Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2018 року34(100+477)
К775

Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. Т. 1 : Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / наук. ред. 1-го т. А.Г. Бульвінський; редкол. 1-го т.: А.І. Кудряченко (голова) та ін. - К. : Фенікс, 2017. - 564 с. - (100-річ. НАНУ та 25-річ. Ін-ту всесвіт. іст. НАНУ присвяч.). - ISBN 978-966-136-473-7;978-966-136-474-4(т.1) : 150.00

     Енциклопедія "Країни світу і Україна" - перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про країни світу, який у деталізованому форматі подає універсальні та науково вивірені матеріали про історію країн упродовж всього історичного часу, їх політичну систему та особливості економічного зростання з другої половини XX ст. до сьогодення, історичні зв'язки з Україною в минулому та на сучасному етапі, об'єкти культурно-цивілізаційної спадщини та інші дані.
    У першому томі подано 28 статей про країни Північної, Західної та Південної Європи. Розрахована на широке коло читачів.


81'1(075.8)
В858

Вступ до мовознавства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Голубовська, С. М. Лучканин, В. Ф. Чемес [та ін.] ; за ред. І.О. Голубовської. - К. : ВЦ "Академія", 2016. - 320 с. - (Alma mater+: (Альма-матер): (новітні навчальні видання для студентів)). - ISBN 978-966-580-487-1;978-966-580-310-2(сер.) : 154.00

     Серед навчальних видань для студентів цей підручник вирізняють інноваційний підхід і сучасний погляд на питання, які визначають його тематичну структуру і зміст. У ньому узагальнено знання про мову, сформовані за всю історію мовознавства, з урахуванням ключових концептів порівняльно-історичної, системно-структурної і сучасної антропологічної лінгвістики.
    Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться культурологам, антропологам, історикам, журналістам і всім тим, хто цікавиться мовознавчою проблематикою


911.3:712.2(076.5)
Д814

Дудка Інна Геннадіївна

Ландшафтознавство : практикум : [лаб. роботи до курсу "Основи ландшафтознавства" для студ. геогр. спец. вищ. навч. закл., та ін. ] / І. Г. Дудка, Б. О. Чернов. - К. : КНТ, 2016. - 198 с. - ISBN 978-966-373-794-2 : 150.00

    У практикумі вміщено лабораторні роботи до курсу «Основи ландшафтознавства» для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів України, запитання-завдання для перевірки опанованими знаннями з ландшафтознавства, теми для самостійного опрацювання, творчі завдання, список рекомендованої літератури, словник-довідник фізико-географічних і ландшафтознавчих термінів і понять, додатки, наприкінці вміщено тести для перевірки рівня засвоєння знань в умовах кредитно-модульної підготовки фахівців.Крім того, автори вводять в окремі теми додатковий матеріал, який, крім збагачення знань студентів, допоможе їм краще зрозуміти методику виконання практичних і самостійних завдань і, як вважається, спонукатиме студентів на власні пошукові дослідження, щопритаманно сучасному Учителю


811.112.2'373(075.8)
Л371

Левицький Віктор Васильович

Лексикологія німецької мови : [посіб. для студ. та асп. ун-тів] / В. В. Левицький. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 392 с. : порт. - ISBN 978-966-382-522-9 : 90.00

     У посібнику розглядаються основні проблеми лексикології німецької мови -семасіологія, фразеологія, словотвір, ономастика, словниковий склад мови і лексикографія. Значну увагу приділено методам дослідження словникового складу мови, в тому числі методам, що використовують у когнітивній лінгвістиці, квантитативній лінгвістиці, психолінгвістиці і структурній лінгвістиці. До теоретичної частини посібника додано Практикум, що містить різноманітні питання і завдання, список літератури і предметний покажчик.
    Для студентів та аспірантів університетів, які навчаються за спеціальністю «німецька мова»


373.2-027.22:796
П358

Пихтіна Ніна Порфиріївна

Теорія і методика ігрової діяльності дітей : навчальний посібник / Н. П. Пихтіна. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - 268 с. - 220.00

     Зміст навчального посібника розроблений відповідно до навчальної програми "Теорія і методика ігрової діяльності дітей". Змістові модулі стосуються теоретичних аспектів застосування гри у роботі з дітьми, аналізу гри як засобу соціалізації дитини, організації і педагогічного керівництва творчими іграми та іграми з правилами, навчально-виховних і корекційно-терапевтичних можливостей гри.
    Може бути доцільним для використання студентами спеціальності "Дошкільна освіта", викладачам, фахівцям закладів дошкільної освіти, батькам дошкільників


159.97:159.922.7(075.8)
К828

Кричковська Тетяна Домініківна

Психологія аномального розвитку : навч. посіб. [для студ., які здобув. фах психол. зі спец. "Клінічна психологія" та ін.] / Т. Д. Кричковська. - К. : КНТ, 2016. - 166 с. - ISBN 978-966-373-814-7 : 160.00

     У навчальному посібнику представлені основні теоретичні положення психології аномального розвитку, розкриті проблеми класифікації психічного дизонтогенезу та охарактеризовано його варіанти, проаналізовані проблеми порушень психічного розвитку дітей на різних вікових етапах, а також розкриті питання психологічної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку.
    Пропонується студентам. які здобувають фах психолога зі спеціалізацією "Клінічна психологія", практичним психологам, дефектологам, а гакож усім, комуне байдужі проблеми сучасних дітей


712.3(038)
Т352

Термінологічний словник-довідник фахівця з садово-паркового будівництва і ландшафтної архітектури : [навч. посіб. для студ., які навч. за спец. 206 "Садово-паркое господарство" та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 140 с. - ISBN 978-966-373-773-7 : 175.00

     Навчальний посібник, призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 206 «садово-паркове господарство» та для фахівців з озеленення і ландшафтного будівництва. а також тих хто цікавляться питаннями садово-паркового будівництва.


94(477):929"1987/1921"
У455

Українська Держава - жорсткі уроки. Павло Скоропадський : Погляд через 100 років / К. Галушко, Ю. Терещенко, І. Гирич [та ін.] ; під заг. ред. К. Галушка. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 336 с. : іл. - (Проект "LікБез". Історичний фронт). - ISBN 978-617-12-5092-5 : 120.00

    


591.1:636(076.5)
Ф504

Фізіологія сільськогосподарських тварин (практикум) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. I-IV рівн. акредит. напр. підгот. 6.090102-"Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва", виклад., наук. співробіт., асп. і спец. тварин. / А. Й. Мазуркевич, В. О. Трокоз, В. І. Карповський [та ін.] ; за заг. ред.: А.Й. Мазуркевича, В.О. Трокоза. - вид. 2-ге, доопр. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 240 с. - ISBN 978-617-673-352-2 : 96.00

     Зміст посібника цілком відповідає сучасній навчальній програмі підготовки бакалаврів і магіістрів напряму "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", вимогам Державного стандарту вищої освіти й максимально враховує позитивні тенденції розвитку аграрної освіти, загальнобіологічних наук. Стисло викладено теоретичний матеріал з фізіології сільськогосподарських тварин та подано методики проведення лабораторних робіт із контрольними запитаннями з курсу "Фізіологія сільськогосподарських тварин".
    Для студентів ВУЗів I—ІV рівнів акредитації напрямку підготовки 6.090102 - "Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва", викладачів, наукових співробітників, аспірантів і спеціалістів тваринництва


621.039.5
Т343

Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок : монография / А. В. Носовский, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко [и др.]. - Чернобыль : Институт проблем безопасности АЗС, 2017. - 624 с. - (К 100 летию Национальной академии наук Украины). - ISBN 978-966-02-8313-8;978-966-02-5763-4(сер.) : 144.00

     Представлены результаты системного анализа нерешенных теплофизических проблем повышения эксплуатационной надежности и безопасности ядерных энергоустановок АЭС с водо-водяными реакторами типа ВВЭР. Значительное внимание уделено подходам и путям решения задач раннего оперативного обнаружения в автоматической диагностики начальных фаз потенциально опасных отклонений параметров теплогидравлических режимов активных зон на основе интеллектуальных молелей обработки и анализа стохастических диагностических сигналов штатных систем внутриреакторного контроля ядерных энергоустановок. Рассмотрены практические подходы к управлению эксплуатационным ресурсом ядерных энергоустановок на основе создания необходимых предпосылок для практической реализации ремонтных операций в соответствии с реальным техническим состоянием основного оборудования.
    Предназначена для научных работников, специалистов ядерной энергетики, а также для аспирантов и студентов.


631.4(075.8)
П476

Позняк Степан Павлович

Актуальні проблеми грунтознавства і географії грунтів : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. та ін.] / С. П. Позняк. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. - 272 с. - ISBN 978-617-10-0246-3 : 145.00

     Систематизовано та узагальнено відомості про генезу, географію і екологію грунтів, методи дослідження грунтів, роль і значення грунту в біосфері. Подано аналіз сучасних уявлень про грунтознавство як фундаментальну науку, предметом дослідження якої є унікальне природне тіло і ресурс - грунт. Висвітлено роль грунтознавства у вирішенні глобальних проблем людства щодо забезпечення продовольством і збереження природного середовища.
    Для студентів і аспірантів географічних, геологічних, біологічних, екологічних та інших природничих спеціальностей, агротехнологічних і землевпорядних спеціальностей аграрних вузів, а також для працівників науково-дослідних закладів.


94(438+430)"12/14"
Г672

Горбач Тимур Сергійович

Inter pacem et bellum: Польща і Німецький орден у XIII - на початку XV ст. : [монографія] / Т. С. Горбач. - К. : НБУ ім. В.Вернадського, 2017. - 200 с. - ISBN 978-966-02-8163-9(друк. вид.) : 133.71

     Пропонована книга є першим україномовним синтезом з історії військово-дипломатичних відносин Польщі і Німецького ордену в XIII - на початку XV ст. У монографії на основі широкого комплексу наративних та актових джерел послідовно розкриті причини та передумови, що призвели до польсько-орденського політичного та збройного протистояння в XIV — першому десятилітті XV ст., з'ясовані його наслідки для подальшого розвитку обох держав. Особливу увагу приділено дослідженню характеру та форм співпраці польських князів з Орденом на початковому етапі його перебування в Пруссії, а також участі польського рицарства у прусських походах європейської знаті. Встановлено, в який спосіб відбувалося розв'язання двосторонніх конфліктів Польського королівства з державою Німецького ордену в Пруссії. Спростовано поширене твердження про винятково антагоністичну модель польсько-орденського співіснування.
    Видання розраховане на широке коло дослідників та всіх, хто цікавиться історією європейського середньовіччя.


316.624-053.6
П358

Пихтіна Ніна Порфиріївна

Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти : навчальний посібник для використання у загальноосвітніх навчальних закладах та ін. / Н. П. Пихтіна, М. П. Пихтін, Т. Є. Федорченко ; за заг. ред. В.М. Оджеховської. - Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2014. - 400 с. - ISBN 978-617-527-114-8 : 230.00

     У навчальному посібнику представлені теоретичні та методичні аспекти комплексної профілактики девіантної поведінки дітей та молоді Проаналізовані найбільш поширені в учнівському та молодіжному середовищі форми відхилень у поведінці. Охарактеризовані особливості первинної, вторинної і третинної профілактики психолого-педагогічними та соціально-правовими засобами.
    Доцільний для використання педагогами загальноосвітніх навчальних закладів, студентами педагогічних спеціальностей, викладачами, соціальними педагогами, практичними психологами, батьками


378.091.313
П791

Проектна діяльність у технологічній освіті : монографія. - К. : КНТ, 2015. - 214 с. : іл. - ISBN 978-966-373-790-4 : 165.00

    Посібник є узагальненням результатів наукових досліджень фахівців з проблеми сучасних форм організації проектної діяльності у вищій та середніїї школах. Вченими розкрито актуальні проблеми підготовки учнів та студентів до проектної діяльності, висвітлено та подано приклади різних видів технологічних проектів. Матеріали науково-методичного посібника будуть корисними для студентів, магістрантів, вчителів та викладачів вищої школи


351.743(477)(075.8)
Т157

Тактико-спеціальна підготовка (тактика професійної діяльності) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. реком. МОНУ / Олексан. Васил. Кривенко, Волод. Григор. Гриценко, Олексан. Серг. Юнін [та ін.] ; під заг. ред. В.П. Пєткова. - 2-ге вид., змін. та допов. - К. : КНТ, 2015. - 352 с. - ISBN 978-966-373-756-0 : 230.00

     Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Тактико-спеціальна підготовка", яка викладається у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням специфіки діяльності органів внутрішніх справ у сучасних умовах, під час виникнення надзвичайних ситуацій. Містить в собі загальні положення тактико-спеціальної підготовки, структуру та основнв завдання органів внутрішніх справ під час організації охорони громадського порядку у різних умовах оперативної обстановки. Розрахований на слухачів та курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України, а також магістрів, викладачів та практичних працівників органів внутрішніх справ, слухачів заочного відділення та курсів початкової підготовкикандидатів на службу в ОВС на посади рядового та молодшого начальницького складу підрозділів патрульної служби


159.9:351.741(075.8)
Р65

Розов Віталій Ігорович

Психологія особистісної безпеки правоохоронців : науково-практичний посібник / В. І. Розов. - К. : КНТ, 2017. - 130 с. - ISBN 978-966-373-828-4 : 145.00

    Посібник присвячений психологічному аналізу проблеми особистісної безпеки правоохоронців, яка розглядається як системне структурно-функціональне явище, що включає в себе мотиваційні, когнітивні (інформаційні), емоційні, вольові, комунікативні, психосоматичні, фізичні, поведінкові та інші складові. Уточнюється роль та наголошується на проблемі безпечної поведінки співробітників правоохоронних органів в службових та позаслужбових небезпечних ситуаціях.
    Для співробітників правоохоронних органів, студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів, психологів, юристів, фахівців, що виконують функції психологічного супроводження суб'єктів правоохоронної діяльності


821.161.2'06
В71

Вольвач Павло Іванович

Кляса : роман / П. І. Вольвач. - Харків : Фоліо, 2010. - 444 с. : порт. - (Графіті (graffiti)). - ISBN 978-966-03-4941-4 : 45.00

    Місце — пролетарськеЗапоріжжя, Другий Шевченківський мікрорайон.
    Час — кінець вісімдесятих, дивна суміш свободи й несвободи.
    Людина — його кличуть Павло, Паша, Пашок, або, як іноді каже найкращий друг Єгор, Павличко. Він чекає... Чекає, що його «життяна 140 рублів», які платять у художній майстерні заводу, колись зміниться. Але як це зробити, Пашок не знає.
    Місце, час і людина разом — героі роману «Кляса» Павла Вольвача, сильної і правдивої оповіді про життя індустріального міста. Це те, шо варто читати...


796.015:796.332
К727

Костюкевич Виктор Митрофанович

Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки : монография / В. М. Костюкевич. - 2-е изд. - К. : КНТ, 2016. - 684 с. : порт. - ISBN 978-966-373-803-1 : 580.00

    В монографии обоснованы научно-методические подходы по управлению тренировочным процессом футболистов высокой квалификации в годичном цикле подготовки. Харектеризуются основные пути оптимизации подготовки футболистов с применением методов моделирования и программирования. Определены модели подготовленности и соревновательной деятельности футболистов.
    Для тренеров, преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов, научных сотрудников.


37.015.313(075.8)
К203

Каплінський Василь Васильович

Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури : навчальний посібник / В. В. Каплінський, І. О. Асаулюк. - К. : б. в., 2017. - 292 с. : іл. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi56/0041390.pdf. - ISBN 978-611-01-1061-7 : 220.00

     У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи виховної діяльності вчителя фізичної культури з урахуванням особливостей його професійної діяльності. Практичний, методичний та ілюстративний компоненти змісту розміщенона електронних носіях інформації, які додаються


338.46
Б811

Бондарь К. Л.

Бары и рестораны: организация обслуживания : [рактическое пособие] / К. Л. Бондарь, Р. С. Коваленко. - К. : СВАРОГ, 2017. - 320 с. - (на обл. и корешке назв. кн. без авт.). - ISBN 966-8970-82-9 : 180.00

     Приводятся классификации ресторанов и баров, вопросы организации их работы, должностные обязанности и профессиональная этика работников, требования к производственным и торговым помещениям. Рассматриваются виды оборудования, мебель, посуда, инвентарь и проч. подготовка к работе, меню блюд и напитков, техника безопасности


581
Г372

Гербарна колекція Е.Е. Ліндеманна : монографія / уклад.: С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва, В.В. Немерцалов. - Одеса : Освіта України, 2017. - 776 с. - (Скарби гербарію ОНУ (MSUD)). - ISBN 978-617-7366-39-2 : 86.00

     В монографії представлені результати інвентаризації та опрацювання Іменної історичної колекції Е. Е. Ліндеманна, яка входить до складу гербарію Одеського національного університету імені І. І.. Мечникова (MSUD). Наведений каталог існуючої колекції, коротко представлені відомості про вчених, збори яких увійшли до цієї колекції.
    Книга призначена для ботаніків, істориків науки, фахівців гербарної справи, викладачів та студентів природничих факультетів.


581
Г372

Гербарна колекція Г.Й. Потапенка : монографія / уклад.: С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, В.В. Немерцалов, Н.В. Герасимюк, Т.В. Васильєва. - Одеса : Освіта України, 2014. - 112 с. - (Скарби гербарію ОНУ (MSUD)). - ISBN 978-617-7111-82-4 : 26.00

     У монографії представлені результати інвентаризації та опрацювання зборів Й. К. Пачоського, які входять до колекції Вищих Жіночих Педагогічних курсів, що є однією з перлин гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD), який внесено до переліку об'єктів, що становлять національне надбання України.     Книга призначена для ботаніків, істориків науки, фахівців гербарної справи, викладачів, аспіратів та студентів природничих факультетів.


581
Г372

Гербарна колекція Й. К. Пачоського : монографія. Ч. 2 / уклад.: С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва, В.В. Немерцалов. - Одеса : Освіта України, 2016. - 80 с. - (Скарби гербарію ОНУ (MSUD)). - ISBN 978-617-7366-07-1 : 26.00

     У монографії представлені результати інвентаризації та опрацювання зборів Й. К. Пачоського, які входять до колекції Вищих Жіночих Педагогічних курсів, що є однією з перлин гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD), який внесено до переліку об'єктів, що становлять національне надбання України.     Книга призначена для ботаніків, істориків науки, фахівців гербарної справи, викладачів, аспіратів та студентів природничих факультетів.


821.161.2
Ж911

Журавков, Валерій Володимирович

Спалах: Філософсько-ліричні віршовані нариси / В. В. Журавков. - К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2018. - 64 с. - ISBN 978-966-622-876-8 : 20.00

    Збірка містить роздуми автора про сенс життя, його закони, любов, минуле і майбутнє прийдешніх поколінь. Для широкого кола читачів


027
Д22

Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, 1817-2017 : монографія / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова [та ін.]. - Одеса : ОНУ, 2017. - 292 с. - (ОНУ ім. І.І. Мечникова, НБ-200 років (1817-2017)). - ISBN 978-617-689-211-3 : 202,60

     В монографії, на основі архівних документів, спогадів та виданих джерел, розглядається історія виникнення, становлення та розвитку Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; приділяється увага керівникам та відомим співробітникам бібліотеки, що відігравали важливу роль у її діяльності. Праця підготовлена з нагоди ювілею бібліотеки. За двохсотрічну історію кожний період накладав свій відбиток на стан її фондів, зміст роботи, інтереси читачів. Книга адресована фахівцям бібліотечної справи, співробітникам музеїв, архівів, краєзнавцям, науковцям та книголюбам


811.521
Б811

Бондаренко Іван Петрович

Методологія художнього перекладу : навч. посіб. для студ.-японістів вищ. навч. закл. / І. П. Бондаренко, Т. К. Комарницька, С. М. Семенко. - К. : ВД Дмитра Бураго, 2017. - 412 с. - ISBN 978-966-489-432-3 : 137.20

    Навчальний посібник адресується студентам-японістам вищих навчальних закладів України, які опановують як теоретичний, так і практичний курси художнього перекладу. Окрім суто теоретичних положень перекладознавства, він містить розділи, присвячені висвітленню лексичних, граматичних, стилістичних труднощів художнього перекладу прозових і поетичних японських текстів, проблемам перекладу фразеологізмів, описовий перелік типових помилок перекладачів тощо.
    Як додаток до навчального посібника за люб'язної згоди авторів наводяться статті відомих українських лінгвістів проф. О. О. Селіванової та проф. Л. В. Коломієць, які містять надзвичайно цінний матеріал, пов'язаний із загальною проблематикою посібника.


811.133.1
Б912

Бурбело Валентина Броніславівна

Комунікативні стратегії. Практикум із французької мови : навч. посіб. [для студ. 1-го курсу магі- страт., які вивч. фр. мову як основ. чи 2-гу на від-нях захід. мов вищ. навч. закл.]. Ч. 1 / В. Б. Бурбело. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2014. - 424 с. - ISBN 978-966-439-726-8 : 87.23

    


811.133.1
Б912

Бурбело Валентина Броніславівна

Комунікативні стратегії. Практикум із французької мови : навч. посіб. [для студ. 2-го курсу магістрат., які вивч. фр. мову як основ. чи 2-гу на від-нях захід. мов вищ. навч. закл.]. Ч. 2 / В. Б. Бурбело. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2014. - 294 с. - ISBN 978-966-439-727-5 : 62.90

    


811.521
Б906

Букрієнко Андрій Олександрович

Японсько-український переклад: практичний курс : підруч. для студ., які володіють яп. мов. на серед. та вищ. рівні. Т. 2 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 212 с. - (вид. здійсн. за фінанс. підтрим. Міцубісі Корпорейшн (Mitsubishi Corporation)). - ISBN 978-966-489-362-3 : 147.60

    Підручник адресований насамперед, студентам, які володіють японською мовою на середньому та вищому рівні, достатньою мірою обізнані із засадничими питаннями загальної теорії перекладу й мають необхідні теоретичні знання, що стосуються особливостей перекладу текстів різних типів, а також навички теоретичного осмислення перекладацького процесу взагалі та його окремих ланок, украй необхідних для кваліфікованого перекладача і японської мови.
    Другий том підручника «Японсько-український переклад. Практичнийкурс» є, з одного боку, логічним продовженням першого тому, а з іншого виданням, яке повністю звертається до перекладу текстів суспільно-політичного характеру і може використовуватись цілком самостійно.
    Значна частина даної праці присвячена історії України. Окрім власне історії, підручнику знайшли відображення деякі аспекти культури та побуту, в тому числі факти культурного обміну між Україною та Японією. З іншого боку, автори не могли обійти увагою й низку актуальних проблем сьогодення, відображених на шпальтах популярної японської періодики.
    Крім письмового, значна увага приділяється усному перекладу: в кожному уроці після опрацювання основного тексту пропонується матеріал, який треба перекласти усно.     В самому кінці більшості уроків розташований ще один текст, тісно пов'язаний з темою уроку.
До кожного уроку передбачено глосарій, що містить транскрипцію слів, які можуть виявитися новими для студента, їх переклад українською мовою, а також деякі коментарі


517
П488

Покутний Олександр Олексійович

Теорія операторних рівнянь (додаткові розділи) : навч. посіб. [для студ. механ.-мат. ф-ту й ф-ту комп. наук та кібернет.] / О. О. Покутний, В. В. Семенов. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 138 с. - 20.28

    Розглянуто елементи теорії топологічних просторів і операторних рівнянь у просторах Фреше, Банаха та Гільберта. Наведено розвинення теорії псевдообернених за Муром - Пенроузом операторів та методу рядів Неймана на випадок операторів, що мають не обов'язково замкнену множину значень. Окрема частина присвячена нелінійним операторним рівнянням, зокрема теоремам про нерухому точку.
    Для студентів механіко-математичного факультету й факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


517
Х985

Хусаїнов Денис Ях'євич

Основи нелінійної динаміки : навч. посіб. [для студ. ф-ту кібернет. та інформ. сист.] / Д. Я. Хусаїнов, А. В. Шатирко. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 160 с. : порт. - 23.25

    Викладено основні положення теорій нелінійних динамічних, лінійних стаціонарних систем і систем на площині. Наведено означення теорії стійкості руху. Розглянуто типи особливих точок і методи їхніх досліджень, методи дослідження стійкості стаціонарних станів рівноваги; основні типи нелінійних систем; метод побудування фазового портрета нелінійних систем шляхом знаходження особливих точок; метод лінеаризації, однорідні системи порядку вище першого та методи їхнього дослідження; методи дослідження періодичних траєкторій, скалярні відображення, траєкторії яких породжують дивні атрактори. Наведено короткі відомості про атрактор Лоренца.
    Для студентів факультету кібернетики та інформаційних систем.


532
К172

Каліон Віталій Анатолійович

Обчислювальна гідромеханіка. Рівняння Нав'є-Стокса : навч. посіб. для студ. механ.-мат. ф-ту ун-ту / В. А. Каліон. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 208 с. - ISBN 978-966-439-861-6 : 27.65

    Подано основні положення обчислювальної гідромеханіки. До кожного розділу підібрано характерні задачі для виконання на лабораторних практикумах, а також для самостійної роботи.
    Розглянуто числові методи розв'язання крайових задач для параболізованої таповної системи рівнянь Нав'є – Стокса. Для задачі про рух рідини з вільною поверхнею наведено метод сіток, а також ефективний метод згладжених частинок. Посібник є продовженням видань "Обчислювальна гідромеханіка. Модельні задачі" та "Обчислювальна гідромеханіка. Примежовий шар та нев'язкі течії".
    Для студентів механіко-математичного факультету університету. Може використовуватись як довідник для всіх, хто цікавиться числовими методами для розв'язання задач гідромеханіки.


658
М294

Мартынюк Людмила Анатольевна

Экономика предприятия. Практикум : учеб. пособ. для ин. студ. [экон. спец. всех форм обуч. на рус. яз.] / Л. А. Мартынюк, Г. М. Филюк, Н. В. Андреюк. - К. : ИПЦ "Киевский университет", 2017. - 368 с. - ISBN 978-966-439-955-2 : 47.92

    Изложены основные теоретические и практические способы и методы принятия экономических решений на предприятиях. Содержание и структура соответствуют учебной программе дисциплины "Экономика предприятия". В конце теоретического изложения каждой темы предложены разноплановые практические задания. К каждой теме прилагается список рекомендованной лигературады. Может использоваться как для систематизации знаний, так и для приобретения навыков, необходимых в экономической деятельности на предприятии.
    Для иностранных студентов экономических специальностей всех форм обучения на русском языке


378.016
М545

Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С. В. Руденко, В. Ю. Вілков, Н. В. Ярмоліцька [та ін.]. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 176 с. - ISBN 978-966-439-931-6 : 27.64

     Висвітлено основні результати виконання першого етапу науково-дослідної теми "Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів". Конкретизовано соціокультурні передумови та сучасні освітньо-наукові запити, що висуваються до вітчизняної філософської та політологічної освіти і науки, встановлено їх специфічні особливості. Обгрунтовано методологію модернізації філософської та політологічної освіти України, яка передбачає відмову від домінування академічних програм що спрямовані на підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів.
    Розроблено авторську методику застосування електронного навчання в системі вищої філософської та політологічної освіти України, описано досвід практичного застосування інструментів електронного навчання на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
    Для науковців, викладачів, аспірантів, усіх, хто цікавиться сучасними актуальними проблемами розвитку філософської таполітологічної освіти і науки в Україні.


811.521
А90

Асадчих Оксана Василівна

Основи методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні : монографія / О. В. Асадчих, В. О. Філонова. - К. : ВД Дмитра Бураго, 2018. - 156 с. - ISBN 978-617-7349-62-3 : 82.30

     Монографію адресовано студентам-філологам та викладачам східних мов. ЇЇ ціль - розкрити питання теорії та практики викладання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищих навчальних закладах України, ознайомити з головними компонентами теорії навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні і на цій основі навчити використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання та навчання усного японського монологічного мовлення, виявити сучасні тенденції в навчанні японської мови як у нашій країні, так і за її межами, допомогти зрозуміти специфіку формування компетентності усного японського монологічного мовлення в процесі навчання японської мовн на початковому рівні у вищій школі.
    Своїм наповненням монографія відповідає змісту курсу методики викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах


94(477=411.16)
Б125

Бабин Яр: пам'ять на тлі історії : альбом-каталог мультимедійної виставки до 75-річчя трагедії / упоряд. В. Нахманович. - К. : Laurus, 2017. - 252 с. - ISBN 978-617-7313-02-0 : 200.00

     Видання презентує матеріали заходів до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру: мультимедійної виставки "Бабин Яр: пам'ять на тлі історії", що демонструвалася восени 2016 р. у Музеї історії м. Києва, та Міжнародного архітектурного конкурсу ідей створення меморіального парку "Бабин Яр — Дорогожицький некрополь", що відбувся в 2015-2016 pp. Розраховано на науковців, журналістів, державних чиновників, студентів, усіх, кому небайдужа пам'ять про трагічну історію XX сторіччя.


130
Д318

Демчук Руслана

Українська ідентичність у модусі міфологем : монографія / Р. Демчук. - К. : Стародавній Світ, 2014. - 236 с. - ISBN 978-966-2608-24-3 : 40.00

     Національний дискурс і тема етнокультурної ідентичності набули неочікуваної актуальності після розпаду таких державних утворень, як СРСР, Югославія, фактично Грузія та Молдова. Анексія Криму й наміри розчленувати Україну зробили зазначену проблематику життєво важливою. Усталені поняття гуманітаристики щодо природності/еволюційності певних ідентифікаційних феноменів нині потребують кореляції або перегляду. Зокрема, Україна запропонувала відмінну від Росії модель соціального існування у контексті східноєвропейського простору, зумовлену як історико-культурною компонентою, так і специфічною самоідентифікацією індивідуумів.
    У монографії розглянуто формування української ідентичності у ракурсі репрезентативних міфологем з актуалізацією концептів "ієротопія", "храмова свідомість", "мнемотоп", "крипторелігійна поведінка", "ностальгічний міф" тощо.
    Видання адресовано науковцям та всім, хто цікавиться питаннями рідної культури.


94(477)
Г345

Геноцид ромів України в період Світової війни: вивчення, викладання, комеморація : матер. наук.-практич. конференції, м. Київ, 4 жовтня 2016 р. - К., 2016. - 230 с. - ISBN 978-917-7021-51-2 : 50.00

     Видання містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація", яку було проведено у Києві 4 жовтня 2016 р. спільними зусиллями Українського центру вивчення історії Голокосту, Українського інституту національної пам'яті, Національного музею історії України у Другій світовій війні, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-ького НАН України за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та німецького фонду "Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє" (EVZ). Конференція стала можливою у результаті співпраці урядових органів, державних академічних установ, громадських інституцій та міжнародних організацій у справі гідного вшанування пам'ятіромських жертв Бабиного Яру та багатьох інших ромських громад, які загинули під час війни та окупації. Видання розраховано на всіх, кого цікавить доля етнічних груп на теренах України в роки Другої світової війни, проблеми колективної пам'яті, історії геноциду.


94(477)
Б125

Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про нього : матер. міжн. наук. конф. 24-25 жовтня 2011 р., м. Київ / редкол: М. Тяглий (відп. ред.), В.Нахманович, А. Подольський. - К. : Український центр вивчення історії Голокосту, Громад. к-т для вшанув. пам'яті жерт Бабиного Яру, 2017. - 288 с. - ISBN 978-966-2214-15-4 : 60.00

     Бабин Яр - це місце у Києві, яке донині залишається сумним символом політики геноциду нацистської Німеччини та маніпуляцій з пам'яттю, притаманних Радянському Союзу, а також яскравим прикладом нинішнього стану пам'яті про війну у сучасному українському суспільстві. Ця книга є збірником матеріалів міжнародної конференції, яка мала на меті проаналізувати як суто історичні аспекти репресивної політики щодо різних груп населення (євреїв, ромів, діячів українського національного руху, радянських військовополонених та цивільних громадян), для яких Бабин Яр став місцем колективного поховання, так і повоєнні та сучасні проблеми, пов'язані з увічненням пам'яті загиблих у контексті неоднозначного ставлення до минулого з боку різних частин українського суспільства.


94(477)
В42

Від України до УРСР : матер. Всеукр. наук. конференції до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва, м. Київ, 12 грудня 2014 р. / ред. кол.: відповід. ред.: Боряк Г.В. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 268 с. - ISBN 978-966-02-7768-7 : 100.00

     У збірнику подано матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва. Головний наголос зроблено на контроверсійних політичних аспектах змін столичного статусу Києва та Харкова від часів Української Народної Республіки до кінця 1930-х років. Історія міста розкривається також через долі його видатних мешканців на тлі архітектурних перебудов, культурного та господарського життя.


324(477)
Н349

Нахманович Віталій

Феномен "Свободи". Виборці радикальних націоналістів у дзеркалі соціології / В. Нахманович. - К. : КМІС, 2016. - 224 с. - ISBN 978-966-2578-86-7 : 80.00

     У підручнику аналізуються фотоелектронні та фотоелектричні процеси і явища напівпровідниках, розглядаються їх моделі, характеристики і параметри. Приділяється увага аналітичному опису процесів та експериментальним результатам, які підтверджують теоретичні дослідження.
     Підручник розрахований на студентів-фізиків вищих навчальних закладів та може бути корисним для аспірантів, докторантів, інженерних працівників та дослідників, які вивчають фотоелектронні та фотоелектричні властивості напівпровідників


53
С504

Сминтина Валентин Андрійович

Фотоелектронні та фотоелектричні процеси у напівпровідниках : підручник / В. А. Сминтина. - Одеса : ОНУ, 2018. - 220 с. - ISBN 978-617-689-258-8 : 45.42

     У підручнику аналізуються фотоелектронні та фотоелектричні процеси і явища напівпровідниках, розглядаються їх моделі, характеристики і параметри. Приділяється увага аналітичному опису процесів та експериментальним результатам, які підтверджують теоретичні дослідження.
     Підручник розрахований на студентів-фізиків вищих навчальних закладів та може бути корисним для аспірантів, докторантів, інженерних працівників та дослідників, які вивчають фотоелектронні та фотоелектричні властивості напівпровідників


821.161.2
М682

Міфи та легенди українців / уклад. Ю. Винничук. - Харків : Фоліо, 2017. - 219 с. - (Шкільна б-ка укр. та світ. літ-ри). - ISBN 978-966-03-7167-5 : 115,00

    


001
О-751

Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спеціальность: 017 Фізична культура і спорт) : навч. посіб. / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова [та ін.] ; за заг. ред.: В.М. Костюкевича, О.А. Шинкарук. - К. : КНТ, 2017. - 634 с. - ISBN 978-966-373-264-0 : 440,00

     У навчальному посібнику розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано алгоритми написання кваліфікаційних наукових робіт.
    Для здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії, викладачів вищих навчальних закладів і науковців.


821.161.2
М901

Мулеса Василь Васильович

Садинець : вибране / В. В. Мулеса. - Ужгород : Патент, 2017. - 370 с. - ISBN 978-617-589-133-9 : 135.00

     Від "Цвіту ялиці" до тривоги за долю України - "Яке АТО? Війна!"
Автор веде читача стежками Барнастого оленя й літає на крилах Білих Бузьків, переносить нас у той час, коли білі хорвати, пращури майбутніх українців, розпочинали боротьбу за самоутвердження в горах і долинах Карпат, до тривоги за непросте сьогодення.
    Вибране В. Мулеси-це світ як уже відомих творів, такі нових, не менше цікавих образів з минувшини й сучасності. Збірка різножанрова і тим, думаємо, буде цікава різновіковій категорії вибагливих читачів.


005
С833

Стратегічне управління конкурентоспроможністю: системний метод та екзистенціальна експозиція : монографія. - Мукачево : Карпатська вежа, 2017. - 240 с. - ISBN 978-966-8269-32-9 : 80.00

    Монографія присвячена дослідженню системного підходу до стратегічного управління конкурентоспроможністю як метою економічної діяльності. Викладені результати дослідження теоретичних основ стратегічного управління конкурентоспроможністю з системних позицій та представлена експозиція практичної проблематики функціонування економічних суб'єктів в умовах активізації конкурентної боротьби.
    Монографія призначена для науковців та практиків, які задіяні у сфері стратегічного управління; студентів, що вивчаютьстратегічний менеджмент та аспірантів, які спрямовують дослідження на проблеми конкуренції та управління конкурентоспроможністю.


378
А866

Артьомов Іван Володимирович


Навчальна книга: організація і методика створення : посібник / І. В. Артьомов, О. М. Ващук. - Ужгород : ЗакДУ, 2012. - 248 с. - ISBN 978-966-2075-37-3 : 35.00

     У посібнику розглядається коло питань, пов'язаних з організацією і методикою створення навчальної книги, - як традиційної, так і електронної. Його мета - допомогти автору підручника чи навчального посібника у підготовці авторського оригіналу, ознайомитиз вимогами до його оформлення, складання довідково-супровідного апарату, критеріями оцінювання та ін.
    Окремий розділ присвячено напрацюванням Закарпатського державного університету у розробленні комплексів навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, в тому числі створенні електронних навчальних посібників і підручників.
    Особливістю пропонованого видання є те, що серед додатків, в яких міститься чимало корисної інформації, - CD-диск з електронним навчальним посібником для загальноосвітньої школи, розробленим в ННІ інформаційних технологій ЗакДУ, що вже успішно пройшов апробацію.


378
А866

Артьомов Іван Володимирович


Видання підручників та навчальних посібників нового покоління : практич. посіб. / І. В. Артьомов. - Ужгород, 2017. - 224 с. - ISBN 978-617-7333-38-7 : 48,00

    Автор пропонованого посібника - директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень УжНУ, кандидат історичних наук, доцент І. В. Аргьомов - має значні напрацювання у сфері розроблення і видання підручників та навчальних посібників нового покоління. Схвальні відгуки одержала попередня публікація автора (спільно з кандидатом юридичних наук О. М. Ващук) - "Навчальна книга: організація і методика створення", що вийшла друком у 2012 році.
    У новому виданні цієї ж тематики автор спирається не лише на сучасні нормативні вимога, але і на власний практичний досвід підготовки навчальних книг, які пройшли апробацію в процесі навчання студентів, отримали визнання на щорічних міжнародних виставках "Освіта та кар'єра" у 2015-2016 рр.
    Посібник стане в нагоді всім, хто виявить бажання підготувати наукову публікацію, навчальний чи навчально-методичний посібник, або навіть підручник новою покоління.


314
Т588

Топчієв О. Г.


Геодемографія: регіональний демографічний розвиток України : навч. посібник / О. Г. Топчієв, В. В. Яворська, Н. В. Дімова. - Одеса : ВМВ, 2014. - 242 с. - ISBN 978-966-413-484-9 : 50.00

     В умовах становлення державної регіональної політики та підготовки адміністративно-територіальної реформи в Україні посилюється увага до проблем демографічного розвитку регіонів країни. Розроблення регіональне геодемографічної політики стає головним напрямком подолання глибоке демографічної кризи, в якій нині перебуває Україна.
    У навчальному посібнику показані об'єктивні передумови формування геодемографії як нового напрямку суспільно-географічних досліджень, що має на меті розроблення регіональної геодемографічної політики та регіоналізацію країни на об'єктивних історико-географічних засадах. Розглядається теоретико-методологічні принципи та методологічні підходи нової предметної області - геодемографії.


94(477)
Б877

Брехуненко Віктор

Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII-XVIII ст. / В. Брехуненко. - К. : Темпора, 2014. - 504 с. - ISBN 978-617-569-199-1 : 115,00

     У книзі висвітлюються кульмінаційні процеси в історії ранньомодерної України, які на кілька століть визначили українську перспективу, - відновлення державної самоорганізації з правителем-гетьманом на чолі та зміна еліт. Постання Гетьманщини, а також супутніх козацьких суспільних формацій - Війська Запорозького Низового та Слобідської України -розглядаються в контексті європейської цивілізаційної моделі, невід'ємною складовою якої є Україна як Східна брама Європи. Центральне місце в книзі відведене дослідженню таких ключових питань, як: криза України в складі Речі Посполитої, перегук історичних процесів в Україні та в інших частинах Європи, генеза Гетьманщини, проблеми міжнародного визнання Української держави та її місце в міжнародних відносинах, політичні концепції та світогляд нової української еліти, реакція на різноманітні виклики часу. Розглядається інтелектуальна спадщина доби Гетьманщини, розширення української етнічної території, функціонування ідеї спадковості української історії, комплекс експансіоністських стратегій Московії щодо України в Ранньомодерний час.
     Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією Європи.


1(075.8)
Ф561

Філософія : підручник. - вид. 2-ге, перероб. і доп. - Харків : Фоліо, 2018. - 621 с. - ISBN 978-966-03-7990-9 : 105,00

    Пропонований підручник з філософії розрахований на студентів нефілософських факультетів, що зумовило його основну мету — формування світоглядної культури та культури мислення особистості. Автори підручника простежують становлення філософії та її основних проблем, розглядають предмет й методи філософії, спадок видатних філософів світу та особливості сучасних філософських напрямків. Філософія представлена як світоглядна система знання, в якій центральне місце відведено людині та основоположним цінностям її життя. Значну увагу приділено проблематиці культури та суспільства як об'єктам філософського розгляду.


519.6
С729

Сплайн-функції та їхнє застосування : навч. пос. / Б. П. Довгий, А. В. Лвейкін, Є. С. Вакал [та ін.]. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 120 с. - 15,06

    Розглянуто основні відомості про сплайни та їхнє застосування до задач наближення функцій, числового диференціювання та інтегрування, наближеного розв'язання диференціальних та інтегральних рівнянь. Основну увагу приділено обчислювальним аспектам застосування сплайнів у задачах числового аналізу з використанням системи комп'ютерної математики MATLAB.
    Для студентів, аспірантів і викладачів університетів, фахівців із математичної фізики та обчислювальної математики, що використовують сплайни в наукових дослідженнях.


539
Д332

Денисов Виталий Юрьевич

Проблемы физики атомного ядра и ядерных реакций : монографія / В. Ю. Денисов, В. А. Плюйко. - К. : ИПЦ "Киевский университет", 2013. - 430 с. - 48,00

     Посвящено избранным актуальным проблемам, которые связаны со строением атомных ядер и описанием ядерных превращений. Рассмотрено применение макромикроскопических методов для исследования свойств сложных атомных ядер и механизмов протекания ядерных реакций. Ряд изложенных вопросов был освещен лишь в оригинальных работах, а в монографиях и учебниках до сих пор не излагался.
    Для научных работников, преподавателей, магистров, аспирантов и студентов физических и физико-технических специальностей.


811.134.2
Р498

Ризванюк Степан Олексійович

El espanol : підручник з ісп. мови / С. О. Ризванюк. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2016. - 487 с. - ISBN 978-966-439-892-0 : 84,43

    З урахуванням нових орфографічних правил, прийнятих Асоціацією академій іспанської мови та Іспанською королівською академією, відповідно до вимог програми з іспанської мови, подано основні найбільш уживані структури сучасної іспанської мови та специфікуїї граматичної будови.
    Призначено для студентів першого й другого років навчання філологічних і перекладацьких інститутів і факультетів іноземних мов, а також для самостійного навчання.


177
Т874

Туренко Виталий Эдуардович

Погляд на людську любов у світлі східної святоотецької думки / В. Э. Туренко. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2016. - 207 с. - ISBN 978-966-439-900-2 : 29,26

    Здійснено спробу переосмислити погляд на людську любов у світлі східної святоотецької думки (IV—XI ст). Розглянуто онтологічні, гносеологічні аспекти людської любові. Особливу увагу приділено аналізу міжособистісних виявів любові - до особи протилежної статі, до Бога, до ближнього, до ворога; детально проаналізовано кожний із цих виявів, причини їх появи, можливості втілення в життя та сенс кожного з них у людській долі.
    Призначено для науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами духовності, сенсу людського існування


544
Д508

Діюк Віталій Євгенович

Кінетичний аналіз експериментальних даних / В. Є. Діюк. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2011. - 127 с. - 9,00

    Зібрано матеріал, що включає як традиційні розділи: (формальну кінетику, кінетику складних реакцій), так і розділи, присвячені розгляду процесів, кінетика яких суттєво ускладнюється (інгібіювання, виникнення паралельних процесів).
    Для студентів хімічного факультету спеціалізації "Фізична хімія".


159.9:61(075.8)
Т351

Терлецька Лариса Гаріївна

Психологія здоров'я особистості: тренінг психосинтезу : навч. посібник / Л. Г. Терлецька. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 111 с. - 16,08

    Наведено приклади використання психосинтетичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі психолога з дорослими і дітьми. Для студентів-психологів


519.8
Т217

Тартаківська Олена Вікторівна

Явища самоорганізації у фізиці, хімії та біології : навч. посібник / О. В. Тартаківська. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 191 с. - 25,00

    Розглянуто математичні моделі нелінійних динамічних систем та методи їхнього дослідження. Запропоновано спільний математичний підхід до різних природних явищ. Розглянуто універсальність явища синхронізації та висвітлено сучасні досягнення в цій галузі науки. Найбільшу увагу приділено теорії морфогенезу та сучасним дослідженням структур Тьюринга у фізиці, хімії та біології. Поряд із необхідним теоретичним матеріалом наведено задачі.
    Для студентів магістратури, аспірантів та викладачів вищої школи.


811.521
А90

Асадчих Оксана Василівна

Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна система формування і розвитку академічної грамотності : монографія / О. В. Асадчих. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 356 с. - ISBN 978-966-489-364-7 : 129,26

     Монографія є описом результатів багаторічного дослідження автора у галузі навчання японського академічного мовлення. Здобутком дослідження є обгрунтована концепція інтегративної за змістом і методами системи навчання японського академічного мовлення у вищій школі. Засадами концепції є прагматичний підхід до побудови лінгводидактичної моделі, значуща комунікативна ситуація, специфічні академічні жанри текстів, створені у процесах слухання, читання, усного та писемного говоріння й академічна грамотність як мета навчання. Автор використала практичний досвід колег українських та закордонних університетів, теоретичні узагальнення визнаних українських, японських, європейських та американських учених, методичні знахідки викладачів-практиків, а також власні теоретичні та практичні здобутки, щоб довести вірогідність і значущість навчальної системи.
    Монографія зацікавить фахівців у галузі лінгводидактики вищої школи, педагогів-практиків, студентів мовних спеціальностей, а також усіх тих, хто цікавиться проблемою навчання японської та інших мов академічного рівня і не байдужий до розвитку японістики в Україні.


530
А674

Анісімов Ігор Олексійович

Синергетика : підручник / І. О. Анісімов. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2014. - 511 с. - ISBN 978-966-439-759-6 : 65,00

     Розглядаються процеси формування основних типів дисипативних структур (регулярних та стохастичних) у відкритих нелінійних дисипативних системах із розподіленими параметрами. Перша частина книги присвячена термодинаміці відкритих систем і передумовам порушення стійкості їхніх однорідних стаціонарних станів. У другій частині послідовно розглядаються основні класи відомих на сьогодні регулярних дисипативних структур: квазігармонічні автохвилі, біжучі автохвилі в сильнонелінійних середовищах, стаціонарні дисипативні структури, зумовлені розвитком аперіодичної нестійкості та розподіленим зворотним зв'язком. Нарешті, у третій частині розглядається турбулентність у гамільтонівських та дисипативних розподілених системах і показується, що в багатьох випадках вона зводиться до хаотичної динаміки систем із багатьма ступенями вільності.
     Для студентів фізико-математичних та природничих спеціальностей, аспірантів, викладачів та науковців.


811.521
Ф342

Федотова Юлія Сергіївна.

Історія розвитку та сучасний стан японського письма : навч. посібник / Ю. С. Федотова. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - 360 с. - ISBN 978-966-489-232-9 : 91,00

     У навчальному посібнику розглянуто історію становлення системи японського письма від початку І тисячоліття н.е, коли на територію Японії вперше проникла китайська ієрогліфіка, до сьогодення та описано сучасний стан японської писемності. Також подані рекомендації для засвоєння студентами японського ієрогліфічного мінімуму. Посібник призначений для студентів-філологів вищих навчальних закладів України, які навчаються за фахом "Японська мова та література".


311
К568

Ковтун Наталія Василівна

Фінансова статистика : підручник / Н. В. Ковтун, Е. В. Галицька, О. К. Примєрова. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. - 623 с. - ISBN 978-966-439-815-9 : 107,93

     Розглянуто питання методологічного та методичного забезпечення статистичного вивчення грошового обігу та грошової маси, кредитної діяльності. відсоткових ставок, ринку цінних паперів, статистичного оцінювання фінансових операцій та операцій із цінними паперами, статистичного аналізу інвестиційних процесів, діяльності страхових компаній, державного бюджету та державного боргу, платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. Матеріал подано у вигляді теоретичного викладення. що супроводжується значною кількістю прикладів, розрахунків. таблиць та розв'язанням типових задач
     Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, молодих викладачів статистико-аналітичних дисциплін.


616
Л771

Лопатинська Наталія Анатоліївна

Неврологічні основи логопедії : курс лекцій : навч. посібник / Н. А. Лопатинська. - К. : Видавничий Дім "Слово", 2017. - 148 с. - ISBN 978-966-194-269-0 : 55,00

     Навчальний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів за програмою першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 "Спеціальна освіта", містить теоретико-практичний матеріал до вивчення дисципліни "Неврологічні основи логопедії". В посібнику викладаються основи неврологічного забезпечення мовленнєвої діяльності, неврологічні механізми порушень та неврологічні основи патології мовлення.


821.161.2
Л63

Лис Володимир Савович

Місяць, обмитий дощем : книга малої прози / В. С. Лис. - Х. : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2018. - 352 с. - ISBN 978-617-12-3842-8 : 73,00

     Ця збірка різнобарвних, але водночас таких споріднених есеїв і новел про життя — немов букет зібраного восени листя. Серйозні, а інколи й іронічні роздуми про сенс щоденного буття й плин часу, про історичну долю України й таємниці людського серця... Як відпустити минуле та не боятися нових зустрічей? Де черпати наснагу на кожен день? Як розпізнати поворотні моменти й навчитися не шукати підтексту у випадковостях? Треба просто радіти життю й дихати на повні груди! Натхненні історії з добрим гумором, прості, але такі важливі для кожного цінності, звичні й рідні для нас слова...


821.161.2
С669

Сосюра Володимир Миколайович

Розстріляне безсмертя : поеми / В. М. Сосюра. - К. : Знання, 2010. - 336 с. - (Класна література). - ISBN 978-966-346-961-4 : 60,00

     Вперше окремою книгою (без купюр і вилучень) видаються поеми В.М. Сосюри, переважна більшість з яких побачили світ вже після смерті поета.
    Книжка розрахована на школярів, учителів, усіх, хто цікавиться творчістю письменника.


821.161.2
Ц172

Цаплієнко Андрій

Книга змін : історії з переднього краю / А. Цаплієнко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 256 с. - ISBN 978-966-14-9635-3 : 49,10

    У збірці оповідань відомого українського журналіста й письменника йдеться про війну, яка несподівано прийшла в Україну і змінила життя й свідомість мільйонів людей. Герої оповідань пов'язані складним павутинням особистих стосунків одне з одним і з автором. Вони разом з усією країною крокують дорогою змін — від застою до революції, від Майдану до війни. Історії, які трапляються з героями, видаються неймовірними, але це нова реальність, у якій треба навчитися виживати. Книга має всі шанси стати в майбутньому одним із літературних документів епохи, у якій нам випало жити.


821.161.2
Ф835

Франко Іван

Мойсей = Franko Ivan. Moses: Poem : поема / І. Франко. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 312 с. - ISBN 978-617-10-0371-2 : 500.00

    Львівський національний університет імені Івана Франка присвячує це видання 160-ій річниці з дня народження свого Патрона. У книзі читач знайде знамениту поему Івана Франка "Мойсей" наведено в оригіналі та в перекладі Віри Річ англійською мовою. Іван Франко - найвидатніший український письменник пошевченківської доби, науковець, мислитель, громадський діяч, що зробив дуже багато задля ідеї Української Державності, для усвідомлення єдності та цілісності української нації. Поема "Мойсей" - Другий Заповітукраїнської літератури (Юрій Шевельов). Сюжет поеми охоплює певний період гебрейської історії, проте вона звернена передусім до українців, як рівно ж до інших народів, до всього світу. У книзі подано відомості про Івана Франка, глибокий літературознавчий аналіз поеми, порядкові коментарі до оригінального тексту та його перекладу. Читацька аудиторія цього видання, сподіваємося, буде великою.


005
З-258

Залюбінська Людмила Миколаївна

Управління персоналом : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 / Л. М. Залюбінська, М. Л. Скорик. - Одеса : ОНУ, 2017. - 560 с. - ISBN 978-617-689-217-5 : 93.92

    У другій частині підручника з курсу "Управління персоналом" приділена значна увага проблемам, які об'єднані поняттям Human Resource Management, що враховують психологічні та професійні риси, як керівників, так і їх підлеглих. Підходи HR-менеджменту орієнтовані на формування професійної компетентності, культури організаційної поведінки та ділового спілкування керівників різних рівнів. Підручник може бути рекомендовано для вивчення курсу "Управління персоналом" студентам та аспірантам, що спеціалізуються в економіці та менеджменті, а також спеціалістам різного рівня з управління організаціями усіх форм власності.


1
С384

Синиця Андрій Степанович

Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації свідомості : монографія / А. С. Синиця. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 448 с. - ISBN 978-617-10-0370-5 : 87.00

    У монографії в систематизованій формі досліджено витоки, специфіку і тенденції розвитку сучасної аналітичної філософії як одного з провідних напрямів світової філософської думки та запропоновано його прагматико-когнітивну інтерпретацію. З'ясовано, що еволюція сучасної аналітичної філософії відбувалася в результаті поступового переходу від дослідження мови до вивчення свідомості як її передумови, що було наслідком прагматичного і когнітивного поворотів в аналітичних дослідженнях. Критично проаналізованоособливості вживання низки ключових понять сучасного аналітичного науково-філософського дискурсу - зокрема смислу, значення, референції, істини, а також інтенціональності, кваліа, філософських зомбі, мови думки, розуміння, самості, штучної особистості, свободи волі тощо.
    Для філософів, науковців і всіх, хто цікавиться проблемами логіки, лінгвістики, філософії штучного інтелекту, теорії пізнання та історії філософії.


58
К554

Кобилецька Мирослава Степанівна

Біохімія рослин : навч. посіб. / М. С. Кобилецька, О. І. Терек. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 270 с. - ISBN 978-617-10-0299-9 : 133.50

    У навчальному посібнику описано хімічний склад рослинних організмів та біохімічні процеси, що в них відбуваються. Розкрито структурні й метаболічні особливості рослинних клітин. Показано тісний зв'язок фітобіохімії з практикою сільського господарства, низкою галузей промисловості, медициною. Значну увагу приділено вторинному метаболізму вищих рослин. Наведено сучасні дані досліджень впливу на організм людини біологічно активних речовин рослин. Для студентів, аспірантів та науковців біологічних спеціальностей університетів та педагогічних, сільськогосподарських і медичних вищих навчальних закладів.


539
А656

Андрейків Олександр Євгенович

Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості / О. Є. Андрейків, В. Р. Скальський, І. Я. Долінська. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 400 с. - ISBN 978-617-10-0394-1 : 149.22

     Викладено основи важливого розділу загальної механіки руйнування матеріалів - механіки заповільненого руйнування матеріалів за локальної повзучості. Результати досліджень стосуються руйнування матеріалів і елементів конструкцій довготривалої експлуатації. Сформульовано ефективний енергетичний підхід для визначення довгочасної міцності та залишкової довговічності матеріалів і елементів конструкцій з тріщинами за довготривалого статичного і циклічного з витримкою в циклі навантажень та дії фізико-хімічних чинників зовнішнього середовища. На підставі адаптації запропонованого підходу до конкретних умов експлуатації елементів конструкцій розроблено методи для визначення їхньої довгочасної міцності і залишкової довговічності. Застосування цих методів продемонстровано на прикладах елементів енергетичного устаткування, конструкцій нафтохімії, машинобудування, промислового будівництва тощо. Досліджено весь діапазон зміни температур, які зумовлюють в зоні передруйнування біля вершини тріщини низькотемпературну та високотемпературну повзучість. Проаналізовано вплив на довгочасну міцність і залишкову довговічність елементів конструкцій таких найагресивніших експлуатаційних чинників водневмісне та корозійне середовища, радіаційне опромінення.
    Для наукових та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі механіки руйнування, довгочасної міцності і довговічності елементів конструкцій тривалої експлуатації, а також викладачів, аспірантів і студентів, що спеціалізуються на вивченні згаданих дисциплін.


27
Д433

Дзера Оксана

Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст : монографія / О. Дзера. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 490 с. - ISBN 978-617-10-0391-0 : 141.00

     У монографії висвітлено, систематизовано й класифіковано основні актуалізації біблійного інтертексту у внутрішньобіблійному та позабіблійному просторах. Проаналізовано специфіку формування національних біблійних концептосфер унаслідок девіацій давньогебрейського та грецького першоджерел. Уточнено й розширено метамову дослідження біблійної інтертекстуальності, зосібна обгрунтовано лінгвістичне трактування терміна біблеїзм та запропоновано термін біблема для позначення неідіоматичних біблійних інтертекстем авторського мовлення. Розроблено типологію біблем та окреслено способи їхнього відтворення іншою мовою й особливості рецепції іншою національною лінгвокультурою. Презентовано комплексний аналіз різножанрових біблійних інтертекстів Івана Франка для демонстрації цілісності його інтерпретативної концепції Святого Письма, що виявляється в його наукових працях, оригінальній творчості та перекладах. Зроблено спробу окреслити потенціал перекладацьких інтерпретацій імпліцитного біблійного інтертексту.
    Для перекладознавців, літературознавців, лінгвістів, культурологів, викладачів, студентів.


001
S73

Societati servire eruditione missio suprema. До 70-ліття професора Івана Вакарчука, Міністра (2007-2010) освіти і науки України, Заслуженого професора ЛНУ ім. Івана Франка : Виступи. Доповіді. Інтерв'ю. Бібліографічний покажчик. - Львів, 2017. - 600 с. - ISBN 978-917-10-0410-8 : 185.00

     Ювілейний збірник присвячений діяльності професора Івана Вакарчука - Героя України, відомого українського фізика та громадського діяча, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, на посаді Міністра освіти і науки України. У виступах, доповідях та інтерв'ю 2007-2010 рр. відображені концептуальні засади освітніх реформ в Україні, аналіз реального стану організації та фінансування освіти, окреслені перспективи розвитку. Грунтовні підходи, безкомпромісна громадянська позиція, жертовна самопосвята у виховній та освітній діяльності автора, відображені у текстах, збагатять досвід викладачів, учителів, керівників та організаторів освітнього процесу, сприятимуть розумінню етапності освітньої реформи у широких колах зацікавлених читачів.У бібліографічному покажчику відображено науковий та науково-публіцистичний доробок І. Вакарчука за період роботи у Міністерстві.


342
О-952

Очерки идеологии постсоветского конституционализма : сб. науч. трудов / под ред.: М. А. Краснова, Ю. Г. Барабаша. - Харьков : Право, 20113. - 240 с. - ISBN 978-966-458-542-9 : 55.00

    Сборник, подготовленный преподавателями Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого", посвящен малоизученной проблематике идеологических основ системы конституционализма, возникшего на постсоветском пространстве. Авторы, используя богатый теоретический и эмпирический материал, акцентируют внимание на таких вопросах, как понимание прав человека в современном православии, социальные основания власти, сущность конституционной демократии, идеология конституционного судопроизводства, федерализм как политико-правовая ценность и многих других.
    Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических, политологических факультетов и вузов, всех тех, кто интересуется проблемами современного конституционно-правового развития.


94(477)
Л38

Левченко Юрій Іванович

Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-теріторіальних одиницях України 1941-1944 рр. : монографія / Ю. І. Левченко. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. - 404 с. - ISBN 978-966-931-144-3 : 93.00

    Монографію присвячено особливостям реалізації окупаційної політики німецьких та румунських окупантів у адміністративно-територіальних одиницях, створених на території України: Рейхскомісаріаті "Україна", дистрикті "Галичина", "зоні військової адміністрації", губернаторствах "Буковина", "Бессарабія" і "Трансністрія". Висвітлені плани та методи німецьких і румунських загарбників перетворення українських територій на складові частини Німеччини та Румунії. Проаналізовано нормативно-правові засади діяльності органів окупаційної влади в кожній адміністративно-територіальній одиниці. З'ясовано особливості організації та функціонування їх управлінських апаратів. Комплексно досліджена економічна політика в окупаційних утвореннях через фінансові системи та способи управління сільським господарством і промисловістю. Розкрито специфіку використання "людського ресурсу" та здійснення Голокосту. Здійснено порівняльну характеристику особливостей політики в сферах освіти, релігії та видавничій діяльності.
    Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться або досліджує період окупації України 1941-1944 років


911
М171

Максименко Надія Василівна

Ландшафтно-екологічне планування: теорія і практика : монографія / Н. В. Максименко. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. - 216 с. - ISBN 978-966-285-461-9 : 90.00

    Монографія є результатом наукового дослідження автора з розробки теоретико-методологічних засад та напрямків реалізації ландшафтно-екологічного планування територій локального рівня організації довкілля для потреб інвайронментального менеджменту. Наведено конкретні приклади процедури ландшафтно-екологічного планування модельних територій в межах експериментального полігону.
    Для науковців, викладачів, студентів, спеціалістів даної галузі.


811.161.2
С794

Степаненко Микола Іванович

Суб'єктивна та об'єктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі : монографія / М. І. Степаненко, Л. В. Дейна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава : Дивосвіт, 2018. - 268 с. - ISBN 978-617-633-211-4 : 85.00

    У пропонованому дослідженні здійснено лексико-семантичний, граматико-стилістичний, функційно-комунікативний аналіз суб'єктивної та об'єктивної оцінки на матеріалі щоденників українських письменників другої половини XX століття. З'ясовано філософську, логічну й лінгвістичну природу суб'єктивної та об'єктивної оцінки, програмованої інтра- й екстралінгвальними параметрами діарійного дискурсу; схарактеризовано функційно-інтенційний діапазон аналізованої категорії; простежено механізм формування аксіологічної концептосфери щоденникаря та змодельовано кола його цінностей; інвентаризовано найпродуктивніші експлікатори й засоби інтенсифікації суб'єктивної та об'єктивної оцінки.
    Для науковців, викладачів і студентів гуманітарних факультетів, учителів-словесників, журналістів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.


811.161.2
С794

Степаненко Микола Іванович

Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові : монографія / М. І. Степаненко, Н. М. Лукаш. - Полтава : Дивосвіт, 2018. - 318 с. - ISBN 978-617-633-213-8 : 100.00

    У пропонованому дослідженні здійснено комплексний аналіз предикатів кількості як конструктивних центрів семантично елементарних простих речень сучасної української мови. З'ясовано, зокрема, їхні диференційні ознаки; установлено специфіку семантичної типології, формально-граматичної реалізації й валентного потенціалу квантитативних предикатів; ієрархізовано мовні засоби експлікування суб'єктної синтаксеми у двокомпонентних синтаксичних конструкціях структурної схеми Sub + Praed quant; виокремлено значеннєві різновиди й морфологічні репрезентанти об'єктної синтаксеми у трикомпонентних реченнях структурної схеми Sub + Praed quant + Exp, розмежовано облігаторний і факультативний ії вияви; ідентифіковано чинні в українській мові моделі та субмоделі синтаксичних конструкцій, утворених на базі квантитативних предикатів.
    Для науковців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.


342
З-154

Задихайло Дмитро Дмитрович

Кабінет Міністрів України як суб'єкт економічної системи: конституційно-правові засади : монографія / Д. Д. Задихайло. - Харків : Юрайт, 2013. - 192 с. - ISBN 978-966-2740-43-1 : 70.00

     Монографія відтворює зміст кандидатської дисертації автора, захищеної у червні 2013 року у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Монографію присвячено проблемі об'єднання в єдиному механізімі тісно пов'язаних об'єктів конституційно-правового регулювання, а саме функцій Кабінету Міністрів України щодо національної економічної системи.
    Оптимізація форм та змісту такої взаємодії, визначення сучасної функціональної природи Уряду України в економічній сфері є однимз найважливіших питань сучасної конституційно-правової доктрини, актуалізованої роботою Конституційної Асамблеї.
    В монографії міститься ціла низка пропозицій, висновків та положень, як теоретичного, так і практичного спрямування, що можуть бути цікавими науковцям та студентам юридичної, економічної та політологічної спеціалізації.


349
П761

Прилипко Сергій Миколайович

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики : монографія / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, Л. Ю. Величко. - Харків : ФІНН, 2011. - 232 с. - ISBN 978-966-8030-85-7 : 45.00

     В сучасних умовах однією з найбільш поширених тем для обговорення є світова фінансова криза та вплив її наслідків на національну економіку. При цьому, як серйозні аналітики, так і пересічні громадяни сходяться в одному: масштаби фінансової кризи в Україні на порядок серйозніші, ніж у світі в цілому. Наразі сповільнялися темпи виробництва, значно зменшилися доходи підприємств, а тому вони змушені знизити власні видатки. Не є секретом, що левова частка останніх припадає на оплати праці найманих працівників. Зрозуміло, що коли всі працівники зайняті у виробництві та формуванні дохідної частини підприємства - видатки на заробітну плату є виправданими. Якщо ж обсяги виробництва падають, зменшується й потреба в утриманні значної кількості працівників. Такимчином, роботодавець змушений звільняти працівників, утримання яких виявилося для нього накладним та економічно невигідним. Такою, що найбільш відповідає зазначеній ситуації є підстава звільнення, передбачена п. 1 ст. 40 КЗпП України, а саме: розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
    Актуальність і своєчасність обраної авторами теми зумовлена як необхідністю подальшого вдосконалення законодавства України в царині розірвання трудових договорів з ініціативи роботодавця, так відсутністю належних сучасних наукових розробок у цій сфері.
    В монографії, проаналізовано широке коло як вітчизняних нормативно-правових актів у сфері праці, так і зарубіжний та міжнародний досвід. Використовувались наукові праці українських і зарубіжних учених, критично оцінювались і застосовувались положення, вироблені радянською юридичною школою. Монографія розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і всіх тих, хто цікавиться проблемами припинення трудових правовідносин.


811.161.2
Ш855

Шрамко Руслана Григорівна

Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові : монографія / Р. Г. Шрамко, М. І. Степаненко. - Полтава : ПП "Асирая", 2017. - 284 с. - ISBN 978-966-97714-6-9 : 95.00

     У дослідженні удокладнено схарактеризовано три-/двокомпонентні ізофункційні синтаксичні парадигми речень із предикатами стану й стану-відношення суб'єкта сучасної української мови; випрацювано чіткий механізм формування парадигм такого типу в українському мовознавстві; представлено семантичний діапазон предикатів зі значенням внутрішнього стану та стану-відношення носія української мови.
    Для мовознавців, працівників мас-медіа, учителів-словесників, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться проблемами української філології.


811.161.2
С794

Степаненко Микола Іванович

Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові : монографія / М. І. Степаненко, І. Ю. Кірічек. - Полтава : ПП "Астрая", 2017. - 236 с. - ISBN 978-966-97714-7-6 : 85.00

     У монографії здійснено комплексне дослідження синтагматики відносних ад'єктивів; ідентифіковано типологію семантико-синтаксичних відношень, які виникають між компонентами словосполучень із відносним прикметником у ролі детермінованого і детермінувального компонента, виділено чинні в сучасній українській мові структурні моделі й субмоделі можливих конкретних реалізаторів синтаксичних конструкцій із відносним прикметником у ролі основного носія валентності та валентного партнера; проаналізовано лексико-семантичний діапазон заповнювачів конститутивних позицій прикметниково-іменникових, прикметниково-прийменниково-іменникових, прикметниково-прислівникових та іменниково-прикметникових словосполучень із відносним ад'єктивом.
     Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


343
Т338

Теоретические и прикладные вопросы борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий : сб. материалов Междунар. заоч. науч.-практич. конференции (Могилев, 30 ноября 2017 года). - Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2017. - 64 с. - ISBN 978-985-7088-90-4 : 27.00

     В сборник вошли материалы участников Международной заочной научно-практической конференции «Теоретические и прикладные вопросы борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий».
    Может быть полезен научным работникам, преподавателям, адъюнктам (аспирантам) и курсантам (студентам), а также практическим работникам. Материалы представлены в авторской редакции.


343
С247

Свиридов Дмитрий Александрович

Расследование незаконной предпринимательской деятельности : монография / Д. А. Свиридов. - Могилев : Могилевский институт МВД, 2017. - 184 с. - ISBN 978-985-7088-87-4 : 62.00

     Борьба с преступностью — важная проблема любого правового государства. Особое место в этой борьбе занимает криминалистика — наука о раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Преступления экономической направленности являются преступными деяниями, относящимися к так называемой беловоротничковой преступности. С учетом важности защиты прав и интересов личности, общества и государства, а также требований по усилению борьбы с экономической преступностью особое внимание уделяется методике расследования незаконной предпринимательской деятельности.
    Для специалистов, занимающихся раскрытием, расследованием экономических преступлений, курсантов, студентов и аспирантов соответствующих специальностей


316
Б179

Базыленок Александр Владимирович

Молодежь и гражданское общество : монография / А. В. Базыленок. - Могилев : Могилевский институт МВД, 2017. - 236 c. - ISBN 978-985-7088-95-9 : 64.00

     Монография посвящена социологическому анализу эволюции научной концепции и социальной практики становления и развития гражданского общества, форм его взаимоотношений с государством и перспектив развития в современном изменяющемся мире, в особенности в Республике Беларусь. Особое внимание в работе уделяется анализу и определению места, роли, форм и средств активизации участия в развитии гражданского общества белорусской молодежи, от активности которой во многом зависит уровень развития и облик белорусского общества в будущем.
    Актуальна для социологического, политологического, философского и юридического научных сообществ, учреждений, занимающихся воспитанием молодежи, профессорско-преподавательского состава учреждений, обеспечивающих получение высшегообразования, а также для использования в образовательной и воспитательной деятельности в учреждениях образования МВД.


622
К172

Калинчак Валерий Владимирович

Теплофизика горения пылеугольного топлива : монография / В. В. Калинчак, А. С. Черненко. - Одесса : ОНУ, 2017. - 235 с. - ISBN 978-617-689-231-1 : 50.00

     Монография содержит основы теории массообмена и химической кинетики при гомогенных и гетерогенных реакциях. Рассматривается массообмен и кинетика химических реакций углеродных частиц. Определяются и анализируются влияния различных механизмов тепло- и массообмена на характеристики высокотемпературного тепломассообмена углеродной частицы, а также в условиях совокупности и пылеугольного факела в фурменном очаге доменной печи.
    Монография будет полезна для студентов, научных работников и инженеров, занимающихся исследованием процессов горения угольных частиц и сопровождающих их явлений.


796
Д50

Диференціація фізичної підготовки спортсменів : монографія / М. М. Линець, О. А. Чичкан, Х. Р. Хіменес [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Линця. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 304 с. - ISBN 978-617-7336-15-9 : 87.00

     У монографії розглянуто шляхи оптимізації структури і змісту фізичної підготовки спортсменів і спортсменок різного віку та спортивної кваліфікації, які спеціалізувалися в різних видах змагальної діяльності.
    Серед спортсменів і спортсменок, які спеціалізувалися у веслуванні, спортивному орієнтуванні, гандболі, волейболі та фехтуванні на шпагах незалежно від віку, статі, спортивного стажу і кваліфікації, достовірно вищі прирости показників фізичної підготовленості спостерігалися при поєднанні комплексного розвитку фізичних якостей (близько 70% від загального обсягу фізичної підготовки) з диференційованим розвитком недостатньо розвинутих фізичних якостей кожного спортсмена чи спортсменки (біля 30% від загального обсягу фізичної підготовки) у порівнянні лише з комплексним розвитком фізичних якостей або в поєднанні у тій же пропорції комплексного розвитку з диференційованим розвитком провідних фізичних якостей. Лише у підготовці багатоборців ВСК достовірно вищий тренувальний ефект було отримано при поєднанні комплексного розвитку фізичних якостей із диференційованим розвитком провідних фізичних якостей кожного спортсмена.
    Для науковців, тренерів, спортсменів і студентів вищих навчальних закладів спортивного профілю.


316
Л937

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку : кол. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової. - К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ, 2016. - 328 с. - ISBN 978-966-02-7871-4 : 145.00

     Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. В сучасних умовах пріоритетного значення набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови формування суспільства знань.Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в результаті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обгрунтувати напрями регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку. Здійснено типологізацію інноваційнихвидів зайнятості з урахуванням демографічного, техніко-інформаційного, економічного, освітньо-професійного, соціального та інституційного вимірів. Діагностовано та класифіковано основні ризики та загрози розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні за результатами аналізу впливу чинників у межах релевантної ретроспективи та сьогодення. Розроблено рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної зайнятості з метою забезпечення відповідності структурних зрушень на ринку праці пріоритетам реконструкції економіки України.     Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
    Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: http://www.idss.org.ua/public.html


631
Л474

Леонідова Ірина Вікторівна

Географо-генетичні особливості грунтотворення на острові Зміїний / І. В. Леонідова, Я. М. Біланчин. - Одеса : ОНУ ім. І.Мечникова, 2017. - 196 с. - ISBN 978-617-689-236-6 : 43.16

     Висвітлено результати дослідження процесів грунтотворення на о. Зміїний, їхніх географо-генетичних особливостей та сучасних тенденцій. Встановлено загальну схему і стадійність грунтотворення на щільних породах острова. З'ясовано географо-генетичні особливості і просторові відмінності процесів примітивного і чорноземного грунтотворення та їхніх елементарних грунтових процесів. Встановлено тенденції сучасного грунтотворення у напрямку незворотно-поступального посилення чорноземних властивостей і характеристик фунтів. Спрогнозовано два сценарії подальшого грунтотворення на острові - екологічно оптимістичний за умови збереження покриву степової трав'яної рослинності, та екологічно загрозливий на ділянках посилення антропогенного впливу.
    Для фахівців в галузях грунтознавства і географії грунтів та охорони природи, науковців і студентів.


796
О421

Одинець Тетяна Євгенівна

Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом : монографія / Т. Є. Одинець. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 400 с. - ISBN 978-617-7336-13-5 : 98.00

     У монографії висвітлено нове розв'язання проблеми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. За результатами теоретичного пошуку та власних емпіричних досліджень обгрунтовано концептуальні положення фізичної реабілітації хворих з постмастектомічним синдромом та їх реалізацію за проблемно- й особистісно-орієнтованими програмами; подано спосіб оцінювання прогнозованого рівня функціонального стану серцево-судинної системи жінок з постмастектомічним синдромом і чинники, що визначають спрямованість засобів реабілітаційного процесу.
    Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, лікарів-онкологів і фізичних терапевтів, реабілітологів-практиків, студентів та зацікавлених осіб.


796
Ч511

Боднар Іванна Романівна

Диференційоване фізичне виховання : навч. посіб. / І. Р. Боднар. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 200 с. - ISBN 978-617-7336-16-6 : 68.00

     Навчальний посібник містить матеріал одного з найважливіших розділів профільної навчальної дисципліни для студентів факультету фізичного виховання - "Теорії і методики фізичного виховання". Описано соматичні й функціональні особливості представників різної статі і віку та відмінності фізичного виховання для реалізації диференційованого підходу, особливості фізичного виховання з урахуванням показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості; особливості методики занять зі школярами, скерованими дорізних медичних груп з урахуванням їхніх показників; характеристики фізичного виховання школярів з урахуванням властивостей нервової системи. Кожен розділ завершується контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи студента. Подано тлумачний словник основних термінів і понять.
    Для студентів вищих навчальних закладів, що готують фахівців із фізичного виховання і спорту, фізичної реабілітації та рекреації, викладачів, тренерів.


657
П389

Плиса Володимир Йосипович

Облік і аудит : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. - 684 с. - ISBN 978-617-10-0381-1 : 193.00

     Розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку й аудиту на підприємстві; зміст і структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку; організацію документообороту на підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів і витрат підприємства. Розглянуто склад і порядок подання фінансової (бухгалтерської) звітності.
    З'ясовано суть, предмет й об'єкти аудиту; особливості регулювання аудиторської діяльності в Україні; підходи до планування аудиту й оцінки аудиторського ризику та формування аудиторських доказів і робочих документів аудитора й аудиторського висновку; особливості аудиту активів, власного капіталу, зобов'язань і фінансової звітності підприємства.
    Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком й аудитом.


811.124
Ч497

Чернюх Богдан Васильович

Латинське дієслово: аспект і акціональність : монографія / Б. В. Чернюх. - Львів, 2017. - 488 с. - ISBN 978-617-10-0366-8 : 141.00

     У монографії розглянуто коло проблем, пов'язаних з аспектуальною семантикою дієслова в латинській мові, визначено засоби її формування та їх роль у вираженні видових значень, запропоновано модель функціонально-семантичного поля аспектуальності в латинській мові.
    Для фахівців у галузі загального, порівняльно-типологічного мовознавства та класичної фітології, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей.


535
Р697

Романюк Микола Олексійович

Кристалооптика : навч. посіб. / М. О. Романюк. - 2-ге вид., випр. і допов. - Львів : ЛНУК ім. Івана Франка, 2017. - 456 с. - ISBN 978-617-10-0251-7 : 314.00

     На основі рівнянь Максвелла описано оптичні властивості кристалів переважно в області прозорості матеріалу, а також їхню симетрію, анізотропію, температурні, спектральні та польові залежності параметрів електронної поляризовності. Обгрунтовано головні методики кристалооптичних та допоміжних досліджень, візуалізації доменів у фероїках, неоднорідностей матеріалів, а також застосувань цих методик і кристалів (в т. ч. - рідких) в акустооптиці, нелінійній оптиці, метрології, зокрема у термометрії, та в інших галузях науки і техніки.
    У посібнику описано низку оригінальних результатів, що виходять за межі видимої області спектра та кімнатних температур. Ілюстративний матеріал стосується декількох груп фероїків, він охоплює області фазових переходів, неспівмірних фаз, реакції електронної поляризовності анізотропних кристалів на заміщення елементів структури та дію жорсткої радіації.
    Для студентів та аспірантів оптичних та радіофізичних спеціальностей університетів і вищих технічних навчальних закладів. Видання буде корисне усім, хто розпочинає роботу з кристалами, або й уже працює з ними.


316.362:364.326
С842

Стрельник Олена

Турбота як робота: материнство у фокусі соціології : монографія / О. Стрельник. - К. : Критика, 2017. - 288 с. - ISBN 978-966-8978-96-8 : 128.00

     У монографії запропоновано авторську концепцію материнства як соціальної практики. Авторка показує варіятивність практик материнства в соціоісторичному вимірі; визначає зміни соціально-демографічних характеристик сучасного типу материнства; окреслює суперечності між цими змінами та політикою підтримки материнства в аналізує макроструктури материнських практик у сучасному українському суспільстві представлені державною політикою, ринком праці та соціокультурними смислами материнства. Із залученням матеріалів авторського емпіричного дослідження продемонстровано пізнавальні можливості соціологічної концепції материнства для вивчення повсякденного розгортання материнських практик на прикладі поєднання оплачуваної праці й турботи про дітей.
     Монографію адресовано фахівчиням і фахівцям із соціології сім'ї, демографії, соціяльної політики та тендерних студій, викладач(к)ам і студент(к)ам вишів, а також усх, хто цікавиться темою материнства і гендерною проблематикою.


321-048.74(4-477)
Д813

Дудінська Ірина.

Децентралізація публічної влади у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України) : монографія / І. Дудінська, М. Цірнер. - Ужгород : Ліра, 2017. - 128 с. - ISBN 978-617-596-264-0 : 40.00

     Дана робота присвячена досвіду функціонування й динаміки запровадження адміністративно-територіальної реформи в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України). Розглянуто основні етапи децентралізації публічної влади в Словаччині і Польщі та окреслено ключові проблеми, що супроводжували дані процеси в зазначених країнах. Авторами надані практичні рекомендації, які сприятимуть ефективному просуванню процесу децентралізації публічної влади в Україні.
     Видання розраховане наекспертів та науковців у галузі політичних наук і державного управління, а також посадових осіб органів держаної влади і місцевого самоврядування, політичних діячів та громадських активістів.


030
Е644

Енциклопедія Сучасної України. Т. 18 : Лт - Малицький / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський (співголови) та ін. - К., 2017. - 712 с. - ISBN 978-966-02-8303-9 : 86.00

     Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплюєвсі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.
     У вісімнадцятому томі подано 2363 статті, 2322 чорно-білі та 355 кольорових ілюстрацій, 12 карт. З рисунки і 1 таблиця.
     Розрахована на широке коло читачів.


821.161.2
Ш669

Шкляр Василь Миколайович

Троща : роман / В. М. Шкляр. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 417 с. - ISBN 978-617-12-3720-9

     Для нього, відчайдушного вояка УПА, війна вже минула, проте 6оротьба триває у невгамовному серці. "Свої" і "чужі", дружба та розбрат, кохання і зрада, помилування й помста... Усе переплелося й відгукнулося болем, коли через багато років він натрапив на свіжу могилу давно загиблого побратима. Минуле накочується з новою силою, щоб він постав перед розгадкою таємниці, перш ніж розпочати нове життя. Доля всміхається йому очима коханої жінки, але не приносить душевного спокою. Він - воїн, і ця битва — на все життя...


821.161.2
З128

Забужко Оксана Стефанівна

Польові дослідження з українського сексу : роман / О. С. Забужко. - 13-те вид. - К. : КОМОРА, 2015. - 120 с. - ISBN 978-617-7286-00-3

     Сексуальна одіссея художника й поетеси, розгортаючись в Україні й Америці кінця XX століття, обертається правдивою середньовічною містерією, у якій героїня проходить кругами недавньої української історії, щоб зустрітися віч-на-віч із Дияволом...


821.161.2
К647

Кононенко Євгенія

Російський сюжет : роман / Є. Кононенко. - Львів : Кальварія, 2012. - 128 с. - ISBN 978-966-663-336-4

     Він молодий, розумний, добре освічений, має патріотичні почуття. Але в результаті непорозуміння змушений тікати з України. Бо він на рідній землі — зайва людина, "лишний человек".
    Все в його житті чомусь складається за російським сценарієм.
    То доки тяжітиме над українцями фатум «російського сюжету»?
    Честь України, як завжди, рятує жінка...
    Нова книга Євгенії Кононенко — про любов і про пошуки власної ідентичності, про призабуті обставини безтямного українського життя останніх років імперії та перших років незалежності і про можливість зустрічі серед Атлантики на протягах сьогоднішнього глобалізованого світу.


821.161.2
Я646

Яновський Юрій Іванович

Чотири шаблі / Ю. І. Яновський. - Харків : Фоліо, 2014. - 159 с. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури). - ISBN 978-966-03-5461-6

     Юрій Яновський (1902 —1954) — один з найвизначніших романтиків в українській літературі першої половини XX століття. При згадці цього імені постає перед очима "світ спекотний і шалений, бачиться степ у переблискуванні щабель, охоплений курявою битви". Роман "Чотири шаблі" (1929), в якому чудово розкрився оригінальний талант Яновського, належить до кращих творів про героїку Громадянської війни.


9(477)
С922

Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2-х т. Т. 2 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін.т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник). - К., 2016. - 944 с. - ISBN 978-966-02-7980-3 : 223.05

     У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні та бібліографічні видання, що висвітлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено документи, видані в Україні та за її межами з кінцяXVIII ст. до 2015 р. українською, російською та іншими мовами.
     На допомогу історикам, краєзнавцям, політологам, культурологам, етнологам, бібліотечним працівникам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться історією України.


331
Ц298

Цевух Юлія Олександрівна

Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн : монографія / Ю. О. Цевух, С. О. Якубовський. - Одеса : ОНУ, 2017. - 274 с. - ISBN 978-617-689-208-3 : 33.44

     Монографію присвячено поглибленню науково-методичних засад дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток національної економіки країн та розробці рекомендацій щодо підвищення ефективності інструментів політики регулювання міжнародної міграції робочої сили як на національному, так і на міжнародному рівнях.
    Оцінено вплив грошових переказів мігрантів на формування платіжного балансу України. Надано рекомендації щодо вдосконалення механізму регулювання міграційних потоків і міграційної політики України.


94(477)
І231

Іванчишен Віталій Романович

Каменотесний промисел Східного Поділля кінця ХІХ- початку ХХІ ст.: побутовий та сакральний виміри : монографія / В. Р. Іванчишен. - К. : Наукова думка, 2017. - 215 с. - ISBN 978-966-00-1601-9 : 464.15

     У монографії на основі широкого кола джерел і наукової літератури вперше здійснено комплексне узагальнююче дослідження каменотесного промислу як чільної складової традиційних господарських занять мешканців Східного Поділля кінця XIX - початку XXI ст. В роботі проаналізовано історію вивчення та стан висвітлення означеної проблеми, охарактеризовано джерельну базу й подано тлумачення основних понять. Досліджено особливості розвитку каменотесного промислу в історичній ретроспективі та розкрито його роль і значення в господарському укладі та системі життєзабезпечення подолян. На основі зібраних польових матеріалів охарактеризовано особливості традиційної обробки, використання каменю в народній архітектурі, систематизовано різновиди каменотесних виробів та вивчено специфіку локальної міжетнічної взаємодії в галузі каменотесного промислу. Розглянуто народні уявлення, пов'язані із символікою каменю, кам'яними виробами та постаттю каменотеса.
    Книга адресована історикам, етнологам, краєзнавцям та всім тим, хто небайдужий до вивчення етнокультури українців.


821.161.2
У455

Українська літературна критика ХХ століття : антологія у двох томах. Т. 2 : Літературні дискусії другої половини ХХ століття. - К. : Наукова думка, 2017. - 632 с. - ISBN 978-966-00-1565-4 : 979.75

     У другій книзі другого тому антології, яка охоплює 1980 - 1990-ті роки, представлено дискусії про головні прямування української поезії періоду "третьої хвилі", найпомітніші зрушення у поезії української діаспори 1950 - 1970-х років, презентовано полеміки щодо модернізму, постмодернізму, найновіших на той час тенденцій та явищ літературного процесу 1990-х років, а також щодо складних проблем взаємин і спадкоємності між різними літературними поколіннями.
    Видання буде цікавим для фахового і пересічного читача, стане доброю підмогою для викладачів та студентів-філологів вищих навчальних закладів, учителів літератури в школах, ліцеях і гімназіях


001
А724

Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / за наук. ред. В. П. Мельника та А. С. Синиці ; пер.: І. В. Грабовський, У. І. Лущ, А. С. Синиця. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 568 с. - ISBN 978-617-10-0256-2 : 146.00

     В антології вміщено переклад з англійської та французької мов дванадцяти знакових праць провідних сучасних західних мислителів, які провадять дослідження в галузі філософії науки - Пенелопи Медді, Едварда Фредкіна, Еріка Р. Скеррі і Лі Макінтайра, Пітера Годфрі-Сміта, Ендрю Фінберга, Мілен Ботболь-Баум, Жан-Іва Безьє, Девіда Чалмерса, Деніела Деннета, Патриції С. Черчленд, Джона Серля, Ноама Хомського. Антологія складається з двох частин: у першій ("Субєктивізація об'єктивного") висвітлено філософськіаспекти математики, фізики, хімії, біології, техніки й біоетики, у другій ("Об'єктивізація суб'єктивного") - логіки, інформатики, теорії штучного інтелекту, нейрофілософїї, когнітивістики та лінгвістики. Кожна праця супроводжується аналізом ключових проблем відповідного напряму філософсько-наукових досліджень і біографічними відомостями про її автора.
    Для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії науки.


811.161.2
К754

Коца Руслана Олександрівна

Формування префіксальної та конфіксальної систем прикметника української мови (ХІ-ХХ ст.) : монографія / Р. О. Коца. - К. : Наукова думка, 2017. - 279 с. - ISBN 978-966-00-1594-4 : 348.43

     У монографії досліджено процес становлення та розвитку префіксальних та конфіксальних прикметників в українській мові від праслов'янської доби до сучасності.
    Для мовознавців, учителів, студентів філологічних факультетів


811.163.2
О368

Огієнко Ірина

Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа : монографія / І. Огієнко. - К. : Наукова думка, 2017. - 256 с. - ISBN 978-966-00-1615-6 : 341.08

     У монографії досліджується функціонування дискурсивних слів турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа. З'ясовано, що вживання дискурсивних слів турецького походження зумовлене тенденцією наслідування сучасними мас-медіа особливостейусного спілкування. У праці визначено прагматичні, комунікативні, структурні та сполучні характеристики дискурсивних слів, запозичених із турецької мови і виокремлено їх у функціонально-семанттичні групи. Наукова розвідка розкриває значення дискурсивнихслів для вивчення питань формально-граматичної та змістової зв'язності мас-медійних текстів, їх комунікативної спрямованості.
    Видання може бути корисним для болгаристів, славістів, лінгвістів, а також усіх, хто цікавиться іншомовними запозиченнями та описом дискурсивних слів.


130
С765

Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні / за заг. ред. В. П. Мельника. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 308 с. - ISBN 978-617-10-0327-9 : 119.10

     Висвітлюються суспільні й культурні процеси, які відбуваються у глобальному масштабі та специфічно виявляються в українських реаліях. Здійснено системний аналіз соціально значущих культурних трансформацій в сфері морально-етичній, релігійній, художній. Зосереджено увагу на виявленні тих чинників та механізмів, які забезпечують зв'язки між соціальними та культурними змінами. Висвітлюється роль нових ідей та ідеалів, які виконують роль атракторів, що здатні перетворюватися на зародки нових форм культурного буття.
© 2017 Запорізький національний університет