Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Дари в бібліотеку 2021


57+502+54](062)
С916

Сучасні проблеми біології, екології та хімії : збірник тез VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовтня 2020 року, Україна, м. Запоріжжя / редкол.: М. О. Фролов, Г. М. Васильчук, Л. О. Омельянчик [та ін.] ; відп. за вип. В. В. Копійка, О. А. Бойка ; МОНУ, НАН ВО України, ЗНУ [та ін.]. - Запоріжжя : CopyArt, 2020. - 208 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi62/0046148.pdf. - 150.00


    У збірнику представлено наукові праці учасників VI Міжнародної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (Запоріжжя, 16-17 жовтня 2020 року), присвяченій 90-річчю заснування Запорізького національного університету. Матеріали відображають сучасний стан та напрями досліджень, які охоплюють широкий спектр питань різних галузей від теоретичних розробок до конкретних досліджень.
    Видання буде корисним біологам, екологам, хімікам, викладачам, аспірантам, вчителям, студентам, та всім, хто цікавиться проблемами медико-біологічного напряму, біології, хімії, екології, лісового та садово-паркового господарства.
Отримано в дар

615:004
B84

Brazhko Oleksandr, Gencheva Victoriya, Kornet Maryna

Modern Aspects of Drugs Creation Based on QuS-Program Development / O. Brazhko, V. Gencheva, M. Kornet. - Б. м. : LAP LAMBERT, 2020. - 63 p. - Текст англ. - ISBN 978-620-2-92319-4 : 100.00


    Scientists of the ZNU Chemistry Department have developed a new software called QuS (abbrv. for QSAR Server), that is designed to integrate and coordinate the work of other software that performs certain stages of QSAR-analysis. QuS is defined by the application of the concept of in silico latest chemometric technologies for drug search. The formation of databases plays a vital role in revealling the laws of SAR/QSAR. The database is a new and necessary connection in solving the problem of predicting the biological activity and toxicity of chemical compounds. Various quinoline derivatives are used as synthons in organic synthesis and molecular design, as well as effective biologically active compounds. In addition, for a significant number of biologically active derivatives of nitrogen-containing heterocycles, there are limited or no systematic studies of "structure-activity-toxicity", which was the main reason for studying the quinoline derivatives' databases, finding descriptors of their structure which are important for QSAR models as systems for assessing the biological effects of compounds and obtaining promising lead-compounds.
Отримано в дар

005.8(075.8)
О-753

Основи формування європейської проєктної культури : навч.-метод. посіб. / В. І. Меняйло, О. В. Тупахіна, О. І. Гура [та ін.] ; Європейський проект EUROPROC ("Європейська проектна культура"). - Запоріжжя : ЗНУ : Просвіта, 2019. - 348 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi61/0046014.pdf. - Видання здійснено за підтримки проєкту Жана Моне за програмою Erasmus+,587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE Europroc. - ISBN 978-966-653-491-3 : 85.00


    
Отримано в дар

32(092)(100+477)
Д332

Денисенко Вадим Ігорович, Вишневський Юрій Станіславович

Політики не брешуть. 10 законів вдаємодії політиків і виборців / В. І. Денисенко, Ю. С. Вишневський ; передм. Олексій Кошель. - Київ : Наш Формат, 2020. - 296 с. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-617-7863-41-9 (папер. вид.) : 120.00


    Що ми знаємо про політику? Що всі депутати — ще ті паскуди? Що ми їм віримо, а потім розчаровуємося? Це надто вузько й недалекоглядно.
    Автори цієї книжки допоможуть вам поглянути ширше. Вони опираються на понад 20-річний досвід у політичній журналістиці й виводять 10 універсальних законів прикладної політології, які працюють незалежно від часу й контексту.
    Із цієї книжки ви дізнаєтеся, чому народ може зрадити самого себе, як через політичну недолугість у Китай імпортували горобців, де починається корупція, чому політики живуть вічно, навіщо Ляшко їв у парламенті землю тощо. У кожному розділі автори описують один закон і обґрунтовують його на кількох історичних прикладах. Вони не претендують на вичерпність, але пропонують із чогось почати. Наприклад, з такої захопливої праці про політичний світ, як ця.
Отримано в дар

94(477)"14/17":355
У455

Українське патріотичне козацтво : альманах. Вип. 4 / редкол.: Д. В. Сухінін (голов. ред.-засновник) [та ін.] ; Всеукр. коз. спорт. клуб ім. Гетомана України І. Мазепи. - Запоріжжя : ЗНУ, 2021. - 240 с. - Кн. з інскриптом. - ISBN 978-966-197-760-9 : 65.00


    До четвертого номеру альманаху увійшли статті про новітню історію, воєнно-патріотичну, культурну, наукову, волонтерську, міжнародну, спортивну та виховну діяльність сучасного Українського козацтва.
Отримано в дар

80(062.552)
Н34

Наукові записки. Запорізький державний педагогічний інститут. Т. 4 : Філологічний збірник / редкол.: М. Б. Шакало (відп. ред.) [та ін.] ; МО УРСР, ЗДПІ. - Запоріжжя : Запорізьке обласне видавництво, 1957. - 282 с. - 10.00


    
Отримано в дар

342.9(477)(092)
А313

Адміністративно-правова наука та освіта у персоналіях : довідник / за заг. ред.: Ю. П. Битяка, Т. О. Коломоєць, Д. В. Лученка ; НЮУ ім. Я. Мудрого, НДІДБМС НАПрН України, ЗНУ [та ін.]. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 312 с. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-992-209-0 : 380.00


    Довідник є першим у межах серії довідників про вчених України HELVETICA`S VADEMECUM, започаткованої Видавничим домом «Гельветика». У межах серії передбачене видання довідників, що будуть присвячені життєпису як представників різних галузей права, так і вчених з інших галузей знань (педагогіки, журналістики, публічного управління та адміністрування тощо) та спеціальностей (філології, філософії, історії й археології, економіки, психології тощо).
    У довіднику в систематизованому вигляді подаються біографії відомих учених-юристів, які формували та наразі беруть участь у розвитку адміністративно-правової науки і освіти України. У біографії кожного вченого містяться відомості про його освіту, наводяться його монографії, вказується тематика дисертаційних робіт.
    Довідник підготовлено та презентовано у рамках IV Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 23-25 вересня 2020 року).
    Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.
Отримано в дар

34(477)(06)
А437

Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 жовтня 2020 року), м. Запоріжжя : тези доповідей / за заг. ред. Т. О. Коломоєць (голова орг. ком.) ; МОНУ, Юрид. ф-т ЗНУ. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 224 с. - ISBN 978-966-992-273-1 : 55.00


    У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні», яка підбулася на базі юридичного факультету Запорізького національного університету 30-31 жовтня 2020 року.
Отримано в дар

343.85:343.915(476)(075.8)
К711

Косенко Александр Александрович

Организация деятельности инспекций по делам несовершеннолетних : в качестве пособия для обучающихся учреждений высш. образования МВД Респ. Беларусь по спец. 1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности" / А. А. Косенко ; МВД Русп. Беларусь, Учреждение образования "Могилевский институт МВД Респ. Беларусь". - Могилев : Могилевский институт МВД, 2020. - 224 с. - ISBN 978-985-7155-71-2 : 200.00


    В пособии рассмотрены организация и основные направления оперативно-служебной деятельности инспекций по делам несовершеннолетних. Уделено внимание вопросам проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступное и антиобщественное поведение.
    Пособие подготовлено на основе нормативных правовых актов, методических рекомендаций Министерства внутренних дел Республики Беларусь, публикаций сотрудников органов внутренних дел.
    Пособие рассчитано на курсантов учебных заведений Министерства внутренних дел Республики Беларусь, сотрудников инспекций по делам несовершеннолетних.
Отримано в дар

347.61/.64(476)(075.8)
Д304

Демидова Ирина Андреевна, Третьякова Жанна Владимировна

Семейное право : в качестве учебного пособия для слушателей системы доп. образования взрослых по спец. перепод. "Правоведение" / И. А. Демидова, Ж. В. Третьякова ; МВД Русп. Беларусь, Учреждение образования "Могилевский институт МВД Респ. Беларусь". - Могилев : Могилевский институт МВД, 2020. - 216 с. - ISBN 978-985-7155-76-7 : 200.00


    Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Образовательного стандарта специальности переподготовки 1-24 01 71 Правоведение (квалификация «юрист») по дисциплине «Семейное право». Представлен материал по 9 темам учебной дисциплины с учетом действующего национального и международного законодательства, новейших теоретических разработок. Содержание каждой темы включает теоретический материал, вопросы для самоконтроля, дополнительную литературу для изучения и обсуждения. Список рекомендуемой литературы состоит из перечня основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов.
    Адресовано обучающимся, преподавателям, всем интересующимся проблемами семейного права.
Отримано в дар

347.1(476)(075.8)
Б839

Борщевская Анна Эдуардовна, Муравьев Игорь Викторович, Нагорная Наталья Александровна

Гражданское право. Общая часть : в качестве учебного наглядного пособия для обучающихся учреждений высш. образования МВД Респ. Беларусь по спец. 1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности", 1-93 01 03 "Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности" / А. Э. Борщевская, И. В. Муравьев, Н. А. Нагорная ; МВД Русп. Беларусь, Учреждение образования "Могилевский институт МВД Респ. Беларусь". - Могилев : Могилевский институт МВД, 2020. - 184 с. - ISBN 978-985-7155-75-0 : 200.00


    Учебное наглядное пособие подготовлено с целью помочь студентам (кур-сантам, слушателям) учреждений высшего образования усвоить правовой материал по учебной дисциплине «Гражданское право». Содержит схемы по основным темам Общей части учебной дисциплины «Гражданское право», список основных нормативных правовых актов, необходимых при подготовке студентов (курсантов, слушателей) к семинарским, практическим занятиям, а также при подготовке к текущей и итоговой аттестации.
    Предназначено для студентов (курсантов, слушателей) учреждений высшего образования юридического профиля.
Отримано в дар

34+37+159.9](062.552)
А437

Актуальные вопросы права, образования и психологии : сб. науч. тр. Вып. 8 / редкол.: В. В. Борисенко (пред.) [и др.] ; МВД Русп. Беларусь, Учреждение образования "Могилевский институт МВД Респ. Беларусь". - Могилев : Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2020. - 334 с. - 200.00


    В сборнике представлены научные статьи по актуальным вопросам юридических, педагогических и других социально-гуманитарных наук. Результаты исследований, отраженные в статьях, представляют собой попытку решить многие теоретические и практические проблемы в области права, образования и психологии.
    Сборник может быть полезен научным работникам, преподавателям, адъюнктам и курсантам, а также практическим работникам.
    В сборнике сохранена авторская редакция и подходы к решению заявленных проблем.
Отримано в дар

001:53+167/168
Л476

Леонов Вячеслав Павлович

Философия физики и науки : избранные труды : сборник / В. П. Леонов. - Харьков : Городская типография, 2020. - 338 с. : ил., фот. - ISBN 978-617-619-241-1 : 210.00


    В настоящем сборнике трудов Вячеслава Леонова, одного из видных украинских философов, публициста, изобретателя, ученого широкого круга научных интересов, помещены работы по философии физики и науки. Отдельные статьи касаются исследований в области философской трактовки понятий движения и развития, интерпретации физических процессов, теоретических вопросов построения классификаций и систематик, методики составления карты науки и построения на ее основе наглядной библиотечной классификации. В ряде работ описано исследование электрохемилюминес-ценции. Приведены также публицистические работы по ряду актуальных вопросов общественной жизни.
    Книга представляет интерес для философов, физиков, социологов, широкого круга научной общественности.
Отримано в дар

821.161.2'06-92.09
М473

Мелещенко Олександр Костянтинович, Ковальчук Олена Олексіївна

Сучасна українська екологічна публіцистика: огляд сімдесятих - десятих років : тексти лекцій / О. К. Мелещенко, О. О. Ковальчук. - Київ : Дніпро, 2020. - 112 с. - ISBN 978-966-578-329-9 : 45.00


    Тексти лекцій професора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка О. К. Мелещенка та кандидата наук із соціальних комунікацій Інституту міжнародних відносин і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв О. О. Ковальчук присвячені сучасній українській екологічній публіцистиці за майже півстоліття — із 1970-х до 2020 років.
    Видання розраховано на студентів і викладачів журналістських і суміжних підрозділів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться журналістикою загалом та екологічною журналістикою зокрема.
Отримано в дар

159.97-058.65
М57

Ми пережили. Техніки відновлення для сімей військових, цивільних та дітей : практ. посіб. для внутрішнього переміщення осіб, демобілізованих та їхніх сімей / авт.-уклад.: Г. В. Циганенко, О. Л. Масик, О. А. Григор'єва [та ін.] ; за ред. Г. Циганенко ; Психол. кризова служба ГО "УАФПНПП", Посольство Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні. - Практ.-попул. вид. - Київ : б. в., 2018. - 40.00


    Практичний посібник складають матеріали, що розглядають явище стресу та методики саморегуляції. Ці матеріали були розроблені спеціалістами Психологічної кризової служби для сімей військових, дітей дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку. Описані основні прояви стресу у дітей та дорослих. У доступній формі подані практика, техніки й методики, мета яких - спрямувати читача на краще розуміння свого стану та стану близьких. Подано покрокову схему як обговорювати емоції зрозумілою мовою та регулювати негативні почуття, що впливасчють на міжособистісні стосунки.
    Для читачів дорослого віку, соціальних працівників та психологів.
Отримано в дар

94(477):930(438) "19"
М801

Морозова Ольга Станіславівна

Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії : монографія / О. С. Морозова. - Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. - 432 с. : фот. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/disertatsii/disertatsii2020/0046189.pdf. - ISBN 978-966-336-416-2 : 300.00


    Монографію присвячено процесу дослідження історії України першої половини XX ст, у новітній польській історіографії, підсумовано основні здобутки, окреслено питання, що потребують подальшого осмислення. На основі численного джерельного матеріалу, спогадів, інтерв'ю відтворено розвиток новітньої польської україністики в освітніх і наукових інституціях Польщі, періодиці, в діяльності польських україністів. Акцентовано увагу на найбільш контроверсійних питаннях українсько-польських відносин. Вироблено практичні рекомендації щодо сприяння дослідженню історії України в Польщі, розвитку наукового діалогу українців і поляків.
Отримано в дар

903.5(477.64)
П521

Пологівський посох: досвід міждисциплінарного вивчення:колективна монографія/ред.: В. В. Отрощенко, Г. М. Тощев, В. А. Папанова.– 2-е вид., випр.– Київ:Друкарський двір Олега Федорова, 2020.– 212 с.:іл.– ISBN 978-617-7955-27-5:1000.00


    У колективній монографії аналізується унікальний комплекс, досліджений у 2018 році археологічною експедицією Бердянського державного педагогічного університету біля с. Пологи Пологівського району Запорізької області. Уперше в українській археології матеріали кургану, особливо статусний символ (посох), аналізуються за матеріалами звіту не лише в рамках міждисциплінарного дослідження, але й є об'єктами дискусії широкого кола фахівців різних держав. Особливу увагу приділено технологіям, семантиці та семіотичному статусу артефактів, а також культурній приналежності поховання епохального кінця III тис. до н.е.
    Монографія розрахована на науковців, викладачів історії, аспірантів, студентів.
Отримано в дар

334.788(477.64)
З-332

Запорізька торгово-промислова палата=Zaporizhzhya Chamber of commerce and Industry. Pro Business:традиції, інновації, історії успіху/кер. проекту "PRO_Business" В. І. Шамілов ; редкол.: А. Куц, Д. Антонюк, Н. Охромій [та ін.] ; авт.: Т. Жавжарова, С. Іванченко ; пер. Н. Біленко.– Запоріжжя:Запорізька торгово-промислова палата, 2020.– 168 с.:фот.– 80 років, 1940 - 2020. - Текст укр., англ.– ISBN 978-966-2404-63-0:200.00


    Книга висвітлює актуальні питання розвитку бізнесу в Запорізькому регіоні на прикладі досвіду великих промислових компаній, історій успіху малого та середнього підприємництва, діяльності Запорізької торгово-промислової палати. Також видання містить галузевий каталог компаній.
    Проект «РRO_Business» розрахований на керівників бізнесу, підприємців, профільні асоціації та усіх, хто замислюється про започаткування власної справи.
Отримано в дар

94(477=411.16)".../1914"
П444

Подорож із "Українсько-єврейської зустріччю" : від давнини до 1914 року/авт. вид. й кураторка вист. Алті Родал ; пер. с англ. В. Старко.– Київ?:Вольф І. Є., 2018.– 168 с.:фот., іл.– ISBN 978-966-97336-5-8:120.00


    
Отримано в дар

94(477)(081)
Ш83

Шпак Віктор

Війна за правду на полі історії:зб. публіцит.-іст. матеріалів/ідея: Ольга Прокопенко, Григорій Філь ; відп. за вип. Євген Беляєв.№ 1.(січень-березень).– Публіцист.-іст. вид.– Київ:Вадим Карпенко, 2016.– 116 с.:іл., фот.– Проект "Український простір".– 45.00


     Збірка публіцистично-історичних матеріалів, надрукованих на шпальтах газети «Урядовий кур'єр». Містить інформацію про маловідомі факти минулого і нове трактування начебто загальновідомих подій із суто українського погляду на історичні процеси , які ми звикли інтерпретувати з позиці радянських і російських науковців.
    Перша книжка містить статті, надруковані у січні-березні 2014 і 2015 років, і започатковує серію книжок автора, виданих насамперед для військовослужбовців за сприяння Головною управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.
Отримано в дар

94(477)(081)
Ш83

Шпак Віктор

Війна за правду на полі історії:зб. публіцист.-іст. матеріалів/ідея: Ольга Прокопенко, Григорій Філь ; відп. за вип. Євген Беляєв.№3.(липень-вересень).– Публіцист.-іст. вид.– Київ:Вадим Карпенко, 2016.– 172 с.:іл.– Проект "Український простір".– 50.00


     Третя збірка публіцистично-історичних матеріалів, надрукованих на шпальтах газети «Урядовий кур'єр» у липні-вересні 2014 і 2015 років у рубриці «Люди і час». Висвітлює події далекого і недавнього минулого України та світу. Значну увагу надано непересічним українцям, що зробили вагомий внесок у розвиток науки і культури, — винахідникові рамкового вулика Прокоповичу, творцеві «силіконових долин» Смакулі, історикові Брайчевському тощо.
    Книжку видано за сприяння Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України. Видання розраховане на критичне переосмислення історичних штампів та протидію великодержавній шовіністичній ідеології.
Отримано в дар

94(477)(081)
Ш83

Шпак Віктор

Війна за правду на полі історії:зб. публіцист.-іст. матеріалів/ідея: О. Прокопенко, Г. Філь ; відп. за вип. Є. Беляєв.№4.(жовтень-грудень).– Публіцист.-іст. вид.– Київ:Вадим Карпенко, 2016.– 128 с.:іл., фот.– Проект "Український простір".– 45.00


     Четверта збірка нубліцистично-історичних матеріалів, надрукованих на шпальтах газети «Урядовий кур'єр» у жовтні-грудні 2014 року під рубрикою «Люди і час». Мовою історичних фактів засвідчує вклад українців і України у розвиток техніки, науки, культури. Крім того, до видання включено кілька статей про маловідомі сторінки діяльності ОУН у роки гітлерівської окупації та про анексію Росією у радянський період давніх українських земель.
    Книга видана за сприяння Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України та розрахована на критичне переосмислення читачами нав'язаних великодержавними шовіністами історичних штампів.
Отримано в дар

94(477)(081)
Ш83

Шпак Віктор

Війна за правду на полі історії:зб. публіцист.-іст. матеріалів/ідея: Ольга Прокопенко, Григорій Філь ; відп. за вип. Євген Беляєв.№ 2.(квітень-червень).– Публіцист.-іст. вид.– Київ:Вадим Карпенко, 2016.– 168 с.:іл., фот.– Проект "Український простір".– 50.00


     Друга збірка публіцистично-історичних матеріалів, надрукованих на шпальтах газети «Урядовий кур'єр» у квітні-червні 2014 і 2015 років у рубриці «Люди і час». Містить розповіді про маловідомі або з ідеологічних причин викреслені з пам'яті події минулого від часів Київської Русі до скандалів періоду незалежної України.
    Книжку видано за сприяння Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, та розраховано на формування критичного сприйняття штампів пострадянської та великодержавної шовіністичної пропаганди.
Отримано в дар

929:94(477.64-25)
Ш944

Штурман історичного факультету. Збірник пам'яті доцента Іллі Бірюльова/ЗНУ, Іст. ф-т, Каф. всесвітньої історії та міжнар. відносин [та ін.].– Запоріжжя:Інтер-М, 2019.– 140 с.:іл., портр.– (Легенди історичного факультету ЗНУ).– ISBN 978-966-2672-49-7:70.00


     У збірнику містяться спогади колег та учнів щодо життя та діяльності декана історичного факультету, доцента Іллі Михайловича Бірюльова (1931 - 2007), його авторські лекції з історії Європи нового часу, які він викладав на історичному факультеті Запорізького університету протягом багатьох років, його науково-методичні та публіцистичні праці, бібліографія, оригінальні малюнки та фото з життя вченого.
Отримано в дар

378.091.3:821
О-778

Островська Галина Олександрівна

Формування професійної готовності майбутніх учителів зарубіжної літератури до вивчення біографії письменників у загальноосвітній школі:монографія.– Івано-Франківськ:Симфонія форте, 2017.– 472 с.– ISBN 978-966-284-125-1:75.00


     У монографії подано обгрунтовану та апробовану методичну систему підготовки майбутніх учителів літератури до вивчення з учнями біографії зарубіжних письменників та технологію формування їх готовності до зазначеного виду професійної діяльності.
    Запропоновано етапи та способи організації навчання, види завдань з формування навичок відбору інформації, наведення автобіографічних паралелей між життєписом та твором автора, реконструкції образу епохи та світогляду письменника, побудови повідомлень різних жанрів про митця, моделювання біографічних відомостей у структуру уроку та різні форми його проведення.
    Книга адресована науковцям, викладачам та студентам філологічних факультетів педагогічних вузів, учителям зарубіжної та української літератур, аспірантам і докторантам.
Отримано в дар

37+001+33
І-73

Інтеграція освіти, науки і бізнесу:монографія/за ред. А. В. Череп ; ЗНУ.Т. 6.– Запоріжжя:Мокшанов В. В., 2018.– 388 с.– ISBN 978-617-7520-37-4:90.00


     Монографія спрямована на розгляд проблемних питань інтеграції освіти, науки та бізнесу під дією впливу глобалізації, в умовах децентралізації влади та системної перебудови. Досліджуються можливості підвищення ефективності господарської діяльності, модернізації системи освіти, забезпечення фіпансово-економічної безпеки розвитку. Висвітлюються основні завдання інтеграційного процесу щодо поєднання праці, капіталу, інформації, сфер впливу інтелектуального та фінансового капіталів.
    Для науковців, підприємців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Отримано в дар

323.2+316.42](477)(062.552)
Д31

Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні:зб. наук. пр./за ред.: О. О. Рафальського, О. М. Майбороди ; НАНУ, ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса.– Київ:ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2019.– 432 с.– http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi61/0045084.pdf.– ISBN 978-966-02-9246-8:200.00


     У збірнику міститься аналіз перебігу демократичних реформ в Україні під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Оцінено наслідки найбільш актуальних суспільних реформ, розглянуто проблеми, пов'язані з владними маніпулятивними практиками, з використанням особливостей масової психології, охарактеризовано еволюційні зміни у ціннісних настановах населення України як фактор сприяння демократичним перетворенням.
    Збірник підготовлений за підсумками наукового проекту "Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні", виконаного в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України за рахунок бюджетної програми "Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2019 рік (КПК ВК 5641230).
Отримано в дар

324+316.344](477)"2019"
В41

Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань:монографія/за ред. О. М. Майбороди.– Київ:ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2019.– 232 с.– ISBN 978-966-02-9242-0:150.00


     У книзі проаналізовано перебіг і результати президентських і парламентських виборів в Україні у 2019 р. Охарактеризовано передвиборчий стан українського суспільства, його інтереси, запити на нових політиків, соціальні потреби. Здійснено порівняльний аналіз програм претендентів на посаду Президента України та на статус народного депутата. Оцінено новаційні тренди у застосуванні виборчих технологій. Окреслено вірогідні перспективи України за підсумками виборів.
    Монографія підготовлена за результатами науковою проекту "Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань", виконаною в рамках цільової програми наукових досліджень НАН України "Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні".
Отримано в дар

378:34(438)
З-192

Закон Республіки Польщі "Про вищу освіту і науку", прийнятий 20 липня 2018 року (зі змінами)/пер. з пол. І. Дегтярьова, С. Федонюк, Л. Колісник ; наук. ред. Т. Фінікова та І. Дегтярьової.– Київ:Таксон, 2020.– 336 с.– ISBN 967-966-7128-98-2:150.00


     Це видання буде цікавим для українських освітян, студентів, науковців, керівників закладів вищої освіти і наукових установ та дозволить їм глибше зрозуміти специфіку діяльності польської сфери вищої освіти і науки. Для вітчизняних дослідників та експертів переклад польського Закону дасть можливість здійснити порівняльний аналіз діяльності української та польської систем вищої освіти і науки. Для законодавців та представників органів виконавчої влади ця книга стане корисним джерелом добрих практик вироблення державної освітньої політики.
    У стратегічній перспективі знайомство з новим польським Законом надасть наступний поштовх у розбудові взаємовигідного та міцного українсько-польського академічного співробітництва.
Отримано в дар

39(477.7)(062.552)
П32

Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри:зб. наук. пр./редкол.: М. І. Михайлуца (відп. ред.) [та ін.] ; МОН України, ОНМУ; Ін-т історії України НАН [та ін.].Вип. 7.– Одеса:ОНМУ ; Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019.– 608 с.– http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi60/0044230.pdf.Текст: укр., рос., румун., фр., англ.– ISBN 978-966-289-275-8:110.00


     Збірка наукових праць присвячена історії Півдня України та Подунав'я у різні періоди та епохи, українській культурі та духовності сусілніх етнокультур, історії православ'я та інших конфесій, міжнародним і міжрегіональним зв'язкам, мовознавсту тощо. До збірки увійшли матеріали VII Міжнародної наукової конференції та круглого столу "Мова, Церква, Герої: проблеми та досвід на шляху до євроінтеграції", що відбулися у м. Одесі 17 - 18 травня 2019 р.
    Видання розраховане на вчених-істориків, краєзнавців, мовознавців, учителів, студентів і всіх, хто цікавиться історією та духовністю від минулого до сучасності.
Отримано в дар

016:94(477)
М691

Михайлуца Микола Іванович : біогр.-бібліогр. покажч. з нагоди ювілею / уклад.: О. В. Осипенко, О. П. Шипотілова ; МОН України, ОНМУ, Нац. спілка краєзн. України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 88 с. : фот., іл. - ISBN 978-966-289-310-6 : 65.00


     Покажчик укладено з нагоди 60-річчя Миколи Івановича Михайлуци, доктора історичних наук, професора, дослідника історії взаємин держави і церкви в роки Другої світової війни, історії християнських церков на Півдні України в умовах тоталітарних режимів 20-40-х рр. XX ст. та краєзнавства.
    Видання розраховане на науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться історією розвитку української історичної науки та історіографії.
Отримано в дар

373.5.091:94(477)"14/17":355
Т415

Тимофєєв Валерій Якович, Ушанова Світлана Валеріївна

Завдання козацького руху / В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Дніпро : Середняк Т. К., 2020. - 256 с. : портр., іл. - ISBN 978-617-7822-64-5 : 70.00


     Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної «літи, яка спирається в своїй діяльності на національний - козацький! - досвід державотворення.
    Відродження козацьких традицій є надзвичайно потрібною і важливою справою. Постане сучасне українське лицарство - духовно постане Україна. Сьогодні нам належить продовжити велику місію козацтва. Козаки знову мають стати захисниками честі й гідності України, її традицій, її культури.
    Історія вчить, що ефективне те, що утверджує своє. А своє у нас -козацтво - спосіб життя вільної людини, яка із зброєю в руках захищала Богом дані їй вольності й права, зокрема право на свободу.
Отримано в дар

373.5.091:94(477)"14/17":355
Д427

Джура. Виховання козака-лицаря : збірка / за ред. В. Я. Тимофєєва. - Дніпро : Середняк Т. К., 2020. - 248 с. : портр., іл. - ISBN 978-617-7822-61-4 : 70.00


     Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної еліти, яка спирається в своїй діяльності на національний - козацькийі - досвід державотворення.
    Школа-Січ (у складі роїв, чот, куренів) - громадський (на базі загальноосвітньої школи) навчально-виховний заклад нового типу, покликаний дати учням додаткову козацько-лицарську освіту, забезпечити їх надійний духовний зв'язок з предками, розвинути стосунки з сучасниками і зорієнтувати козачат на інтереси нащадків, бо творче відродження а житті ідей і засобів козацької педагогіки має забезпечити виховання фізично здорових, морально чистих і по-лицарські мужніх та сильних духом громадян незалежної України.
    Концепція школи цього типу звертає увагу педагогів на виховний потенціал Кодексу буття Українського козацтва, куди входять.Кодекс лицарської честі, Кодекс лицарської духовності та Заповіді милосердя. Впровадження в виховну роботу вимог Кодексів забезпечує формування та виховання такого духовного стану молоді -молодих громадян України, козаків, яке в народі зберіглося як розуміння козацького духу, того особливого соціального положення українського козацтва в суспільстві, яке слугувало опорою народу і державі протягом віків...
    Учитель-вихователь стикається із проблемою налагоджування командної роботи в своєму колективі (рої, чоті, курені, школи). Допоможе йому книга «Виховання козака-лицаря», в якій узагальнено досвід роботи колективів навчальних закладів та громадських організацій козацького спрямування Буджаку з козацького виховання дітей і юні та надасть практичну допомогу у справі створення і налагодження роботи дитячих та юнацьких козацьких осередків (роїв, чот, куренів), навчальних закладів козацько-лицарського спрямування (Школа-Січ).
Отримано в дар

343.2/.7(477)
В98

В‘юник Максим Вікторович, Карчевський Микола Віталійович, Арланова Олена Дмитрівна

Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи (аналітичні матеріали) / М. В. В'юник, М. В. Карчевський, О. Д. Арланова ; упоряд. Ю. В. Баулін ; Комісія з питань правової реформи, Робоча група з розвитку кримінального права. – Харків : Право, 2020. – 212 с. – Кн. з інскриптом. – ISBN 978-966-998-020-5 : 140.00.


     Це видання здійснено за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.
Отримано в дар
© 2017 Запорізький національний університет