Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2019 року378.091.313(075.8) Л93

Любашенко Олеся Вадимівна, Кавицька Тамара Іванівна, Сухенко Олена

Учитель-філолог у міжнародних проектах: проектна діяльність, мовний тренінг, дидактична майстерність = Liubashenko Olesia, Kavytska Tamara, Sukhenko Olena. Language teacher in international projects: project activity, language training, teaching skills : навч. посіб. / О. В. Любашенко, Т. І. Кавицька, О. Сухенко. - Київ : Київський університет, 2018. - 192 с. : фото. - Текст англ. - ISBN 978-966-439-972-9 : 42,07

     Представлено матеріал для навчання проектної діяльності на всіх її етапах, лінгвістичні та дидактичні завдання для вдосконалення майстерності вчителя-філолога, завдання для мовного тренінгу вчителя, систему контрольно-оцінювальних заходів, практичні поради авторів і їхніх колег, які мають досвід участі у проектному навчанні та міжнародних освітніх проектах.
     Для студентів-філологів, учителів-філологів, які долучаються до проектної роботи, усім, хто прагне разом навчатися і навчати мови, спілкуючись з учнями у проектній діяльності.


903:94(4-11)(075.8) Ш654

Шидловський Павло Сергійович

Природа і суспільство в ранньому голоцені Східної Європи : навч. посіб. / П. С. Шидловський ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2017. - 112 с. : іл. - 34,48

     Розглянуто процес взаємодії природного середовища та людського суспільства на тлі кардинальних ландшафтно-кліматичних змін на межі плейстоцену і голоцену. Основну увагу приділено реконструкції роз¬витку матеріальної культури первісного населення Східної Європи на основі археологічних джерел доби фінального палеоліту - неоліту із залученням даних цілої низки природничих дисциплін.
     Для студентів історичного факультету.


811.14'02(075.8) К766

Кощій Оксана Миколаївна, Лазер-Паньків Олеся Василівна

Давньогрецька мова в таблицях. Фонетика. Морфологія : навч. посіб. / О. М. Кощій, О. В. Лазер-Паньків ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : Київський університет, 2018. - 384 с. : фото. - ISBN 978-966-439-978-1 : 145,95

     Подано таблиці з граматики давньогрецької мови. Додаток містить список граматичної терміно¬логії, перелік грецьких паремій, список навчальної літератури з курсу "Давньогрецька мова", а також український, давньогрецький і латинський алфавітні покажчики.
     Для студентів гуманітарних спеціальностей (філологічних, філософських, історичних), які вивча¬ють давньогрецьку мову або працюють безпосередньо з оригінальними давньогрецькими текстами, викладачів курсів із давньоелліністики, а також для всіх зацікавлених у вивченні давньогрецької мови.


54:504(075.8) В81

Вретік Людмила Олександрівна

Зелена хімія : навч. посіб. для студ. хім. ф-ту / Л. О. Вретік ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 92 с. - 8,90

     Метою цього курсу є надання студентам базових уявлень щодо основних принципів "зеленої хімії" як нової методології розробки хімічних продуктів і процесів.
     Навчальний посібник для студентів хімічного факультету.


378.091.12(075.8) П841

Марушкевич Алла Адамівна, Кузьменко Надія Михайлівна, Плахотнік Ольга Василівна, Спіцин Євгеній Сергійович, Жиленко Микола Володимирович

Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посіб. / А. А. Марушкевич, Н. М. Кузьменко, О. В. Плахотнік [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Марушкевич ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 204 с. - ISBN 978-966-439-998-9 : 23,01

     Розкрито вимоги до особистісних і професійних якостей викладачів закладів вищої освіти, названі їх основні посади, види професійної діяльності, права, обов'язки і соціальні гаранти. Висвітлені нормативно-правові засади професій¬но-педагогічної підготовки науково-педагогічного працівника, особливості пла¬нування його професійно-педагогічної діяльності. Розглянуто можливості про¬фесійно-педагогічної підготовки науково-педагогічного працівника до навчання і виховання студентської молоді, навчально-методичної діяльності та науково-дослідницької роботи. Розтлумачено основні поняття та проаналізовано струк¬туру професійно-педагогічної майстерності та зміст професійної етики науково-педагогічного працівника. Представлено розроблені практичні заняття.
     Для науково-педагогічних працівників, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти.


159.947(075.8) К431

Кириленко Таїса Сергіївна, Шамлян Каріна Микитівна

Психологія волі : навч. посіб. / Т. С. Кириленко, К. М. Шамлян ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 160 с. : фото. - 19,51

     Розглянуто загальний стан дослідження волі в історичному та сучас¬ному аспектах психологічної науки. Основну увагу приділено визначенню волі, підходам і дискусійним питанням її вивчення, вольовим властивос¬тям особистості.
     Для студентів факультетів психології закладів вищої освіти.


35(075.8) М228

Мамчур Ганна Володимирівна

Теорія та історія державної служби : навч. посіб. / Г. В. Мамчур ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2017. - 360 с. : іл. - ISBN 978-966-439-934-7 : 60,93

     Розглянуто теоретичні засади державної служби. Висвітлено ос¬новні етапи розвитку державної служби в контексті світової історії та історії України. Розкрито особливості деяких національних моделей державної служби в сучасному світі.
     Для студентів, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями управлінського напряму.


5736.3(075.8) М55

Кузнєцова Галина Миколаївна, Рибальченко Тарас Володимирович, Дзержинський Микола Едуардович, Рибальченко Володимир Корнійович

Механізми клітинної диференціації : навч. посіб. / Г. М. Кузнєцова, Т. В. Рибальченко, М. Е. Дзержинський [та ін.] ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2019. - 400 с. - ISBN 978-966-439-888-3 : 66.99

     Розглянуто основні уявлення про механізми диференціації клітини у складі багатоклітинного організму. Розкрито особливості регуляції клітинної проліфе¬рації, диференціації, міграції та загибелі на різних етапах онтогенезу. Коротко висвітлено зв'язок процесів диференціювання і злоякісної трансформації клітин. Показано можливості застосування знань про механізми клітинної диференціації для розв'язання практичних проблем біології та медицини.
     Для студентів закладів вищої освіти медико-біологічних спеціальностей та науковців.


577.352(075.8) О-76

Остапченко Людмила Іванівна, Синельник Тетяна Борисівна, Компанець Ірина Володимирівна

Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації. Теоретичні аспекти : навч. посіб. / Л. І. Остапченко, Т. Б. Синельник, І. В. Компанець ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 640 с. : фото. - ISBN 978-966-439-878-4 : 120.17

     Висвітлено основні уявлення про структуру, властивості й функції біологічних мембран, а також сучасні погляди на механізми внутрішньоклітинної сигналізації. Розглянуто хімічну будову плазматичної мембрани та мембран внутрішньоклітинних органел, принципи їхньої організації, залучення мембранних рецепторів і транспортних систем у функціонування окремих клітин, тканин і органів, а також основні механізми внутрішньоклітинної трансдукції за учас¬тю як класичних вторинних посередників, так і інших сигнальних молекул. Увагу приділено ролі порушень функцій біологічних мембран і внутрішньоклі¬тинних регуляторних механізмів у розвитку патологічних станів.
     Для студентів-біологів вищих навчальних закладів, магістрів і аспірантів медико-біологічних спеціальностей, науковців.


550.8(075.8) Б404

Безродна Ірина Миколаївна, Гожик Андрій Петрович

Петрофізика : навч. посіб. / І. М. Безродна, А. П. Гожик ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський унівеорситет, 2018. - 256 с. - ISBN 978-966-439-975-0 : 27.30

     Розглядаються методологія визначення фізичних параметрів геологічних порід у лабораторних умовах, методики обробки результатів комплексних петрофізичних досліджень і можливості використання їх для геологічної інтерпретації геофізичних даних.
     Описуються петрофізичні параметри за властивості гірських порід і мінералів, пов'язані з мінеральним складом, структурою пустотного простору, геологічними, фізичними і хімічними процесами в геологічному середовищі.
    Для студентів та аспірантів геологічних і геофізичної спеціальності геологічних факультетів університетів, а також фахівців і викладачів.


551.24(075.8) М69

Михайлов Володимир Альбертович

Базові терміни і поняття геотектоніки : навч. посіб. / В. А. Михайлов ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 336 с. : фото. - ISBN 978-966-933-007-9 : 57,30

     Викладено основні терміни і поняття геотектоніки, розглянуто найважливіші геотектонічні структури світу (давні платформи, складчасті пояси, континентальні рифти, океани, глибинні розломи, імпактні кратери), тектонічні структури України (Український щит, Волино-Подільська плита, Західноєвропейська платформа, Дніпровсько-Донецька западина, Донецька складчаста область, Карпатська складчаста система, Переддобрудзький прогин, Причорноморська западина, Кримська складчаста область, Чорноморська западина, імпактні структури).
     Для студентів геологічних, географічних і гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів.


80"20"(066) Ф547

Філологія початку XXI сторіччя: традиціі та новаторство : зб. наук. пр. молодих учених / за ред.: Г. А. Александрової, Г. А. Черненко ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 72 с. - (Бібліотека інституту філології). - 12,59

     Представлено розвідки студентів, аспірантів, молодих учених, присвячені актуальним проблемам лінгвістики, літературознавства, перекладознавства. фольклористики.
     Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів.


327(477+4)"19/20"(075.8) У45

Україна в культурному та політичному просторі Європи: нариси історії : монографія / О. П. Машевський, С. П. Стельмах, Т. Ю. Пшеничний [та ін.] ; відп. ред.: О. П. Машевський, С. П. Стельмах ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 320 с. - ISBN 978-966-439-999-6 : 32,41

     Розглянуто питання інтеграції України у європейський культурний, науковий і політичний простір у різні періоди історії. Особливу увагу приділено проблемам становлення релігії та церковної організації, впливу європейських мистецьких форм на культурне життя України, з також європейських політичних ідей на формування національної свідомості українців; культурному трансферу й розвитку модерних форм освіти та науки; міжнародним відносинам України у XX - на початку XXI ст. тощо.
     Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


376-056.264(075.8) К642

Кондратенко Валентина Олександрівна, Ломоносов Віктор

Комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків : навч. посіб. для студ. дефектол. ф-тів вищ. пед. навч. закл. / В. О. Кондратенко, В. Ломоносов. - Київ : КНТ, 2018. - 152 с. - ISBN 978-966-373-723-2 : 135.00

     У посібнику систематизовано сучасні погляди щодо питань реабілітації хворих на заїкання у психофізіологічній, психологічній галузях та корекційній педагогіці.
     Інтегративно представлені сучасні методики та технології подолання заїкання. Запропонований комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків, який включає аутогенне тренування, парадоксальну дихальну гімнастику, вправи на формування мовленнєвого дихання, логопедичний масаж з використанням акупунктури, методику поєднання рухів руки і мовлення та україномовний дидактичний матеріал, який може використовуватись як для роботи разом із логопедом, так і для самостійної роботи заїкуватого хворого.
     Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, логопедів, дефектологів, психологів, методистів, вихователів, вчителів, а також хворим на заїкання.


796.093(075.8) К727

Костюкевич Виктор Митрофанович

Організація і проведення змагань із спортивних ігор : навч. посіб. / В. М. Костюкевич. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ : КНТ, 2018. - 218 с. : іл. - ISBN 978-966-373-658-7 : 190.00

     В посібнику викладені організаційно-методичні аспекти проведення змагань з баскетболу, гандболу і футболу. Подані рекомендації щодо підготовки спортивних майданчиків, методики суддівства змагань, ведення протоколів тощо.
     Для студентів стаціонару і заочної форми навчання, викладачів фізичного виховання, тренерів і працівників фізичного виховання і спорту.


796.332:796.015(075.8) К727

Костюкевич Виктор Митрофанович

Построение тренировочных занятий в футболе / В. М. Костюкевич. - Киев : КНТ, 2018. - 208 с. - ISBN 978-966-373-800-0 : 170.00

     В книге на основе методов моделирования изложена технология построения тренировочных занятий в футболе. Материал, представленный в книге, при определённой интерпретации может быть использован для построения тренировочных занятий с футболистами команд различной квалификации. Для тренеров, футболистов, преподавателей студентов.


796.015(075.8) К727

Костюкевич Віктор Митрофанович

Теорія і методика спортивної підготовки: у запитаннях і відповідях : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич. - Київ : КНТ, 2018. - 160 с. : фото. - ISBN 978-966-373-819-2 : 150.00

     У навчально-методичному посібнику подані запитання і стислі відповіді до них з теорії і методики спортивної підготовки. Посібник призначений для студентів, магістрантів, викладачів інститутів (факультетів) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів.


911.5:712.2(076.5) Д814

Дудка Інна Геннадіївна, Чернов Борис Олексійович

Ландшафтознавство : (практикум) / І. Г. Дудка, Б. О. Чернов. - Київ : КНТ, 2018. - 198 с. : іл. - ISBN 978-966-373-794-2 : 150.00

     У практикумі вміщено лабораторні роботи до курсу "Основи ландшафтознавства" для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів України, запитання-завдання для перевірки опанованими знаннями з ландшафтознавства, теми для самостійного опрацювання, творчі завдання, список рекомендованої літератури, словник-довідник фізико-географічних і ландшафтознавчих термінів і понять, додатки, наприкінці вміщено тести для перевірки рівня засвоєння знань в умовах кредитно-модульної підготовки фахівців. Крім того, автори вводять в окремі теми додатковий матеріал, який, крім збагачення знань студентів, допоможе їм краще зрозуміти методику виконання практичних і самостійних завдань і, як вважається, спонукатиме студентів на власні пошукові дослідження, що притаманно сучасному Учителю.


373.2:37.015.31:7(075.8) П406

Плющик Єлизавета Василівна, Ямчинська Галина Володимирівна

Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посіб.-хрестоматія для вихователів / Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська ; МОНУ, ЖДУ ім. І. Франка, Дошкільна і початкова дизайн-освіта. - Київ : КНТ, 2017. - 164 с. : іл. - ISBN 978-966-373-773-7 : 230.00

     В основу посібника покладено багаторічні дослідження авторів у галузі мистецького розвитку і виховання дітей дошкільного віку. У ценрі уваги — мистецька діяльність дітей. Видання розраховане на вихователів, музичних керівників, викладачів образотворчого мистецтва, дитячих садків, учителів ритміки, учнів і студентів педагогічних коледжів та університетів, батьків.


342.511(477)"1991/2019" М123

Магда Євген

Шостий. Спогади про майбутнє / Є. Магда. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 208 с. - ISBN 978-617-12-3886-2 : 20.80

     Коротка і дуже яскрава розповідь про п'ятьох президентів — Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Януковича та Петра Порошенка. Робота їх прем'єрів та парламенту, факти із виборчих кампаній, особливості правління кожного та виважена оцінка їхніх політичних дій, а також дослідження політичного портрету майбутнього керівника держави — Євген Магда змальовує образ шостого президента і прогнозує реальність, яка уже чекає на українців.


330.101+141.7 С275

Седлачек Томаш

Економіка добра і зла. Слідами людських пошуків: від Гільгамеша до фінансової кризи / Т. Седлачек ; пер. з чес. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 520 с. : фото. - ISBN 978-617-679-244-4(укр.). - 978-80-87506-10-3(чес.) : 157.50

     Якщо ви шукали книжку про економіку, яка не лише написана легко й доступно, а є зрозумілою навіть неспеціалістам, де сама економіка постає пригодницькою подорожжю, наприкінці якої знайдемо аргументи для глибших роздумів про світ та роль людини в ньому, то дослідження Томата Седлачека —саме те. Це неординарний погляд на наукову дисципліну, яку більшість із нас стереотипно вважає "сухою".
     Автор — чеський економіст, радник президента Вацлава Гавела у 2001-2003 роках — у своєму дослідженні сміливо виходить за межі економіки та поєднує її з історією, філософією, психологією та давніми міфами.


39(477) С143

Садовнича Вікторія Вікторівна

Старовинна магія українців / В. В. Садовнича ; кер. проекту С. І. Мозгова ; відп. за вип. А. В. Альошичева. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 256 с. : іл. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - ISBN 978-617-12-4732-1 : 63.00339.727 С916

Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. О. І. Рогача. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 270 с. - ISBN 978-611-01-1512-4 : 180,00

     В монографії розкрита еволюція теорій міжнародного руху капіталу, динаміка, пропорції та нові тенденції міжнародного інвестування на сучасному етапі, сучасні вектори та детермінанти міжнародного руху фінансового капіталу, вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку та структуру світової економіки, сучасні тенденції міжнародного портфельного інвестування. Особливий акцент зроблено на висвітленні актуальних викликів міжнародного руху капіталу та трансформації світової фінансової системи під впливом нових технологій та структурних зрушень у світовій економіці.
     Для науковців, економістів та працівників державних та приватних структур із фінансової сфери.


37.026(075.8) К203

Каплінський Василь Васильович

100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. для вчителів / В. В. Каплінський. - Вид. 7-ме. - Київ : КНТ, 2018. - 80 с. - ISBN 978-966-373-835-2 : 95.00

     Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні.
     Рекомендується студентам вищих навчальних закладів до використання на заняттях з педагогіки, методики виховної роботи, основ педагогічної майстерності, а також під час педагогічної практики. Може бути корисний також для вчителів і викладачів педагогічних дисциплін.


130.2:911.375:911.53 Ф44

Фесенко Галина Григорівна

Морфологія міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації : монографія / Г. Г. Фесенко. - Харків : ДІСА ПЛЮС, 2018. - 282 с. - ISBN 978-617-7645-02-2 : 100,00

     Монографія присвячена філософському аналізу сутності феномену міста та проблемам його ландшафтів. Це спроба репрезентації різноманітних урбан-практик. Пропонує читачам відрефлексувати ці явища і спробувати знайти ресурс для їх переосмислення та переозначення.
     Для науковців, урбаністів, фахівців у галузі культурології, естетики, філософії, а також широкого кола читачів в архітектурі, міському плануванні та історії мистецтва.


929(477)"196/199" Д361

Деревінський Василь Федорович

В'ячеслав Чорновіл / В. Ф. Деревінський. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 254 с. : іл., фото. - (Історія нескорених). - ISBN 978-617-12-2465-0 : 21.00355.422(477)"2014" З-631

Зіненко Роман Анатолійович

Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Ч. 2 : 25 - 31 серпня 2014 року / Р. А. Зіненко ; за ред. Ю. Є. Бутусова. - Харків : Фоліо, 2019. - 478 с. - (Хроніка). - На обклад. під назв.: Серія "Своя війна". - ISBN 978-966-03-8462-0. - 978-966-03-8464-4(ч. 2). - 978-966-03-8215-2(Хроніка) : 145.00

     Роман Зіненко (нар. 1974 р.) колишній морський піхотинець, доброволець батальйону "Дніпро-1", був серед тих, хто в серпні 2014-го опинився в пеклі Іловайська. Він не тільки вижив але й написав одну з перших книжок про війну на Сході України — «Іловайський щоденник», що вийшла у видавництві «Фоліо» українською та російською мовами. Ця чесна і відверта розповідь очевидця, який нічого не вигадує, а намагається бути максимально точним у своїх спогадах, отримала широкий відгук у читачів, насамперед у тих, хто виходив з-під Іловайська кривавим "зеленим коридором".
     Нова книга Романа Зіненка є результатом ретельного дослідженмя, яке грунтується на спогадах близько сотні бійців і офіцерів, від добровольця до вищого керівництва сектора "Б", учасників Іловайської трагедії. Окрім того, автору довелося переглянути, перевірити й хронологічно розібрати сотні публікацій, відео- і фотоматеріалів, що стосуються боїв під Іловайськом. Результати окремих журналістських досліджень, а також звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України вміщені на сторінках цієї книжки. Переважна більшість зібраних фактів до сьогодні не була відома українському суспільству. І хоча автор подає найбільш повну і реальну картину бойових дій під Іловайськом, залишається ще дуже багато питань на які свого часу обов'язково будуть отримані відповіді.
     Друга частина книжки висвітлює хронологію подій, що відбувалися 25—31 серпня 2014 року.


355.422(477)"2014" З-631

Зіненко Роман Анатолійович

Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Ч. 1 : 7 - 24 серпня 2014 року / Р. А. Зіненко ; за ред., вступ. ст. Ю. Є. Бутусова. - Харків : Фоліо, 2019. - 448 с. - (Хроніка). - На обклад. під назв.: Серія "Своя війна". - ISBN 978-966-03-8462-0. - 978-966-03-8463-7(ч. 1). - 978-966-03-8215-2(Хроніка) : 145.00

     Роман Зіненко (нар. 1974 р.) колишній морський піхотинець, доброволець батальйону "Дніпро-1", був серед тих, хто в серпні 2014-го опинився в пеклі Іловайська. Він не тільки вижив але й написав одну з перших книжок про війну на Сході України — «Іловайський щоденник», що вийшла у видавництві «Фоліо» українською та російською мовами. Ця чесна і відверта розповідь очевидця, який нічого не вигадує, а намагається бути максимально точним у своїх спогадах, отримала широкий відгук у читачів, насамперед у тих, хто виходив з-під Іловайська кривавим "зеленим коридором".
     Нова книга Романа Зіненка є результатом ретельного дослідженмя, яке грунтується на спогадах близько сотні бійців і офіцерів, від добровольця до вищого керівництва сектора "Б", учасників Іловайської трагедії. Окрім того, автору довелося переглянути, перевірити й хронологічно розібрати сотні публікацій, відео- і фотоматеріалів, що стосуються боїв під Іловайськом. Результати окремих журналістських досліджень, а також звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України вміщені на сторінках цієї книжки. Переважна більшість зібраних фактів до сьогодні не була відома українському суспільству. І хоча автор подає найбільш повну і реальну картину бойових дій під Іловайськом, залишається ще дуже багато питань на які свого часу обов'язково будуть отримані відповіді.
     Перша частина книжки висвітлює хронологію подій, що відбувалися 7—24 серпня 2014 року.


796.32(075.8) Д729

Драчук Андрій Іванович

Теорія і методика викладання гандболу : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. реком. МОНУ / А. І. Драчук. - Київ : КНТ, 2018. - 130 с. : фото. - ISBN 978-966-373-795-9 : 135.00

     У навчальному посібнику висвітлено історичні аспекти розвитку гандболу у світі та в Україні, розглянуто техніку і тактику гри, методику навчання та запропоновано систему вправ для вдосконалення технічних і тактичних дій гравців, подано правила ведення змагань та методика суддівства. Посібник містить також тестові завдання. Для студентів педагогічних ВНЗ, тренерів ДЮСШ, учителів загальноосвітніх шкіл.


37.015.313(075.8) К203

Каплінський Василь Васильович, Асаулюк Інна Олексіївна

Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури : навч. посіб. / В. В. Каплінський, І. О. Асаулюк. - Київ : КНТ, 2018. - 294 с. : іл. - ISBN 978-966-373-836-9 : 220.00

     У навчальному посібнику лаконічно й системно викладано теоретико-методичні основи виховної діяльності вчителя фізичної культури з урахуванням особливостей його професійної діяльності.
     Практичний, методичний та ілюстративний компоненти змісту розміщено на електронних носіях інформації, які додаються.


929:94(549.1)(092) А976

Ачакзай Абдул Самад Хан

Моє життя і виживання : автобіографія Абдула Самада Хана Ачакзая (1907-1973 рр.) / А. С. Ачакзай ; пер. з пушту. - Хмельницький : А. А. Мельник, 2018. - 464 с. : іл., фото. - Кн. в суперобклад. і з лясе. - ISBN 978-617-7600-38-0 : 100,00

     Кожна нація проходить особистий шлях до здобуття незалежності та права на самоврядування. Проте боротьба завжди має спільні ознаки: конфлікт інтересів, вірувань, незлагодженість суспільства. Саме тому на чолі кожного визвольного руху стоїть особистість, здатна об'єднати національні інтереси та своїм прикладом продемонструвати незламність громадянина перед натиском режиму. Доля в таких людей схожа: довга боротьба, заслання, маленькі перемоги, але непохитна віра, що стає прикладом для мільйонів послідовників. Абдул Самад Хан Ачакзай змушений був половину свого віку провести в ув'язненні за національну ідею, демократію, громадянське та національне рівноправ'я і все ж залишився вірним своїм поглядам до кінця життя. Він став символом незламності та патріотичної свідомості для пуштунів усього світу.
     Книга розрахована на широку читацьку аудиторію.


339.922(477):061.1ЄС Р152

Радзієвська Світлана Олександрівна

Регіоналізація і глобалізація: взаємозв'язки та перспективи безконфронтаційного розвитку : монографія / С. О. Радзієвська. - Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2018. - 376 с. - ISBN 978-617-7457-80-9 : 80,00

     У монографії наведено результати теоретико-методологічного і практичного дослідження інтеграційних аспектів розвитку світової економіки. Запропоновано авторське бачення співвідношення процесів регіоналізації і глобалізації. Широко висвітлено сучасний стан регіоналізації глобальної економіки. Проаналізовано та надано оцінку участі України у процесах глобалізації і регіоналізації в умовах економічної асоціації з ЄС.
     Для політичних діячів, працівників органів державного управління, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами світової економіки і міжнародних економічних відносин.


011+015(477)"1858/2017" Б593

Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина XIX - початок XXI століття). Матеріали до бібліографії : наук.-доп. покажч. / упоряд. В. Березкіна ; наук. ред. Т. Д. Антонюк ; НАНУ, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019. - 244 с. - ISBN 978-966-02-8871-3 : 179,27

     Науково-допоміжний бібліографічний покажчик підготовлено за матеріалами довідково-інформаційних фондів відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, наукової бібліотеки Національного університету "Киево-Могилянська академія" та Бібліотеки імені О. Ольжича.
     Покажчик містить вибрані різногалузеві вторинні опубліковані й неопубліковані, періодичні, неперіодичні, продовжувані видання (809 позицій), випущені або видрукувані поза межами України, а також на території України в різні часи її історії 8 мовами (українською, російською, польською, чеською, словацькою, англійською, німецькою, французькою) протягом 1858-2017 рр.
     Видання адресовано науковцям, фахівцям бібліотечно-бібліографічної справи, працівникам інформаційних служб, історикам, викладачам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться питаннями українознавства і, зокрема, зарубіжною українікою.


004:316.77:021.6 Ш708

Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів : монографія / авт. кол.: В. М. Горовий (кер. проекту) та ін. ; НАНУ, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2018. - 280 с. - ISBN 978-966-02-8869-0 : 105,81

     У монографії розглянуто особливості процесу управління інформаційно-комунікаційними потоками в умовах впливу на національний інфопростір глобальних інформаційних ресурсів, питання вдосконалення методик використання національних інформаційних комунікацій та оптимізації бібліотечної діяльності як чинника підвищення ефективності інформаційно-комунікаційних процесів національного інформаційного середовища.
     Орієнтована на науковців, практиків у сфері соціальних комунікацій, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблематикою.


821.161.2'06:82-311.6 К597

Кокотюха Андрій Анатолійович

Справа отамана Зеленого. Українські хроніки 1919 року : роман / А. А. Кокотюха ; передм. Я. Файзуліна. - 2-ге вид. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 304 с. : іл., фото. - ISBN 978-966-14-7632-4 : 66.00

     1919 року земля України стала полем битви між різними владами — "червоними", "білими", "зеленими"… Артем Шеремет — звичайний київський лікар, людина аж ніяк не войовнича. Але буремні події божевільного часу змушують його, так чи інакше; взяти в них участь — трагічні обставини приводять його до армії отамана Зеленого. Запекла боротьба, смертельна небезпека, зрада та надія, кохання і втрата — не омине ніщо…


027.7(063)
Б594

Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4–6 лип. 2018 р.) / Наук. б-ка ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ОНУ ім. І. І. Мечникова, Секція унів. б-к УБА, Електрон. б-ка України "ELibUKR" ; відп. ред. М. О. Подрезова ; редкол.: Л. Г. Бакуменко, С. І. Барабаш, О. В. Заєць [та ін.]. - Одеса : ОНУ, 2018. - 258 с. : іл. ISBN 978-617-689-301-1 : 125.61

     Збірник містить матеріали III Міжнародної наукової конференції "Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи", що проходила в Одесі 4-6 липня 2018 р.
     У доповідях розглянуто сучасні стратегії розвитку та доступ до інформаційних ресурсів університетських бібліотек: комплектування, створення, використання та відображення в бібліотечних каталогах і базах даних. Подано результати вивчення та збереження книжкової спадщини бібліотек ЗВО. Розкрито значення маркетингових комунікацій в практичній діяльності бібліотек.
    Видання призначено для науковців, студентів та спеціалістів бібліотечно-інформаційної галузі.


37.013.73(075.8)
В548

Виховна робота в закладах освіти : навч. посіб. / О. Г. Волков, Т. Ю. Антрошенко, К. В. Жмак [та ін.] ; за голов. ред. О. Г. Волкова ; МОНУ, МДПУ ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь : Однорог Т. В., 2019. - 272 с. - ISBN 978-617-7566-77-8 : 160,00

     В навчальному посібнику висвітлюються проблеми виховання в контексті вимог суспільства та держави, здійснення моральних норм. Розкрите відношення колективу і особистості, проблеми виховання патріотизму, основні феномени виховної роботи. Виявлено своєрідність релігійного виховання в державних установах, відношення оцінювання, оцінки та цінності особистості. Показано напрямки вдосконалення демократизації та лібералізації освіти, телеології освіти та виховання, відношення до особистості і позиціювання педагога у виховному процесі.
     Навчальний посібник призначений для бакалаврів, магістрантів та аспірантів педагогічних закладів вищої освіти.


398.5(477)
К436

Кирчів Роман Федорович

Двадцяте століття в українському фольклорі : монографія / Р. Ф. Кирчів ; НАНУ, Ін-т народознавства, ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2010. - 536 с. - ISBN 978-966-02-5428-2 : 85,00

     Спроба монографічного дослідження образу світу минулого століття в українському фольклорі, рецепції в ньому доленосних суспільно-політичних подій, ситуацій, постатей діячів, думок, переживань і настроїв української людини того часу. Головним предметом дослідницького дискурсу є осмислення місця і значення усної народної словесності в системі новочасної української культури, простеження якісних змін і модифікацій у змістовій і формальній фактурі фольклорної традиції. Особлива увага приділяється процесу політизації ідейного змісту фольклорного слова у зв'язку з різними етапами суспільно-політичного буття України в умовах чуженецької окупації, протидії тоталітарним режимам, напруженої боротьби нації за своє самозбереження, визволення і державну незалежність.
     Праця розрахована на науковців-фольклористів, викладачів і студентів-філологів та широкого зацікавленого читача.


7.012:659.125(075.8)
П777

Прищенко Світлана Валеріївна

Основи рекламного дизайну : підручник / С. В. Прищенко. - [2-ге вид., випр. і допов.]. - Київ : Кондор, 2019. - 400 с. : іл. - ISBN 978-617-7729-11-1 : 410.00

     Авторка розглядає актуальні проблеми сучасного рекламного дизайну як специфічного виду творчої діяльності - процес проектування представлено як синтез соціокультурних, кольоро-графічних і маркетингових аспектів. Проаналізовано вагомий вплив мистецьких стилів на рекламну графіку, проблеми візуалізації рекламних ідей і структуровано арсенал художньо-графічних засобів у сукупності з комп'ютерними технологіями, а фірмовий стиль визначено як комплексну рекламу. Окрему увагу присвячено сприйняттю кольору в рекламних зверненнях і його смисловим інтерпретаціям. Уперше запропоновано естетичні параметри та критерії оцінки рекламної продукції, методичні засади проектування об'єктів рекламного дизайну тощо.
     Підручник призначений для студентів і викладачів, а також може бути корисним дизайнерам-практикам, художникам, культурологам і мистецтвознавцям, менеджерам рекламної та соціокультурної сфер, відвідувачам сертифікатних курсів підвищення кваліфікації.


159.9:351.741(075.8)
Р65

Розов Віталій Ігорович

Основи психології для правоохоронців : [навч. посіб.] / В. І. Розов. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Київ : КНТ, 2018. - 306 с. - ISBN 978-966-373-708-9 : 260.00

     В посібнику представлені основи психології для правоохоронців. Його особливість — авторський підхід до проблеми балової загально-та соціально-психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів.
     Структура посібника створена відповідно основних профеcіографічних вимог правоохоронної діяльності до професійно важливих якостей, знань, вмінь та навичок правоохоронця.
     Для студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів, співробітників правоохоронних органів, психологів, юристів, фахівців, що виконують функції психологічного супроводження суб'єктів правоохоронної діяльності.


159.9:351.741(075.8)
Р65

Розов Віталій Ігорович

Психологія особистісної безпеки правоохоронців : [наук.-практ. посіб.] / В. І. Розов. - Київ : КНТ, 2018. - 130 с. - ISBN 978-966-373-828-4 : 145.00

     Посібник присвячений психологічному аналізу проблеми особистісної безпеки правоохоронців, яка розглядається як системне структурно-функціональне явище, що включає в себе мотиваційні, когнітивні (інформаційні), емоційні, вольові, комунікативні, психосоматичні, фізичні, поведінкові та інші складові. Уточнюється роль та наголошується на проблемі безпечної поведінки співробітників правоохоронних органів в службових та позаслужбових небезпечних ситуаціях.
     Для співробітників правоохоронних органів, студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів, психологів, юристів, фахівців, що виконують функції психологічного супроводження суб'єктів правоохоронної діяльності


342.7:351.743(477)
П295

Пєтков Сергій Валерійович, Іванов Іван Володимирович, Делія Юрій Володимирович

Забезпечення прав людини правоохоронними органами : монографія / С. В. Пєтков, І. В. Іванов, Ю. В. Делія. - Київ : КНТ, 2019. - 242 с. - ISBN 978-966-373-887-1 : 260,00

     Досліджено функціонування правоохоронних органів України у сфері забезпечення прав, свобод людини і громадянина. У роботі пропонується визначення понять «правоохоронний орган» та «правоохоронна діяльність»; ретроспективний аналіз інституту захисту прав, свобод громадян; гарантії здійснення правоохоронної діяльності в сфері захисту прав, свобод людини і громадянина; надано конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення досліджуваного інституту. Розглядаються питання правозахисної діяльністі як головної функції держави у сучасних умовах, правовий статус громадян як складова публічної безпеки, правове регулювання правового захисту державних та недержавних установ.
     Для студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів та аспірантів юридичних навчальних закладів, викладачів юридичних дисциплін та всіх, хто цікавиться проблемами правового захисту прав, свобод людини і громадянина.


351.743(477)
П295

Пєтков Сергій Валерійович

Охорона громадського порядку / С. В. Пєтков. - Київ : Скіф, 2019. - 120 с. : портр. - ISBN 978-966-8894-88-6 : 125,00

     В сучасних умовах необхідно зважено підходити до реформаційних процесів будь-якої сфери. Тим більше, коли це стосується громадського порядку та громадської безпеки. Запропоноване видання має стати грунтом для подальших змін не тільки в нормативно-правовому полі України, але й у свідомості самих нормотворців, від яких залежить юридичне супроводження процесу побудови громадянського суспільства. В науково-популярному дослідженні піднімаються гострі, дискусійні питання, робиться спроба знайти помилки в системі соціально-правових аксіом за якими побудоване сучасне українське суспільство.
     Науково-популярне видання стане у нагоді всім, хто цікавиться актуальними питаннями охорони громадського порядку.


651.4/.9(075.8)
П141

Палеха Юрій Іванович

Загальне діловодство : (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навч. посіб. [для вищ. навч. закл. рек. МОНУ] / Ю. І. Палеха. - Вид. 4-те втпр, допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 624 с. - (Серія посібників: "Культура діловодства"). - ISBN 978-966-2609-56-1 : 370.00

     У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об'єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.
     Посібник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям керування документацією. В посібнику вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами. Посібник допоможе студентам при вивчення дисциплін "Діловодство", "Документаційне забезпечення управління" та "Керування документацією". Практичні завдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.
     Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури роботи з документами, як настільна книга.


159.9:316.752(075.8)
Н644

Никоненко Юлія Петрівна

Основи психологічної просвіти та профілактики : навч.-метод. посіб. / Ю. П. Никоненко. - Київ : КНТ, 2019. - 192 с. - ISBN 978-966-373-831-4 : 180.00

     Навчально-методичний посібник "Основи психопрофілактики" укладений для студентів ваших навчальних закладів спеціальності "Психологія", "Соціальна робота", "Практична психологія" денної та заочної форми навчання.
     У посібнику представлені основні поняття та теоретико-методологічні концепції первинної, вторинної, третинної психологічної профілактики порушень психологічного здоров'я учнівської молоді та педагогів. Проаналізовані найбільш поширені порушення адаптації учнів та студентів, розроблені заходи профілактики негативних наслідків стрессу та синдрому "професійного вигорання" у педагогів та інших фахівців.
     Доцільний для використання викладачами загальноосвітніх навчальних закладів, ВНЗ-ів, практичними психологами, студентами педагогічних та психологічних спеціальностей, соціальними педагогами, батьками.


338.46:640.4(075.8)
Н591

Нечаюк Лідія Іванівна, Нечаюк Наталія Олександрівна

Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів рек. МОНУ / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. - 3-тє вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 344 с. - ISBN 978-611-01-1012-9 : 190.00

     В навчальному посібнику висвітлені основні положення сучасної теорії менеджменту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі. Особливої уваги приділено плануванню, зокрема, таким питанням, як : прогнозування прибутку і рентабельності, сітковому плануванню роботи підприємств сфери гостинності, методам дослідження попиту на послуги і продукцію, визначенню конкурентоздатності.
     Навчальний посібник включає приклади вирішення проблемних питань галузевої діяльності, розкриваючи її специфічність і винятковість.


004:316.612
А724

Антонов Валерій Миколайович, Антонова-Рафі Юлія Валеріївна

Кібернетична акмеологія: теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] рек. МОНУ / В. М. Антонов, Ю. В. Антонова-Рафі ; за заг. ред. В. М. Антонова. - Київ : КНТ : Самміт-Книга, 2019. - 280 с. : портр. - ISBN 978-966-373-658-7(КНТ). - 978-966-7889-78-4(Самміт-Книга) : 290.00

     Досліджуються наукові теоретичні та практичні питання нової науки кібернетичної акмеології, що використовується для аналізу, модифікації, розвитку та акселерації потенційно-ресурсних можливостей людини на грунті сучасних інформаційних технологій і побудованих на їх засадах медико-біологічних експертно-аналітичних систем для вироблення методик, порад, рекомендацій, поведінки особи щодо досягнення нею пікових (акме) точок у життєдіяльності (акме здоров'я, акме креативності, акме фінансового стану, акме влади, акме самовдосконалення тощо).
    Для всіх, хто бажає удосконалити власне життя, поліпшити своє життя, визначитися з вибором професії відповідно до своїх природних здібностей, а також для боротьби зі стресами, ошуканством, депресією, для створення творчої особистості.


160.1(075.8)
В17

Вандишев Валентин Миколайович

Логіка. Основні поняття і принципи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНМСУ / В. М. Вандишев. - Київ : Кондор, 2018. - 300 с. : портр. - ISBN 978-617-7278-36-7 : 215.00

     У навчальному посібнику викладено традиційний за структурою курс логіки, звичний для історії європейської духовної культури впродовж багатьох сторіч, починаючи з доби схоластики. Посібник забезпечує необхідний мінімум логічних знань, сприяє формуванню основ логічного мислення, а значний ілюстративний матеріал, що міститься в ньому, розвиває загальнокультурний потенціал фахівця.
    Для унаочнення сутності софістики, яка свідомо чи несвідомо впливає на людські стосунки й донині, до змісту посібника додано працю Аристотеля "Прософістичні спростування". До посібника включено словник поширених у літературі латинських слів і висловів, а також словник основних понять логіки, що дозволить читачеві орієнтуватись у мовній сфері.
    Важливою позитивною рисою посібника є наявність у ньому глибоко і змістовно розробленої системи запитань, завдань і вправ.
    Посібник призначено студентам університетів усіх спеціальностей і форм навчання.


7.012:338.48(075.8)
К562

Ковешніков В. С., Кошевнікова О. В.

Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, О. В. Кошевнікова. - 2-ге вид. - Київ : Ліра-К, 2018. - 288 с. - ISBN 978-617-7605-08-8 : 200.00

     У навчальному посібнику в системній формі приводяться основні поняття про проектування, дизайн та будівництво сучасних досить різноманітних об'єктів розміщення і харчування туристів - найважливіших елементів бурхливо зростаючого туристичного бізнесу. Для полегшення сприйняття і систематизації великого матеріалу, накопиченого в цій сфері людської діяльності, при викладі авторами зроблений акцент на функціонально-структурний підхід і закони розвитку технічних систем. Посібник призначений студентам усіх форм навчання зі спеціальності 242 "Туризм" та 6. 020207 "Дизайн". Він також може бути корисним працівникам, занятим у сфері туристичного сервісу, готельної та ресторанної справи і дизайну.


331.54(477)
Н355

Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010. Станом на 5 жовтня 2018 року : практ. посіб. / упоряд.: Катерина Іванівна Чижмарь, Дмитро Володимирович Журавльов. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 496 с. - ISBN 978-611-01-1219-2 : 430,00

     Класифікатор професій як документ призначений для застосування центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Федерацією роботодавців України, усіма суб'єктами господарювання тощо.
    Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.


316(076.5)
П691

Практикум з соціології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти рек. МОНУ / за ред. В. М. Пічі. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 368 с. - ISBN 966-7828-49-6 : 200.00

     Практикум включає термінологічний словник, структурні схеми і таблиці, план семінарського заняття, теми рефератів та контрольних робіт, завдання та вправи, тести, кросворди, а також набір фрагментів із оригінальних соціологічних творів зарубіжних та вітчизняних авторів до всіх тем сучасного курсу "Соціологія".
    Призначений для студентів усіх форм навчання та викладачів вищих навчальних закладів.


32-027.21(038)(075.8)
П504

Політологія: терміни і поняття : [понад 1600 термін. і понять] : короткий навч. слов.-довід. для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації рек. МОНУ / наук. ред.: Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [уклад., редкол.: В. М. Піча (кер.) [та ін.]]. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 516 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-418-272-7 : 300.00

     Короткий навчальний словник-довідник містить понад 1600 термінів і понять, які є найбільш уживаними в сучасній політичній науці, ЗМІ, під час вивчення курсу політолоігї, у практичній політичній діяльності. Підготовлений провідними українськими науковцями-політологами, соціологами, істориками, філософами, економістами.
    Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою.


316(038)(075.8)
С693

Соціологія: терміни і поняття : навч. енциклопедичний слов.-довід. / редкол.: В. М. Піча (кер.) [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 658 с. - (Соціологічна освіта в Україні). - ISBN 978-617-7519-16-3 : 300.00

     Цей навчальний енциклопедичний словник-довідник містить дефініцій понад сучасних соціологічних термінів та понять найбільш вживаних в соціологічних теоріях та практиках. Підготовлено провідними вченими - соціологами з Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова та ін. навчальних наукових центрах України.
    Для студентів, аспірантів, докторантів та викладачів ВНЗ освіти, а також для широкого кола читачів, які прагнуть збагатити себе соціологічним мисленням і соціологічною культурою та зацікавлені сучасною соціологічною лексикою.


316.2(477)(038)(075.8)
І-907

Історія соціологічної думки : навч. енциклопедичний слов.-довід. / Н. С. Абаніна, Д. М. Афанасьєв, А. А. Ашурбеков [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Пічі. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 688 с. - ISBN 978-966-418-286-4. - 978-966-97585-0-7(Піча С. В.) : 350.00

     Енциклопедичний словник-довідник висвітлює погляди близько 440 представників протосоціологічної та соціологічної думки Європи, США і Канади, Росії і Білорусії, України, Ізраїля, Індії, Китаю, Японії. Акцентується увага на персоналіях, внесок яких в розвиток теоретичної та прикладної соціології аналізується при вивченні "Загальної соціології", "Теоретичної соціології", "Історії соціологічної думки" та ін. навч. дисциплін. Підготовлений провідними науковцями-соціологами, істориками, філософами, політологами, економістами, соц. психологами.
    Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ всіх рівнів акредитації, а також для широкого кола читачів, які прагнуть збагатити себе соціологічним мисленням і соціологічною культурою та зацікавленні здобутками сучасної зарубіжної і вітчизняної соціології.


316.2(477)(038)(075.8)
І-907

Історія української соціологічної думки : навч. біогр. енциклопедія / Н. С. Абаніна, С. М. Вакуленко, О. І. Вишняк [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Пічі. - 2-ге вид. перероб. і допов. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 336 с. - ISBN 978-966-418-286-4. - 978-966-97585-0-7(Піча С. В.) : 250.00

     Навчальна біографічна енциклопедія висвітлює генезу поглядів на суспільство представників української протосоціології, історію становлення та розвитку соціологічної думки в працях понад 100 знаних українських суспільствознавців минулої і сучасної доби, їх особистий внесок в ії збагачення.
    Акцентується увага на персоналіях сучасних соціологів, внесок яких в розвиток теоретичної та прикладної соціології аналізується при вивченні "Загальної соціології", "Теоретичної соціології", "Історії соціологічної думки" та ін. навч. дисциплін. Підготовлена провідними науковцями-соціологами, істориками, філософами, політологами, економістами, соц. психологами.
     Призначена перш за все для підготовки спеціалістів-соціологів та викладачам ВНЗ. Однак нею можє скористатися і широкий загал читачів - соціологи - науковці, соціологи-практики, всі, хто прагне поглибити своє соціологічне мислення і соціологічну культуру, з'ясувати місце і роль соціологічної української думки в історії світової соціології.


342.7:364.65-056.26
М936

Мхитарян Армен Маратович

Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 290 с. - ISBN 978-617-7278-81-7 : 260.00159.9:355(075.8)
Л634

Лісовський Петро Миколайович

Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 290 с. - ISBN 978-617-7278-81-7 : 260.00

     У навчальному посібнику викладено основи військової психології, що розглядають актуальні питання поведінки воїна-захисника країни. Це дозволить оволодіти методологічними основами важливих знань та практичної майстерності, зокрема, в галузі соціальної психології. При цьому акцентується увага на шляхетній (благородній, волонтереькій, лицарській) конституції особистості, якій надається концептуальний аналіз.
    Посібник розраховано на студентів, курсантів, військовослужбовців, науковців та співробітників спецслужб.


316.61:331.54(075.8)
К685

Коропецька Олеся Михайлівна

Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНСУ] / О. М. Коропецька. - Київ : КНТ, 2016. - 438 с. : портр. - ISBN 978-966-373-822-2 : 260.00

     У навчальному посібнику представлено теоретичні, методологічні та методичні засади профорієнтаційної робот, розкрито зміст, напрями форми та методи профорієнтації, викладено загальні психологічні засади професійного становлення і розвитку особистості як суб'єкта самореалізації. У посібнику міститься навчальна робоча програма з дисципліни, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та самоконтролю, перелік основної та додаткової літератури. Практикум містить низку психологічних тестів та інший науково-методичний інструментарій для здійснення профдіагностичної та профконсультаційної роботи.
    Навчальний посібник призначений студентам психологічних і педагогічних спеціальностей. Може бути корисним практичним психологам, працівникам центрів зайнятості, профконсультантам, соціальним працівникам, учителям, методистам, вихователям, батькам, а також усім, хто цікавиться психологією.


349.41(477)(094.4)
З-513

Земельний кодекс України : станом на 28 берез. 2019 р. : (відп. офіц. тексту). - Харків : Право, 2019. - 156 с. - ISBN 978-966-937-602-2 : 35,00

     Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях станом на 28 березня 2019 року


349.6(477)
П685

Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна [та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана. - Харків : Право, 2014. - 120 с. : портр. - (Харківська наукова школа екологічного права). - ISBN 978-966-458-662-4 : 200.00

     Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад сучасного стану та перспектив розвитку законодавства про охорону довкілля. Проаналізовано правові засади державної екологічної політики у сфері охорони довкілля, науково-методологічні чинники становлення та перспективи розвитку законодавства про охорону довкілля, організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища. Велика увага приділяється питанням правового забезпечення охорони земель, вод, рослинного та тваринного світу, надр, атмосферного повітря, озонового шару та клімату, природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, навколишнього природного середовища при поводженні з відходами, міжнародно-правовим засобам забезпечення охорони довкілля. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення механізму правової охорони довкілля.
     Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться теоретичними питаннями екологічного питання.


349.6(477)(094.4/.5)
М193

Малишева Наталія Рафаелівна, Єрофеєв Микола Іванович

Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" : із змін. станом на 1 верес. 2017 р. / Малишева Наталія Рафаелівна, Єрофеєв Микола Іванович. - Харків : Право, 2017. - 416 с. : портр. - ISBN 978-966-937215-4 : 270.00

     Видання містить постатейний коментар до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" зі змінами станом на 1 вересня 2017 р. У Коментарі також враховані зміни, що будуть унесені до Закону з 18 грудня 2017 р., після введення в дію Закону про оцінку впливу на довкілля від 23 травня 2017 р.
     Розрахований на працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юристів-практиків, науковців, викладачів та студентів юридичних, екологічних вишів, а також усіх, хто цікавиться екологічним законодавством.


349.6(477)
Т822

Туліна Ельбіс Євгенівна

Правові засади використання рослинного світу : монографія / Е. Є. Туліна. - Харків : Право, 2017. - 216 с. - ISBN 978-966-937-227-7 : 160.00

     Монографія присвячена дослідженню становлення й розвитку такого інституту екологічного права, як інститут права використання рослинного світу. У роботі проаналізовано: поняття, форми й види використання рослинного світу, суб'єкти правовідносин у сфері використання, їх права й обов'язки, підстави й порядок виникнення, зміни та припинення правових відносин у цій царині. Особлива увага приділяється специфіці правового регулювання відносин щодо здійснення окремих видів використання рослинного світу.
     Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, юристів-практиків і фахівців у сфері екологічного права.


342.9(477)(075.8)
А313

Адміністративна процедура : навч. посіб. / І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Бойко. - Харків : Право, 2019. - 206 с. - ISBN 978-966-937-658-9 : 200.00

     У виданні представлено матеріал, що пропонується для вивчення студентами дисципліни "Адміністративна процедура". Зміст навчального посібника відображає: структуру програми, за якою дисципліна викладається в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
     Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, науковців, практикуючих юристів, державних службовців, службовців в органах місцевого самоврядування.


342.9(477)(075.8)
О-753

Основи публічного адміністрування : навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун [та ін.] ; за заг. ред. Н. П. Матюхвної. - Харків : Право, 2018. - 172 с. - ISBN 978-966-937 : 120.00

     У навчальному посібнику висвітлені основні питання курсу "Основи публічного адміністрування" для студентів другого (магістерського) рівня юридичних ВНЗ. Враховане новітнє законодавство, а також практика публічного адміністрування.
     Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами публічного адміністрування.


070:004.77:654.19(075.8)
К328

Квіт Сергій Миронович

Масові комунікації : [підручник] / С. М. Квіт. - 2-ге вид., випр. і допов. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. - 352 с. - (Могилянський підручник). - ISBN 978-966-518-752-3. - 978-966-2410-99-0 : 250,00

     Друге видання підручника С. Квіта "Масові комунікації" зосереджується на вивченні медіагалузі із залученням найновішого західного та українського досвіду. Зокрема розглядаються різноманітні теорії масових комунікацій, методи медіадосліджень. Особлива увага приділяється професії журналіста, новітнім українським революціям, медіареформам, журналістській освіті, новим медіа і глобальним викликам. Розглядаються такі феномени, як постправда, гібридна війна, фейкова медіареальність, а також діяльність фактчекінгових організацій і аналітичних центрів. До другого видання було додано низку популярних теорій масових комунікацій, серед яких теорії глокалізації, морального розмежування, медіатизації, також нормативні теорії: трьох моделей преси та модель журналістських цінностей. Підготовка цього видання стала можливою завдяки Могилянській школі журналістики, підтримці Програми наукових обмінів ім. Фулбрайта та співпраці зі Стенфордським університетом (США). Підручник призначений для студентів ЗВО, які навчаються за спеціальностями "журналістика", "соціологія", "політологія", а також, для експертів і дослідників медіа.


821.161.2'06
Л63

Лис Володимир Савович

Стара холера : роман / В. С. Лис. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 272 с. : портр. - ISBN 978-617-12-4949-3 : 90.00

     Єва була найвродливішою дівчиною в селі, але чоловік, якого вона покохала на все життя, одружився з її сестрою Павлиною. Єва поламала їхній щасливий шлюб... А на старість лишилася самотньою. Як і Адам, що все життя до нестями любив чужу дружину. Друзі Адама, колишні хулігани та відчайдухи, "дідусі-розбійники", вирішують одружити цих двох. Та як звести упертих самітників? Тим часом у великому місті Ліза, онука Павлини, будує своє життя разом із коханим Степаном. Однак, здається, вона втрапила у велику халепу... І тепер спалахне боротьба двох молодих за своє щастя, і несподівано в цю боротьбу втрутяться не такі вже й прості діди з поліського села...


821.161.2'06
Т86

Тур-Коновалов Костянтин

Крути 1918 : кінороман / К. Тур-Коновалов. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 224 с. - ISBN 978-617-12-5089-5 : 63.00

     Січень 1918 року видався холодним. До Києва наближаються більшовицькі загони. Сини генерала контррозвідки УНР Олекса та Андрій до нестями закохані в інститутку Софію, але обидва мусять стати на захист молодої держави та рідного міста. Несподівано спалахує повстання на заводі "Арсенал", і на боротьбу із заколотниками відправляють усе боєздатне військо. Супроти численної армії Муравйова на станції Крути лишаються тільки необстріляні студенти і юнкери, серед яких і Андрій. Сто років тому, як і сьогодні, без страху й сумнівів вони приймуть бій за найдорожче...


611.7
Г52

Главчев Юрий Николаевич

Позвоночник - провокатор всех болезней / Ю. Н. Главчев. - 3-е изд. - Москва : Ганга, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-906154-50-7 : 139.50

     "Позвоночник — провокатор всех болезней" — третье издание книги народного целителя-костоправа Юрия Главчева. В ней он изложил приемы и методы лечения, основанные на многовековом опыте врачевателей разных стран. Более 25 лет Юрий Николаевич использует их для оздоровления людей, приезжающих к нему со всего мира.
     Это издание знакомит читателей с самым широким спектром деятельности автора в области нетрадиционной медицины. Юрий Главчев видит мир и человека по-своему. В иных или других красках. Именно эти краски (цвета) дают ему полную информацию о состоянии здоровья пациентов.
     Для широкого круга читателей, а особенно тех, кто заботится о своем здоровье.
     Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.


821.161.2'06
Ж15

Жадан Сергій Вікторович

Інтернат : роман / С. В. Жадан. - [Чернівці] : Meridian Czernowitz, 2017. - 336 с. - ISBN 978-966-97679-0-5 : 170,00

     ...Одного разу, прокинувшись, ти бачиш за вікном вогонь. Ти його не розпалював. Але гасити його доведеться й тобі... ...Січень 2015 року Донбас. Паша, вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неухильно наближається до його дому. Стається так, що він змушений цю лінію перетнути. Щоби потім повернутись назад. І для цього йому щонайменше потрібно визначитись, на чиєму боці його дім...


821.161.2'06
Д217

Дашвар Люко

Село не люди : роман / Л. Дашвар. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 272 с. - ISBN 978-966-343-741-5(дод.наклад) : 85.00

    


821.161.2'06
К597

Кокотюха Андрій

Червоний : роман / А. Кокотюха. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 320 с. - ISBN 978-617-12-1475-0 : 55,00

     Їм закидають масові вбивства вчителів. Бандерівцям місце в ГУЛАГу, де вони... можуть бути корисними. Замість скніти в таборам ватажок повстанців Данило Червоний наводить там лад! І нехай він планує втечу, йому єдиному до смаги підкорити своїй волі ув'язнених. Як це було, розкажуть три свідки, три запеклих вороги Данила: міліціонер, чекіст і в'язень-червоноармієць. Не шукайте Червоного ані серед живих, ані серед мертвих, шукайте серед овіяних легендою!


821.161.2'06
Ж15

Жадан Сергій Вікторович

Месопотамія : збірка / С. В. Жадан. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2016. - 288 с. - ISBN 978-617-12-1457-6 : 65,00

     "Месопотамія" — це дев'ять прозових історій і тридцять віршів-уточнень. Усі тексти — про одне середовище, герої переходять з історії в історію, а потім — у вірші. Філософські відступи, фантастичні образи, вишукані метафори й специфічний гумор — тут є все, що так приваблює у творах Сергія Жадана
© 2017 Запорізький національний університет