червоного Хреста. Вперше опубліковані архівні документи висвітлюють українсько-німецькі відносини періоду Української революції, роль зовнішньополітичної служби та окремих дипломатів у відстоюванні політичних, економічних та культурнихінтересів України на міжнародній арені.
     Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією зовнішньої політики і дипломатії нашої держави у XX ст.

Отримано в дар від Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш6
Х656

Хмельковський Л.

Як ми жили: спогади про Головчинецький спеціальний дитячий будинок ім. Сталіна

/ Л. Хмельковський. - К. : Смолоскип, 2012. - 72 с. - ISBN 978-966-1676-40-3 : 7.94     Пропонуємо увазі читачів невеличку книжку споминів письменника й журналіста, багаторічного редактора газети української громади в США "Свобода" Льва Хмельковського. Майстерна оповідь про роки, проведені в дитячому будинку, сповнена авторських дотепів, іронії, ерудиції і просто вражає глибокою пам'яттю про ті давні часи. Ці мемуари вочевидь не залишать нікого байдужим, бо ж з них промовляє сама правда про те, "як ми жили"...

Отримано в дар від Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш5
Ч755

Чорновіл B.

Твори в десяти томах. Том 10 : Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1998 - березень 1999)

/ Вячеслав Чорновіл. - К. : Смолоскип, 2015. - 680 с. : порт. - Міжнародний благодійний фонд Вячеслава Чорновола. - ISBN 978-617-7173-38-9 : 60.00     У 10-й том Творів Вячеслава Чорновола в десяти томах увійшли, як і раніше, статті "Колонок редактора" газети "Час/ Time", виступи у Верховній Раді, документи НРУ, хроніка його діяльності. Це період за 1998 та три місяці 1999 років. У томі відображено намагання В. Чорновола об'єднати національно-демократичні сили, відновити зруйнований Рух. Безумовно, останній том важливий не тільки для характеристики діяльності Чорновола, а й для вивчення історії України, для аналізу подій того часу, з яких не зробленовисновків дотепер.
     Рекомендовано науковцям, студентам, дослідникам нашої історії.

Отримано в дар від Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш6
Ф337

Федорчук С.

Демонтаж лицемірства : статті

/ Станіслав Федорчук. - К. : Смолоскип, 2012. - 228 с. - (Українська публіцистика). - ISBN 678-966-2160-60-2 : 13.76     Книжка Станіслава Федорчука "Демонтаж лицемірства" розпочинає нову смолоскипівську серію "Українська публіцистика". Це збірник авторських статей, що протягом 2007-2012 рр. публікувались у різних мережевих і друкованих виданнях. Перед читачем постає не лише світ "невідомого Донбасу" та химерна пострадянська дійсність, а й інтелектуальна полеміка щодо вічних питань українського життя, його парадоксів і сподівань.
     Видання стане у пригоді всім, хто цікавиться нашою сучасністю і мислить критично.

Отримано в дар від Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш6
О-664

Орлов Ю.

Небезпечні думки : мемуари з російського життя

/ Юрій Орлов. - К. : Смолоскип, 2012. - 406 с. - ISBN 978-966-2164-20-6 : 22.60     Книжка "Небезпечні думки" відомого дисидента Юрія Орлова вже давно отримала визнання не лише на теренах колишнього СРСР, а й поза його межами. Це не просто мемуари, а, за висловом Євгена Сверстюка, своєрідна "інтелектуальна сповідь", чий морально здоровий дух наснажує, споріднює і підносить. Йдеться про становлення російського дисидента-правдолюба зокрема і становлення дисидентського руху в СРСР взагалі.
     Видання стане в пригоді всім, хто цікавиться історією і вболіває за правду.

Отримано в дар від Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш5
Г121

Гавдида Н.

Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого : монографія

/ Наталія Гавдида. - К. : Смолоскип, 2012. - 228 с. - (Українські студії). - ISBN 978-966-1673-41-0 : 15.58     Запропонована читачеві книга є першою в українському літературознавстві спробою інтерпретації словесного доробку Богдана Лепкого через живописні матриці, у контексті українсько-польських взаємин та культурної свідомості межі XIX-XX століть.
     Монографія базується на маловідомих матеріалах (поезіях, оповіданнях та мистецтвознавчих розвідках), які раніше не були об'єктом дослідження.
     Для науковців, студентів, вчителів української літератури, учнів старших класів та всіх, хто цікавиться творчістю Богдана Лепкого.

Отримано в дар від Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш69
К82

"Ужоси" українізації : статті

/ О. Кривдик. - К. : Смолоскип, 2012. - 352 с. - (Українська публіцистика). - ISBN 978-966-2164-56-5 : 18.70     Навіщо нам Україна? Чи може бути футбол національною ідеєю? Як убити в собі "помаранчевого лоха"? Про третю державну мову й ненасильницьку українізацію, євроросіян і москалів, "хохлоцид" та громадянську війну, дівчинку без ручок і падіння Берлінської стіни – у збірці статей політолога й активіста Остапа Кривдика, опублікованих "Українською правдою".
     Для україностурбованих, українозадуманих та українозамріяних, українокритичних, – але передусім україноцентричних читачів.

Отримано в дар від Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Т3(4Укр)

Г51

Київ в українській історії : Києвознавчі статті

/ І. Б. Гирич. - К. : Смолоскип, 2011. - 304 с. : іл. - ISBN 978-966-2164-39-8 : 35.00     Ця книжка є збірником статей і матеріалів з історії Києва, написаних істориком-дослідником протягом 1990-х – 2000-х років. Головною їх темою є значення Києва та його святинь в історії національно-визвольного руху XIX – початку XX ст. Читач знайде тут також дослідницького характеру статті з історичної топографії Печерська, діяльності Київського товариства охорони пам 'яток історії та мистецтва (1910), Музею переходової доби (1942), документи про потерпілі від більшовицьких обстрілів у січні 1918 р. київські церкви.
     Призначена для фахівців-києвознавців та всіх, хто цікавиться історією міста.

Отримано в дар від Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип”

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

X21
S53

Shenderovsky V.

May the Light of Science Never Die = Шендеровський В.; Нехай не гасне світ науки

/ Vasyl Shenderovsky. - Kiev : Akademperiodyka, 2016. - 388 p. - ISBN 978-966-360-313-1 : 200.00     This book contains 50 essays about Ukrainian scientists who have made a significant contribution to the world treasury of science and culture. The author narrates about prominent personalities whose names were silenced in the Soviet times, it was forbidden to write about them, and many of them were expunged from the scientific and cultural heritage of Ukraine. It is essential to publish biographies of famous Ukrainians because the history of world culture will not be complete without their accomplishments. Since only memory has a future, only a people knowing its history will never become a nation of the blind.
     This publication is aimed at pleasing a wide range of readers.

Отримано в дар від ВД "Академперіодика"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ч61
О-624

Основи судової журналістики : посібник

/ Людмила Опришко, Людмила Панкратова. – К., 2016. – 152 с. ISBN 978-966-138-025-6    Текст видання підготовлено медіа-юристами Людмилою Опришко та Людмилою Панкратовою, консультантами спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи "Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні", із використанням матеріалів посібника "Основи судової журналістики", створеного за підтримки проекту USAID "Україна: верховенство права" фахівцями-юристами Михайлом Буроменським, Олександром Сердюком та соціологом Іриною Підкурковою у 2009 році. Також у тексті використано матеріали Національного центру судів та ЗМІ (США), які підготував його директор І Гарі Генгстлер. Видання призначено для працівників ЗМІ та всіх інших осіб, зацікавлених у висвітленні діяльності судів за допомогою засобів масової інформації.

Отримано в дар

Т3(4Укр)
Р75

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

/ упоряд. П. Гай-Нижник. - К. : МП Леся, 2016. - 348 с. - ISBN 978-966-97599-1-7 : 180.00    У пропонованому збірнику містяться матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення", яка відбулася 2016 року в Києві.
    Автори статтей виклали власний поглядна історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, дали наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували російсько-українську війну, що розпочалася в 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України.
    Пропонується увазі державних органів влади, істориків, політологів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів й усіх, хто цікавиться новітньою історією України і є небайдужим до долі соборної і самостійної України.

Отримано в дар

Ф3
Р64

Розвиток громади : навч. посіб.

/ упоряд. Ю. Завадовська. - Львів : Кудла Г.Я., 2016. - 96 с. - 45.00Отримано в дар від ФРГО "Західноукраїнський ресурсний центр"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х9(4Укр)
М657

Місцеві вибори : фінальний звіт за результатами незалежного спостереження

/ О. Айвазовська, О. Неберикут, О. Клюжев [та ін.]. - Пятаков Ю.О., 2016. - 246 с. - Громодське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року: підсумковий звіт    

Отримано в дар від ВГО Громадянська мережа "Опора"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

{9(4Erh)
L85

Local Elections = Місцеві вибори : final report on independent observation results

/ O. Aivazovska, O. Neberykut, O. Kliuzhev [et al.]. - Piatakov Yu.O. Sp, 2016. - 246 p. - Civic monitoring of 2015 regular local election: final report. - 80.00    

Отримано в дар від ВГО Громадянська мережа "Опора"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ч11
К17

Українська культура: цивілізаційний вимір

/ Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2015. - 496 с. - ISBN 978-966-02-7752-6 : 120.00     З'ясовується сутність цивілізаційного розуміння культури, місце українського культурного ландшафту в українській регіональній цивілізації, у європейському та світовому цівілізаційному і культурному просторі. Викладено історіософське трактування взаємодії культури і цивілізації, джерельне, історіографічне та методологічне підгрунтя цивілізаційного осмислення української культури, її витоків, зародження і найважливіших етапів розвитку. Особлива увага звернута на сакральність давньоукраїнської культури, рубіжне значення прийняття християнства, роль писемності, книгодрукування, духовних цінностей епохи Ренесансу і Просвітництва, їх вплив на формування духовного світу України як чинника становлення української нації, на місце творчості Тараса Шевченка в кристалізації національної ідеї, в утвердженні ідентичності та соборності українства.
     Аналізуються руйнівні наслідки сталінських репресій, голодоморів та войовничого атеїзму для української культури, показано спротив радянському тоталітаризму з боку інтелектуального шістдесятництва та дисидентства. Значне місце відведено розвитку культури в умовах незалежності України, сучасних євроінтеграційних та глобалізаційних процесів, спротиву російській культурній, медійній та духовній експансії і військовій агресії.
     Розрахована на науковців і викладачів історії, культурології, філософії, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться історією української культури, методологією її цивілізаційного пізнання.

Отримано в дар від видавеця ПП Лисенко Миколи Михайловича

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Т3(0)
К672

Живи, и умирать не надо! Творческое наследие Владислава Эллиса и Владимира Одинокова. 1945-1947 гг. : стихи и иллюстрации, созданные в лагере для перемещенных лиц

/ А. Корнев, В. Тарасов, С. Эллис. - Харьков : Раритети України, 2016. - 112 с. : ил. - ISBN 978-966-2408-65-2 : 130.00    В основе издания – подлинный рукописный юмористический "журнал", созданный Владиславом Эллисом (тексты) и Владимиром Одиноковым (рисунки) в лагере ДиПи (Пазинг-Мюнхен) в 1946-1947 гг.
    Книга является первым изданным в Украине "изобразительным следом" в истории лагерей "для переметенных лиц" (ДиПи), которые европейские и американские союзники открывали на территории Германии после Второй мировой войны. Трагические военное лихолетье приводило в эти лагеря бывших советских граждан, которых на их родине зачастую ожидал совсем другой "прием" – сталинский Гулаг.     Владислав Эллис и Владимир Одиноков со временем стали успешными деятелями эмиграции "второй волны", работали, творили, оставили свой вклад в культуре. Поэтому над созданием книги также работал творческий коллектив историков, культурологов, искусствоведов.
    Издание предназначено для всех, кто интересуется историей и культурой второй половины XX века в «человеческом» измерении.

Отримано в дар від видавництва "Рарітети України"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ю9
В522

Вирішення конфліктів : навч. посіб.

/ упоряд. М. Філяк. - Львів : Кудла Г.Я., 2016. - 96 с. - 45.00Отримано в дар від ФРГО "Західноукраїнський ресурсний центр"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

У05
С833

Стратегічне та оперативне планування : навч. посіб.

/ упоряд. Ю.Завадовська. - Львів : Кудла Г.Я., 2016. - 96 с. - 45.00Отримано в дар від ФРГО "Західноукраїнський ресурсний центр"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ч11
У677

Управління комунікаціями та зв'язки з громадськістю : навч. посіб.

/ упоряд. М. Філяк. - Львів : Кудла Г.Я., 2016. - 96 с. - 45.00Отримано в дар від ФРГО "Західноукраїнський ресурсний центр"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

У2
У677

Управління фінансами та фандрейзинг : навч. посіб.

/ упоряд. М. Філяк. - Львів : Кудла Г.Я., 2016. - 96 с. - 45.00Отримано в дар від ФРГО "Західноукраїнський ресурсний центр"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш10
Т191

Образ перебудови (1985-1991) в сучасній історіографії: проблема термінології та інтерпретації

/ В. В. Тарасов. - Харків : Раритети України, 2016. - 120 с. - ISBN 978-966-2408-66-9 : 65.00Отримано в дар від видавництва "Рарітети України"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

С7
Ж728

Жінки та чоловіки в Запорізькій області : статичний збірник

/ за ред. Т.В. Захарової. - Запоріжжя, 2016. - 103 с. - 100.00    До відома користувачів: у збірнику інформацію по Україні за 2014 та 2015 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. Дані по Донецькій та Луганській областях можуть бути уточнені.
    Збірник розрахований на широке коло користувачів.

Отримано в дар від Запорізького благодійного фонду "Єдність" за майбутнє"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ф3(4Укр)
П504

Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами : монографія

/ Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, С. Г. Брехаря [та ін.]. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2016. - 488 с. - ISBN 978-966-02-7950-6 : 105.00     У монографії досліджуються взаємовідносини влади та опозиції в Україні. На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних джерел розкриваються основні етапи формування влади та опозиції в сучасній Україні, визначається європейський курс держави. Поряд з аналізом процесів, які відбуваються в Україні, у монографії розглядаються взаємовідносини влади та опозиції в Росії, Білорусії, Молдові, інших країнах СНД і Балтїі, Східної і Західної Європи. У післямові розглядаються виклики, які постали перед сучасною владою. Робота розрахована на науковців, суспільствознавців, студентів, усіх тих. хто цікавиться політичними проблемами сучасної України.

Отримано в дар від видавеця ПП Лисенко Миколи Михайловича

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

З-3
А761

Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об'єктів генерування, транспортування та споживання теплової енергії

/ за ред. В.П. Бабак. - К., 2016. - 298 с. - ISBN 978-966-02-7967-4 : 90.00     В монографії розглянуті сучасні методи і засоби моніторингу теплоенергетичного обладнання на етапах генерування, транспортування та споживання теплової енергії, методи та засоби контролю якості палива, нові перетворювачі теплового потоку для систем моніторингу та діагностики енергетичного обладнання, моделі акустичних діагностичних сигналів та методи їх статистичного опрацювання, можливості створення систем шумової діагностики на прикладі пошуку витоку рідини в трубопроводах, викладені основні результати дослідження їх характеристик, розглянуті особливості програмного забезпечення розроблених систем та приклади апаратурної реалізації.
     Для наукових співробітників, інженерів, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, що займаються проблемами моніторингу та діагностики технічних об'єктів.

Отримано в дар від Інституту технічної теплофізики НАН України

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

59
А391

Иксодовые клещи городских ландшафтов г. Киева : моногр.

/ И. А. Акимов, И. В. Небогаткин. - К., 2016. - 156 с. : ил. - ISBN 978-966-02-7840-0 : 140.00     Изучено видовое разнообразие иксодовых клещей города Киева, особенности паразитирования иксодид на различных животных в естественных условиях и в условиях города за период с 1985 по 2015 годы, урбозоологические особенности существования клещей в мегаполисе. Исследованы закономерности распространения иксодид в Киеве и изучены возможные эпизоотологические последствия увеличения современных мегаполисов за счет прилегающих территорий. Выяснены трансформации численности иксодовых клещей города во времени и пространстве и современные тенденции распространения этих клещей в условиях мегаполиса, исследованы и отработаны способы уменьшения количества этих кровососов в местах активного отдыха горожан в урбанистических ландшафтах. Проведено зонирование города с учетом клещевой опасности и предоставлены рекомендации соответствующим учреждениям и организациям.
     Монография рассчитана на акарологов, зоологов, ветеринаров, эпидемиологов, студентов и преподавателей соответствующих дисциплин высших и специализированных учебных заведений, любителей домашних животных.

Отримано в дар від Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш10
А187

Авдеенко С. И.

Елена и Борис Жуковы. Жизнь – искусству

/ Сергей Иванович Авдеенко. - Мелитополь : ИД Мелитопольской городской типографии, 2016. - 66 с. - ISBN 978-966-197-429-5 : 50.00     Таврическая земля всегда была щедра на таланты. В изобразительной студии Мелитопольского Дворца пионеров, которой руководил замечательный педагог Иларий Чубич, занимались сестра и брат Жуковы, которые оставили свой след в изобразительном искусстве.
     Елена Жукова (1940-2014) известна как искусствовед, автор многих публикаций по истории русского искусства конца XIX – первой половины XX веков, эксперт, обладавший обширнейшими знаниями в этой области. Она много лет проработала в одной из лучших картинных галерей мира – Государственной Третьяковской галерее в Москве.
     Ее брат Борис Жуков (1948-2007) известен как художник кино и театра. Его картины, эскизы сейчас украшают музеи США. К сожалению, в Украине его творчество меньше известно. Автору книги – писателю Сергею Авдеенко – удалось показать различные грани жизни этих талантливых людей.

Получено в дар

Х9(4Укр)
З-296

Заохочення у службовому праві : навч. посібник

/ авт. кол.: Н.О. Армаш, Ю.А. Берлач, І.В. Болокан та ін.; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. - К. : Ін Юре, 2017. - 360 с. - ISBN 978-966-313-546-5 : 180.00
     У навчальному посібнику в систематизованому вигляді подається характеристика заохочень різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування в Україні. Окрема увага приділяється особливостям заохочень публічних службовців у зарубіжних країнах.
    Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Отримано в дар

Ш143
К612

Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості (англійська) : практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки "Правознавство"

/ Т. О. Коломоєць, С. Г. Вавіліна. - Запоріжжя : Гельветика, 2016. - 104 с. - ISBN 978-966-916-180-2 : 70.00     У монографії розкрито інформаційну культуру особистості в соціально-комунікаційному вимірі. Досліджено сучасні соціально-комунікаційні технології формування культури спілкування читачів книг та їх авторів. Описано досвід Класичного приватного університету з виховання інформаційної та медіакультури. Порушено актуальні проблеми культури дитячого видання та самоосвітніх видані, як засобу формування культури особистості.
    Для науковців і працівників галузі соціальних комунікацій.

Отримано в дар

Ч6
С692

Соціальні комунікації в сучасному інформаційному суспільстві : монографія

/ О. В. Богуславський, А. О. Бессараб, І. М. Дяченко [та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - 208 с. - ISBN 978-966-414-213-4 : 60.00Отримано в дар

Ч61
В42

Видавничий інформаційний продукт у сучасному суспільстві : монографія

/ І. Антоненко, А. Бессараб, О. Богуславський [та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - 164 с. - ISBN 978-966-414-210-3 : 55.00     У монографії розкрито інформаційну культуру особистості в соціально-комунікаційному вимірі. Досліджено сучасні соціально-комунікаційні технології формування культури спілкування читачів книг та їх авторів. Описано досвід Класичного приватного університету з виховання інформаційної та медіакультури. Порушено актуальні проблеми культури дитячого видання та самоосвітніх видані, як засобу формування культури особистості.
    Для науковців і працівників галузі соціальних комунікацій.

Отримано в дар

Ш5(4Укр)
Т515

Токмань Г. Л.

Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту

/ Ганна Леонідівна Токмань ; вибрані студії. - Ніжин : Видавець Лисенко М.М., 2016. - 336 с. - ISBN 978-617-640-285-5 : 120.00     Розглянуто особливості популізму в Україні в умовах сучасного політичного процесу та історичний приклад зарубіжних країн. Особлива увага приділяється аналізу трансформації популізму в посткомуністичних суспільствах .
    Книга розрахована на політологів, державних службовців, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться теоретичними та практичними проблемами політичних ідеологій, політичних рухів та політичних технологій.

Отримано в дар

Ф05
К469

Кіянка І. Б.

Популізм в історії та сучасності: ідеологічні течії, рухи та політичні технології : монографія

/ І. Б. Кіянка. - Львів : Простір-М, 2016. - 387 с. - ISBN 978-617-7501-04-5 : 100.00     Розглянуто особливості популізму в Україні в умовах сучасного політичного процесу та історичний приклад зарубіжних країн. Особлива увага приділяється аналізу трансформації популізму в посткомуністичних суспільствах .
    Книга розрахована на політологів, державних службовців, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться теоретичними та практичними проблемами політичних ідеологій, політичних рухів та політичних технологій.

Отримано в дар

Х301
К21

Карабін Т. О.

Розподіл повноважень публічної адміністрації : монографія

/ Тетяна Олександрівна Карабін. - Ужгород : Гражда, 2016. - 220 с. - ISBN 978-966-176-122-2 : 90.00    Монографія присвячена комплексному дослідженню проблем теорії, методології і практики розподілу повноважень публічної адміністрації. Розкрито зміст правових характеристик розподілу повноважень, його форм та інструментів. Значна увага приділена аналізу ролі європейських принципів права в розподілі повноважень публічної адміністрації, а також децентралізації як динамічному виразу даного розподілу. Розподіл повноважень публічної адміністрації по-вертикалі, по-горизонталі та повноважень між органами із різною природою проведений на основі чинної вітчизняної нормативно-правової бази, адміністративних актів владних суб'єктів, а також судової практики адміністративних судів.
    Може бути рекомендована для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, працівників публічної служби та використана при вивченні дисципліни "Адміністративне право".

Отримано в дар

Ш5
А187

Авдеенко С. И.

Сергей Туренко. Жизнь в двадцать пять свечей

/ Сергей Иванович Авдеенко. - Мелитополь : ИД Мелитопольской городской типографии, 2016. - 106 с. - ISBN 978-966-197-441-7 : 65.00    Жизнь поэта из Мелитополя Сергея Туренко яркая и одновременно трагическая. В ранних стихах он предсказал свою смерть в двадцать пять лет. Возможно, это была юношеская бравада. Но судьбу нельзя искушать. Сергей попытался и погиб в самом расцвете своих жизненных и творческих сил. С тех пор миновало сорок лет.
     В этой книге, кроме повествования о жизни героя, собраны его стихи, многие из которых были неизвестны читателям.

Получено в дар

Ш6
А187

Авдеенко С. И.

От всей души: рассказы, были, сказки

/ Сергей Иванович Авдеенко. - Мелитополь : Люкс, 2016. - 128 с. - ISBN 978-617-7218-23-3 : 85.00    В новую книгу писателя Сергея Авдеенко вошли рассказы, были, сказки для младшего школьного возраста. Некоторые из них публиковались в газетах и журналах, а также входили в состав предыдущих книг для детей "Медали" и "Ромкины журавли".
     Все произведения получили положительные отклики читателей.

Получено в дар

Ш5
А187

Авдеенко С. И.

О тех, кого помню: литературные портреты

/ Сергей Иванович Авдеенко. - Мелитополь : ИД Мелитопольской городской типографии, 2016. - 212 с. - ISBN 978-966-197-414-1 : 120.00    Часто читатель узнает о том или ином авторе, прочитав его произведение. Иногда у него появляется желание узнать о понравившемся ему авторе больше. Если это известный писатель, то и биография его на виду. Но есть литераторы, которые известны в определенном регионе страны. Об этих людях часто приходится собирать информацию по крупицам.
     Писатель Сергей Авдеенко создал литературные портреты людей, которые в разные годы жили и творили в городе Мелитополе Запорожской области. Возможно, ознакомившись с этой книгой, читатель откроет для себя новую грань творчества этих людей.

Получено в дар
© 2017 Запорізький національний університет