Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2019 року80(066) Ф546

Філологічні студії : зб. студ. наук. пр. Вип. 9 / редкол.: Є. М. Черноіваненко (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. Б. Мусій ; МОН України, ОНУ ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2018. - 188 с. - ISBN 978-617-689-300-4 : 67.98

     У черговому випуску "Філологічних студій" представлено наукові статті студентів філологічного факультету ОНУ з мовознавства (розділ "Актуальні проблеми сучасної лінгвістики") та літературознавства (розділ "У колі сучасних літературознавчих стратегій").
    Надруковані роботи є гідним внеском у вітчизняну науку і можуть бути використовані учнями шкіл, молодими науковцями-студентами, всіма, кого цікавлять проблеми сучасної філологічної науки.


811.163.2-25(477.7)(038) К603

Колесник Валентина Олександрівна

Болгарські говірки в Україні = Българските говори в Украйна.Т. 8. Говорът на българите в с. Городне (Чийшия), Бесарабия: речник : у 20 т. Т. 8 : Говірка болгар с. Городньного (Чийшія), Бессарабія: словник / В. О. Колесник ; відп. ред. Н. В. Кондратенко. - Одеса : Астропринт, 2019. - 684 с. : іл. - ISBN 978-966-927-512-7(у 20т.). - 978-966-927-514-1(т.8) : 350.00

     Мета представленого наукового дослідження — відобразити етнокультурну своєрідність та сучасний стан болгарської говірки о. Городнього (Чийшія) Болградського району Одеської області і таким чином зберегти її для наступних поколінь і для науки. Розглядаються лексичні особливості чийшійської говірки, яка є однією з архаїчних і не представлена в метрополії. До кожної лексеми наводиться контекст.
    Праця орієнтована на широке коло читачів — науковців, вчителів, студентів та учнів, що вивчають сучасну болгарську літературну мову. Вона призначена не тільки для освітянських потреб, а й для масового користувача.


811.161.2'373.7+070 Ш379

Шевченко Лариса Іванівна, Сизонов Дмитро Юрійович

Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : близько 350 мовних одиниць : словник. Ч. 2 / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; МОН України, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2019. - 120 с. - Інноваційний проект кафедри стилістики та мовної комунікації за участю молодих учених. - Вид. проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі". - ISBN 978-966-933-033-8 : 17.10

     Друга частина інноваційного словника об'єднує неолексику та неофразеологію сучасного вербального простору України, що представлена в медійних джерелах - газетах і журналах, на радіо та телебаченні, в інтернеті, рекламі за 2018 р У словнику вміщено близько 350 мовних одиниць, що репрезентують сучасний український медіапростір.
    Розраховано на фахівців у галузі медійної комунікації, журналістів, медіалінгвістів, студентів - усіх, хто професійно цікавиться медіасферою.


658.012.2(075.8) Д643

Должанский Игорь Зиновьевич, Загорная Татьяна Олеговна

Бизнес-план: технология разработки : учеб. пособ. / И. З. Должанский, Т. О. Загорная. - 2-е изд., перераб. и доп. - Львів : Новий Світ - 2000, 2019. - 366 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-418-238-3 : 240.00

     В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические аспекты разработки бизнес-плана как аналитического документа формирующего приоритеты развития предприятия с учетом накопленного международного и отечественного опыта.
    Последовательно раскрываются сущность и структура бизнес-плана, методические подходы к разработке основных разделов. Изложены специфические особенности бизнес-планирования как управленческой технологии на основе проработки маркетинговых решений, рассмотрена специфика разработки различных бизнес-планов с учетом характера деятельности, степени новизны продукта, оценки уровня риска.
    Практическая сторона пособия содержит примеры реальных бизнес-проектов для ознакомления, всестороннего анализа и детальной проработки.


658.8+669.013(075.8) А239

Агєєв Євген Якович, Кучер Ігор Іванович, Піча Світлана Володимирівна

Маркетинг металургійних підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНУ / Є. Я. Агєєв, І. І. Кучер, С. В. Піча. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 272 с. + CD1216. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-418-247-5 : 200.00

     Викладені у навчальному посібнику матеріали покликані надати допомогу студентам одержати основоположні знання по теорії і технології металургійного виробництва; розглядаються сутність, система, характеристики , концепції маркетингу: завдання та особливості промислового маркетингу металургійних підприємств України.
    Основа його полягає у вивченні основ теорії промислового маркетингу, методології маркетингових досліджень, розробки та планування маркетингових стратегій, їх реалізації промисловими підприємствами; опануванні сучасних методів управління маркетинговою і комунікаційною діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілу промислової продукції.
    Основа його полягає у вивченні основ теорії промислового маркетингу, методології маркетингових досліджень, розробки та планування маркетингових стратегій, їх реалізації промисловими підприємствами; опануванні сучасних методів управління маркетинговою і комунікаційною діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілу промислової продукції.
    Пропонуються підходи до формування товарної політики металургійних підприємств, вибору відповідних методів визначення оптимальних каналів розподілу.
    Матеріал викладається логічно, системно, цілісно.
    Для студентів, викладачів та фахівців - металургів, котрих цікавить діяльність підприємств в ринкових умовах сьогодення.


658.7.01(075.8) А239

Агєєв Є. Я., Заєв М. Л., Піча С. В.

Закупівельна логістика : матеріально-технічне постачання підприємства : навч. посіб. / Є. Я. Агєєв, М. Л. Заєв, С. В. Піча ; МОН України. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 390 с. + CD1215. - (Вища освіта в Україні). - [383 с. та С. 384-719 на 1 електрон. опт. диску]. - ISBN 978-966-418-184-3 : 335.00

     Викладені у цьому посібнику матеріали покликані надати допомогу студентам та практикам - менеджерам з постачання одержати основоположні знання по теорії і практиці процесу закупівлі матеріальних ресурсів для підприємства.
    В ньому розглядається сутність, система, характеристики МТР, концепції постачання, особливості, розміри і маса окремих видів сортаменту основних ресурсів для забезпечення виробництва підприємства.
    Мета посібника полягає у вивченні основ теорії закупівельної логістики в самом широкому її аспекті, опануванні сучасних методів управління постачанням ресурсами господарської діяльності підприємства .
    Матеріал викладається системно, цілісно і логічно.


811.112.2+336.7(075.8) Ш264

Шаронова О. В.

Банківсько-фінансова та економічна німецька мова = Bank-, finanz- und wirtschaftsdeutsch : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНУ / О. В. Шаронова ; НБ України, Ун-т банківської справи , Харківський ін-т банківської справи. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 214 с. - (Вища освіта в Україні). - Текст нім., укр. - ISBN 978-966-418-142-3 : 200.00

     Навчальний посібник з німецької мови адресовано студентам вищих закладів освіти України, які спеціалізуються на підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів для роботи у банківській, фінансовій та економічній сферах. Посібник базується на сучасних матеріалах з німецьких джерел з новітньою фаховою банківською, фінансовою та економічною лексикою. До кожного тексту надається короткий лексичний коментар, пропонуються питання та необхідні вправи для засвоєння нової лексики та систематизації граматичних явищ, типових для відповідних галузевих текстів. Він містить вказівки щодо нової німецької орфорграфії, найбільш важливі правила правопису, пунктуації відповідно до нових вимог, включає також німецько-український словник. Посібник може бути рекомендований студентам для практичних занять, аудиторної та позааудиторної самостійної або індивідуальної роботи, він може стати у нагоді широкому колу користувачів, які вивчають німецьку мову як першу і другу іноземну, а також при навчанні галузевому перекладу у різних закладах освіти України.


005.511+005.8(075.8) Б598

Бізнес-планування та управління проектами : навч. посіб. / кол. авт.: П. Г. Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. Якимів та ін. ; за ред. П. Г. Ільчук ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 216 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-7519-18-7 : 220.00

     У навчальному посібнику висвітлено базові поняття управління проектами, розкрито зміст планування розвитку бізнесу, наведено типову (за стандартом UNIDO) структуру бізнес-плану, наведено завдання формування організаційного плану проекту та визначення і врахування інтересів стейкхолдерів, розкрито зміст фінансового планування та наведено методи оцінювання ефективності проектних рішень, розкрито завдання і методи управління ризиками на кожній фазі життєвого циклу проекту, міститься опис видів проектів, формування команди проекту, побудови OBS і WBS-структури проекту, а також методів планування ресурсів, а також розглянуто методичне, інформаційне і програмне забезпечення управління проектами.
     Матеріал навчального посібника відповідає змістові дисципліни "Бізнес-планування та управління проектами" і дає змогу опанувати методологію проектного менеджменту, наведену в РМВОК, засвоїти понятійний апарат і набути практичні навики оперування засобами проектного менеджменту.
     Навчальний посібник можна рекомендувати студентам усіх спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантам, викладачам, науковим і практичним працівникам сфери управління.


796+378.015.31(075.8) Д453

Дикий В. Б.

Вступ до спеціальності "Фізичне виховання і спорт" : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти ф-ту "Здоров'я людини" / В. Б. Дикий ; МОН України. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 160 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-7519-23-1 : 250.00

     В методичній розробці запропоновані тестові завдання, контрольні питання з курсу "Вступ до спеціальності" для студентів факультету "Здоров'я людини" і складені у відповідності до навчальної з даної дисципліни, в якій передбачений цикл практичних занять. Вони охоплюють усі розділи навчальної програми і є основою для формування варіантів тестових завдань модульних контролю оцінки успішності студентів за кредитно-модульною системою навчання.


373.5.091.313:57(075.8) Г858

Грицай Наталія Богданівна

Інноваційні технології навчання біології : навч. посіб. / Н. Б. Грицай ; МОН України Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 176 с. : фото. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-7519-34-7 : 250.00

     Навчальний посібник присвячений інноваційним технологіям навчання, які використовують під час навчання біології в закладах загальної середньої освіти. У посібнику розкрито сутність поняття "технологія навчання", представлено найпоширеніші класифікації технологій, схарактеризовано особливості таких технологій навчання біології, як інтерактивні технології, технологія майстерні, кейс-технології, технологія проблемного навчання, проектна технологія, технологія портфоліо, інформаційно-комунікаційні технології, наведено приклади їх застосування на уроках біології.
     Навчальний посібник буде корисним для студентів біологічних спеціальностей, вчителів біології, викладачів методичних дисциплін закладів вишої освіти.


378.016:57(075.8) Г858

Грицай Наталія Богданівна

Методика навчання біології : навч. посіб. / Н. Б. Грицай ; МОН України ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 312 с. : фото. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-7519-35-4 : 280.00

     Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та інших спеціальностей, які вивчають дисципліну "Методика навчання біології". Посібник присвячений основним питанням методики навчання біології в закладах загальної середньої освіти. У посібнику розкрито зміст лекцій, подано плани практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання, методичні задачі, тематику курсових робіт, глосарій, завдання до іспиту тощо.
     Навчальний посібник буде корисним не лише для студентів природничих спеціальностей, а й для вчителів біології, методистів, викладачів методичних дисциплін закладів вищої освіти.


004.4+621.395.721.5(075.8) Д131

Давидов Максим Володимирович, Демчук Андрій Богданович, Лозинська Ольга Володимирівна

Програмне забезпечення мобільних пристроїв : навч. посіб. / М. В. Давидов, А. Б. Демчук, О. В. Лозинська ; МОН України ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 218 с. : фото. - (Вища освіта в Україні. Комп'ютинґ / (Computing)). - ISBN 978-617-7519-31-6 : 300.00

     Навчальний посібник містить матеріал для вивчення основних теоретичних засад, методів та програмних засобів, призначених для створення програмних додатків для мобільних пристроїв та вирішення прикладних задач. Теоретичний та практичний матеріал викладено у доступній формі. Викладення матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його сприйняття та засвоєння. Навчальний посібник "Програмне забезпечення мобільних пристроїв" призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп'ютерні науки", 124 "Системний аналіз" та споріднених спеціальностей, пов'язаних із вивченням інформаційних технологій. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, приклади, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів. Може бути використаний аспірантами в якості підгрунтя для наукових досліджень та викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення та підвищення кваліфікації. Книга призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження мобільних додатків для платформ Android та iOS, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 "Інформаційні технології".


519.816+330.131.7(075.8) С896

Сулим Марія Володимирівна, Пенцак Оксана Степанівна

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : підруч. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНУ / М. В. Сулим, О. С. Пенцак. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 332 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-418-165-2 : 200.00

     У підручнику розкриваються теоретичні основи прийняття господарських рішень, розглядаються методи кількісного оцінювання ризику, принципи управління ризиком і способи зниження його рівня. Наводяться приклади конкретних економічних ситуацій в умовах ризику та невизначеності для прийняття ефективних господарських рішень.
    Підручник рекомендований для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну "Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків", для аспірантів, слухачів відділення післядипломної освіти, фахівців-економістів.


336.71(075.8) З-415

Збірник рольових та ділових ігор зі спеціальних банківських дисциплін : навч. посіб. рек. МОНУ / О. М. Тридід, І. М. Вядрова, І. М. Федосік [та ін.] ; МОН України. - 2-ге вид. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 222 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-225-3 : 250.00

     Збірник ділових і рольових ігор за структурою і змістом відповідає програмі навчальної практики з дисциплін "Банківські операції" і "Фінансовий облік у банках", містить практичний матеріал для запровадження ігрових ситуацій в навчальний і позанавчальний процес підготовки фахівців за напрямом підготовки "Фінанси і кредит" професійного спрямування "Банківські технології та процеси".
    Основою розробки ігор є законодавчі і нормативні акти Національного банку України з питань процедури здійснення та обліку банківських операцій, теоретичні матеріали дисциплін "Банківські операції" і "Фінансовий облік у банках", матеріали виробничої практики та фінансова звітність банків.
    Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей бакалаврського та магістерського рівнів підготовки, аспірантів, викладачів та спеціалістів банківської справи.


316.334.2(075.8) І-236

Івасюк Ю. Б.

Економічна соціологія : конспект лекцій, навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти рек. МОНУ / Ю. Б. Івасюк ; відп. за вип. С. В. Піча. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 116 с. - ISBN 966-7827-92-5 : 140.00

     У книзі порушуються актуальні проблеми економічної соціології як науки та навчальної дисципліни, розкриваються основні її поняття, методи, об'єкт та предмет дослідження, пропонуються нові підходи до вивчення економіко-соціального середовища.
    Посібник призначений для студентів, викладачів, учнів та усіх, хто цікавиться економічною соціологією.


005:004(075.8) К554

Кобилін А. М., Самородов Б. В.

Інформаційний менеджмент : навч. посіб. рек. МОНУ / А. М. Кобилін, Б. В. Самородов. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 216 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-418-274-1 : 220.00

     В навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з основними засобами інформаційного менеджменту, технологією прийняття і ухвалення рішення, з можливостями використання технології "хмарних" обчислень, з методами розв'язання задач прогнозування, використанням математично-статистичних методів при фінансовому плануванні, з інтелектуальними системами прийняття рішень, навчання студентів технології використання відповідних програмних засобів на основі державних і міжнародних стандартів, сформувати вміння їх практичного використання в фінансово-економічній сфері.
    Посібник спрямований на безпосереднє застосування в навчальному процесі для спеціальностей: банківська справа, фінанси, облік і аудит і включає практичні завдання, лабораторні роботи, контрольні запитання і самостійні роботи по прийняття рішень. Рекомендований для студентів і викладачів навчальних закладів та користувачів, менеджерів по вирішенню задач для забезпечення ефективного керування інформаційними ресурсами й інформаційними системами.


658.5+005.334(075.8) Л371

Левицька Емма Василівна

Менеджмент підприємств за кризових умов : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНУ / Е. В. Левицька. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 176 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-418-034-3 : 200.00

     Навчальний посібник присвячений актуальній сучасній тематиці - управлінню підприємством за кризових умов. В умовах конкуренції менеджер повинен володіти методами профілактики кризових ситуацій і вміти організувати санацію підприємства. Автор виділяє особливості відмінності в управлінні підприємствами в кризовому стані і пропонує підходи по виведенню його з кризи в процесі санації.
    Навчальний посібник призначений для студентів і підприємців.


004+346.52(075.8) П824

Проскурович О. В., Бойчук В. А.

Комп'ютерні технології економічного аналізу : навч. посіб. рек. МОНУ / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 312 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-418-210-9 : 180.00

     Навчальний посібник розкриває найважливіші теоретичні та практичні питання організації і застосування комп'ютерних технологій в економічному аналізі.
    Розглядаються основні теоретичні положення інформаційної бази економічного аналізу (ЕА), сучасні підходи до цієї проблеми, наводиться характеристика основних методів ЕА, загальна характеристика автоматизованої обробки інформації за основними його напрямками, організація інформаційної бази технічного забезпечення автоматизованого управління на підприємстві. Викладаються поняття і роль інформаційних систем та основні методики автоматизованої обробки інформації: з управління виробничо-збутовою діяльністю, з управління трудовими ресурсами та засобами виробництва, з формування собівартості продукції, фінансових результатів та фінансового стану на підприємстві..
    У посібнику наведено програму дисципліни, основні теоретичні відомості щодо самостійного вивчення всіх програмних тем та контрольні питання до кожної теми, вимоги та рекомендації щодо виконання лабораторних робіт, завдання для індивідуальної роботи з дисципліни та інші навчально-методичні матеріали.
    Виконання лабораторних робіт передбачається на сучасних ПЕОМ, багатьох з використанням існуючих програмних продуктів дія розв'язування задач економічного аналізу.
    Призначений для студентів бакалаврів всіх форм навчання напряму підготовки 6.03050201 "Економічна кібернетика", студентів економічних спеціальностей та аспірантів, діяльність яких пов'язана із застосуванням ПЕОМ. Може бути корисним і для менеджерів, керівників та фахівців різних рівнів.


339.9(075.8) L99

Lytvynenko Larysa, Lytvynenko Sergiy

International Economic Relations. Management = Литвиненко Лариса Леонідівна, Литвиненко Сергій Леонідович. Міжнародні економічні відносини. Менеджмент : textbook / L. Lytvynenko, S. Lytvynenko ; NAU. - Kyiv : Кондор, 2018. - 248 p. : фото. - ISBN 978-617-7729-30-2 : 190.00

     The concept and the essence of international economic relations, their forms and modern trends of development were outlined. Also features international labiur division, international trade in the system of international economic relations, international trade regulation, international capital flows, functioning of free economic zones, transnational corporations in world economic relations. international technology transfer, international labour migration, international monetary and credit relations, international market pricing were highlighted. Within the framework of main contemporary development trends international economic integration, in particular on the example of the European Union, globalization and global problems of humanity were considered.
    For students studying in the Field of knowledge 07 "Management and Administration".


657+658 (075.8) Б943

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посіб. / О. А. Лаговська, С. Ф. Легенчук, В. І. Кузь [та ін.] ; МОН України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Київ : Кондор, 2018. - 418 с. - ISBN 978-617-7582-28-0 : 380.00

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку в системі управління підприємством (зокрема, сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством, бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством, інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством). Особлива увага приділяється формуванню інформаційного забезпечення для вирішення конкретних управлінських проблем. Окремі теми присвячені принципам, методикам і технікам підготовки управлінської бухгалтерської звітності, а також особливостям визначення якості облікової інформації та ефективності системи бухгалтерського обліку.
    Навчальний посібник призначений для докторантів, аспірантів, наукових співробітників, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, управлінського персоналу всіх ланок, бухгалтерів і економістів підприємств, які цікавляться проблемами розвитку системи бухгалтерського обліку та формування інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.


338.2(075.8) Г672

Горбаченко Станіслав Анатолійович, Карпов Володимир Анатолійович, Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна

Аналіз та прогнозування ринкової кон'юктури : навч. посіб. / С. А. Горбаченко, В. А. Карпов, Р. І. Шевченко-Перепьолкіна. - Київ : Кондор, 2019. - 320 с. - ISBN 978-617-7729-63-0 : 315.00

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання кон'юнктурних спостережень, методика аналізу і прогнозування кон'юнктури окремих ринків з урахуванням особливостей економіки України. Пропонуються конкретні напрямки вдосконалення роботи, спрямованої на вивчення ринків в умовах становлення підприємництва.
    Навчальний посібник призначений для фахівців у галузі маркетингу, аналізу господарської діяльності, студентів, аспірантів. викладачів економічних навчальних закладів, а також усім, кому не байдужі проблеми сучасного бізнесу.


657+336.221+658.152+658.589(075.8) Г824

Грибовська Юлія Миколаївна

Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / Ю. М. Грибовська ; МОН України, Полтав. держ. аграр. акад. - Київ : Кондор, 2019. - 366 с. - ISBN 978-617-7729-47-0 : 350.00

     У посібнику розкрито основні поняття, що стосуються інвестиційної і інноваційної діяльності підприємства, подано розгорнуту класифікацію інвестицій та інновацій. Висвітлено методику обліку капітальних і фінансових інвестицій, витрат на розробку нових видів продукції. Окремо наведено порядок розкриття інформації щодо операцій інвестиційної й інноваційної діяльності у фінансовій та статистичній звітності суб'єктів господарювання. Теоретичний матеріал підкріплено цифровими прикладами, схемами, таблицями, рисунками. До кожної теми додано тестові завдання і контрольні запитання.
    Навчальний посібник складено відповідно до змісту програми вибіркової дисципліни "Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності", що передбачена навчальними планами підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Облік і оподаткування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування".
    Посібник рекомендується здобувачам вищої освіти економічних спеціальностей, викладачам вищих навчальних закладів та фахівцям із бухгалтерського обліку.


504.06(075.8) К783

Краснянський Михайло Юхимович

Екологічна безпека : навч. посіб. / М. Ю. Краснянський. - Київ : Кондор, 2018. - 180 с. : іл., фото. - ISBN 978-617-7582-88-4 : 145.00

     Книга є навчальним посібником для отримання диплому спеціаліста або магістра будь-яких технологічних спеціальностей, особливо екологічного напряму. Навчальний посібник містить глибоку і докладну якісну й кількісну оцінку процесів негативного впливу господарської діяльності людини або природних аномалій на природне середовище в Україні та у світі; має велику кількість таблиць, ілюстрацій та прикладів розрахунків. (За технічними обставинами частина малюнків відтворені з російською та англійською мовами).
    Основні розділи книги: Будова біосфери; Основні джерела негативного впливу на навколишнє природне середовище; Зміна клімату; Екологія житлових і офісних приміщень; Екологія й здоров'я людини; Державна система екологічної безпеки; Розрахунки гранично-припустимих концентрацій і гранично-припустимих викидів небезпечних речовин (ГДК і ГДВ) і розрахунки санітарно-захисних зон (СЗЗ); Економічний механізм екологічної безпеки; Природоохоронні заходи; Надзвичайні ситуації, Екологизація суспільної свідомості.


620.91.004.18(075.8) К783

Краснянський Михайло Юхимович

Енергозбереження : навч. посіб. / М. Ю. Краснянський. - Київ : Кондор, 2018. - 136 с. : іл., фото. - ISBN 978-617-7582-89-1 : 120.00

     Книга є навчальним посібником для отримання диплому спеціаліста або магістра будь-яких технічних спеціальностей. Навчальний посібник містить глибоку і докладну якісну й кількісну оцінку передових досягнень енергозбереження і поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), а також новітні світові тенденції і розробки в області енергозбереження і ПДЕ. Містить велику кількість таблиць і ілюстрацій. (За технічними обставинами частина малюнків відтворені російською і англійською мовами).
    Основні розділи книги: Світовий баланс енергії; Зниження енергоємності виробництв за рахунок модернізації технологічних процесів; Утилізація вторинних енергоресурсів за рахунок невживаних потоків енергії; Утилізація вторинних енергоресурсів з відходів; Енергія сонця, вітру і води; Альтернативний транспорт; Житлово-комунальне господарство; Екологічна ядерна енергетика як альтернатива викопним вуглеводням; Економіка енергозбереження; 4-а і 5-а Технологічні Революції.


911.3(075.8) Л634

Лісовський Петро Миколайович, Лісовська Юлія Петрівна

Країнознавство : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - Київ : Кондор, 2018. - 264 с. - ISBN 978-617-7582-64-8 : 280.00

     У навчальному посібнику окреслено актуальні питання країнознавства у контексті світоглядного аналізу дипломатії, філософії освіти, науки та виховання, а також інформаційної безпеки країн світу. Це розглядається в їх критеріальному огляді, серед яких першочергово означено сутність сучасних перспектив у кібербезпеці. Окрему роль у посібнику відіграє проблема глобального іміджу серед сучасних країн світу та, зокрема, авторське бачення нового космічного порядку.
    Посібник розраховано на студентів, викладачів та широке коло читачів.


347.77+004.056.5(075.8) Л632

Лісовська Юлія Петрівна

Кібербезпека: ризики та заходи : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - Київ : Кондор, 2019. - 272 с. : фото. - ISBN 978-617-7729-49-4 : 290.00

     У навчальному посібнику розкрито кібербезпеку як інноваційну систему віртуальності сучасного інформаційного простору. Показано правову ентропію як кібербезпекове явище якісно нового семантичного стану особи, держави та суспільства в процесі їх самовизначення. Акцентовано, що кібербезпекове управління інвестиційним ризиком є якісним забезпеченням антикорупційної інфраструктури України та країн світу. При цьому автор передбачає нову загрозу — аерокосмічний тероризм. В результаті цього, мають бути створені якісно нові наносупутники.
    Міждисциплінарний посібник розраховано на науковців, студентів, курсантів, викладачів, а також співробітників спецслужб.


341+004+614(075.8) Л641

Литвиненко Віктор Іванович, Лісовська Юлія Петрівна, Шашкова-Журавель Ірина Олександрівна

Міжнародне право: кіберінфраструктура та охорона здоров'я : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, І. О. Шашкова-Журавель. - Київ : Кондор, 2019. - 236 с. - ISBN 978-617-7729-41-8 : 265.00

     У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання міжнародного права у сучасному кіберпросторі. Окреме місце в кіберінфраструктурі міжнародного права посідає законодавче забезпечення сучасної геодинаміки як системний метод аерокосмічного моніторингу. Висвітлено новий погляд міжнародної юстиції в антикорупційному забезпеченні сучасної системи кіберкапіталу. Також акцентовано увагу на питання трансформації людини та громадянина в генотехнологічній системі клонування з огляду міжнародно-правової потреби врегулювання. При цьому надана нагальна характеристика міжнародно-правового захисту осіб на сучасному ринку праці.
    Посібник розраховано на студентів, викладачів та широке коло читачів.


336(075.8) Т416

Тимохова Галина Борисівна

Фінанси, гроші та кредит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Б. Тимохова. - Київ : Кондор, 2019. - 592 с. - ISBN 978-617-7841-09-7 : 500.00

     У навчальному посібнику розглянуто сутність фінансів, фінансової системи, грошей та кредиту, їх функцій в суспільстві, роль в процесі становлення ринкової економіки, склад кредитної системи і функцій її окремих компонентів, а також актуальні проблеми грошового обороту та кредитування. Практичні завдання містять контрольні запитання, тести та ситуаційні задачі. Завдання дають змогу узагальнити теоретичний матеріал та поглибити його розуміння. частково апробувати навички, застосовувати управлінській інструментарій на практиці. Викладений матеріал спонукає до організації аудиторної та самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи, сприяє зміцненню практичних навичок і вмінь. Може бути використаний студентами вищих навчальних закладів.


681.5.015(075.8) М744

Моделювання електромеханічних систем : навч. посіб. / кол. авт.: В. П. Щокін, Б. Т. Федосов, С. Г. Чорний та ін. - Київ : Кондор, 2018. - 204 с. - ISBN 978-966-2781-91-5 : 160.00

    Призначений для студентів морських і технічних спеціальностей, які вивчають курси "Моделювання електромеханічних систем", "Спеціальні методи розрахунків електромеханічних пристроїв на ЕОМ", "Спеціальні методи дослідження електромеханічних систем", "Математичні задачі електроенергетики на ЕОМ".
     У посібнику викладені основні технології комп'ютерного моделювання, методи аналізу моделей, розкриті головні ідеї і алгоритми функціонування програм математичного моделювання електромеханічних систем. Наведені приклади моделювання систем з використанням комп'ютерних программ.


621.3(075.8) Т45

Титаренко Михайло Васильович

Електротехніка : навч. посіб. для студ. інж.-техн. (неелектротехн.) спец. вищ. навч. закл. рек. МОН України / М. В. Титаренко. - Київ : Кондор, 2018. - 238 с. - ISBN 966-7982-32-7 : 180.00

     Посібник містить курс лекцій, задачі для практичних занять, методичні вказівки до лабораторних робіт, завдання для розрахунково-графічних (контрольних) робіт, перелік рекомендованої літератури.
     Для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.


338.48+614.8(075.8) Ч755

Чорненька Надія Василівна

Безпека туризму : навч. посіб. / Н. В. Чорненька ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Київ : Кондор, 2019. - 188 с. - ISBN 978-617-7729-70-8 : 150.00

     У навчальному посібнику "Безпека туризму" розкрито рівні системи безпеки туристичної сфери, висвітлено ризики туристичної діяльності, описано особливості забезпечення безпеки в туризмі шляхом чітко спланованої роботи підприємств галузі задля безпечного і комфортного відпочинку людей та безпеки рекреаційних територій. Завдання навчального посібника — представити цілісний і систематизований виклад основ безпеки туризму.
     Навчальний посібник рекомендовано для студентів спеціальності "Туризм" галузі знань "Сфера обслуговування", для викладачів, науковців, працівників індустрії туризму, а також всіх тих, кого цікавлять різні аспекти безпеки.


681.3.016(075.8) Ш844

Шпортько Олександр Володимирович, Шпортько Леся Василівна

Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access : практикум для студ. вищ. та учнів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Шпортько, Л. В. Шпортько. - Київ : Кондор, 2018. - 184 с. - ISBN 978-617-7582-69-3 : 145.00

     Практикум містить впорядкований набір інструкційних карт з завданнями і вказівками до виконання лабораторних робіт та самостійного опрацювання матеріалу кожної теми. Основна увага приділяється вивченню засобів СУБД MS Access для розробки цілісних інформаційно-пошукових систем на прикладі ІС обробки БД гуртового складу. Призначений для учнів, студентів, викладачів та всіх, хто прагне оволодіти можливостями та засобами СУБД MS Access для ефективного створення ІС обробки систематизованих даних.


001.32(477)"1971/1991" Н354

Національна академія наук України - 100: головні тенденції розвитку і здобутки : документи і матеріали. Кн. 2. Ч. 2 : 1971-1991 / редкол.: О. С. Оніщенко (голов. ред.) та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2018. - 1134 с. - Джерела з історії науки в Україні. - ISBN 978-966-02-8606-1(заг.). - 978-966-02-8608-5(Кн. 2, Ч. 2) : 358.30

     Це видання с другою частиною книги два "Національна академія наук України - 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали". Цим науковим виданням продовжується публікація комплексу звітних документів Національної академії наук України, який репрезентує напрями наукових досліджень і здобутки академічних колективів за сторічний період. До другої частини другої книги увійшли маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують наукову діяльність Академії у 1971—1991 рр.
    Видання розраховане на істориків науки, джерелознавців, архівістів, документознавців, викладачів закладів вищої освіти, студентів та всіх, хто цікавиться історією української науки.


94(477)"1991/2016"+821.161.2.0'06-92 П804

Прокопчук Станіслав Федорович

На перехресті століть. У пошуках прозріння / С. Ф. Прокопчук. - Київ : б. и., 2019. - 400 с. : іл., фото. - ISBN 978-966-1557-56-6 : 200.00

     Автор книги, якому довелося стати не тільки свідком і учасником доленосних подій в Україні останніх десятиліть, а й висвітлювати, аналізувати їх у численних публікаціях у пресі, прагне у пропонованому виданні дати відповідь на болюче питання: чому наша видатна, талановита нація, що володіє величезним потенціалом і ресурсами в усіх сферах життєдіяльності, залишається і сьогодні, за словами Олександра Довженка, «вічною вдовою» і коли ж українці навчаться не тільки дивитися, але й бачити і критично оцінювати те, що відбувається навколо.
    У серії матеріалів книги досліджується, як і чому в Україні запанував і досі править бал олігархічний режим, відбувається відвертий шабаш непрофесіоналізму і дилетантства, процвітає байдужість багатьох людей, у тому числі й частини представників національної еліти, до долі України, що стоїть на порозі реальної небезпеки поглинання країною-агресором.
    Окремий розділ у виданні присвячений зустрічам і діалогам автора з видатними особистостями, тими, кого з повним правом називають совістю нації і хто є для загалу прикладами в громадській діяльності, державотворенні й повсякденному житті.
    Книга для всіх, хто ще вміє і любить читати.


001:008(477)(082) У456

Україна. Наука і культура. Вип. 37 / ред. рада: А. Загородній (голова) та ін. ; НАН України, тов. "Знання" України, МАН України. - Київ : НАНУ : Знання України, 2018. - 464 с. : іл. - 75.00

     У цій книзі - пам'ять. Про давнє, давніше, і навіть прадавнє минуле українського світу. А також і про наші дні, сповнені тривог і все-таки — сподівань. Не хроніка подій, а образ часу, створений людьми науки і мистецтва, нашими сучасниками, для яких життя — це можливість пізнавати світ, любити його і віддавати йому свій хист.
    Математик Юрій Березанський, кардинал Любомир Гузар, біолог Віталій Кордюм, філолог Галина Сварник, астрофізик Вячеслав Захаренко, лікар Сергій Риженко, художник Олександр Мельник... Лише кілька імен Авторів книги, людей, чия праця ушляхетнює наше життя, і чиє слово не дасть загубитися нам у буденній суєті.
    Нинішнє життя пересичене подіями. Хоч які яскраві і значні, вони забуваються, щойно відбувшись. Непам'ять нищить усе, що було. Одного разу це гостро відчув академік Сергій Комісаренко, який у 1992-1998 роках був першим послом Незалежної України у Великобританії. Повернувшись у Лондон через кілька років, він побачив, що в нашому посольстві вже ніхто не знає, як тут усе починалося. Зрозумів, як важливо зберегти правдиву історію перших років Незалежності, і написав спогади про часи роботи в Лондоні. Вийшла розповідь не тільки про дипломатичну працю, але й про те, як починала будуватися наша держава і якою вона могла б насправді бути.
    Особлива тема пам'яті — Мовне дзеркало правічного степу. До Творчої лабораторії вже не вперше веде нас професор Костянтин Миколайович Тищенко. У своїх працях учений відкрив, що наше давнє, ще долітописне минуле не зникло безслідно. Він навчився і навчає нас читати неписану нашу історію, збережену в мові — в назвах міст, річок, наших імен. І друга стаття — Паралельні життя і підігрів космосу — рідкісна щаслива нагода потрапити у неймовірно захоплюючий світ, сповнений наукового пошуку, пізнати творчий шлях ученого, який не змарнував жодної можливості розвитку і вдосконалення. Замислитися над власним життям і, можливо, щось у ньому змінити.
    Книга для всіх, хто ще вміє і любить читати.


546.26:539.1 Б907

Булавін Леонід Анатолійович, Кизима Олена Анатоліївна, Носовський Анатолій Володимирович

Нейтронна діагностика розчинів фулеренів : монографія / Л. А. Булавін, О. А. Кизима, А. В. Носовський ; НАН України, Ін-т пробленм безпеки АЕС. - Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2019. - 184 с. - ISBN 978-966-02-8922-2 : 150.00

     Розглянуто нейтронну діагностику рідинних систем із фулеренами в полярних та неполярних розчинниках, та їхні комплекси з лікарськими засобами. Особливу увагу приділено вивченню процесів агрегації та реорганізації агрегатів фулеренів та супутнім ефектам. Проведено опис методу малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівських променів у структурній діагностиці рідинних систем із фулеренами, зазначено особливості нейтронографії при дослідженні розчинів. Описано структурні параметри агрегатів фулеренів у розчинниках різної полярності, включаючи водні рідинні системи та системи у фізіологічному середовищі з біологічними об'єктами та лікарськими засобами. Висвітлено переваги застосування нейтронного розсіяння з іншими комплементарними методами при дослідженні рідинних систем із фулеренами.
    Для науковців та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі фізики рідин, ядерної фізики та атомної енергетики, а також для студентів та аспірантів фізичних і фізико-технічних спеціальностей університетів.


930.2:929(477) І-906

Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колективна монографія / редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін. ; авт. кол.: В. І. Попик, Л. І. Буряк, С. М. Міщук та ін. ; НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 364 с. - ISBN 978-966-02-8833-1(друк. вид.) : 80.70

     Колективна монографія Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського містить аналіз сучасного стану, проблемно-тематичного діапазону, здобутків і нерозв'язаних проблем розвитку історико-біографічних досліджень, видавничої та інформаційної діяльності у сфері вітчизняної біографіки, а також завдань і перспектив їх подальшого вдосконалення. Сформульовані в монографії методичні рекомендації адресовані міністерствам і відомствам, науковим установам та закладам освіти, бібліотекам, музеям, видавництвам, редакціям журналів, ЗМІ, інформаційним центрам, громадським осередкам, які працюють у сфері історико-біографічних досліджень, інтеграції й поширення культурологічної інформації та історико-біографічних знань.


929(477)(066) У455

Українська біографістика = Biographistica Ukrainika : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 17 / редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін. ; НАУ, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019. - 344 с. - До 100-річчя НАН України та НБУ ім. В. І. Вернадського. - 80.00

     Тематичний випуск збірника наукових праць присвячено століттю Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що припали на 2018 р. Долі цих установ нерозривно переплетені між собою долями людей, які їх творили й формують нині. В межах цієї конкретики матеріали збірника розкривають теоретичні та методичні засади висвітлення життєвого і творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України, сучасні проблеми й тенденції розвитку української світової біографістики, біографіки та біобібліографії, питання формування електронних біобібліографічних ресурсів.
    Розраховано на вчених, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, працівників музейних, архівних і бібліотечних установ, краєзнавців.


349.6(477)(075.8) Е457

Екологічне право : підручник / кол. авт.: А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К. Соколова та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана ; МОН України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2019. - 552 с. - ISBN 978-966-937-744-9 : 318.00

     Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на основі чинного екологічного законодавства і відповідно до програми навчальної дисципліни "Екологічне право". Її основу становлять Загальна й Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урахуванням вимог Європейської кредитно-трансферної системи (галузь знань 08 "Право", спеціальність 081 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр").
    Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних ЗВО і факультетів, науковців, громадськості, а також працівників правничих установ. Також може стати в пригоді всім, хто цікавиться питаннями правового забезпечення вимог екологічної безпеки довкілля, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, реалізації та захисту екологічних прав та інтересів людини, особливостями міжнародно-правової охорони довкілля.


159.922.6(075.8) Б865

Бочелюк Віталій Йосипович, Черепєхіна Ольга Анатоліївна

Геронтопсихологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНМСУ / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна ; МОН України. - Київ : КНТ, 2019. - 436 с. - ISBN 978-966-373-726-3 : 340.00

     Проаналізовано сучасний стан геронтопсихології в системі наукових знань, окреслено її об'єкт, предмет, завдання, методи дослідження й методологію також розглянута історія її розвитку. Визначено психологічні особливості похилого віку, специфіку прояву психічних процесів на етапі геронтогенезу. Розкриваються проблеми геронтопсихології у вченнях класиків та сучасників психологічної науки.
    Значна увага приділяється психологічним проблемам осіб літнього віку. пов'язаних із відходом на пенсію, ейджизмом тощо. Розглянуто тендерні аспекти старіння, визначено наукові основи подовження активного довголіття особистості. Значна увага приділяється патології й психопатології осіб похилого віку. Логічним завершенням посібника є розгляд соціально-психологічних проблем людей похилого віку на сучасному етапі розвитку України.
    Навчальний посібник укладено на основі аналізу досвіду викладання дисципліни авторами. Концепцію посібника реалізовано в поєднанні основних термінологічних одиниць дисципліни: "психології" й "геронтології". Посібник містить тлумачення основних дефініцій, що розкривають зміст курсу; знайомить з уявленнями про похилий вік, старість сучасних психїологів та класиків психологічної науки.
    Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів зі спеціальності "психологія", фахівців з геронтології, геріатрії, медиків, лікарів, психологів, соціальних працівників та всіх, хто цікавиться проблемами профілактики передчасного старіння та подовження активного довголіття, широкого кола читачів.


341.231.14(075.8) М581

Міжнародно-правовий захист прав людини : навч.-метод. посіб. з тест. завданнями для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / за ред. М. Р. Аракеляна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса : Фенікс, 2019. - 194 с. - ISBN 978-966-928-420-4 : 70.00

     У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних тем з міжнародно-правового захисту прав людини та методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з міжнародно-правового захисту прав людини. Містяться рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни "Міжнародно-правовий захист прав людини" для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право".
    Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національного університету "Одеська юридична академія", які вивчають дисципліну "Міжнародно-правовий захист прав людини" та готуються до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право".


347.77:004:78.07(03) С382

Синєокий Олег Володимирович

Соціальний рекординг : довідник медіа-адвоката з основами музичної та юридичної журналістики / О. В. Синєокий. - Київ : КНТ, 2019. - 340 с. - ISBN 978-966-373-740-9 : 340.00

     У представленому довіднику пропонується розроблена автором за новим форматом терміносистема музичного рекордингу як складного соціально-комунікаційного явища. Довідник містить систематизоване зібрання визначень основних та додаткових понять з індустрії рекордингу. Разом із тим, загальнодоступні відомості та базові положення з теорії соціальних комунікацій, журналістикознавства, музикознавства, практики звукозапису, адвокатської діяльності й авторського та інформаційного права зведено до мінімуму. Видання може бути використано як спеціальне доповнення до існуючого значного масиву літератури з відповідної проблематики. Основну увагу приділено ексклюзивному висвітленню раніше недоступної інформації з історії, теорії та практики соціального рекордингу й музичного звукозапису як його провідної частини. Автором систематизовано унікальні відомості щодо окремих музичних напрямків, ультра-раритетних фірм грамзапису, лейблів, студій музичного звукозапису й інших рекордингових інституцій різних країн. З метою апробації та закріплення матеріалу в якості доповнення пропонується вперше розроблепий автором проект спецкурсу "Юридична журналістика" для студентів юридичних факультетів і факультетів журналістики (витяг з програми), де окрема увага відводиться правовим основам журналістської діяльності, актуальним проблемам медіа-права та інформаційно-правовим аспектам продюсерської діяльності в індустрії рекордингу.
    Для вчених і фахівців з соціальної комунікації, шоу - бізнесу та захисту авторських прав, істориків, мистецтвознавців, соціологів, журналістів, медіа-юристів, адвокатів, музичних продюсерів, ді-джеїв, викладачів і студентів навчальних закладів за відповідним фахом ("правознавство", "журналістика", "медіа-комунікації", "мистецтвознавство", "культурологія"), а також широкого кола читачів-філофоністов, які цікавляться питаннями теорії й історії рок-музики, звукозапису і мас-медіа.


338.48-44(1-21)(075.8) М213

Мальська Марта Пилипівна, Гаталяк Оксана Миколаївна

Туризм у містах : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 224 с. - 184.00

     У підручнику розглянуто теоретико-методологічні основи міського туризму. Висвітлено питання про туристичні ресурси в містах, дослідження іміджу міста, а також географію основних видів туризму в містах. Кожен розділ підручника містить контрольні запитання та завдання для перевірки рівня засвоєння знань з конкретної теми курсу. Поданий довідковий і додатковий матеріал з метою кращого опанування студентами знань про міський туризм у світі та в Україні.
    Підручник призначено для студентів закладів вишої освіти спеціальності 242 "Туризм", а також фахівців туристичною бізнесу.


347:796(477)(075.8) С734

Спортивне право : навч. посіб. / за ред. Євгена Олеговича Харитонова ; упоряд.-уклад. Катерина Іванівна Спасова ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична академія" та ін. - Одеса : Фенікс, 2019. - 330 с. - ISBN 978-966-928-385-6 : 300.00

     Це перший у вітчизняній юридичній науді фундаментальний посібник з правового регулювання фізичної культури й спорту для підготовки студентів з дисципліни "Спортивне право України". У ньому узагальнено та систематизовано існуюче спортивне законодавство, визначено напрями його вдосконалення. Докладно висвітлюються питання формування спортивного права-повітнього напряму розвитку права України.
    Навчальний посібник передбачений для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, університетів і інститутів фізичної культури, наукових співробітників, практикуючих юристів, працівників фізкультурно-спортивних організацій і органів управління фізичною культурою та спортом, спортивних суддів, тренерів та спортсменів.


821.161.2'06 Т485

Ткачук Микола Платонович

Українська література XX століття / М. П. Ткачук. - 2-ге вид. випр. і допов. - Київ : КНТ, 2019. - 608 с. - ISBN 978-966-373-861-1 : 580.00

     Досліджена художню своєрідність українського письменництва ХХстоліття у портретах і розвідках Простежено головні закономірності літературного процесу, провідні тенденції в образній системі, в галузі проблем і жанрів, висвітлено естетичні шукання митців слова, їхнє новаторство, стильове розмаїття, наративну стратегію, інтертекстуальне поле творів митців, місце їх в світовому письменництві.
    


004.41(075.8) Б833

Бородкіна Ірина Лаврентіївна, Бородкін Георгій Олексійович

Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; МОН України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 206 с. - ISBN 978-611-01-1232-1 : 167.00

     В посібнику надано систематичний виклад принципів, моделей, методів і метрик, які використовуються в інженерному циклі створення складних програмних систем. Викладено основи як класичних, так і гнучких методів розробки, розглянуто питання менеджменту класичних і гнучких програмних проектів. Велика увага приділена останнім науковим та практичним досягненням. що характеризують динаміку розвитку галузі. Як програмні засоби, що підтримують цілісний процес розробки ПЗ. розглядається технологія компанії Microsoft - Visual Studio Team System (VSTS) з акцентом на Team Foundation Server (TFS). Показується, як викладений в посібнику теоретичний матеріал може бути реалізовано на практиці, з використанням програмних засобів розробки.
    Вміст посібника відповідає рекомендаціям міжнародного стандарту з комп'ютерної освіти і міжнародним стандартам з програмної інженери.
     Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів.


811.161.2'35(075.8) Н73

Новий український правопис : навч. посіб. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 284 с. - ISBN 978-611-01-1507-0 : 281.00

     Як відомо, під правописом розуміється така сукупність загальновизнаних і загальнообов'язкових правил, що встановлюють способи передання усної мови на письмі. Правопис охоплює також орфографію та пунктуацію. При цьому інколи терміни "орфографія" і "правопис" вживаються як тотожні, що насправді не зовсім правильно. Зазвичай, правопис складається історично і поступово, відбиваючи як давні традиції, так й нові тенденції в передачі звуків, слів і форм, що виявляються в кожній писемній мові на різних етапах її розвитку. На сучасному етапі розвитку Української держави і української самоідентичності постало нагальне питання щодо впорядкування правопису української мови і такого пристосування його до викликів сучасності, коли буде унеможливлена ситуація розгойдування мовного еталону і практичного застосування правил, що відмінні від мовних літературних стандартів.
    Така ситуація в умовах з досі невизначеним місцем української мови у сучасній Україні, важкого впровадження мови у значні і важливі соціолінгвістичні контексти, є неприпустимою. Тому 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив Український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису. З червня редакція набрала чинності.


821.161.2.0'06-31 Г692

Горицька Галина Вікторівна

Остр(і)в : романи / Г. В. Горицька. - Харків : Фоліо, 2016. - 528 с. - ISBN 978-966-03-7560-24 : 62.00

     Ця книжка містить чотири різноманітних романи, які, безперечно, зацікавлять вибагливу уяву читача. Написані жваво й емоційно, вони розповідають про запаморочливі повороти доль героїв, котрі, маючи, здавалось би, все, раптом усе це й втрачають... Як складається їхнє життя? Чи витримають вони жорстокі випробування і не зламаються? Усе це — на тлі нашого сьогодення, де переплітаються трагічні перипетії зони АТО, Москви та міста Лева; Карпат, далекого Каїра і маленького острова Санторіні. Герої шукають свої стежки і своє кохання . Та чи знаходять? Про це розповідають карколомні сюжети, насичені трагічними випробуваннями й сміхом крізь сльози.


821.161.2.0'06-1 Д679

Дончанка Елена

Душа восстанет из руин! / Е. Дончанка ; ред., коректура Ганна Антипович (Дениско). - Полтава : Говоров С. В., 2019. - 40 с. : фото. - 25.00

     У поезіях Олени Дончанки відбилася вся гама почуттів, які сьогодні переповнюють душі чесних громадян України — мешканців Донбасу, котрі опинилися під московською окупацією і зазнають усіх жахіть війни, переслідувань, арештів, грабунків, руйнації звичного ладу життя. Але такі люди, як Олена Дончанка, не зраджують Божим заповідям і Матері Україні, тож читач разом з авторкою переживе хвилюючі миті того, як з відчаю, з відчуття руїни в душі народжується віра в Українську Перемогу, у святі для українців і всіх чесних людей світу цінності — Щастя, Мир, Свободу і Любов.


821.161.2.0'06-31 Г692

Горицька Галина Вікторівна

Ленд Крузер двохсотка / Г. В. Горицька. - Київ : Український пріоритет, 2014. - 120 с. - ISBN 978-966-2669-58-9 : 30.00

     Перед вами один із найкращих зразків так званого "жіночого роману", що йому, як відомо, притаманні карколомність сюжету, наповненість пристрастю й екзотикою, які виривають із полону буднів — чи то сірих, а чи й тривожних, що маємо останнім часом в Україні. Дія роману розгортається в наші дні на просторах Москви, Рима, Венеції, Києва й на пасторальних землях Львівської області.
     Головна героїня стикається, як і всі ми, з рутиною повсякдення, вона переживає постМайданівські стреси і разом із тим знаходить у собі сили на пошук сенсу життя. Зрозуміло, що знаходить його, бо який же «жіночий роман» без щасливого кінця? Співпереживаючи героїні, читач отримає задоволення від потужного фантазійного Гольфстріму в морі кохання, від тонкого психологізму, яким радує письменниця. Без сумніву, така література має потужний психотерапевтичний ефект.


327(4+477)(063) Т52

Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / упоряд.: Ігор Вегеш, Маріанна Колодій ; відп. за вип. Микола Вегеш ; ДВНЗ "УжНУ", Мюнхенський ун-т Людвіга Максиміліана. - Ужгород : Наумченко Н. В., 2019. - 144 с. - 80.00

     У виданні подано матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Толерантність на кордонах Європи: вимір для України", що представляють результати обміну досвідом між Німеччиною та Україною щодо впровадження в освітню сферу інноваційних проектів, спрямованих на формування політичної, етнічної і конфесійної толерантності, навичок успішної міжкультурної комунікації та попередження конфліктів.
     Тематика доповідей об'єднана у чотири розділи і розкриває питання теоретичних підходів до вивчення толерантності, особливостей міждисциплінарних досліджень феномену толерантності, специфіки міжкультурного, міжрелігійного, міжетнічного діалогів та практик проектуванні простору толерантності в Україні.
     Видання здійснено у межах проекту "Толерантність на кордонах Європи: вимір для України", у співпраці з Мюнхенським університетом Людвіга Максиміліана (LMU), за фінансової підтримки Міністерства закордонних спраd Німеччини. Керівник проекту - проф. Маркус Фогт.


929(477)"1918/2018":621.791.7 К361

Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона = The helmsman of Ukrainian Science. Life and Achievements of Boris E. Paton. To the 100 th anniversary of Academician Boris E. Paton : до сторіччя від дня народження / кол. авт.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, О. К. Маковецька та ін. ; НАН України , НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2018. - 350 с. : іл., портр. - ISBN 978-966-02-8634-4(друк.) : 113.60

     Ця книга є своєрідним науковим і соціальним портретом Бориса Євгеновича Патона - унікальної особистості, великого вченого, організатора науки і видатного державного і громадського діяча. Ідеться про його внесок у вічну проблему з'єднання матеріалів (новаторські науково-технічні прориви в галузі електрозварювання на землі, у воді, космосі), розбудову Національної академії наук України як головного вітчизняного і визнаного міжнародного наукового центру, формування національної наукової системи в Україні, відповідальну громадянську позицію в складних доленосних соціальних ситуаціях.
     Розрахована на науковців, освітян, працівників засобів масової інформації, усіх, хто цікавиться історією науки і знаковими постатями в ній. Книга багато ілюстрована.


323.272(477):821.1 В493

Виноградов Олег

Слово Майдана : публицистическое произведение : полиистическое исследование / О. Виноградов. - Киев : Корбуш, 2014. - 528 с. : ил. - Текст укр., рус. - ISBN 978-966-2955-30-9 : 120.00

     В книге собраны сто рассказов участников и очевидцев событий, произошедших на Майдане Незалежности в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года. Воспоминания представителей почти всех служб, подразделений, направлений и течений Майдана помогут читателю узнать всю правду об истории "Революції Гідності", а также понять мысли, надежды и поступки тех, кто ценой жизни отстаивал честь Украины и достоинство своего народа.


75.03:246.3 С795

Степовик Дмитро Власович

Необароко: Ікони Олександра Охапкіна / Д. В. Степовик. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2015. - 416 с. : іл., фото. - ISBN 978-966-355-120-3 : 249.50

     У цій книзі професор Дмитро Степовик торкається проблем українського ікономалярства останніх двох десятиліть - після поновлення незалежності України.
    У ній аналізується оригінальна іконотворчість майстра Олександра Охапкіна, який збагатив ікони давнього українського бароко ХVII-ХVIII століть новими рисами, насамперед - розмаїтою декоративністю, щедрою українською святковою атрибутикою: вишивками, писанками, квітами. Як заставки до розділів книги - використані гравюри Миколи Стратілата із циклу "Свята Земля".
    Видання розраховане на культурологів, мистців, мистецтвознавців, шанувальників ікон, на широке читацьке коло.


94(438)"1920/1939 Л381

Левчук Ірина

Промоутерки змін: діяльність жіночих організацій у Польщі міжвоєнного періоду : монографія / І. Левчук ; за ред. М. М. Гона. - Рівне : Волинські обереги, 2018. - 248 с. : фото. - ISBN 978-966-416-621-5 : 155.00

     Книга присвячена проблемі емансипації жінок. Авторка досліджує цю тему на сюжетах, почерпнутих з історії Польщі міжвоєнного періоду. Героїні її оповіді - ті, хто своїми ідеями та справами сприяли формуванню нового образу жінки, подоланню усталених тендерних стереотипів.
    Враховуючи особливості тодішнього соціуму - передусім роль, яку в самоідентифікації індивіда відігравала церква, - авторка монографії розкрила жіночу історію в її національних шатах. Вона дослідила процес становлення й діяльності польських, українських та єврейських жіночих організацій.
    Зосередження уваги саме на них зумовлене тим, що саме ці нації були найчисельнішими у Другій Речі Посполитій. Діяльність жіночих організацій трьох націй висвітлена не паралельними векторами, а навпаки - такими, що повсякчас перетинаються. Адже в основі авторської ідеї - порівняти їхні пріоритети, з'ясувати спільне та особливе в роботі жіночих організацій українок, польок та єврейок.
    Книга адресована історикам, спеціалістам тендерних студій, усім, хто цікавиться питаннями жіночих організацій.


94(477.81-25)"19":821.161.2 М916

Мусман Хая Михайлівна

Місто моє розстріляне / Х. М. Мусман ; пер. з рос. - Рівне : Волинські обереги, 2019. - 132 с. - ISBN 978-966-416-661-1 : 55.00

     Книга присвячена життю міста Рівне в роки, коли воно входило до складу Польщі, згодом - СРСР, а також на початковому етапі його окупації нацистською Німеччиною. Авторка відтворює світ свого дитинства і фактично представляє читачеві історію повсякдення мешканців маленького провінційного містечка. Герої спогадів Хаї Мусман - як успішні бізнесмени, громадські діячі, лікарі й вчителі, так і пролетарі, ремісники й торговці, ті, хто внаслідок світової економічної кризи опинився в безвиході й скруті. На сторінках книги зображено буття конкретних людей у поліконфесійному та полікультурному світі, який зник у роки Другої світової війни. Ця книга - своєрідний реквієм за тими рівнянами, котрих убито в роки Голокосту.
    Книга адресована історикам, краєзнавцям, всім, хто цікавиться історією та історією повсякдення зокрема.


930.1(477)(092)(016) К674

Корнієвський Олександр Анатолійович : до 60-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик. - Київ : НІСД, 2019. - 48 с. : +4 с. іл. - ISBN 978-966-554-313-8 : 45.00

     У виданні висвітлено основні етапи життєвого шляху, наукової-дослідницької та науково-педагогічної роботи Корнієвського Олександра Анатолійовича - українського ученого в галузі історії та політології, дослідника історії становлення й розвитку української державності та громадянського суспільства, новітньої історії українського молодіжного руху, впливу інститутів та організацій громадянського суспільства на політику національної безпеки, її забезпечення на рівні недержавної системи за участі громадських об'єднань, їх взаємодії з органами державної влади у впровадженні європейських принципів ефективного врядування, забезпеченні життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави.
    Уміщений у виданні бібліографічний покажчик одноосібних наукових, науково-методичних праць 0. Л. Корнієвського, інших публікацій за його участі стане в пригоді ученим і аспірантам, викладачам і студентам закладів вищої освіти, усім, хто проявляє дослідницький інтерес до історичних та суспільно-політичних студій, сучасної суспільно-політичної практики.


323.1(477):930:159 П504

Політика історичної пам'яті в контексті національної безпеки України : аналітична доповідь / авт. кол.: В. М. Яблонський, В. С. Лозовий, О. Л. Валевський та ін. ; за заг. ред. В. М. Яблонського. - Київ : НІСД, 2019. - 144 с. - ISBN 978-966-554-315-2 : 130.00

     Висвітлено та проаналізовано низку актуальних безпекових і внутрішньополітичних та геополітичних проблем сучасної політики історичної пам'яті України. Досліджено питання національної ідентифікації в контексті політики історичної пам'яті. Докладно розглянуто гуманітарну експансію РФ у царині української національної історії, в релігійній сфері (загрози Московського патріархату для національної безпеки України), а також дискурс минулого як один із. інструментів формування антиукраїнських настроїв на Донбасі. Розкрито роль освіти, науки та культури у формуванні історичної пам'яті українського суспільства та подоланні деструктивного впливу російського чинника. Окрему увагу приділено історико-меморіальній тематиці у взаєминах з європейськими сусідами України.
    На основі здійсненого аналізу надано висновки та рекомендації для органів державної та місцевої влади, державних установ і відомств (зокрема, щодо імперативів політики історичної пам'яті України в контексті відновлення територіальної цілісності та зміцнення української національної ідентичності; щодо протидії поширенню владою РФ та її проксі-суб'ектами фальсифікацій української історії; щодо реалізації конкретних заходів у науково-освітній та культурній царині тощо).
    Для науковців, аналітиків, державних службовців і всіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки та гуманітарної політики.


316.722(477) Ц579

Цивілізаційний вибір сучасного українського суспільства : монографія / авт. кол.: Ю. Саєнко, Г. Чепурко, Ю. Привалов ; відп. ред. Гульбаршин Чепурко ; Ін-т соціології НАНУ, Центр соц. експертиз ім. Ю. Саєнка ІС НАНУ. - Київ : Простір-М, 2018. - 296 с. - ISBN 978-617-7501-86-1 : 160.00

     Ця монографія - результат колективної праці науковців, яка присвячена дослідженню соціальних проблем цивілізаційного вибору сучасного українського суспільства, що зумовлено необхідністю виявлення тенденцій і перспектив його життєдіяльності за умов інтеграції до соціального простору глобалізаційної спільноти. Соціальна проблема полягає у наявності протиріччя між значенням цивілізаційного вибору українського суспільства для його консолідації та реальною ситуацією невизначеності перспективного способу життєдіяльності соціуму. Розв'язання цієї проблеми передбачає: виявлення особливостей сьогоденної ситуації ризику функціонування України; уточнення концепту перспективного цивілізаційного вибору: визначення основних соціальних координат цього вибору; пошук оптимальних механізмів системного розвитку українського суспільства.
    Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх фахівців, які цікавляться питаннями цивілізаційного вибору.


624.131:630(477) С916

Сучасний техногенез та інженерне освоєння льосових масивів : монографія / авт. кол.: І. О. Садовенко, М. В. Фощій,Є Г. І. Рудько та ін. ; за ред.: І. О. Садовенка ; МОНУ, НТУ "Дніпровська політехніка" та ін. - Київ : Букрек, 2019. - 272 с. : іл., фото. - Присвячуеться 70-літньому ювілею професора О. М. Шашенка. - ISBN 978-617-7663-39-2 : 320.00

     Обгрунтовано концептуальні засади уявлень про техногенну геоенергетику льосів, аналітично описано варіативне й модельне визначення гідрогеомеханічної стійкості льосів за техногенних змін їхніх властивостей зволоженням, мінералізованими водами, динамічними навантаженнями. Наведено критеріальний діапазон передзсувного потенціалу активації, варіативні коефіцієнти стійкості і коригувальні множники, параметри способу захисту будівель і параметри протиміграційного екрана для льосових основ.
    Матеріал монографії знадобиться в навчальному процесі при викладанні дисциплін "Механіка гірських порід", "Механіка грунтів, основи і фундаменти", "Інженерні споруди", "Інженерна геодинаміка", "Грунтознавство", а також для подальшої розробки й удосконалення методів захисту інженерних споруд на льосових грунтах.


349.3(477):336.76 Н421

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка та рекомендації : липень 2019, Київ, Україна. - Київ : б. в., 2019. - 56 с. : іл. - Проект USAID "Трансформація фінансового сектору". - 120.00

     Цей звіт за підтримки американського народу, наданої через Агенство США з міжнародного розвитку (USAID). За зміст цього звіту несе виключну відповідальність Проект USAID "Трансформація фінансового сектору", який виконується компанією DAI Global LLC. Висловлені в цьому звіті думки не обов'язково збігаються з поглядами USAID чи Уряду США.


27-534.4(477) А383

Акафисты Киево-Печерской Лавры : 400-летию основания Типографии Киево-Печерской Лавры посвящается. Т. 2 / гл. ред. игумен Лонгин (Чернуха) ; отв. ред. монахиня Евтропия (Бобровникова). - Киев : Киево-Печерская Успенская Лавра, 2007. - 644 с. - 40.00

     В настоящую книгу вошли акафисты, посвященные церковным праздникам, иконам Божией Матери и святым, особо почитаемым в Киево-Печерской Лавре. Ранее издавался сборник "Редкие акафисты Киево-Печерской Лавры", пользующийся популярностью у православных читателей. Этот сборник был дополнен и отредактирован, так как, к сожалению, в нем имели место ошибки и неточности, искажавшие не только правила церковнославянского языка и его представления в гражданской орфографии, но и некоторые евангельские и житийные события.
    Акафистное творчество в Русской Церкви в прошлом было явлением широко распространенным — акафисты составляли люди самого разного церковного и общественного положения: духовные писатели, преподаватели духовных школ, священнослужители. Процесс вхождения акафиста в практику богослужения происходил следующим образом: акафист и прошение о его разрешении направлялся в Комитет духовной цензуры; цензор выносил свое суждение и предлагал его Комитету; Комитет делал донесение в Святейший Синод, где акафист рассматривали снова, исходя, как правило, из отзыва архиерея, и выносили определение о возможности его непечатания, доводившееся до сведения Цензурного комитета.
    Как известно, после 1917 г. Комитет духовной цензуры прекратил свое существование, и до начала 90-х годов XX в. функции Цензурного комитета выполнял Издательский отдел Московской Патриархии. После того как запрет государства на печатание духовной литературы был снят, ее стали широко издавать всевозможные церковные и светские издательства, что не лучшим образом сказалось на качестве текстов.
    В предлагаемом вниманию читателей сборнике издатели постарались исправить недостатки, допущенные в предыдущих изданиях.


27-534.4(477) А383

Акафисты Киево-Печерской Лавры : 400-летию основания Типографии Киево-Печерской Лавры посвящается. Т. 1 / гл. ред. игумен Лонгин (Чернуха) ; отв. ред. монахиня Евтропия (Бобровникова). - Киев : Киево-Печерская Успенская Лавра, 2007. - 442 с. - 35.00

     В настоящую книгу вошли акафисты, посвященные церковным праздникам, иконам Божией Матери и святым, особо почитаемым в Киево-Печерской Лавре. Ранее издавался сборник "Редкие акафисты Киево-Печерской Лавры", пользующийся популярностью у православных читателей. Этот сборник был дополнен и отредактирован, так как, к сожалению, в нем имели место ошибки и неточности, искажавшие не только правила церковнославянского языка и его представления в гражданской орфографии, но и некоторые евангельские и житийные события.
    Акафистное творчество в Русской Церкви в прошлом было явлением широко распространенным — акафисты составляли люди самого разного церковного и общественного положения: духовные писатели, преподаватели духовных школ, священнослужители. Процесс вхождения акафиста в практику богослужения происходил следующим образом: акафист и прошение о его разрешении направлялся в Комитет духовной цензуры; цензор выносил свое суждение и предлагал его Комитету; Комитет делал донесение в Святейший Синод, где акафист рассматривали снова, исходя, как правило, из отзыва архиерея, и выносили определение о возможности его непечатания, доводившееся до сведения Цензурного комитета.
    Как известно, после 1917 г. Комитет духовной цензуры прекратил свое существование, и до начала 90-х годов XX в. функции Цензурного комитета выполнял Издательский отдел Московской Патриархии. После того как запрет государства на печатание духовной литературы был снят, ее стали широко издавать всевозможные церковные и светские издательства, что не лучшим образом сказалось на качестве текстов.
    В предлагаемом вниманию читателей сборнике издатели постарались исправить недостатки, допущенные в предыдущих изданиях.


070:379.823 Т311

Теле- та радіо- журналістика = TV and radio journalism : зб. наук. пр. Вип. 18 / редкол.: В. В. Лизанчук (голов. ред.) та ін. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. - 388 с. - 424.00

     У збірнику розглянуто особливості функціонування електронних засобів масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України, проаналізовано сучасний телевізійний і радіоконтент. Осмислено функції культури усного телевізійного і радіомовлення, розкрито наукову і педагогічну, соціолінгвістичну і творчу лабораторію видатного вченого-мовознавця Олександри Антонівни Сербенської.


94(477)(066) Н34

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету = Proceedings of history faculty of Lviv university : зб. наук. пр. Вип. 19-20 / редкол.: Б. З. Якимович (відп. ред.) та ін. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018-2019. - 570 с. - [Ювілейний зб. на пошану Степана Петровича Качараби]. - 240.00

     У "Наукових зошитах історичного факультету Львівського університету" публікуються наукові статті, повідомлення, переклади, документи, рецензії та огляди з актуальних проблем історії України, всесвітньої історії, історіографії, археології, етнології, спеціяльних історичних дисциплін, які раніше не публікувались.


902(477.8)(066) А874

Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv University Archaeology Studies : зб. наук. пр. Вип. 20 / редкол.: Л. Войтович (голов. ред.) та ін. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. - 132 с. - 238.00

     У збірнику- "Археологічні дослідження Львівського університету" опубліковано статті, що висвітлюють актуальні питання археології, підсумки регіональних досліджень, результати розкопок окремих пам'яток, історію археологічної науки.


8(06) І-672

Іноземна філологія = Inozemna Philologia. Issue 131 : укр. наук. зб. пр. Вип. 131 / редкол.: А. Й. Паславська (голов. ред.) та ін. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. - 182 с. - 217.00

     Збірник містить статті з актуальних питань германського та романського мовознавства, перекладознавства, літературознавства та методики викладання іноземних мов. Для мовознавців та літературознавців, фахівців із перекладу, викладачів та студентів.


94(100)"1945":327 Я521

"Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у XX - XXI ст." : ["круглий стіл", 12 лютого 2015 р. в ДУ "Ін-т всесвіт. іст. НАН України" ]: зб. наук. пр. / за заг. ред. А. І. Кудряченко ; ДУ "Ін-т всесвіт. іст. НАНУ". - Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України?, 2016. - 166 с. - ISBN 978-966-02-8055-7 : 50.00

     12 лютого 2015 року у Державній установі "Інститут всесвітньої історії НАН України" відбувся "круглий стіл" "Ялтинська конференція 1945 р. "великої трійки" і еволюція міжнародних відносин у XX - XXI ст." До участі у цьому науковому заході долучилися вчені ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", а також представники Міністерства закордонних справ України, Дипломатичної академії України при МЗС України, Київського інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, інших столичних вищих учбових закладів та журналісти. У збірнику подані статті, які найкращим чином представляють основні тематичні напрями та викликали жваву дискусію учасників.


811.111-26(075.8) D20

Darian Steven, Ilchenko Olga

Technique in creative writing = Деріен Стівен, Ільченко Ольга. Секрети красного письменства. - 2 ге вид. / S. Darian, O. Ilchenko ; 2-nd edition. - Kyiv : Akademperiodyka, 2015. - 102 p. - Project "Ukrainian scientific book in a foreign language". - Текст англ. - ISBN 978-966-360-283-7 : 130.90

    Даний посібник відповідає програмі курсу "Теорія і практика літературної творчості." Він розкриває специфіку майже усіх прийомів та "інструментарію" літераторів, яким вони послуговуються при створенні оповідань та романів. Книга висвітлює особливості описів людей, місць, подій, настроїв та почуттів. У сучасному письменництві складно відокремити власне художню літературу від нехудожньої, позаяк багато прийомів красного письменства зустрічаються у журнальних та газетних статтях, літературі для широкого загалу читачів, біографіях та мемуарах, книгах про подорожі та події сьогодення. Написати добре або погано можна про будь-що. Навіть про науку чи освіту. Сподіваємося, наша книга допоможе Вам достукатися не лише до розуму Ваших майбутніх читачів, а й до їхніх сердець.


004.33 L87

Long-term storage of digital information = Довготривале зберігання цифрової інформації /авт.: Вячеслав Васильович Петров, Тзичунь Ле, Андрій Андрійович Крючин та ін. - Проект "Українська наукова книга іноземною мовою" / authors: V. V. Petrov, Z. Le, A. A. Kryuchyn et al. ; NAS of Ukraine, Institute for Information Recording. - Kyiv : Akademperiodyka, 2018. - 148 p. - Project "Ukrainian scientific book in a foreign language". - Текст англ. - ISBN 978-966-360-360-5 : 219.62

    Довготривале зберігання цифрової інформації є важливим науково-технічним завданням в умовах швидкого зростання обсягів інформації, представленої у цифровому вигляді. Значущим елементом вирішення цієї проблеми є створення спеціальних носіїв для довготермінового зберігання стратегічно важливої інформації, науково-технічної інформації та інформації, яка становить національне культурне надбання. Наведено дані про створення спеціальних оптичних носіїв, виготовлених із високостабільних матеріалів для довготермінового зберігання інформації.


004.9 M94

Petrov V. V., Kryuchyn A. A., Beliak Ie. V., Lapchuk A. S.

Multi-photon microscopy and optical recording = Петров Вячеслав Васильович, Крючин Андрій Андрійович, Беляк Євген В'ячеславович, Лапчук Анатолій Степанович. Багатофотонні мікроскопія і оптичний запис. - Прооект "Українська наукова книга іноземною мовою" / V. V. Petrov, A. A. Kryuchyn, Ie. V. Beliak [et al.]. - Kyiv : Akademperiodyka, 2016. - 156 p. - Project "Ukrainian scientific book in a foreign language". - Текст англ. - ISBN 978-966-360-311-7 : 125.59

    Люмінесцентна мікроскопія надвисокої роздільної здатності має великі перспективи для вивчення біологічних структур, зокрема процесів, то відбуваються на клітинному та макро-молекулярному рівні. Швидкий розвиток технологій у галузі розробки високороздільних оптичних систем дозволяє сподіватися на появу нових підходів люмінесцентної мікроскопії, що базуються на використанні явищ власної та наведеної фотолюмінесценції мікроскопічних об'єктів, а також розраховувати на широкий доступ до цих технологій великого кола дослідників. Очікується, що методи люмінесцентної мікроскопії надвисокої роздільної здатності дозволять суттєво збільшити роздільну здатність фотолітографії, що разом із застосуванням концепції багатошарового запису інформації призведе до пріоритету оптичних носіїв як за надійністю збереження даних, так і за інформаційніною ємністю.


577.19 N30

Naumenko V., Sorochynskyi B., Blume Ya.

Synthesis of secondary metabolites in vitro = Науменко Валентина Дмитрівна, Сорочинський Борис Володимирович, Блюм Ярослав Борисович. Синтез вторинних метаболітів в культурі in vitro. - Проект "Українська наукова книга іноземною мовою" / V. Naumenko, B. Sorochynskyi, Ya. Blume ; NAS of Ukraine. - Kyiv : Akademperiodyka, 2015. - 56 p. - Project "Ukrainian scientific book in a foreign language". - Текст англ. - ISBN 978-966-360-281-3 : 76.85

    Обговорюються останні досягнення в галузі біотехнології, що стосуються синтезу вторинних метаболітів в культурі in virto трьох основних класів рослинних метаболітів — алкалоїдів, ізопреноїдів і фенольних сполук. Окреслені переваги використання культури клітин і тканин рослин як альтернативного джерела отримання вторинних метаболітів, що дає можливість контролювати кількість та якість метаболіту та не залежить від зовнішніх умов. Розглянуто та проаналізовано успіхи генетичної та метаболічної інженерії в синтезі вторинних метаболітів в культурі in virto.


004.94 N45

Nesterenko B. B., Novotarskyi M. A.

Formal means of the simulation of parallel processes and systems = Нестерено Борис Борисович, Новаторський Михайло Анатолійович. Формальні засоби моделювання паралельних процесів та систем. - Проект "Українська наукова книга іноземною мовою" / B. B. Nesterenko, M. A. Novotarskyi. - Kyiv : Akademperiodyka, 2016. - 194 p. - Project "Ukrainian scientific book in a foreign language". - Текст англ. - ISBN 978-966-360-309-4 : 166.72

    Книгу присвячено проблемам математичного моделювання складних систем і процесів, що охоплюють проблеми розвитку засобів формалізації, здатних забезпечити достатній рівень подібності математичних моделей за умови їх ефективної реалізації на сучасних обчислювальних засобах.
     Для побудови сучасних математичних моделей складних систем і процесів запропоновано використовувати АРRО-мережі. Для аналітичного опису складних систем і процесів запропоновано алгебру процесів, яка дозволяє створювати моделі з реальним робочим навантаженням. Наведено приклад формального опису обчислювального середовища для моделювання складних систем і процесів у кластерних системах.
    Книга може бути корисна науковцям, інженерам і студентам, які займаються комп'ютерним моделюванням.


53(477)(092):929 Л733

Вадим Михайлович Локтєв / відп. ред.: Л. С. Брижик, О. О. Понєжа ; НАН України ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. - Київ : Академперіодика, 2015. - 192 с. : іл., портр. - (Біобібліографія вчених України). - ISBN 978-966-360-278-3 : 199.20

    У книзі висвітлені основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності відомого українського вченого в галузі теоретичної фізики твердого тіла, лауреата Державних премій УРСР, премій імені видатних учених НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора, академіка НАН України В. М. Локтєва. Простежено роль В. М. Локтєва в дослідженні оптичних властивостей кріокристалів, розвитку теорії сильно анізотропних магнітних систем, побудові теорії домішкових станів великого радіуса в кристалах, вивченні енергетичних спектрів і особливостей високотемпературних надпровідників, аналізі спінтронних властивостей антиферомагнетиків тощо.
     Для науковців, а також усіх, хто цікавиться сучасною вітчизняною наукою та її історією.


616-006 Б915

Бурлака Анатолий Павлович, Сидорик Евгений Петрович

Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса = Burlaka A. P., Sidorik E. P. Redox-dependent signal molecules in mechanisms of tumor process : монография / А. П. Бурлака, Е. П. Сидорик ; НАНУ, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Е. Кавецкого. - Киев : Наукова думка, 2014. - 256 с. - Прект "Наукова книга". - ISBN 978-966-00-1452-7 : 198.15

    В монографии раскрыты общие звенья редоксзависимых механизмов канцерогенеза. Установлено, что первичными и последующими этапами метаболического перепрограммирования митохондрий является нерегулируемое нарастание скорости генерирования О2; формирование клеточной гипоксии, активация ферментов деструкции межклеточного матрикса и неоваскуляризации, накопление окислительно-индуцированных мутаций в митохондриальном и ядерном геноме, нарушение сигнализации и как следствие инициация опухолевого процесса. В этих условиях в опухоли формируется клон клеток, устойчивых к цитотоксическому действию О2, и NО, а энергия радикалов кислорода используется на обеспечение ее роста и прогрессирования. Впервые доказано, что О2, инициируют пролиферацию и метастазирование, формируют условия для миграции, экстравазации клеток опухоли и рост микрометастазов. Разработка на этой основе новых технологий восстановления редокс-состояния клеток может оптимизировать профилактику и регулирование опухолевого процесса.
     Для онкологов, биофизиков, биохимиков, патофизиологов.


621.79(092)(477)(016) Л68

Леонід Михайлович Лобанов / НАНУ, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. - Київ : Академперіодика, 2015. - 92 с. : портр. - (Біобібліографія вчених України). - ISBN 978-966-360-290-5 : 84.32

    Висвітлено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяльності відомого вченого в галузі матеріалознавства, зварювання, міцності та діагностики матеріалів і конструкцій, члена Президії НАН України, академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, заступника директора Інституту електрозварювання їм. Є. О. Патона НАН України. Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки, лауреата премії їм. Є. О. Патона Національної академії наук України, академіка Національної академії наук України, доктора технічних наук, професора Л. М. Лобанова. Хронологічний покажчик друкованих праць знайомить читача з науковим доробком ученого.
     Для наукових працівників і всіх тих, хто цікавиться історією вітчизняної науки і техніки.


025.174:791.43(091)(477) Г972

Гутник Людмила Миколаївна

Український кіноплакат 1947-1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. каталог / Л. М. Гутник ; відп. ред. Г. М. Юхімець ; НАНУ , НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2018. - 576 с. : іл. - Кн. з лясе. - ISBN 978-966-360-357-5 : 1434.72

    Представлено бібліографічну інформацію про масив українського друкованого кіноплаката окресленого періоду (3442 назви). До наукового обігу уперше уводиться значний за обсягом та хронологічними рамками документальний пласт. Видання вміщує 365 кольорових зображень кіноплакатів, більшість з яких репродукуються уперше. Довідково-пошуковий апарат каталогу складають: Покажчик художників кіноплаката, Іменний покажчик, Покажчик назв фільмів.
     Для фахівців у галузях мистецтвознавства, історії кіно, художників, культурологів, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться даною тематикою.


33(477)(06) Ф796

Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market ekonomy in Ukraine : зб. наук. пр. Вип. 38 / редкол.: С. М. Панчишин (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Вовк. - Львів : ЛНУ ім І. Франка, 2017. - 210 с. - 94.00

    Науковий збірник містить статті провідних вчених та здобувачів наукових ступенів, присвячені вирішенню актуальних проблем економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці.


330.1(430)"19" Л943

Люксембург Роза

Акумуляція капіталу. До економічного обґрунтування імперіалізму / Р. Люксембурґ ; передм. до перевид.: Евелін Віттіх, Неля Ваховська ; пер. з нім. - Київ : Rosa-Luxemburq-Stiftunq в Україні ; АРТ-КНИГА, 2019. - 352 с. - 117.60

    "Акумуляція капіталу" — найбільша теоретична праця Рози Люксембург 1913 р., що стала визначальним внеском у дебати про імперіалізм перед Першою світовою війною. У своєму аналізі економістка Люксембург відштовхується від К. Маркса і його теорії «первісного нагромадження капіталу» та досліджує процеси, внаслідок яких докапіталістичні форми суспільства і господарювання інтегруються у капіталістичний колообіг. Праця вважається однією з базових для критики колоніалізму й імперіалізму.


53(092)(477):061.12 В42

Відділення механіки НАН України : іст.-біогр. довід. / НАН України. - Київ : Академперіодика, 2015. - 344 с. - ISBN 978-966-360-289-9 : 370.64

    У довідниковому історико-біографічному виданні коротко викладено історію Відділення механіки НАН України. Наведено біографічну інформацію про дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів, яких було обрано до складу Академії з часу її заснування (1918 р.) до сьогодні. Описано історію та основні напрями роботи наукових установ, їхній чисельний склад (станом на 01.07.2015), наукові періодичні видання, державні та академічні нагороди і премії науковців Відділення.


53.01:536 М75

Молекулярно-радиационная теория и методы расчета тепло- и массообмена / Н. И. Никитенко, Ю. Ф. Снежкин, Н. Н. Сороковая [и др.] ; НАНУ, Ин-т технической теплофизики. - Киев : Наукова думка, 2014. - 744 с. - Проект "Наукова книга". - Памяти Н. И. Никитенко. - ISBN 978-966-00-1314-8 : 448.70

    Изложена новая молекулярно-радиационная теория явлений переноса, базирующаяся на законе интенсивности спектрального излучения частиц. В отличие от феноменологической теории она позволяет определить динамические и кинетические характеристики вещества. Найдены формулы для теплоемкости, теплопроводности металлов и диэлектриков, коэффициентов диффузии и вязкости, интенсивности испарения и конденсации, теплоты фазового превращения. На базе молекулярно-радиационной теории дальнейшее развитие получили теории теплопроводности, сушки, адсорбции, термоползучести, диффузии, дифракции, эффекта Доплера, относительности, статистической термодинамики.
    Для научных сотрудников, инженеров, а также преподавателей, аспирантов и студентов высшей шкалы, занимающихся проблемами теплофизики, тепло-и массопереноса, гидродинамики, деформирования.


533.9 З-143

Загородний Анатолий Глебович, Черемних Олег Костантин

Введение в физику плазмы : монография : в 2 ч. / А. Г. Загородний, О. К. Черемних ; НАНУ, Ин-т теорет. физ. им. Н. Н. Боголюбова и др. - Киев : Наукова думка, 2014. - 696 с. : ил. - ISBN 978-966-00-1429-9 : 224.06

    Монография состоит из двух частей. В первой части приведены устоявшиеся представления о плазме. Обсуждаются формы ее существования и области применения. Изложено описание плазмы в одночастичном приближении. В рамках этого описания проанализированы задачи о движении заряженных частиц в электрических и магнитных полях и проблема их удержания в этих полях. Рассмотрено магнитогидродинамическое описание плазмы, с помощью которого изложены проблемы равновесия и течения плазмы, а также проанализированы волны в плазме и процессы переноса в ней.
    Во второй части на основе методов электродинамики сплошных сред дано описание электромагнитных волн в плазме. Проанализированы кинетические эффекты в плазменных волнах. Приведены различные подходы к исследованию устойчивости плазмы. Рассмотрены стационарные нелинейные волны в плазме и нелинейные волновые взаимодействия. Изложены современные представления о турбулентных процессах в плазме.
     Для студентов старших курсов, аспирантов и научных сотрудников, впервые обратившихся к изучению физики плазмы.


539.1 Р155

Радіаційні перетворення наноматеріалів : монографія / Л. А. Булавін, О. П. Дмитренко, О. О. Ключников [та ін.] ; НАНУ, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. - Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. - 304 с. - ISBN 978-966-02-7877-6 : 82.00

    Розглянуто механізми радіаційно-стимульованого впливу на полімеризацію і амортизацію у плівках фулеритів С60 і С70 у тому числі легованих нелужними металами, структурну сенсибілізацію карбазолвмісних полімерів, допованих молекулами С60, дефектні стани в нанотрубках і лінійних поліспряжених системах нанокомпозитів ізотактичного поліпропілену, полі(вініл)хлориду з багатостінними вуглецевими нано-трубками. Наведені квантово-хімічні розрахунки для систем молекул С60 з нелужними металами Sn, Ті. Fе, Си, Іn, Ві свідчать про можливість утворення звичайних та димерних комплексів. Найбільш стабільними серед них виявилися полімерні комплекси С60-Sn-С60 і С60-Ті-С60. У плівках фулеритів C60 з нелужними металами формуються полімеризовані структури, тип і ступінь яких залежить від утворення комплексів.
    Для науковців та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі фізики рідин, ядерної фізики та атомної енергетики, а також дія студентів та аспірантів фізичних і фізико-технічних спеціальностей університетів.


51(075.8) С99

Сявавко Мар'ян Степанович

Математика прихованих можливостей : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Сявавко. - Острог : Острозька академія, 2011. - 396 с. : фото. - ISBN 978-966-2254-42-6 : 50.00

    Розглянуто основні методи роботи із неповною інформацією, зі знаннями, насамперед нечіткими; аналізуються нові підходи системного дослідження важливих класів моделей інтелектуальних систем; поданий розв'язок складних важко-структурованих і формалізованих задач зі сфери бізнесу, управління, планування, діагностики, прийняття рішень тощо.
    Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за спеціальностями "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці", "Економічна кібернетика", "Комп'ютерні науки" та "Прикладна математика". Метою посібника є ознайомлення студентів з основами нового підходу вивчення теорії інтелектуальних систем.


575.8:130.2 K829

Кришталь Олег Олександрович

Наука та мистецтво: дві ноги для поступу : [інавгураційна лекція, (1 вересня 2017 р.)] / О. О. Кришталь. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. - 24 с. : портр., фото. - ISBN 978-966-2410-93-8 : 10.20

    У лекції знаного в Україні та світі вченого в галузі біофізики, академіка НАН України, доктора біологічних наук, лауреата Державної премії СРСР і України в галузі науки і техніки, Почесного професора НаУКМА розглянуто знакові етапи еволюційного процесу з акцентом на виникненні свідомого мозку, що творить культуру, та перспективі побудови надрозуму, спираючись на досі незбагненну магічність наукового пізнання та опанування мистецтва як спрямованого знаряддя (само)пізнання.
    Лекція розрахована на студентську аудиторію та широке коло читачів.


37.03-053.81(076.8) Ш379

Шевченко Наталія Федорівна, Шевчук Зінаїда Миколаївна

Духовний потенціал молоді: шлях розвитку : наук.-практ. посіб. / Н. Ф. Шевченко, З. М. Шевчук. - Запоріжжя : ЗНУ, 2011. - 100 с. - 12,00

    Матеріал посібника висвітлює теоретичні й практичні аспекти розвитку духовного потенціалу студентської молоді, розкриває психолого-педагогічні засоби цього розвитку. Зміст практичної частини посібника спрямований на розвиток у молодої людини усвідомленості себе як особистості, яка має духовний потенціал і внутрішню силу.
    Посібник рекомендується для викладачів університетів та вищих навчальних закладів, психологів, соціальних педагогів, кураторів студентських груп, студентів та усіх, хто вирішує завдання особистісного розвитку.


159.954.2 С185

Саннікова Ольга Павлівна, Саннікова Анастасія Олександрівна

Сценічні бар'єри: диференціально-психологічний підхід : монографія / О. П. Саннікова, А. О. Саннікова. - Одеса : ВМВ, 2014. - 238 с. : фото. - ISBN 978-966-413-554-9 : 35,00

    У монографії надані результати теоретико-емпіричного дослідження проблеми сценічних бар'єрів особистості. З авторських позицій концептуалізовано феномен сценічного бар'єра як актуального стану і як стійкої властивості особистості - схильності до переживань сценічного бар'єра; уточнено сутність феномена, досліджено його структуру та покомпонентний склад показників. Вивчено психологічні характеристики особистості виконавців, схильних і не схильних до сценічних бар'єрів, виявлено зміст і джерела їх виникнення.
    Презентовано авторський тест-опитувальник індивідуальної міри виразності схильності до сценічного бар'єру та бар'єру публічних виступів; наведено оригінальний психодіагностичний інструментарій, призначений для дослідження різних аспектів адаптинності та емоційності.
    Для науковців, аспірантів, студентів, психологів, музикантів, представників творчих професій та широкої читацької аудиторії.


821.161.2.0'06 П126

Пагутяк Галина

Зачаровані музиканти. Слуга з Добромиля : романи : кн. містична / Г. Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2019. - 292 с. - (Приватна колекція). - ISBN 978-966-441-521-4 : 177,00

    До книги містичної прози відомої української письменниці Галини Пагутяк ввійшли два знакові її романи - "Зачаровані музиканти", один із вершинних її творів (за словами Михайла Слабошпицького), та "Слуга з Добромиля", відзначений Національною премією України імені Тараса Шевченка 2009 р. Надзвичайно природня й артистична проза Галини Пагутяк зачаровує і не залишає людей байдужими.


821.161.2.0-3'06 П844

Прохасько Тарас Богданович

НепрОсті / Т. Б. Прохасько. - Львів : Terra Incognita, 2018. - 184 с. - (Українська езотерика). - ISBN 978-617-7646-15-9. - 978-966-97596-8-9(сер.) : 200.00

    Альтернативна міфологія Карпат першої половини XX ст., розказана через історію "НепрОстих" (так гуцули називали "земляних богів" — людей з паранормальними здібностями) письменником-мольфаром і намальована не менш магічною художницею Юлією Табенською, зачарує вас довіку у Карпатський край. Тому не "шукайте червону руту вечорами", а просто читайте "НепрОстих".


821.161.2.0'06 М342

Матіос Марія Василівна

Майже ніколи не навпаки : сімейна сага в новелах / М. В. Матіос. - Вид. 5-те. - Львів : Піраміда, 2018. - 176 с. : іл., фото. - Кн. року - 2007. - Гран-прі і 1-а премія конкурсу "Коронація сллова" - 2007. - ISBN 978-966-441-215-2 : 87,00

     ...Усе нарешті знаходить своє місце в призначеному часі та просторі... Сімейна сага Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки" за формою, майстерністю та глибиною викладу не поступається її найвідомішому роману — "Солодка Даруся", який визнано найкращою художньою книжкою останнього українського 15-річчя.
    Зачарований бездоганним стилем нового роману читач дещо спантеличений гіркою логікою викладених подій. Лише на останніх сторінках книги він знайде відповідь, чому так сталося в першій новелі "Чотири — як рідні — брати". А "Гойданка життя" остаточно переконає, що майже ніколи не є навпаки. Бо не могло бути інакше...
    Теза письменниці про те, що "важить не час, а людина в обставинах часу", розкривається через драматичну історію кількох гуцульських родин часів Австро-Угорської монархії, Першої світової війни та першої третини XX століття. Великі пристрасті звичайних людей, легке марево містики, "багатоярусний" сюжет, ненав'язливі роздуми над вічною дилемою Любові — Ненависті, Гріха — Спокути, дивовижне мовне багатство — ці неодмінні атрибути стилю Марії Матіос спонукають до глибокого думання, неприхованого захоплення й викликають потребу занурюватися в багатоликий і колоритний світ письменницької уяви й реальних знань.
     Кожен персонаж цієї небуденної драми має беззаперечне алібі, неопротестовану правду і власні суди честі. А отже, має право чинити так, як не можна передбачити жодною логікою чи писаним законом. Закони честі вступають у суперечку із законами серця. І тому майже ніколи не є навпаки. А є саме так...


821.161.2'06 Ш669

Шкляр Василь Миколайович

Тінь сови : роман / В. М. Шкляр ; передм. А. Куркова. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 304 с. : фото. - На обклад. під назв.: Там, де живе душа. - ISBN 978-617-12-5629-3 : 110.00

    Це історія кохання двох людей, Катерини та Степана. Кохання, яке бореться, долає труднощі, допомагає вистояти і врешті-решт перетворюється на легенду, що дає надію тим, до кого воно ще не прийшло.


821.161.2.0-4'06 Ч651

Чирков Сергій Миколайович

Хто у класики крайній. ESSE_лики : есе / С. М. Чирков. - Київ : Академія, 2018. - 288 с. : фото. - ISBN 978-966-580-526-7 : 84.00

    На літературно-журналістських шляхах Сергій Чирков зібрав барвисту палітру спостережень. У ній — літератори й актори, дисиденти і президенти. Постають вони не в сяйві софітів і перемог, а такими, якими запам'яталися в конкретних обставинах. І все це у книжці "Хто у класики крайній".


821.161.2.0'06 Л135

Лавріненко Юрій Андріянович

Розстріляне відродження : антологія 1917-1933 : поезія - проза - драма - есей / Ю. А. Лавріненко ; упоряд., передм. Ю. Лавріненка ; післям.: Ю. Лавріненка, Є. Сверстюка. - 7-ме вид. - Київ : Смолоскип, 2015. - 976 с. : портр. - ISBN 978-617-7173-21-1 : 168,00

    Таємниця "літературного злочину", за який ліквідовано українських радянських письменників 30-х років, тривожила багатьох. Офіційне пояснення — "терористи" — від самого початку сприймалося, як крик злодія: "Ловіть злодія!".
    Реабілітація 50-х років і видання їхніх "вибраних творів" не прояснювали нічого, а ще більше вуалювали таємницю. Аж ось у Парижі 1959 року виходить антологія творів і розстріляних, і "перевихованих", і пропалих безвісти. З неї видно їхню головну вину перед сталінським режимом: вони прагнули зберегти письменницьку честь і національну гідність.
    Тут зібрано справді найкращі твори.


378.147:7.01 Х433

Хижна Ольга Петрівна

Художньо-педагогічна підготовка вчителя початкової школи: теорія і практика : монографія / О. П. Хижна. - Київ : КНТ, 2018. - 400 с. - ISBN 978-966-373-757-7 : 240.00

    У монографії висвітлюються питання художньо-педагогічної підготовки вчителя початкової школи в умовах інтеграції системи освіти України у світовий мультикультурний освітній простір.
    Об'єктивне викладення матеріалу, його науковість і логічна послідовність демонструють цілісність композиції монографії, спрямовану на вирішення одного із важливих завдань професійної підготовки вчителя початкової школи - формування культури художньо-педагогічної діяльності вчителя як визначального чинника його готовності до професійного розвитку. Науково обгрунтовуються функціонально-змістові особливості художньо-педагогічної діяльності, подана оригінальна інтерпретація змісту та форми навчальних занять, розкриваються педагогічні умови та шляхи оптимізації художньо-педагогічної підготовки, представлена структурно-функціональна модель цієї підготовки. Запропоновані структурні компоненти культури художньо-педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкової школи, визначена система умов ефективності її формування.
    Структурованість змісту монографії сприяє переданню магістрантам аспірантам, педагогічним працівникам системи початкової освіти необхідної міждисциплінарної інформації, яка викликає інтерес не лише до предмету, але й вмотивовує до утворення у майбутніх педагогів особистісних смислів професійного розвитку.


821.161.2'06 А663

Андрухович Юрій Ігорович

Лексикон інтимних міст : довільний посіб. з геопоетики та космополітики / Ю. І. Андрухович. - Вид. 3-тє, випр. й допов. - Чернівці : Книги - XXI : Meridian Czernowitz, 2016. - 436 с. : фото. - ISBN 978-617-614-128-0 : 157.00

    


159.95 Р647

Розенцвейг Фил

Левое полушарие - правильные решения. Мыслить и действовать: как интуиция поддерживает логику = Rosenzweig Phil. Left brain, right stuff. How leaders make winning decisions / Ф. Розенцвейг ; пер. с англ. - Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-389-08337-0 : 191.00

     Что важнее, когда нам необходимо принять серьезное решение: точная информация или смелость, умение мыслить логически или желание следовать эмоциональному порыву? Сложные решения требуют аналитического мышления, интуиции, личной уверенности, готовности к риску.
    Используя примеры из политики, спорта и бизнеса, Фил Розенцвейг объясняет, как безошибочно действовать в нестандартных условиях. Анализируя данные оригинальных исследований, он предлагает интересный подход и практические инструменты, используя которые вы научитесь принимать обоснованные решения, ведущие к успеху.


821.161.2'06 Л63

Лис Володимир Савович

В'язні зеленої дачі : роман / В. С. Лис. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 272 с. : фото. - ISBN 978-617-12-5876-1 : 90,00

     Як же не хотілося молодому економістові Юрку їхати в той незнайомий Вербівськ! Та хіба можна відмовити самому Іванові Банчуку, першому секретареві тамтешнього райкому партії? Ще й це дивне попередження від незнайомки... Чому вона сказала, що там він потрапить до жорстокої банди? Пророцтво справдиться через роки, в незалежній Україні, коли вже солідний бізнесмен Юрій отримає анонімного листа із вимогою відновити сумнозвісну зелену дачу. Чоловік іще не здогадується, що невдовзі він, той-таки Банчук і лікарка Таїса, яка попереджала про небезпеку, перетворяться на в'язнів цього будинку. Бо у долі свої розрахунки і рахунки, за якими треба платити.


821.161.2'06 К597

Кокотюха Андрій Анатолійович

Біла ніч : роман / А. А. Кокотюха ; передм. Олександра Михайловича Пагірі. - 2-ге вид. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 288 с. : фото. - ISBN 978-617-12-3721-6(дод. наклад) : 80,00

     Максим Коломієць на псевдо Східняк — командир невловного летючого відділу УПА, який не дає спокою окупаційній Червоній армії на Волині. Через особливу тактику складається враження, що відділ Східняка діє в кількох місцях одночасно. Майор НКВД Полинін має особистий рахунок до Коломійця, бо вважає його зрадником. Тому до відділу Східняка засилають агента із завданням знищити командира. І це — у час коли повстанський рух змінює тактику боротьби... Чи залишиться Коломієць живим?


821.161.2'06 К597

Кокотюха Андрій Анатолійович

Чорний ліс : українські хроніки 1943 року : роман / А. А. Кокотюха ; передм. Івана Казимировича Патриляка. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 304 с. - ISBN 978-617-12-6047-4 : 65.00

     У Чорному лісі на Волині українці воюють відразу на три фронти: з німцями, росіянами та поляками. Головний герой — колишній міліціонер, зек, радянський диверсант — мусить розібратися в тому, хто друг, а хто ворог. У нього нині одна мета — зрозуміти, на чиєму боці правда, і відстоювати її зі зброєю в руках.


159.922.7(075.8) Д848

Дуткевич Тетяна Вікторівна

Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога : (теоретичний курс) : навч. посіб. для студ. ВНЗ "спец. 053 Психологія" / Т. В. Дуткевич. - Київ : КНТ, 2018. - 266 с. - ISBN 978-966-373-818-5 : 220.00

     У навчальному посібнику розглянуто поняття і задачі розвивально-корекційної психології, розкрито теоретичні основи і прикладні питання розвивально-корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх соціалізації.
     Проаналізовано психологічні особливості розвитку і корекції спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини у системі дошкільної і шкільної освіти. Зміст посібника складається з текстів лекцій, практичних завдань, додатків та списку літератури.
     Навчальний посібник рекомендується студентам закладів вищої освіти, що спеціалізуються у галузі психології та педагогіки; може використовуватись викладачами психолого-педагогічних дисциплін; працівниками закладів дошкільної та шкільної ланок освіти.


81'373.7(076.6) З-123

Забіяка Віра Анатоліївна, Забіяка Іван Михайлович

Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - Київ : Академія, 2015. - 304 с. - ISBN 978-966-580-456-7 : 100.00

     Уміння точно і дотепно висловлюватися — важливий чинник комунікаційної і життєвої ефективності. У мові людей, які дбають про це, завжди більше змісту, ніж слів. Такою її робить доречне використання фразеологізмів, про різноманітні аспекти (етимологію, семантику, комунікаційну роль) яких ідеться в цьому виданні. Є в ньому і тлумачний словник найуживаніших фразеологізмів, різноманітні вправи і завдання, робота над якими сприятиме збагаченню власного мовлення.
     Видання адресоване передусім учням загальноосвітніх шкіл, студентам. Корисним буде вчителям-філологам, усім, хто зацікавлений у мовному саморозвитку.


378.091.313(075.8) Л93

Любашенко Олеся Вадимівна, Кавицька Тамара Іванівна, Сухенко Олена

Учитель-філолог у міжнародних проектах: проектна діяльність, мовний тренінг, дидактична майстерність = Liubashenko Olesia, Kavytska Tamara, Sukhenko Olena. Language teacher in international projects: project activity, language training, teaching skills : навч. посіб. / О. В. Любашенко, Т. І. Кавицька, О. Сухенко. - Київ : Київський університет, 2018. - 192 с. : фото. - Текст англ. - ISBN 978-966-439-972-9 : 42,07

     Представлено матеріал для навчання проектної діяльності на всіх її етапах, лінгвістичні та дидактичні завдання для вдосконалення майстерності вчителя-філолога, завдання для мовного тренінгу вчителя, систему контрольно-оцінювальних заходів, практичні поради авторів і їхніх колег, які мають досвід участі у проектному навчанні та міжнародних освітніх проектах.
     Для студентів-філологів, учителів-філологів, які долучаються до проектної роботи, усім, хто прагне разом навчатися і навчати мови, спілкуючись з учнями у проектній діяльності.


903:94(4-11)(075.8) Ш654

Шидловський Павло Сергійович

Природа і суспільство в ранньому голоцені Східної Європи : навч. посіб. / П. С. Шидловський ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2017. - 112 с. : іл. - 34,48

     Розглянуто процес взаємодії природного середовища та людського суспільства на тлі кардинальних ландшафтно-кліматичних змін на межі плейстоцену і голоцену. Основну увагу приділено реконструкції роз¬витку матеріальної культури первісного населення Східної Європи на основі археологічних джерел доби фінального палеоліту - неоліту із залученням даних цілої низки природничих дисциплін.
     Для студентів історичного факультету.


811.14'02(075.8) К766

Кощій Оксана Миколаївна, Лазер-Паньків Олеся Василівна

Давньогрецька мова в таблицях. Фонетика. Морфологія : навч. посіб. / О. М. Кощій, О. В. Лазер-Паньків ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : Київський університет, 2018. - 384 с. : фото. - ISBN 978-966-439-978-1 : 145,95

     Подано таблиці з граматики давньогрецької мови. Додаток містить список граматичної терміно¬логії, перелік грецьких паремій, список навчальної літератури з курсу "Давньогрецька мова", а також український, давньогрецький і латинський алфавітні покажчики.
     Для студентів гуманітарних спеціальностей (філологічних, філософських, історичних), які вивча¬ють давньогрецьку мову або працюють безпосередньо з оригінальними давньогрецькими текстами, викладачів курсів із давньоелліністики, а також для всіх зацікавлених у вивченні давньогрецької мови.


54:504(075.8) В81

Вретік Людмила Олександрівна

Зелена хімія : навч. посіб. для студ. хім. ф-ту / Л. О. Вретік ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 92 с. - 8,90

     Метою цього курсу є надання студентам базових уявлень щодо основних принципів "зеленої хімії" як нової методології розробки хімічних продуктів і процесів.
     Навчальний посібник для студентів хімічного факультету.


378.091.12(075.8) П841

Марушкевич Алла Адамівна, Кузьменко Надія Михайлівна, Плахотнік Ольга Василівна, Спіцин Євгеній Сергійович, Жиленко Микола Володимирович

Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посіб. / А. А. Марушкевич, Н. М. Кузьменко, О. В. Плахотнік [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Марушкевич ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 204 с. - ISBN 978-966-439-998-9 : 23,01

     Розкрито вимоги до особистісних і професійних якостей викладачів закладів вищої освіти, названі їх основні посади, види професійної діяльності, права, обов'язки і соціальні гаранти. Висвітлені нормативно-правові засади професій¬но-педагогічної підготовки науково-педагогічного працівника, особливості пла¬нування його професійно-педагогічної діяльності. Розглянуто можливості про¬фесійно-педагогічної підготовки науково-педагогічного працівника до навчання і виховання студентської молоді, навчально-методичної діяльності та науково-дослідницької роботи. Розтлумачено основні поняття та проаналізовано струк¬туру професійно-педагогічної майстерності та зміст професійної етики науково-педагогічного працівника. Представлено розроблені практичні заняття.
     Для науково-педагогічних працівників, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти.


159.947(075.8) К431

Кириленко Таїса Сергіївна, Шамлян Каріна Микитівна

Психологія волі : навч. посіб. / Т. С. Кириленко, К. М. Шамлян ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 160 с. : фото. - 19,51

     Розглянуто загальний стан дослідження волі в історичному та сучас¬ному аспектах психологічної науки. Основну увагу приділено визначенню волі, підходам і дискусійним питанням її вивчення, вольовим властивос¬тям особистості.
     Для студентів факультетів психології закладів вищої освіти.


35(075.8) М228

Мамчур Ганна Володимирівна

Теорія та історія державної служби : навч. посіб. / Г. В. Мамчур ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2017. - 360 с. : іл. - ISBN 978-966-439-934-7 : 60,93

     Розглянуто теоретичні засади державної служби. Висвітлено ос¬новні етапи розвитку державної служби в контексті світової історії та історії України. Розкрито особливості деяких національних моделей державної служби в сучасному світі.
     Для студентів, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями управлінського напряму.


5736.3(075.8) М55

Кузнєцова Галина Миколаївна, Рибальченко Тарас Володимирович, Дзержинський Микола Едуардович, Рибальченко Володимир Корнійович

Механізми клітинної диференціації : навч. посіб. / Г. М. Кузнєцова, Т. В. Рибальченко, М. Е. Дзержинський [та ін.] ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2019. - 400 с. - ISBN 978-966-439-888-3 : 66.99

     Розглянуто основні уявлення про механізми диференціації клітини у складі багатоклітинного організму. Розкрито особливості регуляції клітинної проліфе¬рації, диференціації, міграції та загибелі на різних етапах онтогенезу. Коротко висвітлено зв'язок процесів диференціювання і злоякісної трансформації клітин. Показано можливості застосування знань про механізми клітинної диференціації для розв'язання практичних проблем біології та медицини.
     Для студентів закладів вищої освіти медико-біологічних спеціальностей та науковців.


577.352(075.8) О-76

Остапченко Людмила Іванівна, Синельник Тетяна Борисівна, Компанець Ірина Володимирівна

Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації. Теоретичні аспекти : навч. посіб. / Л. І. Остапченко, Т. Б. Синельник, І. В. Компанець ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 640 с. : фото. - ISBN 978-966-439-878-4 : 120.17

     Висвітлено основні уявлення про структуру, властивості й функції біологічних мембран, а також сучасні погляди на механізми внутрішньоклітинної сигналізації. Розглянуто хімічну будову плазматичної мембрани та мембран внутрішньоклітинних органел, принципи їхньої організації, залучення мембранних рецепторів і транспортних систем у функціонування окремих клітин, тканин і органів, а також основні механізми внутрішньоклітинної трансдукції за учас¬тю як класичних вторинних посередників, так і інших сигнальних молекул. Увагу приділено ролі порушень функцій біологічних мембран і внутрішньоклі¬тинних регуляторних механізмів у розвитку патологічних станів.
     Для студентів-біологів вищих навчальних закладів, магістрів і аспірантів медико-біологічних спеціальностей, науковців.


550.8(075.8) Б404

Безродна Ірина Миколаївна, Гожик Андрій Петрович

Петрофізика : навч. посіб. / І. М. Безродна, А. П. Гожик ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський унівеорситет, 2018. - 256 с. - ISBN 978-966-439-975-0 : 27.30

     Розглядаються методологія визначення фізичних параметрів геологічних порід у лабораторних умовах, методики обробки результатів комплексних петрофізичних досліджень і можливості використання їх для геологічної інтерпретації геофізичних даних.
     Описуються петрофізичні параметри за властивості гірських порід і мінералів, пов'язані з мінеральним складом, структурою пустотного простору, геологічними, фізичними і хімічними процесами в геологічному середовищі.
    Для студентів та аспірантів геологічних і геофізичної спеціальності геологічних факультетів університетів, а також фахівців і викладачів.


551.24(075.8) М69

Михайлов Володимир Альбертович

Базові терміни і поняття геотектоніки : навч. посіб. / В. А. Михайлов ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 336 с. : фото. - ISBN 978-966-933-007-9 : 57,30

     Викладено основні терміни і поняття геотектоніки, розглянуто найважливіші геотектонічні структури світу (давні платформи, складчасті пояси, континентальні рифти, океани, глибинні розломи, імпактні кратери), тектонічні структури України (Український щит, Волино-Подільська плита, Західноєвропейська платформа, Дніпровсько-Донецька западина, Донецька складчаста область, Карпатська складчаста система, Переддобрудзький прогин, Причорноморська западина, Кримська складчаста область, Чорноморська западина, імпактні структури).
     Для студентів геологічних, географічних і гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів.


80"20"(066) Ф547

Філологія початку XXI сторіччя: традиціі та новаторство : зб. наук. пр. молодих учених / за ред.: Г. А. Александрової, Г. А. Черненко ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 72 с. - (Бібліотека інституту філології). - 12,59

     Представлено розвідки студентів, аспірантів, молодих учених, присвячені актуальним проблемам лінгвістики, літературознавства, перекладознавства. фольклористики.
     Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів.


327(477+4)"19/20"(075.8) У45

Україна в культурному та політичному просторі Європи: нариси історії : монографія / О. П. Машевський, С. П. Стельмах, Т. Ю. Пшеничний [та ін.] ; відп. ред.: О. П. Машевський, С. П. Стельмах ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 320 с. - ISBN 978-966-439-999-6 : 32,41

     Розглянуто питання інтеграції України у європейський культурний, науковий і політичний простір у різні періоди історії. Особливу увагу приділено проблемам становлення релігії та церковної організації, впливу європейських мистецьких форм на культурне життя України, з також європейських політичних ідей на формування національної свідомості українців; культурному трансферу й розвитку модерних форм освіти та науки; міжнародним відносинам України у XX - на початку XXI ст. тощо.
     Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


376-056.264(075.8) К642

Кондратенко Валентина Олександрівна, Ломоносов Віктор

Комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків : навч. посіб. для студ. дефектол. ф-тів вищ. пед. навч. закл. / В. О. Кондратенко, В. Ломоносов. - Київ : КНТ, 2018. - 152 с. - ISBN 978-966-373-723-2 : 135.00

     У посібнику систематизовано сучасні погляди щодо питань реабілітації хворих на заїкання у психофізіологічній, психологічній галузях та корекційній педагогіці.
     Інтегративно представлені сучасні методики та технології подолання заїкання. Запропонований комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків, який включає аутогенне тренування, парадоксальну дихальну гімнастику, вправи на формування мовленнєвого дихання, логопедичний масаж з використанням акупунктури, методику поєднання рухів руки і мовлення та україномовний дидактичний матеріал, який може використовуватись як для роботи разом із логопедом, так і для самостійної роботи заїкуватого хворого.
     Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, логопедів, дефектологів, психологів, методистів, вихователів, вчителів, а також хворим на заїкання.


796.093(075.8) К727

Костюкевич Виктор Митрофанович

Організація і проведення змагань із спортивних ігор : навч. посіб. / В. М. Костюкевич. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ : КНТ, 2018. - 218 с. : іл. - ISBN 978-966-373-658-7 : 190.00

     В посібнику викладені організаційно-методичні аспекти проведення змагань з баскетболу, гандболу і футболу. Подані рекомендації щодо підготовки спортивних майданчиків, методики суддівства змагань, ведення протоколів тощо.
     Для студентів стаціонару і заочної форми навчання, викладачів фізичного виховання, тренерів і працівників фізичного виховання і спорту.


796.332:796.015(075.8) К727

Костюкевич Виктор Митрофанович

Построение тренировочных занятий в футболе / В. М. Костюкевич. - Киев : КНТ, 2018. - 208 с. - ISBN 978-966-373-800-0 : 170.00

     В книге на основе методов моделирования изложена технология построения тренировочных занятий в футболе. Материал, представленный в книге, при определённой интерпретации может быть использован для построения тренировочных занятий с футболистами команд различной квалификации. Для тренеров, футболистов, преподавателей студентов.


796.015(075.8) К727

Костюкевич Віктор Митрофанович

Теорія і методика спортивної підготовки: у запитаннях і відповідях : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич. - Київ : КНТ, 2018. - 160 с. : фото. - ISBN 978-966-373-819-2 : 150.00

     У навчально-методичному посібнику подані запитання і стислі відповіді до них з теорії і методики спортивної підготовки. Посібник призначений для студентів, магістрантів, викладачів інститутів (факультетів) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів.


911.5:712.2(076.5) Д814

Дудка Інна Геннадіївна, Чернов Борис Олексійович

Ландшафтознавство : (практикум) / І. Г. Дудка, Б. О. Чернов. - Київ : КНТ, 2018. - 198 с. : іл. - ISBN 978-966-373-794-2 : 150.00

     У практикумі вміщено лабораторні роботи до курсу "Основи ландшафтознавства" для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів України, запитання-завдання для перевірки опанованими знаннями з ландшафтознавства, теми для самостійного опрацювання, творчі завдання, список рекомендованої літератури, словник-довідник фізико-географічних і ландшафтознавчих термінів і понять, додатки, наприкінці вміщено тести для перевірки рівня засвоєння знань в умовах кредитно-модульної підготовки фахівців. Крім того, автори вводять в окремі теми додатковий матеріал, який, крім збагачення знань студентів, допоможе їм краще зрозуміти методику виконання практичних і самостійних завдань і, як вважається, спонукатиме студентів на власні пошукові дослідження, що притаманно сучасному Учителю.


373.2:37.015.31:7(075.8) П406

Плющик Єлизавета Василівна, Ямчинська Галина Володимирівна

Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посіб.-хрестоматія для вихователів / Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська ; МОНУ, ЖДУ ім. І. Франка, Дошкільна і початкова дизайн-освіта. - Київ : КНТ, 2017. - 164 с. : іл. - ISBN 978-966-373-773-7 : 230.00

     В основу посібника покладено багаторічні дослідження авторів у галузі мистецького розвитку і виховання дітей дошкільного віку. У ценрі уваги — мистецька діяльність дітей. Видання розраховане на вихователів, музичних керівників, викладачів образотворчого мистецтва, дитячих садків, учителів ритміки, учнів і студентів педагогічних коледжів та університетів, батьків.


342.511(477)"1991/2019" М123

Магда Євген

Шостий. Спогади про майбутнє / Є. Магда. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 208 с. - ISBN 978-617-12-3886-2 : 20.80

     Коротка і дуже яскрава розповідь про п'ятьох президентів — Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Януковича та Петра Порошенка. Робота їх прем'єрів та парламенту, факти із виборчих кампаній, особливості правління кожного та виважена оцінка їхніх політичних дій, а також дослідження політичного портрету майбутнього керівника держави — Євген Магда змальовує образ шостого президента і прогнозує реальність, яка уже чекає на українців.


330.101+141.7 С275

Седлачек Томаш

Економіка добра і зла. Слідами людських пошуків: від Гільгамеша до фінансової кризи / Т. Седлачек ; пер. з чес. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 520 с. : фото. - ISBN 978-617-679-244-4(укр.). - 978-80-87506-10-3(чес.) : 157.50

     Якщо ви шукали книжку про економіку, яка не лише написана легко й доступно, а є зрозумілою навіть неспеціалістам, де сама економіка постає пригодницькою подорожжю, наприкінці якої знайдемо аргументи для глибших роздумів про світ та роль людини в ньому, то дослідження Томата Седлачека —саме те. Це неординарний погляд на наукову дисципліну, яку більшість із нас стереотипно вважає "сухою".
     Автор — чеський економіст, радник президента Вацлава Гавела у 2001-2003 роках — у своєму дослідженні сміливо виходить за межі економіки та поєднує її з історією, філософією, психологією та давніми міфами.


39(477) С143

Садовнича Вікторія Вікторівна

Старовинна магія українців / В. В. Садовнича ; кер. проекту С. І. Мозгова ; відп. за вип. А. В. Альошичева. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 256 с. : іл. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - ISBN 978-617-12-4732-1 : 63.00339.727 С916

Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. О. І. Рогача. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 270 с. - ISBN 978-611-01-1512-4 : 180,00

     В монографії розкрита еволюція теорій міжнародного руху капіталу, динаміка, пропорції та нові тенденції міжнародного інвестування на сучасному етапі, сучасні вектори та детермінанти міжнародного руху фінансового капіталу, вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку та структуру світової економіки, сучасні тенденції міжнародного портфельного інвестування. Особливий акцент зроблено на висвітленні актуальних викликів міжнародного руху капіталу та трансформації світової фінансової системи під впливом нових технологій та структурних зрушень у світовій економіці.
     Для науковців, економістів та працівників державних та приватних структур із фінансової сфери.


37.026(075.8) К203

Каплінський Василь Васильович

100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. для вчителів / В. В. Каплінський. - Вид. 7-ме. - Київ : КНТ, 2018. - 80 с. - ISBN 978-966-373-835-2 : 95.00

     Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні.
     Рекомендується студентам вищих навчальних закладів до використання на заняттях з педагогіки, методики виховної роботи, основ педагогічної майстерності, а також під час педагогічної практики. Може бути корисний також для вчителів і викладачів педагогічних дисциплін.


130.2:911.375:911.53 Ф44

Фесенко Галина Григорівна

Морфологія міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації : монографія / Г. Г. Фесенко. - Харків : ДІСА ПЛЮС, 2018. - 282 с. - ISBN 978-617-7645-02-2 : 100,00

     Монографія присвячена філософському аналізу сутності феномену міста та проблемам його ландшафтів. Це спроба репрезентації різноманітних урбан-практик. Пропонує читачам відрефлексувати ці явища і спробувати знайти ресурс для їх переосмислення та переозначення.
     Для науковців, урбаністів, фахівців у галузі культурології, естетики, філософії, а також широкого кола читачів в архітектурі, міському плануванні та історії мистецтва.


929(477)"196/199" Д361

Деревінський Василь Федорович

В'ячеслав Чорновіл / В. Ф. Деревінський. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 254 с. : іл., фото. - (Історія нескорених). - ISBN 978-617-12-2465-0 : 21.00355.422(477)"2014" З-631

Зіненко Роман Анатолійович

Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Ч. 2 : 25 - 31 серпня 2014 року / Р. А. Зіненко ; за ред. Ю. Є. Бутусова. - Харків : Фоліо, 2019. - 478 с. - (Хроніка). - На обклад. під назв.: Серія "Своя війна". - ISBN 978-966-03-8462-0. - 978-966-03-8464-4(ч. 2). - 978-966-03-8215-2(Хроніка) : 145.00

     Роман Зіненко (нар. 1974 р.) колишній морський піхотинець, доброволець батальйону "Дніпро-1", був серед тих, хто в серпні 2014-го опинився в пеклі Іловайська. Він не тільки вижив але й написав одну з перших книжок про війну на Сході України — «Іловайський щоденник», що вийшла у видавництві «Фоліо» українською та російською мовами. Ця чесна і відверта розповідь очевидця, який нічого не вигадує, а намагається бути максимально точним у своїх спогадах, отримала широкий відгук у читачів, насамперед у тих, хто виходив з-під Іловайська кривавим "зеленим коридором".
     Нова книга Романа Зіненка є результатом ретельного дослідженмя, яке грунтується на спогадах близько сотні бійців і офіцерів, від добровольця до вищого керівництва сектора "Б", учасників Іловайської трагедії. Окрім того, автору довелося переглянути, перевірити й хронологічно розібрати сотні публікацій, відео- і фотоматеріалів, що стосуються боїв під Іловайськом. Результати окремих журналістських досліджень, а також звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України вміщені на сторінках цієї книжки. Переважна більшість зібраних фактів до сьогодні не була відома українському суспільству. І хоча автор подає найбільш повну і реальну картину бойових дій під Іловайськом, залишається ще дуже багато питань на які свого часу обов'язково будуть отримані відповіді.
     Друга частина книжки висвітлює хронологію подій, що відбувалися 25—31 серпня 2014 року.


355.422(477)"2014" З-631

Зіненко Роман Анатолійович

Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Ч. 1 : 7 - 24 серпня 2014 року / Р. А. Зіненко ; за ред., вступ. ст. Ю. Є. Бутусова. - Харків : Фоліо, 2019. - 448 с. - (Хроніка). - На обклад. під назв.: Серія "Своя війна". - ISBN 978-966-03-8462-0. - 978-966-03-8463-7(ч. 1). - 978-966-03-8215-2(Хроніка) : 145.00

     Роман Зіненко (нар. 1974 р.) колишній морський піхотинець, доброволець батальйону "Дніпро-1", був серед тих, хто в серпні 2014-го опинився в пеклі Іловайська. Він не тільки вижив але й написав одну з перших книжок про війну на Сході України — «Іловайський щоденник», що вийшла у видавництві «Фоліо» українською та російською мовами. Ця чесна і відверта розповідь очевидця, який нічого не вигадує, а намагається бути максимально точним у своїх спогадах, отримала широкий відгук у читачів, насамперед у тих, хто виходив з-під Іловайська кривавим "зеленим коридором".
     Нова книга Романа Зіненка є результатом ретельного дослідженмя, яке грунтується на спогадах близько сотні бійців і офіцерів, від добровольця до вищого керівництва сектора "Б", учасників Іловайської трагедії. Окрім того, автору довелося переглянути, перевірити й хронологічно розібрати сотні публікацій, відео- і фотоматеріалів, що стосуються боїв під Іловайськом. Результати окремих журналістських досліджень, а також звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України вміщені на сторінках цієї книжки. Переважна більшість зібраних фактів до сьогодні не була відома українському суспільству. І хоча автор подає найбільш повну і реальну картину бойових дій під Іловайськом, залишається ще дуже багато питань на які свого часу обов'язково будуть отримані відповіді.
     Перша частина книжки висвітлює хронологію подій, що відбувалися 7—24 серпня 2014 року.


796.32(075.8) Д729

Драчук Андрій Іванович

Теорія і методика викладання гандболу : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. реком. МОНУ / А. І. Драчук. - Київ : КНТ, 2018. - 130 с. : фото. - ISBN 978-966-373-795-9 : 135.00

     У навчальному посібнику висвітлено історичні аспекти розвитку гандболу у світі та в Україні, розглянуто техніку і тактику гри, методику навчання та запропоновано систему вправ для вдосконалення технічних і тактичних дій гравців, подано правила ведення змагань та методика суддівства. Посібник містить також тестові завдання. Для студентів педагогічних ВНЗ, тренерів ДЮСШ, учителів загальноосвітніх шкіл.


37.015.313(075.8) К203

Каплінський Василь Васильович, Асаулюк Інна Олексіївна

Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури : навч. посіб. / В. В. Каплінський, І. О. Асаулюк. - Київ : КНТ, 2018. - 294 с. : іл. - ISBN 978-966-373-836-9 : 220.00

     У навчальному посібнику лаконічно й системно викладано теоретико-методичні основи виховної діяльності вчителя фізичної культури з урахуванням особливостей його професійної діяльності.
     Практичний, методичний та ілюстративний компоненти змісту розміщено на електронних носіях інформації, які додаються.


929:94(549.1)(092) А976

Ачакзай Абдул Самад Хан

Моє життя і виживання : автобіографія Абдула Самада Хана Ачакзая (1907-1973 рр.) / А. С. Ачакзай ; пер. з пушту. - Хмельницький : А. А. Мельник, 2018. - 464 с. : іл., фото. - Кн. в суперобклад. і з лясе. - ISBN 978-617-7600-38-0 : 100,00

     Кожна нація проходить особистий шлях до здобуття незалежності та права на самоврядування. Проте боротьба завжди має спільні ознаки: конфлікт інтересів, вірувань, незлагодженість суспільства. Саме тому на чолі кожного визвольного руху стоїть особистість, здатна об'єднати національні інтереси та своїм прикладом продемонструвати незламність громадянина перед натиском режиму. Доля в таких людей схожа: довга боротьба, заслання, маленькі перемоги, але непохитна віра, що стає прикладом для мільйонів послідовників. Абдул Самад Хан Ачакзай змушений був половину свого віку провести в ув'язненні за національну ідею, демократію, громадянське та національне рівноправ'я і все ж залишився вірним своїм поглядам до кінця життя. Він став символом незламності та патріотичної свідомості для пуштунів усього світу.
     Книга розрахована на широку читацьку аудиторію.


339.922(477):061.1ЄС Р152

Радзієвська Світлана Олександрівна

Регіоналізація і глобалізація: взаємозв'язки та перспективи безконфронтаційного розвитку : монографія / С. О. Радзієвська. - Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2018. - 376 с. - ISBN 978-617-7457-80-9 : 80,00

     У монографії наведено результати теоретико-методологічного і практичного дослідження інтеграційних аспектів розвитку світової економіки. Запропоновано авторське бачення співвідношення процесів регіоналізації і глобалізації. Широко висвітлено сучасний стан регіоналізації глобальної економіки. Проаналізовано та надано оцінку участі України у процесах глобалізації і регіоналізації в умовах економічної асоціації з ЄС.
     Для політичних діячів, працівників органів державного управління, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами світової економіки і міжнародних економічних відносин.


011+015(477)"1858/2017" Б593

Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина XIX - початок XXI століття). Матеріали до бібліографії : наук.-доп. покажч. / упоряд. В. Березкіна ; наук. ред. Т. Д. Антонюк ; НАНУ, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019. - 244 с. - ISBN 978-966-02-8871-3 : 179,27

     Науково-допоміжний бібліографічний покажчик підготовлено за матеріалами довідково-інформаційних фондів відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, наукової бібліотеки Національного університету "Киево-Могилянська академія" та Бібліотеки імені О. Ольжича.
     Покажчик містить вибрані різногалузеві вторинні опубліковані й неопубліковані, періодичні, неперіодичні, продовжувані видання (809 позицій), випущені або видрукувані поза межами України, а також на території України в різні часи її історії 8 мовами (українською, російською, польською, чеською, словацькою, англійською, німецькою, французькою) протягом 1858-2017 рр.
     Видання адресовано науковцям, фахівцям бібліотечно-бібліографічної справи, працівникам інформаційних служб, історикам, викладачам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться питаннями українознавства і, зокрема, зарубіжною українікою.


004:316.77:021.6 Ш708

Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів : монографія / авт. кол.: В. М. Горовий (кер. проекту) та ін. ; НАНУ, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2018. - 280 с. - ISBN 978-966-02-8869-0 : 105,81

     У монографії розглянуто особливості процесу управління інформаційно-комунікаційними потоками в умовах впливу на національний інфопростір глобальних інформаційних ресурсів, питання вдосконалення методик використання національних інформаційних комунікацій та оптимізації бібліотечної діяльності як чинника підвищення ефективності інформаційно-комунікаційних процесів національного інформаційного середовища.
     Орієнтована на науковців, практиків у сфері соціальних комунікацій, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблематикою.


821.161.2'06:82-311.6 К597

Кокотюха Андрій Анатолійович

Справа отамана Зеленого. Українські хроніки 1919 року : роман / А. А. Кокотюха ; передм. Я. Файзуліна. - 2-ге вид. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 304 с. : іл., фото. - ISBN 978-966-14-7632-4 : 66.00

     1919 року земля України стала полем битви між різними владами — "червоними", "білими", "зеленими"… Артем Шеремет — звичайний київський лікар, людина аж ніяк не войовнича. Але буремні події божевільного часу змушують його, так чи інакше; взяти в них участь — трагічні обставини приводять його до армії отамана Зеленого. Запекла боротьба, смертельна небезпека, зрада та надія, кохання і втрата — не омине ніщо…


027.7(063)
Б594

Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4–6 лип. 2018 р.) / Наук. б-ка ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ОНУ ім. І. І. Мечникова, Секція унів. б-к УБА, Електрон. б-ка України "ELibUKR" ; відп. ред. М. О. Подрезова ; редкол.: Л. Г. Бакуменко, С. І. Барабаш, О. В. Заєць [та ін.]. - Одеса : ОНУ, 2018. - 258 с. : іл. ISBN 978-617-689-301-1 : 125.61

     Збірник містить матеріали III Міжнародної наукової конференції "Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи", що проходила в Одесі 4-6 липня 2018 р.
     У доповідях розглянуто сучасні стратегії розвитку та доступ до інформаційних ресурсів університетських бібліотек: комплектування, створення, використання та відображення в бібліотечних каталогах і базах даних. Подано результати вивчення та збереження книжкової спадщини бібліотек ЗВО. Розкрито значення маркетингових комунікацій в практичній діяльності бібліотек.
    Видання призначено для науковців, студентів та спеціалістів бібліотечно-інформаційної галузі.


37.013.73(075.8)
В548

Виховна робота в закладах освіти : навч. посіб. / О. Г. Волков, Т. Ю. Антрошенко, К. В. Жмак [та ін.] ; за голов. ред. О. Г. Волкова ; МОНУ, МДПУ ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь : Однорог Т. В., 2019. - 272 с. - ISBN 978-617-7566-77-8 : 160,00

     В навчальному посібнику висвітлюються проблеми виховання в контексті вимог суспільства та держави, здійснення моральних норм. Розкрите відношення колективу і особистості, проблеми виховання патріотизму, основні феномени виховної роботи. Виявлено своєрідність релігійного виховання в державних установах, відношення оцінювання, оцінки та цінності особистості. Показано напрямки вдосконалення демократизації та лібералізації освіти, телеології освіти та виховання, відношення до особистості і позиціювання педагога у виховному процесі.
     Навчальний посібник призначений для бакалаврів, магістрантів та аспірантів педагогічних закладів вищої освіти.


398.5(477)
К436

Кирчів Роман Федорович

Двадцяте століття в українському фольклорі : монографія / Р. Ф. Кирчів ; НАНУ, Ін-т народознавства, ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2010. - 536 с. - ISBN 978-966-02-5428-2 : 85,00

     Спроба монографічного дослідження образу світу минулого століття в українському фольклорі, рецепції в ньому доленосних суспільно-політичних подій, ситуацій, постатей діячів, думок, переживань і настроїв української людини того часу. Головним предметом дослідницького дискурсу є осмислення місця і значення усної народної словесності в системі новочасної української культури, простеження якісних змін і модифікацій у змістовій і формальній фактурі фольклорної традиції. Особлива увага приділяється процесу політизації ідейного змісту фольклорного слова у зв'язку з різними етапами суспільно-політичного буття України в умовах чуженецької окупації, протидії тоталітарним режимам, напруженої боротьби нації за своє самозбереження, визволення і державну незалежність.
     Праця розрахована на науковців-фольклористів, викладачів і студентів-філологів та широкого зацікавленого читача.


7.012:659.125(075.8)
П777

Прищенко Світлана Валеріївна

Основи рекламного дизайну : підручник / С. В. Прищенко. - [2-ге вид., випр. і допов.]. - Київ : Кондор, 2019. - 400 с. : іл. - ISBN 978-617-7729-11-1 : 410.00

     Авторка розглядає актуальні проблеми сучасного рекламного дизайну як специфічного виду творчої діяльності - процес проектування представлено як синтез соціокультурних, кольоро-графічних і маркетингових аспектів. Проаналізовано вагомий вплив мистецьких стилів на рекламну графіку, проблеми візуалізації рекламних ідей і структуровано арсенал художньо-графічних засобів у сукупності з комп'ютерними технологіями, а фірмовий стиль визначено як комплексну рекламу. Окрему увагу присвячено сприйняттю кольору в рекламних зверненнях і його смисловим інтерпретаціям. Уперше запропоновано естетичні параметри та критерії оцінки рекламної продукції, методичні засади проектування об'єктів рекламного дизайну тощо.
     Підручник призначений для студентів і викладачів, а також може бути корисним дизайнерам-практикам, художникам, культурологам і мистецтвознавцям, менеджерам рекламної та соціокультурної сфер, відвідувачам сертифікатних курсів підвищення кваліфікації.


159.9:351.741(075.8)
Р65

Розов Віталій Ігорович

Основи психології для правоохоронців : [навч. посіб.] / В. І. Розов. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Київ : КНТ, 2018. - 306 с. - ISBN 978-966-373-708-9 : 260.00

     В посібнику представлені основи психології для правоохоронців. Його особливість — авторський підхід до проблеми балової загально-та соціально-психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів.
     Структура посібника створена відповідно основних профеcіографічних вимог правоохоронної діяльності до професійно важливих якостей, знань, вмінь та навичок правоохоронця.
     Для студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів, співробітників правоохоронних органів, психологів, юристів, фахівців, що виконують функції психологічного супроводження суб'єктів правоохоронної діяльності.


159.9:351.741(075.8)
Р65

Розов Віталій Ігорович

Психологія особистісної безпеки правоохоронців : [наук.-практ. посіб.] / В. І. Розов. - Київ : КНТ, 2018. - 130 с. - ISBN 978-966-373-828-4 : 145.00

     Посібник присвячений психологічному аналізу проблеми особистісної безпеки правоохоронців, яка розглядається як системне структурно-функціональне явище, що включає в себе мотиваційні, когнітивні (інформаційні), емоційні, вольові, комунікативні, психосоматичні, фізичні, поведінкові та інші складові. Уточнюється роль та наголошується на проблемі безпечної поведінки співробітників правоохоронних органів в службових та позаслужбових небезпечних ситуаціях.
     Для співробітників правоохоронних органів, студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів, психологів, юристів, фахівців, що виконують функції психологічного супроводження суб'єктів правоохоронної діяльності


342.7:351.743(477)
П295

Пєтков Сергій Валерійович, Іванов Іван Володимирович, Делія Юрій Володимирович

Забезпечення прав людини правоохоронними органами : монографія / С. В. Пєтков, І. В. Іванов, Ю. В. Делія. - Київ : КНТ, 2019. - 242 с. - ISBN 978-966-373-887-1 : 260,00

     Досліджено функціонування правоохоронних органів України у сфері забезпечення прав, свобод людини і громадянина. У роботі пропонується визначення понять «правоохоронний орган» та «правоохоронна діяльність»; ретроспективний аналіз інституту захисту прав, свобод громадян; гарантії здійснення правоохоронної діяльності в сфері захисту прав, свобод людини і громадянина; надано конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення досліджуваного інституту. Розглядаються питання правозахисної діяльністі як головної функції держави у сучасних умовах, правовий статус громадян як складова публічної безпеки, правове регулювання правового захисту державних та недержавних установ.
     Для студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів та аспірантів юридичних навчальних закладів, викладачів юридичних дисциплін та всіх, хто цікавиться проблемами правового захисту прав, свобод людини і громадянина.


351.743(477)
П295

Пєтков Сергій Валерійович

Охорона громадського порядку / С. В. Пєтков. - Київ : Скіф, 2019. - 120 с. : портр. - ISBN 978-966-8894-88-6 : 125,00

     В сучасних умовах необхідно зважено підходити до реформаційних процесів будь-якої сфери. Тим більше, коли це стосується громадського порядку та громадської безпеки. Запропоноване видання має стати грунтом для подальших змін не тільки в нормативно-правовому полі України, але й у свідомості самих нормотворців, від яких залежить юридичне супроводження процесу побудови громадянського суспільства. В науково-популярному дослідженні піднімаються гострі, дискусійні питання, робиться спроба знайти помилки в системі соціально-правових аксіом за якими побудоване сучасне українське суспільство.
     Науково-популярне видання стане у нагоді всім, хто цікавиться актуальними питаннями охорони громадського порядку.


651.4/.9(075.8)
П141

Палеха Юрій Іванович

Загальне діловодство : (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навч. посіб. [для вищ. навч. закл. рек. МОНУ] / Ю. І. Палеха. - Вид. 4-те втпр, допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 624 с. - (Серія посібників: "Культура діловодства"). - ISBN 978-966-2609-56-1 : 370.00

     У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об'єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.
     Посібник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям керування документацією. В посібнику вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами. Посібник допоможе студентам при вивчення дисциплін "Діловодство", "Документаційне забезпечення управління" та "Керування документацією". Практичні завдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.
     Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури роботи з документами, як настільна книга.


159.9:316.752(075.8)
Н644

Никоненко Юлія Петрівна

Основи психологічної просвіти та профілактики : навч.-метод. посіб. / Ю. П. Никоненко. - Київ : КНТ, 2019. - 192 с. - ISBN 978-966-373-831-4 : 180.00

     Навчально-методичний посібник "Основи психопрофілактики" укладений для студентів ваших навчальних закладів спеціальності "Психологія", "Соціальна робота", "Практична психологія" денної та заочної форми навчання.
     У посібнику представлені основні поняття та теоретико-методологічні концепції первинної, вторинної, третинної психологічної профілактики порушень психологічного здоров'я учнівської молоді та педагогів. Проаналізовані найбільш поширені порушення адаптації учнів та студентів, розроблені заходи профілактики негативних наслідків стрессу та синдрому "професійного вигорання" у педагогів та інших фахівців.
     Доцільний для використання викладачами загальноосвітніх навчальних закладів, ВНЗ-ів, практичними психологами, студентами педагогічних та психологічних спеціальностей, соціальними педагогами, батьками.


338.46:640.4(075.8)
Н591

Нечаюк Лідія Іванівна, Нечаюк Наталія Олександрівна

Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів рек. МОНУ / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. - 3-тє вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 344 с. - ISBN 978-611-01-1012-9 : 190.00

     В навчальному посібнику висвітлені основні положення сучасної теорії менеджменту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі. Особливої уваги приділено плануванню, зокрема, таким питанням, як : прогнозування прибутку і рентабельності, сітковому плануванню роботи підприємств сфери гостинності, методам дослідження попиту на послуги і продукцію, визначенню конкурентоздатності.
     Навчальний посібник включає приклади вирішення проблемних питань галузевої діяльності, розкриваючи її специфічність і винятковість.


004:316.612
А724

Антонов Валерій Миколайович, Антонова-Рафі Юлія Валеріївна

Кібернетична акмеологія: теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] рек. МОНУ / В. М. Антонов, Ю. В. Антонова-Рафі ; за заг. ред. В. М. Антонова. - Київ : КНТ : Самміт-Книга, 2019. - 280 с. : портр. - ISBN 978-966-373-658-7(КНТ). - 978-966-7889-78-4(Самміт-Книга) : 290.00

     Досліджуються наукові теоретичні та практичні питання нової науки кібернетичної акмеології, що використовується для аналізу, модифікації, розвитку та акселерації потенційно-ресурсних можливостей людини на грунті сучасних інформаційних технологій і побудованих на їх засадах медико-біологічних експертно-аналітичних систем для вироблення методик, порад, рекомендацій, поведінки особи щодо досягнення нею пікових (акме) точок у життєдіяльності (акме здоров'я, акме креативності, акме фінансового стану, акме влади, акме самовдосконалення тощо).
    Для всіх, хто бажає удосконалити власне життя, поліпшити своє життя, визначитися з вибором професії відповідно до своїх природних здібностей, а також для боротьби зі стресами, ошуканством, депресією, для створення творчої особистості.


160.1(075.8)
В17

Вандишев Валентин Миколайович

Логіка. Основні поняття і принципи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНМСУ / В. М. Вандишев. - Київ : Кондор, 2018. - 300 с. : портр. - ISBN 978-617-7278-36-7 : 215.00

     У навчальному посібнику викладено традиційний за структурою курс логіки, звичний для історії європейської духовної культури впродовж багатьох сторіч, починаючи з доби схоластики. Посібник забезпечує необхідний мінімум логічних знань, сприяє формуванню основ логічного мислення, а значний ілюстративний матеріал, що міститься в ньому, розвиває загальнокультурний потенціал фахівця.
    Для унаочнення сутності софістики, яка свідомо чи несвідомо впливає на людські стосунки й донині, до змісту посібника додано працю Аристотеля "Прософістичні спростування". До посібника включено словник поширених у літературі латинських слів і висловів, а також словник основних понять логіки, що дозволить читачеві орієнтуватись у мовній сфері.
    Важливою позитивною рисою посібника є наявність у ньому глибоко і змістовно розробленої системи запитань, завдань і вправ.
    Посібник призначено студентам університетів усіх спеціальностей і форм навчання.


7.012:338.48(075.8)
К562

Ковешніков В. С., Кошевнікова О. В.

Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, О. В. Кошевнікова. - 2-ге вид. - Київ : Ліра-К, 2018. - 288 с. - ISBN 978-617-7605-08-8 : 200.00

     У навчальному посібнику в системній формі приводяться основні поняття про проектування, дизайн та будівництво сучасних досить різноманітних об'єктів розміщення і харчування туристів - найважливіших елементів бурхливо зростаючого туристичного бізнесу. Для полегшення сприйняття і систематизації великого матеріалу, накопиченого в цій сфері людської діяльності, при викладі авторами зроблений акцент на функціонально-структурний підхід і закони розвитку технічних систем. Посібник призначений студентам усіх форм навчання зі спеціальності 242 "Туризм" та 6. 020207 "Дизайн". Він також може бути корисним працівникам, занятим у сфері туристичного сервісу, готельної та ресторанної справи і дизайну.


331.54(477)
Н355

Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010. Станом на 5 жовтня 2018 року : практ. посіб. / упоряд.: Катерина Іванівна Чижмарь, Дмитро Володимирович Журавльов. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 496 с. - ISBN 978-611-01-1219-2 : 430,00

     Класифікатор професій як документ призначений для застосування центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Федерацією роботодавців України, усіма суб'єктами господарювання тощо.
    Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.


316(076.5)
П691

Практикум з соціології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти рек. МОНУ / за ред. В. М. Пічі. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 368 с. - ISBN 966-7828-49-6 : 200.00

     Практикум включає термінологічний словник, структурні схеми і таблиці, план семінарського заняття, теми рефератів та контрольних робіт, завдання та вправи, тести, кросворди, а також набір фрагментів із оригінальних соціологічних творів зарубіжних та вітчизняних авторів до всіх тем сучасного курсу "Соціологія".
    Призначений для студентів усіх форм навчання та викладачів вищих навчальних закладів.


32-027.21(038)(075.8)
П504

Політологія: терміни і поняття : [понад 1600 термін. і понять] : короткий навч. слов.-довід. для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації рек. МОНУ / наук. ред.: Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [уклад., редкол.: В. М. Піча (кер.) [та ін.]]. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 516 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-418-272-7 : 300.00

     Короткий навчальний словник-довідник містить понад 1600 термінів і понять, які є найбільш уживаними в сучасній політичній науці, ЗМІ, під час вивчення курсу політолоігї, у практичній політичній діяльності. Підготовлений провідними українськими науковцями-політологами, соціологами, істориками, філософами, економістами.
    Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою.


316(038)(075.8)
С693

Соціологія: терміни і поняття : навч. енциклопедичний слов.-довід. / редкол.: В. М. Піча (кер.) [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 658 с. - (Соціологічна освіта в Україні). - ISBN 978-617-7519-16-3 : 300.00

     Цей навчальний енциклопедичний словник-довідник містить дефініцій понад сучасних соціологічних термінів та понять найбільш вживаних в соціологічних теоріях та практиках. Підготовлено провідними вченими - соціологами з Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова та ін. навчальних наукових центрах України.
    Для студентів, аспірантів, докторантів та викладачів ВНЗ освіти, а також для широкого кола читачів, які прагнуть збагатити себе соціологічним мисленням і соціологічною культурою та зацікавлені сучасною соціологічною лексикою.


316.2(477)(038)(075.8)
І-907

Історія соціологічної думки : навч. енциклопедичний слов.-довід. / Н. С. Абаніна, Д. М. Афанасьєв, А. А. Ашурбеков [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Пічі. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 688 с. - ISBN 978-966-418-286-4. - 978-966-97585-0-7(Піча С. В.) : 350.00

     Енциклопедичний словник-довідник висвітлює погляди близько 440 представників протосоціологічної та соціологічної думки Європи, США і Канади, Росії і Білорусії, України, Ізраїля, Індії, Китаю, Японії. Акцентується увага на персоналіях, внесок яких в розвиток теоретичної та прикладної соціології аналізується при вивченні "Загальної соціології", "Теоретичної соціології", "Історії соціологічної думки" та ін. навч. дисциплін. Підготовлений провідними науковцями-соціологами, істориками, філософами, політологами, економістами, соц. психологами.
    Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ всіх рівнів акредитації, а також для широкого кола читачів, які прагнуть збагатити себе соціологічним мисленням і соціологічною культурою та зацікавленні здобутками сучасної зарубіжної і вітчизняної соціології.


316.2(477)(038)(075.8)
І-907

Історія української соціологічної думки : навч. біогр. енциклопедія / Н. С. Абаніна, С. М. Вакуленко, О. І. Вишняк [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Пічі. - 2-ге вид. перероб. і допов. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 336 с. - ISBN 978-966-418-286-4. - 978-966-97585-0-7(Піча С. В.) : 250.00

     Навчальна біографічна енциклопедія висвітлює генезу поглядів на суспільство представників української протосоціології, історію становлення та розвитку соціологічної думки в працях понад 100 знаних українських суспільствознавців минулої і сучасної доби, їх особистий внесок в ії збагачення.
    Акцентується увага на персоналіях сучасних соціологів, внесок яких в розвиток теоретичної та прикладної соціології аналізується при вивченні "Загальної соціології", "Теоретичної соціології", "Історії соціологічної думки" та ін. навч. дисциплін. Підготовлена провідними науковцями-соціологами, істориками, філософами, політологами, економістами, соц. психологами.
     Призначена перш за все для підготовки спеціалістів-соціологів та викладачам ВНЗ. Однак нею можє скористатися і широкий загал читачів - соціологи - науковці, соціологи-практики, всі, хто прагне поглибити своє соціологічне мислення і соціологічну культуру, з'ясувати місце і роль соціологічної української думки в історії світової соціології.


342.7:364.65-056.26
М936

Мхитарян Армен Маратович

Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 290 с. - ISBN 978-617-7278-81-7 : 260.00159.9:355(075.8)
Л634

Лісовський Петро Миколайович

Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 290 с. - ISBN 978-617-7278-81-7 : 260.00

     У навчальному посібнику викладено основи військової психології, що розглядають актуальні питання поведінки воїна-захисника країни. Це дозволить оволодіти методологічними основами важливих знань та практичної майстерності, зокрема, в галузі соціальної психології. При цьому акцентується увага на шляхетній (благородній, волонтереькій, лицарській) конституції особистості, якій надається концептуальний аналіз.
    Посібник розраховано на студентів, курсантів, військовослужбовців, науковців та співробітників спецслужб.


316.61:331.54(075.8)
К685

Коропецька Олеся Михайлівна

Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНСУ] / О. М. Коропецька. - Київ : КНТ, 2016. - 438 с. : портр. - ISBN 978-966-373-822-2 : 260.00

     У навчальному посібнику представлено теоретичні, методологічні та методичні засади профорієнтаційної робот, розкрито зміст, напрями форми та методи профорієнтації, викладено загальні психологічні засади професійного становлення і розвитку особистості як суб'єкта самореалізації. У посібнику міститься навчальна робоча програма з дисципліни, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та самоконтролю, перелік основної та додаткової літератури. Практикум містить низку психологічних тестів та інший науково-методичний інструментарій для здійснення профдіагностичної та профконсультаційної роботи.
    Навчальний посібник призначений студентам психологічних і педагогічних спеціальностей. Може бути корисним практичним психологам, працівникам центрів зайнятості, профконсультантам, соціальним працівникам, учителям, методистам, вихователям, батькам, а також усім, хто цікавиться психологією.


349.41(477)(094.4)
З-513

Земельний кодекс України : станом на 28 берез. 2019 р. : (відп. офіц. тексту). - Харків : Право, 2019. - 156 с. - ISBN 978-966-937-602-2 : 35,00

     Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях станом на 28 березня 2019 року


349.6(477)
П685

Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна [та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана. - Харків : Право, 2014. - 120 с. : портр. - (Харківська наукова школа екологічного права). - ISBN 978-966-458-662-4 : 200.00

     Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад сучасного стану та перспектив розвитку законодавства про охорону довкілля. Проаналізовано правові засади державної екологічної політики у сфері охорони довкілля, науково-методологічні чинники становлення та перспективи розвитку законодавства про охорону довкілля, організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища. Велика увага приділяється питанням правового забезпечення охорони земель, вод, рослинного та тваринного світу, надр, атмосферного повітря, озонового шару та клімату, природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, навколишнього природного середовища при поводженні з відходами, міжнародно-правовим засобам забезпечення охорони довкілля. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення механізму правової охорони довкілля.
     Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться теоретичними питаннями екологічного питання.


349.6(477)(094.4/.5)
М193

Малишева Наталія Рафаелівна, Єрофеєв Микола Іванович

Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" : із змін. станом на 1 верес. 2017 р. / Малишева Наталія Рафаелівна, Єрофеєв Микола Іванович. - Харків : Право, 2017. - 416 с. : портр. - ISBN 978-966-937215-4 : 270.00

     Видання містить постатейний коментар до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" зі змінами станом на 1 вересня 2017 р. У Коментарі також враховані зміни, що будуть унесені до Закону з 18 грудня 2017 р., після введення в дію Закону про оцінку впливу на довкілля від 23 травня 2017 р.
     Розрахований на працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юристів-практиків, науковців, викладачів та студентів юридичних, екологічних вишів, а також усіх, хто цікавиться екологічним законодавством.


349.6(477)
Т822

Туліна Ельбіс Євгенівна

Правові засади використання рослинного світу : монографія / Е. Є. Туліна. - Харків : Право, 2017. - 216 с. - ISBN 978-966-937-227-7 : 160.00

     Монографія присвячена дослідженню становлення й розвитку такого інституту екологічного права, як інститут права використання рослинного світу. У роботі проаналізовано: поняття, форми й види використання рослинного світу, суб'єкти правовідносин у сфері використання, їх права й обов'язки, підстави й порядок виникнення, зміни та припинення правових відносин у цій царині. Особлива увага приділяється специфіці правового регулювання відносин щодо здійснення окремих видів використання рослинного світу.
     Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, юристів-практиків і фахівців у сфері екологічного права.


342.9(477)(075.8)
А313

Адміністративна процедура : навч. посіб. / І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Бойко. - Харків : Право, 2019. - 206 с. - ISBN 978-966-937-658-9 : 200.00

     У виданні представлено матеріал, що пропонується для вивчення студентами дисципліни "Адміністративна процедура". Зміст навчального посібника відображає: структуру програми, за якою дисципліна викладається в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
     Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, науковців, практикуючих юристів, державних службовців, службовців в органах місцевого самоврядування.


342.9(477)(075.8)
О-753

Основи публічного адміністрування : навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун [та ін.] ; за заг. ред. Н. П. Матюхвної. - Харків : Право, 2018. - 172 с. - ISBN 978-966-937 : 120.00

     У навчальному посібнику висвітлені основні питання курсу "Основи публічного адміністрування" для студентів другого (магістерського) рівня юридичних ВНЗ. Враховане новітнє законодавство, а також практика публічного адміністрування.
     Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами публічного адміністрування.


070:004.77:654.19(075.8)
К328

Квіт Сергій Миронович

Масові комунікації : [підручник] / С. М. Квіт. - 2-ге вид., випр. і допов. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. - 352 с. - (Могилянський підручник). - ISBN 978-966-518-752-3. - 978-966-2410-99-0 : 250,00

     Друге видання підручника С. Квіта "Масові комунікації" зосереджується на вивченні медіагалузі із залученням найновішого західного та українського досвіду. Зокрема розглядаються різноманітні теорії масових комунікацій, методи медіадосліджень. Особлива увага приділяється професії журналіста, новітнім українським революціям, медіареформам, журналістській освіті, новим медіа і глобальним викликам. Розглядаються такі феномени, як постправда, гібридна війна, фейкова медіареальність, а також діяльність фактчекінгових організацій і аналітичних центрів. До другого видання було додано низку популярних теорій масових комунікацій, серед яких теорії глокалізації, морального розмежування, медіатизації, також нормативні теорії: трьох моделей преси та модель журналістських цінностей. Підготовка цього видання стала можливою завдяки Могилянській школі журналістики, підтримці Програми наукових обмінів ім. Фулбрайта та співпраці зі Стенфордським університетом (США). Підручник призначений для студентів ЗВО, які навчаються за спеціальностями "журналістика", "соціологія", "політологія", а також, для експертів і дослідників медіа.


821.161.2'06
Л63

Лис Володимир Савович

Стара холера : роман / В. С. Лис. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 272 с. : портр. - ISBN 978-617-12-4949-3 : 90.00

     Єва була найвродливішою дівчиною в селі, але чоловік, якого вона покохала на все життя, одружився з її сестрою Павлиною. Єва поламала їхній щасливий шлюб... А на старість лишилася самотньою. Як і Адам, що все життя до нестями любив чужу дружину. Друзі Адама, колишні хулігани та відчайдухи, "дідусі-розбійники", вирішують одружити цих двох. Та як звести упертих самітників? Тим часом у великому місті Ліза, онука Павлини, будує своє життя разом із коханим Степаном. Однак, здається, вона втрапила у велику халепу... І тепер спалахне боротьба двох молодих за своє щастя, і несподівано в цю боротьбу втрутяться не такі вже й прості діди з поліського села...


821.161.2'06
Т86

Тур-Коновалов Костянтин

Крути 1918 : кінороман / К. Тур-Коновалов. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 224 с. - ISBN 978-617-12-5089-5 : 63.00

     Січень 1918 року видався холодним. До Києва наближаються більшовицькі загони. Сини генерала контррозвідки УНР Олекса та Андрій до нестями закохані в інститутку Софію, але обидва мусять стати на захист молодої держави та рідного міста. Несподівано спалахує повстання на заводі "Арсенал", і на боротьбу із заколотниками відправляють усе боєздатне військо. Супроти численної армії Муравйова на станції Крути лишаються тільки необстріляні студенти і юнкери, серед яких і Андрій. Сто років тому, як і сьогодні, без страху й сумнівів вони приймуть бій за найдорожче...


611.7
Г52

Главчев Юрий Николаевич

Позвоночник - провокатор всех болезней / Ю. Н. Главчев. - 3-е изд. - Москва : Ганга, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-906154-50-7 : 139.50

     "Позвоночник — провокатор всех болезней" — третье издание книги народного целителя-костоправа Юрия Главчева. В ней он изложил приемы и методы лечения, основанные на многовековом опыте врачевателей разных стран. Более 25 лет Юрий Николаевич использует их для оздоровления людей, приезжающих к нему со всего мира.
     Это издание знакомит читателей с самым широким спектром деятельности автора в области нетрадиционной медицины. Юрий Главчев видит мир и человека по-своему. В иных или других красках. Именно эти краски (цвета) дают ему полную информацию о состоянии здоровья пациентов.
     Для широкого круга читателей, а особенно тех, кто заботится о своем здоровье.
     Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.


821.161.2'06
Ж15

Жадан Сергій Вікторович

Інтернат : роман / С. В. Жадан. - [Чернівці] : Meridian Czernowitz, 2017. - 336 с. - ISBN 978-966-97679-0-5 : 170,00

     ...Одного разу, прокинувшись, ти бачиш за вікном вогонь. Ти його не розпалював. Але гасити його доведеться й тобі... ...Січень 2015 року Донбас. Паша, вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неухильно наближається до його дому. Стається так, що він змушений цю лінію перетнути. Щоби потім повернутись назад. І для цього йому щонайменше потрібно визначитись, на чиєму боці його дім...


821.161.2'06
Д217

Дашвар Люко

Село не люди : роман / Л. Дашвар. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 272 с. - ISBN 978-966-343-741-5(дод.наклад) : 85.00

    


821.161.2'06
К597

Кокотюха Андрій

Червоний : роман / А. Кокотюха. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 320 с. - ISBN 978-617-12-1475-0 : 55,00

     Їм закидають масові вбивства вчителів. Бандерівцям місце в ГУЛАГу, де вони... можуть бути корисними. Замість скніти в таборам ватажок повстанців Данило Червоний наводить там лад! І нехай він планує втечу, йому єдиному до смаги підкорити своїй волі ув'язнених. Як це було, розкажуть три свідки, три запеклих вороги Данила: міліціонер, чекіст і в'язень-червоноармієць. Не шукайте Червоного ані серед живих, ані серед мертвих, шукайте серед овіяних легендою!


821.161.2'06
Ж15

Жадан Сергій Вікторович

Месопотамія : збірка / С. В. Жадан. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2016. - 288 с. - ISBN 978-617-12-1457-6 : 65,00

     "Месопотамія" — це дев'ять прозових історій і тридцять віршів-уточнень. Усі тексти — про одне середовище, герої переходять з історії в історію, а потім — у вірші. Філософські відступи, фантастичні образи, вишукані метафори й специфічний гумор — тут є все, що так приваблює у творах Сергія Жадана
© 2017 Запорізький національний університет