Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2019 року027.7(063)
Б594

Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4–6 лип. 2018 р.) / Наук. б-ка ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ОНУ ім. І. І. Мечникова, Секція унів. б-к УБА, Електрон. б-ка України "ELibUKR" ; відп. ред. М. О. Подрезова ; редкол.: Л. Г. Бакуменко, С. І. Барабаш, О. В. Заєць [та ін.]. - Одеса : ОНУ, 2018. - 258 с. : іл. ISBN 978-617-689-301-1 : 125.61

     Збірник містить матеріали III Міжнародної наукової конференції "Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи", що проходила в Одесі 4-6 липня 2018 р.
     У доповідях розглянуто сучасні стратегії розвитку та доступ до інформаційних ресурсів університетських бібліотек: комплектування, створення, використання та відображення в бібліотечних каталогах і базах даних. Подано результати вивчення та збереження книжкової спадщини бібліотек ЗВО. Розкрито значення маркетингових комунікацій в практичній діяльності бібліотек.
    Видання призначено для науковців, студентів та спеціалістів бібліотечно-інформаційної галузі.


37.013.73(075.8)
В548

Виховна робота в закладах освіти : навч. посіб. / О. Г. Волков, Т. Ю. Антрошенко, К. В. Жмак [та ін.] ; за голов. ред. О. Г. Волкова ; МОНУ, МДПУ ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь : Однорог Т. В., 2019. - 272 с. - ISBN 978-617-7566-77-8 : 160,00

     В навчальному посібнику висвітлюються проблеми виховання в контексті вимог суспільства та держави, здійснення моральних норм. Розкрите відношення колективу і особистості, проблеми виховання патріотизму, основні феномени виховної роботи. Виявлено своєрідність релігійного виховання в державних установах, відношення оцінювання, оцінки та цінності особистості. Показано напрямки вдосконалення демократизації та лібералізації освіти, телеології освіти та виховання, відношення до особистості і позиціювання педагога у виховному процесі.
     Навчальний посібник призначений для бакалаврів, магістрантів та аспірантів педагогічних закладів вищої освіти.


398.5(477)
К436

Кирчів Роман Федорович

Двадцяте століття в українському фольклорі : монографія / Р. Ф. Кирчів ; НАНУ, Ін-т народознавства, ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2010. - 536 с. - ISBN 978-966-02-5428-2 : 85,00

     Спроба монографічного дослідження образу світу минулого століття в українському фольклорі, рецепції в ньому доленосних суспільно-політичних подій, ситуацій, постатей діячів, думок, переживань і настроїв української людини того часу. Головним предметом дослідницького дискурсу є осмислення місця і значення усної народної словесності в системі новочасної української культури, простеження якісних змін і модифікацій у змістовій і формальній фактурі фольклорної традиції. Особлива увага приділяється процесу політизації ідейного змісту фольклорного слова у зв'язку з різними етапами суспільно-політичного буття України в умовах чуженецької окупації, протидії тоталітарним режимам, напруженої боротьби нації за своє самозбереження, визволення і державну незалежність.
     Праця розрахована на науковців-фольклористів, викладачів і студентів-філологів та широкого зацікавленого читача.


7.012:659.125(075.8)
П777

Прищенко Світлана Валеріївна

Основи рекламного дизайну : підручник / С. В. Прищенко. - [2-ге вид., випр. і допов.]. - Київ : Кондор, 2019. - 400 с. : іл. - ISBN 978-617-7729-11-1 : 410.00

     Авторка розглядає актуальні проблеми сучасного рекламного дизайну як специфічного виду творчої діяльності - процес проектування представлено як синтез соціокультурних, кольоро-графічних і маркетингових аспектів. Проаналізовано вагомий вплив мистецьких стилів на рекламну графіку, проблеми візуалізації рекламних ідей і структуровано арсенал художньо-графічних засобів у сукупності з комп'ютерними технологіями, а фірмовий стиль визначено як комплексну рекламу. Окрему увагу присвячено сприйняттю кольору в рекламних зверненнях і його смисловим інтерпретаціям. Уперше запропоновано естетичні параметри та критерії оцінки рекламної продукції, методичні засади проектування об'єктів рекламного дизайну тощо.
     Підручник призначений для студентів і викладачів, а також може бути корисним дизайнерам-практикам, художникам, культурологам і мистецтвознавцям, менеджерам рекламної та соціокультурної сфер, відвідувачам сертифікатних курсів підвищення кваліфікації.


159.9:351.741(075.8)
Р65

Розов Віталій Ігорович

Основи психології для правоохоронців : [навч. посіб.] / В. І. Розов. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Київ : КНТ, 2018. - 306 с. - ISBN 978-966-373-708-9 : 260.00

     В посібнику представлені основи психології для правоохоронців. Його особливість — авторський підхід до проблеми балової загально-та соціально-психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів.
     Структура посібника створена відповідно основних профеcіографічних вимог правоохоронної діяльності до професійно важливих якостей, знань, вмінь та навичок правоохоронця.
     Для студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів, співробітників правоохоронних органів, психологів, юристів, фахівців, що виконують функції психологічного супроводження суб'єктів правоохоронної діяльності.


159.9:351.741(075.8)
Р65

Розов Віталій Ігорович

Психологія особистісної безпеки правоохоронців : [наук.-практ. посіб.] / В. І. Розов. - Київ : КНТ, 2018. - 130 с. - ISBN 978-966-373-828-4 : 145.00

     Посібник присвячений психологічному аналізу проблеми особистісної безпеки правоохоронців, яка розглядається як системне структурно-функціональне явище, що включає в себе мотиваційні, когнітивні (інформаційні), емоційні, вольові, комунікативні, психосоматичні, фізичні, поведінкові та інші складові. Уточнюється роль та наголошується на проблемі безпечної поведінки співробітників правоохоронних органів в службових та позаслужбових небезпечних ситуаціях.
     Для співробітників правоохоронних органів, студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів, психологів, юристів, фахівців, що виконують функції психологічного супроводження суб'єктів правоохоронної діяльності


342.7:351.743(477)
П295

Пєтков Сергій Валерійович, Іванов Іван Володимирович, Делія Юрій Володимирович

Забезпечення прав людини правоохоронними органами : монографія / С. В. Пєтков, І. В. Іванов, Ю. В. Делія. - Київ : КНТ, 2019. - 242 с. - ISBN 978-966-373-887-1 : 260,00

     Досліджено функціонування правоохоронних органів України у сфері забезпечення прав, свобод людини і громадянина. У роботі пропонується визначення понять «правоохоронний орган» та «правоохоронна діяльність»; ретроспективний аналіз інституту захисту прав, свобод громадян; гарантії здійснення правоохоронної діяльності в сфері захисту прав, свобод людини і громадянина; надано конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення досліджуваного інституту. Розглядаються питання правозахисної діяльністі як головної функції держави у сучасних умовах, правовий статус громадян як складова публічної безпеки, правове регулювання правового захисту державних та недержавних установ.
     Для студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів та аспірантів юридичних навчальних закладів, викладачів юридичних дисциплін та всіх, хто цікавиться проблемами правового захисту прав, свобод людини і громадянина.


351.743(477)
П295

Пєтков Сергій Валерійович

Охорона громадського порядку / С. В. Пєтков. - Київ : Скіф, 2019. - 120 с. : портр. - ISBN 978-966-8894-88-6 : 125,00

     В сучасних умовах необхідно зважено підходити до реформаційних процесів будь-якої сфери. Тим більше, коли це стосується громадського порядку та громадської безпеки. Запропоноване видання має стати грунтом для подальших змін не тільки в нормативно-правовому полі України, але й у свідомості самих нормотворців, від яких залежить юридичне супроводження процесу побудови громадянського суспільства. В науково-популярному дослідженні піднімаються гострі, дискусійні питання, робиться спроба знайти помилки в системі соціально-правових аксіом за якими побудоване сучасне українське суспільство.
     Науково-популярне видання стане у нагоді всім, хто цікавиться актуальними питаннями охорони громадського порядку.


651.4/.9(075.8)
П141

Палеха Юрій Іванович

Загальне діловодство : (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навч. посіб. [для вищ. навч. закл. рек. МОНУ] / Ю. І. Палеха. - Вид. 4-те втпр, допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 624 с. - (Серія посібників: "Культура діловодства"). - ISBN 978-966-2609-56-1 : 370.00

     У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об'єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.
     Посібник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям керування документацією. В посібнику вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами. Посібник допоможе студентам при вивчення дисциплін "Діловодство", "Документаційне забезпечення управління" та "Керування документацією". Практичні завдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.
     Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури роботи з документами, як настільна книга.


159.9:316.752(075.8)
Н644

Никоненко Юлія Петрівна

Основи психологічної просвіти та профілактики : навч.-метод. посіб. / Ю. П. Никоненко. - Київ : КНТ, 2019. - 192 с. - ISBN 978-966-373-831-4 : 180.00

     Навчально-методичний посібник "Основи психопрофілактики" укладений для студентів ваших навчальних закладів спеціальності "Психологія", "Соціальна робота", "Практична психологія" денної та заочної форми навчання.
     У посібнику представлені основні поняття та теоретико-методологічні концепції первинної, вторинної, третинної психологічної профілактики порушень психологічного здоров'я учнівської молоді та педагогів. Проаналізовані найбільш поширені порушення адаптації учнів та студентів, розроблені заходи профілактики негативних наслідків стрессу та синдрому "професійного вигорання" у педагогів та інших фахівців.
     Доцільний для використання викладачами загальноосвітніх навчальних закладів, ВНЗ-ів, практичними психологами, студентами педагогічних та психологічних спеціальностей, соціальними педагогами, батьками.


338.46:640.4(075.8)
Н591

Нечаюк Лідія Іванівна, Нечаюк Наталія Олександрівна

Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів рек. МОНУ / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. - 3-тє вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 344 с. - ISBN 978-611-01-1012-9 : 190.00

     В навчальному посібнику висвітлені основні положення сучасної теорії менеджменту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі. Особливої уваги приділено плануванню, зокрема, таким питанням, як : прогнозування прибутку і рентабельності, сітковому плануванню роботи підприємств сфери гостинності, методам дослідження попиту на послуги і продукцію, визначенню конкурентоздатності.
     Навчальний посібник включає приклади вирішення проблемних питань галузевої діяльності, розкриваючи її специфічність і винятковість.


004:316.612
А724

Антонов Валерій Миколайович, Антонова-Рафі Юлія Валеріївна

Кібернетична акмеологія: теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] рек. МОНУ / В. М. Антонов, Ю. В. Антонова-Рафі ; за заг. ред. В. М. Антонова. - Київ : КНТ : Самміт-Книга, 2019. - 280 с. : портр. - ISBN 978-966-373-658-7(КНТ). - 978-966-7889-78-4(Самміт-Книга) : 290.00

     Досліджуються наукові теоретичні та практичні питання нової науки кібернетичної акмеології, що використовується для аналізу, модифікації, розвитку та акселерації потенційно-ресурсних можливостей людини на грунті сучасних інформаційних технологій і побудованих на їх засадах медико-біологічних експертно-аналітичних систем для вироблення методик, порад, рекомендацій, поведінки особи щодо досягнення нею пікових (акме) точок у життєдіяльності (акме здоров'я, акме креативності, акме фінансового стану, акме влади, акме самовдосконалення тощо).
    Для всіх, хто бажає удосконалити власне життя, поліпшити своє життя, визначитися з вибором професії відповідно до своїх природних здібностей, а також для боротьби зі стресами, ошуканством, депресією, для створення творчої особистості.


160.1(075.8)
В17

Вандишев Валентин Миколайович

Логіка. Основні поняття і принципи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНМСУ / В. М. Вандишев. - Київ : Кондор, 2018. - 300 с. : портр. - ISBN 978-617-7278-36-7 : 215.00

     У навчальному посібнику викладено традиційний за структурою курс логіки, звичний для історії європейської духовної культури впродовж багатьох сторіч, починаючи з доби схоластики. Посібник забезпечує необхідний мінімум логічних знань, сприяє формуванню основ логічного мислення, а значний ілюстративний матеріал, що міститься в ньому, розвиває загальнокультурний потенціал фахівця.
    Для унаочнення сутності софістики, яка свідомо чи несвідомо впливає на людські стосунки й донині, до змісту посібника додано працю Аристотеля "Прософістичні спростування". До посібника включено словник поширених у літературі латинських слів і висловів, а також словник основних понять логіки, що дозволить читачеві орієнтуватись у мовній сфері.
    Важливою позитивною рисою посібника є наявність у ньому глибоко і змістовно розробленої системи запитань, завдань і вправ.
    Посібник призначено студентам університетів усіх спеціальностей і форм навчання.


7.012:338.48(075.8)
К562

Ковешніков В. С., Кошевнікова О. В.

Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, О. В. Кошевнікова. - 2-ге вид. - Київ : Ліра-К, 2018. - 288 с. - ISBN 978-617-7605-08-8 : 200.00

     У навчальному посібнику в системній формі приводяться основні поняття про проектування, дизайн та будівництво сучасних досить різноманітних об'єктів розміщення і харчування туристів - найважливіших елементів бурхливо зростаючого туристичного бізнесу. Для полегшення сприйняття і систематизації великого матеріалу, накопиченого в цій сфері людської діяльності, при викладі авторами зроблений акцент на функціонально-структурний підхід і закони розвитку технічних систем. Посібник призначений студентам усіх форм навчання зі спеціальності 242 "Туризм" та 6. 020207 "Дизайн". Він також може бути корисним працівникам, занятим у сфері туристичного сервісу, готельної та ресторанної справи і дизайну.


331.54(477)
Н355

Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010. Станом на 5 жовтня 2018 року : практ. посіб. / упоряд.: Катерина Іванівна Чижмарь, Дмитро Володимирович Журавльов. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 496 с. - ISBN 978-611-01-1219-2 : 430,00

     Класифікатор професій як документ призначений для застосування центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Федерацією роботодавців України, усіма суб'єктами господарювання тощо.
    Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.


316(076.5)
П691

Практикум з соціології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти рек. МОНУ / за ред. В. М. Пічі. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 368 с. - ISBN 966-7828-49-6 : 200.00

     Практикум включає термінологічний словник, структурні схеми і таблиці, план семінарського заняття, теми рефератів та контрольних робіт, завдання та вправи, тести, кросворди, а також набір фрагментів із оригінальних соціологічних творів зарубіжних та вітчизняних авторів до всіх тем сучасного курсу "Соціологія".
    Призначений для студентів усіх форм навчання та викладачів вищих навчальних закладів.


32-027.21(038)(075.8)
П504

Політологія: терміни і поняття : [понад 1600 термін. і понять] : короткий навч. слов.-довід. для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації рек. МОНУ / наук. ред.: Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [уклад., редкол.: В. М. Піча (кер.) [та ін.]]. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 516 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-418-272-7 : 300.00

     Короткий навчальний словник-довідник містить понад 1600 термінів і понять, які є найбільш уживаними в сучасній політичній науці, ЗМІ, під час вивчення курсу політолоігї, у практичній політичній діяльності. Підготовлений провідними українськими науковцями-політологами, соціологами, істориками, філософами, економістами.
    Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою.


316(038)(075.8)
С693

Соціологія: терміни і поняття : навч. енциклопедичний слов.-довід. / редкол.: В. М. Піча (кер.) [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 658 с. - (Соціологічна освіта в Україні). - ISBN 978-617-7519-16-3 : 300.00

     Цей навчальний енциклопедичний словник-довідник містить дефініцій понад сучасних соціологічних термінів та понять найбільш вживаних в соціологічних теоріях та практиках. Підготовлено провідними вченими - соціологами з Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова та ін. навчальних наукових центрах України.
    Для студентів, аспірантів, докторантів та викладачів ВНЗ освіти, а також для широкого кола читачів, які прагнуть збагатити себе соціологічним мисленням і соціологічною культурою та зацікавлені сучасною соціологічною лексикою.


316.2(477)(038)(075.8)
І-907

Історія соціологічної думки : навч. енциклопедичний слов.-довід. / Н. С. Абаніна, Д. М. Афанасьєв, А. А. Ашурбеков [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Пічі. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 688 с. - ISBN 978-966-418-286-4. - 978-966-97585-0-7(Піча С. В.) : 350.00

     Енциклопедичний словник-довідник висвітлює погляди близько 440 представників протосоціологічної та соціологічної думки Європи, США і Канади, Росії і Білорусії, України, Ізраїля, Індії, Китаю, Японії. Акцентується увага на персоналіях, внесок яких в розвиток теоретичної та прикладної соціології аналізується при вивченні "Загальної соціології", "Теоретичної соціології", "Історії соціологічної думки" та ін. навч. дисциплін. Підготовлений провідними науковцями-соціологами, істориками, філософами, політологами, економістами, соц. психологами.
    Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ всіх рівнів акредитації, а також для широкого кола читачів, які прагнуть збагатити себе соціологічним мисленням і соціологічною культурою та зацікавленні здобутками сучасної зарубіжної і вітчизняної соціології.


316.2(477)(038)(075.8)
І-907

Історія української соціологічної думки : навч. біогр. енциклопедія / Н. С. Абаніна, С. М. Вакуленко, О. І. Вишняк [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Пічі. - 2-ге вид. перероб. і допов. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 336 с. - ISBN 978-966-418-286-4. - 978-966-97585-0-7(Піча С. В.) : 250.00

     Навчальна біографічна енциклопедія висвітлює генезу поглядів на суспільство представників української протосоціології, історію становлення та розвитку соціологічної думки в працях понад 100 знаних українських суспільствознавців минулої і сучасної доби, їх особистий внесок в ії збагачення.
    Акцентується увага на персоналіях сучасних соціологів, внесок яких в розвиток теоретичної та прикладної соціології аналізується при вивченні "Загальної соціології", "Теоретичної соціології", "Історії соціологічної думки" та ін. навч. дисциплін. Підготовлена провідними науковцями-соціологами, істориками, філософами, політологами, економістами, соц. психологами.
     Призначена перш за все для підготовки спеціалістів-соціологів та викладачам ВНЗ. Однак нею можє скористатися і широкий загал читачів - соціологи - науковці, соціологи-практики, всі, хто прагне поглибити своє соціологічне мислення і соціологічну культуру, з'ясувати місце і роль соціологічної української думки в історії світової соціології.


342.7:364.65-056.26
М936

Мхитарян Армен Маратович

Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 290 с. - ISBN 978-617-7278-81-7 : 260.00159.9:355(075.8)
Л634

Лісовський Петро Миколайович

Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 290 с. - ISBN 978-617-7278-81-7 : 260.00

     У навчальному посібнику викладено основи військової психології, що розглядають актуальні питання поведінки воїна-захисника країни. Це дозволить оволодіти методологічними основами важливих знань та практичної майстерності, зокрема, в галузі соціальної психології. При цьому акцентується увага на шляхетній (благородній, волонтереькій, лицарській) конституції особистості, якій надається концептуальний аналіз.
    Посібник розраховано на студентів, курсантів, військовослужбовців, науковців та співробітників спецслужб.


316.61:331.54(075.8)
К685

Коропецька Олеся Михайлівна

Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНСУ] / О. М. Коропецька. - Київ : КНТ, 2016. - 438 с. : портр. - ISBN 978-966-373-822-2 : 260.00

     У навчальному посібнику представлено теоретичні, методологічні та методичні засади профорієнтаційної робот, розкрито зміст, напрями форми та методи профорієнтації, викладено загальні психологічні засади професійного становлення і розвитку особистості як суб'єкта самореалізації. У посібнику міститься навчальна робоча програма з дисципліни, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та самоконтролю, перелік основної та додаткової літератури. Практикум містить низку психологічних тестів та інший науково-методичний інструментарій для здійснення профдіагностичної та профконсультаційної роботи.
    Навчальний посібник призначений студентам психологічних і педагогічних спеціальностей. Може бути корисним практичним психологам, працівникам центрів зайнятості, профконсультантам, соціальним працівникам, учителям, методистам, вихователям, батькам, а також усім, хто цікавиться психологією.


349.41(477)(094.4)
З-513

Земельний кодекс України : станом на 28 берез. 2019 р. : (відп. офіц. тексту). - Харків : Право, 2019. - 156 с. - ISBN 978-966-937-602-2 : 35,00

     Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях станом на 28 березня 2019 року


349.6(477)
П685

Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна [та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана. - Харків : Право, 2014. - 120 с. : портр. - (Харківська наукова школа екологічного права). - ISBN 978-966-458-662-4 : 200.00

     Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад сучасного стану та перспектив розвитку законодавства про охорону довкілля. Проаналізовано правові засади державної екологічної політики у сфері охорони довкілля, науково-методологічні чинники становлення та перспективи розвитку законодавства про охорону довкілля, організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища. Велика увага приділяється питанням правового забезпечення охорони земель, вод, рослинного та тваринного світу, надр, атмосферного повітря, озонового шару та клімату, природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, навколишнього природного середовища при поводженні з відходами, міжнародно-правовим засобам забезпечення охорони довкілля. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення механізму правової охорони довкілля.
     Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться теоретичними питаннями екологічного питання.


349.6(477)(094.4/.5)
М193

Малишева Наталія Рафаелівна, Єрофеєв Микола Іванович

Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" : із змін. станом на 1 верес. 2017 р. / Малишева Наталія Рафаелівна, Єрофеєв Микола Іванович. - Харків : Право, 2017. - 416 с. : портр. - ISBN 978-966-937215-4 : 270.00

     Видання містить постатейний коментар до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" зі змінами станом на 1 вересня 2017 р. У Коментарі також враховані зміни, що будуть унесені до Закону з 18 грудня 2017 р., після введення в дію Закону про оцінку впливу на довкілля від 23 травня 2017 р.
     Розрахований на працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юристів-практиків, науковців, викладачів та студентів юридичних, екологічних вишів, а також усіх, хто цікавиться екологічним законодавством.


349.6(477)
Т822

Туліна Ельбіс Євгенівна

Правові засади використання рослинного світу : монографія / Е. Є. Туліна. - Харків : Право, 2017. - 216 с. - ISBN 978-966-937-227-7 : 160.00

     Монографія присвячена дослідженню становлення й розвитку такого інституту екологічного права, як інститут права використання рослинного світу. У роботі проаналізовано: поняття, форми й види використання рослинного світу, суб'єкти правовідносин у сфері використання, їх права й обов'язки, підстави й порядок виникнення, зміни та припинення правових відносин у цій царині. Особлива увага приділяється специфіці правового регулювання відносин щодо здійснення окремих видів використання рослинного світу.
     Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, юристів-практиків і фахівців у сфері екологічного права.


342.9(477)(075.8)
А313

Адміністративна процедура : навч. посіб. / І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Бойко. - Харків : Право, 2019. - 206 с. - ISBN 978-966-937-658-9 : 200.00

     У виданні представлено матеріал, що пропонується для вивчення студентами дисципліни "Адміністративна процедура". Зміст навчального посібника відображає: структуру програми, за якою дисципліна викладається в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
     Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, науковців, практикуючих юристів, державних службовців, службовців в органах місцевого самоврядування.


342.9(477)(075.8)
О-753

Основи публічного адміністрування : навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун [та ін.] ; за заг. ред. Н. П. Матюхвної. - Харків : Право, 2018. - 172 с. - ISBN 978-966-937 : 120.00

     У навчальному посібнику висвітлені основні питання курсу "Основи публічного адміністрування" для студентів другого (магістерського) рівня юридичних ВНЗ. Враховане новітнє законодавство, а також практика публічного адміністрування.
     Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами публічного адміністрування.


070:004.77:654.19(075.8)
К328

Квіт Сергій Миронович

Масові комунікації : [підручник] / С. М. Квіт. - 2-ге вид., випр. і допов. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. - 352 с. - (Могилянський підручник). - ISBN 978-966-518-752-3. - 978-966-2410-99-0 : 250,00

     Друге видання підручника С. Квіта "Масові комунікації" зосереджується на вивченні медіагалузі із залученням найновішого західного та українського досвіду. Зокрема розглядаються різноманітні теорії масових комунікацій, методи медіадосліджень. Особлива увага приділяється професії журналіста, новітнім українським революціям, медіареформам, журналістській освіті, новим медіа і глобальним викликам. Розглядаються такі феномени, як постправда, гібридна війна, фейкова медіареальність, а також діяльність фактчекінгових організацій і аналітичних центрів. До другого видання було додано низку популярних теорій масових комунікацій, серед яких теорії глокалізації, морального розмежування, медіатизації, також нормативні теорії: трьох моделей преси та модель журналістських цінностей. Підготовка цього видання стала можливою завдяки Могилянській школі журналістики, підтримці Програми наукових обмінів ім. Фулбрайта та співпраці зі Стенфордським університетом (США). Підручник призначений для студентів ЗВО, які навчаються за спеціальностями "журналістика", "соціологія", "політологія", а також, для експертів і дослідників медіа.


821.161.2'06
Л63

Лис Володимир Савович

Стара холера : роман / В. С. Лис. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 272 с. : портр. - ISBN 978-617-12-4949-3 : 90.00

     Єва була найвродливішою дівчиною в селі, але чоловік, якого вона покохала на все життя, одружився з її сестрою Павлиною. Єва поламала їхній щасливий шлюб... А на старість лишилася самотньою. Як і Адам, що все життя до нестями любив чужу дружину. Друзі Адама, колишні хулігани та відчайдухи, "дідусі-розбійники", вирішують одружити цих двох. Та як звести упертих самітників? Тим часом у великому місті Ліза, онука Павлини, будує своє життя разом із коханим Степаном. Однак, здається, вона втрапила у велику халепу... І тепер спалахне боротьба двох молодих за своє щастя, і несподівано в цю боротьбу втрутяться не такі вже й прості діди з поліського села...


821.161.2'06
Т86

Тур-Коновалов Костянтин

Крути 1918 : кінороман / К. Тур-Коновалов. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 224 с. - ISBN 978-617-12-5089-5 : 63.00

     Січень 1918 року видався холодним. До Києва наближаються більшовицькі загони. Сини генерала контррозвідки УНР Олекса та Андрій до нестями закохані в інститутку Софію, але обидва мусять стати на захист молодої держави та рідного міста. Несподівано спалахує повстання на заводі "Арсенал", і на боротьбу із заколотниками відправляють усе боєздатне військо. Супроти численної армії Муравйова на станції Крути лишаються тільки необстріляні студенти і юнкери, серед яких і Андрій. Сто років тому, як і сьогодні, без страху й сумнівів вони приймуть бій за найдорожче...


611.7
Г52

Главчев Юрий Николаевич

Позвоночник - провокатор всех болезней / Ю. Н. Главчев. - 3-е изд. - Москва : Ганга, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-906154-50-7 : 139.50

     "Позвоночник — провокатор всех болезней" — третье издание книги народного целителя-костоправа Юрия Главчева. В ней он изложил приемы и методы лечения, основанные на многовековом опыте врачевателей разных стран. Более 25 лет Юрий Николаевич использует их для оздоровления людей, приезжающих к нему со всего мира.
     Это издание знакомит читателей с самым широким спектром деятельности автора в области нетрадиционной медицины. Юрий Главчев видит мир и человека по-своему. В иных или других красках. Именно эти краски (цвета) дают ему полную информацию о состоянии здоровья пациентов.
     Для широкого круга читателей, а особенно тех, кто заботится о своем здоровье.
     Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.


821.161.2'06
Ж15

Жадан Сергій Вікторович

Інтернат : роман / С. В. Жадан. - [Чернівці] : Meridian Czernowitz, 2017. - 336 с. - ISBN 978-966-97679-0-5 : 170,00

     ...Одного разу, прокинувшись, ти бачиш за вікном вогонь. Ти його не розпалював. Але гасити його доведеться й тобі... ...Січень 2015 року Донбас. Паша, вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неухильно наближається до його дому. Стається так, що він змушений цю лінію перетнути. Щоби потім повернутись назад. І для цього йому щонайменше потрібно визначитись, на чиєму боці його дім...


821.161.2'06
Д217

Дашвар Люко

Село не люди : роман / Л. Дашвар. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 272 с. - ISBN 978-966-343-741-5(дод.наклад) : 85.00

    


821.161.2'06
К597

Кокотюха Андрій

Червоний : роман / А. Кокотюха. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 320 с. - ISBN 978-617-12-1475-0 : 55,00

     Їм закидають масові вбивства вчителів. Бандерівцям місце в ГУЛАГу, де вони... можуть бути корисними. Замість скніти в таборам ватажок повстанців Данило Червоний наводить там лад! І нехай він планує втечу, йому єдиному до смаги підкорити своїй волі ув'язнених. Як це було, розкажуть три свідки, три запеклих вороги Данила: міліціонер, чекіст і в'язень-червоноармієць. Не шукайте Червоного ані серед живих, ані серед мертвих, шукайте серед овіяних легендою!


821.161.2'06
Ж15

Жадан Сергій Вікторович

Месопотамія : збірка / С. В. Жадан. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2016. - 288 с. - ISBN 978-617-12-1457-6 : 65,00

     "Месопотамія" — це дев'ять прозових історій і тридцять віршів-уточнень. Усі тексти — про одне середовище, герої переходять з історії в історію, а потім — у вірші. Філософські відступи, фантастичні образи, вишукані метафори й специфічний гумор — тут є все, що так приваблює у творах Сергія Жадана
© 2017 Запорізький національний університет