Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2018 року821.161.2
М901

Мулеса Василь Васильович

Садинець : вибране / В. В. Мулеса. - Ужгород : Патент, 2017. - 370 с. - ISBN 978-617-589-133-9 : 135.00

     Від "Цвіту ялиці" до тривоги за долю України - "Яке АТО? Війна!"
Автор веде читача стежками Барнастого оленя й літає на крилах Білих Бузьків, переносить нас у той час, коли білі хорвати, пращури майбутніх українців, розпочинали боротьбу за самоутвердження в горах і долинах Карпат, до тривоги за непросте сьогодення.
    Вибране В. Мулеси-це світ як уже відомих творів, такі нових, не менше цікавих образів з минувшини й сучасності. Збірка різножанрова і тим, думаємо, буде цікава різновіковій категорії вибагливих читачів.


005
С833

Стратегічне управління конкурентоспроможністю: системний метод та екзистенціальна експозиція : монографія. - Мукачево : Карпатська вежа, 2017. - 240 с. - ISBN 978-966-8269-32-9 : 80.00

    Монографія присвячена дослідженню системного підходу до стратегічного управління конкурентоспроможністю як метою економічної діяльності. Викладені результати дослідження теоретичних основ стратегічного управління конкурентоспроможністю з системних позицій та представлена експозиція практичної проблематики функціонування економічних суб'єктів в умовах активізації конкурентної боротьби.
    Монографія призначена для науковців та практиків, які задіяні у сфері стратегічного управління; студентів, що вивчаютьстратегічний менеджмент та аспірантів, які спрямовують дослідження на проблеми конкуренції та управління конкурентоспроможністю.


378
А866

Артьомов Іван Володимирович


Навчальна книга: організація і методика створення : посібник / І. В. Артьомов, О. М. Ващук. - Ужгород : ЗакДУ, 2012. - 248 с. - ISBN 978-966-2075-37-3 : 35.00

     У посібнику розглядається коло питань, пов'язаних з організацією і методикою створення навчальної книги, - як традиційної, так і електронної. Його мета - допомогти автору підручника чи навчального посібника у підготовці авторського оригіналу, ознайомитиз вимогами до його оформлення, складання довідково-супровідного апарату, критеріями оцінювання та ін.
    Окремий розділ присвячено напрацюванням Закарпатського державного університету у розробленні комплексів навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, в тому числі створенні електронних навчальних посібників і підручників.
    Особливістю пропонованого видання є те, що серед додатків, в яких міститься чимало корисної інформації, - CD-диск з електронним навчальним посібником для загальноосвітньої школи, розробленим в ННІ інформаційних технологій ЗакДУ, що вже успішно пройшов апробацію.


378
А866

Артьомов Іван Володимирович


Видання підручників та навчальних посібників нового покоління : практич. посіб. / І. В. Артьомов. - Ужгород, 2017. - 224 с. - ISBN 978-617-7333-38-7 : 48,00

    Автор пропонованого посібника - директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень УжНУ, кандидат історичних наук, доцент І. В. Аргьомов - має значні напрацювання у сфері розроблення і видання підручників та навчальних посібників нового покоління. Схвальні відгуки одержала попередня публікація автора (спільно з кандидатом юридичних наук О. М. Ващук) - "Навчальна книга: організація і методика створення", що вийшла друком у 2012 році.
    У новому виданні цієї ж тематики автор спирається не лише на сучасні нормативні вимога, але і на власний практичний досвід підготовки навчальних книг, які пройшли апробацію в процесі навчання студентів, отримали визнання на щорічних міжнародних виставках "Освіта та кар'єра" у 2015-2016 рр.
    Посібник стане в нагоді всім, хто виявить бажання підготувати наукову публікацію, навчальний чи навчально-методичний посібник, або навіть підручник новою покоління.


314
Т588

Топчієв О. Г.


Геодемографія: регіональний демографічний розвиток України : навч. посібник / О. Г. Топчієв, В. В. Яворська, Н. В. Дімова. - Одеса : ВМВ, 2014. - 242 с. - ISBN 978-966-413-484-9 : 50.00

     В умовах становлення державної регіональної політики та підготовки адміністративно-територіальної реформи в Україні посилюється увага до проблем демографічного розвитку регіонів країни. Розроблення регіональне геодемографічної політики стає головним напрямком подолання глибоке демографічної кризи, в якій нині перебуває Україна.
    У навчальному посібнику показані об'єктивні передумови формування геодемографії як нового напрямку суспільно-географічних досліджень, що має на меті розроблення регіональної геодемографічної політики та регіоналізацію країни на об'єктивних історико-географічних засадах. Розглядається теоретико-методологічні принципи та методологічні підходи нової предметної області - геодемографії.


94(477)
Б877

Брехуненко Віктор

Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII-XVIII ст. / В. Брехуненко. - К. : Темпора, 2014. - 504 с. - ISBN 978-617-569-199-1 : 115,00

     У книзі висвітлюються кульмінаційні процеси в історії ранньомодерної України, які на кілька століть визначили українську перспективу, - відновлення державної самоорганізації з правителем-гетьманом на чолі та зміна еліт. Постання Гетьманщини, а також супутніх козацьких суспільних формацій - Війська Запорозького Низового та Слобідської України -розглядаються в контексті європейської цивілізаційної моделі, невід'ємною складовою якої є Україна як Східна брама Європи. Центральне місце в книзі відведене дослідженню таких ключових питань, як: криза України в складі Речі Посполитої, перегук історичних процесів в Україні та в інших частинах Європи, генеза Гетьманщини, проблеми міжнародного визнання Української держави та її місце в міжнародних відносинах, політичні концепції та світогляд нової української еліти, реакція на різноманітні виклики часу. Розглядається інтелектуальна спадщина доби Гетьманщини, розширення української етнічної території, функціонування ідеї спадковості української історії, комплекс експансіоністських стратегій Московії щодо України в Ранньомодерний час.
     Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією Європи.


1(075.8)
Ф561

Філософія : підручник. - вид. 2-ге, перероб. і доп. - Харків : Фоліо, 2018. - 621 с. - ISBN 978-966-03-7990-9 : 105,00

    Пропонований підручник з філософії розрахований на студентів нефілософських факультетів, що зумовило його основну мету — формування світоглядної культури та культури мислення особистості. Автори підручника простежують становлення філософії та її основних проблем, розглядають предмет й методи філософії, спадок видатних філософів світу та особливості сучасних філософських напрямків. Філософія представлена як світоглядна система знання, в якій центральне місце відведено людині та основоположним цінностям її життя. Значну увагу приділено проблематиці культури та суспільства як об'єктам філософського розгляду.


519.6
С729

Сплайн-функції та їхнє застосування : навч. пос. / Б. П. Довгий, А. В. Лвейкін, Є. С. Вакал [та ін.]. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 120 с. - 15,06

    Розглянуто основні відомості про сплайни та їхнє застосування до задач наближення функцій, числового диференціювання та інтегрування, наближеного розв'язання диференціальних та інтегральних рівнянь. Основну увагу приділено обчислювальним аспектам застосування сплайнів у задачах числового аналізу з використанням системи комп'ютерної математики MATLAB.
    Для студентів, аспірантів і викладачів університетів, фахівців із математичної фізики та обчислювальної математики, що використовують сплайни в наукових дослідженнях.


539
Д332

Денисов Виталий Юрьевич

Проблемы физики атомного ядра и ядерных реакций : монографія / В. Ю. Денисов, В. А. Плюйко. - К. : ИПЦ "Киевский университет", 2013. - 430 с. - 48,00

     Посвящено избранным актуальным проблемам, которые связаны со строением атомных ядер и описанием ядерных превращений. Рассмотрено применение макромикроскопических методов для исследования свойств сложных атомных ядер и механизмов протекания ядерных реакций. Ряд изложенных вопросов был освещен лишь в оригинальных работах, а в монографиях и учебниках до сих пор не излагался.
    Для научных работников, преподавателей, магистров, аспирантов и студентов физических и физико-технических специальностей.


811.134.2
Р498

Ризванюк Степан Олексійович

El espanol : підручник з ісп. мови / С. О. Ризванюк. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2016. - 487 с. - ISBN 978-966-439-892-0 : 84,43

    З урахуванням нових орфографічних правил, прийнятих Асоціацією академій іспанської мови та Іспанською королівською академією, відповідно до вимог програми з іспанської мови, подано основні найбільш уживані структури сучасної іспанської мови та специфікуїї граматичної будови.
    Призначено для студентів першого й другого років навчання філологічних і перекладацьких інститутів і факультетів іноземних мов, а також для самостійного навчання.


177
Т874

Туренко Виталий Эдуардович

Погляд на людську любов у світлі східної святоотецької думки / В. Э. Туренко. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2016. - 207 с. - ISBN 978-966-439-900-2 : 29,26

    Здійснено спробу переосмислити погляд на людську любов у світлі східної святоотецької думки (IV—XI ст). Розглянуто онтологічні, гносеологічні аспекти людської любові. Особливу увагу приділено аналізу міжособистісних виявів любові - до особи протилежної статі, до Бога, до ближнього, до ворога; детально проаналізовано кожний із цих виявів, причини їх появи, можливості втілення в життя та сенс кожного з них у людській долі.
    Призначено для науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами духовності, сенсу людського існування


544
Д508

Діюк Віталій Євгенович

Кінетичний аналіз експериментальних даних / В. Є. Діюк. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2011. - 127 с. - 9,00

    Зібрано матеріал, що включає як традиційні розділи: (формальну кінетику, кінетику складних реакцій), так і розділи, присвячені розгляду процесів, кінетика яких суттєво ускладнюється (інгібіювання, виникнення паралельних процесів).
    Для студентів хімічного факультету спеціалізації "Фізична хімія".


159.9:61(075.8)
Т351

Терлецька Лариса Гаріївна

Психологія здоров'я особистості: тренінг психосинтезу : навч. посібник / Л. Г. Терлецька. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 111 с. - 16,08

    Наведено приклади використання психосинтетичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі психолога з дорослими і дітьми. Для студентів-психологів


519.8
Т217

Тартаківська Олена Вікторівна

Явища самоорганізації у фізиці, хімії та біології : навч. посібник / О. В. Тартаківська. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 191 с. - 25,00

    Розглянуто математичні моделі нелінійних динамічних систем та методи їхнього дослідження. Запропоновано спільний математичний підхід до різних природних явищ. Розглянуто універсальність явища синхронізації та висвітлено сучасні досягнення в цій галузі науки. Найбільшу увагу приділено теорії морфогенезу та сучасним дослідженням структур Тьюринга у фізиці, хімії та біології. Поряд із необхідним теоретичним матеріалом наведено задачі.
    Для студентів магістратури, аспірантів та викладачів вищої школи.


811.521
А90

Асадчих Оксана Василівна

Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна система формування і розвитку академічної грамотності : монографія / О. В. Асадчих. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 356 с. - ISBN 978-966-489-364-7 : 129,26

     Монографія є описом результатів багаторічного дослідження автора у галузі навчання японського академічного мовлення. Здобутком дослідження є обгрунтована концепція інтегративної за змістом і методами системи навчання японського академічного мовлення у вищій школі. Засадами концепції є прагматичний підхід до побудови лінгводидактичної моделі, значуща комунікативна ситуація, специфічні академічні жанри текстів, створені у процесах слухання, читання, усного та писемного говоріння й академічна грамотність як мета навчання. Автор використала практичний досвід колег українських та закордонних університетів, теоретичні узагальнення визнаних українських, японських, європейських та американських учених, методичні знахідки викладачів-практиків, а також власні теоретичні та практичні здобутки, щоб довести вірогідність і значущість навчальної системи.
    Монографія зацікавить фахівців у галузі лінгводидактики вищої школи, педагогів-практиків, студентів мовних спеціальностей, а також усіх тих, хто цікавиться проблемою навчання японської та інших мов академічного рівня і не байдужий до розвитку японістики в Україні.


530
А674

Анісімов Ігор Олексійович

Синергетика : підручник / І. О. Анісімов. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2014. - 511 с. - ISBN 978-966-439-759-6 : 65,00

     Розглядаються процеси формування основних типів дисипативних структур (регулярних та стохастичних) у відкритих нелінійних дисипативних системах із розподіленими параметрами. Перша частина книги присвячена термодинаміці відкритих систем і передумовам порушення стійкості їхніх однорідних стаціонарних станів. У другій частині послідовно розглядаються основні класи відомих на сьогодні регулярних дисипативних структур: квазігармонічні автохвилі, біжучі автохвилі в сильнонелінійних середовищах, стаціонарні дисипативні структури, зумовлені розвитком аперіодичної нестійкості та розподіленим зворотним зв'язком. Нарешті, у третій частині розглядається турбулентність у гамільтонівських та дисипативних розподілених системах і показується, що в багатьох випадках вона зводиться до хаотичної динаміки систем із багатьма ступенями вільності.
     Для студентів фізико-математичних та природничих спеціальностей, аспірантів, викладачів та науковців.


811.521
Ф342

Федотова Юлія Сергіївна.

Історія розвитку та сучасний стан японського письма : навч. посібник / Ю. С. Федотова. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - 360 с. - ISBN 978-966-489-232-9 : 91,00

     У навчальному посібнику розглянуто історію становлення системи японського письма від початку І тисячоліття н.е, коли на територію Японії вперше проникла китайська ієрогліфіка, до сьогодення та описано сучасний стан японської писемності. Також подані рекомендації для засвоєння студентами японського ієрогліфічного мінімуму. Посібник призначений для студентів-філологів вищих навчальних закладів України, які навчаються за фахом "Японська мова та література".


311
К568

Ковтун Наталія Василівна

Фінансова статистика : підручник / Н. В. Ковтун, Е. В. Галицька, О. К. Примєрова. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. - 623 с. - ISBN 978-966-439-815-9 : 107,93

     Розглянуто питання методологічного та методичного забезпечення статистичного вивчення грошового обігу та грошової маси, кредитної діяльності. відсоткових ставок, ринку цінних паперів, статистичного оцінювання фінансових операцій та операцій із цінними паперами, статистичного аналізу інвестиційних процесів, діяльності страхових компаній, державного бюджету та державного боргу, платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. Матеріал подано у вигляді теоретичного викладення. що супроводжується значною кількістю прикладів, розрахунків. таблиць та розв'язанням типових задач
     Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, молодих викладачів статистико-аналітичних дисциплін.


616
Л771

Лопатинська Наталія Анатоліївна

Неврологічні основи логопедії : курс лекцій : навч. посібник / Н. А. Лопатинська. - К. : Видавничий Дім "Слово", 2017. - 148 с. - ISBN 978-966-194-269-0 : 55,00

     Навчальний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів за програмою першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 "Спеціальна освіта", містить теоретико-практичний матеріал до вивчення дисципліни "Неврологічні основи логопедії". В посібнику викладаються основи неврологічного забезпечення мовленнєвої діяльності, неврологічні механізми порушень та неврологічні основи патології мовлення.


821.161.2
Л63

Лис Володимир Савович

Місяць, обмитий дощем : книга малої прози / В. С. Лис. - Х. : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2018. - 352 с. - ISBN 978-617-12-3842-8 : 73,00

     Ця збірка різнобарвних, але водночас таких споріднених есеїв і новел про життя — немов букет зібраного восени листя. Серйозні, а інколи й іронічні роздуми про сенс щоденного буття й плин часу, про історичну долю України й таємниці людського серця... Як відпустити минуле та не боятися нових зустрічей? Де черпати наснагу на кожен день? Як розпізнати поворотні моменти й навчитися не шукати підтексту у випадковостях? Треба просто радіти життю й дихати на повні груди! Натхненні історії з добрим гумором, прості, але такі важливі для кожного цінності, звичні й рідні для нас слова...


821.161.2
С669

Сосюра Володимир Миколайович

Розстріляне безсмертя : поеми / В. М. Сосюра. - К. : Знання, 2010. - 336 с. - (Класна література). - ISBN 978-966-346-961-4 : 60,00

     Вперше окремою книгою (без купюр і вилучень) видаються поеми В.М. Сосюри, переважна більшість з яких побачили світ вже після смерті поета.
    Книжка розрахована на школярів, учителів, усіх, хто цікавиться творчістю письменника.


821.161.2
Ц172

Цаплієнко Андрій

Книга змін : історії з переднього краю / А. Цаплієнко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 256 с. - ISBN 978-966-14-9635-3 : 49,10

    У збірці оповідань відомого українського журналіста й письменника йдеться про війну, яка несподівано прийшла в Україну і змінила життя й свідомість мільйонів людей. Герої оповідань пов'язані складним павутинням особистих стосунків одне з одним і з автором. Вони разом з усією країною крокують дорогою змін — від застою до революції, від Майдану до війни. Історії, які трапляються з героями, видаються неймовірними, але це нова реальність, у якій треба навчитися виживати. Книга має всі шанси стати в майбутньому одним із літературних документів епохи, у якій нам випало жити.


821.161.2
Ф835

Франко Іван

Мойсей = Franko Ivan. Moses: Poem : поема / І. Франко. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 312 с. - ISBN 978-617-10-0371-2 : 500.00

    Львівський національний університет імені Івана Франка присвячує це видання 160-ій річниці з дня народження свого Патрона. У книзі читач знайде знамениту поему Івана Франка "Мойсей" наведено в оригіналі та в перекладі Віри Річ англійською мовою. Іван Франко - найвидатніший український письменник пошевченківської доби, науковець, мислитель, громадський діяч, що зробив дуже багато задля ідеї Української Державності, для усвідомлення єдності та цілісності української нації. Поема "Мойсей" - Другий Заповітукраїнської літератури (Юрій Шевельов). Сюжет поеми охоплює певний період гебрейської історії, проте вона звернена передусім до українців, як рівно ж до інших народів, до всього світу. У книзі подано відомості про Івана Франка, глибокий літературознавчий аналіз поеми, порядкові коментарі до оригінального тексту та його перекладу. Читацька аудиторія цього видання, сподіваємося, буде великою.


005
З-258

Залюбінська Людмила Миколаївна

Управління персоналом : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 / Л. М. Залюбінська, М. Л. Скорик. - Одеса : ОНУ, 2017. - 560 с. - ISBN 978-617-689-217-5 : 93.92

    У другій частині підручника з курсу "Управління персоналом" приділена значна увага проблемам, які об'єднані поняттям Human Resource Management, що враховують психологічні та професійні риси, як керівників, так і їх підлеглих. Підходи HR-менеджменту орієнтовані на формування професійної компетентності, культури організаційної поведінки та ділового спілкування керівників різних рівнів. Підручник може бути рекомендовано для вивчення курсу "Управління персоналом" студентам та аспірантам, що спеціалізуються в економіці та менеджменті, а також спеціалістам різного рівня з управління організаціями усіх форм власності.


1
С384

Синиця Андрій Степанович

Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації свідомості : монографія / А. С. Синиця. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 448 с. - ISBN 978-617-10-0370-5 : 87.00

    У монографії в систематизованій формі досліджено витоки, специфіку і тенденції розвитку сучасної аналітичної філософії як одного з провідних напрямів світової філософської думки та запропоновано його прагматико-когнітивну інтерпретацію. З'ясовано, що еволюція сучасної аналітичної філософії відбувалася в результаті поступового переходу від дослідження мови до вивчення свідомості як її передумови, що було наслідком прагматичного і когнітивного поворотів в аналітичних дослідженнях. Критично проаналізованоособливості вживання низки ключових понять сучасного аналітичного науково-філософського дискурсу - зокрема смислу, значення, референції, істини, а також інтенціональності, кваліа, філософських зомбі, мови думки, розуміння, самості, штучної особистості, свободи волі тощо.
    Для філософів, науковців і всіх, хто цікавиться проблемами логіки, лінгвістики, філософії штучного інтелекту, теорії пізнання та історії філософії.


58
К554

Кобилецька Мирослава Степанівна

Біохімія рослин : навч. посіб. / М. С. Кобилецька, О. І. Терек. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 270 с. - ISBN 978-617-10-0299-9 : 133.50

    У навчальному посібнику описано хімічний склад рослинних організмів та біохімічні процеси, що в них відбуваються. Розкрито структурні й метаболічні особливості рослинних клітин. Показано тісний зв'язок фітобіохімії з практикою сільського господарства, низкою галузей промисловості, медициною. Значну увагу приділено вторинному метаболізму вищих рослин. Наведено сучасні дані досліджень впливу на організм людини біологічно активних речовин рослин. Для студентів, аспірантів та науковців біологічних спеціальностей університетів та педагогічних, сільськогосподарських і медичних вищих навчальних закладів.


539
А656

Андрейків Олександр Євгенович

Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості / О. Є. Андрейків, В. Р. Скальський, І. Я. Долінська. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 400 с. - ISBN 978-617-10-0394-1 : 149.22

     Викладено основи важливого розділу загальної механіки руйнування матеріалів - механіки заповільненого руйнування матеріалів за локальної повзучості. Результати досліджень стосуються руйнування матеріалів і елементів конструкцій довготривалої експлуатації. Сформульовано ефективний енергетичний підхід для визначення довгочасної міцності та залишкової довговічності матеріалів і елементів конструкцій з тріщинами за довготривалого статичного і циклічного з витримкою в циклі навантажень та дії фізико-хімічних чинників зовнішнього середовища. На підставі адаптації запропонованого підходу до конкретних умов експлуатації елементів конструкцій розроблено методи для визначення їхньої довгочасної міцності і залишкової довговічності. Застосування цих методів продемонстровано на прикладах елементів енергетичного устаткування, конструкцій нафтохімії, машинобудування, промислового будівництва тощо. Досліджено весь діапазон зміни температур, які зумовлюють в зоні передруйнування біля вершини тріщини низькотемпературну та високотемпературну повзучість. Проаналізовано вплив на довгочасну міцність і залишкову довговічність елементів конструкцій таких найагресивніших експлуатаційних чинників водневмісне та корозійне середовища, радіаційне опромінення.
    Для наукових та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі механіки руйнування, довгочасної міцності і довговічності елементів конструкцій тривалої експлуатації, а також викладачів, аспірантів і студентів, що спеціалізуються на вивченні згаданих дисциплін.


27
Д433

Дзера Оксана

Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст : монографія / О. Дзера. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 490 с. - ISBN 978-617-10-0391-0 : 141.00

     У монографії висвітлено, систематизовано й класифіковано основні актуалізації біблійного інтертексту у внутрішньобіблійному та позабіблійному просторах. Проаналізовано специфіку формування національних біблійних концептосфер унаслідок девіацій давньогебрейського та грецького першоджерел. Уточнено й розширено метамову дослідження біблійної інтертекстуальності, зосібна обгрунтовано лінгвістичне трактування терміна біблеїзм та запропоновано термін біблема для позначення неідіоматичних біблійних інтертекстем авторського мовлення. Розроблено типологію біблем та окреслено способи їхнього відтворення іншою мовою й особливості рецепції іншою національною лінгвокультурою. Презентовано комплексний аналіз різножанрових біблійних інтертекстів Івана Франка для демонстрації цілісності його інтерпретативної концепції Святого Письма, що виявляється в його наукових працях, оригінальній творчості та перекладах. Зроблено спробу окреслити потенціал перекладацьких інтерпретацій імпліцитного біблійного інтертексту.
    Для перекладознавців, літературознавців, лінгвістів, культурологів, викладачів, студентів.


001
S73

Societati servire eruditione missio suprema. До 70-ліття професора Івана Вакарчука, Міністра (2007-2010) освіти і науки України, Заслуженого професора ЛНУ ім. Івана Франка : Виступи. Доповіді. Інтерв'ю. Бібліографічний покажчик. - Львів, 2017. - 600 с. - ISBN 978-917-10-0410-8 : 185.00

     Ювілейний збірник присвячений діяльності професора Івана Вакарчука - Героя України, відомого українського фізика та громадського діяча, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, на посаді Міністра освіти і науки України. У виступах, доповідях та інтерв'ю 2007-2010 рр. відображені концептуальні засади освітніх реформ в Україні, аналіз реального стану організації та фінансування освіти, окреслені перспективи розвитку. Грунтовні підходи, безкомпромісна громадянська позиція, жертовна самопосвята у виховній та освітній діяльності автора, відображені у текстах, збагатять досвід викладачів, учителів, керівників та організаторів освітнього процесу, сприятимуть розумінню етапності освітньої реформи у широких колах зацікавлених читачів.У бібліографічному покажчику відображено науковий та науково-публіцистичний доробок І. Вакарчука за період роботи у Міністерстві.


342
О-952

Очерки идеологии постсоветского конституционализма : сб. науч. трудов / под ред.: М. А. Краснова, Ю. Г. Барабаша. - Харьков : Право, 20113. - 240 с. - ISBN 978-966-458-542-9 : 55.00

    Сборник, подготовленный преподавателями Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого", посвящен малоизученной проблематике идеологических основ системы конституционализма, возникшего на постсоветском пространстве. Авторы, используя богатый теоретический и эмпирический материал, акцентируют внимание на таких вопросах, как понимание прав человека в современном православии, социальные основания власти, сущность конституционной демократии, идеология конституционного судопроизводства, федерализм как политико-правовая ценность и многих других.
    Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических, политологических факультетов и вузов, всех тех, кто интересуется проблемами современного конституционно-правового развития.


94(477)
Л38

Левченко Юрій Іванович

Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-теріторіальних одиницях України 1941-1944 рр. : монографія / Ю. І. Левченко. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. - 404 с. - ISBN 978-966-931-144-3 : 93.00

    Монографію присвячено особливостям реалізації окупаційної політики німецьких та румунських окупантів у адміністративно-територіальних одиницях, створених на території України: Рейхскомісаріаті "Україна", дистрикті "Галичина", "зоні військової адміністрації", губернаторствах "Буковина", "Бессарабія" і "Трансністрія". Висвітлені плани та методи німецьких і румунських загарбників перетворення українських територій на складові частини Німеччини та Румунії. Проаналізовано нормативно-правові засади діяльності органів окупаційної влади в кожній адміністративно-територіальній одиниці. З'ясовано особливості організації та функціонування їх управлінських апаратів. Комплексно досліджена економічна політика в окупаційних утвореннях через фінансові системи та способи управління сільським господарством і промисловістю. Розкрито специфіку використання "людського ресурсу" та здійснення Голокосту. Здійснено порівняльну характеристику особливостей політики в сферах освіти, релігії та видавничій діяльності.
    Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться або досліджує період окупації України 1941-1944 років


911
М171

Максименко Надія Василівна

Ландшафтно-екологічне планування: теорія і практика : монографія / Н. В. Максименко. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. - 216 с. - ISBN 978-966-285-461-9 : 90.00

    Монографія є результатом наукового дослідження автора з розробки теоретико-методологічних засад та напрямків реалізації ландшафтно-екологічного планування територій локального рівня організації довкілля для потреб інвайронментального менеджменту. Наведено конкретні приклади процедури ландшафтно-екологічного планування модельних територій в межах експериментального полігону.
    Для науковців, викладачів, студентів, спеціалістів даної галузі.


811.161.2
С794

Степаненко Микола Іванович

Суб'єктивна та об'єктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі : монографія / М. І. Степаненко, Л. В. Дейна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава : Дивосвіт, 2018. - 268 с. - ISBN 978-617-633-211-4 : 85.00

    У пропонованому дослідженні здійснено лексико-семантичний, граматико-стилістичний, функційно-комунікативний аналіз суб'єктивної та об'єктивної оцінки на матеріалі щоденників українських письменників другої половини XX століття. З'ясовано філософську, логічну й лінгвістичну природу суб'єктивної та об'єктивної оцінки, програмованої інтра- й екстралінгвальними параметрами діарійного дискурсу; схарактеризовано функційно-інтенційний діапазон аналізованої категорії; простежено механізм формування аксіологічної концептосфери щоденникаря та змодельовано кола його цінностей; інвентаризовано найпродуктивніші експлікатори й засоби інтенсифікації суб'єктивної та об'єктивної оцінки.
    Для науковців, викладачів і студентів гуманітарних факультетів, учителів-словесників, журналістів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.


811.161.2
С794

Степаненко Микола Іванович

Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові : монографія / М. І. Степаненко, Н. М. Лукаш. - Полтава : Дивосвіт, 2018. - 318 с. - ISBN 978-617-633-213-8 : 100.00

    У пропонованому дослідженні здійснено комплексний аналіз предикатів кількості як конструктивних центрів семантично елементарних простих речень сучасної української мови. З'ясовано, зокрема, їхні диференційні ознаки; установлено специфіку семантичної типології, формально-граматичної реалізації й валентного потенціалу квантитативних предикатів; ієрархізовано мовні засоби експлікування суб'єктної синтаксеми у двокомпонентних синтаксичних конструкціях структурної схеми Sub + Praed quant; виокремлено значеннєві різновиди й морфологічні репрезентанти об'єктної синтаксеми у трикомпонентних реченнях структурної схеми Sub + Praed quant + Exp, розмежовано облігаторний і факультативний ії вияви; ідентифіковано чинні в українській мові моделі та субмоделі синтаксичних конструкцій, утворених на базі квантитативних предикатів.
    Для науковців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.


342
З-154

Задихайло Дмитро Дмитрович

Кабінет Міністрів України як суб'єкт економічної системи: конституційно-правові засади : монографія / Д. Д. Задихайло. - Харків : Юрайт, 2013. - 192 с. - ISBN 978-966-2740-43-1 : 70.00

     Монографія відтворює зміст кандидатської дисертації автора, захищеної у червні 2013 року у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Монографію присвячено проблемі об'єднання в єдиному механізімі тісно пов'язаних об'єктів конституційно-правового регулювання, а саме функцій Кабінету Міністрів України щодо національної економічної системи.
    Оптимізація форм та змісту такої взаємодії, визначення сучасної функціональної природи Уряду України в економічній сфері є однимз найважливіших питань сучасної конституційно-правової доктрини, актуалізованої роботою Конституційної Асамблеї.
    В монографії міститься ціла низка пропозицій, висновків та положень, як теоретичного, так і практичного спрямування, що можуть бути цікавими науковцям та студентам юридичної, економічної та політологічної спеціалізації.


349
П761

Прилипко Сергій Миколайович

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики : монографія / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, Л. Ю. Величко. - Харків : ФІНН, 2011. - 232 с. - ISBN 978-966-8030-85-7 : 45.00

     В сучасних умовах однією з найбільш поширених тем для обговорення є світова фінансова криза та вплив її наслідків на національну економіку. При цьому, як серйозні аналітики, так і пересічні громадяни сходяться в одному: масштаби фінансової кризи в Україні на порядок серйозніші, ніж у світі в цілому. Наразі сповільнялися темпи виробництва, значно зменшилися доходи підприємств, а тому вони змушені знизити власні видатки. Не є секретом, що левова частка останніх припадає на оплати праці найманих працівників. Зрозуміло, що коли всі працівники зайняті у виробництві та формуванні дохідної частини підприємства - видатки на заробітну плату є виправданими. Якщо ж обсяги виробництва падають, зменшується й потреба в утриманні значної кількості працівників. Такимчином, роботодавець змушений звільняти працівників, утримання яких виявилося для нього накладним та економічно невигідним. Такою, що найбільш відповідає зазначеній ситуації є підстава звільнення, передбачена п. 1 ст. 40 КЗпП України, а саме: розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
    Актуальність і своєчасність обраної авторами теми зумовлена як необхідністю подальшого вдосконалення законодавства України в царині розірвання трудових договорів з ініціативи роботодавця, так відсутністю належних сучасних наукових розробок у цій сфері.
    В монографії, проаналізовано широке коло як вітчизняних нормативно-правових актів у сфері праці, так і зарубіжний та міжнародний досвід. Використовувались наукові праці українських і зарубіжних учених, критично оцінювались і застосовувались положення, вироблені радянською юридичною школою. Монографія розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і всіх тих, хто цікавиться проблемами припинення трудових правовідносин.


811.161.2
Ш855

Шрамко Руслана Григорівна

Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові : монографія / Р. Г. Шрамко, М. І. Степаненко. - Полтава : ПП "Асирая", 2017. - 284 с. - ISBN 978-966-97714-6-9 : 95.00

     У дослідженні удокладнено схарактеризовано три-/двокомпонентні ізофункційні синтаксичні парадигми речень із предикатами стану й стану-відношення суб'єкта сучасної української мови; випрацювано чіткий механізм формування парадигм такого типу в українському мовознавстві; представлено семантичний діапазон предикатів зі значенням внутрішнього стану та стану-відношення носія української мови.
    Для мовознавців, працівників мас-медіа, учителів-словесників, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться проблемами української філології.


811.161.2
С794

Степаненко Микола Іванович

Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові : монографія / М. І. Степаненко, І. Ю. Кірічек. - Полтава : ПП "Астрая", 2017. - 236 с. - ISBN 978-966-97714-7-6 : 85.00

     У монографії здійснено комплексне дослідження синтагматики відносних ад'єктивів; ідентифіковано типологію семантико-синтаксичних відношень, які виникають між компонентами словосполучень із відносним прикметником у ролі детермінованого і детермінувального компонента, виділено чинні в сучасній українській мові структурні моделі й субмоделі можливих конкретних реалізаторів синтаксичних конструкцій із відносним прикметником у ролі основного носія валентності та валентного партнера; проаналізовано лексико-семантичний діапазон заповнювачів конститутивних позицій прикметниково-іменникових, прикметниково-прийменниково-іменникових, прикметниково-прислівникових та іменниково-прикметникових словосполучень із відносним ад'єктивом.
     Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


343
Т338

Теоретические и прикладные вопросы борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий : сб. материалов Междунар. заоч. науч.-практич. конференции (Могилев, 30 ноября 2017 года). - Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2017. - 64 с. - ISBN 978-985-7088-90-4 : 27.00

     В сборник вошли материалы участников Международной заочной научно-практической конференции «Теоретические и прикладные вопросы борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий».
    Может быть полезен научным работникам, преподавателям, адъюнктам (аспирантам) и курсантам (студентам), а также практическим работникам. Материалы представлены в авторской редакции.


343
С247

Свиридов Дмитрий Александрович

Расследование незаконной предпринимательской деятельности : монография / Д. А. Свиридов. - Могилев : Могилевский институт МВД, 2017. - 184 с. - ISBN 978-985-7088-87-4 : 62.00

     Борьба с преступностью — важная проблема любого правового государства. Особое место в этой борьбе занимает криминалистика — наука о раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Преступления экономической направленности являются преступными деяниями, относящимися к так называемой беловоротничковой преступности. С учетом важности защиты прав и интересов личности, общества и государства, а также требований по усилению борьбы с экономической преступностью особое внимание уделяется методике расследования незаконной предпринимательской деятельности.
    Для специалистов, занимающихся раскрытием, расследованием экономических преступлений, курсантов, студентов и аспирантов соответствующих специальностей


316
Б179

Базыленок Александр Владимирович

Молодежь и гражданское общество : монография / А. В. Базыленок. - Могилев : Могилевский институт МВД, 2017. - 236 c. - ISBN 978-985-7088-95-9 : 64.00

     Монография посвящена социологическому анализу эволюции научной концепции и социальной практики становления и развития гражданского общества, форм его взаимоотношений с государством и перспектив развития в современном изменяющемся мире, в особенности в Республике Беларусь. Особое внимание в работе уделяется анализу и определению места, роли, форм и средств активизации участия в развитии гражданского общества белорусской молодежи, от активности которой во многом зависит уровень развития и облик белорусского общества в будущем.
    Актуальна для социологического, политологического, философского и юридического научных сообществ, учреждений, занимающихся воспитанием молодежи, профессорско-преподавательского состава учреждений, обеспечивающих получение высшегообразования, а также для использования в образовательной и воспитательной деятельности в учреждениях образования МВД.


622
К172

Калинчак Валерий Владимирович

Теплофизика горения пылеугольного топлива : монография / В. В. Калинчак, А. С. Черненко. - Одесса : ОНУ, 2017. - 235 с. - ISBN 978-617-689-231-1 : 50.00

     Монография содержит основы теории массообмена и химической кинетики при гомогенных и гетерогенных реакциях. Рассматривается массообмен и кинетика химических реакций углеродных частиц. Определяются и анализируются влияния различных механизмов тепло- и массообмена на характеристики высокотемпературного тепломассообмена углеродной частицы, а также в условиях совокупности и пылеугольного факела в фурменном очаге доменной печи.
    Монография будет полезна для студентов, научных работников и инженеров, занимающихся исследованием процессов горения угольных частиц и сопровождающих их явлений.


796
Д50

Диференціація фізичної підготовки спортсменів : монографія / М. М. Линець, О. А. Чичкан, Х. Р. Хіменес [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Линця. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 304 с. - ISBN 978-617-7336-15-9 : 87.00

     У монографії розглянуто шляхи оптимізації структури і змісту фізичної підготовки спортсменів і спортсменок різного віку та спортивної кваліфікації, які спеціалізувалися в різних видах змагальної діяльності.
    Серед спортсменів і спортсменок, які спеціалізувалися у веслуванні, спортивному орієнтуванні, гандболі, волейболі та фехтуванні на шпагах незалежно від віку, статі, спортивного стажу і кваліфікації, достовірно вищі прирости показників фізичної підготовленості спостерігалися при поєднанні комплексного розвитку фізичних якостей (близько 70% від загального обсягу фізичної підготовки) з диференційованим розвитком недостатньо розвинутих фізичних якостей кожного спортсмена чи спортсменки (біля 30% від загального обсягу фізичної підготовки) у порівнянні лише з комплексним розвитком фізичних якостей або в поєднанні у тій же пропорції комплексного розвитку з диференційованим розвитком провідних фізичних якостей. Лише у підготовці багатоборців ВСК достовірно вищий тренувальний ефект було отримано при поєднанні комплексного розвитку фізичних якостей із диференційованим розвитком провідних фізичних якостей кожного спортсмена.
    Для науковців, тренерів, спортсменів і студентів вищих навчальних закладів спортивного профілю.


316
Л937

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку : кол. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової. - К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ, 2016. - 328 с. - ISBN 978-966-02-7871-4 : 145.00

     Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. В сучасних умовах пріоритетного значення набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови формування суспільства знань.Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в результаті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обгрунтувати напрями регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку. Здійснено типологізацію інноваційнихвидів зайнятості з урахуванням демографічного, техніко-інформаційного, економічного, освітньо-професійного, соціального та інституційного вимірів. Діагностовано та класифіковано основні ризики та загрози розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні за результатами аналізу впливу чинників у межах релевантної ретроспективи та сьогодення. Розроблено рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної зайнятості з метою забезпечення відповідності структурних зрушень на ринку праці пріоритетам реконструкції економіки України.     Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
    Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: http://www.idss.org.ua/public.html


631
Л474

Леонідова Ірина Вікторівна

Географо-генетичні особливості грунтотворення на острові Зміїний / І. В. Леонідова, Я. М. Біланчин. - Одеса : ОНУ ім. І.Мечникова, 2017. - 196 с. - ISBN 978-617-689-236-6 : 43.16

     Висвітлено результати дослідження процесів грунтотворення на о. Зміїний, їхніх географо-генетичних особливостей та сучасних тенденцій. Встановлено загальну схему і стадійність грунтотворення на щільних породах острова. З'ясовано географо-генетичні особливості і просторові відмінності процесів примітивного і чорноземного грунтотворення та їхніх елементарних грунтових процесів. Встановлено тенденції сучасного грунтотворення у напрямку незворотно-поступального посилення чорноземних властивостей і характеристик фунтів. Спрогнозовано два сценарії подальшого грунтотворення на острові - екологічно оптимістичний за умови збереження покриву степової трав'яної рослинності, та екологічно загрозливий на ділянках посилення антропогенного впливу.
    Для фахівців в галузях грунтознавства і географії грунтів та охорони природи, науковців і студентів.


796
О421

Одинець Тетяна Євгенівна

Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом : монографія / Т. Є. Одинець. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 400 с. - ISBN 978-617-7336-13-5 : 98.00

     У монографії висвітлено нове розв'язання проблеми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. За результатами теоретичного пошуку та власних емпіричних досліджень обгрунтовано концептуальні положення фізичної реабілітації хворих з постмастектомічним синдромом та їх реалізацію за проблемно- й особистісно-орієнтованими програмами; подано спосіб оцінювання прогнозованого рівня функціонального стану серцево-судинної системи жінок з постмастектомічним синдромом і чинники, що визначають спрямованість засобів реабілітаційного процесу.
    Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, лікарів-онкологів і фізичних терапевтів, реабілітологів-практиків, студентів та зацікавлених осіб.


796
Ч511

Боднар Іванна Романівна

Диференційоване фізичне виховання : навч. посіб. / І. Р. Боднар. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 200 с. - ISBN 978-617-7336-16-6 : 68.00

     Навчальний посібник містить матеріал одного з найважливіших розділів профільної навчальної дисципліни для студентів факультету фізичного виховання - "Теорії і методики фізичного виховання". Описано соматичні й функціональні особливості представників різної статі і віку та відмінності фізичного виховання для реалізації диференційованого підходу, особливості фізичного виховання з урахуванням показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості; особливості методики занять зі школярами, скерованими дорізних медичних груп з урахуванням їхніх показників; характеристики фізичного виховання школярів з урахуванням властивостей нервової системи. Кожен розділ завершується контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи студента. Подано тлумачний словник основних термінів і понять.
    Для студентів вищих навчальних закладів, що готують фахівців із фізичного виховання і спорту, фізичної реабілітації та рекреації, викладачів, тренерів.


657
П389

Плиса Володимир Йосипович

Облік і аудит : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. - 684 с. - ISBN 978-617-10-0381-1 : 193.00

     Розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку й аудиту на підприємстві; зміст і структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку; організацію документообороту на підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів і витрат підприємства. Розглянуто склад і порядок подання фінансової (бухгалтерської) звітності.
    З'ясовано суть, предмет й об'єкти аудиту; особливості регулювання аудиторської діяльності в Україні; підходи до планування аудиту й оцінки аудиторського ризику та формування аудиторських доказів і робочих документів аудитора й аудиторського висновку; особливості аудиту активів, власного капіталу, зобов'язань і фінансової звітності підприємства.
    Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком й аудитом.


811.124
Ч497

Чернюх Богдан Васильович

Латинське дієслово: аспект і акціональність : монографія / Б. В. Чернюх. - Львів, 2017. - 488 с. - ISBN 978-617-10-0366-8 : 141.00

     У монографії розглянуто коло проблем, пов'язаних з аспектуальною семантикою дієслова в латинській мові, визначено засоби її формування та їх роль у вираженні видових значень, запропоновано модель функціонально-семантичного поля аспектуальності в латинській мові.
    Для фахівців у галузі загального, порівняльно-типологічного мовознавства та класичної фітології, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей.


535
Р697

Романюк Микола Олексійович

Кристалооптика : навч. посіб. / М. О. Романюк. - 2-ге вид., випр. і допов. - Львів : ЛНУК ім. Івана Франка, 2017. - 456 с. - ISBN 978-617-10-0251-7 : 314.00

     На основі рівнянь Максвелла описано оптичні властивості кристалів переважно в області прозорості матеріалу, а також їхню симетрію, анізотропію, температурні, спектральні та польові залежності параметрів електронної поляризовності. Обгрунтовано головні методики кристалооптичних та допоміжних досліджень, візуалізації доменів у фероїках, неоднорідностей матеріалів, а також застосувань цих методик і кристалів (в т. ч. - рідких) в акустооптиці, нелінійній оптиці, метрології, зокрема у термометрії, та в інших галузях науки і техніки.
    У посібнику описано низку оригінальних результатів, що виходять за межі видимої області спектра та кімнатних температур. Ілюстративний матеріал стосується декількох груп фероїків, він охоплює області фазових переходів, неспівмірних фаз, реакції електронної поляризовності анізотропних кристалів на заміщення елементів структури та дію жорсткої радіації.
    Для студентів та аспірантів оптичних та радіофізичних спеціальностей університетів і вищих технічних навчальних закладів. Видання буде корисне усім, хто розпочинає роботу з кристалами, або й уже працює з ними.


316.362:364.326
С842

Стрельник Олена

Турбота як робота: материнство у фокусі соціології : монографія / О. Стрельник. - К. : Критика, 2017. - 288 с. - ISBN 978-966-8978-96-8 : 128.00

     У монографії запропоновано авторську концепцію материнства як соціальної практики. Авторка показує варіятивність практик материнства в соціоісторичному вимірі; визначає зміни соціально-демографічних характеристик сучасного типу материнства; окреслює суперечності між цими змінами та політикою підтримки материнства в аналізує макроструктури материнських практик у сучасному українському суспільстві представлені державною політикою, ринком праці та соціокультурними смислами материнства. Із залученням матеріалів авторського емпіричного дослідження продемонстровано пізнавальні можливості соціологічної концепції материнства для вивчення повсякденного розгортання материнських практик на прикладі поєднання оплачуваної праці й турботи про дітей.
     Монографію адресовано фахівчиням і фахівцям із соціології сім'ї, демографії, соціяльної політики та тендерних студій, викладач(к)ам і студент(к)ам вишів, а також усх, хто цікавиться темою материнства і гендерною проблематикою.


321-048.74(4-477)
Д813

Дудінська Ірина.

Децентралізація публічної влади у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України) : монографія / І. Дудінська, М. Цірнер. - Ужгород : Ліра, 2017. - 128 с. - ISBN 978-617-596-264-0 : 40.00

     Дана робота присвячена досвіду функціонування й динаміки запровадження адміністративно-територіальної реформи в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України). Розглянуто основні етапи децентралізації публічної влади в Словаччині і Польщі та окреслено ключові проблеми, що супроводжували дані процеси в зазначених країнах. Авторами надані практичні рекомендації, які сприятимуть ефективному просуванню процесу децентралізації публічної влади в Україні.
     Видання розраховане наекспертів та науковців у галузі політичних наук і державного управління, а також посадових осіб органів держаної влади і місцевого самоврядування, політичних діячів та громадських активістів.


030
Е644

Енциклопедія Сучасної України. Т. 18 : Лт - Малицький / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський (співголови) та ін. - К., 2017. - 712 с. - ISBN 978-966-02-8303-9 : 86.00

     Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплюєвсі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.
     У вісімнадцятому томі подано 2363 статті, 2322 чорно-білі та 355 кольорових ілюстрацій, 12 карт. З рисунки і 1 таблиця.
     Розрахована на широке коло читачів.


821.161.2
Ш669

Шкляр Василь Миколайович

Троща : роман / В. М. Шкляр. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 417 с. - ISBN 978-617-12-3720-9

     Для нього, відчайдушного вояка УПА, війна вже минула, проте 6оротьба триває у невгамовному серці. "Свої" і "чужі", дружба та розбрат, кохання і зрада, помилування й помста... Усе переплелося й відгукнулося болем, коли через багато років він натрапив на свіжу могилу давно загиблого побратима. Минуле накочується з новою силою, щоб він постав перед розгадкою таємниці, перш ніж розпочати нове життя. Доля всміхається йому очима коханої жінки, але не приносить душевного спокою. Він - воїн, і ця битва — на все життя...


821.161.2
З128

Забужко Оксана Стефанівна

Польові дослідження з українського сексу : роман / О. С. Забужко. - 13-те вид. - К. : КОМОРА, 2015. - 120 с. - ISBN 978-617-7286-00-3

     Сексуальна одіссея художника й поетеси, розгортаючись в Україні й Америці кінця XX століття, обертається правдивою середньовічною містерією, у якій героїня проходить кругами недавньої української історії, щоб зустрітися віч-на-віч із Дияволом...


821.161.2
К647

Кононенко Євгенія

Російський сюжет : роман / Є. Кононенко. - Львів : Кальварія, 2012. - 128 с. - ISBN 978-966-663-336-4

     Він молодий, розумний, добре освічений, має патріотичні почуття. Але в результаті непорозуміння змушений тікати з України. Бо він на рідній землі — зайва людина, "лишний человек".
    Все в його житті чомусь складається за російським сценарієм.
    То доки тяжітиме над українцями фатум «російського сюжету»?
    Честь України, як завжди, рятує жінка...
    Нова книга Євгенії Кононенко — про любов і про пошуки власної ідентичності, про призабуті обставини безтямного українського життя останніх років імперії та перших років незалежності і про можливість зустрічі серед Атлантики на протягах сьогоднішнього глобалізованого світу.


821.161.2
Я646

Яновський Юрій Іванович

Чотири шаблі / Ю. І. Яновський. - Харків : Фоліо, 2014. - 159 с. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури). - ISBN 978-966-03-5461-6

     Юрій Яновський (1902 —1954) — один з найвизначніших романтиків в українській літературі першої половини XX століття. При згадці цього імені постає перед очима "світ спекотний і шалений, бачиться степ у переблискуванні щабель, охоплений курявою битви". Роман "Чотири шаблі" (1929), в якому чудово розкрився оригінальний талант Яновського, належить до кращих творів про героїку Громадянської війни.


9(477)
С922

Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2-х т. Т. 2 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін.т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник). - К., 2016. - 944 с. - ISBN 978-966-02-7980-3 : 223.05

     У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні та бібліографічні видання, що висвітлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено документи, видані в Україні та за її межами з кінцяXVIII ст. до 2015 р. українською, російською та іншими мовами.
     На допомогу історикам, краєзнавцям, політологам, культурологам, етнологам, бібліотечним працівникам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться історією України.


331
Ц298

Цевух Юлія Олександрівна

Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн : монографія / Ю. О. Цевух, С. О. Якубовський. - Одеса : ОНУ, 2017. - 274 с. - ISBN 978-617-689-208-3 : 33.44

     Монографію присвячено поглибленню науково-методичних засад дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток національної економіки країн та розробці рекомендацій щодо підвищення ефективності інструментів політики регулювання міжнародної міграції робочої сили як на національному, так і на міжнародному рівнях.
    Оцінено вплив грошових переказів мігрантів на формування платіжного балансу України. Надано рекомендації щодо вдосконалення механізму регулювання міграційних потоків і міграційної політики України.


94(477)
І231

Іванчишен Віталій Романович

Каменотесний промисел Східного Поділля кінця ХІХ- початку ХХІ ст.: побутовий та сакральний виміри : монографія / В. Р. Іванчишен. - К. : Наукова думка, 2017. - 215 с. - ISBN 978-966-00-1601-9 : 464.15

     У монографії на основі широкого кола джерел і наукової літератури вперше здійснено комплексне узагальнююче дослідження каменотесного промислу як чільної складової традиційних господарських занять мешканців Східного Поділля кінця XIX - початку XXI ст. В роботі проаналізовано історію вивчення та стан висвітлення означеної проблеми, охарактеризовано джерельну базу й подано тлумачення основних понять. Досліджено особливості розвитку каменотесного промислу в історичній ретроспективі та розкрито його роль і значення в господарському укладі та системі життєзабезпечення подолян. На основі зібраних польових матеріалів охарактеризовано особливості традиційної обробки, використання каменю в народній архітектурі, систематизовано різновиди каменотесних виробів та вивчено специфіку локальної міжетнічної взаємодії в галузі каменотесного промислу. Розглянуто народні уявлення, пов'язані із символікою каменю, кам'яними виробами та постаттю каменотеса.
    Книга адресована історикам, етнологам, краєзнавцям та всім тим, хто небайдужий до вивчення етнокультури українців.


821.161.2
У455

Українська літературна критика ХХ століття : антологія у двох томах. Т. 2 : Літературні дискусії другої половини ХХ століття. - К. : Наукова думка, 2017. - 632 с. - ISBN 978-966-00-1565-4 : 979.75

     У другій книзі другого тому антології, яка охоплює 1980 - 1990-ті роки, представлено дискусії про головні прямування української поезії періоду "третьої хвилі", найпомітніші зрушення у поезії української діаспори 1950 - 1970-х років, презентовано полеміки щодо модернізму, постмодернізму, найновіших на той час тенденцій та явищ літературного процесу 1990-х років, а також щодо складних проблем взаємин і спадкоємності між різними літературними поколіннями.
    Видання буде цікавим для фахового і пересічного читача, стане доброю підмогою для викладачів та студентів-філологів вищих навчальних закладів, учителів літератури в школах, ліцеях і гімназіях


001
А724

Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / за наук. ред. В. П. Мельника та А. С. Синиці ; пер.: І. В. Грабовський, У. І. Лущ, А. С. Синиця. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 568 с. - ISBN 978-617-10-0256-2 : 146.00

     В антології вміщено переклад з англійської та французької мов дванадцяти знакових праць провідних сучасних західних мислителів, які провадять дослідження в галузі філософії науки - Пенелопи Медді, Едварда Фредкіна, Еріка Р. Скеррі і Лі Макінтайра, Пітера Годфрі-Сміта, Ендрю Фінберга, Мілен Ботболь-Баум, Жан-Іва Безьє, Девіда Чалмерса, Деніела Деннета, Патриції С. Черчленд, Джона Серля, Ноама Хомського. Антологія складається з двох частин: у першій ("Субєктивізація об'єктивного") висвітлено філософськіаспекти математики, фізики, хімії, біології, техніки й біоетики, у другій ("Об'єктивізація суб'єктивного") - логіки, інформатики, теорії штучного інтелекту, нейрофілософїї, когнітивістики та лінгвістики. Кожна праця супроводжується аналізом ключових проблем відповідного напряму філософсько-наукових досліджень і біографічними відомостями про її автора.
    Для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії науки.


811.161.2
К754

Коца Руслана Олександрівна

Формування префіксальної та конфіксальної систем прикметника української мови (ХІ-ХХ ст.) : монографія / Р. О. Коца. - К. : Наукова думка, 2017. - 279 с. - ISBN 978-966-00-1594-4 : 348.43

     У монографії досліджено процес становлення та розвитку префіксальних та конфіксальних прикметників в українській мові від праслов'янської доби до сучасності.
    Для мовознавців, учителів, студентів філологічних факультетів


811.163.2
О368

Огієнко Ірина

Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа : монографія / І. Огієнко. - К. : Наукова думка, 2017. - 256 с. - ISBN 978-966-00-1615-6 : 341.08

     У монографії досліджується функціонування дискурсивних слів турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа. З'ясовано, що вживання дискурсивних слів турецького походження зумовлене тенденцією наслідування сучасними мас-медіа особливостейусного спілкування. У праці визначено прагматичні, комунікативні, структурні та сполучні характеристики дискурсивних слів, запозичених із турецької мови і виокремлено їх у функціонально-семанттичні групи. Наукова розвідка розкриває значення дискурсивнихслів для вивчення питань формально-граматичної та змістової зв'язності мас-медійних текстів, їх комунікативної спрямованості.
    Видання може бути корисним для болгаристів, славістів, лінгвістів, а також усіх, хто цікавиться іншомовними запозиченнями та описом дискурсивних слів.


130
С765

Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні / за заг. ред. В. П. Мельника. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 308 с. - ISBN 978-617-10-0327-9 : 119.10

     Висвітлюються суспільні й культурні процеси, які відбуваються у глобальному масштабі та специфічно виявляються в українських реаліях. Здійснено системний аналіз соціально значущих культурних трансформацій в сфері морально-етичній, релігійній, художній. Зосереджено увагу на виявленні тих чинників та механізмів, які забезпечують зв'язки між соціальними та культурними змінами. Висвітлюється роль нових ідей та ідеалів, які виконують роль атракторів, що здатні перетворюватися на зародки нових форм культурного буття.
© 2017 Запорізький національний університет