Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2021 року349.2(477) Р311

Реалізація норм трудового права: проблеми теорії та практики : монографія / авт. кол.: М. І. Боднарук, С. В. Венедіктов, С. В. Вишновецька [та ін.] ; за ред. Я. В. Сімутіної ; АНАУ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Видавництво Людмила, 2020. - 276 с. - Кн. з інскриптом. - ISBN 978-617-7828-64-7 : 100.00

     У монографії проаналізовані актуальні проблеми щодо визначення сфери дії норм трудового права України в сучасних умовах.
    Досліджено загальнотеоретичні аспекти реалізації та дії норм трудового права. Розкрито поняття та принципи правозастосування як особливої форми реалізації правових норм. Зосереджено увагу на питаннях ефективності та дефектів реалізації норм трудового права.
    На прикладі правових позицій Верховного Суду досліджено проблеми юрисдикції справ зі спорів, що виникли з трудових відносин. Проаналізовано окремі рішення Верховного Суду та їх значення для реалізації норм трудового права. Окремо розглянуто питання соціального партнерства як механізму реалізації прав у сфері соціального страхування.
    У роботі сформульовано пропозиції про внесення змін і доповнень до трудового законодавств, окреслено шляхи його реформування й удосконалення з урахуванням питань, що виникають, при реалізації норм законодавства про працю.
    Для науковців, зокрема докторантів й аспірантів, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії' трудового права і практики застосування норм трудового законодавства.


821.161.2'06 Ш669

Шкляр Василь Миколайович

Треба спитати у Бога : новели, есеї, спогади / В. М. Шкляр. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 320 с. : фот. - ISBN 978-617-12-6063-4 : 138.00

     Ця збірка містить новели та оповідання Василя Шкляра, написані переважно у 1970-х роках. Цікаві колоритні характери, захопливі події та спостереження за людськими вчинками занурюють нас у самобутній світ раннього Шкляра. До книжки також увійшли неординарні, напрочуд відверті спогади автора про видатних письменників, з якими він був у дружніх взаєминах. Розлоге інтерв'ю зі Шклярем, яке взяв у нього В'ячеслав Кириленко, — це своєрідна автобіографічна повість автора «Чорного Ворона», яка проливає світло на його життя, творчість, у тому числі й на літературний доробок, представлений у цій книжці.


502.175:504(477) Б821

Борейко Владимир Евгеньевич

Охота - угроза здоровью людей и экологической безопасности / В. Е. Борейко. - Киев : Логос, 2020. - 260 с. : фот. - (Охорона дикої природи ; вып. 88). - Киевский эколого-культурный центр. - Библиогр.: с. 244-260. - ISBN 978-617-7631-52-0 : 35.00

     В книге приводятся аргументы, показывающие любительскую (спортивную) охоту как антиэкологическое и аморальное развлечение, несущее угрозу экологической безопасности и здоровью людей. Даются советы по организации борьбы с охотой.


908(477)(075.8) У697

Уривалкін Олександр Миколайович

Історичне краєзнавство : навч. посіб. / О. М. Уривалкін. - 3-тє вид., стер. - Київ : КНТ, 2020. - 296 с. - ISBN 978-966-373-355-2 : 280.00

     Історія краю, або краєзнавство, — один з напрямків сучасної науки. В книзі читач дізнається про розвиток історичного краєзнавства на території України, про джерела вивчення минулого, ознайомиться з основними етапами історії нашої країни. Книга базується на великому фактичному матеріалі, який зібрав, систематизував і узагальнив автор. Ним використані численні архівні документи, літописні твори, монографії, журнальні статті та розвідки з різних кразнавчих тем.


630*41:595.7(076) М30

Марченко Алла Борисівна

Лісова ентомологія : навч.-метод. посіб.для самост. роботи та лаб.-практ. занять студентів агробіотехнол. ф-ту освітньо-кваліф. рівня 6.130100 - бакалавр, напряму підгот. "Лісове і садово-паркове господарство" за кредит.-модул. системою навч. / А. Б. Марченко. - Київ : КНТ, 2020. - 134 с. - ISBN 978-966-373-763-8 : 155.00

     Навчально-методичний посібник призначений для виконання лабораторно-практичних занять і самостійного навчання та оцінки рівня знань студентів з дисципліни «Лісова ентомологія». У посібнику представлено морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах, викладені діагностичні ознаки та розповсюдження найважливіших видів шкідливих комах лісу, дані щодо їх біології, екології та шкодочинності.


340.12(477) М635

Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України = Rule of law Checklist at national level: case of Ukraine / заг. ред. М. Козюбра : упоряд. та авт. комент.: В. Венгер, А. Заєць, Є. Звєрєв [та ін.]. - Київ : б. в., 2020. - 144 с. - 100.00

     Видання підготовлено в рамках спеціального дослідження, що його проведено експертами Центру дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України Національного університету «Києво-Могилянська академія» за підтримки проекту Офісу Ради Європи в Україні «Підтримка конституційних і правових реформ, конституційне правосуддя та допомога Верховній Раді у проведенні реформ, спрямованих на підвищення її ефективності» в рамках Плану дій для України на 2018-2021 роки.


574(477) Р836

Рудько Георгій Ілліч., Бондар Олександр Іванович

Макроекологія України : монографія / Георгій Ілліч. Рудько, О. І. Бондар ; за ред. Г. І. Рудька ; ДКЗ України, ДЗ ДЕА. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2020. - 520 с. - ISBN 978-966-997-000-8 : 450.00

     Монографія присвячена актуальним екологічним проблемам навколишнього середовища України.
    В монографії розглянуто макроекологічні проблеми, виконано їх ранжування відповідно до стану макроекосистем, оцінено їх вплив на розвиток України. Вивчено сучасний макроекологічий стан держави, демографічні чинники та їх вплив на макроекологічну ситуацію в Україні, оцінено екологічні загрози й ризики та їх наслідки для демографічних, міграційних, урбанізаційних процесів в Україні.
    Досліджено вплив енергетичної галузі на стан навколишнього природного середовища, а також розробки родовищ корисних копалин як чинника екологічних проблем України, спрогнозовано екологічну ситуацію в державі, окреслено сценарії розвитку України та шляхи подолання екологічної кризи, розглянуто основні екологічні проблеми людства та шляхи їх вирішення.
    Для екологів, геологів, політиків, географів, економістів та широкого загалу читачів.


37.014.1:340.134(477)(075.8) К562

Коваленко Денис Володимирович

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності : підруч. для магістрів вищ. навч. закл. спец. "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" / Д. В. Коваленко ; МОН України, УІПА. - Харків : Друкарня Мадрид, 2016. - 444 с. - ISBN 978-617-7294-57-2 : 159.27

     Підручник містить основні відомості про нормативно-правові акти, що регламентують організацію освітньої діяльності навчальних закладів, трудові правовідносини у сфері освіти, питання юридичної відповідальності працівників освіти, способи захисту ними своїх прав тощо. Активне оновлення нормативно-правової бази освіти України, що відбувається останніми роками, викликало необхідність видання цього підручника, який базується на новітніх нормативних джерелах освітнього права, включає цитування та коментарі ключових положень низки основних нормативних актів і забезпечує читачів матеріалом, що суміщає навчальну й довідкову функцію.
    Підручник розрахований на магістрів спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», але може бути корисним також магістрам спеціалізації «Педагогіка вищої школи» спеціальності «Науки про освіту» та спеціалізації «Управління навчальним закладом» спеціальності «Менеджмент», слухачам курсів підвищення кваліфікації, керівникам навчальних закладів, широкому колу освітян, які цікавляться власним правовим статусом та юридичними аспектами проблем освіти в Україні.


373.2.091.313(075.8) П358

Пихтіна Ніна Порфирівна

Педагогіка гри: лекції : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна ; МОНУ. - Київ : КНТ, 2018. - 197 с. - ISBN 978-966-373-868-0 : 250.00

    У посібнику відповідно до навчальної програми дисципліни "Основи наукових досліджень." вміщені лекції з усіх змістових модулів. Тексти лекцій та відповідний навчальний матеріал сприятиме засвоєнню студентами змісту навчальної дисципліни, допомагатиме викладачам у читанні лекцій, проведенні семінарських, лабораторних занять, самостійної й індивідуальної роботи студентів.
    Може бути доцільним при написанні курсових, дипломних, магістерських робіт студентами усіх спеціальностей.
© 2017 Запорізький національний університет