Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Дари в бібліотеку 2019


373.5.091.12+005.963+004.777+37.011.3-051
Р64

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища : метод. посіб. / авт.-уклад.: О. О. Гриценчук, І. В. Іванюк, О. Є. Кравчина та ін. ; заг. ред.: В. Ю. Биков, О. В. Овчарук ; НАПЕ України, Ін-т інформ. технол. і засобів навч. - Київ : Літера, 2019. - 128 с. - ISBN 978-966-945-121-7 : 200.00


    Методичний посібник із питань розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища призначений для організації навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти, використання вчителями закладів загальної середньої освіти. Посібник містить дослідження вимог до оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя на основі досвіду країн Європи: рекомендації щодо використання хмаро орієнтованих технологій у навчальному процесі та професійному розвитку вчителів з метою підвищення їхньої інформаційно-комунікаційної компетентності. Надано актуальні відомості про способи визначення рівнів володіння цифровими навичками на основі міжнародних підходів.
    Посібник може бути використаний у закладах загальної середньої освіти, для підготовки студентів педагогічних вишів, у діяльності широкої освітянської громадськості.
Отримано в дар

373.5.091.12+005.963+004.777
В433

Використання засобів хмаро орієнтованого навчального середовища для розвитку ІК-компетентності вчителів : метод. рек. / авт. кол.: О. В. Овчарук, І. Д. Малицька, І. В. Іванюк та ін. ; заг. ред. О. В. Овчарук ; НАПН України, Ін-т інформ. технол. і засобів навч. - Київ : Літера, 2019. - 64 с. - ISBN 978-966-945-089-0 : 60.00


    Методичні рекомендації присвячені використанню засобів хмаро орієнтованого навчального середовиша для розвитку інформаційно-комунікацііїної компетентності вчителів в умовах післядипломної освіти. Подано пояснювальну записку, календарно-тематичне планування та інформаційні матеріали з питань використання хмаро орієнтованого навчального середовища для вчителів, приклади оцінювання рівня ІК-компетентності. Видання може бути використано в системі післядипломної педагогічної освіти та закладами, що здійснюють підвищення кваліфікації вчителів та методистів у системі загальноосвітніх навчальних закладів.
Отримано в дар

81:316.734(063)
С73

Сommunication in the Expanding Intellectual Space : the 1st Young Researchers' International Web Conference, March 20, 2019 : Book of Abstracts. Vol. 3 / eds.: Tetyana Kozlova, Oksana Babelyuk, Andrzej Krynski. - Czestochowa : Educator, 2019. - 150 p. - (Smart Society). - Текст англ. - ISBN 978-83-7542-161-3 : 110.00


    This Book of Abstracts is intended to represent the topics discussed at the 1 st Young Researchers' International Web Conference "Communication in the Expanding Intellectual Space" (March 20, 2019) and highlight the importance of language means in information exchange, place of communication in culture, cultural and linguistic fluidity in time and space.
Отримано в дар

811.16:378.091.33-027.22(075.8)
М545

Методичні вказівки до проходження професійних практик для здобув. ступ. вищ. освіти бакалавра спец. 035 "Філологія" спеціаліз. 035.033 "Слов'ян. мови та літ. (пер. включно), перша – пол./болг." освіт. програм "Слов'ян. пер. (пол./болг.)" : для студ. 2-4 курс. ден. форми навч. / І. Я. Павленко, Л. І. Дука, І. І. Ільченко [та ін.]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 37 с.


    У методичному виданні представлено програми навчальних і виробничих практик студентів 2-4 курсів освітніх програм "Слов'янський переклад (польський/болгарський)", надано рекомендації з проходження навчальних та виробничих практик, сформульовано загальні вимоги та конкретні завдання, визначено уміння та навички, необхідні для їх вирішення. пропонуються зразки звітної документації та наводяться критерії оцінювання.
    Матеріали навчально-методичного видання допоможуть студентам підготуватися до проходження практик і професійної діяльності перекладача.
    Методичні вказівки призначені для студентів 2-4 курсів денної форми навчання освітніх програм "Слов'янський переклад (польський/болгарський)".
Отримано в дар

577:579.68
Г258

Гвоздяк Петро Ілліч

Біохімія води. Біотехнологія води : автомонографія / П. І. Гвоздяк. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. - 228 с. : фото. - ISBN 978-966-518-762-2 : 100.00


    У автомонографії наведено розгорнуті теоретичні положення й численні приклади практичних розробок автора та його співпрацівників у задекларованих раніше нових наукових напрямах "біотехнологія води" (2004 рік) та "біохімія води" (2006 рік); розглянуто біологічні аномалії води, біосинтез окремих молекул води, їхню роль у забезпеченні злагодженої роботи комплексів ензимів у живих клітинах тощо, означено проблеми індустріального очищення різноманітних стічних і зливових вод, підтримки чистоти Гідросфери планети, підготовки питної води.
Отримано в дар

821.111*
Ш37

Шевалье Трейси

Девушка с жемчужиной : роман / Т. Шевалье ; пер. с англ. - Москва : АСТ : ВЗОИ, 2004. - 288 с. - (Bestseller). - ISBN 5-17-025405-9(АСТ). - 5-9602-0507-6(ВЗОИ) : 7.00


    "Девушка с жемчужиной". Картина, много веков считающаяся одной из загадочнейших работ Вермера Делфтского. Но... в чем заключена загадка простого, на первый взгляд, портрета? Возможно — в ИСТОРИИ ЕГО СОЗДАНИЯ? Перед вами — история "Девушки с жемчужиной» по Трейси Шевалье. Вечная — и вечно новая история Художника и его Модели, история Творчества и Трагедии. Возможно, было и не так... Но — какое это имеет значение?
Отримано в дар

821.111(73)*
Г85

Грин Джон

Бумажные города : [роман] / Д. Грин ; пер. с англ. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 320 с. - ISBN 978-5-386-07260-5 : 45.00


    Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот Шпигельман. Поэтому, когда однажды ночью она приглашает его принять участие в «карательной операции» против ее обидчиков, он соглашается. Но, придя в школу после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла... оставив для него лишь таинственные послания, которые он должен разгадать, чтобы найти девушку. И Кью бросается в отчаянную погоню, но девушки, которая долгие годы царила в его голове уже не существует.
Отримано в дар

94(477.46):902
Л178

Лазуренко Валентин Миколайович

У пошуках крипти великого державотворця України Богдана Хмельницького : поховання гетьмана України Богдана Хмельницького в Іллінській церкві у с. Суботів: від столітніх досліджень, легенд та міфів до сучасних наукових гіпотез / В. М. Лазуренко. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2019. - 76 с. : іл., фото. - (Бібліотека історичної пам'яті "Джерела Вічності"). - ISBN 978-617-7475-63-6 : 70.00


    У виданні розкриваються особливості пошуків крипти гетьмана України Богдана Хмельницького у контексті ймовірного поховання в Еллінській церкві в Суботові у серпні 1657 р. Автор зосереджує увагу на подальшій фіксації у історичних джерелах, матеріалах різного роду досліджень щодо перебування праху великого державотворця України саме у згаданій культовій споруді.
    Книжка буде цікавою для істориків, викладачів, вчителів, аспірантів та для всіх, хто цікавиться минулим свого народу.
Отримано в дар

32:34(477)(075.8)
К431

Кириченко Віктор Миколайович, Кириченко Юрій Вікторовна, Соколенко Юлія Миколаївна

Політико-правова система України : підручник / В. М. Кириченко, Ю. В. Кириченко, Ю. М. Соколенко ; за заг. ред. В. М. Кириченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 304 с. - ISBN 978-617-673-842-8 : 250.00


    Підручник, з урахуванням сучасних методологічних підходів, новітніх досягнень політичної і юридичної наук, міжнародно-правових актів і чинного законодавства України, висвітлює найважливіші теоретичні положення сутності й особливостей політичних і правових явищ, суспільно-правових процесів, що відбуваються в Україні та заходів щодо їх вирішення.
    Розглянуто основні інститути політико-правової системи України: держава та її органи, місцеве самоврядування, громадянське суспільство, політичні партії і громадські організації та їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Особлива увага приділена характеристиці конституційного закріпленні прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні.
    У підручнику розміщено термінологічний словник і матеріали та методичні рекомендації, які полегшують сприймання навчальної дисципліни "Політико-правова система України".     Для здобувачів і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та всіх, хто прагне глибше зрозуміти проблеми громадянського суспільства, демократичного розвитку та побудови правової Української держави.
Отримано в дар

37.01:305(075.8)
Ж516

Желіба Олександр Володимирович

Освіта і ґендер : навч.-метод. посіб. / О. В. Желіба ; МОНУ, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Лисенко М. М., 2019. - 256 с. : фото. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi60/0044424.pdf. - Міжнар. проект за програмою Еразмус+ (КА-2) «Гендерні Студії: крок до демократії і миру у сусідніх з Європою країнах з різними традиціями - GeSt». - ISBN 478-617-640-436-1 : 155.00


    Посібник присвячено теорії гендерної освіти та методиці проведення занять з гендерних студій. Перша частина курсу висвітлює теорію гендерної освіти: співвідношення освіти та гендеру, гендерний вимір вступу, навчання та професійної реалізації у закладах освіти, наявність в освітньому середовищі гендерних проблем та способів їх подолання. Друга частина курсу спрямована на набуття навичок тренера/ки з гендерної освіти: знайомить слухачів та слухачок із місцем гендерних питань в наявних навчальних курсах та гендерними курсами, методикою вивчення ключових проблем гендеру, таких як гендерні ролі, гендерні стосунки, гендерні стереотипи, гендерна дискримінація, гендерне насильство та гендерно комфортне середовище. Кожна частина містить добірку джерел, запитання та завдання для самоперевірки. Посібник може бути корисним для студентів та магістрантів у галузі соціальних наук.
Отримано в дар

321:316.422(477)(066)
П504

Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : зб. наук. пр. / за ред.: О. О. Рафальського, О. М. Майбороди ; НАН України, ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. - 472 с. - ISBN 978-966-02-8821-8 : 150.00


    Збірник містить аналіз функціонування політичних механізмів, покликаних забезпечити реалізацію стратегії реформування українського суспільства відповідно до його євроінтеграційної мети. Аналізом охоплено ключові суспільні сфери, де питання ефективності механізмів реформування є особливо актуальним - інституційна оптимальність політичної системи країни, політичні та управлінські аспекти здійснюваних реформ, ціннісні зміни у суспільстві відповідно до європейських цивілізаційних критеріїв.
Отримано в дар

2:323.1(477.83/.86)
В65

Войналович Віктор Анатолійович, Кочан Наталія Іванівна

Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність : монографія / В. А. Войналович, Н. І. Кочан ; ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. - 408 с. - ISBN 978-966-02-8968-0 : 140.00


    У монографії досліджено особливості взаємодії релігійного, етнополітичного та етнонаціонального чинників, релігії та політики в Галичині в межах хронологічних рамок від радянських повоєнних років до сучасності, історичного періоду, що демонструє широкий спектр зразків взаємодії релігії та політики, релігійного та етнічного.
     Монографія адресована фахівцям з політичної регіоналістики, етнополітики, релігієзнавства.
Отримано в дар

321.001.5(477)"201"
Р263

Рафальський Олег Олексійович

Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір : монографія / О. О. Рафальський ; НАНУ, ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. - 400 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi59/0044009.pdf. - ISBN 978-966-02-8820-1 : 150.00


    Монографія присвячена дослідженню етнополітичних складових консолідації українського суспільства. Розкриваються методологічні та теоретичні засади дослідження процесів сучасних трансформацій з урахуванням особливостей розвитку етнонаціональної політики, практики її реалізації. Здійснено політологічний аналіз внутрішньо- та зовнішньополітичних впливів на етнополітичну ситуацію в Україні, визначено актуальні напрями суспільно-політичного розвитку в сучасних умовах.
     Видання розраховане на науковців, які досліджують проблеми етнополітології та суспільно-політичні процеси в Україні. Книга може зацікавити аспірантів, студентів закладів вищої освіти, усіх, хто прагне оцінити актуальні події у політичній сфері та спрогнозувати їх розвиток.
Отримано в дар

911.3:33(477)
С343

Сивий Мирослав Якович, Паранько Ігор Степанович, Іванов Євген Анатолійович

Географія мінеральних ресурсів України = yvyi Myroslav, Paran'ko Igor, Ivanov Eugen. Geography of Mineral Resources of Ukraine : монографія / М. Я. Сивий, І. С. Паранько, Є. А. Іванов. - Львів : Простір М, 2013. - 684 с. : фото. - ISBN 978-617-595-007-4 : 50.00


    Висвітлено теоретико-методологічні засади географії мінерально-сировинних ресурсів. Розглянуто умови формування мінеральних ресурсів України. Узагальнено багатий фактичний матеріал щодо основних груп корисних копалин держави. На цій основі проведено типізацію та аналіз загальнодержавної територіальної організації мінерально-сировинних ресурсів. Розглянуто основи раціонального використання мінеральних ресурсів та охорони надр в Україні.
     Для географів, геологів, екологів, краєзнавців, працівників гірничодобувної галузі і сфери державного управління.
Отримано в дар

37.015.31:316.36(1-87)"654"
К771

Кравець Володимир Петрович

Підготовка учнівської молоді до сімейного життя в зарубіжній школі та педагогіці: історія та сучасність : монографія / В. П. Кравець. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 256 с. - ISBN 978-617-595-092-0 : 30.00


    В монографії аналізується становлення системи підготовки школярів до сімейного життя від найдавніших часів до наших днів. Розглядається еволюція дошлюбної підготовки, статевого виховання та формування усвідомленого батьківства в різні історичні періоди розвитку людської цивілізації в різних країнах на всіх континентах. Особливий акцент в дослідженні зроблено на Новітній історії, зокрема проаналізовані основні етапи підготовки школярів до сімейного життя у ХХ-ХХІ століттях, виділено структурні компоненти, досліджено особливості підготовки молоді до шлюбу в різних країнах в залежності від традицій та релігійних установок, показано важливість співпраці зарубіжної школи і сім'ї у формуванні майбутнього сім'янина. Проаналізовано шляхи імплементації зарубіжного досвіду у вітчизняну практику дошлюбної підготовки та статевого виховання.
     Монографія містить обширний статистичний матеріал, зібраний і систематизований науковцями науково-дослідного центру з проблем гендерної освіти і виховання учнівської та студентської молоді, створеного Національною академією педагогічних наук України спільно з Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка.
Отримано в дар

94(477)"2014/2018"
Л174

Лазарович Микола Васильович

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу": Україна в боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації (2014-2018 роки) / М. В. Лазарович. - Ічня : Формат, 2018. - 340 с. : фото. - ISBN 978-966-1567-52-7 : 40.00


    У новій книзі професора М. Лазаровича викладено короткий огляд російсько-української війни, яка з 2014 р. триває в Україні. Визначено її головні причини і передумови, ідеологічні засади та хід бойових дій. Прослідковано основні етапи насильницької анексії Криму Росією, окупації нею окремих районів Донецької і Луганської областей, масового вторгнення регулярних військ РФ в Україну. Проаналізовано сутність гібридної війни Росії проти Української держави, типи і способи її здійснення. Значну увагу приділено процесам відродження українського війська, його перемогам та поразкам, ролі волонтерського руху в зміцненні обороноздатності нашої країни. Узагальнено особливості і тенденції реакції міжнародної спільноти на порушення територіальної цілісності та суверенітету України, з'ясовано характер політики санкцій щодо РФ. Виснувано, що російська агресія стосовно України стала можливою не лише через створення в РФ де-факто нацистського режиму на чолі з В. Путіним, а й завдяки повальній підтримці його дій переважною більшістю громадян Росії. Встановлено попередні наслідки та уроки російсько-української війни.
Отримано в дар

94(477):930.85(081)
Я454

Якимович Богдан Зіновійович

Україна та українці: події далекі і близькі = Yakymovych Bohdan. Ukraine and ukrainians: events of the past and present : вибрані праці : збірник / Б. З. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, НАН України та ін. - Львів : ІУ, 2014. - 1088 с. : іл., фото. - Текст: укр., англ., нім., пол., рос., рум. - 350.00


    До збірника вибраних праць відомого історика Богдана Зіновійовича Якимовича увійшли наукові та науково-популярні статті З історії України, української воєнної та військової історії, національної символіки, вексилології, франкознавства та чайковськіяни, культурології, термінології, вибрані рецензії, доповіді, відгуки, виступи, які охоплюють 1972-2012 рр. Книжку присвячено батькам, учителям, родині - усім, хто вірив в його покликання per aspera стати вченим-гуманітарієм.
    Книжка підготована до 60-річчя від дня народження автора та 40-річчя написання першої наукової праці й адресується всім, кого цікавить рідна історія та культура.
Отримано в дар

94(477):929.52"8/19"
Р976

Рюриковичи и Романовы: князья, цари, императоры / сост. Ирма Юрьевна Левашова. - Киев : Глория, 2014. - 384 с. : ил. - ISBN 978-617-536-247-1 : 70.00


    Мы мало задумываемся над словами "Киев — мать городов русских", а ведь именно с Киева началась политическая история и Украины, и России. Именно за Киевский престол соперничали между собой первые Рюриковичи — потомки авантюрного датского конунга. Центробежные силы разбили некогда единое государство Киевская Русь на несколько сильных княжеств, а после монголо-татарского нашествия, когда стольный град был разрушен и предан огню, начали усиливаться северо-восточные земли, которыми тоже правили потомки Рюрика. 700 лет находились у власти Рюриковичи, пока их не сменили на престоле Романовы — династия великих царей...
    Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Отримано в дар

94(477)"1994/2019":32
Г142

Гайдуцький Павло Іванович

Біль за Україну / П. І. Гайдуцький. - Київ : ДКС Центр, 2019. - 656 с. : іл., портр. - Присвячується 25-річчю обрання Л. Д. Кучми Президентом України та 20-річчю - на другий термін. - ISBN 978-617-7300-49-5 : 500.00


    Ця книга про внутрішні та зовнішні, політичні та економічні потрясіння та виклики, що випали на долю України - загрожували її державності та зумовлювали вболювання за неї.
    Підготовлено на основі виступів та інтерв'ю Президента України (1994-2005 рр.) Л. Кучми з проблемних питань формування національної єдності українського народу та зміцнення української державності.
     Для тих, кому болить за Україну.
Отримано в дар

929:55(477)(016)
Н34

Науковий доробок доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук, професора Рудька Георгія Ілліча, 1980-2019 рр. (I півріччя) : бібліографічний покажчик / упоряд. Ю. В. Бабич. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. - 120 с. : іл. - ISBN 978-617-7770-12-0 : 160.00


    Видання містить інформацію про надруковані книги, статті та інші опубліковані матеріали доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук, професора Рудька Георгія Ілліча.
Отримано в дар

929:502.2(477)
Д181

Даниленко Віктор Михайлович

В. І. Вернадський. Простір життя і думки / В. М. Даниленко ; НАН України ; Ін-т історії України. - Київ : Академперіодика, 2019. - 352 с. - ISBN 978-966-360-386-5 : 170.00


    Висвітлено життя та діяльність видатного вченого-природознавця. філософа і мислителя, громадсько-політичного діяча Володимира Івановича Вернадського, ім'я якого займає одне з найпочесніших місць у світовій науці поряд з І. Ньютоном, Ч. Дарвіном, А. Ейнштейном. Біографічний нарис підготовлено на основі його праць, щоденників, листів, маловідомих або недоступних раніше документів і матеріалів. Життєпис подано у контексті суспільно-політичних процесів і подій. У додатку вмішено маловідомий в Україні, але дуже цінний краєзнавчий нарис молодого вченого.
     Для істориків, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться долею В. Вернадського, історією науки, минулим української держави.
Отримано в дар

327:341.231(477)"20"
Б841

Борьба за Украину. Отстаивание права на самоопределение и схватка геополитических интересов : сб. ст. / под ред. Хайнца-Герхарда Юстенхофена (сост.) ; отв. ред. Александр Бокотей ; пер. с нем. ; Ин-т экол.-религ. исслед. - Ужгород : Карпатська вежа, 2019. - 244 с. - (Исследования этики мира). - ISBN 978-966-8269-48-6 : 100.00


    
Отримано в дар

621.922
L40

Lavrinenko Valerii

Grinding wheels of superhard materials for diamond-abrasive processing: new in the famous = Лавриненко Валерій Іванович. Шліфувальні круги з надтвердих матеріалів для алмазно-абразивної обробки: нове у відомому / V. Lavrinenko ; National academy of sciences of Ukraine ; V. M. Bakul institute for superhard materials. - Kyiv : Akademperiodyka, 2019. - 190 p. - Project "Ukrainian scientific book in a foreign language". - ISBN 978-966-360-388-9 : 120.00


     The monograph provides a information of new studies in the supcrhard abrasives, lists physical-mechanical characteristics of diamond grits synthesized in the various growth system and abrasive composites based on cBN micron powders structured by carbon binder. Showing the technological and energy-related aspects of allowing for and ensuring of structural orientation in the working layer of superabrasive wheels. Provides information about composites based on cBN micron powders structured by carbon binder for the application as bearing elements in the working layer of wheels. Intended for scientific and technical engineering technical workers in the creation. production and application of abrasive supcrhard materials for processing instrumental and composite materials in mechanical engineering, as well as for teachers, postgraduates and students institutions of higher education.
Отримано в дар

338.24:332.1(063)
П781

Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 5 листопада 2019 р., м. Запоріжжя / редкол.: М. О. Фролов (голова) та ін. ; МОНУ, ЗНУ та ін. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 200 с. - 70.00


     Збірник укладено за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми управління економічним потенціалом регіонів", що відбувалася 05 листопада 2019 року в Запорізькому національному університеті.
    Автори публікацій несуть відповідальність за достовірність фактичних даних, чіткість викладу тексту, цитування, а також за мовностилістичний рівень написання матеріалів.
Отримано в дар

37(477)(091)"18/19"(081)
Г855

Грінченко Борис Дмитрович

Зібрання творів. Педагогічна спадщина. Кн. 1 / Б. Д. Грінченко ; упоряд.: О. М. Мислива, А. І. Мовчун, В. В. Яременко ; вступ. слово В. О. Огнев'юка (керів. проек., голова ред. ради). - Київ : Київський ун-т ім Б. Грінченка, 2013. - 552 с. : портр. - 150-років від дня народження Б. Д. Грінченка, (1863-1910). - ISBN 978-617-658-000-3. - 978-617-658-001-0(кн.1) : 85.00


     Зібрання творів Б. Д. Грінченка (1863-1910) друкується на виконання постанови ВР України від 04.07.2012 р. і приурочене до 150-літнього ювілею від дня його народження.
    Розпочинають багатотомник дві книги "Педагогічної спадщини" Б. Грінченка. Перша з них складається з трьох розділів, у яких у хронологічному порядку подано статті, що вийшли друком у галицьких часописах, «Земському збірнику Чернігівської губернії» та російській пресі. Матеріали дають уявлення про стан української освіти в кінці XIX — першому десятилітті XX ст., у публікаціях порушуються питання розвитку української мови, навчання і національного виховання в українських школах, характеризується становище тогочасного вчителя. Упорядниками додано примітки та коментарі.
    Для науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів і широкого загалу читачів.
Отримано в дар

94(477):323.272"1917/1921"
Г682

Гордієнко Гаврило Максимович

Повстанський курінь "Чорна хмара" / Г. М. Гордієнко ; підгот. до друку Ю. І. Щур ; Запорізький науково-дослідний центр "Спадщина". - Запоріжжя : б. в., 2019. - 72 с. : фото. - (Повернута спадщина. Нова серія ; Вип. 10). - 35.00


     У книзі подано спогади безпосереднього учасника подій Української Революції, уродженця та мешканця Запорожжя (тоді — Олександрівськ) Гаврила Гордієнка про життя у місті в другій половині 1920-го року та формування й боротьбу місцевого повстанського відділу "Чорна Хмара".
    Представлені в книзі світлини з особистого архіву Гаврила Гордієнка. Гречна подяка за надані світлини пану Олегу Богуславському.
    До 100-річчя Перших Визвольних Змагань і Української Революції 1917-1921 років.
    Розраховане на усіх, кому не байдужа історія України та рідного краю.
    Матеріал подано у авторській редакції, без купюр та виправлень.
Отримано в дар

94(477.64-25)"1920"
Г682

Гордієнко Гаврило Максимович

Вовнизький повстанський відділ та інші спогади з Олександрівська 1920 року / Г. М. Гордієнко ; підгот. до друку Ю. І. Щур ; Запорізький науково-дослідний центр "Спадщина". - Запоріжжя : б. в., 2019. - 60 с. : фото. - (Повернута спадщина. Нова серія ; Вип. 9). - 30.00


     У книзі подано спогади безпосереднього учасника подій Української Революції, уродженця та мешканця Запорожжя (тоді — Олександрівськ) Гаврила Гордієнка про життя у місті в першій половині 1920-го року та діяльність невеликого повстанського відділу, який базувався неподалік Вовнизького порогу на Дніпрі.
    До 100-річчя Української Революції 1917— 1921 років.
    Розраховане на усіх, кому не байдужа історія України та рідного краю.
    Матеріал подано у авторській редакції, без купюр та виправлень.
Отримано в дар

94(477.64-25)"1918"
Н122

На Запорожжі року 1918-го : спогади українських бійців / підгот. до друку, упоряд. Ю. І. Щур. - Запоріжжя : б. в., 2019. - 52 с. : фото. - (Повернута спадщина. Нова серія ; Вип. 6). - За підтримки Недерж. аналіт. центру " Українські студії стратегічних досліджень" (м. Київ). - 30.00


     У книзі подано спогади безпосередніх учасників подій Української Революції на Запорожжі у 1918 році: січового стрільця Мирона Заклинського, Остапа Луцького - ад'ютанта Ерцгерцога Австрійського Вільгельма фон Габсбурга та козака повстанського загону В. Тоніна.
    До 100-річчя Української Революції 1917-1921 років.
    Розраховане на усіх, кому не байдужа історія України та рідного краю.
    Матеріал подано в авторській редакції.
    За допомогу у підготовці книги та надані матеріали окрема подяка Юрію Юзичу.
    При підготовці обкладинки та ілюстрування брошури використано історичні світлини й малюнки Богдана Піргача.
Отримано в дар

94(477.64)"1947/1949":323.1
М754

Молодіжна "Група українських підпільників". Гуляйполе-Запоріжжя, 1947-1949 = The youth "Group of ukrainian underground activists" Huliaipole, Zaporizhia 1947-1949 / упоряд. Юрій Щур. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2019. - 120 с. : іл. - (Літопис УПА. Події і люди ; Кн. 35). - ISBN 978-966-2105-76-6 : 85.00


     Видання присвячене діяльності молодіжної націоналістичної організації "Група українських підпільників" (ГУП), яка була створена 1947 року у місті Гуляйполі Запорізької області та поширила свою діяльність також на місто Запоріжжя. На основі донедавна засекречених матеріалів радянських органів державної безпеки розкривається історія створення антирадянського підпілля, його основні напрямки діяльності, політичні прагнення та кадровий склад.
Отримано в дар

902(477.64)(081)
М604

Міллер Михайло

Окрема важлива сторінка праісторії України... / М. Міллер ; упоряд. Ю. І. Щур ; Запорізький науково-дослідний центр "Спадщина" ; Нац. заповідник "Хортиця". - Запоріжжя : б. в., 2019. - 204 с. - (Повернута спадщина. Нова серія ; Вип. 4). - 110.00


     У пропонованому виданні зібрані наукові та науково-популярні твори відомого археолога Михайла Міллера, які побачили світ на Заході після закінчення Другої світової війни.
     Розраховане на усіх, кому не байдужа історія України та Запорізького краю.
Отримано в дар

77.04(477.83-25)(084)
П324

Пилип'юк Василь, Пилип'юк Володимир

Львів : 750-річчю Львова присвячується : фотоальбом / В. Пилип'юк, В. Пилип'юк ; текст В. Овсійчук. - Львів : Світло й Тінь, 2006. - 152 с. : фото. - Кн. в суперобклад. - ISBN 966-7594-39-4 : 100.00


    
Отримано в дар

94(477):37.018.3"1932/1933"
Ш952

Шугальова Інна Михайлівна, Молдавський Роман Леонідович

Заклади державного піклування над дітьми напередодні та в роки Голодомору 1932-1933 / І. М. Шугальова, Р. Л. Молдавський ; ЗНУ ; Державний архів Запорізької обл., Запорізьке наук. тов-во Я. Новицького. - Запоріжжя : Інтер-М, 2019. - 252 с. : іл. - ISBN 978-966-2672-45-9 : 250.00


     У книзі подано характеристику ситуації, яка склалася в дитячих будинках України в роки Голодомору 1932 - 1933. Умови для дітей були вкрай незадовільні. Держава відмовилася забезпечити централізоване постачання дитячих установ товарами. Таким чином, діти опинилися на межі виживання. Для дитячих будинків цього періоду характерні гостра нестача одягу та взуття, відсутність постільної білизни. Але головним стала катастрофічна нестача хліба та їжі. Все це призвело до масових епідемій та високої смертності дітей. Республіканська влада була обізнана про те, що відбувалося з доповідей керівників дитячих будинків, проте необхідні заходи, спрямовані на порятунок дітей, здійснювалися надзвичайно повільно.
    Окремим розділом опубліковано свідчення людей, які в роки Голодомору 1932 - 1933 були вихованцями дитячих будинків. Розраховано на широке коло читачів, науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться «усною історією» та історією України XX століття.
Отримано в дар

524
І-602

Індик Віталій Іванович

Стаціонарний і Динамічний Всесвіт : нова космологічна теорія / В. І. Індик ; передм. до укр. вид. Л. Індик ; пер. з рос. - Харків : Майдан, 2014. - 252 с. : іл., портр. - ISBN 978-966-372-595-6 : 80.00


    У книзі викладена нова космологічна теорія або, як часто говорять, модель Всесвіту, яку автор назвав "Стаціонарний і Динамічний Всесвіт" (СДВ). Вона покликана замінити нині прийняту модель, що іменується гіпотезою Великого Вибуху (ГВВ). Сьогодні ГВВ зазнає кризи: вона не може пояснити багатьох явищ, що відбуваються в космосі.
    Нова теорія, як і ГВВ, спирається на відомі спостережні факти: взаємне віддаляння ("розбігання") галактик; вихід траєкторій галактик з однієї області простору ("точки"); ізотропне фонове мікрохвильове випромінювання у Всесвіті тощо. Але трактування цих фактів подане інше, що й спричинило створення зовсім іншої моделі Всесвіту, в якій ідея Великого Вибуху не використовується.
    Автор формулює нові гіпотези про рух галактик і, аналізуючи цей рух, установлює будову Всесвіту, а також визначає базові фізичні процеси, що відбуваються в ньому.
    Нова теорія дає змогу вивести космологію із глухого кута, в якому вона опинилась унаслідок орієнтації на ГВВ. За її допомогою вже отримано відповіді на низку актуальних питань науки.
    Окремий розділ книги присвячено застосуванням нової космологічної теорії для вирішення загальних проблем природознавства. Тут читач знайде науково обгрунтовані відповіді на питання: скінченний чи нескінченний Всесвіт? Чи він рухається? Яке майбутнє Всесвіту? Чи закономірна поява у Всесвіті Життя? А Розуму? Чи існують інші всесвіти? Чи існують позаземні цивілізації і чи можливий із ними контакт?...
    Нова теорія є важливим кроком на шляху до пізнання Всесвіту. Вона, безумовно, матиме вплив на природничі науки та світогляд людей.     Книга адресована фахівцям у галузі астрономії, космології та філософії. викладачам і студентам відповідних спеціальностей, а також читачам, які цікавляться останніми досягненнями науки.
Отримано в дар

001.8:130.2:005.00
В54

Вітакультурна методологія: антологія : до 25-річчя наукової школи професора А. В. Фурмана : колективна монографія. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с. - ISBN 978-966-654-520-9 : 450.00


    Монографічне дослідження містить праці представників наукової школи проф. Фурмана А. В., які під керівництвом фундатора впродовж останніх п'ятнадцяти років займаються розробкою вітакультурної методології у взаємодоповненні її чотирьох засадничих сегментів: науково-дослідницької програми професійного методологування, циклічно-вчинкового підходу в гуманітаристиці, інноваційних форм, методів, засобів та інструментів миследіяльності і мислевчинення, авторського тезаурусу теоретизування та інтелектуального практикування. Кожний із двадцяти методологічних модулів повноформатно висвітлює вітакультурне життя названої школи і як дослідницької команди, і як науково-освітнього колективу в його центральній ланці - імітаційно-вчинковій екзистенції створення модульно-розвивального оргпростору інтенсивної мислекомунікації свідомісного самозреалізування. При цьому концентри обстоюваної методології (авторські доктрина, теорія, парадигма, дисциплінарна матриця, науковий проект, інноваційний експеримент та ін.) становлять збалансовану цілісність фундаментальних стратегій і прикладних аспектів національно зорієнтованого культуротворення.
    Для методологів і науковців, гуманітаріїв та управлінців, теоретиків і практиків й усіх, хто обрав шлях рефлексивної миследіяльності та прагне істотно розширити смислові горизонти власної проблемно-діалогічної свідомості.
Отримано в дар

821.161.2*
Р21

Рам Аня

Пелюстки любові : поєзії / А. Рам ; авт. передм., літ. ред. А. В. Фурман. - Тернопіль : Інтелектуальний штаб громадянського суспільства, 2019. - 20 с. : фото. - Липка Мар'яна Михайлівна (псевдонім Аня Рам). - 20.00


    Ця мініатюрна збірка поезій містить дві частини: перша - висвітлює любов до духовних екзистенцій, таких як душа, кохання, віра, любов, а друга - присвячується моїм найближчим та найріднішим серцю людям.
    Для широкого кола небайдужих до українського ліричного слова читачів.
Отримано в дар

930.25(477)
А875

Архів Коша Нової Запорозької Січі : корпус документів. Т. 8 : 1734-1775 / упоряд. т.: Л. З. Гісцова ( ст. упоряд.) та ін. ; наук. ред. т. П. С. Сохань / голов. редкол.: Г. В. Папакін (голова) та ін. ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського та ін. - Київ : б. в., 2019. - 896 с. - (Джерела з історії українського козацтва). - ISBN 978-02-0104-4. - 978-966-02-8849-2(т.8) : 282.00


    У восьмому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі опубліковано документи справ 29-34, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ.
    Ці документи стосуються, головним чином, умов користування запорозькими угіддями гарнізонами російських укріплень, збудованих у Військових Вольностях (справа 29), взаємин запорожців з підданими Османської імперії та Кримського ханату (справа 30), розв'язання конфлікту між полтавськими та запорозькими купцями (справа 31), монетарної політики Кримського ханату (справа 32), роботи Комісії для описання запорозьких земель та розмежування їх з Новослобідським козацьким полком (справа 33) та спорів за землі між жителями полку і запорожцями (справа 34).
    Видання розраховано на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.
Отримано в дар

510.6
Д754

Дроздюк Андрей Валериевич

Логистическая кривая / А. В. Дроздюк. - Торонто : Choven, 2019. - 274 с. - ISBN 978-0-9866300-2-6 : 130.00


    Книга посвящена логистической кривой — одной из семейства кривых S-образной формы.
    Показано, что из себя представляет логистическая кривая и как она может быть использована для анализа и моделирования процессов развития различной природы. Излагается история появления логистической кривой.
    Приведены примеры использования кривой для моделирования процессов роста и для оценок потерь численности народонаселения.
    Для широкого круга читателей.     Может быть полезна демографам, историкам, экономистам, студентам и преподавателям.
Отримано в дар

811.1/.8'42
М902

Мультиязычный разговорник : для сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь / авт.: В. Б. Балабанов, А. В. Перунова, Е. Е. Иванов, О. А. Лукина ; МВД Республики Беларусь, учреждение образования "Могилевский институт МВД Республики Беларусь". - Могилев : Могилевский институт МВД, 2019. - 192 с. - ISBN 978-985-7155-25-5 : 65.00


    В разговорнике представлен необходимый минимум слов и выражений, который поможет сотрудникам органов внутренних дел при общении с носителями английского, немецкого, французского и польского языков во время несения службы по охране правопорядка. Издание может также использоваться в качестве вспомогательного словаря-минимума при обучении курсантов иностранным языкам в учебном процессе учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
    Данный мультиязычный разговорник предназначен для сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь
Отримано в дар

34.09:004.75
К887

Кудь Александр Александрович, Кучерявенко Микола Петрович, Смичок Євген Михайлович

Цифрові активи та їх правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн : монографія / А. А. Кудь, М. П. Кучерявенко, Є. М. Смичок. - Харків : Право, 2019. - 216 с. : фото. - ISBN 978-966-937-770-8 : 250.00


    У монографії розглянуто питання сутності та призначення цифрових активів як фундаментального економіко-правового феномену, поява та використання якою стали можливими завдяки розвитку технології розподіленого реєстру (блокчейну) у відповідь на глобальну цифровізацію соціально-економічної системи. У межах дослідження наведено широкий спектр сучасних законодавчих тенденцій, що спостерігаються по всьому світу, аналіз яких дозволяє зробити висновок про об'єктивну актуальність цієї теми.
    Монографія адресована фахівцям у сфері інформаційної та цифрової економіки, юристам, фінансовим організаціям, представникам бізнес-спільнот.
Отримано в дар

343.2/.7(476)
Л245

Лаппо Егор Александрович, Лекнин Юрий Юрьевич

Криминалистические и уголовно-правовые аспекты борьбы с незаконным оборотом оружия в Республике Беларусь : монография / Е. А. Лаппо, Ю. Ю. Лекнин ; МВД Республики Беларусь, учреждение образования "Могилевский институт МВД Республики Беларусь". - Могилев : Могилевский институт МВД, 2019. - 140 с. - ISBN 978-985-7155-20-0 : 145.00


    В монографии излагаются вопросы уголовно-правового и технико-криминалистического обеспечения борьбы с незаконным оборотом оружия в Республике Беларусь, исследуются аспекты теоретико-правового, организационного и методического обеспечения деятельности правоохранительных органов.
    Издание может быть рекомендовано для использования в образовательном процессе студентами, курсантами и слушателями учреждений высшего образования юридического профиля, в практической деятельности сотрудников экспертных подразделений, оперативных сотрудников, следователей, прокуроров и судей.
Отримано в дар

347.965
С259

Святоцька Вікторія Олександрівна

Стандарти організації та професійної діяльності адвокатури: порівняльно-правове дослідження : монографія / В. О. Святоцька. - Київ : Ін Юре, 2019. - 480 с. : фото. - ISBN 978-966-313-588-5 : 300.00


    Монографія присвячена дослідженню стандартів організації та професійної діяльності адвокатури.
    Праця є комплексним порівняльним дослідженням стандартів організації та професійної діяльності адвокатури, в якій подається оцінка їхніх подібностей і відмінностей у правових системах, розкриваються загальні тенденції розвитку стандартів організації та професійної діяльності адвокатури, констатується про згладжування розбіжностей законодавства держав Європейського Союзу у цьому напрямі з огляду на уніфіковані вимоги, визначається належність вітчизняної регламентації цих стандартів до романо-германського типу.
    Розрахована на викладачів та наукових працівників, адвокатів, прокурорів, суддів; здобувачів наукового ступеня, студентів, курсантів, слухачів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації та діяльності інституту адвокатури в Україні та в рамках міжнародно-правового поля.
Отримано в дар

811.112.2'42
П844

Прохорова Поліна Володимирівна

Онейролінгвістика німецького художнього дискурсу: генезис явища : монографія / П. В. Прохорова. - Мелітополь : Колор Принт, 2019. - 384 с. : фото. - ISBN 978-966-2489-88-0 : 200.00


    Запропонована монографія присвячена онтологі зації онейролінгвістики німецького художньо-літературного дискурсу на основі авторської методики. Стратегії дослідження сучасного вивчення становлення і генезису сомнологічних явищ будується на трьох статистичних основах: коефіцієнті інформативної сомнологічної ємності тексту, середнього розміру речень і якісній оцінці сомнологем.
    Книга призначена для лінгвістів, аспірантів і всіх зацікавлених питаннями мови і сомнології.
Отримано в дар

658.589.012.32(075.8)
Ч467

Череп Олександр Григорович

Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти магістра за спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" і 051 "Економіка" / О. Г. Череп ; МОНУ, ЗНУ. - Київ : Кондор, 2019. - 548 с. - ISBN 978-617-7729-60-9 : 250.00


    У навчальному посібнику подано в систематизованому вигляді програмний матеріал дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства". Послідовно викладено систему теоретичного, методологічного та практичного забезпечення дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства". До кожної теми наведено теоретичний матеріал для поглибленого опрацювання, питання для самоконтролю знань, практичні завдання, список рекомендованої літератури.
    Запропонований навчальний посібник відповідає вимогам організації навчального процесу. Рекомендується для здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальностями 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" і 051 "Економіка".
    Для формування необхідних навичок запропоновано практичні завдання. Тлумачення основних термінів і понять дано в термінологічному словнику.
Отримано в дар

336.221.4
О-754

Особенности налоговых систем Украины, Республики Казахстан и развитых стран мира : монография / Е. К. Калдыбаев, А. В. Череп, Л. Г. Олейникова [и др.] ; МОНУ, МОН Республики Казахстан. - Киев : Кондор, 2019. - 216 с. - ISBN 978-617-7729-92-0 : 200.00


    Настоящая монография подготовлена для использования в учебных целях по дисциплинам, связанным с налоговым менеджментом, налоговой системой. В Украине и Казахстане вопросы, связанные с методологией обеспечения конкурентоспособности налоговой системы не достаточно изучены.
    В монографии исследованы многочисленные вопросы, связанные с условиями функционирования налоговой системы, налоговым регулированием в государстве: предложены задачи, принципы формирования налоговых систем как необходимого условия обеспечения стабилизации экономики и экономического роста. Изучен мировой опыт и рассмотрена возможность его применения в совершенствовании налоговых систем Украины и Республики Казахстан. Особенный акцент авторами уделяется теоретическому изучению украинского и казахстанского опыта усовершенствования налоговой системы Украины и Республики Казахстан. Учебные материалы собраны из различных источников, проанализированы и представляют рекомендации по формированию стратегического мышления для участников, осуществляющих управление налоговыми системами стран мира.
    Настоящая монография разработана для студентов, преподавателей высших учебных заведений и научных работников и может использоваться специалистами занимающихся налоговым менеджментом.
Отримано в дар

2-46:27-722.5
П246

Пелеш Кир Юліян

Дидактика. Годегетика : біографічні матеріяли, додатки / К. Ю. Пелеш ; упоряд. А. П. Черемський. - Харків : Олександр Савчук, 2019. - 664 с. : портр. - Це видання присвячене 175-річчю з дня народження Владики Юліяна Пелеша. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-617-7538-21-7 : 350.00


     До цього тому ввійшли І, III і IV частини фундаментального підручника Кир Ю. Пелеша "Пастирське Богословіе": Дидактика, Теорія душпастирства (Годегетика) і Росправа о духовнім урядовім стилю. Друга частина книги (Літургіка) вийшла окремим томом.
Отримано в дар

27-5:27-722.5
П246

Пелеш Кир Юліян

Літурґіка : біографічні матеріяли / К. Ю. Пелеш ; упоряд. А. П. Черемський. - Харків : Олександр Савчук, 2019. - 672 с. : портр. - Це видання присвячене 175-річчю з дня народження Владики Юліяна Пелеша. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-617-7538-30-0 : 350.00


     "Літургіка" є основною частішою фундаментального підручника Кир Ю. Пелеша "Пастирське Богословіе", за яким навчалося кілька поколінь українських студентів-теологів перед Другою світовою війною.
Отримано в дар

94(477)"652/653":397
Т423

Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Продавня Україна, Русь і походження українців / авт. кол.: Михайло Відейко, Олексій Комар, Андрій Плахонін та ін. ; упоряд. Кирила Галушка ; кер. проекту В. В. Столяренко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 352 с. : іл. - (Історія без цензури). - Громад. просвіт. проект "LIКБЕЗ. Історичний фронт". - ISBN 978-617-12-0460-7 : 24.50


    
Отримано в дар

94(477)"12/19"
Л659

Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом. Український шлях до Чорного моря / авт. кол.: Ольга Бачинська, Тарас Вінцковський, Владислав Грибовський та ін. ; упоряд. Кирила Галушка ; кер. проекту В. В. Столяренко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 352 с. : іл. - (Історія без цензури). - Громад. просвіт. проект "LIКБЕЗ. Історичний фронт". - ISBN 978-617-12-0461-4 : 24.50


    
Отримано в дар

821.111(6)'06
А164

Абрахамс Питер

Чужая вина = Abrahams Peter. Delusion : [роман] / П. Абрахамс ; предисл. О. Кулик ; пер. с англ. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2009. - 384 с. - ISBN 978-966-14-0355-9(Укр.). - 978-5-9910-0799-3(Рос.). - 978-0-06-113799-0(англ.) : 26.00


     Когда-то Нелл Жарро дала показания против человека, подозреваемого в убийстве ее возлюбленного. Элвин Дюпри по прозвищу Пират сел в тюрьму, а она вышла замуж за Клэя — следователя, который вел это дело. У них счастливая семья и прекрасная дочь — но внезапно все изменилось...
    Новые улики доказали невиновность Дюпри, и он вышел на свободу. Нелл не дает покоя чувство вины: неужели она допустила ошибку? По мере того как тайное становится явным, Нелл понимает, что истина — и смертельная опасность — ближе, чем ей казалось.
Отримано в дар

340.12(075.8)
Д214

Дахно Іван Іванович

Історія держави і права : навч. посіб.-довід. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Дахно. - Київ : Центр учбової літератури, 2006. - 408 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/TSUL/0007019.pdf. - ISBN 966-364-234-3 : 12.00


     Навчальний посібник містить матеріали, мало відомі вітчизняному читачеві, що сто суються історії правових систем та їх визначних пам’яток, вчених, державних діячів.
    Посібник може бути корисною при вивчені таких дисциплін, як "Історія держави і права зарубіжних країн", "Історія держави і права України", "Цивільне право", "Міжнародне приватне право", "Правознавство", "Теорія держави і права" тощо.
    Для студентів юридичних вузів і факультетів, а також широкого читацького загалу, який цікавиться юриспруденцією та історією.
Отримано в дар

94(477)"1917/1921"
П781

Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : зб. наук. ст. Вип. 13 / редкол.: В. Ф. Верстюк (голов. ред.) та ін. ; НАНУ, Ін-т іст. України. - Київ : Інститут історії України НАНУ, 2018. - 238 с. - 60.00


    
Отримано в дар

94(477):378(092)(066)
Ш851

Шрагівські читання : матеріали VII (жовтень 2015 р.) i VIII (жовтень 2017 р.) Шрагівських читань , м. Чернігів, присвячені Іллі Шрагу (1847-1919) : зб. ст. і матеріалів. Вип. 4 : І. Л. Шраг і регіональні еліти Лівобережної України у громадсько-політичному та соціокультурному житті XIX-початку XX ст. / редкол.: О. Б. Коваленко (відп. ред.) та ін. - Чернігів : Просвіта, 2018. - 240 с. - ISBN 978-966-378-580-9 : 80.00


     До збірника увійшли матеріали VII (жовтень 2015 р.) і VIII (жовтень 2017 р.) Шрагівських читань, які відбулися у Чернігові. У наукових розвідках та публіцистичних нарисах розкриваються сторінки життя уродженця Чернігівщини, видатного українського громадсько-політичного діяча Іллі Шрага (1847-1919), його земляків та соратників, аналізуються події вітчизняної історії кінця XIX — початку XX ст.
    Видання розраховане на науковців, краєзнавців, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України взагалі й Чернігово-Сіверщини зокрема.
Отримано в дар

94(477):378(092)(066)
Ш851

Шрагівські читання : матеріали V і VI Шрагівських читань , м. Чернігів, вересень 2012 і 2013 рр., присвячені Іллі Шрагу (1847-1919) : зб. ст. і матеріалів. Вип. 3 / редкол.: О. Б. Коваленко (відп. ред.) та ін. - Чернігів : Просвіта, 2014. - 264 с. - ISBN 978-966-502-559-0 : 40.00


     До збірника увійшли матеріали V і VI Шрагівських читань, які відбулися в Чернігові у вересні 2012 і 2013 рр., присвячені видатному українському громадсько-політичному діячеві, уродженцю Чернігівщини Іллі Шрагу (1847-1919), його землякам та соратникам.
    Видання розраховане на науковців, краєзнавців, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.
Отримано в дар

94(477):378(092)(066)
Ш851

Шрагівські читання : матеріали I і III Шрагівських читань , м. Чернігів, 2007 і 2010 рр., присвячені Іллі Шрагу (1847-1919) : зб. ст. і матеріалів. Вип. 1 / редкол.: О. Б. Коваленко (відп. ред.) та ін. - Чернігів : В. М. Лозовий, 2011. - 128 с. - ISBN 978-966-2482-44-7 : 30.00


     До збірника увійшли матеріали І-ІІІ Шрагівських читань, які відбулися у Чернігові у 2007 - 2010 рр. Вони присвячені постаті відомого українського громадсько-політичного діяча, уродженця Чернігівщини Іллі Шрага (1847-1919). Видання розраховане на істориків, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.
Отримано в дар

811.111'271.16:398
Т19

Тараненко Лариса Іванівна

Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малої форми : монографія / Л. І. Тараненко ; МОНУ, НТУУ "КПІ". - Київ : Кафедра, 2014. - 288 с. - ISBN 978-966-2705-81-2 : 85.00


     У монографії представлено загальнолінгвістичні основи наукового вирішення проблеми усної актуалізації англійських прозових фольклорних текстів малої форми, здійсненого з використанням сучасних надбань таких суміжних з фонетикою наук, як когнітивістика, психологія та синергетика, шляхом об'єднання існуючого у них знання на грунті системного підходу. У межах функціонально-прагматичного підходу автор розкриває теоретичні можливості проведення енергетичного аналізу специфіки функціонування системи просодичних засобів англійських фольклорних текстів малої форми. Обгрунтовано теоретичні передумови й методологічні основи експериментально-фонетичного дослідження просодичної організації англійських фольклорних текстів малої форми.
     Монографія розрахована на науковців-філологів, викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів університетів.
Отримано в дар

536.24
К771

Кравець Володимир Юрійович

Процеси теплообміну у мініатюрних випарно-конденсаційних системах охолодження : монографія / В. Ю. Кравець ; НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського". - Харків : Бровін О. В., 2018. - 288 с. - ISBN 978-617-7738-04-5 : 120.00


     Викладені основні особливості процесів теплопереносу при мініатюризації випарно-конденсаційних систем охолодження (вплив геометричних і режимних факторів, вплив теплофізичних властивостей теплоносіїв). Приведені результати експериментальних досліджень мініатюрних теплових труб, термосифонів і капілярних пульсаційних теплових труб. Систематизовано матеріал з ціллю розуміння процесів теплообміну, розрахункового визначення основних характеристик і вибору раціональних конструкцій при розробці мініатюрних систем охолодження.
     Для студентів, аспірантів, викладачів теплотехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів та наукових співробітників і інженерів при проектуванні і створенні нових систем охолодження мініатюрного обладнання.
Отримано в дар

165:001.8
К492

Клименюк Александр Валерианович

Знание, познание, когниция : монография / А. В. Клименюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. - 304 с. : фото. - ISBN 978-966-07-1768-8 : 45.00


     В монографии изложено авторское философское видение концептуально-синергетических основ комплексных междисциплинарных исследований процессов формирования знания, познания и когниции; рассмотрены принципы, методы и подходы к научному познанию; предложены системно-кибернетические модели: развития знания, полной звезды полилектики, полей и воронки экзистенциальной коммуникации, концептосферы и механизмов когнитивного мышления, саморазвития исторических процессов и бытия личности, а также обоснована оригинальная методология трансцендентного моделирования.
     Монография предназначена для исследователей-теоретиков различных областей научного знания, соискателей научных степеней, аспирантов и их научных руководителей и преподавателей высших учебных заведений.
Отримано в дар

81-25-26'27
К172

Калита Алла Андреевна

Энергетика речи : монография / А. А. Калита ; НТУУ "КПІ". - Киев : Кафедра, 2016. - 292 с. : фото. - ISBN 978-617-7301-15-7 : 100.00


     В монографии изложены теоретико-концептуальные основы сформированной автором энергетической теории речи, базирующейся на принципе сохранения эмоционально-прагматического потенциала высказывания. Раскрыта сущность функционально-уровневого похода к взаимодействию эмоций и прагматики в устной и письменной речи. Обоснованы методы и критерий количественной оценки уровня актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания, фрагментов текста и речевых пауз. Разработаны методологические предпосылки и методы перспективных энергетических исследований суггестивных потенциалов ритмической системы текста, речемузыкальных произведений, комплексов сегментных единиц и пауз. Представлены результаты экспериментальной апробации основных положений разработанной теории.
     Монография предназначена ученым-филологам, преподавателям, аспирантам и студентам.
Отримано в дар

81'06(082)
З-464

Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства : Міжнар. зб. наук. пр., присвяч. 70-річ. ювіл. проф. Алли Андріївни Калити / редкол.: І. С. Полюк (голов. ред.) та ін. - Київ : Політехніка, 2015. - 264 с. : фото. - ISBN 978-966-622-727-3 : 90.00


     Міжнародний збірник наукових праць "Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства" присвячується 70-річному ювілею доктора філологічних наук, професора, професора кафедри теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики НТУУ "КПІ" Алли Андріївни Калити. До збірника увійшли статті вітчизняних та зарубіжних дослідників, у яких висвітлено актуальні питання лінгвістики, перекладознавства й методики викладання іноземних мов, здебільшого пов'язані з колом інтересів А. А. Калити.
     Статті збірника друкуються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації, точність фактів, цитат, інших відомостей, а також за дотримання нормативних вимог щодо авторських прав юридичних і фізичних осіб.
    Збірник розраховано на широкий загал науковців, викладачів та аспірантів.
Отримано в дар

377.3(066)
П841

Професійна освіта: проблеми і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 9 / редкол.: В. О. Радкевич (голова) та ін. ; міжнар. редкол.: О. С. Батишев, Денек Казимір, Мартіна Лубіова ; Ін-т проф.-техн. освіти, НАПН України. - Київ : ІПТО НАПН України, 2015. - 130 с. - 40,00


     У збірнику наукових праць представлено результати наукових досліджень з теоретичних і методологічних проблем професійної освіти і навчання.
     Пропонується науковцям, науково-педагогічним і педагогічним працівникам ВНЗ, ПТНЗ, слухачам Інститутів післядипломної педагогічної освіти, докторантам, аспірантам.
Отримано в дар

159.9:316.354(063)
Т384

Технології роботи психолога в організації : матеріали IV Всеукр. наук.-прак. конф. студ., аспірантів та мол. вчених, 19-20 жовтня 2017 р., м. Запоріжжя / ред. рада: Л. М. Карамушка, Н. О. Губа, Г. А. Пріб, М. Г. Ткалич, Н. Ф. Шевченко ; МОНУ, ЗНУ, Каф. психол. та ін. - Запоріжжя : ЗНУ, 2017. - 114 с. - 25,00


     У збірнику представлені матеріали доповідей та повідомлень учасників IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Технології роботи психолога в організації", що розкривають сучасний стан та перспективи розвитку психологічної науки і практики в галузі організаційної психології в Україні та за її межами.
Отримано в дар

37.03-053.81(076.8)
Ш379

Шевченко Наталія Федорівна, Шевчук Зінаїда Миколаївна

Духовний потенціал молоді: шлях розвитку : наук.-практ. посіб. / Н. Ф. Шевченко, З. М. Шевчук. - Запоріжжя : ЗНУ, 2011. - 100 с. - 12,00


     Матеріал посібника висвітлює теоретичні й практичні аспекти розвитку духовного потенціалу студентської молоді, розкриває психолого-педагогічні засоби цього розвитку. Зміст практичної частини посібника спрямований на розвиток у молодої людини усвідомленості себе як особистості, яка має духовний потенціал і внутрішню силу.
    Посібник рекомендується для викладачів університетів та вищих навчальних закладів, психологів, соціальних педагогів, кураторів студентських груп, студентів та усіх, хто вирішує завдання особистісного розвитку.
Отримано в дар

159.954.2
С185

Саннікова Ольга Павлівна, Саннікова Анастасія Олександрівна

Сценічні бар'єри: диференціально-психологічний підхід : монографія / О. П. Саннікова, А. О. Саннікова. - Одеса : ВМВ, 2014. - 238 с. : фото. - ISBN 978-966-413-554-9 : 35,00


     У монографії надані результати теоретико-емпіричного дослідження проблеми сценічних бар'єрів особистості. З авторських позицій концептуалізовано феномен сценічного бар'єра як актуального стану і як стійкої властивості особистості - схильності до переживань сценічного бар'єра; уточнено сутність феномена, досліджено його структуру та покомпонентний склад показників. Вивчено психологічні характеристики особистості виконавців, схильних і не схильних до сценічних бар'єрів, виявлено зміст і джерела їх виникнення.
    Презентовано авторський тест-опитувальник індивідуальної міри виразності схильності до сценічного бар'єру та бар'єру публічних виступів; наведено оригінальний психодіагностичний інструментарій, призначений для дослідження різних аспектів адаптинності та емоційності.
     Для науковців, аспірантів, студентів, психологів, музикантів, представників творчих професій та широкої читацької аудиторії.
Отримано в дар

159.9(066)
П781

Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Вип. 24 / міжнар. редкол.: С. Д. Максименко (відп. ред.), Л. А. Онуфрієвої та ін. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 796 с. - 65,00


     У збірнику наукових праць висвітлено найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення особистості й психології навчання.
    Збірник наукових праць адресовано професійним психологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку психологічної науки.
Отримано в дар

159.9(066)
П781

Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Вип. 26 / міжнар. редкол.: С. Д. Максименко (відп. ред.), Л. А. Онуфрієвої та ін. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 708 с. - 65,00


     У збірнику наукових праць висвітлено найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення особистості й психології навчання.
    Збірник наукових праць адресовано професійним психологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку психологічної науки.
Отримано в дар

159.9(066)
П781

Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Вип. 30 / міжнар. редкол.: С. Д. Максименко (відп. ред.), Л. А. Онуфрієвої та ін. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. - 812 с. - 95,00


     У збірнику наукових праць висвітлено найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення особистості й психології навчання.
    Збірник наукових праць адресовано професійним психологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку психологічної науки.
Отримано в дар

159.923:316.6(063)
О-754

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 19-20 лютого 2015 р. / редкол.: С. Б. Кузікова (відп. за вип.) та ін. - Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. - 300 с. - ISBN 978-966-698-189-2 : 60,00


     У збірнику подаються тези доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної конференції "Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя", що висвітлюють теоретико-методологічні та практичні результати досліджень проблем особистості в контексті її життєвого шляху, в умовах особистісних, міжособистісних і суспільних криз.
    Конференція проводиться за ініціативи кафедри практичної психології Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Редакційна колегія публікує тези в авторській редакції, залишаючи за учасниками конференції право відстоювати власну наукову позицію.
Отримано в дар

159.923:378.015.31
П644

Потопа Катерина Леонідівна, Каліщук Світлана Миколаївна

Психолого-педагогічна технологія розвитку ціннісно-рольового компонента в структурі професійного становлення особистості майбутнього психолога : монографія / К. Л. Потопа, С. М. Каліщук. - Запоріжжя : ЗНУ, 2011. - 280 с. - 35,00


     У монографії розглянуто об'єктивну необхідність розвитку ціннісно-рольового компонента професійного становлення особистості майбутнього психолога. Авторами досліджено особливості динаміки у майбутнього психолога цінностей й змістів професійної картини світу в період фахової підготовки й формування досвіду діяльного занурення у професійну ситуацію як умови формування уявлення про власну професійну позицію. Запропоновано процедурну модель розвитку цілісно-рольового компонента та операційний алгоритм її реалізації.
    Монографія розрахована на викладачів та студентів напряму підготовки "Психологія".
Отримано в дар

159.9(075.8)
П863

Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол. авт.: І. Ф. Прокопенко (голова) та ін. - Харків : Фоліо, 2012. - 864 с. - ISBN 978-966-03-5950-5 : 45,00


     Підручник відображає основний зміст дисципліни "Психологія" відповідно до вимог національного стандарту України у сфері вишої професійної освіти. В ньому висвітлюється сучасний стан психології як системи теоретичних знань і експериментальних фактів, представлено шлях становлення психологічної науки, а також розкриваються взаємозв'язки класичних та сучасних поглядів вітчизняних і закордонних вчених на закономірності психічного життя людини.
    Для студентів, аспірантів, викладачів.
Отримано в дар

159.9(05)
Р96

Psychologiczne zeszyty naukowe. nr. 1 : Czlowiek w caloksztalcie zycia: rodzina - edukacja - praca / pod redakcja Tatiany Ronginskiej / Polrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zeilonogorskiego. - Zielona Gora : Uniwersytet Zielonogorski, 2016. - 164 c. - Текст пол. - 60.00


Отримано в дар

159.9:37(066)
А437

Актуальні проблеми психології та педагогіки : зб. наук. пр. №4 / редкол.: М. Г. Ткалич (голов. ред.) та ін. ; Держ. вищ. навч. закл. ЗНУ. - Запоріжжя : ЗНУ, 2017. - 152 с. - 50,00


Отримано в дар

159.9:504.5
К859

Кряж Ирина Владимировна

Психология глобальных экологических изменений : монография / И. В. Кряж ; МОНМСУ, ХНУ им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. - 512 с. : фото. - ISBN 978-966-623-877-4 : 55,00


    В монографии освещаются психологические аспекты антропогенных экологических изменений. Проводится анализ ценностных и мировоззренческих аспектов антропогенного экологического кризиса. Впервые в отечественной научной литературе дается обширный обзор психологических исследований по проблеме глобальных изменений, выполненных зарубежными психологами за последние 40 лет; проводится анализ работ в области психологии экосохранения. Приводятся результаты авторских эмпирических исследований, сосредоточенных вокруг проблемы смысловой регуляции экологически релевантного поведения. Обсуждаются психологические проблемы социального продвижения экологически ответственного поведения.
     Адресуется специалистам в области экологической, социальной, общей психологии, практическим психологам, экологическим менеджерам, экологам, социологам, философам, педагогам, студентам и всем, кто задумывается о ближайшем будущем человечества.

Отримано в дар

159.9(063)
І-706

Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи ії розвитку : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., (18-19 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : збірник / відп. за вип. М. Г. Ткалич ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ, 2018. - 148 с. - 65,00


    У збірнику представлені матеріали доповідей та повідомлень учасників II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку", що розкривають сучасний стан та перспективи розвитку психологічної науки і практики в галузі організаційної психології в Україні та за її межами.

Отримано в дар

159.922.4
Е885

Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність : монографія / О. Є. Духніч, О. М. Лозова, Т. М. Яблонська [та ін.] ; під наук. ред. О. М. Лозової. - Київ : НВП "Інтерсервіс", 2014. - 194 с. - ISBN 978-617-696-208-3 : 35,00


    У монографії на засадах етнопсихологічного, психосемантичного, психосеміотичного та синергетичного підходів розглянуто проблеми народів сучасної України. Охарактеризовано знаково-символічний зміст української етнічної свідомості, її структуру та семантико-семіотичну динаміку. Проаналізовано актуальний стан ідентичностей представників трьох етнокультурних груп: кримських татар, росіян і українців. Досліджено етнопсихологічні особливості української сім'ї як чинника розвитку ідентичності дитини. Представлено технологію спільного вчинку етнокультурної міфотворчості українців як культурно-історичний і соціально-психологічний потенціал кожної особистості.

Отримано в дар

378.2:159.923.2
М609

Міляєва Валерія Робертівна

Формування фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації : монографія / В. Р. Міляєва. - Київ : ДДПУ ім. І. Франка, 2011. - 298 с. - ISBN 978-966-384-191-5 : 30,00


    У монографії відображені результати дослідження закономірностей, детермінант та механізмів формування професійної компетентності державних службовців; розроблена й описана програма психологічного забезпечення системи навчання, підвищення їхньої фахової кваліфікації.
     Розкриті концептуальні психолого-педагогічні засади розвитку професійної компетентності, проаналізовані технологічні аспекти, окреслена сучасна парадигма психологічного забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.
    Матеріали монографії можуть бути корисними для фахівців у галузі психології, педагогіки, працівників державної служби, системи підвищення кваліфікації, студентів, аспірантів ВНЗ, усіх, хто цікавиться проблемами професійного навчання державних службовців та розвитку їхньої фахової компетентності.

Отримано в дар

159.923
Л198

Лактионов Александр Николаевич

Координаты индивидуального опыта : монография / А. Н. Лактионов ; МОНУ, ХНУ им. В. Н. Каразина. - 2-е изд. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. - 366 с. : портр. - ISBN 978-966-623-641-1 : 35,00


    Книга является первой в советской и украинской психологии попыткой теоретического и экспериментального исследования индивидуального опыта в системе современных понятий психологии.
     Анализируются исторический и методолого-категориальный аспекты проблемы человеческого опыта. Теоретически и экспериментально исследуется структурно-динамическая организация индивидуального опыта. Важное место отводится изучению характера трансформаций опыта в переходный период.
    Для психологов, социологов, философов, политологов, а также студентов и аспирантов психологических отделений и факультетов.

Отримано в дар

94(47)'04
Д73

Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях : альманах. Вып. 7 : К 60-летию профессора Андрея Юрьевича Дворниченко / отв. ред. А. В. Петров ; редкол.: П. И. Гайденко (пред.) и др. - Санкт-Петербург [и др.] : б. и., 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9904579-7-3 : 65,00


     Альманах "Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях". Посвящен проблемам изучения древнерусского прошлого: истории государственных и общественных институтов, богословско-философской проблематики древнерусской книжности, различных аспектов устройства и деятельности Русской церкви, жизни и творчества выдающихся деятелей отечественного Средневековья, истории идей и повседневности. Седьмой выпуск посвящен юбилею доктора исторических наук профессора Андрея Юрьевича Дворниченко.

Отримано в дар

94(477)"1953/1991"
К129

Каганов Юрій Олегович

Конструювання "радянської людини" (1953-1991) : українська версія = Kahanov Yurii. Homo Sovieticus Identity Construction (1953-1991) : Case of Ukraine : монографія / Ю. О. Каганов. - Запоріжжя : Інтер-М, 2019. - 432 с. : іл. - ISBN 978-966-2672-46-6 : 500,00
     Монографію присвячено частині комуністичного експерименту - конструюванню "радянської людини" в Українській РСР у 1953-1991 рр. На основі численних архівних документів, спогадів, інтерв'ю реконструюються складові системи прищеплення цінностей "будівника комунізму": освіта, засоби масової інформації, масова культура. Детально проаналізовано опір ідеологічній та культурній уніфікації суспільства, зокрема з боку молоді. На конкретних прикладах продемонстровано амбівалентність системи радянських цінностей, її внутрішню суперечливість. Наголошується на інерції світогляду «радянської людини» після проголошення незалежності України.

Отримано в дар

070+654.19(092)
Р25

Ратай українського ефіру. Спогади про Миколу Охмакевича : док., тексти з записник., останні інтерв'ю для преси, радіо / авт.- упоряд. В. В. Пасак. - Харків : Глобус, 2018. - 248 с. : іл., фото. - (Золоті імена української журналістики ; вип. 8). - ISBN 978-966-7083-85-4 : 85,00
     У книзі розповідається про непростий життєвий шлях і долю видатного державного діяча, політика, журналіста, впродовж багатьох років керманича державного телебачення і радіомовлення, головного будівничого національного ефіру України Миколу Охмакевича. З вміщених спогадів рідних, колег, однокурсників, друзів вимальовується багатогранний образ високопрофесійного, досвідченого керівника багатотисячної команди однодумців - працівників телеефіру, який окрім всього доклав багато зусиль, щоб Україна вийшла на міжнародний рівень - стала рівноправним членом Євробачення, а сам М. Охмакевич був включений до складу його Адміністративної ради.
     Гордістю Миколи Федоровича був зведений на Сирці з його ініціативи за підтримки В. В. Щербицького апаратно-студійний комплекс вітчизняного телебачення, один з найпотужніших в тодішньому Радянському Союзі після Останкіно. В його активі - створення системи обласних державних телерадіокомпаній, які стали рупором територіальних громад, а сьогодні, на превеликий жаль, "дякуючи" деяким запопадливим законодавцям і "просунутому" ними не до кінця виваженому закону про суспільне мовлення, практично знищені, перетворені в корпункти, які не в змозі забезпечити інформаційні потреби жителів областей. Будучи відсторонений з грубим порушенням чинного законодавства у 1994 році після зміни в державі влади від керівництва телерадіомовленням, М. Охмакевич у своїх нечисленних інтерв'ю ЗМІ з болем застерігав громадськість і можновладців від можливої руйнації існуючої системи мовлення. На жаль, не почули...
     У вміщених публікаціях, інтерв'ю побачимо Миколу Охмакевича - журналіста, а на багатьох фотографіях - міжнародного діяча.
     Для широкого кола читачів.

Отримано в дар

342.72/.73:35(477)
П68

Права людини та публічне врядування : матеріали II всеукр. правн. форуму, 15 травня 2019 року м. Чернівці : збірник / уклад.: І. В. Ковбас, А. М. Худик, П. І. Крайній ; ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Каф. публ. права. - Чернівці : Технодрук, 2019. - 216 с. - ISBN 978-617-7611-44-7 : 85,00
     Збірник містить матеріали доповідей учасників II всеукраїнського правничого форуму "Права людини та публічне врядування".
     Всеукраїнський форум присвячено проблемам правового регулювання публічного врядування та його відповідність європейським правовим стандартам.

Отримано в дар

94(477)(=161.2)-052.2
Ц29

Це теж зробила вона / наук. ред. Дмитро Вортман. - Київ : Видавництво, 2018. - 110 с. - (Серія "для дітей"). - ISBN 978-966-97811-3-0 : 500,00
     Імена українок, без яких світ був би не таким прекрасним і розмаїтим, як ми його знаємо, незліченні. Наші героїні робили великі відкриття, впливали на перебіг історії та світову культуру, досягали виняткового успіху, служили людям і людству, любили.
     Натхненне вдалою формулою книжки "Це зробила вона", "Видавництво" створило другий том видання. Іще понад сто авторок і авторів, ілюстраторок та ілюстраторів долучилися до амбітної мети - представити читацтву історії й образи непересічних українських жінок, якими ми їх іще не знали.

Отримано в дар

930.2(477+438+4)"1648/1663"
А875

Архів ранньомодерної Української держави. Т. 3 : Мартин Голінський. Silva rerum (1648-1665) / упоряд.: Орест Заяць, Ярослав Федорук. Ч. 1 : (1648-1649) / редкол.: Георгій Папакін (голов. ред.) та ін. - Київ : Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім М. С. Грушевського НАНУ, 2019. - LXVI+446 с. - (Серія: Джерела з історії Центрально-Східної Європи XVII-XVIII століть). - LXVI c. на укр. мові. - ISBN 978-966-02-8748-8. - 978-966-02-8749-5(ч.1) : 300,00
     Збірник документів є першою частиною видання рукопису казимирського райці Мартина Голінського № 189 як цілісної пам'ятки, що зберігається у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника. Рукопис було укладено у середині 60-х років XVII ст. і типологічно його можна віднести до поширених тогочасних збірників Silva rerum.
     Публіковані документи є важливими джерелами до політичної історії України, Речі Посполитої, інших країн Центрально-Східної Європи. Рукопис багатий також на факти з історії культури, краєзнавства, топоніміки, уявлень, ідей, соціально-економічних відносин тощо. Джерела поділяються на листи та універсали гетьмана, старшини Війська Запорозького, урядовців Речі Посполитої, короля, примаса, офіційні сеймикові та сеймові постанови, щоденники з військових кампаній або посольських подорожей, нотатки самого Голінського як самовидця подій, копії численних новин, що надсилалися йому з різних місць, тощо. За змістом публіковані документи зосереджені переважно на головних подіях, що потрясли історію України, Польщі, Великого князівства Литовського, а згодом і цілої Центрально-Східної Європи, пов'язаних з початковим етапом повстання Богдана Хмельницького у 1648-1649 pp.
     Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією.

Отримано в дар

821.161.2.0'06(092)(082)
П78

Про Дмитра Павличка : збірник статей / кол. авт. ; упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук. - Київ : Просвіта, 2019. - 1040 с. - ISBN 978-617-7201-57-0 : 550,00
     Видання є першою спробою всебічного розгляду постаті і творчості неповторного поета, перекладача, літературознавця та публіциста Дмитра Васильовича Павличка. Книга має дві частини: "Дмитро Павличко в Україні" та "Дмитро Павличко за кордоном". Подані тут 165 текстів 131 автора переконливо засвідчують, що, по-перше, постать Павличка належить до історичних імен української літератури першої величини, і що, по-друге, давно назріла необхідність розглядати його персоналію в парадигмі класики світової літератури.
     Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам і студентам, критикам і журналістам та всім шанувальникам творчості Д. Павличка.

Отримано в дар

343(477)(091)
К614

Колос Михайло Іванович

Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність : монографія / М. І. Колос. - Київ ; Острог : Освіта України, 2019. - 834 с. : фото. - ISBN 978-617-7777-16-7 : 350,00
     У монографії описані результати багаторічного дослідження передумов походження, умов розвитку і сучасного стану українського кримінального права, що здійснювалося через призму детального аналізу кримінально-правових, конституційних та інших актів держав Стародавнього Сходу, Стародавнього Риму, Східної Римської імперії (Візантії), Руської держави. Великого князівства Литовського, Гетьманщини, Української народної республіки, Радянської України, України сучасної та інших джерел, зокрема Біблії, правил святих апостолів і святих отців церкви, вчень греко-римських філософів тощо.
     Одночасно досліджено і детально описано методологію і методи сучасних кримінально-правових досліджень, систематизовано типові помилки, яких припускаються науковці під час наукових пошуків. Звернуто увагу на кримінально-правові терміни-фікції, що мають негативний зміст, та очевидні помилки у формулюванні окремих статей сучасного Кримінального кодексу України, Верховній Раді України внесено пропозиції щодо їх усунення.
     Піддано критиці легендовані "обгрунтування" розвитку "русского государства и права". Одночасно розкрито сутність розвитку і функціонування кримінального права праукраїнської Русі. Показано тісні взаємозв'язки кримінального права України з Конституцією України, а також розкрито роль Конституційного Суду України в удосконаленні сучасного національного кримінально-правового законодавства.
     Для наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, законодавців та їх помічників, студентів юридичних навчальних закладів.

Отримано в дар

37.013:159.9
Р156

Радул Валерій Вікторович

Соціально-професійні проблеми сучасної педагогічної науки : монографія / В. В. Радул. - Харків : Мачулін, 2019. - 332 с. - ISBN 978-617-7767-39-7 : 170,00
     У монографії висвітлено окремі аспекти сучасних проблем педагогіки. Проаналізовано як соціальні особливості так й професійні, що мають суттєвий вплив на розвиток педагогічної науки.
     Книга призначена науковцям, які досліджують педагогічні явища та процеси, а також аспірантам (докторам філософії, докторам наук).

Отримано в дар

338.124(477)"19/20"
М338

Матвієнко Володимир Павлович

ВУкраїна в небезпеці / В. П. Матвієнко. - Київ : б. в., 2019. - 28 с. - 20,00

Отримано в дар

94(477):355.48"20"
М338

Матвієнко Володимир Павлович

Війна на брехні / В. П. Матвієнко. - Київ : б. в., 2019. - 64 с. - 30,00

Отримано в дар

81'373/612/2+821/161/2-1"1990"
Є97

Єщенко Тетяна Анатоліївна

Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х : монографія / Т. А. Єщенко. - Київ : Академвидав, 2018. - 352 с. - (Монограф). - На обклад. та тит. арк. назва сер.: Monograf. - ISBN 978617-572-108-7/ - 978-966-8226-92-2(сер.) : 90,00
     Метафора в художній комунікації є унікальним засобом образотворення, через який найповніше розкривається мовна індивідуальність митця слова. У монографії вперше здійснено комплексний аналіз метафори українських поетів 90-х років XX ст. в антропоцентричному, лінгвоперсонологічному й комунікативно-прагматичному вимірах; визначено іміджеві лінгвоперсонеми, здійснено їх лінгвопортретування із застосуванням квантитативних методик залежно від індексу частотності вживання ними різновидів метафор; з'ясовано найпродуктивніші моделі метафоричних контекстів, простежено зміни в семантико-когнітивних, структурно-граматичних моделях, типологічних виявах оказіональної метафори, а також вплив мовотворчості дев'ятдесятників на формування мовної картини світу українців.
     Для фахівців у галузі філології, викладачів, аспірантів, студентів, учителів-словесників.

Отримано в дар

373.3.016(75.3)
Ш648

Шість цеглинок в освітньому просторі школи : метод. посіб. / упоряд. Оксана Рома. - Київ : The LEGO Foundation, 2018. - 32 с. - див. дод. Б006539-Б006542. - 25,00
     Методичний посібник "Шість цеглинок в освітньому просторі школи" створений з метою реалізації ігрових та діяльнісних методів навчання у початковій школі. Посібник надає опис методики "Шість цеглинок", яка покликана сприяти не лише розвитку компетентностей учнів початкової школи, а і становленню педагога нової школи. Посібник містить ігри-завдання, спрямовані на розвиток компетентностей, що вкрай необхідні для навчання в школі та протягом життя.

Отримано в дар

373.3.016(75.3)
Ш648

Шість цеглинок : [буклет містить 25 ідей для завдань у групах до 50-ти дітей]. - Київ? : The LEGO Foundation, 2018?. - 35 c. - дод. до Б006535-Б006538. - 25,00

Отримано в дар

373.091.33-027.22(075.8)
Г75

Гра по-новому, навчання по-іншому : метод. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / упоряд. Оксана Рома. - Київ : The LEGO Foundation, 2018. - 44 с. - 30,00
     Цей посібник містить вправи та ігри спрямовані на формування ключових компетентностей у дітей початкової школи. Вправи та завдання посібника можна легко інтегрувати в освітній процес початкової школи, оскільки вони грунтуються на діяльнісному та ігровому підходах.

Отримано в дар

821.161.2-1
К568

Ковтун Андрей Алексеевич

Тоска по совершенству : стихи и басни / А. А. Ковтун. - Запорожье : Просвіта, 2019. - 44 с. : фото. - ISBN 978-966-653-483-1 : 27,00
     До нової книги запорізького поета і прозаїка Андрія Ковтуна включені вірші та байки різних років. Автору близькі ідеї соціальної справедливості, гуманізму, демократичного устрою суспільства.

Отримано в дар

628.477.6:691
Т817

Тузяк Віра Євгенівна

Теоретичні основи утилізації промислових відходів та синтезу з них нових будівельних матеріалів. Знешкодження отруйних токсичних речовин, радіоактивних відходів : навч. посіб. для хім.-технол.-екол. та іищ. учбов. закл. безпеки життєдіял. / В. Є. Тузяк. - Вид. 1-ше. - Львів : Центр Європи, 2011. - 248 с. : іл. - На обклад. під назв.: Гранітобетон синтезований з червоного шламу-відходу глиноземного виробництва. - ISBN 978-966-7022-88-4 : 45,00
     В книзі викладені теоретичні основи експериментальних досліджень утилізації промислових відходів і синтезу з них будівельних матеріалів, склокераміки, гранітобетону, штучного каменю, спеціальних в'яжучих, цементних композицій і декоративно-конструктивних матеріалів, виробів.
     Викладено нові способи гасіння, знешкодження і нейтралізації отруйних, токсичних речовин, хімічних та нафтохімічних заводів, а також дезактивації радіоактивних грунтів, відходів, водних розчинів, розсолів, хвостів збагачення, флотації, тощо.
     Розроблено способи скорочення шкідливих викидів димових газів, очистки поверхні води океану від нафтопродуктів, очистки води охолодження від радіонуклідів, припинення виверження вулканічного пилу Ісландського вулкану. Всі наукові розробки захищенні 32 патентами України на винаходи.

Отримано в дар

37.014.5(477)(091)"1917/1943"
Л56

Лікарчук Ігор Леонідович

Міністри освіти України : монографія : у 2 т. Т. 2 : (1943-2007) / І. Л. Лікарчук. - Київ : Ешке О. М., 2010. - 592 с. : портр., фото. - ISBN 978-966-557-119-3 : 39,00
     У другому томі монографії "Міністри освіти України" викладено життєписи та здійснено аналіз діяльності міністрів освіти доби УРСР (1943-1991 рр.) та незалежної України (1991-2007 рр ).
     У основу дослідження покладено вивчення великої кількості архівних документів, матеріалів періодичної преси, спогадів очевидців. Розкриваються сутність та основні напрямки освітнього процесу в Україні, аналізується робота органів управління освітою, розкриті цікаві маловідомі сторінки її історії.
     Книга для науковців, педагогів, працівників органів управління освітою, студентів і професорсько-викладацького складу вищих закладів освіти усіх, хто цікавиться проблемами історії освіти України.

Отримано в дар

37.014.5(477)(091)"1917/1943"
Л56

Лікарчук Ігор Леонідович

Міністри освіти України : монографія : у 2 т. Т. 1 : (1917-1943 рр.) / І. Л. Лікарчук. - Київ : Ешке О. М., 2002. - 328 с. : портр., фото. - ISBN 966-557-096-Х : 27,00
     У монографії викладено життєписи та здійснено аналіз діяльності міністрів освіти України доби Центральної Ради (1917—1918 рр.), Гетьманату (1918 р.), Директорії (1918-1919 рр.), УРСР (1919-1943 рр.).
     На основі вивчення значної кількості архівних документів, спогадів очевидців, матеріалів періодичної преси розкрито сутність освітнього процесу в Україні в період між двома світовими війнами, визначено роль та місце кожного із міністрів у розвитку освіти в державі.
     Монографія с першою книгою із серії, задуманої автором, про міністрів освіти України.
     Для науковців, педагогів, працівників органів управління освітою, студентів і професорсько-викладацького складу вищих закладів освіти, усіх хто цікавиться історією освіти в Україні

Отримано в дар

821.161.2-32
К568

Ковтун Андрей Алексеевич

Не предавайте лошадей : повесть / А. А. Ковтун. - Запорожье : Просвіта, 2004. - 116 с. : фото. - 25,00
     Повесть о восьмиклассниках небольшой поселковой школы, об их проблемах, о становлении их характеров.
     В центре повествования - непростая судьба Витьки Савура, парня с обостренным чувством справедливости, максималиста, не желающего мириться с подлостью, бесчестием и жестокостью. И пусть он в чем-то ошибается, в чем-то наивен, но в одном он, безусловно, прав: в борьбе со Злом нельзя останавливаться, а тем более отступать.

Отримано в дар

3432.81-058.56-056.34
К882

Кубрак Руслан Миколайович, Лень Валентин Валентинович

Засуджені з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: стан, тенденції, перспективи : монографія / Р. М. Кубрак, В. В. Лень ; МОНУ, НТУ "Дніпровська політехніка". - Дніпро : Біла К. О., 2019. - 412 с. - ISBN 978-617-645-350-5 : 50,00
     У монографії комплексно досліджено кримінально-виконавчу характеристику засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк, встановлено особливості виконання покарання, визначено особливості організації соціально-виховної роботи щодо цієї категорії та історичні аспекти, а також стан, тенденції, перспективи.
     Книга розрахована на співробітників органів та установ виконання покарань, правоохоронних органів, суддів, а також тих, хто цікавиться розглядуваною проблематикою.

Отримано в дар

94+329.78(430)"1922/1939"
Д134

Давлєтов Олександр Рашидович

Підготовка "покоління вовків": вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922 - 1939 рр. : монографія / О. Р. Давлєтов. - 2-ге вид., допов. - Дніпро : Укр. ін-тут вивч. Голокосту "Ткума" (Відродження) : Ліра ЛТД, 2019. - 316 с. - ISBN 978-966-981-167-7 : 170,00
     У монографії розкрито авторське бачення процесу виховання майбутніх виконавців "вирішення єврейського питання" на теренах європейського континенту в роки існування Веймарської республіки та "Третього рейху". На основі залучення великого масиву джерельного та історіографічного матеріалу висвітлюються маловідомі сторінки історії молодіжної політики. Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП) у 1922-1939 рр. Досліджено основні передумови, ідеологічні складові та організаційні трансформації, напрямки, форми та методи нацистської виховної роботи з німецькою молоддю.
     Для науковців, викладачів вишів, учителів загальноосвітніх шкіл, студентів, аспірантів і всіх, хто цікавиться питаннями дослідження Голокосту та модерної історії Німеччини в XX столітті.

Отримано в дар

81'25:355.343(477)
Б20

Балабін Віктор Володимирович

Теоретичні засади військового перекладу в Україні : монографія / В. В. Балабін. - Київ : Логос, 2018. - 492 с. : фото. - ISBN 978-617-7446-68-1 : 150,00
     У монографії представлено проблематику теорії військового перекладу, яка є спеціальною теорією перекладознавчої науки.
     Досліджено кваліфікаційні ознаки, загальнонаукові, мовознавчі та перекладознавчі основи військового перекладу, проаналізовано зміст і специфіку лінгвістичного забезпечення військ в Україні та у країнах НАТО, функції службової діяльності військового перекладача, вимоги до його кваліфікації й компетентностей. У додатку представлено Глосарій концептуальних понять теорії військового перекладу у форматі нових або суттєво уточнених і конкретизованих автором спеціальних термінів і визначень.
     Для перекладознавців, перекладачів та всіх, кого цікавлять проблеми теорії та практики перекладу.

Отримано в дар

821.512.162
А50

Алієва Заміна Керім кизи

Азербайджансько-українські літературні взаємозв'язки другої половини XX - початку XXI століття: імагологічний дискурс : монографія / З. К. Алієва. - Київ : Паливода А. В., 2019. - 560 с. : фото. - ISBN 978-966-437-558-7 : 155,00
     У монографії в контексті міжкультурного та міжнаціонального діалогу розглядаються азербайджансько-українські літературні взаємозв'язки другої половини XX - початку XXI століття, розгорнуто представлено творчість азербайджанських та українських письменників. Автор пропонує структуру імагологічних образів, зокрема образи України, українця, Батьківщини тощо в літературах двох народів досліджуваного періоду.
     Книга адресована літературознавцям, науковцям, викладачам, філологам, а також усім, что цікавиться питаннями літературної компаративістики.

Отримано в дар

291(477)
І-907

Історія релігій в Украіні : актуальні питання : [наук. дослід. учасник. 29 міжнар. наук. конф. "Історія релігій в Україні"] / редкол.: О. С. Киричук (голов. ред.) та ін.; Львів. музей іст. релігії, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАНУ, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАНУ, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАНУ. - Львів : Логос, 2019. - 252 с. - 65,00
     Публікуються наукові дослідження учасників XXIX міжнародної наукової конференції "Історія релігій в Україні". Розглядається широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій в Україні й поза її межами. Досліджується етнологія, релігійна міфологія, історія релігійно-філософської думки, етноконфесійні проблеми, питання соціології релігії. Аналізуються сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; характеризується духовна музика.

Отримано в дар

291(477)
І-907

Історія релігій в Україні : наук. щорічник. Вип. 29 / редкол.: М. М. Капраль (голов. ред.) та ін.; Львів. музей іст. релігії, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАНУ, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАНУ. - Львів : Логос, 2019. - 372 с. - 75,00
     У двадцять дев'ятому щорічнику публікуються статті з питань методики дослідження історії релігії та джерелознавства. Розглядається широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій в Україні й поза її межами протягом ХVIII-ХХІ ст. Досліджується релігійна міфологія, історія релігійно-філософської думки, етноконфесійні проблеми, питання соціології релігії. Аналізуються сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; характеризується духовна музика.

Отримано в дар

364.442.2:303.1(075.8)
М329

Масюк Олег Петрович

Методологія наукових досліджень в соціальній сфері : метод. рек. до семінар. занять для здобувачів ступеня вищ. освіти магістра спец. "Соціальна робота" освіт.-проф. програми "Соціальна робота" / О. П. Масюк. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2019. - 51 с. - 20,00

Отримано в дар

821.161.2.0:908(092)
Ш379

Шевченківський краєзнавчий альманах 2017-2018 / голов. ред. Людмила Красицька; редкол.: Павло Засенко, Валентина Кравченко (заст. голов. ред.). - Київ : б. в., 2019 . - 54 с. : іл. - 70,00

Отримано в дар

159.923:141:37.01(477)(075.8)
Р931

Рыбалка Валентин Васильевич

Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике : пособие / В. В. Рыбалка. - Киев ; Житомир : ЖГУ им. И. Франко, 2015. - 872 с. : фото. - Режим доступа: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi57/0041979.pdf. - ISBN 978-966-485-194-4 : 300,00
     В пособии представлены результаты обобщения, систематизации или реконструкции в форме теорий, концептуальных взглядов на личность отечественных философов, психологов и педагогов XIX, XX и XXI столетий. В каждой теории освещается понимание авторами природы личности, ее строения, развития, деятельности, прикладные аспекты. В отдельных случаях эта схема дополняется за счет акмеологических, психотерапевтических или других аспектов теории личности.

Отримано в дар

930.2:94(477)"1921/1939"
Г935

Гудзь Віктор Васильович

Історіографія Голодомору 1932-1933 років в Україні : монографія / В. В. Гудзь. - Мелітополь : Однорог Т. В., 2019. - 1154 с. : портр. - ISBN 978-617-7566-73-0 : 550,00
     Монографія є першим синтезним історіографічним дослідженням всього комплексу вітчизняних та зарубіжних наукових розробок проблеми Голодомору в Україні 1932-1933 років. Визначено і простежено історіографічні етапи, концептуальні та методологічні особливості досліджень теми представниками різних соціокультурних та наукових кіл, здобутки та недоліки світової історіографії Великого голоду. Охарактеризовано динаміку, предметний зміст, сучасний стан світового наукового дискурсу щодо концепції Голодомору як геноциду українського народу та перспективні напрями подальшого дослідницького пошуку. Системний аналіз світової історіографії поєднано з дослідженням проблеми на вітчизняному регіональному рівні та в персональному вимірі наукового вкладу провідних дослідників Голодомору.
     Для науковців, викладачів, студентів, всіх, зацікавлених вітчизняною історією та питаннями історичної пам'яті нації.

Отримано в дар

16(075.8)
С916

Сучасна логіка : підручник : у 2 ч. Ч. 2 : Некласична логіка / І. В. Хоменко, Я. В. Шрамко, Г. Санду [та ін.]. - Київ : Київський університет, 2018. - 160 с. - ISBN 978-966-439-889-0(заг.). - 978-966-439-891-3(Ч. 2) : 31,27
     Присвячено головним напрямам розвитку логічної науки в XX—XXI ст., що виходять за межі класичної логічної теорії пропонують альтернативні до неї підходи або її розширення. Розглянуто такі види некласичних логічних концепцій, як багатозначна, інтуїціоністська, модальна, епістемічна, темпоральна і неформальна логіки. Викладено синтаксичні та семантичні принципи їх побудови, проаналізовано філософські засади, на яких грунтуються логічні теорії сучасної некласичної логіки, її категорійний і методологічний апарат; визначено значущість некласичного логічного знання для розвитку філософської думки загалом.
     Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів філософських і нефілософських спеціальностей; усіх, хто цікавиться проблемами сучасної логіки.

Отримано в дар

070:004.032.6(075.8)
Ш379

Шевченко Вікторія Едуардівна

Мультимедійний контент : навч. посіб. / В. Е. Шевченко. - Київ : Київський університет, 2017. - 240 с. : портр. - ISBN 978-966-439-948-4 : 36.39
     Висвітлено сутність контенту для різних видів медіа, наведено принципи пошуку й опрацювання даних відповідно до завдань, описано програми та технології створення мультимедійного контенту. Подано комплекс теоретичних знань і практичних навичок із видів, пошуку й аналізу даних та формування контенту для різних видів медіа.
     Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Журналістика".

Отримано в дар

069(477)(092)
М614

Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович, Латиш Юрій Володимирович

Михайло Іванович Сікорський / А. Ф. Мінгазутдінов, Ю. В. Латиш. - Київ : Київський університет, 2013. - 84 с. : іл., портр. - (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Герої-видатні вихованці та педагоги). - На обклад. назва сер.: Видатні вихованці та педагоги. - 69,85
     У виданні висвітлено життєвий шлях та діяльність визначного подвижника музейної справи, Генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав".
     В 1946-1951 рр. М. І. Сікорський навчався на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Після закінчення університету був направлений на роботу директором Переяслав-Хмельницького краєзнавчого музею. За шість десятиріч своєї діяльності М. І. Сікорський, спираючись на підтримку колег - музейних працівників, створив у старовинному українському місті 24 музейні установи, в тому числі перший в Україні Музей народної архітектури і побуту під відкритим небом, музеї Г. С. Сковороди, "Заповіту" Т. Г. Шевченка, Козацької слави, Трипільської культури, Української православної церкви та ін. Переяслав-Хмельницький став справжнім містом музеїв, відомим не лише в Україні. але й за її межами.
     Автори вдячні колективу Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", племінниці М. І. Сікорського Валентині Іванівні за надані матеріали, фотографії з родинного архіву.

Отримано в дар

821.161.2.0'06(092)(01)
С305

Семенюк Григорій Фокович : бібліогр. покажч. / упоряд.: І. І. Тіщенко, Л. Є. Герасименко. - Київ : Київський університет, 2018. - 182 с. : портр. - ISBN 978-966-439-976-7 : 33,97
     Біобібліографічний покажчик представляє праці вченого-філолога, українського літературознавця, доктора філологічних наук, професора, директора Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Григорія Фоковича Семенюка та публікації про нього.
     Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників системи освіти, а також для тих, хто здійснює науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та навчально-виховну діяльність.

Отримано в дар

001(091)(075.8)
Є41

Єжов Станіслав Миколайович

Науковий образ світу. Історія. Мегасвіт : навч. посіб. / С. М. Єжов. - Київ : Київський університет, 2017. - 128 с. - 20,58
     Розглянуто історію створення і розвитку сучасної науки, її основні риси і досягнення на прикладі фізики, хімії, біології, інформатики.
    Для студентів, аспірантів і викладачів гуманітарних спеціальностей.

Отримано в дар

53:524.8(075.8)
Ж422

Жданов Валерій Іванович, Стьопочкіна Ірина Валеріївна, Тугай Анатолій Володимирович

Біфуркації та критичні явища в астрономічних системах : навч. посіб. / В. І. Жданов, І. В. Стьопочкіна, А. В. Тугай. - Київ : Київський університет, 2016. - 164 с. - 22,86
     Розглянуто задачі, що виникають в астрономічних і фізичних застосуваннях при переходах між різними типами якісної поведінки. Викладено базові поняття якісної теорії диференціальних рівнянь, елементи теорії біфуркацій у скінченновимірних системах. Особливу увагу приділено явищу біфуркації народження циклу. Наведено елементи теорії катастроф, підходи до опису основних типів хаотичної поведінки. Розглянуто застосування до фізичних та астрономічних систем, зокрема, обговорено основні якісні режими космологічної еволюції, виникнення топологічних дефектів у процесі розширення Всесвіту, стійкість холодних релятивістських зір, формування космогонічних структур та режими зоряних пульсацій.
    Для студентів і аспірантів фізичних спеціальностей.

Отримано в дар

547:66.094.4(075.8)
Г682

Гордієнко Ольга Василівна, Любчук Тетяна Володимирівна

Вибрані методи синтезу органічних сполук. N-галогеноіміди в органічному синтезі : навч. посіб. для студ. хім. ф-тів вищ. навч. закл. / О. В. Гордієнко, Т. В. Любчук. - Київ : Київський університет, 2017. - 320 с. - ISBN 978-966-439-901-9 : 38,77
     Присвячено застосуванню N-галогеноімідів, переважно N-галогеносукцинімідів, в органічному синтезі. Розглянуто реакції галогенування, приєднання за подвійним зв'язком, окиснення, заміщення, зняття та захисту функціональних груп тощо. Наведено чимало препаративних методик, які ілюструють синтез і різні синтетичні напрями застосування N-галогеноімідів.
    Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, наукових співробітників, які працюють у галузі органічного синтезу.

Отримано в дар

398(=172):801.8
Г798

Греймас Альгірдас Юлюс

Про богів та людей = Greimas Algirdas Julius Tautos atminties beieskant: apie dievus ir zmones / А. Ю. Греймас ; передмова Рімантас Бальсис ; вступ. сл. Лариса Вахніна ; пер. з лит. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. - 464 с. : іл., портр. - ISBN 978-966-518-747-9 : 300,00
     Пропоноване увазі читача видання містить під однією обкладинкою дві праці знаного литовсько-французького лінгвіста, фольклориста й літературознавця Альгірдаса Юлюса Греймаса — «Про богів та людей» та «У пошуках народної пам'яті». Це здобутки понад двадцятирічної копіткої праці з реконструкції цілісної міфологічної картини світу стародавніх литовців.
    З погляду методологічних засад «батька» порівняльної індоєвропеїстики Жоржа Дюмезіля А. Ю. Греймас зреалізував успішну спробу зіставлення розрізнених фольклорних, історичних і літературних джерел у вимірі масштабної міфологічної ретроспективи, що переконливо доводить значущість литовського «компонента» в історії індоєвропейців.
     Для українських учених це видання окреслює нову царину досліджень, передусім з огляду на те, що литовсько-українські міфологічні паралелі до сьогодні не було осмислено на такому рівні, якого вони, безумовно, заслуговують.

Отримано в дар

621.771.6
П801

Григорук Валерій Іванович, Коротков Павло Андрійович

Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки : [пояснення 2270 базових термінів і понять] / В. І. Григорук, П. А. Коротков. - Київ : Либідь, 2011. - 400 с. - ISBN 978-966-06-0603-6 : 55,00
     Уміщено пояснення 2270 базових термінів і понять з усіх розділів сучасної оптоелектроніки.
    Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний для аспірантів, викладачів, науковців, фахівців із суміжних галузей науки й техніки.

Отримано в дар

621.771.6
П801

Чигиринский Валерий Викторович, Кресанов Юрий Степанович, Качан Алексей Яковлевич, Богуслаев Александр Вячеславович, Леготкин Геннадий Иванович, Слепынин Александр Григорьевич, Шевченко Тарас Григорьевич, Корецкий Николай Христофорович

Производство тонкостенного проката специального назначения : монография / В. В. Чигиринский, Ю. С. Кресанов, А. Я. Качан [и др.] ; под ред. В. В.Чигиринского. - Запорожье : Акцент ИТ : ВАЛПИС, 2014. - 296 с. : ил., табл., портр. - ISBN 978-966-2602-59-3 : 50,00
     У монографії показано особливості пластичної деформації при виготовленні тонкостінних профілів прокату різноманітного призначення. З урахуванням ефектів формозміни запропоновані технічні рішення, що знайшли своє застосування в автомобілебудуванні та авіаційному виробництві. Реалізована концепція їх впровадження в умовах промислового виробництва.
    Отримав подальший розвиток новий метод розв'язання задач теорії пластичності - метод гармонійних функцій, у додатку до різних способів обробки металів тиском. На їх прикладі показано вплив нерівномірної деформації на параметри процесу, включаючи інтенсивні зсувні деформації. Поява цього фактора сприяла створенню нових технологічних схем виробництва, включаючи виробництво тонкостінних високоефективних профілів прокату. Особливості пластичної течії металу вдалося узагальнити і врахувати у конструкції самих виробів.
     Монографія може бути корисною працівникам вищих навчальних закладів, галузевих науково-дослідних інститутів, заводських лабораторій, які цікавляться питаннями ресурсозбереження в умовах металургійних і машинобудівних переділів.

Отримано в дар

027.7(477.87)(092)(066)
З-203

Олена Закривидорога - книгознавець, бібліограф, педагог : зб. матеріалів присвяч. 90-річчю від дня народження Олени Дем'янівни Закривидороги / уклад.: В. В. Воробець, Л. О. Мельник, С. П. Слєпньова; відп. за вип. М. М. Медведь; МОН України, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Наук. б-ка УжНУ. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2014. - 180 с. : портр. - ISBN 978-617-531-105-9 : 30,00
     Збірник присвячений 90-річчю від дня народження Олени Дем'янівни Закривидороги - книгознавця, бібліографа, педагога, активного громадського діяча.
     У видання ввійшли статті, інтерв'ю, спогади вчених та колег про Олену Дем'янівну, яка усе своє життя присвятила служінню книзі.
     Окремий розділ складає біобібліографічний покажчик, в якому зібрано науковий доробок та літературу про життя і діяльність О. Д. Закривидороги.

Отримано в дар

539.3
В144

Вайсфельд Наталя Данилівна, Фесенко Ганна Олександрівна

Мішані задачі теорії пружності для півнескінченного шару : монографія / Н. Д. Вайсфельд, Г. О. Фесенко ; МОНУ, ОНУ ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2019. - 120 с. - ISBN 978-966-927-462-5 : 60,00
     У монографії досліджено розвиток нової методики розв'язання просторових задач теорії пружності, що базується на перетворенні системи рівнянь Ламе до двох сумісно та одного окремо розв'язуваних рівнянь відносно нових невідомих функцій, що пов'язані з переміщеннями. Новий підхід застосовано до побудови аналітичних розв'язків просторових крайових задач для півнескінченного пружного шару, на який діють зовнішні та внутрішні навантаження різної природи.
     Для магістрів та аспірантів факультетів прикладної математики та механіки та спеціалістів у галузі механіки деформівного твердого тіла.

Отримано в дар

94(477.64)(=162.1)
П125

Павлюк Ольга Юрьевна

Судьбы поляков Запорожья = Pawluk Olga. Losy Polakow Zaporoza: pod red. Olgi Pawluk / О. Ю. Павлюк ; под ред. Ольги Павлюк. - изд. второе, доп. - Запорожье : Дикое Поле, 2014. - 304 с. - Текст пол., рус. - ISBN 978-966-2752-50-2 : 28.00
     По-разному складывались судьбы поляков, проживающих на Восточной и Западной Украине, но объединяет их любовь к родному языку, традициям и культуре своей Отчизны. Несколько захватывающих жизненных историй рассказаны в книге "Судьбы" ("Судьбы поляков Запорожья").
     Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Отримано в дар

001(06)
М754

Молода наука - 2019 : у 5 т. : зб. наук. праць студ., аспірантів і молодих вчених. Т. 1 : Фізичні науки, Математичні науки, Економічні науки, Юридичні науки, Історичні науки / редкол.: М. О. Фролов (ректор) та ін. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 384 с. - Зб. уклад. за результат. ХІI ун-кої наук.-практ. конф., що проходила 15-17 квітня 2019 р. - 50,00

Отримано в дар

001(06)
М754

Молода наука - 2019 : у 5 т. : зб. наук. праць студ., аспірантів і молодих вчених. Т. 2 : Філологічні науки, Іноземна філологія, Журналістика, Психологія / редкол.: М. О. Фролов (ректор) та ін. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 352 с. - Зб. уклад. за результат. ХІI ун-кої наук.-практ. конф., що проходила 15-17 квітня 2019 р. - 50,00

Отримано в дар

001(06)
М754

Молода наука - 2019 : у 5 т. : зб. наук. праць студ., аспірантів і молодих вчених. Т. 3 : Біологічні науки, Фізичне виховання / редкол.: М. О. Фролов (ректор) та ін. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 268 с. - Зб. уклад. за результат. ХІI ун-кої наук.-практ. конф., що проходила 15-17 квітня 2019 р. - 50,00

Отримано в дар

94(477)-027.542"1917/1921"
Ш667

Шкільник Михайло

Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. : спомини і роздуми / М. Шкільник ; упоряд. В. Верстюк. - Київ : Кліо, 2016. - 512 с. : портр. - До 100-річчя Української революції 1917-1921 років. - ISBN 978-617-7023-46-2 : 180,00
     Спогади і роздуми М. Шкільника відтворюють доленосні для України події революції 1917-1921 рр„ час визвольних змагань, героїчних спроб визволення з-під російського імперського ярма, відновлення української державності. Книга насичена цікавим фактичним матеріалом, часто унікальним, закарбованим лише в пам'яті автора. Він, урядовець тогочасних українських міністерств, подає своє бачення революційних подій, аналізує їх та намагається знайти причини поразок визвольних змагань. На його думку, однією з них є дискредитація української ідеї П. Скоропадським, який під вивіскою "Української Держави" готував відновлення "єдиної і неподільної" Росії.
     Книга адресована науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією України.

Отримано в дар

94(477):355.484(092)"1941/1945"
П617

Посівнич Микола Романович

Роман Шухевич / М. Р. Посівнич. - Київ : Атлант ЮЕмСІ, 2007. - 64 с. : іл., портр. - (Стозір'я. Б-ка української родини. Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). - ISBN 978-966-8968-12-9 : 15,00

Отримано в дар

821.161.2.09.0'06
С307

Семків Ростислав Андрійович

Іван Малкович, український видавець і поет / Р. А. Семків. - Київ : Атлант ЮЕмСі, 2008. - 64 с. : іл., портр. - (Стозір'я. Б-ка української родини. Підприємці. Благодійники. Письменники). - ISBN 978-966-8968-19-8 : 15,00

     У нарисі оповідається про відомого українською видавця й постамодерніста Івана Малковича. Окрім біографії Малковича-митця, розгорнуто історію становлення створеного ним видавництва "А-БЛ-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", яке можна вважати одним із найуспішніших сучасних українських видавництв. Аналізується стильова палітра поезій Івана Малковича, невелику добірку яких вміщено наприкінці книжки. Розрахований на широке коло читачів.

Отримано в дар

785(477)
Є273

Євтушенко Олександр Миколайович

Андрій Середа та "Кому Вниз": Музика Високого Духу : [нарис] / О. М. Євтушенко. - Київ : Атлант ЮЕмСІ, 2008. - 64 с. : іл., портр. + СD1203. - (Стозір'я. Б-ка укр. родини. Творці музики). - ISBN 978-966-8968-20-4 : 15,00

     У нарисі оповідається про творчий рух однієї з найбільш культових українських рок-груп, яка зробила вагомий внесок у розвиток сучасної української рок-сцени. Зокрема йдеться про одного з найбільш харизматичних сучасних співаків - Андрія Середу. Книга призначена для широкої авдиторії прихильників сучасної української музики.

Отримано в дар

94(477)(092)"1665/1676"
Ч96

Чухліб Тарас Васильович

Петро Дорошенко / Т. В. Чухліб. - Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. - 64 с. : портр. - (Стозір'я. Б-ка української родини. Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). - ISBN 978-966-8968-09-9 : 15,00

     У нарисі розкривається життя та діяльність одного з визначних державних діячів другої половини XVII ст., гетьмана України Петра Дорошенка (1665-1676 рр.) - політика, дипломата, полководця і благодійника, який прагнув об'єднання всіх українських земель у єдиній державі. Перебуваючи в епіцентрі боротьби між Річчю Посполитою, Османською імперією та Московським царством, П. Дорошенко відстоював національні інтереси українською народу. Розрахований на широке коло читачів.

Отримано в дар

78.071.1(477)
П189

Пархоменко Лю Олександрівна

Микола Леонтович : [нарис] / Л. О. Пархоменко. - Київ : Атлант ЮЕмСІ, 2007. - 64 с. : ил., портр. + СD1204. - (Стозір'я. Б-ка укр. родини. Творці музики). - ISBN 978-966-8968-16-7 : 15,00

     Цей нарис - про короткі стежки життя і творчости геніального композитора Миколи Леонтовича, якому відкрилася душа співочої України, а його музика зачарувала світ. Текст оснащений диском, що містить 17 композицій митця, виконаних кращими хорами України. Розрахований на широке коло читачів.

Отримано в дар

94(477):355.48"1683"
Ч96

Чухліб Тарас Васильович

Українська звитяга у Віденській битві народів 1683 року / Т. В. Чухліб. - Київ : Наталя Брехуненко, 2013 . - 64 с. : іл. - (Перемоги української зброї). - На обклад. над назв.: Про Україну з гонором і гумором. - ISBN 978-966-02-6769-5 : 12,00

     У книзі у науково-популярному стилі висвітлюється участь українців у Віденській битві - одному з найбільших військово-політичних конфліктів ранньомодерної історії світу. 12 вересня 1683 року у битві з вояками Османської імперії за тогочасну політичну столицю Європи, місто Відень, козаки, шляхтичі, міщани, селяни та навіть ченці і священики з України (Львівщини, Белзчини, Холмшини, Підляшшя, Тернопілля, Волині, Поділля, Київщини, Чернігівщини) складали 2/3 війська на чолі з королем Речі Посполитої Яном ІІІ Собеським та зробили величезний внесок в історичну перемогу над турецько-татарським військом. А блискучий рейд українських козаків під орудою гетьмана Степана Куницького до Молдови та Придунав'я восени 1683 р. з оволодінням фортецями Кілія та Ізмаїл прогримів на всю Європу, викликавши непідробне захоплення.
    Для всіх, хто цікавиться українською історією.

Отримано в дар

94(477):355.484"1939/1945"
Л844

Лук'яненко Левко Григорович

Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : українським ветеранам та жертвам Другої світової війни присвячую / Л. Г. Лук'яненко. - Вид. 10-те. - Київ : Альфа Реклама, 2013. - 48 с. : портр. - ISBN 978-966-2477-90-0 : 15,00

     Страшні роки Другої світової війни залишили незагойні рани на тілі Української Нації. Правду про роль маршала Жукова у нищенні українців розкриває книга Левка Лук'яненка.
     Це видання побачило світ за сприяння Української республіканської партії "Собор" - найстарішої політичної партії нової України, що послідовно обстоює відродження України й пробудження національного духу всіх українців.
    Нехай ця книга допоможе розчистити замулені криниці нашої історичної пам'яті, згадати, як насправді було все в тій страшній війні, свідком якої мені випало бути.
     Можливо, Вам також є що сказати?

Отримано в дар

94(477)"1921/1939":341.485
Н75

Holodomor 1932-1933 : le Genocide en Ukraine. - 24 p. - Текст англ. - 20.00

Отримано в дар

94(477)"1939/1945"
У45

Україна у Другій світовій війні. - Київ : Український інститут національної пам'яті, 2015. - 28 с. - До 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. - 6,00

Отримано в дар

94(477)"1921/1939":341.485
Г614

Голодомор 1932-1933 не зламав / Національний музей "Меморіал жертв голодомору". - Київ : УІНП. - 33 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi58/0042448.pdf. - 10.00

Отримано в дар

316.752(477)-058.237
К583

Кожевніков Валентин

Українські національні цінності й українська інтелігенція / В. Кожевніков. - Київ : Панмедія, 2016. - 40 с. : портр. - ISBN 978-966-8947-20-9 : 10,00

     Товариство народів Землі ще не розробило правил мирного співіснування. Тому йде непримирима боротьба націй. Ті з них, які збережуть свої національні цінності: мову, історію, культуру, національну ідею, менталітет будуть жити далі, а ті, що втратять їх, зійдуть з політичної арени і стануть гноєм для живлення сильніших або підступних націй. Охоронцем національних цінностей має бути влада та національна інтелігенція. Влада в незалежній Україні ще жодного дня не була українською, тож чекати від неї захисту нашого народу не приходиться. А оскільки інтелігенція в Україні впродовж 350 років свідомо знищувалася московськими окупантами, то надто мало наш народ має охоронців національних цінностей. Тож через просвітництво піднімаймо нову інтелігенцію. Надія тільки на неї. Читайте і дійте!

Отримано в дар

811.161.2
К583

Кожевніков Валентин

Сувора розмова про "язик" і мову / В. Кожевніков. - Київ : Панмедія, 2015. - 64 с. : портр. - На звороті тит. арк.: 2014. - 25,00

     У брошурі аналізуються деякі гострі аспекти мовної політики в Україні, формуються вимоги до варіантів розв'язання мовного питання в світлі української національної ідеї, на численних прикладах засвідчено переваги української мови над російською і обгрунтовано думку про недоцільність і навіть шкідливість вивчення російської мови українцями. Викладено цікавий досвід автора щодо власного повернення до української мови. Доведено, що всі культурні російськомовні громадяни неодмінно повинні знати українську мову, бо вона - первинна. Українці, прочитавши цю брошуру, навчаться берегти рідну мову і захищати її від чужомовних зайд, неуків, невігласів і зрозуміють, що Путін не пішов би на нас війною, якби ми не розмовляли російською мовою.
     Брошура стане в нагоді кожному, хто цікавиться мовною проблематикою, особливо батькам школярів, викладачам української мови, вихователям, студентам.
     А головна мета автора - привернути увагу філологів до піднятих в цій брошурі проблем.

Отримано в дар

94(477)"1621"
Л489

Леп'явко Сергій Анатолійович

"Рятівники від турецької хмари": Запорожці і Хотинська війна 1621 р. / С. А. Леп'явко. - Київ : Наталя Брехуненко, 2013. - 64 с. - (Перемоги української зброї). - На обклад. над наз.: Про Україну з гонором і гумором. - ISBN 978-966-02-5158-8 : 12,00

     У книзі в науково-популярному форматі розповідається про непересічну роль українського козацтва в перемозі над військом султана Османа II в Хотинській війні 1621 року. Простежено причини та перебіг Хотинської війни, від якої залежала подальша доля Східної Європи, показано наскільки багато залежало Речі Посполитій від участі Війська Запорозького в ній, розглянуто козацькі морські походи козаків як важливу складову війни, а також вирішальний внесок козаків на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним у перемогу під Хотином.
     Для всіх, хто цікавиться українською історією.

Отримано в дар

327(477+470):172.15
К583

Кожевніков Валентин

Яка Національна Ідея Українців? Що таке українский націоналізм? Хто такі українські націоналісти? / В. Кожевніков. - Вид. 4-те, допов. - Київ : Панмедія, 2015. - 56 с. : портр. - ISBN 978-966-8947-15-5 : 15,00

     У брошурі дано визначення української національної ідеї (УНІ), показано, чому вона потрібна народу і як нею користуватися. Проаналізовано основні складові УНІ. В популярній формі викладено суть українського націоналізму, розкрито його відмінність від інших ізмів. Розглянуто причини ворожого ставлення російських шовіністів, сіоністів і антинародної влади до українських націоналістів.
     Національна ідея тільки тоді приносить народу користь і щастя, коли вона справедлива, приваблива і зрозуміла кожному громадянину та не відлякує сусідні народи. Тільки правильно сформульована Українська Національна Ідея здатна об'єднати українців різних верств населення в усіх областях України. Для цього влада має спрямувати зусилля інтелігенції на просвітництво народу.
     Доведено, що націоналізм - це єдина ідеологія, яка здатна захистити український народ і від страхіття змосковщення, і від недоліків глобалізації.

Отримано в дар

821.161.2'06
Д438

Дзюбенко Наталя Язорівна

Андрій Первозванний : роман / Н. Я. Дзюбенко. - Київ : Гранослов, 1999. - 336 с. - ISBN 966-7015-45-9 : 10,00

     Роман сучасної української письменниці — це літературна версія легенди про прихід одного з самовидців Ісуса Христа Апостола Андрія Первозванного на землі України.

Отримано в дар

94(477)"14/17":355.48
Б877

Брехуненко Віктор Анатолійович

Війни українських козаків з Росією в XVI-XVII ст. / В. А. Брехуненко. - Київ : [Наталія Брехуненко], 2015. - 64 с. : іл. - (Перемоги української зброї). - На обклад. над назв.: Про Україну з гонором і юмором. - ISBN 978-966-02-4439-9 : 15,00

     Книга в науково-популярному викладі оповідає про одну із притлумлюваних сторінок української історії - війни українських козаків з Московією в ХVІ-ХVІІ ст. Подано хронологію збройних сутичок, розглядаються мотиви козацьких вторгнень у межі московських земель, відтінено внесок козацтва в переможні війни Речі Посполитої з Московською державою. Докладно описано знаменитий рейд гетьмана Петра Сагайдачного на Москву 1617 р.
     Висвітлено причини і перебіг українсько-московської війни 1658-1659 рр., а також Конотопської битви, яка стала славетною сторінкою української історії. Для всіх, хто цікавиться історією українського козацтва та минулим України загалом.

Отримано в дар

821.161.2'06-94
Б175

Базів Василь Андрійович

Армагеддон на Майдані : роман-реквієм / В. А. Базів. - Київ : Український пріоритет, 2014. - 160 с. : іл., портр. - ISBN 978-966-2669-57-2 : 68.40

     Безпощадне у своїй невідворотній сповідальності та всепоглинальне за своїм гостросюжетним магнетизмом Письмо автора справляє на читача вулканічне потрясіння, як і сам феномен Майдану на самосвідомість сучасного землянина. На смисловому тлі подається документальна маловідома історія про те, що і як призвело до Повстання, котре стало безпрецедентним актом кривавого вознесіння із провалля гуманітарно-кримінальної катастрофи для майже 50-мільйонного людського згромадження в центрі Європи. Водночас всенародний Бунт Гідності став прологом до визвольної війни — у супрязі з усім прогресивним світом — древньої Нації проти планетарної загрози земній цивілізації, яка постала перед очманілим людством осатанілими ордами московських варварів, що виринули на полях глобальної епохи із темних віків.

Отримано в дар

94(477):341.485"193"
Н205

Наймарк Норман М.

Геноциди Сталіна = Naimark Norman M. Stalin's Genocides / Норман М. Наймарк ; пер. з англ. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. - 136 с. - ISBN 978-966-518-565-9 : 70.00

     Основна мета книжки «Геноциди Сталіна», за словами її автора, відомого американського історика, професора Нормана М. Наймарка, — "обгрунтувати кваліфікацію Сталінових масових убивств у 1930-х роках як геноциду", адже правління Сталіна призвело до загибелі мільйонів невинних людей, що їх було розстріляно, заморено голодом, замучено на смерть у в'язницях чи на засланні.
     Видання починається з розгляду питань довкола походження та вживання терміна "геноцид" у міжнародній правовій практиці, зокрема висвітлено історію створення та ухвалення «Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього». Автор розглядає формування Сталіна як народовбивці; конкретні епізоди масових убивств у 1930-х роках (розкуркулення, голод в Україні 1932 — 1933 років, нищівні кампанії проти неросійських народів); Великий терор 1937— 1938 років; проблему порівняння нацистських і радянських злочинів. Вважаючи питання геноциду важливим для українців, Н. Наймарк сподівається, що «ця книжка допоможе їм ясніше усвідомити його динаміку».

Отримано в дар

821.161.2'06-1
Д438

Дзюбенко-Мейс Наталя Язорівна

День холодного сонця : поезії / Н. Я. Дзюбенко-Мейс. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. - 212 с. - ISBN 978-966-518-468-3 : 30,00

     Духовна поезія, нове прочитання біблійних сюжетів, історичні ремінісценції, інтимна лірика, спроба відтворення закоріненої в тисячолітніх пластах сутності сучасної людини — лейтмотив ювілейної поетичної збірки відомої української письменниці. Основну частину становлять поезії про американського дослідника українського Голодомору Джеймса Мейса — чоловіка авторки. Це пронизлива розповідь про самотнього лицаря правди, яскраву людську константу, котра своїм ЖИТТЯМ і своїми діями повертає справжній зміст історії і прочитує складний зміст реальності. Авторка, яка пережила біль втрати дорогої людини, своїми поетичними рядками прагне вийти на дорогу віри і надії, осмислити закони світобудови та себе у світі. Поезія позначена стильовим новаторством, самобутністю поетичної форми, широкою інтелектуальною палітрою.

Отримано в дар

141.7
П581

Попович Мирослав Володимирович

Бути людиною / М. В. Попович. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-518-560-4 : 50,00

     Праця являє собою спробу сформулювати погляд на цінності сучасного суспільства, який із певної позиції охоплював би різні сторони функціонування останнього. Автор прагнув обгрунтувати засобами, придатними для філософії сучасності, певний світогляд, який сьогодні, як і в інші часи, перебуває під загрозою. Це - світогляд гуманізму, що виходить із уявлення про людину як вищу й абсолютну цінність.
     Для студентів, науковців та усіх, хто цікавиться філософськими темами.

Отримано в дар

271.4-722.5(477)(092)
К842

Ковчег отця Ковча / авт. тексту Олег Крук. - Київ : Новий друк, 2017. - 144 с. : фото. - ISBN 978-617-635-111-5 : 60,00

     Видання розповідає про життя та діяльність священика Української і греко-католицької церкви Омеляна Ковча (1884-1944), який був учнем і сподвижником митрополита Андрея Шептицького. Отець Ковч більшу частину життя служив парохом у провінційному містечку Перемишлянах. Завжди ставав на захист гнаних і переслідуваних, незалежно від їхнього етнічного походження та віросповідання, - українців, поляків, євреїв, за що потерпав від різних влад. Чудом урятувавшись від НКВС, отець Омелян потрапив до рук гестапо. Його життя обірвалося в концтаборі "Майданек", де він продовжував свою душпастирську місію. Він мав можливість вийти з Майданека. якби відмовився рятувати євреїв, проте пішов на мученицьку смерть. 2001 року Папа Іван Павло II оголосив отця Ковча блаженним священномучеником.
     Розповіді про життя священика чергуються з репортажами з тих місць, де він жив і служив. Видання містить численні архівні та сучасні фотографії.
     Книжка розрахована на всіх, хто цікавиться боротьбою українців за свободу та права людини, історією України, а також морально-етичними проблемами сьогодення.

Отримано в дар

930.2(477)"17/18"
К687

Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. - Київ : Кліо, 2016. - 448 с. : іл. - ISBN 978-617-7023-51-6 : 224.00

     Книга "Короткі українські регіональні літописи" вперше в історії української історіографії збирає під спільною обкладинкою серію пам'яток із літописів, хронічок, компіляцій та реєстрів, складених у ХVІ-ХІХ століттях як у значних культурних центрах України, так і розкиданих по її території, через що називаємо їх регіональними.
     Частину історичного матеріалу автори запозичували із літописних зведень, а частину творили самостійно. Імена складачів бувають і відомі, і невідомі.
     Отже, книга - своєрідна історія України, зведена з різних чинників. І в цьому особлива її вартість як істотного джерела нашого минулого, вельми різноманітного фактологічно.
     Для науковців, студентів-істориків, етнологів, релігієзнавців, фольклористів, а також тих, хто цікавиться старовиною.

Отримано в дар

94(477)"1921/1939":341.485(03)
Е644

Енциклопедія Голодомору : [1932-1933 років в Україні] / вступ. слово Євгена Нищука, передм., авт. текст Василя Марочка. - Дрогобич : Коло, 2018. - 576 с. - 250.00

    Науково-меморіальне видання інформативно відтворює причини, обставини, соціально-психологічні та статистично-демографічні наслідки Голодомору-геноциду в Україні. "Е.Г." має понад тисячу статей, які стосуються персоналій, подій, явищ, термінологічного, історіографічного, меморіально-історичного, демографічного, антропологічного дискурсів Голодомору.

Отримано в дар

930(477.43):341.48
П157

Пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні = To the memory of victims of Holodomor of 1932-1933 in Ukraine : фотоальбом / авт. тексту та упоряд. Г. Й. Фурманчук ; редкол.: І. Р. Юхновський (голов. ред.) [та ін.] ; пер. з англ. - Тернопіль : Лілея, 2009. - 132 с. : фото О. М. Мазур. - ISBN 978-966-2392-00-5 : 60,00

    У фотоальбомі "Пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні", підготовленому за матеріалами однойменної експозиції Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», відображено панораму життя України 1930-х років. Мета видання — показ страдницького шляху українців і України, виховання молодого покоління свідомих українців, забезпечення умов для політико-правової оцінки Голодомору 1932-1933 років в Україні як акту геноциду українського народу, привернення уваги іноземної громадськості до проблематики Голодомору 1932-1933 років. Видається двома мовами: українською та англійською.

Отримано в дар

821.161.2'06-94
Г598

Гойченко Дмитрий Данилович

Красный апокалипсис: сквозь раскулачивание и голодомор : мемуары свидетеля / Д. Д. Гойченко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. - 400 с. - (Мемуари). - ISBN 978-617-585-039-8 : 60,00

    Рукописи Дмитра Гойченка (І903-1993), випадково виявлені 1994 року в емігрантському архіві Сан-Франциско (США), це унікальні свідчення про страшні часи радянської колективізації та Голодомору в Україні (південно-східні області, Одеса, Київ та Київщина). На відміну від художніх творів Барки чи Багряного, в історичній мемуарній літературі практично не збереглося настільки детальних, як у цій книзі, описів людиноненависницького комуністичного режиму. Ці рукописи вперше опубліковано 2006 року у Всеросійській мемуарній бібліотеці вид-ва "Русский путь" з грунтовною післямовою та коментарями Павла Проценка.
    Усі три книги Дмитро Гойченко написав наприкінці 1940-х поч. 1950-х років за гарячими слідами пережитого, з використанням записів, дивом винесених із тюрми. Автор цих безцінних свідчень, сам родом із селян, волею долі опинившись у лавах войовничих гнобителів свого стану, робив успішну кар'єру. Належачи до партійно-радянської номенклатури, він володів різнобічною інформацією про становище в суспільстві. Поступово прозріваючи, Гойченко напружено вдивлявся і аналізував усе побачене й пережите. Це зробило його мемуари справжньою енциклопедією трагічного українського буття епохи Голодомору.
    Друкується мовою оригіналу. Це єдина книжка, яку наше видавництво свідомо публікує в Україні російською мовою. Щоб прочитали й ті, хто ще й донині зманює Україну в "комуністичний рай"...

Отримано в дар

327(477+470):2-67
М742

Могильницька Галина Анатоліївна

Хроніка великого ошуканства / Г. А. Могильницька. - Вид. 4-те. - Київ : УПЦКП, 2009. - 96 с. - ISBN 978-966-2104-13-4 : 15,00

    Книга Галини Могильницької "Хроніка великого ошуканства" продовжує поглиблено розглядати проблеми українсько-російських взаємин, зокрема міжцерковних, порушені в її відомій в Україні полемічній книзі "Літос, або Камінь із пращі правди на розбиття митрополичого блудословія".
    На основі переконливих джерел автор доказово розвінчує історичні міфи, нав'язані російською імперською ідеологією.
    Розрахована на широкі читацькі кола.

Отримано в дар

327(477+470)
К583

Кожевніков Валентин

Україна і Росія: сусіди, друзі, брати, вороги? / В. Кожевніков. - Київ : Панмедія, 2014. - 64 с. : портр. - ISBN 978-966-8947-12-4 : 15,00

    У цій книжці автор дає відповіді на питання, над якими замислюються більшість українців. Чому в 1991 році, маючи найкращі стартові умови для змін, українці так відстали від Прибалтійських держав? Чому Росія так нахабно втручається в наші внутрішні справи, і навіть розв'язала криваву війну? Чому українці ніяк не можуть створити політичну націю і вирішити мовні, соціальні, економічні, політичні проблеми? Чому українська інтелігенція досі не очолила народ для розбудови справедливої держави? Читайте, думайте, визначайтесь. Від цього, можливо, залежить сенс вашого життя.

Отримано в дар

94(477)"1921/1939":341.485(=143.21)(063)
G36

Genocide-Holodomor 1932-1933: The Losses of the Ukrainian Nation : Proceedings of the International Scientific-Educational Working Conference, (October 4, 2016, Kyiv) / editorial board: Olesia Stasiuk, Vasyl Marochko, Volodymyr Serhijchuk [et al.]. - Kyiv ; [Drohobych] : Natiional Museum "Holodomor Victims Memorial, 2018. - 120 p. - Holodomor Victims Memorial. - Текст англ. - 65,00

    This collection of articles of the International Scientific-Educational Working Conference "Genocide-Holodomor 1932-1933: The Losses of the Ukrainian Nation" reveals the preconditions and causes of the Genocide-Holodomor of 1932 1933, and the mechanism of its creation and its consequences leading to significant cultural, social, moral, and psychological losses. The key issue of this collection of articles is the problem of the Ukrainian national demographic losses. This publication is intended for historians, researchers, ethnologists, teachers, and all those interested in the catastrophe of the Genocide-Holodomor of 1932-1933.

Отримано в дар

94(477)"1932/1933":341.485(093)
М925

Мухіна Марина

Упокорення голодом : зб. док. / М. Мухіна ; АН України, Археограф. ком., Ін-т укр. археографії. - Київ : Ін-тут укр. археографії АН України, 1993. - 312 с. - (Джерела з новітньої історії України). - ISBN 5-7702-0534-2 : 5,00

    Збірник знайомить із джерелами з історії голодомору 1932-1933 рр., які зберігаються за межами України. Основу видання складають матеріали, зібрані Комісією конгресу США та Міжнародною комісією з розслідування голоду 1932-1933 рр. в Україні, а також колекція Наукового товариства ім. Шевченка (Нью-Йорк).
     Історикам, викладачам, краєзнавцям, всім, хто цікавиться вітчизняною історією.

Отримано в дар

94(477)"1921/1939":341.485
W37

We were Killed because are Ukrainians. - 16 с. - (Holodomor Victims Memorial). - Текст англ. - 15.00


Отримано в дар

821.161.2:94(477)"1921/1939"
В611

Вовкун Василь Володимирович

Голод : новела / В. В. Вовкун. - Чернівці : Букрек, 2013. - 16 с. : мал. Андрій Вовкун. - ISBN 978-966-399-515-1 : 15,00

     Новела відтворює голод-геноцид 1932-1933 років в Україні через дитяче сприйняття маленької Іринки та сучасні переживання п'ятирічного Андрійка.
    Дівчинка вже втратила матір, тепер батько загубився в пошуках хліба. Самотня Іринка марить від недоїдання, але добрі люди рятують її від смерті.
     Для широкого кола читачів.

Отримано в дар

94(477)"1921/1939":341.485
Н31

Нас вбивали, бо ми - українці... : матеріали виставки. - 15 с. - (Меморіал жертв Голодомору). - 15,00


Отримано в дар

94(477)"1921/1939":341.485
Н75

Holodomor Ukrainian genocide in the early 1930 s. - 24 p. - Текст англ. - 20.00


Отримано в дар

323.272(477)
Г37

Герасименко Олена Володимирівна

Майдан після Майдану / О. В. Герасименко. - Київ : ВІПОЛ, 2016. - 136 с. : іл. - ISBN 978-966-488-155-2 : 110.00

     Написати цю книгу мене надихнуло сором'язливе замовчування подій на Майдані Незалежності після Революції Гідності. Тим більш, що все частіше можна почути, що Революція ще не закінчилася, вона продовжується. Для багатьох учасників тих подій ще тоді, в лютому 2014 року, було це зрозуміло. Але довелося вибирати: або воювати, або тиснути на владу. Частина активістів залишилася на Майдані. Не всі їх розуміли, багато образливих слів доводилося вислуховувати. Ціле спекотне літо майданівці намагалися контролювати владу, підштовхувати її до реальних дій та проведення реформ.
     Однак встояти проти "системи" Майдан не зміг. Тому Революцію ще не закінчено і ми повинні завершити розпочату справу.

Отримано в дар

94(477)"1921/1939":341.485
Г345

Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 / упоряд.: М. М. Герасименко, В. М. Удовиченко ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т Нац. Пам'яті, СБУ. - Київ : ІУАД ім. М. Грушевського, 2014. - 558 с. - ISBN 978*966-02-7202-6 : 100,00

     У збірнику друкуються документи та матеріали присвячені жахливій трагедії українського народу в XX ст. - Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. Основу джерельної бази видання формує вибірка з матеріалів кримінальної справи № 475 (судовий № 1-33/2010), які зберігаються в поточному архіві Апеляційного суду м. Києва й налічують 331 том. Публікація охоплює документи про відкриття справи, свідчення очевидців, результати судової історично-правової та науково-демографічної експертиз, висновок про психічний стан людей, спричинений тривалим голодуванням, кореспонденцію іноземних дипломатів з Харкова, фотоматеріали 1932-1933 рр., постанову Апеляційного суду м. Києва з мотивувальною частиною про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українців. До збірника також увійшли тексти офіційних перекладів міжнародно-правових актів про злочини проти людства, відповідні законодавчі акти України та деякі інші матеріали.
     Для науковців, викладачів, учителів, студентів й усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою української історії.

Отримано в дар

94(477)"1937/1938"
К645

Конквест Роберт

Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років = Conguest Robert. The Great Terror.Stalin's purge of the thirties / Р. Конквест ; пер. з англ. - Луцьк : Терен, 2009. - 880 с. - МБФ "Україна 3000". - ISBN 978-966-2276-00-8 : 146.00

     Книга Р. Конквеста "Великий терор" - вражаюче за своєю грунтовністю й фаховістю дослідження періоду сталінських репресій 30-х років XX століття. За допомогою наукових джерел, письмових свідчень очевидців та жертв терору, документів тієї епохи автор проливає світло на один із найбільш замовчуваних періодів історії СРСР. Погляд західного дослідника на перебіг подій особливо цікавий ще й тому, що це - незаангажований погляд зі сторони. А представлений у книзі аналіз терору як явища неодмінно стане грунтом для нових досліджень сучасних українських істориків.
     Для науковців, студентської молоді, широкого кола читачів.

Отримано в дар

94(477)"1921/1939":341.485
Г614

Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом = The holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a crime of genocide under International Law / Third ed. : монографія / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко [et al.] ; за наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. - Вид. 3-тє допов. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - 366 с. - ISBN 978-966-518-655-7 : 199.00

     У спільному проекті кафедри міжнародного права і Центру міжнародного захисту прав людини Національного університету «Києво-Могилянська академія» зібрано наукові праці українською та англійською мовами викладачів і студентів НаУКМА, а також американських правників - дослідників Голодомору 1932-1933 років в Україні. Монографія с узагальненням досліджень, які здійснювалися кафедрою міжнародного права в рамках постійно діючого щорічного наукового семінару "Голодомор в Україні у світлі Закону "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні і міжнародного права", що відбувався під час Днів науки НауКМА упродовж 2007-2012 років.
     Розглядаються складні правові аспекти Голодомору 1932-1933 років в Україні, а саме: методологія його правової оцінки, історико-правовий аспект Голодомору, питання правової кваліфікації Голодомору як геноциду, визначення суб'єктів злочину та потерпілих від нього, а також відповідальності за Голодомор 1932-1933 рр. Окремий розділ присвячений аналізу Голодомору в ширшому контексті радянського геноциду проти української нації.
     Монографія розрахована на широке коло читачів - науковців, викладачів університетів та вчителів шкіл, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями історичної пам'яті та подоланням спадщини радянського минулого.

Отримано в дар

94(477):355.48"11/20"
Б874

Брехуненко Віктор, Ковальчук Володимир, Ковальчук Михайло, Корнієнко Вячеслав

"Братня" навала. Війни Росії проти України XII-XXI ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук [та ін.] ; за заг. ред. В. Брехуненка. - Київ : [Брехуненко Наталія Андріївна], 2016. - 248 с. : іл. - ISBN 978-966-02-7743-4 : 130.00

     У книзі в науково-популярному форматі розглядаються численні російсько-українські війни включно з Вітчизняною війною українців за незалежність, яка розпочалася зі вторгнення російських окупантів в Україну в лютому 2014 р. Простежено, що коріння цих війн сягають XII ст. Показано, що саме війни як втілення постійних агресивних планів Московії / Росії заволодіти українськими землями визначали головну вісь російсько-українських стосунків. Описано мотиви, визрівання та хронологію війн, перебіг військових дій, наслідки війн та їхній вплив на українську перспективу. Вітчизняна війна, яку Україні доводиться вести з 2014 р., розглядається на тлі перегуків між путінською агресією та московськими стратегіями війн проти України ХV-ХХ ст.
     Для всіх, хто цікавиться історією українсько-російських стосунків та історією України загалом.

Отримано в дар

94(477+470):327.5"20"
Б877

Брехуненко Віктор Анатолійович

Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та ії минуле / В. А. Брехуненко. - Київ : [Брехуненко Наталія Андріївна], 2017. - 280 с. - На корінці кн.: Російські міфи про Україну та її минуле. - ISBN 978-966-02-8249-0 : 120,00

     У книзі за допомогою наукових аргументів спростовуються ключові російські міфи про Україну та українську історію. Проаналізовано ідеологічну спрямованість кожного міфу, історичне підгрунтя російських спекуляцій, обгрунтовано підстави заперечення спотворених образів нашого минулого, цілеспрямовано нав'язуваних Москвою ось уже протягом кількох століть. У тих випадках, коли сучасний міф має довгу історію, простежено еволюцію його змісту.
     Для всіх, хто цікавиться історією України та українсько-російських стосунків.

Отримано в дар

94(477)"1922/1947"
М457

Мейс Джеймс

Україна: матеріалізація привидів / Д. Мейс ; упоряд. Наталія Дзюбенко-Мейс. - Київ : Кліо, 2016. - 688 с. : портр. - ISBN 978-617-7023-50-9 : 248.00

     Титанічна праця Джеймса Мейса - відомого американського дослідника історії України, видатного громадського діяча - присвячені розкриттю цілісності, повноти історичної правди про найжахливіші сторінки тоталітарного минулого, яке до сьогодні паралізує політичне, економічне, освітнє, морально-етичне життя українського соціуму. У статтях, поданих у цьому виданні, проведено грунтовний аналіз причин невдач національно-визвольних змагань українців на початку XX століття, розкрито страхітливу механіку тоталітарної сталінської машини влади. Автор, яскравий науковець західного стандарту обстоює істину про штучність та антиукраїнську спрямованість одного з найбільших геноцидів в історії - Голодомору 1932-1933 років документально підтверджує нерозривний взаємозв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім України, який характеризується прагненням до державної незалежності, соціального прогресу. Він доносить до нас голос покоління наших співвітчизників, які розповідають, як нищилася українська нація-держава, розкриває характер, масштаби і причини здійснюваної Кремлем терористичної політики щодо України. У збірці також уміщено статті про больові точки нинішнього часу: становлення громадянського суспільства, економічні, політичні, культурні, освітні проблеми, висвітлені на основі величезної фактологічної бази з історичної перспективи. Виведення України з "постгеноцидності", із "зачарованого кола ідола" - єдина нагально необхідна програма реформ для народу і держави, яку окреслює у своїх статтях автор.
     Для істориків, журналістів, студентів і всіх, хто цікавиться історією і сьогоденням України.

Отримано в дар

94(470):327.2
Р764

Російський імперіалізм = Russian Imperialism / Ed. Taras Hunczak / упоряд. Тарас Григорович Гунчак. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. - 396 с. : портр. - (Актуальні світові дискусії). - ISBN 978-966-518-546-8 : 95,00

     Книга за редакцією добре відомого як в Україні, так і за її межами історика, професора Ратгерського університету в США Тараса Гунчака "Російський імперіалізм від Івана Великого до Революції" побачила світ у 1974 та 2000 роках у США, але досі не була перекладена українською, хоча саме для України вона має надзвичайно важливе значення. Ця збірка статей провідних істориків світу розкриває саму сутність російського імперіалізму (під імперіалізмом упорядник розуміє поширення сили і впливу однієї нації чи держави на інші нації, території чи групи людей), починаючи від причин імперіалістичної поведінки Росії в історичному контексті й закінчуючи втіленням російських імперіалістичних планів у різних куточках імперії. Книга охоплює період від розпаду Монгольської імперії до більшовицької революції, проте містить проекції і на сучасність.
     Зважаючи на той факт, що Росія й досі підтримує свій імідж імперії і намагається будь-якими методами втримати ті території, що стали російськими в результаті експансії (у тому числі й Україну), ця тема залишається актуальною для всіх пострадянських республік. Імперії, на думку Тараса Гунчака, тяжко розпрощатися зі своїм минулим.

Отримано в дар

94(477)"1921/1939
Т446

1933: "І чого ви ще живі?" / упоряд. Тетяна Боряк. - Київ : Кліо, 2016. - 720 с. - ISBN 978-617-7023-47-9 : 160,00

     Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноусталеною є думка про конфіскацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель. Упорядник на прикладі свідчень, зібраних у різних країнах і роках, наводить читачеві картину тотального охоплення України вилученням будь-чого, що могло бути використане в їжу: від картоплі і кваснини до жмені квасолі й сушки. Подано аналіз політики радянської влади напередодні та під час Голодомору з точки зору підготовки до конфіскації їжі, іншими словами - позбавлення українського села засобів існування. Оскільки документами є усна історія, то проаналізовано цей вид історичного джерела - загалом та зокрема щодо Голодомору.
     Для науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.

Отримано в дар

94(477)"1921/1939":341.485
Л247

Лапчинська Ніна Василівна

33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид / Н. В. Лапчинська ; авт. тексту Н. В. Липчинська. - Дрогобич : Коло, 2018. - 88 с. : фото. - (Меморіал жертв Голодомору). - Авт. зазнач. в кінці книги. - ISBN 978-617-642-391-1 : 70,00

     Науково-популярне видання, адресоване вчителям, студентам, краєзнавцям і усім, хто хоче дізнатися про передумови й політико-організаційні механізми вчинення у 1932-1933 роках злочину геноциду української нації .

Отримано в дар

94(477)"1921/1939"
Ш947

Штучні голоди в Україні XX століття : матеріали Міжнар. конф. (Київ, 16 трав. 2018 р.) / відп. секр. конф. І. В. Якубовський ; КНУ ім. Тараса Шевченка. - Київ : Коло, 2018. - 368 с. - 100,00

     У збірці матеріалів Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні XX століття" розкриваються передумови та причини Голодомору 1932-1933 років, механізми його творення та наслідки. Розглядаються регіональні особливості Голодомору-геноциду за матеріалами обласних архівів та свідченнями очевидців Голодомору. Частина статей учасників міжнародної конференції присвячені також висвітленню штучних голодів в Україні у XX столітті: 1921-1923, 1946-1947 років.
     Авторами матеріалів є науковці, дослідники та громадяни, які зацікавленні у встановленні історичної правди про Голодомор.
     Відповідальний секретар конференції: к.арх. Якубовський І. В.

Отримано в дар

821.161.2'06-1
Б484

Бережко-Камінська Юлія Миколаївна

Сад (зриме і незриме) / Ю. Бережко-Камінська. - Київ : Самміт-Книга, 2017. - 96 с. : портр. - ISBN 978-617-7504-07-7 : 35,00

     У кожного з нас є свій Сад — сокровенний куточок душі, куди вертаєшся з усіх доріг, де Ти і Садівник, і Дерево, і його Плід. Посадити сад потрібно не лише на землі, а й у своєму внутрішньому світі, щоб було що вирощувати, що нести у собі, з чим зустріти час урожаю. "Сад (зриме і незриме)" — не саме такий сад. Він молодий, певною мірою незахищений як перед негодою, так і недоброю людською рукою, але в кожному його пагоні і корені — потужне бажання рости, жити і родити, вбирати в себе сонце і дощі, аби щедро обдарувати кожного, хто прийшов у цей сад невипадково.
     Це п'ята книжка молодого поета, члена Національної спілки письменників України Юлії Бережко-Камінської.

Отримано в дар

316.346.2:305(477)(075.8)
Т819

Тукаленко Інна Анатоліївна

Гендерні політики : навч. посіб. / І. А. Тукаленко. - Київ : Київський університет, 2018. - 200 с. - 31,44

     Визначено, як співвідносяться поняття "стать" і "гендер", "гендерні політики" і "гендерна політика", "фемінність" і "маскулінність", "гендерна роль" і "гендерна ідентифікація", "гендерні стереотипи" і "гендерна стратифікація", "приватна" та "суспільна" сфери тощо, як вони позначаються на суспільно-політичних процесах. Розглянуто соціопсихологічні механізми формування гендерної ідентичності, а також політико-правові шляхи регулювання гендерних відносин та інші складові гендерної теорії.
     Для студентів напряму політології, а також студентів і науковців різних галузей знань.

Отримано в дар

346.7(075.8)
Х56

Хлібороб Наталія Євгенівна

Публічне адміністрування у сфері господарювання : навч. посіб. [для студ. юрид. фак-тів, які здобуваять освіт.-кваліф. рівень "Магістр" за напрямом підгот. "Правознавство"] / Н. Є. Хлібороб, А. М. Школик. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. - 388 с. - ISBN 978-617-10-0407-8 : 85,00

     Навчальне видання спрямоване на отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань для забезпечення прав, свобод та інтересів суб'єктів правовідносин у сфері адміністрування господарської діяльності. Особливу увагу приділено проблематиці здійснення публічного адміністрування у сфері господарювання у контексті співробітництва України з Європейським Союзом. Зосереджено увагу на інноваційних видах здійснення публічного адміністрування у сфері господарювання, зокрема публічно-приватного партнерства.
     Для студентів юридичних факультетів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр" за напрямом підготовки "Правознавство". Видання також стане цікавим для студентів юридичних факультетів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство", а також викладачів вищих навчальних закладів юридичної спрямованості, науковців, юристів та правозахисників.

Отримано в дар

343(477)(075.8)
Ф89

Фріс Павло Львович

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / П. Л. Фріс. - Вид. 3-тє, допов. і перероб. - Одеса : Фенікс, 2018. - 394 с. - ISBN 978-966-928-242-2 : 130,00

     У підручнику, відповідно до програмових вимог, висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України. Розглянуто зміст та основні положення інститутів та норм Загальної частини кримінального права, висвітлені підходи до їх змісту видатних вчених ХІХ-ХХІ ст., проаналізовано історію нормативного регулювання цих інститутів та норм протягом цього історичного періоду. Нормативний матеріал подано станом на 1 січня 2018 року.

Отримано в дар

349.6(477)
Д183

Данилюк Леся Романівна

Правовий режим мисливських природних ресурсів в Україні : монографія / Л. Р. Данилюк. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017. - 176 с. - ISBN 978-966-640-441-4 : 80,00

     У монографії на основі всебічного аналізу загальнотеоретичних і спеціальних напрацювань правової науки України та зарубіжних держав, законодавства України, інших держав, міжнародних нормативно-правових актів, судової практики представлено комплексну характеристику правового режиму мисливських природних ресурсів в Україні. Визначено поняття мисливських природних ресурсів, виведено їх особливості як об'єктів екологічного права та виокремлено види. Запропоновано поняття правового режиму мисливських природних ресурсів, обгрунтовано його спеціальні ознаки. Сформульовано особливості використання мисливських природних ресурсів, виділено види їх використання. Удосконалено підходи до категоріального апарату екологічного права та положення в частині внесення змін і доповнень до законодавства у сфері мисливського господарства та полювання.
     Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних закладів, юристів-практиків, фахівців у сфері охорони і використання природних ресурсів.

Отримано в дар

342.9
А21

Administrative law and administrative-procedural law: origins, achievements and prospects of development = [Адміністративне та адміністративно-процесуальне право: походження, досягнення та перспективи розвитку] : collective monograph. - Zaporizhzhia : Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2018. - 152 p. - На зворот. стор. тит. с. м. в.: Riga. - ISBN 978-9934-571-54-1 : 180,00


Отримано в дар

378.4(477.52)(091)
С897

Сумський державний університет: історія та сучасність : 70 років на освітянській та науковій ниві; 25 років у статусі класичного / М. М. Антиков, К. В. Безсмертна, В. В. Бібик [та ін.]. - Вид. 3-тє, перероб. - Суми : Сумський держ. ун-т, 2018. - 272 с. : іл. - ISBN 978-966-657-728-6 : 150,00

     У книзі розглянуто етапи становлення, розвитку та сьогодення Сумського державного університету. Аналізуються процеси розбудови та діяльності всіх структурних підрозділів закладу. Видання розраховане на викладачів, студентську молодь та широке коло читачів.

Отримано в дар

346:334.7(477)(066):061.1ЄС
К688

Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства : зб. наук. праць за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 жовтня 2018 р., м. Івано-Франківськ / редкол.: В. В. Луць, О. Д. Крупчан, В. А. Васильєва. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2018. - 199 с. - 80,00

     У збірник включені тези наукових доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції організованої Лабораторією проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України спільно з навчально-науковим юридичним інститутам ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" та проведеною у м. Івано-Франківську 5-6 жовтня 2018 р. У тезах доповідей висвітлюються результати наукових досліджень порівняльно-правової характеристики корпоративного права України та інших європейських країн, а також проблемні аспекти адаптації законодавства України до європейського права.
     Для студентів, слухачів, курсантів юридичних факультетів, науковців, практичних працівників та всіх зацікавлених осіб.

Отримано в дар

349.6(477)
К552

Кобецька Надія Романівна

Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики : монографія / Н. Р. Кобецька. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2016. - 272 с. - ISBN 978-966-640-424-7 : 70,00

     Монографія присвячена дослідженню дозвільного та договірного режиму використання природних ресурсів на основі аналізу засадничих теоретичних положень еколого-правової теорії, критичного осмислення і переломлення через призму особливостей природоресурсних відносин цивільно-правової та господарського-правової теорії договірного права, адміністративно-правових досліджень дозвільної системи і дозвільних процедур, тлумачення приписів нормативно-правових актів екологічного, природоресурсного, цивільного, господарського, адміністративного законодавства, узагальнення практики застосування відповідних норм. Визначено характеристики інституту природокористування, новітні зміни його законодавчого регулювання, особливості еколого-правового режиму господарського використання природних ресурсів. Подано аналіз дозвільної системи у відносинах використання природних ресурсів, її особливостей, правової природи, системи, спільних структурних елементів і характеристик природоресурсних дозволів, суті та етапів дозвільної процедури. Особливу увагу приділено аналізу правового режиму, специфіці та детальній характеристиці договірних форм регулювання використання природних ресурсів. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання використання природних ресурсів в Україні.
     Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних закладів, юристів-практиків, фахівців у сфері охорони і використання природних ресурсів.

Отримано в дар

536.2.022
П12

Павленко Анатолій Михайлович

Теоретичні основи формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах : монографія / А. М. Павленко, А. О. Чейлитко. - Запоріжжя : ЗДІА, 2018. - 296 с. - ISBN 978-617-7120-16-1 : 100,00

     Монографія присвячена комплексному вирішенню проблем формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах з метою створення нових та покращенню вже існуючих пористих теплоізоляційних матеріалів та елементів теплового захисту. Видання має стати у пригоді працівникам підприємств, що займаються виготовленням елементів теплового захисту, а також, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів.

Отримано в дар

342.922:340.131
П769

Припутень Дмитро Сергійович

Теорія примусу у службовому праві : монографія / Д. С. Припутень. - Херсон : Гельветика, 2018. - 426 с. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-916-745-3 : 200,00

     Монографія присвячена комплексному дослідженню історико-теоретичних та праксеологічних проблем реалізації примусу у службовому праві України. У роботі у логічній послідовності висвітлюються базові положення службового права як сфери об'єктивізації примусу, обгрунтовано поняття, інтегративні ознаки примусу у службовому праві як різновиду адміністративного примусу, зосереджено увагу на класифікаційному розподілі його заходів, подається системний та грунтовний аналіз ресурсу кожного з них, обгрунтовані пропозиції і рекомендації, спрямовані на вдосконалення правового регулювання та практики застосування примусу у службовому праві України.
     Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

Отримано в дар

539.217
Ф796

Формування пористих структур інтерметалідних каталізаторів : монографія / А. О. Чейлитко, К. В. Бєлоконь, О. А. Жеребцов [та ін.]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2018. - 208 с. : іл., портр. - ISBN 978-617-7120-18-5 : 100,00

     Монографія присвячена вивченню питання одержання інтерметалідних каталізаторів високим рівнем експлуатаційних характеристик на основі скелетного нікелевого каталізатору в процесах окислення оксиду вуглецю (ІІ) і вуглеводнів. У монографії на основі експериментальних методів встановлено функціональний зв'язок параметрів процесу утворення пористої структури інтерметалідін від технологічних параметрів обробки, що дало можливість розробити розрахункову модель протезування пористих структур каталізаторів. Досліджено вплив комплексних показників пористої структури на електрону складову ефективного коефіцієнта теплопровідності пористих матеріалів, що дало можливість обгрунтувати вплив на процеси каталітичної активності.
     Монографія буде корисною для фахівців з матеріалознавства, теплофізики та охорони навколишнього середовища, а також фахівців, які на науковому та практичному рівні вирішують питання впровадження нових матеріалів на промислових підприємствах.

Отримано в дар

930.2:323.27:001.8
Т895

Турченко Федір Григорович

Українська революція 1917-1921 рр. (Погляд із Запоріжжя) : монографія / Ф. Г. Турченко. - Запоріжжя : СТАТУС, 2018. - 188 с. - (Історія рідного краю). - ISBN 978-617-7759-04-0 : 210,00

     У монографії розкривається складний процес наукового переосмислення подій 1917-1921 рр., які радянська історіографія характеризувала як Велика Жовтнева соціалістична революція та громадянська війна в Україні, і розкриваються обставини утвердження в науковій думці погляду на цей історичний процес як на Українську революцію. Аналізується історична література з цієї проблеми, зокрема наукові публікації дослідників історичного факультету Запорізького національного університету, навчальні посібники й підручники з історії України для загальноосвітніх шкіл. Розкривається зміст дискусії стосовно концепції Української революції, яка ведеться серед істориків. Розглядаються обставини виникнення Української Центральної Ради, діяльності її провідних діячів. Дискутуються питання політичного й соціально-економічного змісту революційних подій, ставиться під сумнів думка, згідно з якою політичні горизонти Української революції обмежувалися автономією України у складі перебудованої на федеративних засадах Російської держави, а її соціальні перспективи збігалися з більшовицькою програмою соціалістичних перетворень.
     Монографія рекомендована науковцям, викладачам вишів, а також усім, хто цікавиться вітчизняною історією.

Отримано в дар

343.132(477)
С918

Сущенко Володимир Миколайович

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням: поняття, зміст, планування та організація : монографія / В. М. Сущенко. - Харків : Право, 2018. - 224 с. : портр. - ISBN 978-966-937-507-0 : 200,00

     У монографії відображений авторський аналіз існуючих у науці і практиці кримінального процесу підходів до розуміння сутності процесуального керівництва, принципів та повноважень прокурора - процесуального керівника досудовим розслідуванням злочинів. Одночасно сформульовані доктринальні положення щодо поняття, принципів і технології планування та організації слідчої діяльності, а також перспектив розвитку теорії управління досудовим розслідуванням, виокремлені особливості цих форм діяльності у розслідуванні розкрадання майна, вчиненого посадовими особами у великих та особливо великих розмірах. У роботі поєднані результати досліджень автора, що проводилися наприкінці XX - на початку XXI ст.
     Може бути корисною для юристів - науковців і практиків, а також для студентів юридичних закладів вищої освіти.

Отримано в дар

94(477-22)"19"
Н622

Нікілєв Олександр Федорович

Українське село часів пізнього сталінізму та хрущовської "відлиги" : монографія / О. Ф. Нікілєв. - Дніпро : Ліра, 2018. - 352 с. : іл. - До 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918-2018). - ISBN 978-966-981-129-5 : 210,00

     У монографії висвітлюється процес організаційно-виробничих, господарських та соціально-структурних трансформацій, що відбувалися в українському селі періоду пізнього сталінізму та хрущовської «відлиги». На основі оригінальних вітчизняних та закордонних джерел, більшість з яких вперше введені до обігу, широкого кола усних свідчень учасників та сучасників подій проаналізовано тогочасну економічну і соціально-побутову ситуацію на селі, особливості його повсякденного буття, стану соціально-культурної і духовної сфери, умов праці колгоспників різного віку і статі, роль і місце колгоспів республіки в системі відносин з державою, заходи партійно-державних та сільськогосподарських органів по підвищенню продуктивності виробничої сфери села та їх результати.

Отримано в дар

811.161.2'374
У455

Українська лексикографія в загальнослов'янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник : [матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. пам'яті Л.Г. Скрипник, (м. Київ, Ін-т укр. мови, 12-13 травня 2011 р.)] / редкол.: С. Я. Єрмоленко , П. Ю. Гриценко, К. Г. Городенська [та ін.] ; відп. ред. І.С. Гнатюк. - Київ : Дмитро Бураго, 2011. - 560 с. : портр. - ("Не все сплива рікою часу..."). - 80,00

     У доповідях висвітлено питання історичної й описової лексикології та лексикографії, сучасної фразеології, діалектології та фразеографїї, окреслено головні напрями подальшого розвитку словникарства. Наголошено на доцільності укладання нового багатотомного тлумачного академічного словника української мови в інституті української мови НАН України; підготування корпусу новітньої електронної лексичної картотеки: посилення лексикологічних досліджень з метою вивчення динамічних процесів у галузі семантики, зокрема в культурологічному та функціональному аспектах; здійснення комплексного перегляду жанрової різноманітності української лексикографії на тлі слов'янської лексикографії; створення етимологічного словника фразеологізмів та ін.
     Підтримано ідею суцільного лексикологічного вивчення текстів, системної і систематичної лексикографічної критики, зокрема в започаткованій рубриці "Читаючи словник" у друкованому органі Інституту української мови НАН України "Українська мова".

Отримано в дар

811.161.2'367
Б14

Баган Мирослава Петрівна

Категорія заперечення в українській мові: функціонально-семантичні та етнолінгвістичні вияви : монографія / М. П. Баган. - Київ : Дмитро Бураго, 2012. - 376 с. - ISBN 978-966-489-117-9 : 100,00

     У монографії комплексно досліджено категорію заперечення в українській мові. Установлено типологію засобів вербалізації заперечення, визначено їхню прагматику та специфіку вживання. Проаналізовано роль та межі використання заперечної стратегії в українськомовній інтерпретації світу, з'ясовано психологічні та комунікативно-прагматичні передумови вибору заперечних одиниць в українському фольклорі.
     Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей.

Отримано в дар

378.091.313:37.014
П338

Пірус Володимир Олегович

Теоретико-прикладні аспекти управління інноваційним розвитком в умовах закладів вищої освіти / В. О. Пірус ; заг. ред.: Б. М. Андрушків, О.І. Павликівська ; наук. консультант В. М. Нижник. - Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. - 330 с. : портр. - ISBN 978-617-7331-63-5 : 188,00

     У книзі розглянуто теоретико-прикладні аспекти управління інноваційним розвитком в умовах закладів вищої освіти. Вирішено питання методико-прикладних засад щодо формування економічного механізму інноваційної діяльності, дослідження сучасного стану інноваційної діяльності та оцінювання розвитку закладів вищої освіти. Запропоновано авторське визначення понять "стратегія інноваційної діяльності освітніх закладів", "управління стратегією інноваційної діяльності вищого навчального закладу". Автором доповнено класифікацію стратегій інноваційної діяльності вищого навчального закладу, удосконалено механізм та систему управління стратегією інноваційної діяльності вищого навчального закладу, науково-методичні положення щодо розвитку стратегії інноваційної діяльності вищого навчальною закладу. Значну увагу приділено дослідженню ролі економічного механізму, систематизовано класифікацію факторів впливу на розвиток економічного механізму, доповнено економічний механізм інноваційної діяльності вищого навчального закладу. Автором під час дослідження проведено комплексну оцінку ефективності інноваційної діяльності вищого навчального закладу та обгрунтовано необхідність впровадження удосконаленого наукового підходу до розвитку економічною механізму на підставі комплексної оцінки. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки синергетичного ефекту за результатами використання стратегії розвитку інноваційної діяльності вищого навчального закладу, що дозволило визначити сукупний ефект від впровадження економічних механізмів у цій сфері та обраної стратегії, розробити заходи налагодження діяльності.
     Книга розрахована для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, здобувачів, викладачів ВНЗ, керівників та працівників освітніх структур органів державної влади та місцевого самоврядування.
     Художнє оформлення та дизайн Кирич І. М.

Отримано в дар

378(063)
П24

Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (21 берез. 2019 р., м. Запоріжжя) / відп. за вип. О. В. Іщук. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 112 с. - 65,00

     У збірнику представлені матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку", які презентують проблеми підготовки викладачів вищої школи в умовах реформ суспільства, становлення й розвитку особистості фахівця, забезпечення процесу підготовки викладача вищої школи, його професіоналізму й майстерності педагогічної діяльності.
     Конференція проводиться за ініціативою Запорізького національного університету з метою обговорення досвіду та тенденцій розвитку педагогіки вищої школи в умовах сучасного українського суспільства.

Отримано в дар

271.2(477-25)"1786/1929"
К385

Кізлова Антоніна Анатоліївна

Усамітнення в натовпі: соціальні взаємодії братії при шанованих святинях Києво-Печерської Успенської лаври (1786 р. - перші десятиліття ХХ ст.) = Kizlova Antonina. Seclusion in the crowd: Social Interactions of Brethren Related to Sacred Objects of Kyiv Dormition Caves Lavra (1786 - the 1st decades of the 20th Cent.): monograph : монографія / А. А. Кізлова. - Київ : Гранмна, 2019. - 560 с. - ISBN 978-966-2726-80-0 : 250,00

     Києво-Печерська Успенська лавра — унікальна за кількістю та різноманітністю святинь обитель, духовне осердя святого Києва. Це місце, котре приваблювало не лише прочан з усіх куточків православного світу і всіх прошарків суспільства, а й туристів або місіонерів різних віросповідань, шукачів замовника для своїх товарів чи послуг, а також зловмисників: від дрібних злодіїв до святотатців. Монографію присвячено множині контекстів, у яких лаврські керівні й рядові насельники кінця XVIII — перших десятиліть XX ст. взаємодіяли між собою та зі сторонніми щодо шанованих святинь (чудотворних ікон, мощей і їх часточок, гробниць, речей, котрі належали святим, нетлінного тіла неканонізованого святителя).
     Монографію розраховано на фахівців із різних наукових дисциплін, передусім історії; краєзнавців-аматорів, а також на всіх, хто цікавиться історією православної церкви та історією соціальних комунікацій у кінці XVIII — перших десятиліттях XX ст.

Отримано в дар

94(477)"1917/1921
М136

Мазлах Сергій Михайлович

До хвилі. (Що діється на Вкраїні і з Україною?) / С. М. Мазлах, В. М. Шахрай ; наук. ред. А. Здоров ; [вступ. ст. та комент. А. Здоров, А. Клименко ; імен. та геогр. покажч. М. Гриценко]. - Одеса : Астропринт, 2019. - 296 с. : іл. - Друк. за вид. 1919 р. - До 100-річчя української революції 1917-1921 рр. - ISBN 978-966-927-459-5 : 150,00

     Знаменитий памфлет двох засновників "українського націонал-комунізму" вперше вийшов на початку 1919 р. в Саратові. Не дарма його називають ще "українським комуністичним маніфестом". За викриття шовіністичних тенденцій в РКП(б) та вперше сформульоване гасло Української Комуністичної партії обох авторів в березні 1919 р. було виключено із партії більшовиків. Василь Шахрай був убитий наприкінці того ж року російськими білогвардійцями, а книга «До хвилі» була заборонена аж до розпаду СРСР. В 1967 р. книга була перевидана в Нью-Йорку, а в 1970 перекладена англійською. В самій Україні книга виходить уперше. В додатках вмішено документи про авторів із архівів Києва та Москви.

Отримано в дар

101:17(=112.2)
Н703

Ніцше Фридрих

Ранкова зоря. Думки про моральні пересуди = Nietzsche Friedrich. Morgenrote. Gedanken uber die moralischen vorurteile / Ф. Ніцше ; пер з нім. - Київ : Темпора, 2018. - 800 с. - Кн. в суперобкл., з ляссе. - ISBN 978-617-569-382-7 : 280,00

     У творчому спадку Фридриха Ніцше "Ранкова зоря" - друга з трьох праць, що вирізняють середній ("позитивістський") період філософування німецького мислителя. Посідаючи позицію між "Людським, надто людським" і "Веселою наукою", вона знаменує початок майбутнього проекту "переоцінки всіх цінностей". Текст складається з п'яти частин, які містять 575 афоризмів різної довжини й тематики. Ніцше визначає мораль як звичаєвий спосіб учинку й оцінювання. Порушено питання про передсуди, вільнодумство, проблеми істини та знання. Проведено підготовчу роботу з подальшого вивчення моралі та релігії, що розвиватиметься в полемічному трактаті "До генеалогії моралі" та критичній розвідці "Антихрист". В "Ранковій зорі" філософія Ніцше розглядається як експериментальна візія існування й випробування різноманітних перспектив самореалізації людини. Видання супроводжується історико-філософською передмовою й дослідницько-термінологічним коментарем. Українською твір перекладено вперше.

Отримано в дар

623.4(470)(088.24)
З-417

Зброя : придбання, зберігання, використання : зб. нормат. актів / уклад. : А.С. Мацко, І.В. Бойко. - Київ : Юрінком Інтер, 1998. - 304 с. - ISBN 966-7302-25-3 : 11.00; 11.20; 12.00

     Збірка містить нормативні акти: з організаційно-правових основ діяльності дозвільної системи України; щодо порядку виготовлення, придбання, обліку, зберігання, перевезення і користування зброєю та відповідальності за порушення законодавства про зброю; акти щодо медичного обстеження осіб, які бажають володіти зброєю або вже володіють нею, порядку та умов проведення мисливства в Україні тощо. Видання стане у пригоді всім, хто володіє зброєю в Україні.

Отримано в дар

821.131.11-93(031):597
Д52

Динозавры : много мил. лет динозавры были хозяевами нашей планеты : для ст. дошк. и мл. шк. возраста / пер. с итал. ; идея: Элизабетт Дами, Анна Казалис, Адриана Сирена, Франческа Грацциани ; авт. рус. текста , векторины Марина Собе-Панек. - Москва : Планета детства, 1999. - 48 с. : ил. - (Энциклопедия для самых маленьких). - ISBN 5-237-04229-5 : 13,00


Отримано в дар

262(477)
Д363

Деркач Татьяна

Московский патриархат в Украине: анатомия предательства / Т. Деркач. - Киев : [б .и.], 2018. - 224 с. : ил. - ISBN 978-966-4721-98-8 : 90,00


     История украинского церковного разделения очень драматична. И не последнюю точку, к сожалению, в нем поставила российская агрессия против Украины. Аннексия Крыма, война в Донбассе - украинские церкви разделились в своей поддержке сторон конфликта. Киевский патриархат без всяких сомнений стал на сторону Украины. Но Московский патриархат в Украине, который по иронии судьбы называется "Украинская православная церковь", занял позицию "и вашим, и нашим", на оккупированных территориях поддерживая именно оккупантов.
     Предательство Украины со стороны Московского патриархата это уже, к сожалению, наша история. Автор этой книги, известный религиозный публицист, блогер, соучредитель ОО "Центр религиозной безопасности" Татьяна Деркач в течение долгого времени тщательно собирала публичные доказательства причастности священников и епископов УПЦ МП к поддержке аннексии Крыма и военного восстания в Донбассе. Эта книга основана на цикле статей-расследований, опубликованных на интернет-сайте "Петр и Мазепа", с добавлением новых разделов, которые публикуются впервые.

Отримано в дар

811.161.2'374.822
Н63

Ніковський Андрій Васильович

Українсько-російський словник / А. В. Ніковський. - Репринт з видання 1926 р. - Київ : Дмитро Бураго, 2018. - ХІІ, 864 с. - (Словникова спадщина України). - ISBN 978-617-7349-94-4 : 800,00


     "Українсько-російський словник" Андрія Ніковського належить до знакових лексикографічних праць золотого десятиліття українського національно-культурного відродження. У ньому відбито потужний розвиток української мови 20-х рр. XX ст., зростання її стильового різноманіття, активізацію словотвірних моделей. Реєстр цього лексикона перевищив відомий "Словарь української мови" за ред. Б. Грінченка на 10 тисяч слів.
     Словник є однією з перших у вітчизняній лексикографії праць власне перекладного типу. Втілені в ньому принципи добору до українських слів і фразеологізмів відповідників російською мовою стали етапними в розвитку українського словникарства.
     Для науковців, перекладачів, студентів, журналістів, працівників видавництв, усіх шанувальників українського слова.

Отримано в дар

811.161.2-26
С389

Синявський Олекса Наумович

Норми української літературної мови / О. Н. Синявський. - Репринт з видання 1931 р. - Київ : Дмитро Бураго, 2018. - ХХ, 368 с. - (Українська граматична класика). - ISBN 978-617-7621-17-0 : 400,00


     "Норми української літературної мови" видатного українського мовознавця Олекси Синявського (1887 - 1937) - це системний опис структури української мови нової доби, поданий у контексті орфоепічних і правописних норм відповідно до "Українського правопису" 1928 р. Великий мовний матеріал автор осмислив і прокоментував задля упорядкування, утвердження й розбудови українськомовного простору України. У книзі приваблюють широкий історичний контекст багатьох мовних елементів, пояснення рекомендованих для вживання нормативних форм, чітка аргументація кваліфікації мовних одиниць як бажаних чи недопустимих. Книга була підручником і порадником для багатьох поколінь і нині залишається цінним джерелом інформації для пізнання й освоєння великого материка української мови.

Отримано в дар

811.161.2'276.6'374
Д696

Дорошенко Микола

Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія / М. Дорошенко, М. О. Станіславський, В. М. Страшкевич ; до читача: Павло Гриценко, Віктор Брицин. - Репринт з видання 1930 р. - Київ : Дмитро Бураго, 2018. - XVI, 248 с. - (Словникова спадщина України). - ISBN 978-617-7349-61-6 : 300,00


     "Словник ділової мови" М. Дорошенка, М. Станіславського, В. Страшкевича постав з потреб формування українськомовного простору в діловому спілкуванні, яке до поч. 20-х рр. XX ст. залишалося російськомовним. Використана авторами широка емпірична база, глибокі знання законів будови української мови забезпечили високий рівень Словника, який привертає увагу багатьох дослідників ще й на поч. XXI ст.
     І Словник, і авторів знищила репресивна машина 30-х. З тавром «націоналістичного» Словник перебував під забороною майже до поч. 90-х рр.
     Сьогодні Словник може бути корисним як фахівцям-мовознавцям, так і шанувальникам української мови, оскільки в ньому збережено перлини словесної творчості, високий дух відповідальності за мову.
     Для науковців, митців українського слова, перекладачів, студентів, істориків науки.

Отримано в дар

811.161.2'374
С482

Словник української мови : у 3 т. Т. 3 : К - Н / ред.: С. Єфремов, А. Ніковський ; упоряд. С. Грінченко. - Репринт з видання 1927 р. - Київ : Дмитро Бураго, 2017. - 480 с. - (Словникова спадщина України). - ISBN 978-966-489-435-4(т.3). - 978-966-489-417-0 : 350,00


     "Словник української мови" за редакцією академіка Сергія Єфремова та Андрія Ніковського є однією з перлин українського словникарства. Він постав унаслідок доопрацювання й доповнення "Словаря української мови" за ред. Б. Грінченка. Словник повно відбив напрями розвитку й унормування української літературної мови у 20-30 роках XX ст.
     Словник, що майже століття перебував у забутті з тавром "націоналістичного", сьогодні може бути корисним широкому загалові шанувальників української мови, оскільки зберіг яскраві, іноді призабуті й маловідомі, скарби вітчизняної словесності.
     Для науковців, перекладачів, студентів, журналістів, істориків науки, працівників видавництв, усіх шанувальників українського слова.

Отримано в дар

811.161.2'374
С482

Словник української мови : у 3 т. Т. 1 : А - Ґ / ред.: С. Єфремов, А. Ніковський ; упоряд. С. Грінченко. - Репринт з видання 1927 р. - Київ : Дмитро Бураго, 2017. - 428 с. - (Словникова спадщина України). - ISBN 978-966-489-418-7(т.1). - 978-966-489-417-0 : 320,00


     "Словник української мови" за редакцією академіка Сергія Єфремова та Андрія Ніковського є однією з перлин українського словникарства. Він постав унаслідок доопрацювання й доповнення "Словаря української мови" за ред. Б. Грінченка. Словник повно відбив напрями розвитку й унормування української літературної мови у 20-30 роках XX ст.
     Словник, що майже століття перебував у забутті з тавром "націоналістичного", сьогодні може бути корисним широкому загалові шанувальників української мови, оскільки зберіг яскраві, іноді призабуті й маловідомі, скарби вітчизняної словесності.
     Для науковців, перекладачів, студентів, журналістів, істориків науки, працівників видавництв, усіх шанувальників українського слова.

Отримано в дар

811.161.2'374
С482

Словник української мови : у 3 т. Т. 2 : Д - Й / ред.: С. Єфремов, А. Ніковський ; упоряд. С. Грінченко. - Репринт з видання 1927 р. - Київ : Дмитро Бураго, 2017. - 440 с. - (Словникова спадщина України). - ISBN 978-966-489-424-8(т.2). - 978-966-489-417-0 : 330,00


     "Словник української мови" за редакцією академіка Сергія Єфремова та Андрія Ніковського є однією з перлин українського словникарства. Він постав унаслідок доопрацювання й доповнення "Словаря української мови" за ред. Б. Грінченка. Словник повно відбив напрями розвитку й унормування української літературної мови у 20-30 роках XX ст.
     Словник, що майже століття перебував у забутті з тавром "націоналістичного", сьогодні може бути корисним широкому загалові шанувальників української мови, оскільки зберіг яскраві, іноді призабуті й маловідомі, скарби вітчизняної словесності.
     Для науковців, перекладачів, студентів, журналістів, істориків науки, працівників видавництв, усіх шанувальників українського слова.

Отримано в дар

94(477.64)(036)
К55

Кобалія Дмитро Русланович

Cтежками Новицького : історичний путівник по Хортиці / Д. Р. Кобалія. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 180 с. : іл. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-75-9 : 292,70


     У цій праці ми спробуємо пройти тими ж стежками, якими ходив Яків Новицький. Він мав з Хортицею особисті відносини, віддавався острову без залишку і першим зумів відкрити книгу Хортиці та навчився читати її таємні письмена.
     Першорядну увагу ми приділимо пам'яткам Хортиці, починаючи від перших, знайдених Новицьким, й закінчуючи нещодавніми, відкритими лише кілька років тому. При нагоді розповімо про авторів знахідок і про те, як і коли вони зробили свої відкриття.
     Ця книга для тих, хто цікавиться історією Хортиці та Запорізького краю, хто, можливо, крізь її балки, камені та кургани, побачить у ній відображення усієї української історії.

Отримано в дар

94(477.64)"1917-19
Ч754

Чоп Володимир Миколайович

Махновські повстанці Північного Приазов'я (1918-1921 рр.) : монографія / В. М. Чоп, І. І. Лиман. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 436 с. : іл. - 130-й річниці з дня народження Н. Махна присвячується. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-71-1 : 317,55


     У монографії на основі унікальних архівних, музейних документів, спогадів старожилів, мемуарів учасників подій, фотодокументів приватних колекцій досліджується комплекс проблем, пов'язаних з визначенням місця Північного Приазов'я в історії махновського руху і місця махновського руху в історії Північного Приазов'я 1918-1921 рр. Книга розрахована на широке коло читачів, науковців, викладачів, студентів, школярів, усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Отримано в дар

821.161.2(477.64)'0
А724

Антологія творів письменників запорізьких літоб'єднань початку ХХІ сторіччя. Кн. 1 : Поезія / упоряд.: Олександр Медко, Ганна Лупинос. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 192 с. - До 80-річчя Запорізької обл. - ISBN 978-617-7433-68-1 : 156,08


     Перший том антології присвячений Поезії — і це не є випадковістю. Феномен Запорізької поетичної школи, як сформованого, але живого, рухливого явища, все частіше привертає увагу літературознавців, критиків та й широкого кола читачів.
     Головна особливість цього видання в тому, що воно вперше збирає під одною обкладинкою твори авторів, котрі представляють більшість літературних об'єднань Запорізького краю. Усвідомлення того, що без різноманіття та життєдайної енергії цих маленьких "літературних річечок і струмочків" не буває "річища української літератури", спонукало до укладання цієї антології.
     Слід також зазначити, що всі ці твори написані вже за часів Незалежної України — тобто дають уявлення про розвиток новітньої літератури Запорізького краю.
     Книга може бути використана як навчальний посібник з літератури рідного краю, а також як матеріал для наукових досліджень.

Отримано в дар

821.161.2(477.64)'0
А724

Антологія творів письменників запорізьких літоб'єднань початку ХХІ сторіччя. Кн. 2 : Проза / упоряд. : Олександр Медко, Ганна Лупинос. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 160 с. - До 80-річчя Запорізької обл. - ISBN 978-617-7433-67-4 : 138,41


     Другий том антології присвячений Прозі — і це вперше в літературній історії нашого краю, коли проза, відокремлена від поезії, зазвучала самостійно та самобутньо, і не як поодинокі випадки, а, так би мовити, масивом.
     Якщо існування Запорізької поетичної школи нині сприймається як доконаний факт, то характерні риси запорізької прозової традиції ще на шляху формування. Хоча вже зараз вимальовуються такі цікаві особливості, як метафоричність та ритмічність, а ще емоційність, що притягує, наче магніт, роблячи процес читання інтерактивним.
     Прозовому тому антології притаманні ті ж основні особливості, що і поетичному: під одною обкладинкою зібрано твори авторів, котрі представляють більшість запорізьких літературних об'єднань, і всі твори, які ввійшли до прозової частини антології, також написані вже за часів Незалежної України - тобто дають уявлення про розвиток новітньої літератури Запорізького краю.
     Книга розрахована на широке коло читачів, а також може бути використана як навчальний посібник з літератури рідного краю і як матеріал для наукових досліджень.

Отримано в дар

821.161.2(477.64)'0
К563

Коваль Лариса Анатоліївна

На прощальний танок запросив листопад : лірика / Л. А. Коваль. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 100 с. : портр. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-61-2 : 81,53


     У цій збірці, читачу, ти можеш відчути себе випадковим свідком сповіді авторки перед вічністю. Лірична героїня поезій шукає серед побутової суєтності щоденних буднів мелодії кохання. Саме ці мелодії, витвори снів і марень, дозволяють знайти свято, захист від рутини, бо поезія єдина дає право на цілковиту щирість, на розкриття таємниць стосунків чоловіка і жінки. Емоційний стан героїні передається у поєднанні весняних спогадів з передчуттям осінньої прозорості в "світлі фар, ліхтарів", у перекиданні мостів від сновидінь до реальності.
     Читачу, відкрий цю збірку і поринь у необмежений умовностями внутрішній світ людини, її настрої в складних життєвих обставинах.

Отримано в дар

821.161.2(477.64)'0
Б613

Білокопитов Микола Григорович

А Вічний Час непоспіхом тече... : вибрані твори (1978-2018) : [ліричні вірші, байки, гуморески, пародії, афоризми, прозові етюди та бувальщини] / М. Г. Білокопитов. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 280 с. : портр. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-62-9 : 207,05


     До книги вибраних творів увійшли ліричні вірші, байки, гуморески, пародії, афоризми, прозові етюди та бувальщини, написані у різні роки.
     Слід зауважити, що автор уперше подає свою лірику окремим розділом, до цього Миколу Білокопитова читачі знали як гумориста й сатирика, веселі, а нерідко й дошкульні твори якого друкувалися на шпальтах вітчизняних періодичних видань та за кордоном - Канаді, Австралії та ін. Крім того його гуморески, байки, фейлетони є в репертуарі багатьох артистів, а на окремі вірші композиторами створено кілька пісень.
     Дана збірка є своєрідним підсумком творчого життя поета і прозаїка за останні сорок років.

Отримано в дар

821.161.2(477.64)'0
Б879

Брацило Марина Анатоліївна

Я зроду тут живу ... : рання лірика, спогади сучасників / М. А. Брацило. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 248 с. : портр. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-63-6 : 180,36


     У книзі представлено найбільш ранній (1989-1999 рр.), не оприлюднений за життя поетеси, невідомий читачу поетичний доробок Марини Брацило, з яким вона прийшла в сучасну українську літературу.
     Біографічні нариси, публікації та спогади сучасників занурюють у витоки творчого становлення авторки, розкривають своєрідність її творчої палітри, підгрунтям якої є глибоке проникнення в етнокультурні традиції українського родоводу.

Отримано в дар

338.45:005.2(477)
Н735

Новицький Володимир Станіславович

Нова індустріалізація - реальний шанс для України : монографія / В. С. Новицький. - Київ : Аванпост-прим, 2019. - 80 с. : іл. - ISBN 978-617-502-127-9 : 80,00


     Запропоновано стратегію запуску і відродження вітчизняного промислового комплексу за новими інноваційними підходами. Вона базується на осмисленні пошуків, помилок і досягнень протягом усього періоду розвитку промисловості в незалежній державі та на досвіді передових промислових країн світу. Викладаються підсумки виконаного системного синтезу заходів, які доцільно реалізувати на основі проектного підходу та інноваційних принципів, а також нова система інтеграції промисловості з наукою і фінансами, що здатні у відносно короткий період задіяти наявні можливості і вивести промисловість України на шлях сталого інноваційного розвитку.
     Для спеціалістів і керівних працівників, які зайняті формуванням і реалізацією державної промислової політики України.

Отримано в дар

94(477)(016)"2017"
І-907

Історія України 2017 : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. слово Г. В. Боряк ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : Вініченко, 2018. - 640 с. - 80-річчю Національної історичної бібліотеки України присвячується. - ISBN 978-966-2622-32-4 : 400,00


Отримано в дар

94(477.64)"1917-19
Ч754

Чоп Володимир Миколайович

Нащадки запорожців: махновський рух у Північному Приазов'ї (1918-1921 рр.) : монографія / В. М. Чоп, І. І. Лиман. - Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2019. - 610 с. : іл. - 130-й річниці з дня народження Н. Махна та 100-й річниці створення Революційної Повстанської Армії України присвячується. - ISBN 978-966-197-615-2 : 350,00


     Махновський рух став унікальним явищем української та всесвітньої історії у рамках якого вперше на значній території Степової України, населеній трьома мільйонами мешканців, буде зроблена широкомасштабна спроба анархістського соціального експерименту. На теренах Північного Приазов'я та Запорожжя вперше у світовій історії виникли й проіснували тривалий час анархістська республіка й армія анархістів, була здійснена спроба впровадження анархо-махновського суспільного ладу, що витікав сутністю своїх традицій народовладдя з епохи Запорозької Січі. У середовищі Революційної Повстанської Армії України /махновців/ упродовж 1918-1921 рр. виник "український анархізм" - національна форма вчення, комплекс ідеології та політичної практики, заснований на синтезі ідей теоретичного анархізму та народного світогляду і традицій. У монографії на основі унікальних архівних, музейних документів, спогадів старожилів. мемуарів учасників подій, фотодокументів приватних колекцій досліджується комплекс проблем, пов'язаних із визначенням місця Північного Приазов'я в історії махновського руху і місця махновського руху в історії Північного Приазов'я 1918-1921 рр.
     В оформленні обкладинки використані плакати "Мистецького Барбакану" на Євромайдані (фото Ігоря Лимана, 10 лютого 2014 р.).

Отримано в дар

821.161.2(477.64)'0
Т351

Терлецький Валентин Миколайович

Дощ і місто : поезії / В. М. Терлецький. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 124 с. : портр. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-57-5 : 84,05


     "Дощ і місто" - поезії, написані Валентином Терлецьким під час мандрівок Україною та Європою у 2007-2012 рр. Це своєрідний поетичний щоденник-репортаж про нескінченну подорож життям, яке щомиті змінюється і набирає різних форм. Свої враження від мандрів поет висловив у філософських, пейзажних і ліричних замальовках "з натури", де урбаністичні ритми переплелися з пасторальними мотивами.
     "Бризки з Ріки Років" - вірші 2014-2017 рр. Філософські, ліричні, іронічні, де в чому зухвалі, рок-н-рольні роздуми над плином буття, батьківські послання маленькому сину, спогади-спалахи з минулого, римовані бризки з Ріки Років, яка безупинно тече вічністю.

Отримано в дар

821.161.2(477.64)'0
В548

Віхляєв Володимир Вікторович

Родовий портал : поезії / В. В. Віхляєв. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 112 с. : портр. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-59-9 : 82,49


     "Родовий портал" - перша суто поетична збірка молодого письменника Володимира Віхляєва. У дві попередні книжки - "Код Шевченка" та "Чорний пролісок" - увійшли вірші, літературознавчі дописи, публіцистика, тексти пісень.
     Поезії в цій збірці - здебільше твори громадянського звучання, спрямовані до читача, що прагне побудови незалежної демократичної України.

Отримано в дар

821.161.2(477.64)'0
С28

Северинюк Валентин Матвійович

Березовий сік : поезії : збірка / В. М. Северинюк. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 120 с. : портр. - ISBN 978-617-7433-55-1 : 63,63


     Збірка містить поезії різних років, у т. ч. деякі раніше опубліковані в літературних часописах та альманахам. Тексти наведені в редакції 2018 р.
     Тематика й сюжетні лінії віршів зумовлені громадянськими, морально-філософськими, лірико-романтичними поглядами та настроями автора. У їх основі — розуміння неминучості людських цінностей, вибору між добром і злом, честю й безчестям.
     Значна частина творів — це поезія кохання, несподіваних зустрічей, осіннього ліризму.

Отримано в дар

821.161.2(477.64)'06
Б919

Буряк Михайло Михайлович

Небо на двох : поезії / М. М. Буряк. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 112 с. : портр. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-58-2 : 87,65


     Третя книга відомого запорізького поета Михайла Буряка "Небо на двох" відкриває нам світ, що випромінюється "зі схованки" його серця, світ - викарбуваний "гострими, як леза, словами". У збірці представлена різноманітна лірика автора - інтимна, пісенна, прозова, гумористична. Це дозволить кожному читачеві вподобати твори за своїм смаком.

Отримано в дар

821.161.2(477.64)'06
О-568

Ольшанська Олена Олексіївна

Лінії на долоні : поезії / О. О. Ольшанська. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 112 с. : портр. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-56-8 : 83,93


     "Лінії на долоні" - це не посібник з хіромантії та не підручник для провидців-початківців. Це вірші про тяглість поколінь, про пошуки дому й любові - про лінії, що поєднують нас одне з одним і відбиваються на наших долонях.
     Складаючи свій родовід, авторка створює галерею яскравих жіночих і чоловічих образів, розповідає про часи Махновщини та Другої світової війни, проводить паралелі між минулим і сучасним, мандрує містами та країнами.
     До збірки "Лінії на долоні" входять також каліграми - вірші, записані у формі малюнка. Таке незвичайне творче рішення вирізняє книжки Олени Ольшанської серед видань інших авторів.
     Особливої теплоти та атмосферності збірці додають фотографії з родинного архіву поетеси.

Отримано в дар

821.161.2(477.64)'06
М423

Медко Олександр Олексійович

Про Природу : пері фюзіс / О. О. Медко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 112 с. : портр. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-70-4 : 82,25


     Четверта книга поета має назву "Про природу", традиційну для творів давньогрецьких мислителів, що у античні часи мала ще одне значення - "сходження, яке веде у не приховане, тобто у істину".
     Істина може бути прихованою, невідомою для людини, але у якийсь момент вона відкривається. Стародавні греки пов'язували істину з незабутнім, з тим, що не може і не повинно "канути у Лету". Якщо комусь із людей відкрилась істина, то вона стає надбанням всіх - відкритістю, таким знанням, без якого життя втрачає сенс.
     До книги ввійшли нові поезії автора і низка унікальних перекладів. Серед них - пам'ятник давньоєгипетської літератури, перша у світовій літературі екзистенційна сповідь "Розмова між людиною, втомленою життям, і Душею", а також твори Парменіда, Платона, Ксенофана, Плотіна. І безумовною окрасою поетичної збірки є новий переклад тексту з Святого письма "Екклезіаста".

Отримано в дар

821.161.2.0-93
Ш379

Шевчук Олена

І ведмедик прокинувся ... та казки про зірки і янголів / О. Шевчук. - Запоріжжя : Дике Поле, 2018. - 60 с. : іл. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-66-7 : 216,21


Отримано в дар

378.4(438)
U57

Lukaszewska Katarzyna

Uniwersytet w Dzialaniu. The university of Warsaw - the university in action = Варшавський університет - університет у дії / K. Lukaszewska, K. Bienko, A. Swatowska [et al.]. - Warszawa : Poligrafizna ADAM, 2018. - 108 p. - Текст пол. - 110,00


Отримано в дар

37.015.3:303.732.4
К182

Камишин Володимир Вікторович

Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості : монографія / В. В. Камишин, О. М. Рева. - Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. - 266 с. - ISBN 978-966-2633-98-6 : 162,00


     Монографія присвячена розв'язанню актуальних питань управління розвитком академічної обдарованості тих, хто навчається, з огляду на кваліметричні показники закономірностей прийняття рішень учасниками навчально-виховного процесу в умовах впливу ризику стохастичного і нестохастичного характеру.
     Обгрунтовано методологію та досліджено закономірності вияву основних навчальних домінант як головних чинників мотивації на досягнення успіху / запобігання невдач, а також рівнів домагань як основних системоутворювальних чинників тих, хто навчається, що найкращим чином характеризують адекватність їх самооцінки. Запропоновано низку субмоделей здійснення кваліметрії в процесі розвитку академічної обдарованості старшокласників та оцінено їх ефективність.
     Монографія може бути корисною для науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, фахівців, які займаються управлінням освітньою діяльністю, а також може бути корисною для методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів.

Отримано в дар

37.091.212.3-053.6(075.8)
Б442

Бєльська Наталія Анатоліївна

Типологія та методи виявлення інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності : метод. посіб. / Н. А. Бєльська. - Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. - 128 с. - ISBN 978-966-2633-92-4 : 104,00


     Посібник присвячено проблемі вивчення типів і видів обдарованості старшокласників. У праці представлено авторську версію типології обдарованості, яка охоплює такі типи обдарованості: академічну, інтелектуальну, творчу, естетичну, практичну та технічну, соціально-комуникативну та лідерську, сенсомоторну. Також подано результати експериментальних досліджень кожного з указаних типів. Окремо розглянуто типи інтелектуальної обдарованості дітей - учасників конкурсу-захисту науково-дослідних і творчих робіт Малої академії наук України. Описано їхні когнітивно-поведінкові й особистісні характеристики. Посібник містить перелік і детальний опис психодігностичних методик (включаючи авторські модифікації), які рекомендовані для дослідження якості та рівня академічної, інтелектуальної та творчої обдарованостей.
     Посібник призначений для практичних та академічних психологів, студентів, аспірантів і викладачів факультетів психології.

Отримано в дар

37.015.311-056.45:004.891.3(075.8)
С912

Сухий Олексій Лукич

Проектування засобів діагностики обдарованості дітей та молоді в інформаційному середовищі : метод. посіб. / О. Л. Сухий, Т. А. Юрченко, В. М. Шульга. - Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. - 152 с. - ISBN 978-617-7734-00-9 : 134,00


     Методичний посібник висвітлює аспекти адаптації будь-яких діагностичних алгоритмів від паперового рівня до рівня онлайн-ресурсу, ставить задачі формалізації та програмування відповідних тестів із різним рівнем залучення програмістів. У праці викладено авторський підхід до процесу розробки і створення універсальної системи для побудови як діагностичних форм, так і математично-статистичного апарату обчислення. Авторами розроблено загальну структуру онлайн-ресурсу, що поєднує в собі опрацьовані в інституті обдарованої дитини НАПН України діагностичні тести та передбачає збереження всіх даних тестування.
     Посібник стане у нагоді психолого-педагогічному складу та керівникам установ освіти, спеціалістам органів управління освітою, науково-методичним працівникам і студентам відповідної спеціалізації.

Отримано в дар

159.928:37.015.311
П863

Бєльська Наталія Анатоліївна

Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих старшокласників : метод. посіб. / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, Н. І. Поліхун [та ін.]. - Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. - 142 с. - ISBN 978-966-2633-94-8 : 118,00


     У методичному посібнику представлено результати теоретико-емпіричного вивчення проблеми психологічної діагностики інтелектуально обдарований старшокласників. Обгрунтовано теоретико-методичні засади діагностики обдарованості старшокласників, схильних до дослідницької діяльності. Розкрито зміст і структуру психодіагностичного обстеження. Представлено результати експериментального дослідження особистісних особливостей інтелектуально обдарованих старшокласників.
     Методичний посібник адресовано науковим працівникам, аспірантам, викладачам психолого-педагогічних дисциплін, а також працівникам освітніх закладів, які працюють з обдарованими дітьми й учнівською молоддю.

Отримано в дар

37.091.313:159.928-053.6(075.8)
І-732

Гальченко Максим Сергійович

Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників : метод. посіб. / М. С. Гальченко, К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко [та ін.]. - Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. - 136 с. - ISBN 978-966-2633-97-9 : 104,00


     У методичному посібнику представлено аналіз вітчизняного та світового досвіду щодо психолого-педагогічної підтримки обдарованих учнів старших класів. Авторами розроблено й описано теоретичні психологічну та педагогічну моделі, що забезпечує мультидисциплінарний підхід до вивчення проблеми соціалізації обдарованої особистості.
     Запропоновані інтерактивні засоби в роботі вчителя для підвищення ефективності соціалізації обдарованих учнів. Розроблено серію практичних занять щодо підвищення соціально-комунікативної компетентності вчителя. Представлено практичний досвід використання проектної діяльності педагогів із застосуванням Інтернет-технологій.
     Посібник призначений для науковців, педагогічних працівників, психологів, соціальних педагогів і студентів закладів вищої освіти.

Отримано в дар

159.928:37.015.311
П692

Тименко Володимир Петрович

Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості : монографія / В. П. Тименко, С. О. Довгий, М. Ю. Мельник [та ін.]. - Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. - 176 с. - ISBN 978-966-2633-96-2 : 162,00


     У монографії здійснено аналіз сутності обдарованості у вітчизняному та закордонному наукознавствах, виокремлено нові концепції взаємодії інтелекту і творчості. Обгрунтовано практичний інтелект з урахуванням праць Л. Виготського, Р. Штернберга та інших видатних психологів. Актуалізовано традиційні методи діагностики і показано значення проектної творчості учнівської молоді для виявлення практичного інтелекту. Сформульовано концептуальні засади діагностики практичного інтелекту учнів і студентів у контексті українського наукознавства.
     Монографія призначена для практичних психологів, педагогів закладів загальної, професійної, вищої та післядипломної освіти, коучів, менеджерів, підприємців - усіх, хто цікавиться рівнем розвитку власного практичного інтелекту.

Отримано в дар

316.6:37.035(075.8)
А662

Андросович Ксенія Анатоліївна

Профілактика деструктивної соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі : метод. реком. / К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко. - Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. - 40 с. - ISBN 978-966-2633-91-7 : 46,64


     У методичних рекомендаціях авторами досліджено позитивні та негативні чинники впливу Інтернету на соціалізацію обдарованих учнів; розкрито моделі поведінки користувачів мережі Інтернет та обгрунтовано теоретичну модель профілактики деструктивних проявів Інтернет-соціалізації обдарованих учнів.
     Розкрито поняття "безпечна поведінка обдарованих старшокласників у мережі Інтернет", яке охоплює пізнавальний, вчинковий і мотиваційний рефлексивний компоненти. Автори зазначають, що процес формування у школярів безпечної поведінки в Інтернет-мережі відбувається під впливом різноманітних факторів на індивідуальному, сімейному, суспільному рівнях, рівні найближчого оточення (рівень однолітків, рівень освітньої установи).
    Запропоновано систему соціально-педагогічних умов, що забезпечує профілактику безпечної соціалізації обдарованої молоді в Інтернет-середовищі.
    Методичні рекомендації призначено для науковців, педагогів, практичних психологів освітніх установ, соціальних служб, студентів закладів вищої освіти.

Отримано в дар

37-056.2/.3(075.8)
П784

Програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" : для студ. : галузь знань 01 Освіта/Педагогіка : спец. та освітній рівень визначається закл. вищ. освіти та слухачів системи післядипломної пед. освіти / розроб. М.А. Порошенко. - Київ : Україна, 2019. - 60 с. - ISBN 978-966-137-115-5 : 46,00


     Програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" розроблена для студентів закладів вищої педагогічної освіти та слухачів системи післядипломної педагогічної освіти з метою створення умов для подальшого розвитку інклюзивної освіти на основі оволодіння педагогами компетентностями щодо концептуальних засад інклюзивної освіти, міжнародного й національного законодавства з розвитку інклюзивної освіти, зарубіжного досвіду впровадження інклюзивної освіти, а також знаннями й уміннями щодо технологій організації освітнього процесу учнів з особливими освітніми потребами.


Отримано в дар

821.161.1-97
Б743

Богомил Иоанн

Грааль: посвящение в белое рыцарство. Предания катарских замков / И. Богомил ; отв. ред. Леонид Белов ; ред.: Глеб Небов, Иоанна Архаров, Эмма Голубева [и др.]. - Ужгород : Світ Софії, 2016. - 424 с. - ISBN 978-617-7222-72-8 : 250,00

     Что такое Святой Грааль? Где он сейчас? Как его обрести? В чем тайна рыцарства Круглого Стола, и возможны ли рыцари в наше время?
    Автор книги строит чудесный мост из старинных преданий в день сегодняшний. Лоэнгрин и Парсифаль, Тристан и Изольда, Амфортас и Ланселот, король Артур и Гавейн становятся нашими современниками и наставляют о том, как, живя на земле, безупречно следовать законам совершенной доброты.
     Блаженный Иоанн Богомил, наследник архетипической духовности древних богомилов и катаров, лежащей в основе Граалеады, щедро открывает сокровищницу Грааля для всех желающих обрести новые цели и пути. Блажен, кто преосенится рыцарским идеалом, приняв посвящение из рук белого старца!

Отримано в дар

94(100)(084.3)
К412

Кіндер Герман

Всесвітня історія: dtv-Atlas = Kinder Hermann, Hilgemann Werner. dtv-Atlas Weltgeschichte. Band 1, Band 2 / Г. Кіндер, В. Хільгеман ; пер. з нім. - Київ : Знання-Прес, 2001. - 632 с. : 249 с. кольор. іл. - (dtv-Atlas). - ISBN 966-7767-03-5(укр.) : 40.00

     "Всесвітня історія: dtv-Atlas" — це спроба розумно поєднати карти і хронологічний опис історичних подій, щоб візуально наблизити читача до історичної ситуації. Кожній карті, кожному малюнку атласу відповідає текст із детальним тлумаченням. Такий підхід дає змогу читачеві отримати швидку і грунтовну інформацію про історичні події. У підборі фактів автори намагалися бути неупередженими, прагнули викласти матеріал якомога об'єктивніше. Це дало змогу авторам розглянути також позаєвропейські теми та епохи.
    "Всесвітня історія: dtv-Atlas" — довідник з високою інформаційною місткістю, цінними додатковими засобами для вивчення всесвітньої історії. Українському читачеві буде цікаво познайомитися як з історичними фактами і подіями, наведеними у книзі, так і з оцінками цих подій авторами атласу.
     Розраховано на широке коло читачів. Особливо цінною книга буде для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, вчителів, викладачів історії, студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі історичних наук.

Отримано в дар

94(477):929:82-92"18/1920"
І-193

Іваницька Світлана Григорівна

Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець ХІХ ст. - 1920 рік) : монографія / С. Г. Іваницька ; [наук. ред. Ф.Г. Турченко]. - [Херсон : Гельветика], 2018. - 596 с. - ISBN 978-966-916-719-4 : 250,00

     У монографії досліджується публіцистичний доробок персоналістичного характеру, що належить перу Сергія Єфремова (1876-1939) - видатного українського критика, літературознавця, фундатора національної журналістики, громадсько-політичного діяча. На підставі «теорії поколінь», «соціології знання», концепцій колективної та істортної пам'яті проаналізовано сприйняття С. Єфремовим «людей 1840-х» (М. Костомаров, П. Куліш), «людей 1860-х» (П. Житецький М Лисенко К. Михальчук, Т. Рильський, О. Юркевич, М. Комаров, М. Симонов, С. Ніс та ін.) «людей 1870-х років» (О. Русов, І. Шраг), змальована роль С. Єфремова у творенні Шевченківського канону, участь у ювілейних та комеморативних практиках українського руху («свято Котляревського в Полтаві», ювілеї М. Лисевка І. Нечуя-Левицького, М. Шапткевича, І. Франка, складання меморіальних збірок на пошану Б. Грінченка и В. Доманицького). В межах біографічного дискурсу представлено місце В. Антоновича й О. Кониського в «життєвому світі» С. Єфремова, з'ясовано роль М. Драгоманова як «значущого Іншого». Розглянуто історико-біографічні й культурологічні аспекти публіцистики С. Єфремова в «Книгарі» (1917-1920 рр ). Видання призначене для науковців, освітян, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією України другої половини XIX - першої третини XX ст. у різноманітності персонального виміру.

Отримано в дар

94(477)(092)
Є924

Єфремов Сергій. Personalia : публіцистика 1899-1917 років [("Значущі Інші": статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка)]: в 2 т. Т. 2 / С. О. Єфремов ; [упоряд. Світлана Іваницька]. - [Херсон : Грінь Д.С.], 2016. - 488 с. - До 140-річчя з дня народження Сергія Єфремова. - ISBN 978-966-916-496-4 : 250.00

     У виданні представлені різножанрові публіцистичні тексти, що вийшли з-під пера видатного українського літературознавця й літературного критика Сергія Олександровича Єфремова (1876—1939), видруковані на шпальтах періодичних видань 1899 - 1917 рр. ("Рада", "Киевская газета", "Киевская мысль", "Киевская старина", "Літературно-науковий вістник", "Україна", "Основа", "Світло", "Украинская жизнь", "Русское богатство") та меморіальних збірок. В центрі уваги С. Єфремова довгий час перебували особи діячів "першого" та "другого" ряду культурного, громадського й політичного життя імперської доби. На сторінках книги читач зустрінеться з такими видатними постатями української культури, як В. Антонович, М. Вовчок, Б. Грінченко, М. Грушевський, В. Доманицький, М. Драгоманов, П. Житецький, М. Комаров, О. Кониський, М. Костомаров, М. Коцюбинський, П. Куліш та інші, всього 43 персоналії. Тексти, загальна кількість яких становить 167 публікацій (з них 22 у Додатках), друкуються мовою оригіналу. Видання призначене для науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться минулим у його різноманітному персональному вимірі.

Отримано в дар

352.07:332.14:342
Д70

Досвід об'єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти : [колективна монографія] / [наук. ред.: В.А. Устименко, І.В. Заблодська; ред.-упоряд. С.І. Гречана, А.Є. Санченко]. - Київ : [ВІСТКА], 2018. - 212 с. - [НАН України 100 років]. - ISBN 978-966-02-8352-7. - 978-617-7157-62-4 : 60,00

     У виданні висвітлено окремі аспекти проведення реформи децентралізації в Україні крізь призму досвіду Німеччини та інших держав-членів ЄС. Особливу увагу приділено специфіці процесів об'єднання громад у Луганській та Донецькій областях. Надано правову оцінку актам чинного законодавства України та ЄС, спрямованим на створення та розвиток об'єднаних територіальних громад. Розглянуто можливості впровадження принципів сталого розвитку у процеси децентралізації в східних регіонах України. Проведено теоретико-прикладний та емпіричний аналіз результатів фіскальної децентралізації, окреслено необхідність врахування світового досвіду та уникнення завищених очікувань від реалізації реформи. Виокремлено низку проблем, що стримують позитивну динаміку соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад України. Визначено можливі шляхи розв'язання таких проблем у сферах зайнятості й надання житлово-комунальних послуг. Запропоновано напрями подолання екологічних проблем об'єднаних територіальних громад та отримання додаткових фінансових ресурсів на їх сталий розвиток.
     Матеріали видання підготовлено за підсумками спільного українсько-німецького проекту «Досвід об'єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти», здійсненого Інститутом економіко-правових досліджень НАН України у партнерстві з Фондом імені Фрідріха Еберта.
     Для керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування, представників об'єднаних територіальних громад, науковців, викладачів, студентів економічних та правових спеціальностей вищих навчальних закладів.

Отримано в дар

94(477)"19"
В995

В'ятрович Володимир

Історія з грифом "Секретно". Українське ХХ століття / В. В'ятрович ; Центр досліджень визвольного руху. - Львів : Часопис, 2013. - 700 с. : іл., портр. - "Наш формат історії"- спільний проект мистецької агенції "Наш формат", Центру визвольного руху та вид-ва "Часопис" (Львів). - ISBN 978-966-2720-10-5 : 115,00

     Ця книга — зустріч із минулим. Тут — 66 історій, 74 роки і набагато більше людей та ситуацій, котрі дивляться на читача зі світлин та архівних документів. Разом вони складають образ українського XX століття: часу, коли світ по-справжньому відкрив для себе Україну та українців, століття, коли творилося обличчя України.
     Свого часу життя кожного з героїв опинилося під грифом "Секретно" стараннями, здавалося б, нездоланної спецслужби. Сьогодні історик Володимир В'ятрович, який на посаді директора Архіву Служби безпеки України розсекретив раніше таємні матеріали радянських «органів» від ЧК до КГБ, розповідає про минуле України 1918—1991 років.
     Тож на цих сторінках читач разом із героями та зрадниками, тими, хто вважав, що керує подіями, і тими, хто думав, що не має над ними влади, ще раз розіграє майже столітню шахову партію між українським визвольним рухом та творцями «тюрми народів». Описані в сухих звітах і відтворені сьогодні істориком хитрі спецопераци, смертоносні ходи, інформаційні війни та складні партії на кількох гравців — спроба знайти відповідь на питання: що творить нашу долю — воля людини чи обставини?

Отримано в дар

005.2:629.7
К91

Кунаєв А. Ю.

Оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства: теоретичні, методичні, прикладні аспекти : монографія / А. Ю. Кунаєв. - Запоріжжя : [ЗНТУ-ФОП Мокшанов В.В.], 2018. - 296 с. - ISBN 978-617-7520-39-8 : 100,00

     Монографія присвячена дослідженню сучасних систем оцінювання ефективності менеджменту авіабудівним підприємством в контексті розвитку теоретичних підходів, наукових методик, прикладних аспектів впровадження засобів та інструментів оцінки ефективності. До системи зведених показників ефективності введено змінні компетентності управлінського персоналу, соціальної відповідальності бізнесу, оцінка яких відображає якісні фактори та цільові орієнтири економічного зростання.
     Для науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, управлінців, економістів, студентів.

Отримано в дар

65.014.1:656.7:005.336.3
П12

Павелко Віталій Юрійович

Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості : монографія / В. Ю. Павелко. - Запоріжжя : Кругозір, 2014. - 320 с. : портр. - ISBN 978-966-2602-82-1 : 120,00

     У роботі систематизовано сучасні підходи до визначення сутності, змісту та видів ефективності управління; виявлено зміст і форми якості та критерії її оцінювання в системі управління підприємством сфери послуг. Проведено аналіз існуючих методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства сфери послуг, визначено роль та місце аеропорту в системі національного аеропортного господарства. Здійснено маркетингову оцінку рівня якості послуг аеропортового комплексу і проведено діагностика управління аеропортовим комплексом за критерієм ефективності.
     Запропоновано алгоритм розробки та впровадження системи менеджменту якості вітчизняного аеропортового комплексу і розроблено адаптивну методику моніторингу процесів системи менеджменту якості аеропортового комплексу. Автором обгрунтовано організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом.
     Для науковців. викладачів і студентів ВНЗ, керівників підприємств, спеціалістів із стратегічного планування та інвестиційного проектування різнопрофільних підприємств авіаційного транспорту.

Отримано в дар

821.161.2'06-94:908(477.64)
С917

Сушко Костянтин Іванович

Людина й Острів. Хортиця - над усе! / К. І. Сушко. - Київ : Український пріоритет, 2018. - 256 с. : іл., портр. - ISBN 978-617-7656-15-8 : 150,00

     Цьогоріч (2018 р.) виповнюється 175 років з дня перебування на Хортиці Т. Г. Шевченка, а також 60 літ з часу присвоєння острову першого статусу - пам'ятки природи місцевого значення. Присвячену цим датам збірку склали художньо-публіцистичні відступи-уривки із книжки "Я вибираю Хортицю", а також вибрані (2003-2017 рр.) статті, інтерв'ю й офіційні листи людини, яка вивченням і захистом заповідного острова займається уже більше чотирьох десятилітьє.
     Публікації подаються у хронологічній послідовності.

Отримано в дар

821.111(94)*
З-934

Зузак Маркус

Крадійка книжок = Zusar Markus. The book thief : роман / М. Зузак ; пер. с англ. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 416 с. : іл. - ISBN 978-617-12-0092-0(укр.). - 978-0-375-83100-3(англ.) : 70,00

     Болючі спогади своїх батьків-емігрантів про такі несумісні речі, як дитинство, війна й Голокост, сучасний австралійський письменник Маркус Зузак поклав в основу історії про маленьку дівчинку Лізель Мемінгер, яка в страшні роки Другої світової, навчившись читати за посібником гробаря, збагнула силу Слів і, втративши все інше, вижила — завдяки лише цій силі.

Отримано в дар

821.161.2-1
Ю972

Ющенко [Надія-]Юлія Юхимівна

Час відкриває істину : [поезія різних років] / [. Ю. Ющенко. - [Кременчук : Кременчуцька міська] друкарня, 2018. - 232 с. : іл., портр. - ISBN 978-617-641-069-8 : 120,00

Отримано в дар

517.51
Н204

Найко Дмитро Антонович

Додатні оператори класу В та їхні комбінації : монографія / Д. А. Найко ; Вінницький нац. аграр. ун-т. - Вінниця : ВНАУ, 2018. - 150 с. - ISBN 978-966-95981-5-8 : 150,00

     У монографії розглядається клас лінійних додатних апроксимаційних операторів, введених Ю. І. Волковим. Розв'язуються задачі поліпшення збіжності операторів цього класу. Для деяких комбінацій цих операторів (типу комбінацій Бутцера, Бернштейна, Фельбеккера, q-поліномів Бернштейна та ін.) встановлюються асимптотичні рівності типу теореми Вороновської. Доводяться прямі та обернені теореми наближення функцій. Основні результати роботи мають багатовимірні узагальнення.

Отримано в дар

821.161.2-14"20"
Т419

Тимчук Володимир

г.Р:а-Н)і#light : [поезії, поетичні переклади, ілюстрації : збірка] / В. Тимчук ; [післям. Любов Лукіна]. - Lviv : VarT : [Простір-М], 2018. - 60 c. : іл. - (Музи мандрівної пісня). - ISBN 978-617-7501-82-3 : 50,00

     Збірка "г.Р:а-Н)і#/light", згідно сучасних реалій "засмартфонення", є "полегшеною" версією виданої у 2018 р. літературно-музичної збірки "Г.р:а-н)і": вона містить поетичні оригінальні та перекладні твори Володимира Тимчука, які надихнули композиторку Закарпаття Любов Лукіну на написання плеяди фортепіанних та оркестрових творів на прочитання віршів (мелодекламації), хорових творів (a capella), солоспівів і оркестрових творів. Тобто, це - книга читача і, сподіваємося, перекладача очима Л. Лукіної. А слухач і виконавець знайде шлях до музики чи нот у цьому, згаданому вище, "смартфонному світі".

Отримано в дар

331.5:353
П27

Переверзєва Анна Василівна

Вплив людських ресурсів на формування та розвиток територіальних громад : монографія / А. В. Переверзєва. - Білосток : [б. в.], 2018. - 134 с. : портр. - ISBN 978-83-950152-2-9 : 120,00

     Розглянуто та узагальнено ключові теоретико-методологічні засади формування людських ресурсів та їх вплив на розвиток територіальних громад. Викладено результати теоретичних і прикладних досліджень особливостей формування та розвитку людських ресурсів об'єднаних територіальних громад. Запропоновано модель функціонування об'єднаних територіальних громад за умов ефективного використання людських ресурсів.
     Розраховано на викладачів, аспірантів і студентів, керівників об'єднаних територіальних громад та працівників органів державного управління, усіх тих, хто цікавиться сучасними поглядами на процес формування і розвитку людських ресурсів.

Отримано в дар

349.2(477)
Ч904

Чумаченко Ігор Миколайович

Процесуальні правовідносини у трудовому праві України : монографія / І. М. Чумаченко. - Харків : [Константа], 2018. - 428 с. - ISBN 978-996-342-413-9 : 200,00

     У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, що полягає в тому, щоб на підставі узагальнення наукових праць вчених у досліджуваній царині, їх критичного аналізу, та аналізу відповідної нормативно-правової бази, розкрити сутність та структуру процесуальних правовідносин у трудовому праві України та запропонувати відповідно концепцію розвитку теоретичної конструкції процесуальних правовідносин у трудовому прав та ін.
     Для науковців, студентів юридичних вишів, практичних працівників судових установ тощо.

Отримано в дар

821.161.2
Г945

Гуменюк Надія

Квіти на снігу : роман / Н. Гуменюк. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 208 с. : портр. - ISBN 978-617-12-4974-5 : 87,40

     Авдієві ніколи не забути своєї коханої Соломійки. Колись він не встиг урятувати її. Тепер чоловік живе як відлюдник, неподалік тієї самої криниці, що забрала Соломійчине життя... Та цього разу він рятує незнайомку, приречену на смерть у ній. Врятована — донька художника, який загадково загинув у своїй майстерні. Дівчина випадково відшукала батькові картини в будинку Немолюків, один з яких відняв у Авдія найдорожче. Час повертати борін минулого, час віддавати вкрадене, час розставляти все на свої місця... Ніщо не минає безслідно, все має своє продовження — такий лейтмотив роману, сучасної варіації біблійної притчі про Авеля та Каїна.

Отримано в дар

323(477)+327(477)
П78

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році" / [відпов. за вид. А. Ю. Іщенко]. - Київ : НІСД, 2018. - 688 с. - ISBN 978-966-554-304-6 : 200,00

Отримано в дар

341.21(477):351.862
Д796

Дубов Дмитро Володимирович, Корецька Ірина Олександрівна

"В інтересах іншої держави ..." : проблеми виявлення та протидії агентам впливу : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, І. О. Корецька. - Київ : НІСД, 2018. - 48 с. - ISBN 978-966-554-305-3 : 40,00

     Присвячено проблемам виявлення та протидії діяльності агентів впливу. Досліджено теоретичні аспекти поняття «агент впливу» та проблеми юридичної кваліфікації їхньої діяльності. Розглянуто практику притягнення агентів впливу до відповідальності в історичному контексті (період Холодної війни) та на сучасному етапі. Окремо досліджено стан протидії діяльності агентів впливу в Україні. Проаналізовано українське кримінальне законодавство у відповідній сфері, виявлено проблемні аспекти застосування статей 110 та 111 Кримінального кодексу України, подано приклади діяльності агентів впливу в Україні та розглянуто складнощі доведення обвинувачень проти цих агентів. За результатами дослідження надано конкретні рекомендації органам державної влади щодо стратегічних напрямів удосконалення українського законодавства та превентивних кроків у сфері протидії агентам впливу.
     Для державних службовців, науковців та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми забезпечення національної безпеки.

Отримано в дар

37.014.5:351.851(477)
S43

Security factors of education policy: International Experience and Ukrainian Realities = Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії : аналіт. доп. : analytical report / [T.V. Chernenko, A.Y. Ischenko, M.M. Karpenko, V.S. Lozovyj, S.O. Zubchenko]. - Kyiv : [NISS], 2018. - 56 p. - Текст англ. - ISBN 978-966-554-301-5 : 100,00

     Relationship and mutual influence between education and security factors under modernization challenges and external threats are analyzed. New approaches for identification of national security criteria in education sphere based on relevant international experience are proposed. The process of national education system reform is considered. Key issues of the new framework Law of Ukraine "On Education" are identified. Introduction of new forms of education as a driver of modernization of education system according to demands of the economy and national security is considered. The current state and prospects of education, scientific research and innovation sphere convergence are analyzed.
     The report may be useful for scientists, education and national security experts, a wide range of readers interested in education, science and national security issues.

Отримано в дар

323:316.42(477)
У456

Україна: шлях до консолідації суспільства : нац. доп. / [редкол.: С.І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е.М. Лібанова та ін.; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України]. - Київ : НАН України, 2017. - 336 с. - ISBN 978-966-02-8527-9 : 166,00

     У доповіді розглянуто проблемні питання консолідації українського суспільства у ситуації соціально-економічної, внутріншьо- та зовнішьополітичної кризи, оцінено стан національної згуртованості, розкрито причини та фактори конфронтаційних явищ у суспільних відносинах, розгорнуто модель національної єдності та стратегію її досягнення.

Отримано в дар

316.7
Р263

Рафальський Олег О., Самчук Зореслав Ф.

Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства : [монографія] / Олег О. Рафальський, Зореслав Ф. Самчук. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2018. - 688 с. - ISBN 978-966-02-8596-5 : 260,00

     Сучасному суспільству притаманна амбівалентність і суперечливість функціональних основ: дійсного та належного, маніфестованої мети та безмежність інформаційних можливостей та безпрецедентна маніпульованість масовою свідомістю, усвідомлення особистістного розвитку як основного ресурсу поступального суспільного розвитку та повсюдне й повсякчасне нехтування потребами особистості на догоду всюдисущим вимогам кон'юнктури. Додатковий проблемний тиск на теперішній стан речей чинять фактори глобалізму й споживацтва: вони мимоволі змушують індивіда звикатися з думкою, що найкраща життєва стратегія - плисти за течією, тому зусилля варто витрачати лише на виявлення течії та її підводних рифів. Така спрощена світоглядна демаркація позначається буквально на всьому – починаючи від життєвої невибагливості пересічного індивіда й закінчуючи згубною інфантильністю політиків і управлінців під час прийняття доленосних суспільних рішень. Надія на порятунок жевріє завдяки накопиченому впродовж тисячоліть культурно-цивілізаційному капіталу, який завжди допомагає коректно визначити азимути життєдіяльнісних пріоритетів.
     Цільовою аудиторією монографії є науковці, викладачі, політики, управлінці й загалом дослідники суспільства як багатоманітної системи.

Отримано в дар

94(477):39"18"(092)
С247

Світленко Сергій Іванович

Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С. І. Світленко. - Дніпро : Ліра, 2018. - 480 с. - До 100-річчя ДНУ ім. Олеся Гончара (1918 - 2018). - ISBN 978-966-981-084-7 : 180,00

     У збірнику вмішено вибрані наукові статті автора за останнє десятиріччя з історії українського національною руху, інтелектуальної історії та історіософської думки українського XIX ст. В центрі уваги історія суспільних ідей та діяльність непересічних українських діячів — борців за національно-культурне відродження України.
     Для науковців, викладачів, докторантів, аспіратів та студентів закладів вищої освіти, учителів та всіх, хто вивчає історію України.

Отримано в дар

821.161.2(477.64-2)'06
А154

Абліцов Олександр Іванович

Жаль непроспіваних мелодій / О. І. Абліцов. - Запоріжжя : Дике поле, 2018. - 112 с. : портр. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-73-5 : 86.25

     До книги відомого запорізького поета, публіциста, журналіста Олександра Абліцова ввійшли історія роду Абліцових від давнини до сучасності в контексті суспільно-політичних подій, вибрані поезії різних років, незакінчений щоденник літератора. Читач порине в неосяжний світ ліричної поезії автора, проникнеться його переживаннями за долю України, стане співучасником життя його великого роду. Особливий інтерес викликають спогади «периферійного літератора», які автору не дала закінчити смерть.

Отримано в дар

821.161.2.0(092)
Ч121

Чабаненко Віктор Антонович

Із глибин пам'яті : автобіогр. спогади / В. А. Чабаненко. - Запоріжжя : Дике поле, 2018. - 208 с. : портр. - До 80-річчя Запорізької області. - ISBN 978-617-7433-75-9 : 170.47

     До книги "З глибин пам'яті" Віктора Чабаненка ввійшли спогади автора про малу батьківщину - село Єлизаветівка Василівського р-ну Запорізької області, про втрату Великого Лугу та наслідки від створення штучного моря для Наддніпрянщини, автобіографічні нариси про дитинство і юність, студентські роки, службу у війську, його становлення як молодого вченого-філолога, історію його родини і роду загалом.
     Особливу увагу приділено розповідям про початок наступу на творчу Інтелігенцію наприкінці 1960-х років, зокрема про події в Запорізькому педінституті, пов'язані з кампанією з цькування роману "Собор" О. Гончара, а також знайомству з галерею відомих сучасникам людей із докладними характеристиками.
     На жаль, спогади завершуються 1975 роком.

Отримано в дар

94(477.63)(06)
Н17

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. Вип. 15 / редкол. : С.І. Світленко (голов. ред.) [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2017. - 180 с. - До 100-річчя ДНУ ім. Олеся Гончара. - 40,00

    У п'ятнадцятому випуску збірника наукових праць "Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті" розміщено наукові статті, які розкривають, малодосліджені аспекти історії Наддніпрянської України від XVII до XX ст., недостатньо розроблену проблематику з військово-політичної, соціальної, культурної, соціально-економічної та суспільно-політичної історії Наддніпрянщини від козацьких часів до періоду незалежності України. Розрахований на науково-педагогічних та наукових працівників вищих навчальних закладів, наукових співробітників академічних установ, докторантів, аспірантів, студентів, учителів історії, істориків-краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться минулим Наддніпрянщини.

Отримано в дар

330.52:553.04(477)
С916

Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів : аналіт. доп. / О. М. Дудкін, А. Н. Мінєв, А. О. Міцай [та ін.] ; за заг. ред.: Г.Л. Рябцева, О.М. Суходолі. - Київ : НІСД, 2018. - 160 с. - ISBN 978-966-554-303-9 : 55,00

    У виданні проаналізовано загальну методологію запобігання кризам, які зумовлені збоями в постачанні нафти й нафтопродуктів, розглянуто чинники, що спричиняють виникнення цих криз у державах - членах Європейського Союзу. Виокремлено проблеми, пов'язані з утворенням мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів в Україні. Проаналізовано хід формування цих запасів, досліджено їх інфраструктури і елементи. Розроблено модель створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів і здійснено її фінансово-економічний аналіз. Визначено перспективи розвитку цієї моделі й цільові стани створення в Україні нафтового та енергетичного резервів. Установлено пріоритети політики в цій сфері, розроблено рекомендації нейтральним органам виконавчої влади.
    Розраховано на фахівців у сфері національної, економічної та енергетичної безпеки, представників органів влади, які формують і реалізують державну політику енергетичної безпеки та державну політику в нафтовій сфері.

Отримано в дар

544.6+66.08
Л135

Лавриненко Олена Миколаївна

Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3)-вуглець (КОКС) у водному середовищі : монографія / О. М. Лавриненко. - Київ : КІМ, 2019. - 300 с. : іл. - ISBN 978-617-628-078-1 : 170,00

     В монографії наведено результати експериментального дослідження процесу гальванокоагуляційного фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо – вуглець (кокс), яке проводили на діючій моделі промислового гальванокоагулятора, при пропусканні води і модельних розчинів неорганічних солей важких металів, і дисковому пристрої, який передбачав контроль за розвитком оксидно-гідроксидних структур in situ. Встановлено вплив параметрів проведення гальванокоагуляції на фазовий склад і масу утвореного осаду, значення водневого показника і хімічний склад дисперсійного середовища. Висвітлено умови переходу системи гальвано-контактів у стаціонарний стан та визначено вплив часу експлуатації залізної складової на хімічний і фазовий склад утвореної пульпи. Розкрито фізико-хімічні і колоїдно-хімічні механізми фазоутворення в системі коротко-замкненої гальванопари сталь3 – кокс. Показано можливість розділення дисперсних продуктів гальванокоагуляційного процесу шляхом адаптації традиційних методів сепарації природної сировини. Наведено приклади введення електролізу, гальванокоагуляції та цементації в технологічні схеми знешкодження рідких відходів гальванічних виробництв.
    Видання розраховано на фахівців-хіміків і технологів у сфері знешкодження та переробки рідких відходів гальванічних виробництв та охорони навколишнього середовища і може бути використано викладачами та студентами відповідних вищих навчальних закладів.

Отримано в дар

323.2:316.3(477)
Г87

Громадянське суспільство України : сучасні практики та виклики розвитку : аналіт. доп. / В. М. Яблонський, Т. В. Андріученко, І. Е. Бекешкіна [та ін.] ; [за заг. ред.: О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського]. - Київ : НІСД, 2018. - 128 с. - ISBN 978-966-554-307-7 : 50,00

     Проаналізовано суспільні настрої, організаційно-інституційні форми та практики громадської активності, зокрема основні тенденції молодіжної самоорганізації. Акцентовано увагу на значущості громадських ініціатив та діяльності організацій громадянського суспільства у запобіганні та протидії корупції. У контексті проведення реформи децентралізації проаналізовано стан залучення та процедури участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення. Окреслено проблемні питання та подано рекомендації з удосконалення політико-правового забезпечення взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
    Аналітична доповідь адресована державним службовцям і посадовим особам органів місцевого самоврядування, громадським активістам, політичним діячам, усім, хто виявляє інтерес до проблематики громадянського суспільства, упровадження демократичних стандартів комунікації та взаємодії громадськості з органами влади.

Отримано в дар

35(477):35.085(477)
К26

Карпа Марта Іванівна

Розвиток публічної служби в Україні: компетенційний підхід : монографія / М. І. Карпа. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. - 264 с. - ISBN 978-617-644-046-8 : 200,00

     Представлено компетенційний підхід до розвитку публічної служби в Україні. Виявлено основні аспекти компетенційного підходу у сучасних концепціях публічного управління. На основі аналізу практики застосування компетенційного підходу у сфері публічної служби сформовано передумови до встановлення та розмежування компетенцій органів публічної влади. Здійснено аналіз професійної компетенції у діяльності публічних службовців, зокрема в частині визначення їх статутних характеристик, встановлення та реалізації основних компетенційних складових. Окрему увагу приділено можливості застосування компетенціїного підходу у діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, зокрема щодо набуття та реалізації компетепцій органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами. Висвітлено практичні та теоретичні проблемні питання формування, встановлення та реалізації компетенції суб'єктами публічної служби в Україні. Запропоновано алгоритм застосування компетенційного підходу до здійснення публічної служби, виявлено взаємозв'язки компетенцій суб'єктів публічної служби, сформовано схеми застосування компетенційного підходу у практиці публічного управління.
    Для фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та слухачів закладів вищої освіти, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. політиків, а також усіх тих, хто цікавиться розвитком публічного управління.

Отримано в дар

343.85:343.35(477)(094.58)
Н34

Науково-практичний коментар закону України "Про запобігання корупції" = Corruption prevention act of Ukraine:scientific and methodological justification of ensuring the effectiveness and efficiency of provisions implementation / [за заг. ред.: Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова]. - Zaporizhzhya [Запоріжжя] : Law Faculty of Zaporizhzhya National University : [Гельветика : ЗНУ], 2019. - 588 с. - ISBN 978-966-916-724-8 : 600,00

     Для працівників спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, інших державних органів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, суддів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, інших осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, а також адвокатів, науковців, викладачів та студентів закладів вищої освіти, широкого кола читачів, які цікавляться питаннями запобігання корупції.

Отримано в дар

342.534
В17

Ванат Петро Михайлович

Моя доля : [документальна розповідь] / П. М. Ванат. - Запоріжжя : Дике Поле, 2019. - 208 с. : [48] арк. іл. - ISBN 978-617-7433-53-7 : 250,00

     Ця книга є автобіографічним нарисом про життя та діяльність відомого у Запорізькій області керівника, політика та громадського діяча Петра Ваната. У спогадах автор розповідає про своє дитинство, життя. В окремих розділах представлена публіцистика: статті, виступи, доповіді.
    Книга призначена для широкого кола читачів.

Отримано в дар

821.161.2.09:39(082)
Ф796

Формування національних основоположних підстав сучасного українського народознавства та літературознавства : зб. наук. ст. Вип. 1 / упоряд.: Олексій Вертій, Олена Новікова. - Київ : Українська літературна газета, 2018. - 384 с. - ISBN 978-966-97832-0-2 : 200,00

     Опубліковані у збірнику статті, розвідки та рецензії присвячені проблемам формування національних основоположних підстав сучасного українського народознавства Та літературознавства. У них йдеться, насамперед, про українську національну ідею, про національний світогляд, гарт національного духу і т.д. як першоджерела, як висхідний пункт подолання «шкідливих впливів» (І. Франко) різного роду чужоземних теорій нещадної міфологізаціі та християнізації нашого письменства та його досліджень. Вони скеровують дослідників на подолання розриву в становленні наукових звичаїв українського словеснознавства та розвиток наукових ідей М. Костомарова, О. Потебні, І. Франка, Є. Маланюка, Олега Ольжича, Д. Донцова, Д. Чижевського, П. Зайцева, Ю. Бойка, П. Богацького, Ю. Лавріненка, Г. Нудьги, Ф. ІІотушняка, М. Шкандрія, Л. Рудницького, І. Дзюби, М. Павлишина, інших учених як неодмінної умови з'ясування національної природи української усної народної поетичної творчості, українського літературного та духовного поступування загалом. Також подано розвідки Х. Катаоки, В. Щегельського, В. Азьомова, І. Набитовича як взірці досліджень на цих підставах.
    Розраховано на вчених-словеснознавців, викладачів-гуманітаріїв, студентів університетів, учителів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться проблемами української національної духовності, її призначенням у процесах національного відроджений.

Отримано в дар

316.42:327:008
Х20

Харарі Ювал Ной

21 урок для 21 століття = 21 Lessons for the 21st Century / Ю. Н. Харарі ; пер. з англ. - Київ : BookChef, 2018. - 416 c. - ISBN 978-617-7559-48-0. - 978-617-7559-52-7. - 978-617-7559-53-4 : 180,00

     Минуле людства у книзі Sapiens "Людина розумна". Далеке майбутнє у книзі Homo Deus "Людина божественна". Саме настав час замислитися над питаннями сьогодення.
    Що означає підйом Дональда Трампа? Що можна зробити з епідемією фейкових новин? Чому ліберальна демократія зазнає кризи? Чи повернеться Бог? Чи наближається нова Світова війна? Яка цивілізація домінує в світі — Захід, Китай, іслам? Чи варто Європі тримати відкритими двері для іммігрантів? Чи може націоналізм вирішити проблеми нерівності й зміни клімату? Що треба вчинити з тероризмом?
    У третій книзі Ювала Ноя Харарі простих відповідей не буде. Проте захоплива подорож навколо глибокого смислу подій, що відбуваються сьогодні — гарантована.

Отримано в дар

342.565.4(477.64-2Зп)
З-332

Запорізький окружний адміністративний суд : 10 років процесуальної діяльності. - [Запоріжжя : Кераміст], 2018]. - 88 с. : іл. - 200,00

    


Отримано в дар

343.85:343.35(477)(094.58)
Н34

Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" / В. С. Ковальський, О. І. Миколенко, Є. Л. Стрельцов [та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2018. - 380 с. - ([Законодавство України]). - ISBN 978-966-667-727-6 : 200,00

     У даній книзі чинний Закон України "Про запобігання корупції" підданий системному юридичному коментуванню. Всім його нормам, заборонам, обмеженням і умовам застосування надано робочого стану, який є зручним для розуміння та застосування. Коментар розрахований на широке коло осіб, зацікавлених у протидії корупції.


Отримано в дар

502.175-047.36(477)
Б821

Борейко Владимир Евгеньевич

Лесоцид в Украине / В. Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. - Київ : Логос, 2018. - 144 с. - (Охорона дикої природи ; Вип. 85). - ISBN 978-617-7446-63-6 : 110,00

    В книге рассказывается об уничтожении Гослесагенством Украины леса в Украине, негативном влиянии рубок на объекты природно-заповедного фонда, дикую природу, биоразнообразие. Даются предложения по защите леса.


Отримано в дар

821.161.2-311.2
К848

Крушинський Вадим Юрійович

Гарячі дні "холодної війни" : несуб'єктивні нотатки / В. Ю. Крушинський. - Київ : Академвидав, 2019. - 208 с. - 200,0

    Драми "холодної війни" і тепер живі — багатьом вони вгризлися в пам'ять тривогами за найближчих людей і за те, що буде зі світом. Автор цієї книжки має свою історію переживань тих складних років, достеменно знає про них як дослідник. У його нотатках — правда фактів і правда власних спостережень.


Отримано в дар

316-028.46(075.8)
С191

Сапелкіна Олена Володимирівна

Емпірична соціологія : курс лекцій / О. В. Сапелкіна, Г. І. Чепурко. - Київ ; [Львів] : [Простір-М], 2018. - 268 с. - ISBN 978-617-7501-73-1 : 179,00

    Запропоновані у курсі лекцій матеріали дають уявлення про основні етапи і кроки програмування соціологічних досліджень, а також основні методи збору соціологічної інформації.
    Розраховано на студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю "Соціологія", а також магістрантів, аспірантів, які займаються дослідженнями у галузі соціології.


Отримано в дар

821.161.2-31
К562

Коваленко Володимир Миколайович

Останній рейс : [роман] / В. М. Коваленко. - Запоріжжя : [б. в.], 2018. - 300 с. - 200,00

    


Отримано в дар

177(477):316.42
Л171

Лазарева Алла Олексіївна

Морально-етичні цінності громадянського суспільства : монографія / А. О. Лазарева, Ю. С. Юшкевич ; [наук. ред. Є.Р. Борінштейн]. - Одеса : ВМВ, 2016. - 260 с. - ISBN 978-966-413-569-3 : 170.00

     У монографії здійснено аналіз морально-етичних цінностей громадянського суспільства. Окреслено коло факторів, що детермінують зміну ціннісної складової сучасного соціуму. Виявлено аксіологічні домінанти, що грають вирішальну роль у процесі становлення громадянського суспільства. Визначено основні шляхи та механізми реалізації морально-етичних цінностей на рівні індивідуального суб'єкту. Монографія буде корисною для науковців, студентів та аспірантів, а також всіх тих, хто цікавиться роллю морально-етичних цінностей у розвитку суспільства, зокрема їх значенням у процесі становлення громадянського суспільства в сучасній Україні.


Отримано в дар

821.161.2.09"188/192"
Й974

Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX - XX століття : зб. наук. праць : до 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської ; до 90-річчя від часу заснування Союзу Українок Америки / [наук. й літ. ред.: М. Легкий, О. Мельник, А. Швець ; відп. ред. А . Швець; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. - Львів : [Простір-М], 2015. - 364 с. : іл. - (Літературознавчі студії ; Вип. 22). - ISBN 978-966-02-7833-2(вип. 2). - 966-02-2625-Х(сер.) : 200,00

     Збірник наукових праць, присвячений 160-річчю від дня народження Наталії Кобринської та 90-річчю від часу заснування Союзу Українок Америки тематично й структурно складається з трьох розділів. У першому осмислюється життєтворчість Наталії Кобринської в літературознавчому, мовознавчому, культурологічному та історико-філософському аспектах, з погляду емансипаційної діяльності, фольклористичних зацікавлень, взаємин з інтелектуальним середовищем. Другий розділ присвячено постаті одного з найближчих соратників Н. Кобринської - Івана Франка (інтерпретаційні статті про художні тексти, науково-біографічні розвідки про його творчі й родинні взаємини, суспільно-громадську та видавничу діяльність). Третій розділ охоплює широке коло загальнолітературознавчих проблем; висвітлюється творчість ряду письменників на тлі літературного процесу кінця ХІХ-ХХ століття.


Отримано в дар

913(477.64-2Зп)(036)
С693

Соцмісто Запоріжжя = Social City of Zaporizhzhia : Travel Guide : путівник / П. Бойко, О. Кузьменко, Т. Флієрл [et al.] ; упор. П. Бойко. - [Запоріжжя : б. в., 2018?]. - 18 с. : іл. + мапа. - Текст укр., англ. - 40,00

    


Отримано в дар

7.047(477.64-2Зп)(084)
З-332

Запорізький пейзаж: мистецький проект : живопис, графіка, фотографія : [каталог пленеру] / [О.В. Дворна (куратор пленеру), І.А. Янкович] ; Запоріз. обл. худож. музей. - [Запоріжжя] : Привоз-принт, 2017. - 76 с. : іл. - ISBN 978-966-1679-32-9 : 160,00

     II Всеукраїнський мистецький пленер "Запорізький пейзаж", заснований Запорізьким обласним художнім музеєм у 2016 році, продовжив актуалізацію теми міського пейзажу із сучасних творчих та світоглядних підходів, став ще однією оригінальною стороною розвитку Запоріжжя як історичного, мистецького та культурного центру Півдня України.


Отримано в дар

7.047(477.64-2Зп)(084)
З-332

Запорізький пейзаж: мистецький проект : живопис, графіка, фотографія : [каталог пленеру] / [О.В. Дворна (куратор пленеру), І.А. Янкович] ; Запоріз. обл. худож. музей. - [Запоріжжя] : Привоз-принт, 2017. - 76 с. : іл. - ISBN 978-966-1679-32-9 : 160,00

     II Всеукраїнський мистецький пленер "Запорізький пейзаж", заснований Запорізьким обласним художнім музеєм у 2016 році, продовжив актуалізацію теми міського пейзажу із сучасних творчих та світоглядних підходів, став ще однією оригінальною стороною розвитку Запоріжжя як історичного, мистецького та культурного центру Півдня України.


Отримано в дар

7.047(477.64-2Зп)(084)
З-332

Запорізький пейзаж: мистецький проект : живопис, графіка, фотографія : [каталог пленеру] / [О.В. Дворна (куратор пленеру), І.А. Янкович] ; Запоріз. обл. худож. музей. - [Запоріжжя : Привоз-принт], 2018. - 32 с. : іл. - ISBN 978-966-1679-37-4 : 80,00

     Всеукраїнський мистецький пленер "Запорізький пейзаж" засновано Запорізьким обласним художнім музеєм у 2016 році. Міський пейзаж приваблює візуально-образною поетикою і можливістю виявляти суттєві аспекти мистецького, соціального та культурного змісту нашого часу.


Отримано в дар

7.047(477.64-2Зп)(084)
З-332

Запорізький пейзаж: [мистецький проект] : [живопис, графіка, фотографія] : [каталог пленеру] / [О.В. Дворна (куратор пленеру), І.А. Янкович] ; Запорізьк. обл. худ. музей. - Запоріжжя : Привоз-принт, 2016. - 80 с. : іл. - ISBN 978-966-1679-29-9 : 145,00

     Мистецький пленер "Запорізький пейзаж" засновано Запорізьким обласним художнім музеєм у 2016 році. Він актуалізував міську тему в творчості художників, розширив тематичні та сюжетні рамки міського пейзажного жанру, показав сучасну інтерпретацію архітектурного пейзажу Запоріжжя.


Отримано в дар

342.98:35.075(477+4)
К612

Коломоєць Тетяна Олександрівна

Обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як засіб запобігання конфлікту приватного та публічного інтересів: правовий аспект : наук.-практ. нарис / Т. О. Коломоєць, Р. О. Кукурудз, С. М. Кушнір ; за заг.ред. Т.О. Коломоєць. - Запоріжжя : [Гельветика], 2019. - 80 с. - ISBN 978-966-916-729-3 : 85,00

    У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань "спеціальних обмежень", встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із акцентом уваги на специфіку нормативного визначення засад використання ресурсів окремих різновидів таких обмежень в аспекті запобігання виникнення конфлікту приватного та публічного інтересів. Висвітлюються проблемні питання правового регулювання засад таких обмежень та практики застосування відповідних положень законодавства України та зарубіжних країн й можливі шляхи їх вирішення.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.


Отримано в дар

82:94(063)
Л642

Література й історія : матеріали Всеукр. наук. конф. ([Запоріжжя,] 11- 12 жовтня 2018 року) : збірник / редкол.: Н.В. Горбач (відп. ред.), В.М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І.М. Бакаленко (техн. ред) [та ін.]. - Запоріжжя : [ЗНУ], 2018. - 176 с. - 100.00

    Матеріали збірника присвячені науковому осмисленню взаємодії літератури й історії в національному й глобальному вимірах. Літературознавчий дискурс дослідження літератури поєднаний із лінгвістичними, методичними, соціокультурними та іншими аспектами вивчення окресленого питання.
    Основу збірника склали дослідження, найголовніші положення яких виголошено в доповідях учасників Всеукраїнської наукової конференції "Література й історія" (Запоріжжя, 11-12 жовтня 2018 р.).
    Призначений для фахівців і всіх, кого цікавлять проблеми української літератури, національної історії, духовності в літературі й культурі.


Отримано в дар

82:94(063)
Л642

Література й історія : матеріали Всеукр. наук. конф. ([Запоріжжя,] 11- 12 жовтня 2018 року) : збірник / редкол.: Н.В. Горбач (відп. ред.), В.М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І.М. Бакаленко (техн. ред) [та ін.]. - Запоріжжя : [ЗНУ], 2018. - 176 с. - 100.00

    Матеріали збірника присвячені науковому осмисленню взаємодії літератури й історії в національному й глобальному вимірах. Літературознавчий дискурс дослідження літератури поєднаний із лінгвістичними, методичними, соціокультурними та іншими аспектами вивчення окресленого питання.
    Основу збірника склали дослідження, найголовніші положення яких виголошено в доповідях учасників Всеукраїнської наукової конференції "Література й історія" (Запоріжжя, 11-12 жовтня 2018 р.).
    Призначений для фахівців і всіх, кого цікавлять проблеми української літератури, національної історії, духовності в літературі й культурі.


Отримано в дар

352.07(477)"1785/1917"
Ч464

Черемісін Олександр Вікторович

Міське самоврядування на Півдні України в 1785-1917 рр. / О. В. Черемісін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 582 с. - ISBN 978-966-289-142-3 : 230.00

     Увазі читачів пропонується дослідження з історії міського самоврядування Півдня України кінця XVIII - початку XX століть. Аналізується формування органів самоврядування, їхня діяльність, розглянуто законодавчу базу функціонування муніципалітетів, бюджетну політику, господарство, участь у соціальному житті міського населення та роль в інженерно-технічному забезпеченні інтересів місцевих громад. Наголошується, що південноукраїнський регіон мав багато особливостей, що якісно вирізняли його серед інших. Довгий час імперія намагалася реалізувати туг проект «Новоросія», але ця політика зазнала краху. Регіон заселявся українцями, формувався в тісному економічному та соціокультурному зв'язку з Правобережжям і Лівобережжям і став органічною частиною Великої України. Для нього характерним був дух вільного підприємництва, майже не було кріпосного права, а через південні порти поширювалися не лише товари, а й ідеї модернізованої Європи, зокрема про специфіку муніципального та адміністративного управління. Порівняно з іншими регіонами України урбанізація та модернізація Півдня проходили швидкими темпами.
    Рекомендовано для науковців, аспірантів, викладачів, студентів і усіх, хто цікавиться історичним минулим України.


Отримано в дар

004.94:519.8
Ч754

Чопоров Сергей Викторович

Дискретные модели форм технических объектов : монография / С. В. Чопоров. - Херсон : Гельветика, 2019. - 324 с. : ил.: 130, табл.: 13. - Библиогр.: 443. - ISBN 978-966-916-696-8 : 250,00

    Монография посвящена вопросам построения математических моделей форм технических объектов. Рассмотрены особенности построения функциональных моделей для чертежей деталей. Разработаны методы построения дискретных моделей форм технических объектов. Описаны особенности их программной реализация.
    Предназначена для научных сотрудников, аспирантов и инженеров, работа которых связанна с проектированием и исследованием поведения технических объектов на базе численных методов.


Отримано в дар

94:321.01:342.01(477.12)"19"
М217

Мальшина Катерина Володимирівна

Тернистий шлях словенського державотворення (1918-1941) : монографія / К. В. Мальшина. - Київ : ІУАД НАНУ, 2018. - 552 с. : іл., мапа (1-3). - ISBN 978-966-2672-44-2 : 250,00

    У монографії досліджуються причини відновленая та характер процесу словенського державотворення, виділяються етапи цього процесу. виявляються хронологічні вікна можливостей для розвитку словенської державності, сукупність факторів, які сприяли або стояли на заваді створення словенських державних інституцій, а також причини провалу словенських намагань відтворити свою національну державу у міжвоєнний період.
    На широкому тлі історичних свідоцтв висвітлюються проблеми історичної пам'яті, становища малогонароду у мультинаціональних державних утвореннях республіканського і авторитарного характеру, визначення історичних та історико-політичних дефініцій парламенту, окупації, колаборації на словенському прикладі.
    Для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією Словенії і Югославії.

Отримано в дар

821.111(73)-92.09(075.8)
М473

Мелещенко Олександр Костянтинович

Публіцистика Марка Твена (1835 - 1910) : навч.-метод. комплекс : навч. посіб., хрестоматія, тести, теми реф. / О. К. Мелещенко. - Київ : Дніпро, 2018. - 600 с. : іл. - ISBN 978-966-578-293-3 : 300,00

     Навчально-методичний комплекс розглядає публіцистичну діяльність видатного американського журналіста, письменника, сатирика, гумориста, видавця та громадського діяча другої половини XIX — початку XX сторіччя Марка Твена. Ця велика людина послідовно боролася з рабством, релігійними забобонами, з плазуванням перед аристократією, політичними махінаторами та олігархами, з воєнними злочинцями, з нездарами, які помилилися в професії, викривала шахраїв і пройдисвітів. Видання розраховано на студентів і викладачів гуманітарних професій, а також усіх, хто цікавиться історією й культурою Сполучених Штатів Америки.

Отримано в дар

336.74:004.738.5(477)
К824

Криптовалюти в Україні: технологія, ринок, регулювання : вересень 2018 р. / Проект USAID "Трансформація фінансового сектору ; [передм. Роберт Бонд]. - Київ : [б. в.], 2018. - 96 с. : іл. - 100,00

    

Отримано в дар

502.15(47764-2Зп)
Е457

Екоbook 2018 = EcoBook based on the results of II International Zaporizhzhia Ecological Forum "Eco Forum-2018" : за підсумками II Міжнар. Запорізького екол. форуму "Еко Форум-2018", [30 травня-1 червня 2018 р., Запоріжжя] / [розроб. : Упр. з питань екол. безпеки Запорізької міської ради ; Запорізькою торгово-промисловою палатою]. - Запоріжжя, 2018. - 70 с. : іл. - Текст : укр., англ. - 150,00

    

Отримано в дар

341.645.2+341.231.14+347.965
Р91

Precedent UA - 2017 : [зб. результат. дослідж.] / [у дослідж. допомогали : А. Бущенко, М. Бруско, Я. Заікіна та ін. ] ; Українська Гельсінська спілка з прав людини. - Київ : КВІЦ, 2018. - 412 с. - проект "Щорічне дослідження національної судової практики "Precedent UA - 2017". - Програма "Нове правосуддя". - ISBN 978-617-697-094-1 : 180,00

     У цій збірці представлені результати дослідження "Precedent UA – 2017", проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини щодо застосування українськими судами 517 рішень Європейського суду з прав людини проти України за статтею 6 (право на сраведливий суд в кримінальному провадженні) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на основі даних Єдиного державного реєстру судових рішень України за період з 1 січня 2006 року по 3 серпня 2017 року. Дослідження розраховане на суддів, адвокатів, прокурорів, юристів, правозахисників, аспірантів та студентів юридичних факультетів, науковців, дослідників, широку громадськість.

Отримано в дар

271.4(477)"15/18"(03)
Б208

Балух В. О.

Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI - початку XIX ст. у постатях : словник / В. О. Балух, В. П. Коцур. - [Чернівці] : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 280 с. : іл. - ISBN 978-966-423-448-8 : 250,00

    У словнику проаналізовано життєвий та творчий шлях 100 творців, захисників і прихильників Руської Унійної (Греко-Католицької) церкви від Берестейської унії 1596 р. до утворення Галицької митрополії на Правобережній Україні (1807 р.) та ліквідації ЦерквиПолоцьким собором 1839 р. на Лівобережжі. Представлена основна література про видатних унійних інтелектуалів та ілюстрації, які увиразнюють їхню життєдіяльність.
    Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, державних і релігійних організацій таустанов і всіх тих, хто цікавиться історичним минулим України та Української Греко-Католицької церкви.

Отримано в дар

327:913(477)
К24

Кармазіна Марія Степанівна

Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації : [монографія] / М. С. Кармазіна, Т. А. Бевз, Н. Ю. Ротар. - Київ : ІПіЕНЛ ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. - 248 с. - ISBN 978-966-02-8526-2 : 81,00

     Дослідження присвячене вивченню новітнього явища в умовах функціонування унітарної української державності - формуванню и трансформаціям регіональних політичних режимів, які є одними із найнебезпечніших загроз і викликів для України у найближчому майбутньому. Аналіз проведено з урахуванням різноманітних чинників – географічних, геополітичних, історико-культурних, соціально-економічних, правових та ін. - на прикладі дослідження загальноукраїнських тенденцій та тенденцій на Дніпропетровщині та у Чернівецькому регіоні. Із залученням значного масиву емпіричних даних проаналізовано ресурсну базу, суб'єктів політики на регіональних рівнях, особливості їхніх стратегій у розбудові горизонтальних та вертикальних комунікацій у регіонах та державі.

Отримано в дар

811.161.2'37
Л669

Личук Марія Іванівна

Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові : монографія / М. І. Личук. - Київ : Дмитро Бураго, 2017. - 388 с. - ISBN 978-966-489-409-5 : 120,00

     У монографії комплексно досліджено структуру та семантику синтаксично нечленованих одиниць в українській мові. Виокремлено синтаксично нечленовані словосполучення і синтаксично нечленовані речення на основі синтаксичної зв'язаності, структурно-семантичної цілісності та синтаксичної нечленованості. Проаналізовано структурні типи синтаксично нечленованих словосполучень, нефразеологізованих і фразеологізованих власне-нечленованих речень, напівфразеологізованих і частково фразеологізованих речень, визначено частиномовне наповнення їхніх стійких структурних схем. Запропоновано семантичні критерії виокремлення синтаксично нечленованих словосполучень, типи категорійних значень для виділення нечленованих нефразеологізованих і фразеологізованих речень. Створено їхню семантичну типологію. Розподілено семантичні типи частково фразеологізованих речень на основі типів синтаксичних відношень між їхніми двома частинами.
     Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей.

Отримано в дар

811.161.2
М312

Масицька Тетяна Євгенівна

Типологія семантико-синтаксичних реченнєвих залежностей : монографія / Т. Є. Масицька. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 416 с. - ISBN 978-617-517-255-1 : 180,00

     Пропонована монографія є першим теоретичним дослідженням семантико-синтаксичних залежностей у сучасному українському мовознавстві. З позицій функційно-категорічної граматики цілісно проаналізовано семантико-синтаксичні залежності в реченні як основній синтаксичній одиниці. Визначено субстаційні семантико-синтаксичні залежності в базових простих реченнях, з'ясовано вихідні предикатні семантико-синтаксичні залежності в складнопідрядних конструкціях, схарактеризовано похідні предикатні семантико-синтаксичні залежності в простих неелементарних реченнях, простежено особливості семантико-синтаксичних взаємозалежностей у складносурядних структурах.
    Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей, учителів.

Отримано в дар

329(477)"2014/2017"
К24

Кармазіна Марія Степанівна

Політичні партії в Україні 2014-2017 рр. : [монографія] / М. С. Кармазіна. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. - 168 с. - ISBN 978-966-02-8568-2 : 61,00

    У дослідженні аналізуються особливості розвитку партій в Україні у період 2014—2017 рр. Зокрема — характеризуються механізми їх створення в умовах сьогодення: висвітлюється процес багаторазових перейменувань; досліджується специфіка функціонування політичних сил поза межами правового поля. Окрему увагу приділено аналізу феномену "власних/привласнених", "іменних", регіональних та ін. партій, фінансово-майновому їх стану та особливостям структури

Отримано в дар

321:323.2(477.83)"1990/2017"
Я722

Яремчук В'ячеслав Дмитрович

Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990-2017 рр.) : монографія / В. Д. Яремчук. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. - 112 с. - ISBN 978-966-02-8500-2 : 58,00

    Дослідження присвячене проблемі яка у зв'язку з трансформацією політичної системи України, процесами децентралізації набула політичної і наукової актуальності, - функціонуванню політичного режиму на регіональному рівні. Об'єктом дослідження обрано Львівську область, яка є самодостатнім і потужним учасником політичних відносин сучасної України. На основі аналізу широкої емпіричної бази виявлено підстави та специфіку формування регіонального політичного режиму, його основні етапи трансформації, стратегіїформальних і неформальних суб'єктів політики як у створенні сприятливого життєвого середовища в області, так і побудові відносин з центральною владою держави.

Отримано в дар

94:327.82(477+430)"18/19"
Л58

Лиман Ігор

Німецькі консули в Північному Приазов'ї / І. Лиман, В. Константинова. - Дніпро : ЛІРА, 2018. - 500 с. : портр., іл. - (Історія іноземних консульств на Півдні України ; вип. 4). - ISBN 978-966-981-078-6 : 350,00

    У книзі висвітлюється історія німецьких консулів, які діяли в Північному Приазов'ї в період від заснування в регіоні представництв Пруссії та великого герцогства Мекленбург-Шверін після Східної (Кримської) війни і до закриття представництв Німецької імперії на початку Першої світової війни. Біографії і аналіз діяльності консулів подаються в контексті взаємин приазовського регіону та його портових міст із німецькими землями і ролі німців у розвитку цього регіону. Дотримуючись історіографічної традиції, автори відрізняють Північне, українське, Приазов'я з портовими містами Бердянськом і Маріуполем від Східного, російського, з його містами-портами Таганрогом і Ростовом-на-Дону. У різні часи під юрисдикцією німецьких консульських установ у Бердянську і Маріуполі знаходились землі на території нинішніх Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей України.

Отримано в дар

316.346.2-055.2
М299

Марценюк Тамара

Чому не варто боятися фемінізму / Т. Марценюк. - Київ : Комора, 2018. - 328 с. : портр. - ISBN 978-617-7286-34-8 : 180,00

     Як швидко й безболісно позбутися страшних і смішних стереотипів про фемінізм? У новій книжці Тамари Марценюк — огляд основних етапів світового феміністичного руху, його ключових постатей і праць, а також здобутків, що їх нині сприймаємо як належне. Крімісторії та теорії, тут багато інформації про сучасні феміністичні тренди, фемактивізм, людей і організації, які нині працюють в Україні задля забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків. До кожного розділу - посилання на тексти, фільми, відеолекціі таінші корисні ресурси, що стануть у пригоді всім зацікавленим

Отримано в дар

81(477)(092)(048)
Б125

Надія Бабич : бібліогр. покажч. / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; [упоряд. Н.М. Загородна ; наук. ред. О.О. Жук]. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 120 с. : [портр., 8 л. фото]. - (Вчені Чернівецького університету). - ISBN 978-966-423-449-5 : 100,00

    Бібліографічний покажчик із серії "Вчені Чернівецького університету" висвітлює життєвий шлях, наукову та науково-педагогічну діяльність Надії Денисівни Бабич - професора кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У покажчику представлено бібліографію наукових праць, що вийшли друком окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях. Покажчик розрахований на широке коло науковців, педагогів, викладачів, аспірантів, студентів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться науковим доробком ученого та питаннями мовознавства.

Отримано в дар

811.161.2:81'42
С895

Сукаленко Тетяна Миколаївна

Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові : [монографія] / Т. М. Сукаленко ; наук. ред. Л.О. Ставицька. - Київ : Дмитро Бураго, 2010. - 240 с. - (Студії з українського мовознавства ; 4). - ISBN 978-966-489-048-6 : 95,00

    Кандидат філологічних наук Тетяна Сукаленко присвятила монографію комплексному аналізу системи метафоричних номінацій на позначення жінки як одного із засобів образної вербальної репрезентації концепту ЖІНКА в українській лінгвокультурі. У роботі розкрито механізми творення фемінно маркованого метафоричного значення, семантичне співвідношення прямого й переносного значень, джерела оцінного змісту в метафорі, роль образно-мотиваційних компонентів у метафоричному найменуванні осіб жіночої статі, архетипність, міфологічних метафоричних фемінітивів. Приділено увагу виявленню механізмів появи в метафоричному фемінітиві гендерно специфічних соціосем на певному соціокультурному тлі. Визначено принципи структурування типізованих образних парадигм та відповідних лексико-семантичних груп як засобів словесного втілення концепту ЖІНКА в українській мові. З'ясовано особливості концептуалізації гендерних стереотипів у системі метафоричних номінацій на позначення жінки. Установлено структуру концептуального поля ЖІНКА, його втілення в системі метафоричних номінацій, кількісне наповнення концептуальних аспектів, які є складниками виділених мікроконцептів "Зовнішні характеристики", "Фізичні характеристики", "Біологічні характеристики", "Внутрішні характеристики", "Соціальні характеристики" у межах концепту ЖІНКА. У монографії описано метафоричні номінації на позначення жінки у структурі мовної свідомості різногендерних суб'єктів за матеріалами спрямованого асоціативного експерименту, які зіставлені з номінаціями, засвідченими в лексикографічних джерелах та писемних текстах.
    Книжку розраховано на філологів, соціолінгвістів, соціологів, усіх, хто цікавиться лінгвістикою.

Отримано в дар

340.12
Г24

Гаудер Пол

Верховенство права в реальному світі / П. Гаудер ; [пер. з англ.; кер. проекту Д. Лученко ; наук. ред. Д. Вовк]. - Харків : Право, 2018. - 392 с. - ISBN 978-966-937-494-3 : 300,00

    У книзі "Верховенство права в реальному світі" асоційований професор Університету Айови Пол Гаудер обгрунтовує нову концепцію верховенства права як координованого контролю над владою і показує, що за такого розуміння верховенство права створює і підтримує в суспільстві соціальну рівність. У захоплюючому міждисциплінарному дослідженні, яке плавно переходить від теорії до питань реального світу, Гаудер, спираючись на приклади від часів античної Греції до сучасних держав, проливає світло на те, як суспільства досягають верховенства права, як вони його підтримують в умовах політичних потрясінь, а також як його можна вимірювати і просувати в майбутньому.
    "Верховенство права в реальному світі" є важливою працею для вчених, студентів, політичних агентів і всіх тих, хто вважає, що верховенство права є критично важливим для належного функціонування суспільства.

Отримано в дар

82-92(477)
U31

Ukraїna narracje, jezyki, historie = [Україна: оповідання, мова, історія] / pod red. Marcina Gaczkowskiego. - Wroclaw : Trickster, 2015. - 260 s. - текст пол. - ISBN 978-83-64863-02-8 : 250,00

    

Отримано в дар

553.98:550.84(477)
Н348

Нафтогазоносність імпактних структур України = Oil and Gas Potential of the Impact Structures of Ukraine : [монографія] / І. Д. [Багрій, П. Ф. Гожик, Г. І. Рудько [та ін.] ; голов. ред. І.Д. Багрій. - Київ ; Чернівці : [Букрек], 2018. - 504 с. : іл. - До 100-річчя НАН України. - ISBN 978-966-399-998-2 : 300,00

    В монографії викладено матеріали та результати комплексних приповерхневих структурно-термо-атмо-гідролого-геохімічних досліджень (СТАГГД), виконаних з метою оцінки перспектив нафтогазоносності відомих в Україні імпактних структур. Викладено теоретичні та прикладні засади системної технології СТАГГД з використанням комплексу тектонічних, морфоструктурних, літолото-стратиграфічних, геофізичних, гідрологічних, термометричних та атмогеохімічних методів.
    Охарактеризовано систему критеріїв (структурно-тектонічний, вуглеводневий, температурний, еманаційний, газовий) та особливості формування приповерхневого термо-атмо-геохімічного фону нафтогазових родовищ. Наведено опис розроблених авторами методик та інструментального і програмного забезпечення для експресного прогнозування корисних копалин.
    Аналіз результатів проведених комплексних досліджень будови та перспектив нафтогазоносності імпактних структур (астроблем) України, а також міжнародного досвіду розвідки та експлуатації нафтогазоносних структур світу дозволяє авторам монографії рекомендувати Бовтиську структуру для проведення цілеспрямованих геологорозвідувальних робіт. Заслуговує також на увагу вивчення перспектив нафтогазоносності структури, відомої як "Олешківські піски".
    Проведення в найкоротші терміни цілеспрямованих комплексних геолого-геофізичних робіт буде сприяти вирішенню проблем енергетичної безпеки держави.
    Для фахівців в галузі загальної та нафтової геології, тектоніки, геодинаміки.

Отримано в дар

811.16(081)(091)
С922

Східнослов'янські мови в їх історичному розвитку : зб. наук. праць, присвяч. 70-річчю від дня народження проф. Петра Івановича Білоусенка / відп. ред. Р.О. Христіанінова. - Запоріжжя : ЛІПС, 2018. - 188 с. : [портр.]. - ISBN 978-966-191-222-8 : 120,00

    Матеріали збірника висвітлюють окремі закономірності розвитку мови, зокрема такі аспекти, як словотвірна парадигматика іменника, у тому числі в говірковому мовленні, семантична деривація, запозичення в терміносистемі, інноваційна лексика XXI ст. Є такожстатті, присвячені функціонуванню синтаксичних одиниць за метатекстовим елементам у реконструкції комунікативної стратегії тощо. Серед основних тем – історія української мови: ойконімія Галицько-Волинського князівства, іменниковий словотвір північноукраїнського ареалу XVI-XVII ст., ботанічна номенклатура праслов'янської мови і под. Для вчених-філологів, викладачів, аспірантів, студентів.

Отримано в дар
© 2017 Запорізький національний університет