Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2021 року811.521 А90

Асадчих Оксана Василівна, Філонова Вікторія Олександрівна

Японське академічне мовлення: теорія і практика : монографія / О. В. Асадчих, В. О. Філонова ; КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. - 308 с. - ISBN 978-966-489-527-6 : 57.60

     Монографію адресовано студентам-філологам та викладачам східних мов, їі мета - розкрити питання теорії та практики навчання японського академічного мовлення у ЗВО України, ознайомити з головними компонентами теорії навчання японського академічного мовлення і на цій основі навчити використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання та навчання японського академічного мовлення, виявити сучасні тенденції в навчанні японської мови як у нашій країні, так і за її межами, допомогти зрозуміти специфіку формування компетентності японського академічного мовлення в процесі навчання японської мови у магістратурі ЗВО.
    Наведено концепцію інтегративної за змістом і методами системи навчання японського академічного мовлення у вищій школі. Подано результати впровадження інтегративної системи навчання японського академічного мовлення у магістратурі.
    Монографія зацікавить фахівців у галузі лінгводидактики вищої школи, педагогів-практиків, усіх тих, хто цікавиться проблемою навчання японської мови студентів мовних спеціальностей.


821.521-1(082.21) В529

Вірші японських імператорів та імператриць : антологія / пер. з яп., передм. та ком. І. П. Бондаренко ; КНУ ім. Т. Шевченко, Ін-т філології. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. - 328 с. - Текст укр., яп. - ISBN 978-966-489-511-5 : 172.80

     Двомовна японсько-українська поетична антологія містить оригінали і переклади кращих віршів японських імператорів та імператриць, які посідали імператорський престол і управляли державою в період з VII ст. до Р.Х., до кінця 20-х років XXI ст. Окрім поезій, в антології наведено стислі біографічні дані про японських монархів із зазначенням років їхнього життя і часу правління, а також коментарі до окремих віршів.
    Видання призначено для студентів-філологів вищих навчальних закладів України, які навчаються за фахом «японська мова та література», аспірантів та викладачів-японістів.


811.521'27(075) Е28

Егава Хіроюкі

Японська мова: гендерний аспект : навч. посіб. для читання / Х. Егава. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 140 с. - ISBN 978-966-489-431-6 : 68.60

     Навчальний посібник містить два розділи: "Японські історичні фрагменти гендерного характеру" і "Феномени гендерного характеру в сучасній японській мові". Кожен із розділів має підрозділи, які відображають багатосторонні явища з цієї проблематики. Кожний підрозділ ділиться на певні "етапи для читання", які спрямовані на підвищення зацікавленості з боку студентів до конкретної теми. Кожний етап має свій "словник", "текст", "базові" і "додаткові завдання", які дозволяють вдосконалити та поглибити тему на цьому етапі.
    Посібник торкається різноманітних як соціальних, так і мовних феноменів гендерного характеру в діахронічному та синхронічному плані і адресується студентам, які володіють японською мовою на середньому та вищому рівнях, певною мірою обізнані із засадничими основами функціонування японського суспільства, а також мають необхідні практичні навички японського писемного та усного мовлення.


821.161.2.0+821.521.0]:81'25(075.8) К63

Комарницька Тамара Костянтинівна, Бондаренко Іван Петрович, Семенко Світлана Миколаївна

Історія українсько-японського і японсько-українського перекладу та наукових досліджень (матеріали до курсу "Теорія та практика художнього перекладу") : [навч. посіб.] / Т. К. Комарницька, І. П. Бондаренко, С. М. Семенко. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. - 528 с. - ISBN 978-966-489-463-7 : 215.75

     Навчальний посібник містить інформацію з історії українсько-японського та японсько-українського перекладу і наукових досліджень. Призначений для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за фахом "японська мова та література" і опановують програмний лекційно-семінарський курс "Теорія та практика художнього перекладу".


811.111:004(075.8) H77

Honta Ihor A.

English for Computer Engineering : textbook / Ihor A. Honta. - Kyiv : The University of Kyiv, 2018. - 287 p. - Текст англ. - ISBN 978-966-933-000-0 : 29.81

     The textbook for the 4th year students of the Radiophysics, Electronics and Computer Systems Faculty has been designed for students of upper-intermediate to advanced levels who have a specific area of academic or professional interest. The main objective of the textbook is to develop English language skills and obtain useful information for students specializing in Computer Sciences, Information Technology, Programme Engineering.
     It can be of use for technical schools, colleges, and universities, as well as for all who are interested in the specific areas.


53(075.8)=111 К65

Kozachenko V. V., Kalenyk O. O., Tsaregradska T. L.

Physics. Mechanics, molecular physics and thermodynamics : textbook for foreign students of the preparatory departments / V. V. Kozachenko, O. O. Kalenyk, T. L. Tsaregradska. - Kyiv : The University of Kyiv, 2019. - 174 p. - Текст англ. - 19.97

     The textbook contributes to the study of the fundamentals of physics course, as well as deepens knowledge and understanding of phenomena and laws of nature, which are necessary for students to study physics in institutions of higher education of medical and biological profile. The structure and contents of the textbook correspond to the program of physics at preparatory depart¬ments for foreign students. The textbook contains necessary vocabulary and the constructs of scientific language for adapted perception of lectures and practical lessons of physics in English by foreign students.


330:004.9(075.8) Ч498

Черняк Олександр Іванович, Чорноус Галина Олександрівна

Інтелектуальний аналіз даних у бізнесі з використанням IBM SPSS MODELER : навч. посіб. / О. І. Черняк, Г. О. Чорноус. - Київ : Київський університет, 2020. - 263 с. - ISBN 978-966-933-091-8 : 26.51

     Використано аналітичну платформу ІВМ SPSS Modeler для реалізації повного циклу поглибленого аналізу даних; розглянуто потужний набір її інструментів із підготовки даних для аналізу, методи й алгоритми аналізу даних і машинного навчання, підходи до оцінювання якості моделей, інструменти гібридного моделювання, Наведено базові терміни й поняття, приклади бізнес-задач та їх розв'язання.
    Для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, а також фахівців, що працюють у сфері моделювання та інтелектуального аналізу даних в економіці.


552(075.8) М673

Митрохин Олександр Валерійович

Петрографія технічного каміння : навч. посіб. / О. В. Митрохин. - Київ : Київський університет, 2019. - 148 с. - 18.13

     Подано загальні відомості про мінеральний склад та особливості будови штучних кам'яних матеріалів. Також надано систематичний петрографічний опис головних представників технічного каміння: кам'яного литва, продуктів скляного виробництва, металургійних шлаків, залізорудних агломератів та окатишів, керамічних, вогнетривких і неорганічних в'яжучих матеріалів. Окремо розглянуто методи петрографічних досліджень технічного каміння.
    Для студентів, наукових співробітників і виробничників геологічної галузі, а також фахівців у галузі металургії, будівництва, матеріалознавства, хімії, археології та криміналістики.


556.114:502.5]:504.5(477)(075.8) Х458

Хільчевський Валентин Кирилович, Осадчий Володимир Іванович, Курило Святослав Михайлович

Регіональна гідрохімія України : підручник / В. К. Хільчевський, В. І. Осадчий, С. М. Курило. - Київ : Київський університет, 2019. - 343 с. - ISBN 978-966-933-035-2 : 74.77

     Розглянуто регіональні закономірності поширення, режиму та формування основних компонентів хімічного складу природних вод суші, атмосферних опадів, вод морів України. Висвітлено питання стоку розчинених у природних водах речовин і хімічної денудації, наведено результати досліджень антропогенного впливу на хімічний склад води.
    Для студентів, які навчаються за спеціальністю "Науки про Землю" (освітня програма з гідрології).


821.161.2.09:27"10/12" С343

Сивець Тетяна Василівна

Християнські концепти в літературі Київської Русі (XI-XIII століття) : монографія / Т. В. Сивець ; МОН України, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2020. - 207 с. - ISBN 978-966-439-080-2 : 26.27

     Представлено комплексний аналіз християнських концептів у проповідницькому, агіографічному, паломницькому і літописному жанрах доби Київської Русі (ХІ-ХІІІ ст.). Визначено основні наукові підходи до вивчення концепту, окреслено специфіку формування його християнського варіанта в історико-культурному розвитку українського Середньовіччя, зосереджено увагу на когнитивних стратегіях і способах їхнього впровадження до інтерпретації художнього тексту. У роботі закцентовано увагу на лінгвокогнітивних механізмах осмислення художнього простору, а саме аналоговому мапуванні, теорії когнітивної метафори, прототипових моделях концепту СВЯТІСТЬ, концептуальному картографуванні та фреймовому моделюванні концептів ВІРА і ЗНАННЯ, СВЯТА КИЇВСЬКА РУСЬ, ДУХОВНІСТЬ, ПАМ'ЯТЬ.
    Дослідження розраховано на філологів, філософів, істориків, культурологів і всіх тих, хто цікавиться давнім українським письменством.


821.161.2'04.09(075.8) C476

Сліпушко Оксана Миколаївна, Лісовська Ольга Сергіївна

Давня українська література: Середньовіччя X-XV століття : навч. посіб. / О. М. Сліпушко, О. С. Лісовська. - Київ : Київський університет, 2020. - 432 с. - ISBN 978-966-933-094-9 : 72.33

     Представлено огляд української літератури доби Середньовіччя (X -ХVст.). Проаналізовано систему пам'яток, книг і авторів означеного періоду, визначено середньовічну книжність як самодостатнє національне культурне явище, наголошено на інтегрованості текстів Русі-України в європейський контекст. Запропоновано авторську періодизацію середньовічної української літератури, із сучасних методологічних позицій подано бачення актуальних питань епохи літературного Середньовіччя, визначено спадщину києворуської держави як українську. Акцентовано на європейському звучанні й національній специфіці літератури Києворуської держави, представлено державницький характер українського літературного середньовіччя.
    Для викладачів, аспірантів, студентів філологічних, історичних, філософських факультетів закладів вищої освіти України.


821.161.2.0'05-84=00(038) Ш379

Шевченкове слово в мовах світу : слов.-довід. / авт.-упоряд.: Л. П. Гнатюк, Л. П. Дядечко, Т. Є. Набережнєва [та ін.] ; за заг. ред.: Л. П. Гнатюк, Л. П. Дядечко. - Київ : Київський університет, 2020. - 531 с. - ISBN 978-966-933-079-6 : 100.04

     Уперше представлено повне зібрання крилатих висловів Кобзаря, яким надано різноаспектну лінгвістичну кваліфікацію, в українській, російській та білоруській літературних мовах, а також на прикладі цитат, ремінісценцій, алюзій показано проникнення Шевченкового слова в різні мови світу: азербайджанську, англійську, болгарську, вірменську тощо.
    Книга є унікальною у світовій лексикографії: це перший багатомовний словник письменника в жанрі словників крилатих слів.
    Для лінгвістів, літературознавців, істориків, філософів і всіх, хто цікавиться творчістю великого українського поета.


336.01(076.5) Ф591

Фінанси : практикум / за ред. І. О. Лютого ; кол. авт.: І. О. Лютий, С. Я. Боринець, З. С. Варналій [та ін.]. - Київ : Ліра-К, 2020. - 352 с. - ISBN 978-617-7910-05-2 : 185.00

     Пропонований практикум є логічним доповненням до підручника "Фінанси", підготовленого авторським колективом під керівництвом проф. І. О. Лютого. Представлені у практикумі тестові завдання, задачі різного рівня складності, питання для самоконтролю, теми для написання рефератів та творчі завдання допоможуть читачам поглибити та закріпити фундаментальні знання у галузі фінансів, а також сформувати навички застосування відповідних теоретичних положень на практиці. Практикум може стати ефективним інструментом у підготовці сучасних фахівців в галузі державних та корпоративних фінансів, які здатні використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів для вирішення теоретичних та практичних завдань в рамках сучасного економічного середовища.
    Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, економістів, державних службовців, підприємців та всіх, кого цікавлять можливості здійснення інвестиційної чи професійної діяльності у сфері фінансів.


349.2(477) Р311

Реалізація норм трудового права: проблеми теорії та практики : монографія / авт. кол.: М. І. Боднарук, С. В. Венедіктов, С. В. Вишновецька [та ін.] ; за ред. Я. В. Сімутіної ; АНАУ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Видавництво Людмила, 2020. - 276 с. - Кн. з інскриптом. - ISBN 978-617-7828-64-7 : 100.00

     У монографії проаналізовані актуальні проблеми щодо визначення сфери дії норм трудового права України в сучасних умовах.
    Досліджено загальнотеоретичні аспекти реалізації та дії норм трудового права. Розкрито поняття та принципи правозастосування як особливої форми реалізації правових норм. Зосереджено увагу на питаннях ефективності та дефектів реалізації норм трудового права.
    На прикладі правових позицій Верховного Суду досліджено проблеми юрисдикції справ зі спорів, що виникли з трудових відносин. Проаналізовано окремі рішення Верховного Суду та їх значення для реалізації норм трудового права. Окремо розглянуто питання соціального партнерства як механізму реалізації прав у сфері соціального страхування.
    У роботі сформульовано пропозиції про внесення змін і доповнень до трудового законодавств, окреслено шляхи його реформування й удосконалення з урахуванням питань, що виникають, при реалізації норм законодавства про працю.
    Для науковців, зокрема докторантів й аспірантів, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії' трудового права і практики застосування норм трудового законодавства.


821.161.2'06 Ш669

Шкляр Василь Миколайович

Треба спитати у Бога : новели, есеї, спогади / В. М. Шкляр. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 320 с. : фот. - ISBN 978-617-12-6063-4 : 138.00

     Ця збірка містить новели та оповідання Василя Шкляра, написані переважно у 1970-х роках. Цікаві колоритні характери, захопливі події та спостереження за людськими вчинками занурюють нас у самобутній світ раннього Шкляра. До книжки також увійшли неординарні, напрочуд відверті спогади автора про видатних письменників, з якими він був у дружніх взаєминах. Розлоге інтерв'ю зі Шклярем, яке взяв у нього В'ячеслав Кириленко, — це своєрідна автобіографічна повість автора «Чорного Ворона», яка проливає світло на його життя, творчість, у тому числі й на літературний доробок, представлений у цій книжці.


502.175:504(477) Б821

Борейко Владимир Евгеньевич

Охота - угроза здоровью людей и экологической безопасности / В. Е. Борейко. - Киев : Логос, 2020. - 260 с. : фот. - (Охорона дикої природи ; вып. 88). - Киевский эколого-культурный центр. - Библиогр.: с. 244-260. - ISBN 978-617-7631-52-0 : 35.00

     В книге приводятся аргументы, показывающие любительскую (спортивную) охоту как антиэкологическое и аморальное развлечение, несущее угрозу экологической безопасности и здоровью людей. Даются советы по организации борьбы с охотой.


908(477)(075.8) У697

Уривалкін Олександр Миколайович

Історичне краєзнавство : навч. посіб. / О. М. Уривалкін. - 3-тє вид., стер. - Київ : КНТ, 2020. - 296 с. - ISBN 978-966-373-355-2 : 280.00

     Історія краю, або краєзнавство, — один з напрямків сучасної науки. В книзі читач дізнається про розвиток історичного краєзнавства на території України, про джерела вивчення минулого, ознайомиться з основними етапами історії нашої країни. Книга базується на великому фактичному матеріалі, який зібрав, систематизував і узагальнив автор. Ним використані численні архівні документи, літописні твори, монографії, журнальні статті та розвідки з різних кразнавчих тем.


630*41:595.7(076) М30

Марченко Алла Борисівна

Лісова ентомологія : навч.-метод. посіб.для самост. роботи та лаб.-практ. занять студентів агробіотехнол. ф-ту освітньо-кваліф. рівня 6.130100 - бакалавр, напряму підгот. "Лісове і садово-паркове господарство" за кредит.-модул. системою навч. / А. Б. Марченко. - Київ : КНТ, 2020. - 134 с. - ISBN 978-966-373-763-8 : 155.00

     Навчально-методичний посібник призначений для виконання лабораторно-практичних занять і самостійного навчання та оцінки рівня знань студентів з дисципліни «Лісова ентомологія». У посібнику представлено морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах, викладені діагностичні ознаки та розповсюдження найважливіших видів шкідливих комах лісу, дані щодо їх біології, екології та шкодочинності.


340.12(477) М635

Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України = Rule of law Checklist at national level: case of Ukraine / заг. ред. М. Козюбра : упоряд. та авт. комент.: В. Венгер, А. Заєць, Є. Звєрєв [та ін.]. - Київ : б. в., 2020. - 144 с. - 100.00

     Видання підготовлено в рамках спеціального дослідження, що його проведено експертами Центру дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України Національного університету «Києво-Могилянська академія» за підтримки проекту Офісу Ради Європи в Україні «Підтримка конституційних і правових реформ, конституційне правосуддя та допомога Верховній Раді у проведенні реформ, спрямованих на підвищення її ефективності» в рамках Плану дій для України на 2018-2021 роки.


574(477) Р836

Рудько Георгій Ілліч., Бондар Олександр Іванович

Макроекологія України : монографія / Георгій Ілліч. Рудько, О. І. Бондар ; за ред. Г. І. Рудька ; ДКЗ України, ДЗ ДЕА. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2020. - 520 с. - ISBN 978-966-997-000-8 : 450.00

     Монографія присвячена актуальним екологічним проблемам навколишнього середовища України.
    В монографії розглянуто макроекологічні проблеми, виконано їх ранжування відповідно до стану макроекосистем, оцінено їх вплив на розвиток України. Вивчено сучасний макроекологічий стан держави, демографічні чинники та їх вплив на макроекологічну ситуацію в Україні, оцінено екологічні загрози й ризики та їх наслідки для демографічних, міграційних, урбанізаційних процесів в Україні.
    Досліджено вплив енергетичної галузі на стан навколишнього природного середовища, а також розробки родовищ корисних копалин як чинника екологічних проблем України, спрогнозовано екологічну ситуацію в державі, окреслено сценарії розвитку України та шляхи подолання екологічної кризи, розглянуто основні екологічні проблеми людства та шляхи їх вирішення.
    Для екологів, геологів, політиків, географів, економістів та широкого загалу читачів.


37.014.1:340.134(477)(075.8) К562

Коваленко Денис Володимирович

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності : підруч. для магістрів вищ. навч. закл. спец. "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" / Д. В. Коваленко ; МОН України, УІПА. - Харків : Друкарня Мадрид, 2016. - 444 с. - ISBN 978-617-7294-57-2 : 159.27

     Підручник містить основні відомості про нормативно-правові акти, що регламентують організацію освітньої діяльності навчальних закладів, трудові правовідносини у сфері освіти, питання юридичної відповідальності працівників освіти, способи захисту ними своїх прав тощо. Активне оновлення нормативно-правової бази освіти України, що відбувається останніми роками, викликало необхідність видання цього підручника, який базується на новітніх нормативних джерелах освітнього права, включає цитування та коментарі ключових положень низки основних нормативних актів і забезпечує читачів матеріалом, що суміщає навчальну й довідкову функцію.
    Підручник розрахований на магістрів спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», але може бути корисним також магістрам спеціалізації «Педагогіка вищої школи» спеціальності «Науки про освіту» та спеціалізації «Управління навчальним закладом» спеціальності «Менеджмент», слухачам курсів підвищення кваліфікації, керівникам навчальних закладів, широкому колу освітян, які цікавляться власним правовим статусом та юридичними аспектами проблем освіти в Україні.


373.2.091.313(075.8) П358

Пихтіна Ніна Порфирівна

Педагогіка гри: лекції : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна ; МОНУ. - Київ : КНТ, 2018. - 197 с. - ISBN 978-966-373-868-0 : 250.00

    У посібнику відповідно до навчальної програми дисципліни "Основи наукових досліджень." вміщені лекції з усіх змістових модулів. Тексти лекцій та відповідний навчальний матеріал сприятиме засвоєнню студентами змісту навчальної дисципліни, допомагатиме викладачам у читанні лекцій, проведенні семінарських, лабораторних занять, самостійної й індивідуальної роботи студентів.
    Може бути доцільним при написанні курсових, дипломних, магістерських робіт студентами усіх спеціальностей.
© 2017 Запорізький національний університет