Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Дари в бібліотеку 2019


94(477):929:82-92"18/1920"
І-193

Іваницька Світлана Григорівна

Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець ХІХ ст. - 1920 рік) : монографія / С. Г. Іваницька ; [наук. ред. Ф.Г. Турченко]. - [Херсон : Гельветика], 2018. - 596 с. - ISBN 978-966-916-719-4 : 250,00

     У монографії досліджується публіцистичний доробок персоналістичного характеру, що належить перу Сергія Єфремова (1876-1939) - видатного українського критика, літературознавця, фундатора національної журналістики, громадсько-політичного діяча. На підставі «теорії поколінь», «соціології знання», концепцій колективної та істортної пам'яті проаналізовано сприйняття С. Єфремовим «людей 1840-х» (М. Костомаров, П. Куліш), «людей 1860-х» (П. Житецький М Лисенко К. Михальчук, Т. Рильський, О. Юркевич, М. Комаров, М. Симонов, С. Ніс та ін.) «людей 1870-х років» (О. Русов, І. Шраг), змальована роль С. Єфремова у творенні Шевченківського канону, участь у ювілейних та комеморативних практиках українського руху («свято Котляревського в Полтаві», ювілеї М. Лисевка І. Нечуя-Левицького, М. Шапткевича, І. Франка, складання меморіальних збірок на пошану Б. Грінченка и В. Доманицького). В межах біографічного дискурсу представлено місце В. Антоновича й О. Кониського в «життєвому світі» С. Єфремова, з'ясовано роль М. Драгоманова як «значущого Іншого». Розглянуто історико-біографічні й культурологічні аспекти публіцистики С. Єфремова в «Книгарі» (1917-1920 рр ). Видання призначене для науковців, освітян, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією України другої половини XIX - першої третини XX ст. у різноманітності персонального виміру.

Отримано в дар

94(477)(092)
Є924

Єфремов Сергій. Personalia : публіцистика 1899-1917 років [("Значущі Інші": статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка)]: в 2 т. Т. 2 / С. О. Єфремов ; [упоряд. Світлана Іваницька]. - [Херсон : Грінь Д.С.], 2016. - 488 с. - До 140-річчя з дня народження Сергія Єфремова. - ISBN 978-966-916-496-4 : 250.00

     У виданні представлені різножанрові публіцистичні тексти, що вийшли з-під пера видатного українського літературознавця й літературного критика Сергія Олександровича Єфремова (1876—1939), видруковані на шпальтах періодичних видань 1899 - 1917 рр. ("Рада", "Киевская газета", "Киевская мысль", "Киевская старина", "Літературно-науковий вістник", "Україна", "Основа", "Світло", "Украинская жизнь", "Русское богатство") та меморіальних збірок. В центрі уваги С. Єфремова довгий час перебували особи діячів "першого" та "другого" ряду культурного, громадського й політичного життя імперської доби. На сторінках книги читач зустрінеться з такими видатними постатями української культури, як В. Антонович, М. Вовчок, Б. Грінченко, М. Грушевський, В. Доманицький, М. Драгоманов, П. Житецький, М. Комаров, О. Кониський, М. Костомаров, М. Коцюбинський, П. Куліш та інші, всього 43 персоналії. Тексти, загальна кількість яких становить 167 публікацій (з них 22 у Додатках), друкуються мовою оригіналу. Видання призначене для науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться минулим у його різноманітному персональному вимірі.

Отримано в дар

352.07:332.14:342
Д70

Досвід об'єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти : [колективна монографія] / [наук. ред.: В.А. Устименко, І.В. Заблодська; ред.-упоряд. С.І. Гречана, А.Є. Санченко]. - Київ : [ВІСТКА], 2018. - 212 с. - [НАН України 100 років]. - ISBN 978-966-02-8352-7. - 978-617-7157-62-4 : 60,00

     У виданні висвітлено окремі аспекти проведення реформи децентралізації в Україні крізь призму досвіду Німеччини та інших держав-членів ЄС. Особливу увагу приділено специфіці процесів об'єднання громад у Луганській та Донецькій областях. Надано правову оцінку актам чинного законодавства України та ЄС, спрямованим на створення та розвиток об'єднаних територіальних громад. Розглянуто можливості впровадження принципів сталого розвитку у процеси децентралізації в східних регіонах України. Проведено теоретико-прикладний та емпіричний аналіз результатів фіскальної децентралізації, окреслено необхідність врахування світового досвіду та уникнення завищених очікувань від реалізації реформи. Виокремлено низку проблем, що стримують позитивну динаміку соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад України. Визначено можливі шляхи розв'язання таких проблем у сферах зайнятості й надання житлово-комунальних послуг. Запропоновано напрями подолання екологічних проблем об'єднаних територіальних громад та отримання додаткових фінансових ресурсів на їх сталий розвиток.
     Матеріали видання підготовлено за підсумками спільного українсько-німецького проекту «Досвід об'єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти», здійсненого Інститутом економіко-правових досліджень НАН України у партнерстві з Фондом імені Фрідріха Еберта.
     Для керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування, представників об'єднаних територіальних громад, науковців, викладачів, студентів економічних та правових спеціальностей вищих навчальних закладів.

Отримано в дар

94(477)"19"
В995

В'ятрович Володимир

Історія з грифом "Секретно". Українське ХХ століття / В. В'ятрович ; Центр досліджень визвольного руху. - Львів : Часопис, 2013. - 700 с. : іл., портр. - "Наш формат історії"- спільний проект мистецької агенції "Наш формат", Центру визвольного руху та вид-ва "Часопис" (Львів). - ISBN 978-966-2720-10-5 : 115,00

     Ця книга — зустріч із минулим. Тут — 66 історій, 74 роки і набагато більше людей та ситуацій, котрі дивляться на читача зі світлин та архівних документів. Разом вони складають образ українського XX століття: часу, коли світ по-справжньому відкрив для себе Україну та українців, століття, коли творилося обличчя України.
     Свого часу життя кожного з героїв опинилося під грифом "Секретно" стараннями, здавалося б, нездоланної спецслужби. Сьогодні історик Володимир В'ятрович, який на посаді директора Архіву Служби безпеки України розсекретив раніше таємні матеріали радянських «органів» від ЧК до КГБ, розповідає про минуле України 1918—1991 років.
     Тож на цих сторінках читач разом із героями та зрадниками, тими, хто вважав, що керує подіями, і тими, хто думав, що не має над ними влади, ще раз розіграє майже столітню шахову партію між українським визвольним рухом та творцями «тюрми народів». Описані в сухих звітах і відтворені сьогодні істориком хитрі спецопераци, смертоносні ходи, інформаційні війни та складні партії на кількох гравців — спроба знайти відповідь на питання: що творить нашу долю — воля людини чи обставини?

Отримано в дар

005.2:629.7
К91

Кунаєв А. Ю.

Оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства: теоретичні, методичні, прикладні аспекти : монографія / А. Ю. Кунаєв. - Запоріжжя : [ЗНТУ-ФОП Мокшанов В.В.], 2018. - 296 с. - ISBN 978-617-7520-39-8 : 100,00

     Монографія присвячена дослідженню сучасних систем оцінювання ефективності менеджменту авіабудівним підприємством в контексті розвитку теоретичних підходів, наукових методик, прикладних аспектів впровадження засобів та інструментів оцінки ефективності. До системи зведених показників ефективності введено змінні компетентності управлінського персоналу, соціальної відповідальності бізнесу, оцінка яких відображає якісні фактори та цільові орієнтири економічного зростання.
     Для науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, управлінців, економістів, студентів.

Отримано в дар

65.014.1:656.7:005.336.3
П12

Павелко Віталій Юрійович

Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості : монографія / В. Ю. Павелко. - Запоріжжя : Кругозір, 2014. - 320 с. : портр. - ISBN 978-966-2602-82-1 : 120,00

     У роботі систематизовано сучасні підходи до визначення сутності, змісту та видів ефективності управління; виявлено зміст і форми якості та критерії її оцінювання в системі управління підприємством сфери послуг. Проведено аналіз існуючих методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства сфери послуг, визначено роль та місце аеропорту в системі національного аеропортного господарства. Здійснено маркетингову оцінку рівня якості послуг аеропортового комплексу і проведено діагностика управління аеропортовим комплексом за критерієм ефективності.
     Запропоновано алгоритм розробки та впровадження системи менеджменту якості вітчизняного аеропортового комплексу і розроблено адаптивну методику моніторингу процесів системи менеджменту якості аеропортового комплексу. Автором обгрунтовано організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом.
     Для науковців. викладачів і студентів ВНЗ, керівників підприємств, спеціалістів із стратегічного планування та інвестиційного проектування різнопрофільних підприємств авіаційного транспорту.

Отримано в дар

821.161.2'06-94:908(477.64)
С917

Сушко Костянтин Іванович

Людина й Острів. Хортиця - над усе! / К. І. Сушко. - Київ : Український пріоритет, 2018. - 256 с. : іл., портр. - ISBN 978-617-7656-15-8 : 150,00

     Цьогоріч (2018 р.) виповнюється 175 років з дня перебування на Хортиці Т. Г. Шевченка, а також 60 літ з часу присвоєння острову першого статусу - пам'ятки природи місцевого значення. Присвячену цим датам збірку склали художньо-публіцистичні відступи-уривки із книжки "Я вибираю Хортицю", а також вибрані (2003-2017 рр.) статті, інтерв'ю й офіційні листи людини, яка вивченням і захистом заповідного острова займається уже більше чотирьох десятилітьє.
     Публікації подаються у хронологічній послідовності.

Отримано в дар

821.111(94)*
З-934

Зузак Маркус

Крадійка книжок = Zusar Markus. The book thief : роман / М. Зузак ; пер. с англ. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 416 с. : іл. - ISBN 978-617-12-0092-0(укр.). - 978-0-375-83100-3(англ.) : 70,00

     Болючі спогади своїх батьків-емігрантів про такі несумісні речі, як дитинство, війна й Голокост, сучасний австралійський письменник Маркус Зузак поклав в основу історії про маленьку дівчинку Лізель Мемінгер, яка в страшні роки Другої світової, навчившись читати за посібником гробаря, збагнула силу Слів і, втративши все інше, вижила — завдяки лише цій силі.

Отримано в дар

821.161.2-1
Ю972

Ющенко [Надія-]Юлія Юхимівна

Час відкриває істину : [поезія різних років] / [. Ю. Ющенко. - [Кременчук : Кременчуцька міська] друкарня, 2018. - 232 с. : іл., портр. - ISBN 978-617-641-069-8 : 120,00

Отримано в дар

517.51
Н204

Найко Дмитро Антонович

Додатні оператори класу В та їхні комбінації : монографія / Д. А. Найко ; Вінницький нац. аграр. ун-т. - Вінниця : ВНАУ, 2018. - 150 с. - ISBN 978-966-95981-5-8 : 150,00

     У монографії розглядається клас лінійних додатних апроксимаційних операторів, введених Ю. І. Волковим. Розв'язуються задачі поліпшення збіжності операторів цього класу. Для деяких комбінацій цих операторів (типу комбінацій Бутцера, Бернштейна, Фельбеккера, q-поліномів Бернштейна та ін.) встановлюються асимптотичні рівності типу теореми Вороновської. Доводяться прямі та обернені теореми наближення функцій. Основні результати роботи мають багатовимірні узагальнення.

Отримано в дар

821.161.2-14"20"
Т419

Тимчук Володимир

г.Р:а-Н)і#light : [поезії, поетичні переклади, ілюстрації : збірка] / В. Тимчук ; [післям. Любов Лукіна]. - Lviv : VarT : [Простір-М], 2018. - 60 c. : іл. - (Музи мандрівної пісня). - ISBN 978-617-7501-82-3 : 50,00

     Збірка "г.Р:а-Н)і#/light", згідно сучасних реалій "засмартфонення", є "полегшеною" версією виданої у 2018 р. літературно-музичної збірки "Г.р:а-н)і": вона містить поетичні оригінальні та перекладні твори Володимира Тимчука, які надихнули композиторку Закарпаття Любов Лукіну на написання плеяди фортепіанних та оркестрових творів на прочитання віршів (мелодекламації), хорових творів (a capella), солоспівів і оркестрових творів. Тобто, це - книга читача і, сподіваємося, перекладача очима Л. Лукіної. А слухач і виконавець знайде шлях до музики чи нот у цьому, згаданому вище, "смартфонному світі".

Отримано в дар

331.5:353
П27

Переверзєва Анна Василівна

Вплив людських ресурсів на формування та розвиток територіальних громад : монографія / А. В. Переверзєва. - Білосток : [б. в.], 2018. - 134 с. : портр. - ISBN 978-83-950152-2-9 : 120,00

     Розглянуто та узагальнено ключові теоретико-методологічні засади формування людських ресурсів та їх вплив на розвиток територіальних громад. Викладено результати теоретичних і прикладних досліджень особливостей формування та розвитку людських ресурсів об'єднаних територіальних громад. Запропоновано модель функціонування об'єднаних територіальних громад за умов ефективного використання людських ресурсів.
     Розраховано на викладачів, аспірантів і студентів, керівників об'єднаних територіальних громад та працівників органів державного управління, усіх тих, хто цікавиться сучасними поглядами на процес формування і розвитку людських ресурсів.

Отримано в дар

349.2(477)
Ч904

Чумаченко Ігор Миколайович

Процесуальні правовідносини у трудовому праві України : монографія / І. М. Чумаченко. - Харків : [Константа], 2018. - 428 с. - ISBN 978-996-342-413-9 : 200,00

     У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, що полягає в тому, щоб на підставі узагальнення наукових праць вчених у досліджуваній царині, їх критичного аналізу, та аналізу відповідної нормативно-правової бази, розкрити сутність та структуру процесуальних правовідносин у трудовому праві України та запропонувати відповідно концепцію розвитку теоретичної конструкції процесуальних правовідносин у трудовому прав та ін.
     Для науковців, студентів юридичних вишів, практичних працівників судових установ тощо.

Отримано в дар

821.161.2
Г945

Гуменюк Надія

Квіти на снігу : роман / Н. Гуменюк. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 208 с. : портр. - ISBN 978-617-12-4974-5 : 87,40

     Авдієві ніколи не забути своєї коханої Соломійки. Колись він не встиг урятувати її. Тепер чоловік живе як відлюдник, неподалік тієї самої криниці, що забрала Соломійчине життя... Та цього разу він рятує незнайомку, приречену на смерть у ній. Врятована — донька художника, який загадково загинув у своїй майстерні. Дівчина випадково відшукала батькові картини в будинку Немолюків, один з яких відняв у Авдія найдорожче. Час повертати борін минулого, час віддавати вкрадене, час розставляти все на свої місця... Ніщо не минає безслідно, все має своє продовження — такий лейтмотив роману, сучасної варіації біблійної притчі про Авеля та Каїна.

Отримано в дар

323(477)+327(477)
П78

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році" / [відпов. за вид. А. Ю. Іщенко]. - Київ : НІСД, 2018. - 688 с. - ISBN 978-966-554-304-6 : 200,00

Отримано в дар

341.21(477):351.862
Д796

Дубов Дмитро Володимирович, Корецька Ірина Олександрівна

"В інтересах іншої держави ..." : проблеми виявлення та протидії агентам впливу : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, І. О. Корецька. - Київ : НІСД, 2018. - 48 с. - ISBN 978-966-554-305-3 : 40,00

     Присвячено проблемам виявлення та протидії діяльності агентів впливу. Досліджено теоретичні аспекти поняття «агент впливу» та проблеми юридичної кваліфікації їхньої діяльності. Розглянуто практику притягнення агентів впливу до відповідальності в історичному контексті (період Холодної війни) та на сучасному етапі. Окремо досліджено стан протидії діяльності агентів впливу в Україні. Проаналізовано українське кримінальне законодавство у відповідній сфері, виявлено проблемні аспекти застосування статей 110 та 111 Кримінального кодексу України, подано приклади діяльності агентів впливу в Україні та розглянуто складнощі доведення обвинувачень проти цих агентів. За результатами дослідження надано конкретні рекомендації органам державної влади щодо стратегічних напрямів удосконалення українського законодавства та превентивних кроків у сфері протидії агентам впливу.
     Для державних службовців, науковців та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми забезпечення національної безпеки.

Отримано в дар

37.014.5:351.851(477)
S43

Security factors of education policy: International Experience and Ukrainian Realities = Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії : аналіт. доп. : analytical report / [T.V. Chernenko, A.Y. Ischenko, M.M. Karpenko, V.S. Lozovyj, S.O. Zubchenko]. - Kyiv : [NISS], 2018. - 56 p. - Текст англ. - ISBN 978-966-554-301-5 : 100,00

     Relationship and mutual influence between education and security factors under modernization challenges and external threats are analyzed. New approaches for identification of national security criteria in education sphere based on relevant international experience are proposed. The process of national education system reform is considered. Key issues of the new framework Law of Ukraine "On Education" are identified. Introduction of new forms of education as a driver of modernization of education system according to demands of the economy and national security is considered. The current state and prospects of education, scientific research and innovation sphere convergence are analyzed.
     The report may be useful for scientists, education and national security experts, a wide range of readers interested in education, science and national security issues.

Отримано в дар

323:316.42(477)
У456

Україна: шлях до консолідації суспільства : нац. доп. / [редкол.: С.І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е.М. Лібанова та ін.; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України]. - Київ : НАН України, 2017. - 336 с. - ISBN 978-966-02-8527-9 : 166,00

     У доповіді розглянуто проблемні питання консолідації українського суспільства у ситуації соціально-економічної, внутріншьо- та зовнішьополітичної кризи, оцінено стан національної згуртованості, розкрито причини та фактори конфронтаційних явищ у суспільних відносинах, розгорнуто модель національної єдності та стратегію її досягнення.

Отримано в дар

316.7
Р263

Рафальський Олег О., Самчук Зореслав Ф.

Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства : [монографія] / Олег О. Рафальський, Зореслав Ф. Самчук. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2018. - 688 с. - ISBN 978-966-02-8596-5 : 260,00

     Сучасному суспільству притаманна амбівалентність і суперечливість функціональних основ: дійсного та належного, маніфестованої мети та безмежність інформаційних можливостей та безпрецедентна маніпульованість масовою свідомістю, усвідомлення особистістного розвитку як основного ресурсу поступального суспільного розвитку та повсюдне й повсякчасне нехтування потребами особистості на догоду всюдисущим вимогам кон'юнктури. Додатковий проблемний тиск на теперішній стан речей чинять фактори глобалізму й споживацтва: вони мимоволі змушують індивіда звикатися з думкою, що найкраща життєва стратегія - плисти за течією, тому зусилля варто витрачати лише на виявлення течії та її підводних рифів. Така спрощена світоглядна демаркація позначається буквально на всьому – починаючи від життєвої невибагливості пересічного індивіда й закінчуючи згубною інфантильністю політиків і управлінців під час прийняття доленосних суспільних рішень. Надія на порятунок жевріє завдяки накопиченому впродовж тисячоліть культурно-цивілізаційному капіталу, який завжди допомагає коректно визначити азимути життєдіяльнісних пріоритетів.
     Цільовою аудиторією монографії є науковці, викладачі, політики, управлінці й загалом дослідники суспільства як багатоманітної системи.

Отримано в дар

94(477):39"18"(092)
С247

Світленко Сергій Іванович

Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С. І. Світленко. - Дніпро : Ліра, 2018. - 480 с. - До 100-річчя ДНУ ім. Олеся Гончара (1918 - 2018). - ISBN 978-966-981-084-7 : 180,00

     У збірнику вмішено вибрані наукові статті автора за останнє десятиріччя з історії українського національною руху, інтелектуальної історії та історіософської думки українського XIX ст. В центрі уваги історія суспільних ідей та діяльність непересічних українських діячів — борців за національно-культурне відродження України.
     Для науковців, викладачів, докторантів, аспіратів та студентів закладів вищої освіти, учителів та всіх, хто вивчає історію України.

Отримано в дар

821.161.2(477.64-2)'06
А154

Абліцов Олександр Іванович

Жаль непроспіваних мелодій / О. І. Абліцов. - Запоріжжя : Дике поле, 2018. - 112 с. : портр. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-73-5 : 86.25

     До книги відомого запорізького поета, публіциста, журналіста Олександра Абліцова ввійшли історія роду Абліцових від давнини до сучасності в контексті суспільно-політичних подій, вибрані поезії різних років, незакінчений щоденник літератора. Читач порине в неосяжний світ ліричної поезії автора, проникнеться його переживаннями за долю України, стане співучасником життя його великого роду. Особливий інтерес викликають спогади «периферійного літератора», які автору не дала закінчити смерть.

Отримано в дар

821.161.2.0(092)
Ч121

Чабаненко Віктор Антонович

Із глибин пам'яті : автобіогр. спогади / В. А. Чабаненко. - Запоріжжя : Дике поле, 2018. - 208 с. : портр. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-75-9 : 170.47

     До книги "З глибин пам'яті" Віктора Чабаненка ввійшли спогади автора про малу батьківщину - село Єлизаветівка Василівського р-ну Запорізької області, про втрату Великого Лугу та наслідки від створення штучного моря для Наддніпрянщини, автобіографічні нариси про дитинство і юність, студентські роки, службу у війську, його становлення як молодого вченого-філолога, історію його родини і роду загалом.
     Особливу увагу приділено розповідям про початок наступу на творчу Інтелігенцію наприкінці 1960-х років, зокрема про події в Запорізькому педінституті, пов'язані з кампанією з цькування роману "Собор" О. Гончара, а також знайомству з галерею відомих сучасникам людей із докладними характеристиками.
     На жаль, спогади завершуються 1975 роком.

Отримано в дар

94(477.63)(06)
Н17

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. Вип. 15 / редкол. : С.І. Світленко (голов. ред.) [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2017. - 180 с. - До 100-річчя ДНУ ім. Олеся Гончара. - 40,00

    У п'ятнадцятому випуску збірника наукових праць "Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті" розміщено наукові статті, які розкривають, малодосліджені аспекти історії Наддніпрянської України від XVII до XX ст., недостатньо розроблену проблематику з військово-політичної, соціальної, культурної, соціально-економічної та суспільно-політичної історії Наддніпрянщини від козацьких часів до періоду незалежності України. Розрахований на науково-педагогічних та наукових працівників вищих навчальних закладів, наукових співробітників академічних установ, докторантів, аспірантів, студентів, учителів історії, істориків-краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться минулим Наддніпрянщини.

Отримано в дар

330.52:553.04(477)
С916

Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів : аналіт. доп. / О. М. Дудкін, А. Н. Мінєв, А. О. Міцай [та ін.] ; за заг. ред.: Г.Л. Рябцева, О.М. Суходолі. - Київ : НІСД, 2018. - 160 с. - ISBN 978-966-554-303-9 : 55,00

    У виданні проаналізовано загальну методологію запобігання кризам, які зумовлені збоями в постачанні нафти й нафтопродуктів, розглянуто чинники, що спричиняють виникнення цих криз у державах - членах Європейського Союзу. Виокремлено проблеми, пов'язані з утворенням мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів в Україні. Проаналізовано хід формування цих запасів, досліджено їх інфраструктури і елементи. Розроблено модель створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів і здійснено її фінансово-економічний аналіз. Визначено перспективи розвитку цієї моделі й цільові стани створення в Україні нафтового та енергетичного резервів. Установлено пріоритети політики в цій сфері, розроблено рекомендації нейтральним органам виконавчої влади.
    Розраховано на фахівців у сфері національної, економічної та енергетичної безпеки, представників органів влади, які формують і реалізують державну політику енергетичної безпеки та державну політику в нафтовій сфері.

Отримано в дар

544.6+66.08
Л135

Лавриненко Олена Миколаївна

Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3)-вуглець (КОКС) у водному середовищі : монографія / О. М. Лавриненко. - Київ : КІМ, 2019. - 300 с. : іл. - ISBN 978-617-628-078-1 : 170,00

     В монографії наведено результати експериментального дослідження процесу гальванокоагуляційного фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо – вуглець (кокс), яке проводили на діючій моделі промислового гальванокоагулятора, при пропусканні води і модельних розчинів неорганічних солей важких металів, і дисковому пристрої, який передбачав контроль за розвитком оксидно-гідроксидних структур in situ. Встановлено вплив параметрів проведення гальванокоагуляції на фазовий склад і масу утвореного осаду, значення водневого показника і хімічний склад дисперсійного середовища. Висвітлено умови переходу системи гальвано-контактів у стаціонарний стан та визначено вплив часу експлуатації залізної складової на хімічний і фазовий склад утвореної пульпи. Розкрито фізико-хімічні і колоїдно-хімічні механізми фазоутворення в системі коротко-замкненої гальванопари сталь3 – кокс. Показано можливість розділення дисперсних продуктів гальванокоагуляційного процесу шляхом адаптації традиційних методів сепарації природної сировини. Наведено приклади введення електролізу, гальванокоагуляції та цементації в технологічні схеми знешкодження рідких відходів гальванічних виробництв.
    Видання розраховано на фахівців-хіміків і технологів у сфері знешкодження та переробки рідких відходів гальванічних виробництв та охорони навколишнього середовища і може бути використано викладачами та студентами відповідних вищих навчальних закладів.

Отримано в дар

323.2:316.3(477)
Г87

Громадянське суспільство України : сучасні практики та виклики розвитку : аналіт. доп. / В. М. Яблонський, Т. В. Андріученко, І. Е. Бекешкіна [та ін.] ; [за заг. ред.: О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського]. - Київ : НІСД, 2018. - 128 с. - ISBN 978-966-554-307-7 : 50,00

     Проаналізовано суспільні настрої, організаційно-інституційні форми та практики громадської активності, зокрема основні тенденції молодіжної самоорганізації. Акцентовано увагу на значущості громадських ініціатив та діяльності організацій громадянського суспільства у запобіганні та протидії корупції. У контексті проведення реформи децентралізації проаналізовано стан залучення та процедури участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення. Окреслено проблемні питання та подано рекомендації з удосконалення політико-правового забезпечення взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
    Аналітична доповідь адресована державним службовцям і посадовим особам органів місцевого самоврядування, громадським активістам, політичним діячам, усім, хто виявляє інтерес до проблематики громадянського суспільства, упровадження демократичних стандартів комунікації та взаємодії громадськості з органами влади.

Отримано в дар

35(477):35.085(477)
К26

Карпа Марта Іванівна

Розвиток публічної служби в Україні: компетенційний підхід : монографія / М. І. Карпа. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. - 264 с. - ISBN 978-617-644-046-8 : 200,00

     Представлено компетенційний підхід до розвитку публічної служби в Україні. Виявлено основні аспекти компетенційного підходу у сучасних концепціях публічного управління. На основі аналізу практики застосування компетенційного підходу у сфері публічної служби сформовано передумови до встановлення та розмежування компетенцій органів публічної влади. Здійснено аналіз професійної компетенції у діяльності публічних службовців, зокрема в частині визначення їх статутних характеристик, встановлення та реалізації основних компетенційних складових. Окрему увагу приділено можливості застосування компетенціїного підходу у діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, зокрема щодо набуття та реалізації компетепцій органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами. Висвітлено практичні та теоретичні проблемні питання формування, встановлення та реалізації компетенції суб'єктами публічної служби в Україні. Запропоновано алгоритм застосування компетенційного підходу до здійснення публічної служби, виявлено взаємозв'язки компетенцій суб'єктів публічної служби, сформовано схеми застосування компетенційного підходу у практиці публічного управління.
    Для фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та слухачів закладів вищої освіти, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. політиків, а також усіх тих, хто цікавиться розвитком публічного управління.

Отримано в дар

343.85:343.35(477)(094.58)
Н34

Науково-практичний коментар закону України "Про запобігання корупції" = Corruption prevention act of Ukraine:scientific and methodological justification of ensuring the effectiveness and efficiency of provisions implementation / [за заг. ред.: Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова]. - Zaporizhzhya [Запоріжжя] : Law Faculty of Zaporizhzhya National University : [Гельветика : ЗНУ], 2019. - 588 с. - ISBN 978-966-916-724-8 : 600,00

     Для працівників спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, інших державних органів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, суддів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, інших осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, а також адвокатів, науковців, викладачів та студентів закладів вищої освіти, широкого кола читачів, які цікавляться питаннями запобігання корупції.

Отримано в дар

342.534
В17

Ванат Петро Михайлович

Моя доля : [документальна розповідь] / П. М. Ванат. - Запоріжжя : Дике Поле, 2019. - 208 с. : [48] арк. іл. - ISBN 978-617-7433-53-7 : 250,00

     Ця книга є автобіографічним нарисом про життя та діяльність відомого у Запорізькій області керівника, політика та громадського діяча Петра Ваната. У спогадах автор розповідає про своє дитинство, життя. В окремих розділах представлена публіцистика: статті, виступи, доповіді.
    Книга призначена для широкого кола читачів.

Отримано в дар

821.161.2.09:39(082)
Ф796

Формування національних основоположних підстав сучасного українського народознавства та літературознавства : зб. наук. ст. Вип. 1 / упоряд.: Олексій Вертій, Олена Новікова. - Київ : Українська літературна газета, 2018. - 384 с. - ISBN 978-966-97832-0-2 : 200,00

     Опубліковані у збірнику статті, розвідки та рецензії присвячені проблемам формування національних основоположних підстав сучасного українського народознавства Та літературознавства. У них йдеться, насамперед, про українську національну ідею, про національний світогляд, гарт національного духу і т.д. як першоджерела, як висхідний пункт подолання «шкідливих впливів» (І. Франко) різного роду чужоземних теорій нещадної міфологізаціі та християнізації нашого письменства та його досліджень. Вони скеровують дослідників на подолання розриву в становленні наукових звичаїв українського словеснознавства та розвиток наукових ідей М. Костомарова, О. Потебні, І. Франка, Є. Маланюка, Олега Ольжича, Д. Донцова, Д. Чижевського, П. Зайцева, Ю. Бойка, П. Богацького, Ю. Лавріненка, Г. Нудьги, Ф. ІІотушняка, М. Шкандрія, Л. Рудницького, І. Дзюби, М. Павлишина, інших учених як неодмінної умови з'ясування національної природи української усної народної поетичної творчості, українського літературного та духовного поступування загалом. Також подано розвідки Х. Катаоки, В. Щегельського, В. Азьомова, І. Набитовича як взірці досліджень на цих підставах.
    Розраховано на вчених-словеснознавців, викладачів-гуманітаріїв, студентів університетів, учителів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться проблемами української національної духовності, її призначенням у процесах національного відроджений.

Отримано в дар

316.42:327:008
Х20

Харарі Ювал Ной

21 урок для 21 століття = 21 Lessons for the 21st Century / Ю. Н. Харарі ; пер. з англ. - Київ : BookChef, 2018. - 416 c. - ISBN 978-617-7559-48-0. - 978-617-7559-52-7. - 978-617-7559-53-4 : 180,00

     Минуле людства у книзі Sapiens "Людина розумна". Далеке майбутнє у книзі Homo Deus "Людина божественна". Саме настав час замислитися над питаннями сьогодення.
    Що означає підйом Дональда Трампа? Що можна зробити з епідемією фейкових новин? Чому ліберальна демократія зазнає кризи? Чи повернеться Бог? Чи наближається нова Світова війна? Яка цивілізація домінує в світі — Захід, Китай, іслам? Чи варто Європі тримати відкритими двері для іммігрантів? Чи може націоналізм вирішити проблеми нерівності й зміни клімату? Що треба вчинити з тероризмом?
    У третій книзі Ювала Ноя Харарі простих відповідей не буде. Проте захоплива подорож навколо глибокого смислу подій, що відбуваються сьогодні — гарантована.

Отримано в дар

342.565.4(477.64-2Зп)
З-332

Запорізький окружний адміністративний суд : 10 років процесуальної діяльності. - [Запоріжжя : Кераміст], 2018]. - 88 с. : іл. - 200,00

    


Отримано в дар

343.85:343.35(477)(094.58)
Н34

Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" / В. С. Ковальський, О. І. Миколенко, Є. Л. Стрельцов [та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2018. - 380 с. - ([Законодавство України]). - ISBN 978-966-667-727-6 : 200,00

     У даній книзі чинний Закон України "Про запобігання корупції" підданий системному юридичному коментуванню. Всім його нормам, заборонам, обмеженням і умовам застосування надано робочого стану, який є зручним для розуміння та застосування. Коментар розрахований на широке коло осіб, зацікавлених у протидії корупції.


Отримано в дар

502.175-047.36(477)
Б821

Борейко Владимир Евгеньевич

Лесоцид в Украине / В. Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. - Київ : Логос, 2018. - 144 с. - (Охорона дикої природи ; Вип. 85). - ISBN 978-617-7446-63-6 : 110,00

    В книге рассказывается об уничтожении Гослесагенством Украины леса в Украине, негативном влиянии рубок на объекты природно-заповедного фонда, дикую природу, биоразнообразие. Даются предложения по защите леса.


Отримано в дар

821.161.2-311.2
К848

Крушинський Вадим Юрійович

Гарячі дні "холодної війни" : несуб'єктивні нотатки / В. Ю. Крушинський. - Київ : Академвидав, 2019. - 208 с. - 200,0

    Драми "холодної війни" і тепер живі — багатьом вони вгризлися в пам'ять тривогами за найближчих людей і за те, що буде зі світом. Автор цієї книжки має свою історію переживань тих складних років, достеменно знає про них як дослідник. У його нотатках — правда фактів і правда власних спостережень.


Отримано в дар

316-028.46(075.8)
С191

Сапелкіна Олена Володимирівна

Емпірична соціологія : курс лекцій / О. В. Сапелкіна, Г. І. Чепурко. - Київ ; [Львів] : [Простір-М], 2018. - 268 с. - ISBN 978-617-7501-73-1 : 179,00

    Запропоновані у курсі лекцій матеріали дають уявлення про основні етапи і кроки програмування соціологічних досліджень, а також основні методи збору соціологічної інформації.
    Розраховано на студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю "Соціологія", а також магістрантів, аспірантів, які займаються дослідженнями у галузі соціології.


Отримано в дар

821.161.2-31
К562

Коваленко Володимир Миколайович

Останній рейс : [роман] / В. М. Коваленко. - Запоріжжя : [б. в.], 2018. - 300 с. - 200,00

    


Отримано в дар

177(477):316.42
Л171

Лазарева Алла Олексіївна

Морально-етичні цінності громадянського суспільства : монографія / А. О. Лазарева, Ю. С. Юшкевич ; [наук. ред. Є.Р. Борінштейн]. - Одеса : ВМВ, 2016. - 260 с. - ISBN 978-966-413-569-3 : 170.00

     У монографії здійснено аналіз морально-етичних цінностей громадянського суспільства. Окреслено коло факторів, що детермінують зміну ціннісної складової сучасного соціуму. Виявлено аксіологічні домінанти, що грають вирішальну роль у процесі становлення громадянського суспільства. Визначено основні шляхи та механізми реалізації морально-етичних цінностей на рівні індивідуального суб'єкту. Монографія буде корисною для науковців, студентів та аспірантів, а також всіх тих, хто цікавиться роллю морально-етичних цінностей у розвитку суспільства, зокрема їх значенням у процесі становлення громадянського суспільства в сучасній Україні.


Отримано в дар

821.161.2.09"188/192"
Й974

Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX - XX століття : зб. наук. праць : до 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської ; до 90-річчя від часу заснування Союзу Українок Америки / [наук. й літ. ред.: М. Легкий, О. Мельник, А. Швець ; відп. ред. А . Швець; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. - Львів : [Простір-М], 2015. - 364 с. : іл. - (Літературознавчі студії ; Вип. 22). - ISBN 978-966-02-7833-2(вип. 2). - 966-02-2625-Х(сер.) : 200,00

     Збірник наукових праць, присвячений 160-річчю від дня народження Наталії Кобринської та 90-річчю від часу заснування Союзу Українок Америки тематично й структурно складається з трьох розділів. У першому осмислюється життєтворчість Наталії Кобринської в літературознавчому, мовознавчому, культурологічному та історико-філософському аспектах, з погляду емансипаційної діяльності, фольклористичних зацікавлень, взаємин з інтелектуальним середовищем. Другий розділ присвячено постаті одного з найближчих соратників Н. Кобринської - Івана Франка (інтерпретаційні статті про художні тексти, науково-біографічні розвідки про його творчі й родинні взаємини, суспільно-громадську та видавничу діяльність). Третій розділ охоплює широке коло загальнолітературознавчих проблем; висвітлюється творчість ряду письменників на тлі літературного процесу кінця ХІХ-ХХ століття.


Отримано в дар

913(477.64-2Зп)(036)
С693

Соцмісто Запоріжжя = Social City of Zaporizhzhia : Travel Guide : путівник / П. Бойко, О. Кузьменко, Т. Флієрл [et al.] ; упор. П. Бойко. - [Запоріжжя : б. в., 2018?]. - 18 с. : іл. + мапа. - Текст укр., англ. - 40,00

    


Отримано в дар

7.047(477.64-2Зп)(084)
З-332

Запорізький пейзаж: мистецький проект : живопис, графіка, фотографія : [каталог пленеру] / [О.В. Дворна (куратор пленеру), І.А. Янкович] ; Запоріз. обл. худож. музей. - [Запоріжжя] : Привоз-принт, 2017. - 76 с. : іл. - ISBN 978-966-1679-32-9 : 160,00

     II Всеукраїнський мистецький пленер "Запорізький пейзаж", заснований Запорізьким обласним художнім музеєм у 2016 році, продовжив актуалізацію теми міського пейзажу із сучасних творчих та світоглядних підходів, став ще однією оригінальною стороною розвитку Запоріжжя як історичного, мистецького та культурного центру Півдня України.


Отримано в дар

7.047(477.64-2Зп)(084)
З-332

Запорізький пейзаж: мистецький проект : живопис, графіка, фотографія : [каталог пленеру] / [О.В. Дворна (куратор пленеру), І.А. Янкович] ; Запоріз. обл. худож. музей. - [Запоріжжя] : Привоз-принт, 2017. - 76 с. : іл. - ISBN 978-966-1679-32-9 : 160,00

     II Всеукраїнський мистецький пленер "Запорізький пейзаж", заснований Запорізьким обласним художнім музеєм у 2016 році, продовжив актуалізацію теми міського пейзажу із сучасних творчих та світоглядних підходів, став ще однією оригінальною стороною розвитку Запоріжжя як історичного, мистецького та культурного центру Півдня України.


Отримано в дар

7.047(477.64-2Зп)(084)
З-332

Запорізький пейзаж: мистецький проект : живопис, графіка, фотографія : [каталог пленеру] / [О.В. Дворна (куратор пленеру), І.А. Янкович] ; Запоріз. обл. худож. музей. - [Запоріжжя : Привоз-принт], 2018. - 32 с. : іл. - ISBN 978-966-1679-37-4 : 80,00

     Всеукраїнський мистецький пленер "Запорізький пейзаж" засновано Запорізьким обласним художнім музеєм у 2016 році. Міський пейзаж приваблює візуально-образною поетикою і можливістю виявляти суттєві аспекти мистецького, соціального та культурного змісту нашого часу.


Отримано в дар

7.047(477.64-2Зп)(084)
З-332

Запорізький пейзаж: [мистецький проект] : [живопис, графіка, фотографія] : [каталог пленеру] / [О.В. Дворна (куратор пленеру), І.А. Янкович] ; Запорізьк. обл. худ. музей. - Запоріжжя : Привоз-принт, 2016. - 80 с. : іл. - ISBN 978-966-1679-29-9 : 145,00

     Мистецький пленер "Запорізький пейзаж" засновано Запорізьким обласним художнім музеєм у 2016 році. Він актуалізував міську тему в творчості художників, розширив тематичні та сюжетні рамки міського пейзажного жанру, показав сучасну інтерпретацію архітектурного пейзажу Запоріжжя.


Отримано в дар

342.98:35.075(477+4)
К612

Коломоєць Тетяна Олександрівна

Обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як засіб запобігання конфлікту приватного та публічного інтересів: правовий аспект : наук.-практ. нарис / Т. О. Коломоєць, Р. О. Кукурудз, С. М. Кушнір ; за заг.ред. Т.О. Коломоєць. - Запоріжжя : [Гельветика], 2019. - 80 с. - ISBN 978-966-916-729-3 : 85,00

    У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань "спеціальних обмежень", встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із акцентом уваги на специфіку нормативного визначення засад використання ресурсів окремих різновидів таких обмежень в аспекті запобігання виникнення конфлікту приватного та публічного інтересів. Висвітлюються проблемні питання правового регулювання засад таких обмежень та практики застосування відповідних положень законодавства України та зарубіжних країн й можливі шляхи їх вирішення.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.


Отримано в дар

82:94(063)
Л642

Література й історія : матеріали Всеукр. наук. конф. ([Запоріжжя,] 11- 12 жовтня 2018 року) : збірник / редкол.: Н.В. Горбач (відп. ред.), В.М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І.М. Бакаленко (техн. ред) [та ін.]. - Запоріжжя : [ЗНУ], 2018. - 176 с. - 100.00

    Матеріали збірника присвячені науковому осмисленню взаємодії літератури й історії в національному й глобальному вимірах. Літературознавчий дискурс дослідження літератури поєднаний із лінгвістичними, методичними, соціокультурними та іншими аспектами вивчення окресленого питання.
    Основу збірника склали дослідження, найголовніші положення яких виголошено в доповідях учасників Всеукраїнської наукової конференції "Література й історія" (Запоріжжя, 11-12 жовтня 2018 р.).
    Призначений для фахівців і всіх, кого цікавлять проблеми української літератури, національної історії, духовності в літературі й культурі.


Отримано в дар

82:94(063)
Л642

Література й історія : матеріали Всеукр. наук. конф. ([Запоріжжя,] 11- 12 жовтня 2018 року) : збірник / редкол.: Н.В. Горбач (відп. ред.), В.М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І.М. Бакаленко (техн. ред) [та ін.]. - Запоріжжя : [ЗНУ], 2018. - 176 с. - 100.00

    Матеріали збірника присвячені науковому осмисленню взаємодії літератури й історії в національному й глобальному вимірах. Літературознавчий дискурс дослідження літератури поєднаний із лінгвістичними, методичними, соціокультурними та іншими аспектами вивчення окресленого питання.
    Основу збірника склали дослідження, найголовніші положення яких виголошено в доповідях учасників Всеукраїнської наукової конференції "Література й історія" (Запоріжжя, 11-12 жовтня 2018 р.).
    Призначений для фахівців і всіх, кого цікавлять проблеми української літератури, національної історії, духовності в літературі й культурі.


Отримано в дар

352.07(477)"1785/1917"
Ч464

Черемісін Олександр Вікторович

Міське самоврядування на Півдні України в 1785-1917 рр. / О. В. Черемісін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 582 с. - ISBN 978-966-289-142-3 : 230.00

     Увазі читачів пропонується дослідження з історії міського самоврядування Півдня України кінця XVIII - початку XX століть. Аналізується формування органів самоврядування, їхня діяльність, розглянуто законодавчу базу функціонування муніципалітетів, бюджетну політику, господарство, участь у соціальному житті міського населення та роль в інженерно-технічному забезпеченні інтересів місцевих громад. Наголошується, що південноукраїнський регіон мав багато особливостей, що якісно вирізняли його серед інших. Довгий час імперія намагалася реалізувати туг проект «Новоросія», але ця політика зазнала краху. Регіон заселявся українцями, формувався в тісному економічному та соціокультурному зв'язку з Правобережжям і Лівобережжям і став органічною частиною Великої України. Для нього характерним був дух вільного підприємництва, майже не було кріпосного права, а через південні порти поширювалися не лише товари, а й ідеї модернізованої Європи, зокрема про специфіку муніципального та адміністративного управління. Порівняно з іншими регіонами України урбанізація та модернізація Півдня проходили швидкими темпами.
    Рекомендовано для науковців, аспірантів, викладачів, студентів і усіх, хто цікавиться історичним минулим України.


Отримано в дар

004.94:519.8
Ч754

Чопоров Сергей Викторович

Дискретные модели форм технических объектов : монография / С. В. Чопоров. - Херсон : Гельветика, 2019. - 324 с. : ил.: 130, табл.: 13. - Библиогр.: 443. - ISBN 978-966-916-696-8 : 250,00

    Монография посвящена вопросам построения математических моделей форм технических объектов. Рассмотрены особенности построения функциональных моделей для чертежей деталей. Разработаны методы построения дискретных моделей форм технических объектов. Описаны особенности их программной реализация.
    Предназначена для научных сотрудников, аспирантов и инженеров, работа которых связанна с проектированием и исследованием поведения технических объектов на базе численных методов.


Отримано в дар

94:321.01:342.01(477.12)"19"
М217

Мальшина Катерина Володимирівна

Тернистий шлях словенського державотворення (1918-1941) : монографія / К. В. Мальшина. - Київ : ІУАД НАНУ, 2018. - 552 с. : іл., мапа (1-3). - ISBN 978-966-2672-44-2 : 250,00

    У монографії досліджуються причини відновленая та характер процесу словенського державотворення, виділяються етапи цього процесу. виявляються хронологічні вікна можливостей для розвитку словенської державності, сукупність факторів, які сприяли або стояли на заваді створення словенських державних інституцій, а також причини провалу словенських намагань відтворити свою національну державу у міжвоєнний період.
    На широкому тлі історичних свідоцтв висвітлюються проблеми історичної пам'яті, становища малогонароду у мультинаціональних державних утвореннях республіканського і авторитарного характеру, визначення історичних та історико-політичних дефініцій парламенту, окупації, колаборації на словенському прикладі.
    Для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією Словенії і Югославії.

Отримано в дар

821.111(73)-92.09(075.8)
М473

Мелещенко Олександр Костянтинович

Публіцистика Марка Твена (1835 - 1910) : навч.-метод. комплекс : навч. посіб., хрестоматія, тести, теми реф. / О. К. Мелещенко. - Київ : Дніпро, 2018. - 600 с. : іл. - ISBN 978-966-578-293-3 : 300,00

     Навчально-методичний комплекс розглядає публіцистичну діяльність видатного американського журналіста, письменника, сатирика, гумориста, видавця та громадського діяча другої половини XIX — початку XX сторіччя Марка Твена. Ця велика людина послідовно боролася з рабством, релігійними забобонами, з плазуванням перед аристократією, політичними махінаторами та олігархами, з воєнними злочинцями, з нездарами, які помилилися в професії, викривала шахраїв і пройдисвітів. Видання розраховано на студентів і викладачів гуманітарних професій, а також усіх, хто цікавиться історією й культурою Сполучених Штатів Америки.

Отримано в дар

336.74:004.738.5(477)
К824

Криптовалюти в Україні: технологія, ринок, регулювання : вересень 2018 р. / Проект USAID "Трансформація фінансового сектору ; [передм. Роберт Бонд]. - Київ : [б. в.], 2018. - 96 с. : іл. - 100,00

    

Отримано в дар

502.15(47764-2Зп)
Е457

Екоbook 2018 = EcoBook based on the results of II International Zaporizhzhia Ecological Forum "Eco Forum-2018" : за підсумками II Міжнар. Запорізького екол. форуму "Еко Форум-2018", [30 травня-1 червня 2018 р., Запоріжжя] / [розроб. : Упр. з питань екол. безпеки Запорізької міської ради ; Запорізькою торгово-промисловою палатою]. - Запоріжжя, 2018. - 70 с. : іл. - Текст : укр., англ. - 150,00

    

Отримано в дар

341.645.2+341.231.14+347.965
Р91

Precedent UA - 2017 : [зб. результат. дослідж.] / [у дослідж. допомогали : А. Бущенко, М. Бруско, Я. Заікіна та ін. ] ; Українська Гельсінська спілка з прав людини. - Київ : КВІЦ, 2018. - 412 с. - проект "Щорічне дослідження національної судової практики "Precedent UA - 2017". - Програма "Нове правосуддя". - ISBN 978-617-697-094-1 : 180,00

     У цій збірці представлені результати дослідження "Precedent UA – 2017", проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини щодо застосування українськими судами 517 рішень Європейського суду з прав людини проти України за статтею 6 (право на сраведливий суд в кримінальному провадженні) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на основі даних Єдиного державного реєстру судових рішень України за період з 1 січня 2006 року по 3 серпня 2017 року. Дослідження розраховане на суддів, адвокатів, прокурорів, юристів, правозахисників, аспірантів та студентів юридичних факультетів, науковців, дослідників, широку громадськість.

Отримано в дар

271.4(477)"15/18"(03)
Б208

Балух В. О.

Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI - початку XIX ст. у постатях : словник / В. О. Балух, В. П. Коцур. - [Чернівці] : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 280 с. : іл. - ISBN 978-966-423-448-8 : 250,00

    У словнику проаналізовано життєвий та творчий шлях 100 творців, захисників і прихильників Руської Унійної (Греко-Католицької) церкви від Берестейської унії 1596 р. до утворення Галицької митрополії на Правобережній Україні (1807 р.) та ліквідації ЦерквиПолоцьким собором 1839 р. на Лівобережжі. Представлена основна література про видатних унійних інтелектуалів та ілюстрації, які увиразнюють їхню життєдіяльність.
    Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, державних і релігійних організацій таустанов і всіх тих, хто цікавиться історичним минулим України та Української Греко-Католицької церкви.

Отримано в дар

327:913(477)
К24

Кармазіна Марія Степанівна

Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації : [монографія] / М. С. Кармазіна, Т. А. Бевз, Н. Ю. Ротар. - Київ : ІПіЕНЛ ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. - 248 с. - ISBN 978-966-02-8526-2 : 81,00

     Дослідження присвячене вивченню новітнього явища в умовах функціонування унітарної української державності - формуванню и трансформаціям регіональних політичних режимів, які є одними із найнебезпечніших загроз і викликів для України у найближчому майбутньому. Аналіз проведено з урахуванням різноманітних чинників – географічних, геополітичних, історико-культурних, соціально-економічних, правових та ін. - на прикладі дослідження загальноукраїнських тенденцій та тенденцій на Дніпропетровщині та у Чернівецькому регіоні. Із залученням значного масиву емпіричних даних проаналізовано ресурсну базу, суб'єктів політики на регіональних рівнях, особливості їхніх стратегій у розбудові горизонтальних та вертикальних комунікацій у регіонах та державі.

Отримано в дар

811.161.2'37
Л669

Личук Марія Іванівна

Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові : монографія / М. І. Личук. - Київ : Дмитро Бураго, 2017. - 388 с. - ISBN 978-966-489-409-5 : 120,00

     У монографії комплексно досліджено структуру та семантику синтаксично нечленованих одиниць в українській мові. Виокремлено синтаксично нечленовані словосполучення і синтаксично нечленовані речення на основі синтаксичної зв'язаності, структурно-семантичної цілісності та синтаксичної нечленованості. Проаналізовано структурні типи синтаксично нечленованих словосполучень, нефразеологізованих і фразеологізованих власне-нечленованих речень, напівфразеологізованих і частково фразеологізованих речень, визначено частиномовне наповнення їхніх стійких структурних схем. Запропоновано семантичні критерії виокремлення синтаксично нечленованих словосполучень, типи категорійних значень для виділення нечленованих нефразеологізованих і фразеологізованих речень. Створено їхню семантичну типологію. Розподілено семантичні типи частково фразеологізованих речень на основі типів синтаксичних відношень між їхніми двома частинами.
     Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей.

Отримано в дар

811.161.2
М312

Масицька Тетяна Євгенівна

Типологія семантико-синтаксичних реченнєвих залежностей : монографія / Т. Є. Масицька. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 416 с. - ISBN 978-617-517-255-1 : 180,00

     Пропонована монографія є першим теоретичним дослідженням семантико-синтаксичних залежностей у сучасному українському мовознавстві. З позицій функційно-категорічної граматики цілісно проаналізовано семантико-синтаксичні залежності в реченні як основній синтаксичній одиниці. Визначено субстаційні семантико-синтаксичні залежності в базових простих реченнях, з'ясовано вихідні предикатні семантико-синтаксичні залежності в складнопідрядних конструкціях, схарактеризовано похідні предикатні семантико-синтаксичні залежності в простих неелементарних реченнях, простежено особливості семантико-синтаксичних взаємозалежностей у складносурядних структурах.
    Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей, учителів.

Отримано в дар

329(477)"2014/2017"
К24

Кармазіна Марія Степанівна

Політичні партії в Україні 2014-2017 рр. : [монографія] / М. С. Кармазіна. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. - 168 с. - ISBN 978-966-02-8568-2 : 61,00

    У дослідженні аналізуються особливості розвитку партій в Україні у період 2014—2017 рр. Зокрема — характеризуються механізми їх створення в умовах сьогодення: висвітлюється процес багаторазових перейменувань; досліджується специфіка функціонування політичних сил поза межами правового поля. Окрему увагу приділено аналізу феномену "власних/привласнених", "іменних", регіональних та ін. партій, фінансово-майновому їх стану та особливостям структури

Отримано в дар

321:323.2(477.83)"1990/2017"
Я722

Яремчук В'ячеслав Дмитрович

Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990-2017 рр.) : монографія / В. Д. Яремчук. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. - 112 с. - ISBN 978-966-02-8500-2 : 58,00

    Дослідження присвячене проблемі яка у зв'язку з трансформацією політичної системи України, процесами децентралізації набула політичної і наукової актуальності, - функціонуванню політичного режиму на регіональному рівні. Об'єктом дослідження обрано Львівську область, яка є самодостатнім і потужним учасником політичних відносин сучасної України. На основі аналізу широкої емпіричної бази виявлено підстави та специфіку формування регіонального політичного режиму, його основні етапи трансформації, стратегіїформальних і неформальних суб'єктів політики як у створенні сприятливого життєвого середовища в області, так і побудові відносин з центральною владою держави.

Отримано в дар

94:327.82(477+430)"18/19"
Л58

Лиман Ігор

Німецькі консули в Північному Приазов'ї / І. Лиман, В. Константинова. - Дніпро : ЛІРА, 2018. - 500 с. : портр., іл. - (Історія іноземних консульств на Півдні України ; вип. 4). - ISBN 978-966-981-078-6 : 350,00

    У книзі висвітлюється історія німецьких консулів, які діяли в Північному Приазов'ї в період від заснування в регіоні представництв Пруссії та великого герцогства Мекленбург-Шверін після Східної (Кримської) війни і до закриття представництв Німецької імперії на початку Першої світової війни. Біографії і аналіз діяльності консулів подаються в контексті взаємин приазовського регіону та його портових міст із німецькими землями і ролі німців у розвитку цього регіону. Дотримуючись історіографічної традиції, автори відрізняють Північне, українське, Приазов'я з портовими містами Бердянськом і Маріуполем від Східного, російського, з його містами-портами Таганрогом і Ростовом-на-Дону. У різні часи під юрисдикцією німецьких консульських установ у Бердянську і Маріуполі знаходились землі на території нинішніх Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей України.

Отримано в дар

316.346.2-055.2
М299

Марценюк Тамара

Чому не варто боятися фемінізму / Т. Марценюк. - Київ : Комора, 2018. - 328 с. : портр. - ISBN 978-617-7286-34-8 : 180,00

     Як швидко й безболісно позбутися страшних і смішних стереотипів про фемінізм? У новій книжці Тамари Марценюк — огляд основних етапів світового феміністичного руху, його ключових постатей і праць, а також здобутків, що їх нині сприймаємо як належне. Крімісторії та теорії, тут багато інформації про сучасні феміністичні тренди, фемактивізм, людей і організації, які нині працюють в Україні задля забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків. До кожного розділу - посилання на тексти, фільми, відеолекціі таінші корисні ресурси, що стануть у пригоді всім зацікавленим

Отримано в дар

81(477)(092)(048)
Б125

Надія Бабич : бібліогр. покажч. / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; [упоряд. Н.М. Загородна ; наук. ред. О.О. Жук]. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 120 с. : [портр., 8 л. фото]. - (Вчені Чернівецького університету). - ISBN 978-966-423-449-5 : 100,00

    Бібліографічний покажчик із серії "Вчені Чернівецького університету" висвітлює життєвий шлях, наукову та науково-педагогічну діяльність Надії Денисівни Бабич - професора кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У покажчику представлено бібліографію наукових праць, що вийшли друком окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях. Покажчик розрахований на широке коло науковців, педагогів, викладачів, аспірантів, студентів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться науковим доробком ученого та питаннями мовознавства.

Отримано в дар

811.161.2:81'42
С895

Сукаленко Тетяна Миколаївна

Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові : [монографія] / Т. М. Сукаленко ; наук. ред. Л.О. Ставицька. - Київ : Дмитро Бураго, 2010. - 240 с. - (Студії з українського мовознавства ; 4). - ISBN 978-966-489-048-6 : 95,00

    Кандидат філологічних наук Тетяна Сукаленко присвятила монографію комплексному аналізу системи метафоричних номінацій на позначення жінки як одного із засобів образної вербальної репрезентації концепту ЖІНКА в українській лінгвокультурі. У роботі розкрито механізми творення фемінно маркованого метафоричного значення, семантичне співвідношення прямого й переносного значень, джерела оцінного змісту в метафорі, роль образно-мотиваційних компонентів у метафоричному найменуванні осіб жіночої статі, архетипність, міфологічних метафоричних фемінітивів. Приділено увагу виявленню механізмів появи в метафоричному фемінітиві гендерно специфічних соціосем на певному соціокультурному тлі. Визначено принципи структурування типізованих образних парадигм та відповідних лексико-семантичних груп як засобів словесного втілення концепту ЖІНКА в українській мові. З'ясовано особливості концептуалізації гендерних стереотипів у системі метафоричних номінацій на позначення жінки. Установлено структуру концептуального поля ЖІНКА, його втілення в системі метафоричних номінацій, кількісне наповнення концептуальних аспектів, які є складниками виділених мікроконцептів "Зовнішні характеристики", "Фізичні характеристики", "Біологічні характеристики", "Внутрішні характеристики", "Соціальні характеристики" у межах концепту ЖІНКА. У монографії описано метафоричні номінації на позначення жінки у структурі мовної свідомості різногендерних суб'єктів за матеріалами спрямованого асоціативного експерименту, які зіставлені з номінаціями, засвідченими в лексикографічних джерелах та писемних текстах.
    Книжку розраховано на філологів, соціолінгвістів, соціологів, усіх, хто цікавиться лінгвістикою.

Отримано в дар

340.12
Г24

Гаудер Пол

Верховенство права в реальному світі / П. Гаудер ; [пер. з англ.; кер. проекту Д. Лученко ; наук. ред. Д. Вовк]. - Харків : Право, 2018. - 392 с. - ISBN 978-966-937-494-3 : 300,00

    У книзі "Верховенство права в реальному світі" асоційований професор Університету Айови Пол Гаудер обгрунтовує нову концепцію верховенства права як координованого контролю над владою і показує, що за такого розуміння верховенство права створює і підтримує в суспільстві соціальну рівність. У захоплюючому міждисциплінарному дослідженні, яке плавно переходить від теорії до питань реального світу, Гаудер, спираючись на приклади від часів античної Греції до сучасних держав, проливає світло на те, як суспільства досягають верховенства права, як вони його підтримують в умовах політичних потрясінь, а також як його можна вимірювати і просувати в майбутньому.
    "Верховенство права в реальному світі" є важливою працею для вчених, студентів, політичних агентів і всіх тих, хто вважає, що верховенство права є критично важливим для належного функціонування суспільства.

Отримано в дар

82-92(477)
U31

Ukraїna narracje, jezyki, historie = [Україна: оповідання, мова, історія] / pod red. Marcina Gaczkowskiego. - Wroclaw : Trickster, 2015. - 260 s. - текст пол. - ISBN 978-83-64863-02-8 : 250,00

    

Отримано в дар

553.98:550.84(477)
Н348

Нафтогазоносність імпактних структур України = Oil and Gas Potential of the Impact Structures of Ukraine : [монографія] / І. Д. [Багрій, П. Ф. Гожик, Г. І. Рудько [та ін.] ; голов. ред. І.Д. Багрій. - Київ ; Чернівці : [Букрек], 2018. - 504 с. : іл. - До 100-річчя НАН України. - ISBN 978-966-399-998-2 : 300,00

    В монографії викладено матеріали та результати комплексних приповерхневих структурно-термо-атмо-гідролого-геохімічних досліджень (СТАГГД), виконаних з метою оцінки перспектив нафтогазоносності відомих в Україні імпактних структур. Викладено теоретичні та прикладні засади системної технології СТАГГД з використанням комплексу тектонічних, морфоструктурних, літолото-стратиграфічних, геофізичних, гідрологічних, термометричних та атмогеохімічних методів.
    Охарактеризовано систему критеріїв (структурно-тектонічний, вуглеводневий, температурний, еманаційний, газовий) та особливості формування приповерхневого термо-атмо-геохімічного фону нафтогазових родовищ. Наведено опис розроблених авторами методик та інструментального і програмного забезпечення для експресного прогнозування корисних копалин.
    Аналіз результатів проведених комплексних досліджень будови та перспектив нафтогазоносності імпактних структур (астроблем) України, а також міжнародного досвіду розвідки та експлуатації нафтогазоносних структур світу дозволяє авторам монографії рекомендувати Бовтиську структуру для проведення цілеспрямованих геологорозвідувальних робіт. Заслуговує також на увагу вивчення перспектив нафтогазоносності структури, відомої як "Олешківські піски".
    Проведення в найкоротші терміни цілеспрямованих комплексних геолого-геофізичних робіт буде сприяти вирішенню проблем енергетичної безпеки держави.
    Для фахівців в галузі загальної та нафтової геології, тектоніки, геодинаміки.

Отримано в дар

811.16(081)(091)
С922

Східнослов'янські мови в їх історичному розвитку : зб. наук. праць, присвяч. 70-річчю від дня народження проф. Петра Івановича Білоусенка / відп. ред. Р.О. Христіанінова. - Запоріжжя : ЛІПС, 2018. - 188 с. : [портр.]. - ISBN 978-966-191-222-8 : 120,00

    Матеріали збірника висвітлюють окремі закономірності розвитку мови, зокрема такі аспекти, як словотвірна парадигматика іменника, у тому числі в говірковому мовленні, семантична деривація, запозичення в терміносистемі, інноваційна лексика XXI ст. Є такожстатті, присвячені функціонуванню синтаксичних одиниць за метатекстовим елементам у реконструкції комунікативної стратегії тощо. Серед основних тем – історія української мови: ойконімія Галицько-Волинського князівства, іменниковий словотвір північноукраїнського ареалу XVI-XVII ст., ботанічна номенклатура праслов'янської мови і под. Для вчених-філологів, викладачів, аспірантів, студентів.

Отримано в дар
© 2017 Запорізький національний університет