Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Дари в бібліотеку 2020


94(477)"1917/1920":355
В465

Вільховик Ольга Василівна

Будівництво Червоної армії (1917-1920-ті рр.) : український контекст : монографія / О. В. Вільховик. - Харків : Майдан, 2020. - 250 с. : іл. - 240.00


     У монографії здійснено комплексний аналіз впливу більшовицької ідеології на формування світогляду військовослужбовців Робітничо-селянської Червоної армії, яка була інструментом насадження радянської влади на території України. У виданні проаналізовано форми і методи залучення українців до військової служби в Червоній армії, напрямки агітаційно-масової роботи більшовиків, заходи з адаптації демобілізованих червоноармійців у цивільному житті та їх роль у формуванні радянської ідентичності українського населення.
    При підготовці монографії використано значний масив неопублікованих архівних матеріалів, історичних досліджень, періодичних видань, мемуаристики тощо.
    Книга розрахована на науковців, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України новітньої доби.
Отримано в дар

94(477.64)"1917/1923"
Б811

Бондаренко Володимир Григорович

Історія новітніх запорожців : вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1923 рр.) : монографія / В. Г. Бондаренко. - Запоріжжя : Просвіта, 2017. - 228 с. : 4 с. фото. - 80.00


    Монографію присвячено дослідженню процесу організації та розвитку вільнокозацького руху на Півдні України в 1917-1923 рр. як складової частини загальноукраїнського козацького руху. У праці розглянуто передумови, причини, характер та особливості виникнення організацій Вільного козацтва в південних губерніях. Проаналізовано соціальну базу руху, що відображала соціальний і національний склад населення південного регіону. Висвітлено політичні позиції партій щодо відродження козацтва 1917-1923 рр. Автором з'ясовано причини й наслідки політики органів влади та самоврядування по відношенню до Вільного козацтва. Проаналізовано участь вільнокозацьких формувань Півдня у війні Української Народної Республіки з радянською Росією (1917 - 1918 рр.). Розкрито причини участі козаків і старшин у антигетьманських повстаннях. Проведено дослідження політики П. Скоропадського по відродженню станового козацтва в 1918 р. та ії реалізацію в Катеринославській і Херсонській губерніях.
    Розглянуто участь вільнокозацьких частин у складі Армії УНР у 1919 - 1920 рр. Висвітлено особливості діяльності УВК у повстансько-партизанському русі України.
    Книгу розраховано на науковців, викладачів ВНЗ, студентів, вчителів, керів-ників, членів козацьких громадських організацій та всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.
Отримано в дар

66.097:504.5
Б435

Бєлоконь Каріна Володимирівна

Розробка інтерметалідних каталізаторів для знешкодження вуглецевмісних компонентів газових викидів в атмосферу : монографія / К. В. Бєлоконь ; МОН України, ЗНУ. - Запоріжжя : Гельветика, 2019. - 174 с. - 85.00


    Монографія присвячена вивченню питання одержання інтерметалідних каталізаторів з високим рівнем експлуатаційних характеристик на основі скелетного нікелевого каталізатору в процесах окиснення оксиду вуглецю (II) і вуглеводнів.
    В монографії представлено результати: експериментів щодо отримання багатокомпонентних інтерметалідних каталізаторів, які формуються за умов теплового самозапалювання; експериментальних досліджень щодо оптимізації складу інтерметалідних каталізаторів, структури, фазового складу та властивостей каталізаторів; визначення впливу складу інтерметалідного каталізатору на його каталітичні та фізико-механічні властивості; досліджень процесу каталітичного окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів на інтерметалідних каталізаторах; визначення кінетики каталітичних реакцій окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів; а також розроблені науково-технічні рішення для захисту атмосферного повітря від викидів, що містять оксид вуглецю і вуглеводні.
    Монографія буде корисна фахівцям з матеріалознавства та охорони навколишнього середовища, а також фахівцям, які на науковому і практичному рівнях вирішують питання впровадження нових матеріалів на промислових підприємствах.
Отримано в дар

323.282(477)"1938/1939"
В421

Відлуння Великого терору : зб. док. у 3 т. Т. 1 : Партійні збори та оперативні наради співробітників управлінь НКВС УРСР (листопад 1938-листопад 1939 рр.) / авт.-уклад.: В. Васильєв, Л. Віола, Р. Подкур ; НАН України, Ін-т історії України, Торонтський ун-т, Галузевий держ. архів СБУ. - Київ : Захаренко В. О., 2017. - 744 с. - 350.00


    У першому томі збірника документів публікуються тексти протоколів і стенограм партійних зборів і оперативних нарад співробітників НКВС УРСР та його обласних управлінь, які відбулися після припинення Великого терору, протягом листопада 1938 — листопада 1939 рр. Оприлюднені матеріали свідчать про реакцію чекістів на постанову РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. "Про арешти, прокурорський нагляд і ведення слідства", відносини між регіональними партійними комітетами та місцевими апаратами органів держбезпеки після Великого терору.
Отримано в дар

323.282(477)"1938/1943"
В421

Відлуння Великого терору : зб. док. у 3 т. Т. 2 : Документи з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР, засуджених за порушення соціалістичної законності (жовтень 1938 р.-червень 1943 р.). Кн. 1 : НКВС Молдавської АРСР, Дорожньо-транспортний відділ ГУДБ НКВС Північно-Донецької залізниці, УНКВС по Житомирській області та УНКВС по Одеській області / авт.-упоряд.: С. Кокін, Д. Россман ; НАН України, Ін-т історії України, Торонтський ун-т, Вірджинський ун-т, Галузевий держ. архів СБУ. - Київ : Захаренко В. О., 2018. - 728 с. - 410.00


    Другий том збірника документів містить обвинувальні висновки, протоколи судових засідань військових трибуналів та їхні вироки, ухвали Військової колегії Верховного суду СРСР та інші документи про кримінальне покарання співробітників органів НКВС УРСР, звинувачених у порушеннях соціалістичної законності у 1937-1938 рр. Документи розповідають про різноманітний склад злочинів, скоєних співробітниками НКВС у період Великого терору, характеризують участь органів НКВС, прокуратури і правосуддя у кримінальному покаранні "порушників соціалістичної законності" і конкретні результати цього покарання.
Отримано в дар

323.282(477)"1938/1943"
В421

Відлуння Великого терору : зб. док. у 3 т. Т. 2 : Документи з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР, засуджених за порушення соціалістичної законності (жовтень 1938 р.-червень 1943 р.). Кн.2 : УНКВС по Київській області, УНКВС по Миколаївській області, УНКВС по Вінницькій області, УНКВС по Харківській області та УНКВС по Ворошиловградській області / авт.-упоряд.: С. Кокін, Д. Россман ; НАН України, Ін-т історії України, Торонтський ун-т, Вірджинський ун-т, Галузевий держ. архів СБУ. - Київ : Захаренко В. О., 2019. - 824 с. - 540.00


    Другий том збірника документів містить обвинувальні висновки, протоколи судових засідань військових трибуналів та їхні вироки, ухвали Військової колегії Верховного суду СРСР та інші документи про кримінальне покарання співробітників органів НКВС УРСР, звинувачених у "порушеннях соціалістичної законності" у 1937-1938 рр. Документи розповідають про різноманітний склад злочинів, скоєних співробітниками НКВС у період Великого терору, характеризують участь органів НКВС, прокуратури і правосуддя у кримінальному покаранні "порушників соціалістичної законності" і конкретні результати цього покарання.
Отримано в дар

323.282(477)"1938/1941"
В421

Відлуння Великого терору : зб. док. у 3 т. Т. 3 : Чекісти Сталіна в лещатах "соціалістичної законності". Его-документи 1938-1941 рр. / авт.-уклад.: А. Савін, О. Тепляков, М. Юнге. - Київ : Захаренко В. О., 2019. - 936 с. - 440.00


    У третьому томі збірника документів "Відлуння Великого терору" вміщено "листи до влади" співробітників державної безпеки НКВС СРСР - організаторів і виконавців масових каральних операцій 1937-1938 рр., які опинилися в 1939-1941 рр. під слідством, арештом і судом під час широкомасштабної кампанії відновлення соціалістичної законності, організатором і "диригентом" якої став союзний центр. Крім того, до збірника ввійшли різні комплекси документів, які дозволяють зрозуміти контекст кампанії "дисциплінування НКВС", розкривають цілі та позначають її межі. Ідеться про "листи до влади" жертв Великого терору та їхніх родичів, чекістські рапорти, накази НКВС СРСР за 1938-1939 рр., матеріали перевірки співробітників держбезпеки, що здійснювалася організаціями ВКП(б), газетні репортажі про відкриті судові процеси над чекістами тощо. Низка документів, таких як різноманітні матеріали особових справ співробітників держбезпеки, дає можливість простежити життєві траєкторії чекістів і охарактеризувати генезис формування цієї специфічної групи радянського суспільства
Отримано в дар

930.22(477)"17/18"
П305

Петрова Інна

Військово-топографічні описи України XIX ст. (методика створення, джерельна база, інформаційні можливості) : монографія / І. Петрова ; Донецький національний університет ім. В. Стуса. - Вінниця : Кушнір Ю. В., 2019. - 572 с. - 300.00


     У монографічному дослідженні представлено історіографію теми, розглянуто систему фондоутворення, зберігання й використання картографічних пам'яток та військово-топографічних описів України XIX ст. Джерелознавчий аналіз дозволив авторові висвітлити закономірності процесу створення цих документів, встановити рівень їхніх інформаційних можливостей та ступінь функціонування на сучасному етапі.
    Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів історичних факультетів.
Отримано в дар

930.22(477)"18"
П305

Петрова Інна

Описово-статистичні джерела з історії України останньої чверті XVIII-першої половини XIX ст.: етапи упорядкування документів = Descriptive and Statistical Sources of the History of Ukraine in the Last Quarter of the XVIII th-the First Half of the XIX th Centuries: the Stages of the Ordering Documents : монографія / І. Петрова. - Вінниця : Кушнір Ю. В., 2020. - 488 с. - 400.00


     У монографічному дослідженні представлено історіографію теми, розглянуто систему фондоутворення. зберігання й використання описово-статистичних джерел останньої чверті XVIII - першої половини XIX ст. Досліджено питання правового врегулювання заходів Генерального межування в Російській імперії, визначено його технічні засади, встановлено коло осіб, які брали участь у межових заходах, визначено освітній та кваліфікаційний рівень їхньої підготовки. Наведено основний перелік документів, які виникли у процесі межових робіт (наприклад, Економічні примітки до матеріалів Генерального межування); проаналізовано їх інформаційне навантаження та основні структурні компоненти. У роботі також досліджується методика укладання топографічних та камеральних описів, їх інформативні можливості щодо реконструкції соціально-економічної історії України останньої чверті XVIII - першої половини XIX ст. Вивчено методи збирання, систематизації та опрацювання історичних джерел учасниками військового обстеження окремих територій Російської імперії. Роботу також присвячено дослідженню ревізьких "сказок" як джерела історичної демографії України. Авторкою визначено функції ревізій у суспільстві, проаналізовано зміни, що відбулись у формулярі "сказок", а також системі контролю за їх заповненням, систематизацією та обробкою.
    Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів історичних факультетів.
Отримано в дар

378:001.89+17.022.1
А381

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд "Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики" ; за заг. ред.: Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. - Київ : Таксон, 2016. - 234 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi57/0041978.pdf. - ISBN 978–966–7128–91–3 : 60.00


    
Отримано в дар

005.8(075.8)
О-753

Основи формування європейської проєктної культури : навч.-метод. посіб. / В. І. Меняйло, О. В. Тупахіна, О. І. Гура , В. Л. Сарабєєв, Н. В. Воронова. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 348 с. - Видання здійснено за підтримки проєкту Жана Моне за програмою Erasmus. - 85.00


    
Отримано в дар

81+316.74(063)
М741

Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : колективна монографія за матер. Всеукраїнської наук.-прак. конференції м. Полтава, 14 травня 2020 року / за наук. ред. Н. Сизоненко ; МОН України, Полтавська державна аграрна академія, ЗНУ. - Київ : Ліра-К, 2020. - 256 с. - 300.00


     У колективній монографії висвітлено актуальні проблеми репрезентації національно-мовної картини світу; лінгвокультурологічного, лінгвокогнітивного, етнолінгвістичного, соціокультурного та психологічного аспектів міжкультурної комунікації; теорії і практики перекладу як засобу міжкультурної комунікації; методики викладання та організації навчального процесу в контексті міжкультурного спілкування.
    Для науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої освіти ступенів вищої освіти бакалавр, магістр.
Отримано в дар

811.111+811.161.2+177.2
К592

Козлова Тетяна Олегівна, Деревянко Юлія Миколаївна

Етикетні ситуації повсякденного спілкування в англійськомовній та українськомовній культурах : монографія / Т. О. Козлова, Ю. М. Деревянко. - Запоріжжя : СТАТУС, 2020. - 520 с. - 500.00


     У монографії розглянуто проблему актуалізації повсякденних етикетних ситуацій у різних культурах. Встановлено спільне й специфічне в процесах регулювання мовленнєвої поведінки. Зіставний аналіз етикету різних культур доповнено лінгвокогнітивним та лінгвосеміотичним аспектами. Повсякденні етикетні ситуації вперше стали об'єктом внутрішньосистемного зіставлення в межах кола англійськомовних культур, а також міжкультурного порівняння.
    Для фахівців із лінгвістики, міжкультурної комунікації, культурології, етнології, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.
Отримано в дар

323:329.4:327
Г695

Горло Наталя Віталіївна

Концептуальні засади і практика іредентизму: внутрішньополітичний і міжнародно-політичний контексти : монографія / Н. В. Горло. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 448 с. - 200,00


    У монографії висвітлено сутність іредентизму, розкрито причини його виникнення і проаналізовано характер інтересів учасників іредентистського конфлікту. Показано специфіку іредентизму в контексті об'єднавчих рухів і відцентрових процесів. Розглянуто широке коло питань, пов'язаних з концептуальним обгрунтуванням іредентизму як політичного курсу. Досліджено роль іредентизму у внутрішньополітичних процесах поліетнічної держави. Здійснено аналіз іредентизму у міжнародно-правовому вимірі і розкрито його конфліктогенний потенціал. Розроблено типологію іредентизму. Охарактеризовано вплив іредентистського чинника на політичні процеси в Україні на сучасному етапі. Розроблено рекомендації щодо попередження і подолання деструктивного впливу іредентизму на політичні процеси у сучасному світі.
    Монографія розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів, аспірантів і усіх, хто цікавиться етнополітичними процесами.
Отримано в дар

316.72:005.8(4+477)
Є242

Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 29-30 травня 2020 р.) / за ред.: О. Гури, В. Меняйло ; ЗНУ, Нац. Еразмус+ офіс в Україні [та ін.]. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 216 с. - ISBN 978-966-992-113-0 : 95.00


    Збірник містить матеріали доповідей, представлених на Міжнародній науково-практичній конференції "Європейська проектна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи" (Запорізький національний університет, 29-30 травня 2020 р.) в рамках міжнародного проекту "European Project Culture" (№ 587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE).
    Дискусія проходила за напрямами: співробітництво Україна - ЄС: проектний вимір; стратегічне планування та інституціоналізація проектної діяльності у вищій освіті: методи, підходи, історії успіху; проєктно-орієнтовані технології в сучасній вітчизняній практиці: освіта, наука, влада, бізнес.
    Проведення конференції та видання збірника матеріалів конференції співфінансуеться Програмою Європейського Союзу Erasmus Jean Monnet. Підтримка Європейської Комісії у створенні цього видання не означає схвалення змісту, який відображає лише погляди авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання інформації, що міститься в ньому. Автори несуть відповідальність за достовірність і коректність включених у збірник матеріалів.
Отримано в дар

101(038)
Ф561

Філософія: терміни і поняття : навч. енциклопед. слов. / за ред. В. Л. Петрушенка ; ред. рада: В. Л. Петрушенко (голова) [та ін.] ; МОН України. - Львів : Новий Світ-2000, 2020. - 492 с. - (Вища освіта в Україні. Філософська освіта в Україні). - ISBN 978-617-7519-43-9 : 350.00


    Навчальний енциклопедичний словник призначений для надання допомоги особам, що набувають освіту різного профіля та спрямування (у тому числі - шляхом самоосвіти або дистанційного навчання), а також різних рівнів освіти. Він покликаний сприяти кращому засвоєнню змісту філософських понять, філософських напрямів, етапів та вчень представників світової філософії.
    Навчальний енциклопедичний словник може використовуватись також і для розширення горизонту власної ерудованості та освіченості, для орієнтування у сфері сучасної світоглядної та пізнавальної проблематики.
    Призначений для викладачів, аспірантів, студентів та всіх, кого цікавлять стан і проблематика сучасної філософії.
Отримано в дар

37+008+338.48+316.61
Н623

Нікітенко Віталіна Олександрівна

Освіта, культура і туризм як чинники креативного розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства : монографія / В. О. Нікітенко ; МОН України, ЗНУ, Інж. ін-т. - Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 336 с. - ISBN 978-966-599-583-8 : 170.00


    У монографії розглядаються теоретико-методологічні та концептуальні засади освіти, культури і туризму як чинників розвитку креативної особистості в умовах інформаційно-інноваційного суспільства з урахуванням надскладних викликів сучасності. Особлива увага приділяється всебічному окресленню проблем освіти та культури що розвиваються в умовах інформаційно-інноваційного суспільства, та сприяють розвитку креативної особистості. В монографії аналізується також туризм як чинник розвитку креативної особистості в умовах інформаційно-комунікаційного суспільства. Монографія демонструє напрями вдосконалення взаємодії освіти, культури і туризму як чинник розвитку креативної особистості в умовах інформаційно-інноваційного та комунікаційного суспільства в сучасній Україні і світі. Результати дослідження спонукають до більш глибокого та адекватного аналізу проблем освіти, культури та туризму. Монографія спирається на міжнародний та вітчизняний досвід при аналізі освіти, культури, туризму та різних етимологій, концепцій, парадигм, дисциплін, що дозволяють поглибити розуміння специфіки їх взаємодії та впливу на особистість.
    Адресується студентам, аспірантам, докторантам, викладачам, всім хто цікавиться проблемами освіти, культури, туризму.
Отримано в дар

343+342.9](083.77)(477)(075.8)
З-89

Зразки документів з публічного права: кримінальне право та процес, адміністративне право та процес : навч. посіб. / О. В. Баулін, П. С. Матвєєв, С. П. Матвєєва. - Київ : Алерта : Правова єдність, 2018. - 122 с. - ISBN 978-617-566-486-5 : 60.00


    Розміщені у посібнику зразки документів будуть корисними для студентів, які навчаються за напрямком підготовки "Право", і опановують такі публічно-правові дисципліни як кримінальне право і процес та адміністративне право і процес.
    Також посібник буде корисним для осіб, які готуються до складання кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю і стане у нагоді всім, хто цікавиться правом.
    Запропоновані зразки підготовлено з урахуванням останніх змін у законодавстві України.
Отримано в дар

378(477)(063)
А437

Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : зб. тез доп. І Всеукраїн. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10 квітня 2020 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред.: О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. - Запоріжжя : АА ТАНДЕМ, 2020. - 234 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi61/0044961.pdf. - ISBN 978-966-488-217-7 : 100.00


    У збірнику представлено тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи", що розкривають теоретичні та практичні основи розвитку витої освіти в Україні, проблеми дошкільної, початкової і спеціальної освіти в сучасному освітньому просторі та шляхи безперервного професійного розвитку й підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
    Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність інформації, що надана в рукописах.
Отримано в дар

352/354+808.51/.53](477)(075.8)
П88

Публічні дебати в громаді : посіб. для лідерів громад / за заг. ред. Т. О. Ремех ; [авт. кол.: Олена В'ячеславівна Зима, Тетяна Олексіївна Ремех, Володимир Олексійович Скворець]. - Київ : Логос, 2020. - 92 с. - На звороті тит. арк. авт. зазначено: Зима О. В. - На обклад., тит. арк. над назвою: Громадська організація "Нове бачення". - ISBN 978-617-7631-31-5 : 100.00


    Посібник присвячено організації та проведенню публічних дебатів у громаді. У ньому представлено теоретичні аспекти щодо ролі громади в розбудові громадянського суспільства в Україні, значення обговорень питань суспільної політики для просування демократії, ролі публічних дебатів у вдосконаленні функціонування громад.
    У практичній частині посібника вміщено опис форматів дебатів, представлено структуру аргументу та його види, алгоритм побудови аргументу, структуру публічної промови, практичні завдання, схеми, таблиці тощо.
    Він стане у нагоді лідерам громад, громадським активістам, керівникам дебатних клубів, організаторам дебатних турнірів, усім ентузіастам і прихильникам дебатного руху, небайдужим членам дебатної спільноти.
    Посібник створено в рамках проекту "Публічні дебати для лідерів громад", який було реалізовано за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні в 2019-2020 роках.
Отримано в дар

80(06)
Н723

Нова філологія : зб. наук. пр. № 79 / редкол.: Г. І. Приходько (голов. ред.) [та ін.] ; МОНУ, ЗНУ. - Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 148 с. - 80.00


    До збірника увійшли статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, лінгвосинергетики тощо. Результати досліджень висвітлюються переважно з позицій новітніх наукових підходів, що є характерними для філологічної думки початку XXI століття. Для філологів: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів.
    Міжнародна індексація: Index Copernicus, ERIH PLUS.
Отримано в дар

51+004(063)
А437

Актуальні проблеми математики та інформатики : зб. тез доп. 11-ї Всеукраїн., 18-ї регіон. наук. конф. мол. дослідників (м. Запоріжжя, ЗНУ, 23-24 квітня 2020 р.) / оргком.: М. О. Фролов (голова) [та ін.] ; МВС України, Департамент спорту, сім'ї та молоді Запоріз. міської ради, ЗНУ [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2020. - 140 с. - ISBN 978-966-992-109-3 : 55.00


    Наведені тези доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників "Актуальні проблеми математики та інформатики", яка відбувалася 23-24 квітня 2020 року в Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.
    Тези являють собою узагальнені матеріали науково-дослідницьких та навчально-методичних робіт школярів, студентів та аспірантів України. Особлива увага приділяється актуальним проблемам математики, математичного моделювання, інформатики, а також шляхам їх вирішення. Розглядаються різні аспекти застосування обчислювальної техніки в наукових дослідженнях.
Отримано в дар

004.891.3
Г858

Гриценко Владимир Ильич, Файнзильберг Леонид Соломонович

Интеллектуальные информационные технологии в цифровой медицине на примере фазаграфии : монография / В. И. Гриценко, Л. С. Файнзильберг ; НАН Украины, МОН Украины, Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем. - Київ : Наукова думка, 2019. - 424 с. - ISBN 978-966-00-1742-9 : 170.00


    У монографії викладено основи теорії та практики побудови нового класу інформаційних технологій — інтелектуальних ІТ для розв'язку завдань цифрової медицини. На прикладі інноваційного методу оброблення ЕКГ (методу фазаграфії) розглядаються основні інтелектуальні властивості таких технологій (адаптація, узагальнення, навчання та інші), що забезпечили підвищення ефективності вилучення локалізованої діагностичної інформації з сигналів за умов збурень. Наведено результати застосування фазаграфії в профілактичній, клінічній та спортивній медицині, дитячій кардіології та в наукових дослідженнях.
    Для читачів, які цікавляться розробленням та застосуванням нових медичних інформаційних технологій.
Отримано в дар

553.634
Р836

Рудько Георгій Ілліч, Озерко Володимир Миколайович, Курило Марія Михайлівна

Родовища флюориту України та світу: оцінка і стратегічне значення : монографія / Г. І. Рудько, В. М. Озерко, М. М. Курило ; Державна комісія України по запасах корисних копалин. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2020. - 264 с. : іл., фот. - 360.00


    Висвітлено промислово-генетичні типи родовищ і проявів флюориту України. Описано історію вивчення флюориту та продуктів його збагачення, вимоги щодо його якості, геологічну будову родовищ і проявів та якість родовищ флюориту в основних країнах, які видобувають цей мінерал, напрями використання плавиковошпатових продуктів. Розглянуто основні особливості пошукових і розвідувальних робіт родовищ флюориту, технологічні процеси збагачення плавиковошпатового концентрату в Україні та світі. Дано техніко-економічну оцінку, обгрунтовано економічну доцільність розробки Бахтинського родовища флюориту. Визначено перспективи розвитку та освоєння родовищ і проявів України.
    Для геологів, аспірантів, студентів геологічних і гірничих спеціальностей вищих закладів освіти та широкого загалу читачів.
Отримано в дар

654.197
Ш644

Ширман Роман Натанович

Умное телевидение : мастер-класс : [учеб. пособие] / Р. Н. Ширман. - Киев : Телерадіокур'єр, 2011. - 360 с. : фот. - ISBN 978-966-95960-5-5 : 120.00


    Новая книга известного кинорежиссера и педагога Романа Ширмана "УМНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Мастер-класс" адресована продюсерам, режиссерам, журналистам, сценаристам, операторам - всем, кто мечтает делать умное телевидение. Эта книга основана на практическом опыте автора, на наблюдениях за работой коллег в Украине и за рубежом, на анализе работ классиков экранного искусства. В ней использованы материалы лекций и практических занятий по режиссуре, которые автор проводит в Институте кино и телевидения КНУКиИ и "Интершколе" телеканала "Интер".
    Книга "УМНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Мастер-класс" - это третье учебное пособие Романа Ширмана, выпущенное в свет ЗАО "Телерадиокурьер". Предыдущие книги "ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕЖИСУРА. Майстер-клас" (2004) и "АЛХИМИЯ РЕЖИССУРЫ. Мастер-класс" (2008) стали незаменимыми настольными пособиями для профессионалов документального кино и телевидения.
Отримано в дар

821.161.2-92:654.197
М387

Мащенко Іван Гаврилович

Телевізійні аномалії : (мас-медійні історії в деталях) / І. Г. Мащенко. - Київ : Телерадіокур'єр, 2005. - 216 с. : фот. - ISBN 966-95960-1-7 : 42.90


    До книги "ТЕЛЕВІЗІЙНІ АНОМАЛІЇ" включено 60 неординарних, але невідомих мас-медійних історій, свідком чи учасником більшості з яких був автор. Ці події не потрапили до теле- і радіоефіру, на шпальти газет, але в деталях таких історій у нових ракурсах розкриваються в одних випадках відомі персонали, в інших сцени журналістського буття другої половини минулого століття.
    Книга призначена для фахівців ЗМІ та широкого кола читачів, яким цікаво зазирнути в "медіа-задзеркалля".
Отримано в дар

323.2(477)"2008/2009"
Ч121

Чабанна Маргарита Валеріївна

Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. в Україні : монографія / М. В. Чабанна ; НАН УКраїни, Ін-т політич. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2019. - 368 с. - ISBN 978-966-02-9202-4 : 150.00


    У монографії представлено дослідження проявів політичного опортунізм) суб'єктів прийняття рішень у сфері формування державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. в Україні. Основну увагу приділено аналізу політичного режиму та політичних і соціально-економічних орієнтацій українського суспільства, їх ролі у здійсненні фіскального маніпулювання, і огляду на політичну зумовленість та економічну доцільність рішень, спрямованих на підвищення соціальних стандартів у період кризи, проаналізовано особливості процесу їх розробки, ухвалення та реалізації, а також електоральні наслідки у післякризивому періоді.
Отримано в дар

323.2:328.18(477)"1985/2014"
Щ638

Щербенко Едуард Васильович

Пригадуваний ресурс. Момент відповідальності в українському політичному дискурсі перехідної доби (1985-2014 рр.) : монографія / Е. В. Щербенко ; НАН України, ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. - 248 с. - ISBN 978*966-02-9021-1 : 135.00


    У монографії подано дослідження українського політичного дискурсу доби демократичного транзиту. За ключовий аспект аналізу обрано чинник поділеної відповідальності, який розглядається як імпліцитно закладений у конституційних засновках української політії. Зростання його ваги до вирішального значення у комунікаціях громадян у критичні моменти, якими постали загальнонаціональні рухи протесту 2004 і 2013 — 2014рр., дозволяє виявити принципово важливу роль політичного дискурсу як носія інституційної пам'яті громади доби демократичного переходу.
Отримано в дар

321.01:316.344.42
Р326

Регіональні політичні еліти в Україні: аналіз літератури з проблеми та характеристика емпіричної бази для вивчення феномену (кінець 1991-2018 рр.) : монографія / за ред. М. С. Кармазіної ; авт.: М. Кармазіна, Т. Бевз, М. Горбатюк [та ін.] ; НАН України, ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. - 264 с. - ISBN 978-966-02-9054-9 : 130.00


    Дослідження присвячене аналізу літератури з проблеми вивчення феномену політичних еліт в Україні як у цілому, так і на регіональному рівні у період з кінця 1991 - 2018 рр., і. зокрема, в таких областях, як Вінницька. Львівська, Полтавська. Сумська та Чернівецька.
     Окремо охарактеризовано джерельну базу, емпіричний матеріал щодо функціонування регіональних еліт, подальший аналіз якого має сприяти критичному й неупередженому осмисленню проблематики.
Отримано в дар

323.2(477)
Г858

Гриценко Олександр Андрійович

Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище = Decommunization in Ukraine as a publik policy and as a cultural phenomenon : монографія / О. А. Гриценко ; НАН України, ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, НАМ України, Ін-т культурології. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України : Ін-т культурології НАМ України, 2019. - 320 с. - ISBN 978-966-02-9204-8 : 140.00


    У монографії проаналізовано сучасний етап процесу декомунізації в Україні, ініційований так званими "декомунізаційнимн законами" від 9 квітня 2015 р. Стисло оглянуто також попередній вітчизняний досвід декомунізації — як у стихійних її проявах на кшталт «Ленінопаду» зими 2013-2014 років, так і у формі ініційованого указами президента В. Ющенка демонтажу у 2007-2009 роках пам'ятників радянським вождям, причетним до Голодомору. Новий етап цього процесу, більш масштабний і всеохопний, розпочатий навесні 2015 року, проаналізовано з двох методологічно відмінних перспектив - спершу як заходи державної політики (за методологією аналізу публічної політики), потім - як соціокультурне явище, за методологією культурних досліджень, що передбачає розгляд кількох його аспектів - творення/продукування цього явища, його регулювання, споживання/рецепція, його репрезентації в культурній комунікації, а також породжені ним ідентичності.
Отримано в дар

821.161.2-92:343.261
М612

Мимрук Олександр Віталійович

Бытие: Олег Сенцов / О. В. Мимрук. - Харків : Фоліо, 2018. - 397 с. - На обклад. та корінці назва кн. без авт. - На обклад. фот. О. Сенцова. - 140.00


    Напевно, зараз немає людини, яка не чула б ім'я Олега Сенцова — аж надто гучним був суд над ним і неймовірним вирок: двадцять років ув'язнення. Кінорежисер, сценарист, письменник був засуджений за нібито терористичну діяльність. І незважаючи на протести громадськості, звернення до найголовнішого керівництва країни, яка звинувачує Сенцова, він до цього часу перебуває в неволі.
    Це видання складається зі спогадів людей, які добре знали Олега, з уривків його книг і сценаріїв до фільмів, а ще з витягів протоколів допитів свідків, які проходять по цій сфабрикованій справі. У ньому багато фотографій — і з домашнього архіву, і з залу суду.
    Хоча, як стверджують рідні та друзі, Сенцов ніколи не любив говорити про себе, за нього говорять його твори, і перш за все практично автобіографічні оповідання. А ще до свого затримання він написав книгу, назва якої повністю відповідає змісту: "Купіть книгу — вона смішна". Вона вийшла у видавництві "Фоліо" і російською, і в перекладі українською.
    Боротьба за звільнення Сенцова триває.
Отримано в дар

27-428-242.6-278
К178

Кальвин Жан

Бытие: Первая книга Моисея : комментарии на пять книг Моисея. Т. 1 / Ж. Кальвин ; пер. с лат. - Киев : Come Over and Help : Золотой город (Смоленский С. А.), 2018. - 720 с. - (Библейские комментарии Жанна Кальвина). - ISBN 978-966-2640-25-0. - 978-966-2640-24-3(сер.) : 167.00


    Библейские комментарии Жана Кальвина (1509-1564), великого богослова Реформации, стали классикой христианской литературы. Они послужили основой для последующего протестантского толкования Библии. Кальвин мастерски объясняет библейский текст, поэтому его труд, написанный в середине XVI века, остается актуальным и сегодня.
Отримано в дар

271.222(477.41)-722.51
В573

Владимир (Сабодан)

Мысли разных лет : (из архива Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Предстоятеля Украинской Православной Церкви) / (. Владимир ; сост. и науч. ред.: Александр (Драбинко) Митропалит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский. - Киев : Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира ; Laurus, 2015. - 416 с. : фот. - К 80-летию со дня рождения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Предстоятеля Украинской Православной Церкви. - ISBN 978-966-2449-77-8 : 260.00


    В книгу вошли богословские фрагменты и ключевые мысли произведений Блаженнейшего Митрополита Владимира. Значительная часть материала основана на архивных записях почившего Предстоятеля и публикуется впервые. Первая часть книги — "Богословские фрагменты" — охватывает период с 1973 по 2013 г. Во второй части книги собраны концептуальные высказывания Митрополита Владимира по актуальным вопросам современной церковной жизни в последний период его жизни (2007-2013). В третьей, заключительной части издания публикуются слова и статьи митрополита Александра (Драбинко), посвященные личности Митрополита Владимира и его мировоззрению.
    Книга рассчитана на широкий крут читателей.
Отримано в дар

257.7
S66

Skoviera Andrej

Svati slovanski sedmopocetnici / A. Skoviera. - Bratislava : Slovensky komitet slavistov : Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV, 2010. - 248 s. : il. - Текст словац.. - ISBN 978-80-89489-02-2 : 70.00


    
Отримано в дар

94(495.02)"04/14"(082)
Р93

Proceedings of the 23-rd International Congress of Byzantine Studies: Belgrade, 22-27 August 2016 : plenary papers / [editor Smilja Marjanovic-Dusanic]. - Belgrade : The Serbian National Committee of AIEB, 2016. - 356 str. : ilustr. - (Beograd : Glasnik). - International Congress of Byzantine Studies (23 ; 2016 ; Belgrade)ю - Tekstovi na engl. i franc. jeziku. - ISBN 978-86-80656-00-7 : 160.00


    
Отримано в дар

821.162.1-92
N58

Nicpon Henryk

Za wrotami cudow : opowiesci bieszczadzkie / H. Nicpon. - Rzeszow : Podkarpacki Instytut Ksiazki i Marketingu ; Copyright by Henryk Nicpon, 2007. - 160 s. - Текст пол. - ISBN 83-89891-45-X : 40.00


    
Отримано в дар

2-1
К21

Karlowicz Dariusz

Sokrates i inni swieci : o postawie starozytnych chrzescijan wobec rozumu i filozofii / D. Karlowicz. - Warszawa : Fronda, 2005. - 179 s. - Текст пол. - 35.00


    
Отримано в дар

27-1
Н34

Наукові записки Українського Католицького Університету. Число 10 / ред. рада: Б. Прах (голова ради) [та ін.]. - Львів : УКУ, 2017. - 228 с. - (Богослов'я ; Вип. 4). - 240.00


    
Отримано в дар

821.163.2-1
П121

Павлов Пламен

Черни мисли, бели магии : [поезия] / П. Павлов. - Първо издание. - Велико Търново : Фабер, 2010. - 64 с. : снимка. - Текст болг. - ISBN 978-954-400-418-7 : 30.00


    
Отримано в дар

821.161.2*-31
Ш644

Ширман Роман Натанович

Теперь я буду любить тебя / Р. Н. Ширман. - Київ : Телерадіокур'єр, 2006. - 328 с. : ил., фот. - ISBN 966-95960-2-5 : 34.90


     Это романтическая история двух людей, пытающихся найти любовь. Действие разворачивается на борту самолета. стремительно несущегося в неизвестном для главного героя направлении. Возможно, это путь к счастью, не исключено — к новым разочарованиям. Но то, что это дорога к необычным приключениям и головокружительным событиям. сомнения не вызывает. Читатель вместе с героями окажется и во Франции, и в Киеве, на улице Жилянской, и в Афганистане, из коммунальной квартиры и салона старых "жигулей" перенесется в средневековые замки, солдатские казармы и на палубы круизного лайнера...
     Все происходящее в романе описано иронично, трогательно и с чувством юмора.
     Это первая часть трилогии, наполненной приключениями. забавными и трогательными воспоминаниями.
Отримано в дар

821.161.2-92:355.12
М896

Музыка Максим Иванович, Пальваль Андрей Николаевич, Потехин Петр Генадиевич

Саур-Могила : военные дневники / М. И. Музыка, А. Н. Пальваль, П. Г. Потехин. - Харьков : Фолио, 2018. - 304 с. : ил., фот. - (Военные дневники). - ISBN 978-966-03-8368-5. - 978-966-03-8200-8 (сер.) : 100.00


     Саур-Могила... необычное место. Но эта книга не столько о местах, сколько о людях и событиях августа 2014 года. Как луч фонарика, брошенного в темноту, сознание авторов выхватило лица, действия и впечатления. И, пропустив через призму собственного опыта и мировоззрения, превратило в текст. Много субъективного, мало пафоса, наверное, много неточностей, связанных с личным восприятием событий и свойствами памяти. Но это попытка передать все именно так, как запомнилось. Изначально авторы писали тексты для себя, чтобы понять, чтобы не забыть, чтобы переварить полученный опыт. Потому что есть вещи, которые нельзя долго держать в себе. Жара, усталость, лица побратимов. Понимание того, что завтра может не наступить. Пыль и пот. Это и есть война. Она всегда рядом.
Отримано в дар

349:351.754(477)
М142

Майже старший брат стежить за тобою: відеоспостереження за дотриманням публічного порядку в України : звіт за результатами дослідження, проведеного в січні-жовтні 2019 року / упоряд.: Михайло Каменєв та Степан Золотар. - Київ : Асоціація УМДПЛ, 2019. - 76 с. - 80.00


    Дослідження підготовлене експертами Асоціації УМДПЛ за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" у межах проекту "Напрацювання нормативно-правових актів для використання систем відеоспостереження для охорони громадського порядку". Дослідження відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду "Відродження".
Отримано в дар

655.4/.5(091):27-789.34(477.42)
Ц567

Ціборовська-Римарович Ірина Олегівна

Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів : історія та видавнича діяльність. 1758-1844 : монографія / І. О. Ціборовська-Римарович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2019. - 652 с. : + 28 с. іл. - ISBN 978-966-360-394-0 : 500.00


    Монографія присвячена історії та видавничій діяльності друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів, яка у другій половині XVIII — XIX ст. була найпотужнішим друкарським осередком Правобережної України, де видавалась продукція латинським шрифтом. Викладено історію друкарні, подано бібліографічний і книгознавчий аналіз репертуару її друків, висвітлено особливості їхнього художнього оформлення, зібрано інформацію про розповсюдження та побутування примірників її видань, подано науковий попримірниковий опис екземплярів бердичівських видань, виявлених у сучасних бібліотеках, музеях і архівах України.
    Для книгознавців, істориків, мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться історією книги і друкарства в Україні та Речі Посполитій.
Отримано в дар

821.161.2'06-92
Н80

Horbulin Volodymyr

My Journey Through the looking-Glass. Travel Sketches and More / V. Horbulin. - Kiev : Bright Books, 2020. - 256 p. : + 16 p. ill. - Кн. в суперобклад. - Текст англ. - ISBN 978-617-7766-16-1 : 160.00


    Книжка "Мій шлях у задзеркалля" Володимира Горбуліна - унікальні спогади про особливості особистого спілкування автора із президентами України й цілого ряду держав. Автор розкриває нюанси підписання доленосних для України угод, відкрито говорить про участь у міжнародній політиці не лише офіційних осіб, а й тіньових персон; доступно пояснює те, що на багато років визначило вектори розвитку нашої країни.
    Книжка містить міркування про перспективи для України й рецепти подолання викликів, що вже постали, та майбутніх. Автор попереджає про всі небезпеки, дає рекомендації з подолання смуги перешкод і виходу України на новий виток розвитку.
    Для широкого кола вдумливих читачів.
Отримано в дар

629.78(084)
Р19

Ракетчик, ставший Президентом : к 80-летию со дня рождения Леонида Даниловича Кучмы : книга-фотоальбом / под общ. ред. В. П. Горбулина, А. В. Дегтярева ; авт.-сост. Н. А. Митрахов, В. П. Платонов, А. Ю. Тимченко. - Киев : Спейс-Информ, 2018. - 392 с. : ил. - ISBN 978-966-97764-1-9 : 500.00


    Книга-фотоальбом представляет страницы жизни и деятельности Леонида Даниловича Кучмы - профессионального ракетчика, ставшего Президентом Украины.
    Родился в селе Чайкино Черниговской области (1938). Окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета (1960).
    Работал в КБ "Южное": инженер (1960-1964), старший инженер (1964-1966), ведущий конструктор (1966-1972), помощник Главного конструктора (1972-1975), секретарь парткома (1975-1980), первый заместитель Генерального конструктора-начальника (1982-1986). На Южмаше: секретарь парткома (1980-1982), Генеральный директор (1986-1992).
    Премьер-министр Украины (1992-1993). Президент Украины (1994-2004).
    Кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1976). Лауреат Ленинской премии СССР (1980) и Государственной премии Украины (1993). Академик Международной академии астронавтики (2010).
Отримано в дар

80(06)
Н723

Нова філологія : зб. наук. пр. № 73 / редкол.: С. М. Єнікєєва (голов. ред.) [та ін.] ; МОНУ, ЗНУ. - Запоріжжя : ЗНУ, 2018. - 148 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/Novfil/Nf2018n73/. - 50.00


    До збірника увійшли статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства. лінгвосинергетики тощо. Результати досліджень висвітлюються переважно з позицій новітніх наукових підходів, що є характерними для філологічної думки початку XXI століття. Для філологів: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів.
Отримано в дар

94(477)"1939/1945"(092)(036)
Д581

Довідник "Праведники народів світу" / за ред. І. Я. Щупака ; упоряд.: Є. А. Врадій, Д. В. Шаталов, І. Я. Щупак ; вступні ст.: М. Ф. Маринович, І. Я. Щупак. - Дніпро : Ткума, 2016. - 224 с. - (Академічна серія "Українська бібліотека Голокосту"). - Назва у вих. відом. (зворотня с. тит. арк., остання с. кн.) : Праведники народів світу. Довідник. - ISBN 978-966-383-769-7 : 120.00


    Довідник подає систематизовану інформацію стосовно українських "Праведників народів світу" - осіб, які за надзвичайно трагічних та важких обставин військового лихоліття рятували євреїв у період Голокосту.
    Видання узагальнює відомості стосовно соціального портрету українських Праведників (національність, віросповідання, соціальне походження, професійна приналежність), а також про особливості порятунку та подальшу долю як рятівника, так і врятованих.
    Книга підготовлена на основі офіційних даних національного Меморіального комплексу Катастрофи і героїзму єврейського народу Яд Вашем.
    Довідник стане у нагоді історикам, аспірантам, студентам, вчителям та усім, хто цікавиться історією України у період Другої світової війни та проблемами історії Голокосту.
Отримано в дар

316.42:005.41
Б436

Белопольский Николай Григорьевич

Энвироника-фундаментальная наука о спасении и развитии земной цивилизации или новая концепция развития мира : монография / Н. Г. Белопольский ; НАН Украины, Ин-т экон. пром-сти, Акад. экон. наук Украины [и др.]. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Киев : Ин-т экономики пром-сти НАН Украины, 2020. - 486 с. : фот. - В кн. инскрипт авт. - ISBN 978-966-02-9221-5 : 200.00


    Исследованы современные общественные системы (производственные, хозяйственные, государственные) и мир в целом. Открыты объективные законы, по которым они развиваются. Для спасения земной цивилизации современному человечеству необходимо объединиться в одну братскую семью народов мира, а при Организации объединенных наций (ООН) создать Мировое правительство. Предложена единая наука — энвироника, которая в интегрированном виде, комплексно, в полном объеме, во всеобщем охвате будет не только изучать, но и определять как теоретически, та и практически будущее развитие общественных систем и мира в целом.
    Монография рассчитана на всех интеллектуальных людей мира и, прежде всего, руководителей государств, партий, хозяйственных, производственных систем, Генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН), Антониу Гутерреш, серьезно думающих о будущем разумном обустройстве миропорядка на Земле.
Отримано в дар

821.161.2'06
Б79

Болабольченко Анатолій Андрійович

Присмак полину : спогади, роздуми / А. А. Болабольченко. - Київ : Щек, 2016. - 224 с. : портр., ил. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-579-495-01 : 70.00


     Юність світить у будь-якій темряві. На жаль, вона пролітає швидко, як і саме життя. Про це виразно у новому виданні "Присмак полину".
Отримано в дар

821.161.2'06+821.134.2.0* Сер
Б79

Болабольченко Анатолій Андрійович

Мігель Сервантес і його час : (нарис життя та творчості) : біографічний нарис / А. А. Болабольченко. - Київ : Щек, 2013. - 200 с. : іл. - (Авторська серія "Письменнник і його час"). - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-2031-13-9 : 40.00


     "Мігель Сервантес..." нова книга А. Болабольченка з авторської серії "Письменник і його час".
     Вже виходили книги про Кнута Гамсуна, Еріха Марно Ремарка та Антуана де-Сент-Екзюпері.
Отримано в дар

323.2:316.3(477)
Г87

Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп. / авт.: В. М. Яблонський (кер. авт. кол. [та ін.] ; за заг. ред.: О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського ; Нац. ін-т страт. досліджень. - Київ : НІСД, 2020. - 112 с. - Авт. зазначенко на звороті тит. арк. - ISBN 978-966-554-307-7 : 85.00


     Проаналізовано результати загальнонаціональних опитувань громадської думки щодо сучасного стану розвитку громадянського суспільства в Україні. Охарактеризовано основні тенденції громадської активності, зокрема розглянуто особливості самоорганізації громадян під час виборчих процесів 2019 року. У контексті проведення реформи децентралізації проаналізовано сучасний стан правової інституалізації місцевої демократії, різні форми громадської участі в об'єднаних територіальних громадах. Наведений в аналітичній доповіді комплексний аналіз політико-правового середовища вітчизняного громадянського суспільства, успішних практик діяльності благодійних організацій, державної фінансової підтримки громадського сектору надав можливості виокремити найважливіші пріоритети та завдання державної політики щодо сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах політичного транзиту.
     Видання адресоване представникам політико-владних структур, громадських організацій, недержавних аналітичних центрів та іншим інституціям громадянського суспільства, а також науковцям, викладачам, докторантам та аспірантам гуманітарних та суспільствознавчих спеціальностей.
Отримано в дар

351.9:328.185
І-725

Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції : навч.-наоч. посіб. - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. - 74 с. - 70.00


     Посібник надає методику та інструмент для моніторингу корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції у діяльності публічних установ. Видання розраховане на студентів спеціальностей "державна служба", "публічне управління та адміністрування", "журналістика", "соціологія", "політологія", викладачів закладів освіти, спеціалістів органів державної влади, журналістів місцевих друкованих і електронних видань, представників громадських організацій, що займаються дослідженнями у сфері транспарентності, демократичності та впровадження інструментів електронної демократії, інших зацікавлених осіб.
Отримано в дар

908(477.72)(082)
І-598

Інгульський степ: історія, джерела, родовід, спадщина : збірник. Вип. 4 / упоряд. В. А. Сердюк. - Київ : Ярославів Вал, 2019. - 504 с. - ISBN 978-617-605-046-9 : 250.00


    
Отримано в дар

929.5
В189

Варяник Олег Валерьевич

Мюрат и Дадиани - история родов / О. В. Варяник ; под ред. В. А. Богуслаева. - Запорожье : Мотор Сич, 2017. - 208 с. : ил. - ISBN 978-966-2906-67-7 : 160.00


     Книга посвящена старинному французскому роду принцев Мюрат и грузинскому княжескому роду Дадиани и их родственным связям с помещиками Запорожского края: дворянами Поповыми, графиней Екатериной Скавронской, графиней Юлией Самойловой и графским родом Орловых-Денисовых.
    В книге показана историческая и культурная связь родов Грузии и Украины.
    Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей наполеоновской эпохи, царских и княжеских родов Грузии и Запорожского края.
Отримано в дар

811.161.2'276.6:32
С794

Степаненко Микола Іванович

Динаміка українського політичного лексикону: 2018-2019 рр. : монографія / М. І. Степаненко. - Полтава : Астрая, 2020. - 408 с. - ISBN 978-617-7669-56-1 : 180.00


     У пропонованому виданні схарактеризовано й системно представлено датований 2018-2019 рр. корпус публіцистично-політичних перифраз.
    Для науковців, викладачів, журналістів, студентів-філологів, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться сучасним станом української мови.
Отримано в дар

821.113.6*
L34

Larsson Stieg

The Girl Who Played with Fire / S. Larsson ; Translated from the Swedish by Reg Keeland. - London : MACLEHOSE PRESS : Quercus, 2009. - 569 p. : the photo. - (Millennium ; Issue two). - Текст англ. - ISBN 978-1-90694-18-0 : 200.00


    
Отримано в дар

821.111(73)*
Р796

Рот Вероніка

Інсургент. Бунтівниця : роман / В. Рот ; пер. з англ. - Київ : КМ Publishing, 2015. - 384 c. : фото. на суперобклад. - (Дивергент ; кн. 2). - Кн. в суперобклад. - На супероклад. та корінці назва кн.: Insurgent. Бунтівниця. - ISBN 978-617-538-408-4 : 130.00


     День посвячення для Трис мав стати справжнім святом: вона перемогла, її зарахували до обраної фракції. Натомість свято обертається на жахіття: між фракціями вибухає конфлікт, попереду — велика війна, а Трис, втративши батьків, стикається з таємницями, які, можливо, вони все життя від неї приховували. Чи вдасться Трис розкопати ці таємниці й при тому не тільки не загинути, а й не втратити себе?
Отримано в дар

821.161.2(477.64)'06
Б876

Брацило Марина Анатоліївна

Зоряна криця : вибране : лірика / М. А. Брацило. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 162 с. : фото. - ISBN 978-966-599-574-6 : 50.00


     Дев'ята збірка лірики Марини Брацило, української поетеси та пісняра, включає поезії різних періодів творчості, найбільш відомі широкому читацькому загалу.
    Лірична героїня "Зоряної криці" уособлює саму Україну, яка століттями мужньо торує свій шлях до вільного самовиявлення, збереження людських цінностей та вікопомних історико-культурних здобутків.
    Поетеса піднімає такі сакраментальні поняття, як "земне коло" нашого існування у Всесвіті, "поєднання" поколінь Вічністю, відголос "дзвонів свідомості" в душах сучасників, вплив на особистість "урбанізованої доби", неминучість "спокути" за помилки історії... А ще вона майстерно увічнює «узбережжя таїни» кохання та безсмертя рідного СЛОВА...
Отримано в дар

339:341.71
Ш264

Шаров Олександр Миколайович

Економічна дипломатія: основи, проблеми та перспективи : монографія / О. М. Шаров ; НІСД. - Київ : НІСД, 2019. - 600 с. - Бібліогр.: с. 549-550. - ISBN 978-966-554-317-6 : 290.00


     У виданні висвітлюються загальнотеоретичні питання економічної дипломатії як науки міжнародних економічних відносин і засобу здійснення зовнішньоекономічної політики держави, розглядається категорійний апарат. Проаналізовано актуальні питання деяких напрямків економічної дипломатії, вибір яких зумовлений переважно професійним досвідом автора, що сприяло комплексному розгляду як теоретичних, так і практичних аспектів. Особливу увагу приділено питанням, які пов'язані з національною економічною безпекою, а також стосуються євроінтеграційного процесу та валютно-фінансових аспектів економічної дипломатії (у тому числі співробітництва з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями). У дослідженні схарактеризовано закордонний досвід організації роботи економічних дипломатів, надаються рекомендації щодо підвищення ефективності економічної дипломатії України.
    Монографія розрахована на дипломатів, учених-міжнародників, а також аспірантів та студентів відповідної спеціалізації.
Отримано в дар

908(477.65)(092)
М296

Маруценко Віктор Григорович

Боковенька-2019. Степовики : біографічний довідник. Кн. 2 / В. Г. Маруценко. - Долинська : Федоров?, 2019. - 168 с. - ISBN 978-966-2294-59-0 : 90.00


     Це п'ята книга, об'єднана з попередніми спільною назвою "Боковенька". Перша - історико-краєзнавчий збірник - вийшла у світ у 2001-му, друга - літературно-художній альманах - в 2003-му, третя - дослідження, спогади і документи про голодомор 1932-1933 років на Долинщині - у 2005-му, четверта - біографічний довідник "Степовики" із розповідями про уродженців краю і людей, що пов'язали з Долинщиною свої долі, була надрукована у 2007-му.
    "Степовики" із розповідями про уродженців краю і людей, що пов'язали з Долинщиною свої долі, була надрукована у 2007-му.
    Із повноцінним поновленням роботи музею історії Долинського району виникла необхідність у випуску другої книги біографічного довідника "Степовики". Це продовження розповідей про людей різних професій: вчителів; медиків, працівників культури, вчених, літераторів і художників, чиї біографії пов'язані з Долинщиною, і тих, що обрали цей край місцем свого проживання або внесли свою частку зусиль у його розвиток. Матеріали доповнені або обгрунтовані документами з архівів України, краєзнавчими надбаннями музею історії району. Велику допомогу в залученні документальної бази надав Владислав Сердюк.
    Збережено традицію оформлення алфавітної абетки попереднього видання. В її основу покладено ідею С. Яковенка. Він зробив та опрацював фотосвітлини з картин художників. Переважна більшість фотографій взята із фондів музею історії Долинського району.
    На обкладинці нинішньої "Боковеньки" продовжено галерею робіт художників-земляків. Репродукції картин Віктора Сорбата, Івана Савенка та Анатолія Коптєва, надруковані в попередніх випусках, нині доповнені фотосвітлинами робіт Андрія Яковенка "Це - Долинщина (лицьова сторона) і Костянтина Заруби Червона сорочка" (зворот книги).
    Фотосвітлини робіт інших художників краю, враховуючи, що це останній випуск книг під узагальнюючою назвою "Боковенька", надруковані у чорно-білому зображенні.
    Книга розрахована на широкий загал читачів, краєзнавців, істориків, студентів та школярів.
Отримано в дар

343.344(477)
Г623

Голубош Володимир Валентинович

Кримінальна відповідальність за злочин проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1, 264 КК України) : монографія / В. В. Голубош ; МВС України, Нац. акад. внутрішніх справ [та ін.]. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020. - 340 с. : фото. - ISBN 978-966-286-172-3 : 170.00


     Монографія є комплексною та системною працею, в якій розглядаються питання кримінальної відповідальності за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (ст. 262, 263, 263-1. 264 КК України). У роботі проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження, розглянуто історичній та зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за вказаний тип злочинів. Здійснено характеристику об'єктивних та суб'єктивних ознак складів таких злочинів. Виокремлено кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочинів даного виду, окреслено особливості покарання за їх вчинення. Обгрунтовано висновки та сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення відповідальності за злочини, що досліджуються, на нормативному й теоретичному рівнях.
    Для практикуючих юристів, науковців, викладачів, студентів і аспірантів юридичних ЗВО, усіх тих, хто цікавиться проблемами кримінального права та кримінології.
Отримано в дар

398(=161.2)(091)
К893

Кузьменко Оксана Мирославівна

Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн) : монографія / О. М. Кузьменко ; НАН України, Ін-т народознавства. - Львів : Інститут народознавства НАН України, 2018. - 728 с. : + 16 с. іл., фото. - Іл. на форзаце та нахзеце. - 350.00


     У монографії проаналізовано драматичне буття української людини у XX ст., уповні збагнути яке вдається через фольклорні концепти, що об'єктивізують різні життєві досвіди, практики та народні уявлення про світові війни і їхній наслідок - українські національно-визвольні змагання першої половини XX ст. Голодомор 1932-1933 рр. та повоєнні депортації. Уперше в українській фольклористичній науці на широкому джерельному матеріалі запропоновано новий метод дослідження історичного фольклору. Висвітлено теоретико-методологічні засади поняття "фольклорний концепт", що становить інструмент для розуміння багатошарових смислів фольклорної мови, якою вербалізовано суспільно-історичні колективні знання про травми минулого.
    Виділено 12 концептів (війна, молитва, смерть, ворог, мати, туга, радість, страх, дім, неволя, могила, Україна), які постають як постійні інформаційні знаки пам'яті та фігурують у прозових і пісенних текстах різних фольклорних жанрів. З їхньою допомогою відображено емоційно-образну панораму унікальної історії простих людей: їхні страждання і героїчні чини, поразки і перемоги на тлі важкої доби політичних змін та тоталітарних злочинів. Запропоновано механізм виділення концептів через структуру покажчиків, що дає можливість синтезувати універсальні знання про світові збройні конфлікти, про ворога й героя, про простори рідного краю та неволі, про символи української держави. Книга пропонує нове прочитання сучасних необрядових текстів фольклору, які функціонують упродовж XX - початку XXI ст.
     Для фольклористів, етнологів, культурологів, лінгвістів, соціологів, фахівців з історії України, усної історії, жіночих студій, етнофілософії, психології, усіх дослідників та шанувальників української духової культури.
Отримано в дар

349.2(075)
П16

Панасюк Олег Терентійович

Начатки трудового права. Лекція 2. Поняття трудового права : (найменування труд. права, предмет труд. права, метод труд. права, система труд. права, відмежування труд. права від інших галузей, наука труд. права) : навч.-практ. посіб. / О. Т. Панасюк. - Дніпропетровск : Середняк Т. К., 2016. - 72 с. - (Сучасне трудове право). - ISBN 978-617-7373-17-8. - 978-617-7373-16-1(сер.) : 80.00


     Видання розраховано на увагу з боку усіх, хто вивчає або викладає трудове право як навчальну дисципліну; здійснює дослідження за науковою спеціальністю 12.00.05 — трудове право, право соціального забезпечення; бере участь у нормотворчій діяльності різних рівнів.
    Особливістю запропонованого матеріалу є його стислість та теоретична виваженість, які забезпечують формування базового рівня знань про трудове право. Лекція є другою частиною курсу трудового права.
Отримано в дар

349.2(075)
П16

Панасюк Олег Терентійович

Начатки трудового права. Лекція 4. Спеціальні інститути загальної частини трудового права : навч.-практ. посіб. / О. Т. Панасюк. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. - 82 с. - (Сучасне трудове право). - ISBN 978-617-566-491-9(Алерта). - 978-617-7373-16-1(сер.) : 80.00


     Видання розраховане на увагу з боку усіх, хто вивчає або викладає трудове право як навчальну дисципліну; здійснює дослідження за науковою спеціальністю 12.00.05 - трудове право, право соціальною забезпечення.
    До змісту Лекції 4 включені питання, які присвячені універсальним інститутам трудовою права, що поєднують норми про колективно-договірне регулювання трудових відносин, про правове регулювання зайнятості та про захист трудових прав.
Отримано в дар

349.2(075)
П16

Панасюк Олег Терентійович

Начатки трудового права. Лекція 6. Правове нормування умов праці : навч.-практ. посіб. / О. Т. Панасюк. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. - 60 с. - (Сучасне трудове право). - ISBN 978-617-566-507-7(Алерта). - 978-617-7373-16-1(сер.) : 80.00


     Видання розраховане на увагу з боку усіх, хто вивчає або викладає трудове право як навчальну дисципліну або здійснює дослідження за науковою спеціальністю 12.00.05 - трудове право, право соціального забезпечення.
     До змісту Лекції 6 включено питання, присвячені реалізації одного з основних завдань трудового права - регламентації організації праці, а саме таким її елементам, як робочий час і час відпочинку.
Отримано в дар

349.2(075)
П16

Панасюк Олег Терентійович

Начатки трудового права. Лекція 7. Правове нормування виробітку та оплати праці : навч.-практ. посіб. / О. Т. Панасюк. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. - 76 с. - (Сучасне трудове право). - ISBN 978-617-566-542-8(Алерта). - 978-617-7373-16-1(сер.) : 80.00


     Видання розраховане на тих, хто вивчає або викладає трудове право як навчальну дисципліну; здійснює дослідження за науковою спеціальністю 12.00.05 - трудове право, право соціального забезпечення.
    До змісту Лекції 7 включені питання, пов'язані із реалізацією права працівника на оплату праці, з обліком результатів роботи та організацією оплати праці.
     План Лекції 7 відповідає структурі відповідного правового інституту як складової системи трудового права.
Отримано в дар

349.2(075)
П16

Панасюк Олег Терентійович

Начатки трудового права. Лекція 10. Індивідуальні трудові спори : навч.-практ. посіб. / О. Т. Панасюк. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. - 88 с. - (Сучасне трудове право). - ISBN 978-617-566-456-8(Алерта). - 978-617-7373-16-1(сер.) : 80.00


     Видання розраховане на увагу з боку усіх, хто вивчає або викладає трудове право як навчальну дисципліну; здійснює дослідження за науковою спеціальністю 12.00.05 - трудове право, право соціального забезпечення.
    Лекція 10 може бути використана при вивченні спеціальних курсів (навчальних дисциплін), які присвячені окремим інститутам трудового права. Зокрема, такого спецкурсу як «Вирішення індивідуальних трудових спорів» та ін.
     Сукупність питань Лекція 10 охоплює основні питання вчення про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів, що робить її корисною для практичного застосування законодавства про працю.
Отримано в дар

373.035:355.1(477)
Ч24

Час виховувати лицарів : Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства : з досвіду роботи директора школи. Зб. 3 : Буджацьке козацтво. [2010] ; Кн. 5 / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. - [424 c.] : іл. - Конволют - збірник. - 60.00


    
Отримано в дар

373.035:355.1(477)
Ч24

Час виховувати лицарів : Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства : з досвіду роботи директора школи. Зб. 3 : Буджацьке козацтво. [2010] ; Кн. 4 / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. - [604 c.] : іл. - Конволют - збірник. - 65.00


    
Отримано в дар

373.035:355.1(477)
Ч24

Час виховувати лицарів : Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства : з досвіду роботи директора школи. Зб. 2 : Задністрова Січ. [2010] ; Кн. 3 / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. - [264 c.] : іл. - Конволют - збірник. - 50.00


    
Отримано в дар

373.035:355.1(477)
Ч24

Час виховувати лицарів : Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства : з досвіду роботи директора школи. Зб. 2 : Задністрова Січ. [2010] ; Кн. 2 / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. - [535 c.] : іл. - Конволют - збірник. - 60.00


    
Отримано в дар

373.035:355.1(477)
Ч24

Час виховувати лицарів : Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства : з досвіду роботи директора школи. Зб. 1 : Адамівський Осередок Козацтва. [2010] ; Кн. 1 / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Белгород-Дністровський : Гетьман, 2010. - [527 c.] : іл. - Конволют - збірник. - 55.00


    
Отримано в дар

94(477):355.1(03)
Т415

Тимофєєв Валерій Якович, Ушанова Світлана Валеріївна

Довідник козака : збірка / В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Отаман, 2012. - 188 с. - На обкл. 2015 р. вид. - 40.00


     Відродження козацьких традицій є надзвичайно потрібною і важливою справою. Постане сучасне українське лицарство - духовно постане Україна. Сьогодні нам належить продовжити велику місію козацтва. Козаки знову мають стати захисниками честі й гідності України, її традицій, ії культури. Загальновідомо, що поглиблення і примноження козацько-лицарських традицій в сучасних умовах сприятиме нарощенню зусиль державотворчого спрямування, піднесення духовності як кожної особистості зокрема, так і всього народу, суспільства в цілому.
    В запропонованій збірці представлено основні документи (державні та козацтва), що регламентують роботу громадських організацій цього спрямування. Сподіваємось, що вона надасть практичну допомогу у справі створення і налагодження роботи козацьких осередків та громад, козацько-лицарських навчальних закладів.
Отримано в дар

373.035: 355.1(477)
Т415

Тимофєєв Валерій Якович

Виховання козака-лицаря / В. Я. Тимофєєв. - 3-тє вид., (перероб. та допов.). - Дніпро : Середняк Т. К., 2019. - 212 с. : портр. - ISBN 978-617-7761-90-6 : 55.00


     Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної еліти. яка спирається в своїй діяльності на національний - козацький - досвід державотворення.
    Школа-Січ - громадський (на базі загальноосвітньої школи) навчально-виховний заклад нового типу, покликаний дати учням додаткову козацько-лицарську освіту, забезпечити їх надійний духовний зв'язок з предками, розвинути стосунки з сучасниками і зорієнтувати козачат на інтереси нащадків, бо творче відродження в житті ідей і засобів козацької педагогіки має забезпечити виховання фізично здорових, морально чистих і по-лицарські мужніх та сильних духом громадян незалежної України.
    Концепція школи цього типу звертає увагу педагогів на виховний потенціал Кодексу буття Українського козацтва, куди входять Кодекс лицарської честі, Кодекс лицарської духовності та Заповіді милосердя. Впровадження в виховну роботу вимог Кодексів забезпечує формування та виховання такого духовного стану молоді - молодих громадян України, козаків, яке в народі зберіглося як розуміння козацького духу, того особливого соціального положення українського козацтва в суспільстві, яке слугувало опорою народу і державі протягом віків...
     Учитель-вихователь стикається із проблемою налагоджування командної роботи в своєму колективі (гуртку, класі, школі та ін.). Допоможе йому книга «Виховання козака-лицаря», в якій узагальнено досвід роботи колективів навчальних закладів та громадських організацій козацького спрямування Буджаку з козацького виховання дітей і юні та надасть практичну допомогу у справі створення і налагодження роботи дитячих та юнацьких козацьких осередків, навчальних закладів козацько-лицарського спрямування.
Отримано в дар

316.654(4+73):94(477)"1921/1939":341.485
П179

Папуга Ярослав Богданович

Змова мовчання. Сталення заходу до голодомору / Я. Б. Папуга. - Київ : Олег Філюк, 2018. - 228 с. : іл. - ISBN 978-966-373-879-6 : 315.00


     У книзі проаналізовано ставлення Заходу до Голодомору 1932-1933 років. Розкрито проблему замовчування правди комуністичним режимом. Висвітлено повідомлення світової преси та державних органів за межами СРСР про трагедію в Україні.
    Показано позицію міжнародної громадськості та владних структур Заходу щодо продовольчої катастрофи. Розглянуто питання про те, чому смерть мільйонів жителів України від голоду виявилася малопомітною для значної частини світової спільноти та чому уряди більшості держав не відреагували на неї.
Отримано в дар

340.15(477)"1991/2019"
І-907

Історія держави та права України (1991-2019 роки) : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Бандурки ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Майдан, 2019. - 344 с. - ISBN 978-966-372-758-5 : 240.00


     В навчальному посібнику "Історія держави та права України" (1991-2019 роки) висвітлені особливості побудови та розвитку української державності в роки незалежності. Внутрішня структура посібника надає можливість курсантам та студентам швидко і зручно опанувати питання, що розкривають особливості історичного розвитку України, як держави, в сучасний період.
     Навчальний посібник є актуальним та вчасним, з огляду на те, що він підготовлений до 25-річчя Харківського національного університету внутрішніх справ, який є навчально-науковою установою, що створена у результаті проголошення незалежності України.
Отримано в дар

32(477)
Б23

Бандурка Олександр Маркович

Камо грядеши, Україно? Куди йдеш, Україно? : монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Майдан, 2019. - 290 с. : фото. - ISBN 978-966-372-746-2 : 230.00


     В монографії "Камо грядеши, Україно?" автор намагається всебічно проаналізувати соціально економічну та політико-ідеологічну ситуацію в українському суспільстві, розкрити причини та умови, які гальмують розвиток України, та запропонувати шляхи виходу України із політичної та економічної кризи. Саме цим цілям присвячені окремі розділи монографії, зокрема, "Старт України в незалежність", "Українська нація і національна ідея", "Український народ і мова", "Національна безпека України", "Українці на чужині", "Соціальний захист населення", "Перспективи та стратегічні пріоритети України". Питання "Куди йдеш, Україно?" автор адресує не тільки собі, а всьому Українському народу, його державним і політичним діячам, і відповідь на нього маємо дати всі ми разом.
Отримано в дар

004.774:7.012
L17

Laing Roger, Lewis Rhys

Web Design : A Digital Guide / R. Laing, R. Lewis ; consultant editor: Priya Raveendran. - London : Starfire, 2002. - 224 p. - На обл.: General editor: Priya Raveendran. - Текст англ. - ISBN 1-903817-92-7 : 30.00


    
Отримано в дар

141.7:316.42:111.12
М329

Масюк Олег Петрович

Феномен соціального сподівання : монографія / О. П. Масюк ; МОН України, ЗНУ. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2019. - 336 с. : фото. - ISBN 978-617-7019-33-5 : 77.00


     Монографія присвячена соціально-філософському аналізу проблеми створення соціального сподівання як взаємодії проекції та інтроекції майбутнього в процесі розбудови бажаних умов життєдіяльності. Розкриваючи зміст феномену соціального сподівання, автор проводить аналіз наявних теоретико-методологічних здобутків в цій сфері, досліджує соціокультурний, аксіологічний та веріфікаційний бекграунд проекції майбутнього, осмислює топологію соціального сподівання у темпоральному просторі буття, а також з'ясовує «архітектурні» орієнтири суб'єкта перспективних відносин при формулюванні чуттєво-мисленнєвої проекції прийдешнього існування.
     Ця монографія призначається для філософів, соціологів, політологів, фахівців у галузі публічного управління та місцевого самоврядування, викладачів і студентів, аспірантів і докторантів, які цікавляться проблемою прогнозування та проектування суспільних відносин задля покращення становища нашої країни.
Отримано в дар

94(477)"1917/1921"
В556

Вишнівський Олександр Йосипович

Повстанський рух і отаманія : збірник / О. Й. Вишнівський ; упоряд. Ю. Щур ; Запорізький науково-дослідний центр "Спадщина". - Запоріжжя : Запорізький науково-дослідний центр "Спадщина", 2019. - 172 с. : іл. - (Повернута спадщина. Нова серія ; вип. 3). - Кн. видано за сприяння фундації "Вільні люди". - Текст поданий в авт. ред. мовою оригіналу. - 100.00


     В рамках відзначення 100-річчя Української Революції до уваги Вельмишановного Панства пропонується збірка праць генерал-поручника Дієвої Армії УНР, уродженця козацького Запорожжя, Олександра Вишнівського. Автор сам об'єднав під однією обкладинкою твори, які були присвячені гострій проблемі в історії Української Революції - повстанському руху та отаманії. Не претендуючи на виключність власного дослідження, професійний військовий, безпосередній учасник боїв за Незалежність Української Народньої Республіки, Олександр Вишнівський показав больові точки, які, не в останню чергу, були серед причин військової поразки Української Революції 1917-1921 років і Перших Визвольних Змагань.
     Ця книга про те як було, і як не має бути. Особливо сьогодні, коли триває чергова війна. І ворог той самий...
Отримано в дар

94(477.64):323.281"195"
П539

Полювання за людиною : агентурні розробки переселенців із Західної України у Розівському районі Запорізької області у 1950-х роках : зб. док. / упоряд. Ю. Щур ; МОН України, ЗНУ, Іст. ф-тет та ін. - Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 100 с. - (Повернута спадщина. Нова серія ; вип. 11). - Запорізький науково-дослідний центр "Спадщина". - 60.00


     У книзі подано розсекречені документи радянських органів державної безпеки, у яких розповідається про агентурні розробки переселенців із Західної України, запідозрених у належності до українського націоналістичного руху. Географія матеріалів охоплює територію сучасного Розівського району Запорізької області.
     Видання розраховане на фахівців з новітньої історії України, студентів-істориків та усіх, кому не байдужа історія України та рідного краю.
    Матеріали подані в авторській редакції.
Отримано в дар

373.2.015.31:74
Ш957

Шульга Людмила Миколаївна

Барвиста радість : розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання : [метод. посіб.] / Л. М. Шульга. - Вид. 3-тє, випр. і допов. - Запоріжжя : ЛІПС, 2017. - 336 с. : + 8 с. іл. - Бібліогр.: с.333-334. - ISBN 978-966-191-202-0 : 85.00


     Запропонований методичний посібник розкриває систему роботи з технології розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання, спрямованого на розвиток у них емоційно-чуттєвого сприйняття навколишнього світу, формування естетичного ставлення до його об'єктів і яка забезпечує художньо-творче самовираження кожної дитини. Методичні рекомендації є результатом багаторічного досвіду роботи автора з дітьми.
     Перше видання вийшло 2007 року, друге видання - 2012 року.
    Призначено для викладачів образотворчої діяльності в дошкільних навчальних закладах, керівників художніх студій, вихователів, батьків, студентів педагогічних навчальних закладів які навчаються за спеціальністю "Дошкільне виховання".
Отримано в дар

94(477.74):323.282"1918/19222
Ш656

Шишко Олександр Григорович

Політичний терор більшовицької влади в Одеській губернії (січень 1918 р.-березень 1922 р.) = Shyshko Oleksandr. The political terror of the bolshovic power in Odesa region (January 1918 - March 1922). Monograph : монографія / О. Г. Шишко. - Одеса : Освіта України, 2019. - 340 с. - ISBN 978-617-7366-88-0 : 140.00


     У монографії досліджується процес здійснення політичного терору більшовицькою владою на теренах Одеської губернії за період з січня 1918 р. й до березня 1922 р. Залучення широкого кола архівних джерел, передусім з Галузевого державного архіву Служби безпеки України та архівного підрозділу Управління СБ України в Одеській області, дозволило не тільки відтворити прояви терору у всіх його вимірах проти всіх верств населення, а й встановити імена чисельних його жертв.
    Для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України та Одещини зокрема.
Отримано в дар

658.85
Р36

Рекгем Ніл

Техніка продажу SPIN = Rackham Neil. SPIN Selling : як не прогавити великого клієнта / Н. Рекгем ; пер. з англ. - Київ : Наш формат, 2019. - 248 с. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-617-7682-10-2(папер. вид.) : 175.00


     "Класичні" підходи до продажу товарів неефективні, коли мова йде про великі угоди, стверджує бізнес-експерт Ніл Рекгем. Він 12 років досліджував роботу 10 тисяч продавців по всьому світу. Автор проаналізував 35 тисяч контактів із клієнтами та вивів власну формулу, яку назвав технікою SPIN. Вона передбачає серію запитань, які допомагають зрозуміти клієнта і краще задовольнити його потребу. SPIN — це проста й дієва методика, яка значно підвищить ваші продажі.
Отримано в дар

821.111(73)*
Ш645

Ширрефф Річард

Війна з Росією : роман / Р. Ширрефф ; пер. з англ. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 544 с. - ISBN 978-617-7489-48-0 : 105.00


     Не виявивши належної рішучості, НАТО і Захід наражаються на війну з Росією. Цей цілком імовірний сценарій змодельовано дуже близько до реалій, які автор — світовий експерт із питань геополітики і військової справи, добре розуміє завдяки досвіду служби на найвищих військових посадах та доступу до конфіденційної інформації.
     Події в цьому захопливому трилері розгортаються дуже стрімко, читач то слідкує за повітряним боєм чи морською баталією, то пробирається лісовими хащами разом із командою британського спецпризначенця і знайомиться з латвійськими "лісовими братами", то йде коридорами влади в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, в Білому домі, на Даунінг-стрит, 10 чи в Пентагоні. Основна ідея книги: війні можна буде запобігти, якщо росіяни зрозуміють, що сильні європейські держави серйозні у своїх намірах, що вони разом із НАТО готові боротися за власні свободи і свободи інших народів.
Отримано в дар

94(477.64=163.2)
М664

Мітков Василь Васильович

Болгари на запорізькій землі: сторінки історії та культури / В. В. Мітков ; Асоціація болгар України, Запорізьке обл. тов-во болгар. культури. - Вид. 3-тє, доп. - Запоріжжя : Інтер-М, 2017. - 198 с. : +24 с. іл., к., фото. - ISBN 978-966-2672-40-4 : 50.00


     У книзі використано ілюстративні матеріали та фотодокументи з фондів Запорізького обласного краєзнавчого музею, Державного архіву Запорізької області. Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького, сімейних архівів й приватних колекцій.
Отримано в дар

517.44
С129

Савенко Петро Олександрович, Соляр Тетяна Ярославівна

Перетворення Фур'є й Лапласа в задачах апроксимації : монографія / П. О. Савенко, Т. Я. Соляр ; НАН України, Ін-т приклад. проблем мех. і мат. ім. Я. С. Підстригача. - Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, 2019. - 382 с. - ISBN 978-966-02-8818-8 : 170.00


     У монографії подаються теорія і методи застосування перетворень Фур'є та Лапласа у прикладних дослідженнях. Перша частина роботи присвячена методам розв'язування нелінійних задач апроксимації дійсних невід'ємних фінітних функцій від однієї та двох змінних перетвореннями Фур'є. Такі задачі виникають у багатьох практичних застосуваннях, у яких роль апроксимуючої функції відіграє модуль функції неперервного або дискретного перетворення Фур'є. В математичному аспекті це обернені задачі з неповною вхідною інформацією, у яких найкраще наближення здійснюється за рахунок оптимального вибору функції-прообразу перетворення Фур'є. Характерною особливістю цих задач є неєдиність і галуження (або біфуркація) існуючих розв'язків залежно від зміни величини фізичних параметрів, що описують області визначення та області значень заданої фінітної та апроксимуючої функцій. Загальна структура та властивості існуючих розв'язків визначаються на підставі дослідження методами теорії галуження нелінійних інтегральних рівнянь типу Гаммерштейна, одержаних з необхідної умови мінімуму відповідних функціоналів. Розроблено чисельні методи для знаходження ліній галуження розв'язків, побудовано та обгрунтовано ітераційні процеси для чисельного знаходження оптимальних розв'язків.
    У другій частині роботи подається ефективний підхід до застосування інтегрального перетворення Лапласа для розв'язування диференціальних рівнянь стосовно динамічних задач теорії пружності для тіл з тріщинами. Числове обернення проведено з використанням адаптованої до розглядуваного класу задач формули Пруднікова та відповідної сплайн апроксимації.
Отримано в дар

316.2
П324

Пилипенко Валерій Євгенійович, Привалов Юрій Олексійович

Метатеоретизування в соціології: витоки та генеза : монографія / В. Є. Пилипенко, Ю. О. Привалов ; Центр соц. експертиз ім. Ю. Саєнка ІС НАН України. - Київ : Простір-М, 2019. - 104 с. - ISBN 978-617-7746-22-4 : 90.00


     У монографії йдеться про соціологічний метатеоретичний дискурс. Розглядаються філософські аспекти досліджень метатеоретиків. Досліджується генеза соціологічного метатеоретизування. Розглядаються стратегії метатеоретизування в сучасній соціології. Показуються основні формати метатеоретизування в соціології, його можливості в предметній галузі аналізу неформалізованих даних.
    Для науковців, викладачів та аспірантів закладів вищої освіти, а також широкого загалу читачів, які цікавляться проблематикою соціологічного метатеоретизування.
Отримано в дар

821.161.2.0'06-32-94
К532

Книга Добра : міжнародний соціальний проект / авт. ідеї: А. Лютюк, В. Вишиванюк ; упоряд.: В. Плахта, Л. Бондарчук. - Вінниця : ТД Едельвейс і К, 2018. - 288 с. : іл. - ISBN 978-617-7237-52-4 : 120.00


     У цій книзі зібрано й упорядковано сто історій про добро. Герої книги — діти та дорослі з усіх регіонів України — розповідають про добро не лише як категорію етики чи морального блага, а про добро як неодмінний атрибут людини, без якого світ не може існувати. Для широкого кола читачів.
Отримано в дар

821.161.2.0'06.09:06.05(100)(035)
К684

Коронація слова : наук.-довід. вид. на відзначення 20-річчя Міжнародного літ. конкурсу "Коронація слова" 2000-2020 / кер. проекту Н. О. Струк. - Київ : Світ Успіху, 2019. - 496 с. : іл. - ISBN 978-617-7324-34-7 : 500.00


     Науково-довідкове видання "Коронація слова" на відзначення 20-річчя Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс, пісенної лірики та творів для дітей уперше презентує читачам систематизовану інформацію про його результати як підсумок подвижницької праці засновників і меценатів - громадських діячів Юрія і Тетяни Логушів та команди. Ознайомлює із тенденціями в літературному процесі крізь призму світоглядних переконань сучасних письменників. Надає біографічні довідки про лауреатів І-ІІІ премій, перелік їхніх творів, цитати з інтерв'ю, перелік дипломантів конкурсу, окремі наукові оглядові розвідки. Видання розраховане на літературознавців, критиків, викладачів і вчителів української словесності, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться українською літературою періоду незалежності України.
Отримано в дар

821.161.2'06
П884

Пулу Павліна

Краса, що не рятуе : роман / П. Пулу. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 256 с. - Дипломант Міжнар. літ. конкурсу роман., ... та тв. для дітей "КОРОНАЦІЯ СЛОВА". - 55.00


     Надька-Верона — жінка надзвичайної вроди. І своєю красою вона все життя майстерно користувалася, граючи чоловіками та зіштовхуючи їх, наче півнів у півнячих боях. Але чи гарантує ця врода щастя, якщо за нею нема нічого, що надає сенс існуванню людини? Бо коли краса помарніє — що залишиться?..
Отримано в дар

821.161.1.0(470-87)
Т583

Тополь Эдуард Владимирович

Бисмарк. Русская любовь железного канцлера : роман[-эссе] / Э. В. Тополь. - Москва : АСТ, 2013. - 288 с. : фото. - (Бестселлеры Эдуарда Тополя). - ISBN 978-985-18-1748-7 : 70.00


     Об Отто фон Бисмарке, создателе Германской империи, прозванном "железным канцлером", написаны сотни и даже, наверное, тысячи книг. Но книга Эдуарда Тополя "Бисмарк. Русская любовь железного канцлера" впервые рассказывает о страстной романтической любви Бисмарка и юной русской княгини Екатерины Орловой-Трубецкой...
Отримано в дар

621.771.23/.24
В314

Веренев Валентин Владимирович

Динамические процессы в широкополосных станах горячей прокатки : монография / В. В. Веренев. - Днепр : Літограф, 2018. - 160 с. : ил., фото. - Посвящается 100-лет. альма-матер - ДНУ им. О. Гончара. - ISBN 978-617-7540-45-7 : 90.00


     Представлены результаты опытно-промышленных измерений и исследований динамических процессов в оборудовании непрерывных широкополосных станов горячей прокатки 2500, 2000, 1700, 1680 Магнитогорского, Липецкого, Череповецкого, Карагандинского, Мариупольского и Запорожского металлургических комбинатов. Приведены особенности и общность динамики нагружения главных линий привода валков во время захвата полосы и взаимодействия клетей через полосу в период заполнения и освобождения непрерывной группы. Показана взаимосвязь колебательных процессов в парциальных системах клетей. Представлено распределение коэффициента динамичности по клетям шести станов и его связь с конструктивными параметрами. Показано практическое использование результатов исследований, в том числе в целях диагностики технологии и состояния оборудования. Предназначена для инженерно-технических работников металлургических предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов и может быть полезна аспирантам и студентам вузов по специальностям "Динамика машин", "Прокатное оборудование", "Обработка металлов давлением".
Отримано в дар

621.771
В314

Веренев Валентин Владимирович, Путноки Александр Юлиусович, Подобедов Николай Иванович

Переходные процессы при непрерывной прокатке : монография / В. В. Веренев, А. Ю. Путноки, Н. И. Подобедов. - Днепр : Літограф, 2017. - 116 с. : ил., фото. - ISBN 978-617-7379-79-8 : 70.00


     Изложены результаты опытно-промышленных и теоретических исследований динамических процессов в переходных режимах непрерывной прокатки. Разработана компьютерная модель взаимодействия клетей через прокатываемую полосу в абсолютных значениях переменных. Показана динамика изменения межклетевых натяжений, отклонения толщины полосы, момента сил упругости, опережения, скорости полосы и др. в период заполнения полосой и освобождения шестиклетевой непрерывной группы. Установлены особенности влияния технологических и конструкционных факторов на натяжения, толщину полосы и коэффициент выравнивания продольной разнотолщинности готового проката. Рассмотрены способы повышения стабильности процесса прокатки и снижения разнотолщинности прокатываемых полос. Предназначена для инженерно-технических работников металлургических предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, организаций и может быть полезна аспирантам и студентам вузов по специальностям "Обработка металлов давлением" и "Прокатное оборудование".
Отримано в дар

621.771
В314

Веренев Валентин Владимирович

Снижение динамических нагрузок и диагностика широкополосных станов в переходных режимах / В. В. Веренев. - Никополь : СПД Фельдман О. О., 2014. - 204 с. - ISBN 978-966-2421-21-7 : 55.00


     Представлены результаты исследований и разработок в области динамики и диагностики оборудования широкополосных станов горячей прокатки 1680, 1700, 2000, 2500. Приведены особенности вибродинамических процессов в период захвата полосы валками. Предложена эмпирическая зависимость коэффициента динамичности от обобщенного конструктивного параметра - отношения двух низших собственных частот линии привода. Приведено распределение коэффициента динамичности по клетям шести станов. Разработаны конструктивные и технологические методы уменьшения динамических нагрузок. Обосновано использование параметров переходных процессов с целью диагностики технического состояния оборудования. Предложен и проверен в промышленных условиях новый диагностический признак - время запаздывания реакции участков линии привода валков на ударную нагрузку при захвате полосы, а также новые способы диагностирования.
    Рассчитана на инженерно-технических работников конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, вузов, может быть полезна аспирантам, студентам вузов соответствующих специальностей.
Отримано в дар

39(=161.2)(=1/=2)
К412

Кіндратенко Анатолій Миколайович

Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А. М. Кіндратенко. - Харків : Майдан, 2019. - 246 с. - ISBN 978-966-372-737-0 : 170.00


    
Отримано в дар

342.4(477)
П755

Приходько Христина Вікторівна

Теорія конституційного процесу: доктринальні та прикладні аспекти : монографія / Х. В. Приходько ; відп. ред. М. О. Баймуратов. - Тернопіль : Джура, 2010. - 292 с. - ISBN 978-966-185-052-0 : 45.00


     У монографії висвітлюються концептуальні та правові основи конституційного процесу в Україні. Останній обгрунтовується як самостійний вид юридичного процесу в Україні. Аналізуються функції конституційного процесу та окреслюється його роль і місце в національній правовій системі. Розглядаються міжнародно-правові стандарти конституційного процесу. Досліджуються статутарні та динамічні аспекти конституційного процесу в їх системному зв'язку. Розроблена класифікація конституційного процесу та охарактеризовані його основні види. Показано діалектичний зв'язок конституційного процесу з політичним процесом. Аналізуються проблемні питання інституціоналізації конституційного юрисдикційного процесу. Обгрунтовується концепція муніципального процесу в Україні. Висвітлюються основні тенденції становлення та розвитку конституційного процесу в Україні.
     Наукове видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного спрямування, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадян, які прагнуть підвищити рівень конституційної культури.
Отримано в дар

94(477.41)"1921/1947"+341.485
С854

Стрілько-Тютюн Валентина Василівна

Три кола пекла : (голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років на Бориспільщині) / В. В. Стрілько-Тютюн. - Київ : Міжнародний освітній фонд ім. Я. Мудрого ; Кам'янець-Подільський : Рута, 2019. - 608 с. : іл., фото. - На тит. с. над р. вид. вказано "Правда Ярославичів". - ISBN 978-617-7626-89-2 : 200.00


     Ця книга - перше історичне дослідження про три штучні голодомори на Бориспільщині 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років, які спричинила в Україні московсько-більшовицька влада. Видання унікальне тим, що вперше цілісно подані спогади очевидців тих страшних часів по місту Бориспіль та селах Бориспільщини. У дослідженні багато історичних документів московсько-більшовицької влади, що засвідчують причини страшних голодоморів. Вперше тут зібрані спогади очевидців про голодомор 1946-1947 років, який до виходу цього видання на Бориспільщині ніхто ніколи не досліджував.
     Книга добре проілюстрована і буде цікавою всім тим, хто хоче знати історичну правду не тільки Бориспільщини, а й багатостраждальної України.
Отримано в дар

94(477.41)(092)"1921/1930"+271.222(477.41)
С854

Стрілько-Тютюн Валентина Василівна

Великомученики : політичні репресії проти учасників руху за Українську Автокефальну Православну Церкву на Бориспільщині в 1921-1930 роках / В. В. Стрілько-Тютюн. - Київ : Міжнародний освітній фонд ім. Я. Мудрого ; Кам'янець-Подільський : Рута, 2019. - 392 с. : іл., фото. - На тит. с. над р. вид. вказано "Правда Ярославичів". - ISBN 978-617-7626-93-9 : 195.00


     Видання висвітлює політичні репресії 1917-1937 років на Бориспільщині проти служителів Української Автокефальної Православної Церкви, а також тих, хто агітував за її створення. Читачі дізнаються про трагічні долі жителів Бориспільщини, які не зреклись віри в Бога, які були розстріляні за те, що були священниками та виступали за створення в Україні незалежної Української православної церкви, яка б не підпорядковувалась Москві, була вільною і самостійною в Українській державі.
    Книга розрахована на широке коло читачів, які цікавляться історією України, історією становлення Української Автокефальної Православної Церкви та історією рідного краю.
    Особливо вона знадобиться служителям релігійного культу, вчителям, учням та студентам.
Отримано в дар

392(477.41)"19/20"
В383

Весілля на Бориспільщині XIX-XX століття / уклад. В. В. Стрілько-Тютюн. - Київ : Ярославів Вал, 2019. - 584 с. : іл., фото. - ISBN 978-617-605-022-3 : 284.00


     В цій книзі подано повністю запис народного весілля в Борисполі, яке зробив Павло Чубинський у 1877 році, а також весільні народні обряди в 15 селах Бориспільщини в XX столітті. Ці унікальні фольклорні записи добре проілюстровані декількома сотнями світлин. Цікавим для читачів буде порівняльний аналіз весільного дійства XIX і XX століть.
    Цінність видання ще й у тому, що в ньому подається опис весільного вбрання молодих XX століття, словник весільних термінів, обрядові елементи весілля на Бориспільщині, а також рецепти весільних страв. Не менш цікава коротка історична довідка сіл, де проводились фольклорні записи та інформація про тих, від кого вони зроблені.
    Книга зацікавить жителів Бориспільщини та України, науковців, мовознавців, дослідників українського фольклору, освітян, працівників культури та істориків.
Отримано в дар

373.5.013.75+323.1(477)
С854

Стрілько Валентина Василівна

Стати народом / В. В. Стрілько. - Київ : Міжнародний освітній фонд ім. Я. Мудрого, 2019. - 504 с. : іл. - ISBN 978-966-494-068-6 : 380.00


     Ця книга про роботу Гнідинської школи Бориспільського району Київської області в 1979-1992 роках. В час тоталітарної радянської доби педагогічний колектив цього навчального закладу першим в Україні сміливо почав працювати за концепцією Української національної школи з новим змістом освіти, новими навчальними програмами, підручниками з українським змістом, а також з новими формами позакласної та позашкільної роботи. Все це підготували та запровадили в навчально-виховному процесі педагоги Гнідинської школи. Читачі знайдуть багатий матеріал з досвіду роботи педагогічного колективу, починання якого підхопили тисячі вчителів зі всієї України. Видання буде цікавим педагогам, науковцям, учням, студентам, батькам, всім тим, хто цікавиться історією України, становленням Української незалежної держави та нової Української школи.
Отримано в дар

94(477+47+57)"19/20"(084)
Т643

Точка неповернення : Біловезька угода 8 грудня 1991 року : фотолітопис / авт. ідеї: Леонід Кравчук, Степан Кубів, Олександр Святоцький, Руслан Стефанчук ; наук. ред. Роман Грицьків ; ред. та корегування Юлія Печенюк. - Київ : Ін Юре, 2017. - 367 с. : фото. - ISBN 978-966-313-545-8 : 200.00


    
Отримано в дар

930(477)
К452

Китиченко Тетяна Сергіївна

Розвиток історичного джерелознавства в Україні (1840-ві-1920-ті рр.) : монографія / Т. С. Китиченко ; МОНУ, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін. - Харків : ДІСА ПЛЮС, 2019. - 240 с. - 80.00


    Монографія присвячена комплексному вивченню становлення та розвитку історичного джерелознавства в Україні (1840-ві - 1920-ті рр.), переважно теоретичної складової.
Отримано в дар

94(477)"17/18"
Д261

Дегтярьов Сергій Іванович

Цивільне чиновництво України у кінці XVIII-першій половині XIX ст. = Degtyarev Sergey I. Civil officialdom in Ukraine at the end of the 18th - the deginning of the 19th centuries : монографія / С. І. Дегтярьов. - Суми : Папірус, 2014. - 472 с. : фото. - ISBN 978-966-2787-26-9 : 60.00


    У монографії досліджується цивільне чиновництво на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII — пертій половині XIX ст. Особливу увагу автор приділив соціокультурним характеристикам цієї складової імперського бюрократичного апарату: соціальному походженню, рівню освіти тощо. Вивчено систему заохочень і покарань, які застосовувалися до службовців цивільних державних установ у досліджуваний період.
    Для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історичним минулим України.
Отримано в дар

94(477)"1918"
Д261

Дегтярьов Сергій Іванович

Державні інституції та чиновники періоду етьманату П. Скоропадського (нарис з історії органів влади й управління Української Держави 1918 р.) : монографія / С. І. Дегтярьов ; МОНУ, СумДУ. - Суми : Сумський державний університет, 2018. - 168 с. : фото. - ISBN 978-966-657-732-3 : 75.00


    У монографії висвітлена історія державних інституцій періоду гетьманування в Україні П. Скоропадського. Основна увага приділена органам влади й управління, що функціонували в Українській Державі 1918 р. Описана система вищих і центральних державних органів, висвітлені дії українського уряду, спрямовані на розбудову мережі місцевих державних установ та органів самоврядування. Зроблена спроба визначити межі компетенції досліджуваних інституцій. Окрема увага приділена особовому складу тимчасових і постійних установ та органів місцевого самоврядування Української Держави та різним аспектам їх служби.
    Розрахована на фахівців-істориків, студентів закладів вищої освіти та всіх, хто цікавиться історичним минулим України.
Отримано в дар

738+130.2(477.5)"-06/18"
Щ616

Щербань Анатолій Леонідович

Трансформації орнаментування кераміки в традиційній культурі Лівобережної України (кінець VII тис. до н. е.-XIX століття) : монографія / А. Л. Щербань ; відп. за вип. В. М. Шейко. - Харків : Олександр Савчук, 2017. - 328 с. : фото. - ISBN 978-966-2562-90-3 : 75.00


    Монографію присвячено дослідженню трансформацій орнаментації глиняних виробів самобутнього історико-культурного регіону — Лівобережної України — як феномена культури динамічного типу. Охарактеризовано зміни в технології нанесення, елементах та композиціях орнаментів із часів їхньої появи на глиняному посуді (кінець VII тис. до н. є.) до XIX століття. Уперше проаналізовано соціокультурні фактори, що впливали на зміни гончарних орнаментальних традицій. Реконструйовано семантику найпоширеніших зображень.
    Для культурологів, етнологів, археологів, істориків, мистецтвознавців, керамологів, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться історією традиційної культури українців.
Отримано в дар

94(477.53)+908"16/17"
Щ616

Щербань Анатолій Леонідович, Щербань Олена Василівна

Нариси з історії міста Опішне козацької доби / А. Л. Щербань, О. В. Щербань ; післяслово Лев Жиденко. - Харків : Країна мрій, 2011. - 177 с. : фото. - ISBN 978-966-461-635-2 : 10.00


    Опішне, нині селище в Полтавщині, розташоване на перехресті двох важливих шляхів. Це обумовило вагоме значення цього поселення як торгівельного та виробничого осередку Гетьманщини. Принаймні з 1660- их років Опішне було ратушним містом (за європейськими критеріями) з розвинутою інфраструктурою. Опішнянські вулиці пам'ятають багатьох видатних історичних діячів і сотні тисяч безіменних нині воїнів, купців, хліборобів... Благословенна опішнянська земля прийняла в своє лоно тисячі тіл тих, хто її обробляв, захищав від поневолювачів та тих, хто прагнув її захопити.
    Пропонована книга є першим дослідженням історії Опішного козацької доби (XVII XVIII століть). Тут зібрано і систематизовано досі розпорошені в різних публікаціях і джерелах факти, подано авторські міркування й висновки.
    Для широкого кола читачів.
Отримано в дар

811.161.2'06'373
К754

Коць Тетяна Анатоліївна

Українське слово в пресі кінця XIX-початку XXI ст.: динаміка літературної норми : монографія / Т. А. Коць ; наук. ред. С. Я. Єрмоленко ; НАН України, Ін-т української мови. - Київ : Дмитро Бураго, 2018. - 428 с. - (Студії з українського мовознавства). - ISBN 978-617-7621-21-7 : 105.00


    Преса - найдавніший писемний різновид публіцистичного стилю, який синхронно, неперервно в часі фіксує динаміку літературної норми, відбиває вплив суспільно-політичних чинників на мовну свідомість суспільства, зберігає вербальну оцінну шкалу різних часових періодів.
    У цьому виданні на основі фактичного матерілу періодичних видань різноманітної тематики та ідеології які охоплюють всю територію сучасної України від кінця XIX і до початку XXI століть, запропоновано нормативно-аксіологічну концепцію ліахронного аналізу публіцистичного стилю в контексті історії літературної мови з урахуванням соціокультурних і психолінгвальних чинників, визначено сталі і змінні механізми літературної і стильової норм, простежено текстову взаємодію структурних одиниць різних функціональних різновидів.
    Для науковців-філологів, журналістів, аспірантів, студентів.
Отримано в дар

94(477)"175/1818"+37(091)
М315

Маслійчук Володимир Леонтійович

Здобутки т аілюзії. Освітні ініціативи Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII–початку ХІХ ст. = Masiychuk Volodymyr. Achievements and Illusions. Educational initiatives on the Lleft bank and Sloboda Ukraine second half of XVIII-beginning of the XIX-th century / В. Л. Маслійчук ; Харків. держ. акад. культ. - Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2019. - 540 с. : іл., фото. - ISBN 978-966-2556-77-3 : 150.00


    У книжці йдеться про постання світських навчальних закладів на території підімперської України. Досліджуються питання освітніх проектів, взаємодії центру та провінції, роль соціальних відносин у постанні нової школи. Розглянуто успіхи та невдачі освітніх реформ, регіональні особливості, перші проблеми нових навчальних закладів, секуляризацію та вплив "старої школи" та церковних установ.
    Видання розраховано на фахівців, зацікавлених у питаннях соціальної історії та педагогіки, культурних новацій, краєзнавців, дослідників політичних та освітніх процесів, усік хто цікавиться проблемами історії та освіти.
Отримано в дар

582.639.11
К563

Коваль Інна Володимирівна, Кабар Анатолій Миколайович

Ріст і розвиток шипшини в умовах інтродукції : монографія / І. В. Коваль, А. М. Кабар ; НАНУ, МОНУ та ін. - Київ : ПрофКнига, 2019. - 116 с. : іл. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-617-7762-02-6 : 95.00


    
    У монографії наведено матеріали досліджень, які висвітлюють огляд систем роду Rosa L., ботаніко-географічне поширення досліджуваних видів та порівняння кліматичних умов їх зростання до умов культивування, інтродукцію і сучасний стан колекцій шипшин у ботанічних закладах України, особливості росту й розвитку, цвітіння, плодоношення в умовах Степового Придніпров'я. Проаналізовано відповідність досліджуваних видів до умов зростання, розглянуто перспективи застосування декоративних якостей шипшин при створенні стійких насаджень з метою збагачення культигенної флори Степового Придніпров'я аборигенними та інтродукованими представниками.
Отримано в дар

316.422(477)
С427

Скворець Володимир Олексійович

Трансформація соціоісторичного організму України: аналітика соціальних процесів : монографія / В. О. Скворець ; МОНУ, ЗНУ. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2019. - 520 с. : фото. - ISBN 978-966-599-571-5 : 80.00


    
    Монографію присвячено осмисленню аналітики соціальних процесів, що впливають на цілісність соціоісторичного організму України. У дослідженні визначено витоки концепції аналітики соціальних процесів з концепції життєустрою народу, яка спирається на взаємозв'язок відтворювальних процесів, що забезпечують цілісність соціального організму країни, і трансформаційних змін. Соціальна еволюція людства розглядається як контекст соціальних змін в пострадянському українському суспільстві. У книзі обгрунтувано аналітику демографічних та економічних процесів, соціальних змін у життєдіяльності населення, а також політичних процесів в Україні. Аналітика викликів трансформації соціоісторичного організму України представлена осмисленням інтеграційно-дезінтеграційних процесів; технологій соціального управління, що впливають на цілісність суспільства; аналізом процесу розгортання конфлікту на Сході України; характеристикою моделей мирного врегулювання Східноукраїнського конфлікту.
Отримано в дар

323.174(477)
R35

Regionalism without regions : Reconceptualizing Ukraine's Heterogeneity / edited by Ulrich Schmid and Oksana Myshlovska. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2019. - 460 p. - (Leipzig Studies on the History and Culture of East Central Europe). - ISBN 978-963-7326-63-9 : 600.00


    
    
Отримано в дар

82.09(03)
У747

Усі письменники і народна творчість : довідник. - Київ : Майстер-клас, 2007, 2008. - 864 с. - ISBN 978-966-471-096-8 : 25.00


    Універсальний довідник охоплює базові відомості про всіх зарубіжних та українських письменників (у тому числі митців "розстріляного відродження"), творчість яких вивчають учні та абітурієнти за програмами Міністерства освіти і науки України з української та зарубіжної літератур нової 12-річної та старої 11-річної школи, а також за програмою вступних іспитів до вищих навчальних закладів.
    Крім того, довідник містить матеріали, що відповідають розділу навчальних програм «усна народна творчість» (прислів'я, приказки, скоромовки, загадки тощо), а також латинські крилаті вислови та словник літературознавчих термінів.
Отримано в дар

811.161.2'38(08)
В686

Волощак Марія Йосипівна

Антоніми в українській поетичній мові : монографія / Н. М. Бобух. - Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. - 312 с. - ISBN 978-966-7971-53-3 : 25.00


    Марія Волощак має солідний досвід на ниві журналістики та редагування. Вона є авторкою і співавторкою низки праць із культури мови. Рецензований "Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів" є ще одним внеском у справу піднесення культури вислову в електронних та друкованих засобах масової інформації, в усних та письмових виступах науковців, митців, політиків, у публічному та приватному мовленні.
    Збірник містить слушні рекомендації щодо слововживання, лексики, фразеології, морфологічних форм та синтаксичних конструкцій, фонетичної краси української мови. Авторка наводить уривки зі студій мовознавців, літературознавців, публіцистів та інших митців українського слова, присвячених темі культури мовлення.
    Рецензована праця є дуже актуальною з огляду на те, що дедалі більше людей прилучається до української мови, активізує її в своєму вжитку. Тому "Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів" слід опублікувати якомога більшим накладом та забезпечити ним видавництва, редакції газет і часописів, школи, бібліотеки. Ця публікація сприятиме виправленню численних помилок на всіх рівнях українського мовлення.
Отримано в дар

811.161.2'373.422
Б727

Бобух Надія Миколаївна

Антоніми в українській поетичній мові : монографія / Н. М. Бобух. - Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. - 312 с. - ISBN 978-966-7971-53-3 : 25.00


    У монографії здійснено комплексний семантико-структурннй і функціональний аналіз лексичних антонімів на матеріалі українського поетичного словника XX століття; обгрунтовано теоретичні засади антонімії; розкрито роль контрасту в поетичному відображенні дійсності; схарактеризовано ключові опозиції у віршованому тексті; подано структурну, морфологічну й функціонально-семантичну класифікації опозитів; проаналізовано зв'язок антонімії з полісемією; описано парадигматичні й синтагматичні властивості лексем із протилежними значеннями; встановлено особливості структурно-семантичної організації оксиморонів; виділено функціонально-семантичні групи оксиморонних синтагм; на матеріалі українських поетичних текстів з'ясовано стилістичні функції художніх засобів, які утворюються на основі антонімічних біномів.
    Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.
Отримано в дар

159.922+316.7
Е456

Екман Пол

Теорія брехні : як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті / П. Екман ; пер. с англ. - Київ : ОСМА, 2015. - 320 с. : іл. - ISBN 978-617-538-181-6 : 75.00


    Чи відомо вам, що зазвичай навіть під час десятихвилинної розмови будь-яка людина принаймні тричі бреше? Чи знаєте ви, що детектор брехні насправді викриває не брехню, а лише емоційний стан піддослідного? Чому досвідчені брехуни з легкістю проходять перевірку на детекторі брехні, а багато підозрюваних у збудженому емоційному стані були помилково визнані винними і отримали довічне ув'язнення за злочини, яких не скоювали? Проте викрити брехуна можна навіть за однією з численних ознак поведінки: рухів тіла, жестів, міміки обличчя або обмовок. Треба лише вміти це помітити і проаналізувати.
    Автор цього світового бестселера вчить викривати приховані емоції інших людей, розпізнавати ознаки брехні, відрізняти брехню від прихованих емоцій і навіть… брехати. Книжка буде корисною не тільки фахівцям, яким потрібно викривати брехню під час роботи (керівникам, менеджерам з питань безпеки, фахівцям з підбору персоналу, торговим представникам, агентам з продажу нерухомості тощо), а й звичайним людям, які можуть стати жертвами брехні навіть за досить звичайних обставин, наприклад при укладанні усних угод, купівлі товарів і послуг, а особливо у приватних стосунках.
Отримано в дар

620.9(03)
Г547

Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії = GLOSSAR mit Fachbegriffen aus den Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien=GLOSSARY of technical terms on energy efficiency and renewable energy : [опис-тлумачення термінів укр.] / за ред.: О. Масняка, С. Павлюка, І. Яремко та ін. ; пер. з нім. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. - 212 с. - [Список-індексів термінів нім., англ.]. - ISBN 978-966-941-397-0 : 120.00


    Містить визначення і тлумачення технічних термінів і понять у сфері енергоефективності (ЕЕ) та відновлюваної енергетики (ВЕ), що використовуються у будівництві та стосуються будівель.
    Для енергоменеджерів, проектувальників і будівельників, освітян і тих, хто навчається та працівників адміністративних органів.
Отримано в дар

792.2(477)"2001/2012"
В381

Веселовська Ганна Іванівна

Більше ніж театр. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. 2001-2012 = 100 років першій сцені України 2020-1920 / Г. І. Веселовська. - Київ : Антиквар, 2019. - 328 с. : іл., фото. - ISBN 978-617-7285-34-1 : 250.00


    Ця книга є першим узагальнюючим і комплексним виданням, присвяченим творчій діяльності Національного театру імені Івана Франка періоду керівництва ним видатним українським артистом Богданом Ступкою. Десятки нових вистав у репертуарі, десятки нових авторських імен на афіші, запрошення іменитих майстрів, численні гастрольні поїздки, відкриття нових естетичних горизонтів, відхід від стереотипних поглядів на вітчизняну класику, складні пошуки рівноваги всередині творчого колективу — усе це ввібрало життя франківців 2001-2012 років — часу, який сьогодні називають Часом Ступки. У книзі відсутній хронологічний принцип подачі матеріалу: кожний з трьох розділів присвячено окремому тематично-проблемному напрямку діяльності театру.
    Авторський погляд на мистецький доробок театру буде цікавим широкому колу читачів, любителям мистецтва, шанувальникам вітчизняної культури, а також фахівцям — театрознавцям та історикам мистецтва.
Отримано в дар

792.2(477)+77.04
М296

Марущенко Віктор

Франківці. Миттєвості = 100 років першій сцені України 2020-1920 : фотолітопис / В. Марущенко ; концепція вид., упоряд. А. Коржова; нотатки на полях В. Жежери ; відп. ред. Н. Пономаренко ; Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка. - Київ : Антиквар, 2019. - 112 с. : іл. - 200.00


    Фотолітопис Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка створено майстром фотографії Віктором Марущенком. Світлини франківців на сцені та поза сценою разом з коментарем театрознавця Віталія Жежери розкривають історію колективу 1980-1990-х років.
    Видання адресовано шанувальникам театру.
Отримано в дар

792.2+75.054(477)
С928

Сценографія. Пошуки власної естетики 1920-2020 : фотоальбом / упоряд.: А. Александрович-Дочевський, А. Коржова, Н. Пономаренко ; авт. текстів О. В. Ковальчук ; відп. ред. Г. Шарман; Нац. акад. дам. театр ім. І. Франка. - Київ : Антиквар, 2019. - 304 с. : іл. - ISBN 978-617-7285-27-3 : 370.00


    Цей альбом є першим спеціальним виданням, присвяченим саме франківцям-художникам, і в цьому його унікальність.
    Щоб окреслити певні мистецькі тенденції, притаманні різним періодам існування Театру ім. Івана Франка з 1920-х років до сьогодення, та осмислити пошук художньої форми як змісту часу, матеріал умовно розділено на чотири глави-епізоди. Кожна з них відкривається текстом кандидата мистецтвознавства Олени Ковальчук.
    Представлені в альбомі твори демонструють майстерність художників, їхній смак, а також самобутність у контексті європейської культури.
    Видання буде цікаве театрознавцям, історикам мистецтва та широкому колу читачів.
Отримано в дар

792.2(477)"2018"(059)
А571

Альманах прем'єр. 2019 : 100 років першій сцені України / авт. ідеї Михайло Захаревич ; відп. за вип. А. Коржова ; Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка. - Київ : Антиквар, 2019. - 72 с. : іл. - 100.00


    
    
    
Отримано в дар

792.2(477)"2018"(059)
А571

Альманах прем'єр. 2018 : 100 років першій сцені України / авт. ідеї Михайло Захаревич ; відп. за вип. А. Коржова ; Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка. - Київ : Антиквар, 2019. - 72 с. : іл. - 100.00


    
    
    
Отримано в дар

792.2(477)"2017"(059)
А571

Альманах прем'єр. 2017 : 100 років першій сцені України / авт. ідеї Михайло Захаревич ; відп. за вип. А. Коржова ; Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка. - Київ : Антиквар, 2019. - 72 с. : іл. - 100.00


    
    
    
Отримано в дар

792.2(477)"2016"(059)
А571

Альманах прем'єр. 2016 : 100 років першій сцені України / авт. ідеї Михайло Захаревич ; відп. за вип. А. Коржова ; Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка. - Київ : Антиквар, 2019. - 72 с. : іл. - 100.00


    
    
    
Отримано в дар

502.171(477.8)
П77

Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : [колективна] монографія / за ред.: Г. І. Рудька, В. В. Стецюка ; Держ. коміс. по запасах корис. копал. України, Громад. об'єд. "Нац. акад. наук вищ. освіти України". - Київ [та ін.] : Букрек, 2019. - 504 с. : іл. - ISBN 978-617-7770-24-3 : 450.00


    У колективній монографії академічної спільноти вищої освіти висвітлено актуальні питання сучасності України, пов'язані з наявністю, використанням та прогнозуванням стану різних складників довкілля, які становлять природно-ресурсний потенціал держави. Мета праці акцентувати увагу читача, шо сьогодні перед майбутнім держави постали нечувані досі виклики, які здатні призвести до занепаду суспільного життя, завдати непоправної шкоди середовищу проживання українського суспільства, здоров'ю і життю мешканців держави. Вперше на рівні наукового й оцінювального дослідження проаналізовано вже існуючі наслідки і можливі катастрофічні перетворення життєво важливих складників довкілля України як результат триваючої агресії Російської Федерації в Україні. У районах анексії Криму та бойових дій у Донбасі сьогодні значно поширені екологічні катастрофи, погіршилась якість середовища мешкання на анексованих територіях. Відомі в Україні та за її межами науковці України відверто висловлюють своє ставлення до сучасного стану й питань майбутнього використання природних ресурсів держави, авторитетно інформують суспільство і застерігають від продовження сучасних тенденцій у використанні природного надбання своєї батьківщини, аналізують і прокладають шляхи оптимізації використання природних ресурсів.
    Наведений у монографії академічний матеріал щодо стану природно-ресурсних можливостей України, його прискіпливий аналіз і науково обгрунтований дороговказ подальшого раціонального використання природних багатств держави - це не тільки науковий здобуток, а й достовірне знання, яке мають використовувати студенти, аспіранти, освітянські та академічні колеги-науковці, викладачі.
Отримано в дар

33.021.8(477)"2014/2019"
У455

Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; передм. Маттео Патроне та Пітер М. Вагнер ; вступ Іван Міклош. - Б. м. : SAGSUR?, 2019?. - 213 c. - 180.00


    
    
    
Отримано в дар

616-053.2(075.8)
Н483

Некротизуючий ентероколіт у новонароджених / І. О. Македонський, Т. К. Знаменська, Т. К. Мавропуло [та ін.]. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 208 с. - ISBN 978-617-7752-94-2 : 180.00


    
    
    
Отримано в дар

615.9
Л56

Лікарська токсикологія. Доклінічні дослідження : монографія / за заг. ред. І. М. Трахтенберга. - Київ : Авіцена, 2019. - 544 с. - ISBN 978-617-7597-21-5 : 400.00


    У монографії висвітлено наступне коло питань: зміст, предмет і задачі лікарської токсикології, історичні та сучасні аспекти її розвитку, критерії, показники і тести доклінічних токсикологічних досліджень, підходи до оцінки гострої, субхронічної та хронічної токсичності препаратів, їхньої токсикокінетики, токсикодинаміки та фармакології безпеки, розвитку побічних реакцій. В окремих розділах приділено увагу особливостям імунотоксичної дії лікарських засобів, оцінці їхнього генотоксичного та канцерогенного потенціалу, питанням функціонального тератогенезу. Надано відомості щодо принципів і підходів до проведення дезінтоксикаційної терапії та наведено характеристику основних антидотів, які застосовуються для лікування гострих отруєнь. Наведено основні нормативні та методичні документи, які регулюють відповідне коло питань.
    Для науковців — токсикологів, фармакологів, фармацевтів, розробників лікарських засобів, фахівців з клінічної та профілактичної медицини.
Отримано в дар

159.964.2
А351

Азарова Юлія Олегівна

Лакан, топология и сцена психоанализа : науч.-аналит. обзор / Ю. О. Азарова ; МОНУ, ХНУ им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2018. - 60 с. - ISBN 978-968-285-542-5 : 60.00


    Изучая проект Жака Лакана, автор делает акцент на "топологическом повороте" в психоанализе 1970-х годов. Применяя математические фигуры (лента Мёбиуса, тор, бутылка Клейна), Лакан обнаруживает, что бессознательное содержит в себе топологические структуры. Поскольку метод Лакана олицетворяет парадигму современного психоанализа, то автор ставит вопрос о возможности формализации психоанализа и доказывает, что формализация решает три стратегические задачи психоанализа: (1) формализация придает психоанализу статус науки; (2) формализация позволяет обозначить ядро теории, которое транслируется как система знаний; (3) формализация исключает интуитивное понимание основных принципов и вводит строгую модель анализа.
Отримано в дар

334.722(092)(477)
Ч498

Черняк Евгений

Big Money: принципы первых. Откровенно о бизнесе и жизни успешных предпринимателей / Е. Черняк ; сост. текста Тимур Ворона. - Киев : Форс Украина, 2019. - 256 с. : +16 с. вкл. - Прект "Big Money". - Кн. с ляссе. - ISBN 978-617-7561-90-2. - 978-617-7561-26-1 : 180.00


    "Кто не хочет, ищет причины. Кто хочет, ищет возможности — фраза моего Отца, главная фраза в моем воспитании".
    Эта книга о людях, которые всегда ищут возможности и находят их. Всё хорошее в этом Мире придумано людьми, которые хотели заработать. Предпринимателями и Бизнесменами. Эта книга о них. О тех, кто каждый день делает этот мир лучше, развивая свой бизнес, создавая рабочие места и платя налоги. Вопреки стереотипам, это не скучные, угрюмые капиталисты, у которых в голове только деньги. Это интересные, умные, харизматичные люди, которые, как и каждый из нас, каждый день нуждаются в успехе и сожалеют о том, что времени для этого всегда не достаточно.
    Их отличие только в том, что все они одержимые своей идеей перфекционисты. А именно таким будет принадлежать Мир будущего.
    Я очень волнуюсь. В твоих руках, уважаемый читатель, моя первая книга, состоящая из интервью успешных предпринимателей в YouTube — проекте Big Мопеу. Книга о людях и их историях побед. Эта книга поможет тебе увеличить скорость и быстрее достигнуть своей мечты. Именно для этого эта книга и создана.
Отримано в дар

614.88
К757

Кочін Ігор Васильович, Черняков Григорій Олександрович, Сидоренко Петро Іванович

Медицина катастроф / І. В. Кочін, Г. О. Черняков, П. І. Сидоренко. - виробниче видання. - Київ : Здоров'я, 2008. - 724 с. - ISBN 978-966-463-017-4 : 200.00


    Останні десятиріччя характеризуються збільшенням кількості катастроф техногенного, природного та соціально-політичного характеру як в Україні, так і в усьому світі. У зв'язку з цим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України було створено Державну службу медицини катастроф, діяльність якої спрямована на підготовку медичних працівників з надання невідкладної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій, а також на організацію роботи формувань і закладів медицини катастроф у цих складних і вкрай небезпечних умовах.
    У книзі викладено норми поведінки та засоби захисту і виживання людей у надзвичайних ситуаціях, висвітлено випадки виникнення, розвиток і уражаючі чинники різних катастроф.
    Окремі розділи книги присвячені питанням надання першої медичної допомоги при різних ураженнях, можливих в умовах природних і техногенних аварій і катастроф.
    Для організаторів охорони здоров'я, лікарів різних спеціальностей, студентів.
Отримано в дар

271.2-788(477-25)
К893

Кузьмук Олексій Сергійович

Києво-Межигірський чоловічий монастир / О. С. Кузьмук. - Київ : Олег Філюк, 2019. - 42 с. : іл. - ISBN 978-617-7122-47-9 : 20.00


    
Отримано в дар

81'42(075.8)
Л59

Лінгвосинергетика : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Л. С. Піхтовнікова, Т. І. Домброван, С. М. Єнікєєва [та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Піхтовнікової ; МОНУ, ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Казаріна, 2018. - 296 с. - ISBN 978-966-285-567-8 : 100.00


    У підручнику представлено основні напрямки синергетичних досліджень у філології, закладені українськими лінгвістами: синергетика тексту і дискурсу, синергетика словотворення, діахронічна лінгвосинергетика, синергетика поетичного ідіолекту і медійного дискурсу Базові поняття синергетики використано для виявлення механізмів самоорганізації у мовній системі і дискурсі та синергії літературних творів.
    Передумови самоорганізації у мові та мовленні, у літературних текстах описано в розділах підручника на рівні, що дозволяє застосовувати для подальших досліджень увесь інструментарій синергетичної парадигми і виявити конкретні механізми самоорганізації в об'єктах вивчення лінгвістики та філології у цілому. Цьому сприяють також попередньо представлені плани розділів, що проблемно націлюють на їх зміст, запитання і завдання до кожної викладеної теми, запропоновані теми рефератів.
     Для навчальної та наукової роботи філологів, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів філологічних спеціальностей.
Отримано в дар

81+811.16(075.8)
Д816

Дука Людмила Іванівна, Мацегора Іван Леонідович

Вступ до мовознавства : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. «Філологія» спеціалізації «Слов'янські мови та літератури (переклад включно)» освіт. програм «Російська мова і література. Друга мова», «Слов’янський переклад (перша – польська)» / Л. І. Дука, І. Л. Мацегора ; відп. за вип. І. Я. Павленко. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 139 с. - 45.00


    Навчально-методичннй посібник призначено для забезпечення форм аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ до мовознавства» відповідно до робочої програми. Видання містить стислий виклад лекцій до кожної теми, плани практичних занять та методичні вказівки до їх підготовки, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи.
    У посібнику розглянуто основні питання курсу з урахуванням сучасного стану мовознавчої науки: загальні відомості про мову та мовознавство як науку, природу і сутність мови, її походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах, походження й розвиток письма, генеалогічну й типологічну класифікації мов, структурні рівні та одиниці мови тощо. Подано необхідну довідкову інформацію: перелік основної та допоміжної літератури, предметний покажчик, а також запитання і завдання для самоперевірки. Базові поняття необхідні для опрацювання впродовж всього курсу подано в термінологічному словнику.
     Систематичне опрацювання наданих теоретико- та історико-мовознавчих матеріалів і виконання відповідних завдань сприятиме формуванню базових професійних і загальнокультурних компетенцій майбутнього фахівця-філолога.
    Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Філологія" спеціалізації "Слов'янські мови та літератури (переклад включно)" освітніх програм "Російська мова і література. Друга мова", "Слов'янський переклад (перша - польська)".
Отримано в дар
© 2017 Запорізький національний університет