Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Дари в бібліотеку 2021


553.04(477)
Р61

Рудько Георгій Ілліч, Литвинюк Станіслав Федорович, Карли Вадим Енверович, Бала Ганна Ростиславівна

Родовища критичної мінеральної сировини України. Стан і перспективи : монографія / Г. І. Рудько, С. Ф. Литвинюк, В. Е. Карли [та ін.] ; за ред. Г. І. Рудька ; ДКЗ. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2021. - 248 с. : фот. - ISBN 978-966-997-074-9 : 180.00


     Роз'яснено поняття критичної сировини, процес формування терміну, коротко описано теоретичні основи визначення критичності. Проаналізовано основні стратегії щодо критичної сировини в різних регіонах світу (Китай, США, Японія, Австралія, Європейський Союз), методи і показники визначення критичності сировини. Описано розвиток поняття критичної сировини, основні характеристики родовищ критичної сировини в Україні. Схарактеризовано напрями використання критичної сировини, її значення для розвитку економіки держави, проблеми встановлення критичності сировини та її сучасне використання в Європейському Союзі, методи вилучення критичної сировини з відходів. Розкрито найліпші практики щодо викликів стосовно постачання сировини в Україну в умовах пандемії Covid-19. Показано, що Україна як одна з провідних світових виробників критичної сировини (графіт, літій, титан, манган, уран) має багато можливостей, щоб підприємства зробили вагомий внесок у стале управління ресурсами, нарощування стійкості та прогресу на шляху до циркулярної економіки. Глобальні зміни клімату і Covid-19 спричинили економічні проблеми та нові виклики, які потребують інноваційних рішень.
    Для геологів, екологів, економістів, політиків, керівників державного та обласного рівнів, інвесторів, широкого загалу читачів.
Отримано в дар

140.8:141.7
С247

Світоглядний дрейф планетарної спільноти: холістична парадигма майбутнього : монографія / авт. кол.: В. П. Бех, Ю. В. Бех, М. В. Туленков [та ін.] ; за наук. ред.: В. П. Беха, Є. Г. Цокура. - Київ : Інтерсервіс, 2021. - 660 с. - ISBN 978-966-999-205-5 : 380.00


     У монографії подано матеріали до проектування перспективних для XXI ст. холістичного світогляду, мислення і системної ідеології поведінки людини в організації і управлінні соціальними процесами, що мають з'явитися у недалекому майбутньому на теренах планетарної арени, оскільки інформаційна цивілізація нині швидко вступає у свої права. Вони, ідеї світоглядного холізму і цілісного проектування соціальних структур, активізовані філософами вітчизняної наукової школи ноосоціогенезу, самоорганізації і саморегуляції соціальних систем. Специфіка нових планетарних структур полягає у тому, що вони не випливають з минулого. Вони принципово не схожі на зразки індустріальної доби, оскільки новий організаційний життєустрій планетарної спільноти несе у собі інші принципи світоусвідомлення, світоустрою і світобудівництва, іншу мораль і інше право. Породити і користуватися ними зможе тільки Планетарна особистість в індивідуалізованому суспільстві на основі системних знань і високої відповідальності за результати своєї діяльності у жорсткому протистоянні зі штучним інтелектом.
    Монографія адресована науковцям, викладачам, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам, які займаються дослідженнями проблем теоретичного осмислення освіти інформаційної доби і розробкою на практиці інноваційних принципів організації освіти майбутнього.
Отримано в дар

351:342.5:005.336.5:005.57
О-646

Оргієць Оксана Миколаївна

Формування та розвиток інституційної пам'яті в органах державної влади : монографія / О. М. Оргієць. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. - 420 с. - ISBN 978-617-7139-46-0 : 180.00


     Монографія описує актуальність збереження інституційної пам'яті в державному управління, яка визначена як здатність органів державної влади до виявлення, оновлення, генерування, формалізації, передачі, можливості застосування та зберігання професійних явних і неявних знань, що базуються на досвіді, традиціях і культурі інституту публічної служби, які з урахуванням творчої реконструкції минулого виступають важливим чинником для прийняття ефективних управлінських рішень та планування майбутнього. На основі розглянутих концепцій, аналізу зарубіжного досвіду розроблено функціонально-структурну модель інституційної пам'яті органу державної влади, наведено інструменти для її формування та розвитку.
Отримано в дар

94(477.63)"1918/1922"
П782

Провідники повстанського руху Придніпров'я (за матеріалами органів державної безпеки). 1918-1922 : зб. док. / уклад.: Ю. Пахоменко, О. Чепурко ; вступ. ст. Д. Архірейського ; Український інститут національної пам'яті. - Дніпро : Герда, 2021. - 288 с. - (DNIPROVIANA). - ISBN 978-617-7639-69-4 : 200.00


     У виданні висвітлюється історія національно-визвольної боротьби повстанців Криворіжжя та Дніпровського Надпоріжжя - регіонів України, які сьогодні розташовані в межах Дніпропетровської області і є частиною Придніпров'я. У книзі наведено документи радянських репресивно-каральних органів державної безпеки (ВУНК, ДПУ, НКВС), які містять інформацію як про методи боротьби радянського режиму з повстанцями, так і розкривають подробиці життєписів керівників та організаторів повстанських загонів 1918-1922 рр.
    У збірнику використано документи, оригінали або копії яких зберігаються в Архівному підрозділі УСБУ в Дніпропетровській області та Державному архіві Дніпропетровської області. Більшість із них друкується вперше.
    Книга стане у пригоді науковцям, краєзнавцям, усім тим, хто цікавиться історією українського повстанського руху та радянськими політичними репресіями.
Отримано в дар

378.4(477.64)ЗНУ(092)
Ч467

Череп Алла Василівна : ювілейна книга / ред.: І. М. Дашко, Ю. О. Швец. - Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2021. - 160 с. - ISBN 978-617-8064-03-7 : 250.00


     У книзі дається короткий виклад життєвого шляху доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, академіка Національної академії наук вищої освіти України, Віце-президента Національної академії наук вищої освіти України, декана економічного факультету Запорізького національного університету Череп Алли Василівни; розповідь й привітання від ректорату Запорізького національного університету, видатних науковців України, колег та співробітників, аспірантів та докторантів, випускників та роботодавців економічного факультету - розміщені їхні спогади і побажання.
    У книзі майже вся життєва історія.
Отримано в дар

378.4(477.64)(091)
І-906

Історичний факультет Запорізького національного університету. 50 років (1971-2021) : ювілейна книга / авт. кол.: М. О. Фролов, В. І. Мільчев, О. М. Маклюк [та ін.] ; заг. ред. В. І. Мільчев. - Дніпро : ЛізуновПрес, 2021. - 176 с. - ISBN 978-617-7659-10-4 : 45.00


     Видання розкриває основні віхи історії та сучасний стан розвитку історичного факультету ЗНУ. Подано нариси про історію факультету, окремих кафедр і лабораторні, діяльність наукових шкіл та інших дослідницьких осередків. Опубліковано списки випускників факультету за 1975-2021 рр. Книжка призначена всім, хто цікавиться історією ЗНУ взагалі, та історичного факультету, зокрема.
Отримано в дар

342.951:347.779
К202

Капітаненко Наталія Петрівна

Адміністративно-правове регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності: стан, проблеми, перспективи : монографія / Н. П. Капітаненко. - Одеса : Гельветика, 2021. - 412 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/ZII/monograph/0048424.pdf. - ISBN 978-966-992-629-6 : 290.00


     У монографії досліджено сутність та особливості адміністративно-правового регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності; надано історико-правову характеристику регулювання у сфері інтелектуальної власності; досліджено нормативно-правові засади. Приділено увагу напрямкам адміністративно-правового регулювання сфери інтелектуальної власності: авторському праву; торговельній марці; комерційній таємниці. Встановлено адміністративно-правові засади державного та громадського контролю у сфері інтелектуальної власності. Розглянуто порядок притягнення осіб до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері реалізації права інтелектуальної власності.
   Для науковців, викладачів юридичних та технічних дисциплін, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та усіх тих, хто цікавиться проблемою реалізації права інтелектуальної власності.
Отримано в дар

796.325
Г142

Гайдучок Степан Степанович

Відбиванка / С. С. Гайдучок ; ЛДУФК ім. І. Боберського, Наук. т-во ім. Шевченка [та ін.]. - Репр. відтворення вид. 1930 р. - Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського, 2021. - 112 с. : портр., фот., ил. - ISBN 978-617-7336-71-5 : 65.00


     Репринтне відтворення книжки Степана Гайдучка «Відбиванка», яка є першим українськомовним навчальним посібником з волейболу, що вийшов у Галичині 1930 року, дає нове життя раритетові. Текст доповнюють відомості про життєвий шлях і професійний доробок Степана Гайдучка, словник термінів і словосполучень, сучасні дослідження витоків розвитку українського волейболу на західноукраїнських землях, фотографії волейболістів, іменний та географічний покажчики.
   Це видання є справжньою знахідкою для дослідників фізичної культури і спорту, істориків, краєзнавців.
Отримано в дар

159.947+37.015.3
К891

Кузнєцов Марат Амірович, Галата Оксана Станіславівна

Завзятість навчальних дій у школярів та студентів : монографія / М. А. Кузнєцов, О. С. Галата. - Харків : Діса плюс, 2021. - 240 с. - ISBN 978-617-7927-78-4 : 70.00


     Представлено аналіз концепцій і підходів до проблеми ролі заитвзятості в емоційно-вольовому, когнітивному, мотиваційному та поведінковому компонентах системи психічної регуляції та саморегуляції навчальної діяльності у шкільному та студентському віці. Виявлено особливості прояву навчальної завзятості як прояву психічної регуляції навчальних дій успішних та неуспішних студентів.
   Розроблено концептуальну модель навчальної завзятості. Виділено основи, компоненти завзятої навчальної дії - цілеспрямованість, зусилля, самоконтроль, доведення діла до кінця. Наведено обгрунтування та структура програми розвитку навчальної завзятості у студентів в процесі соціально-психологічного тренінгу.
   Для викладачів психології і педагогіки закладів вищої освіти, вчителів, аспірантів, студентів.
Отримано в дар

2-752(477.53)"17/19"
Ф533

Филип, Перерва Володимир, Петренко Ірина

Церковні школи Полтавської єпархії (губернії) (кінець XVIII - початок XX ст.) : монографія / Филип, В. Перерва, І. Петренко. - Біла Церква : Пшонківський О. В., 2021. - 692 с. - ISBN 978-617-604-139-9 : 360.00


     У монографії на основі кількох тисяч документальних актів з архівосховищ Санкт-Петербурга і Полтави розглядається історичний шлях церковнопарафіяльної шкільної справи Полтавської єпархії, яка на той час територіально збігалася з однойменною губернією.
   Дослідження адресоване педагогам, історикам-науковцям, священнослужителям, викладачам недільних шкіл і педагогічних навчальних закладів, краєзнавцям, студентам, музейним працівникам та всім, кому не байдужа історія Церкви, освіти й культури.
Отримано в дар

94(477):342.1
У455

Українська державність: історико-правничі нариси / за заг. ред. В. А. Смолія ; НАН України, Ін-т історії [та ін.]. - Київ : Право України, 2021. - 976 с. : іл. - ISBN 978-617-7928-02-6 : 1250.00


     Це видання є колективною працею - збіркою 22 нарисів відомих українських правників, філологів, істориків права та церкви. В основу історико-правничого дослідження покладено концепцію безперервності та спадкоємності української державності від IX ст. і дотепер. Нариси присвячені ціннісним і теоретичним засадам української державності, її символам та атрибутам, витокам та етапам становлення і розвитку.
   Нариси мають науково-популярний характер. Вони у доступній формі розкривають читачеві результати багаторічних досліджень низки архівних матеріалів і формують цілісне уявлення про ціннісні засади та сутність української державності, її генезу через призму досвіду державотворення.
   Нариси доповнюють понад 500 ілюстрацій, серед яких портрети постатей-символів української державності, а також унікальні зображення графіті Софії Київської та картини видатних художників України.
   Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться історією української державності, зокрема студентів і краєзнавців.
   Книга узагальнює результати наукових досліджень 1991-2021 рр., продовжує і змістовно доповнює фотолітопис "Українська державність: витоки, етапи становлення та розвитку" (2019 р.).
Отримано в дар

577.1
S-10

S-хінолілзаміщені амінотіолів та тіокислот: синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність : монографія / М. Корнет, А. Амінова, О. Бражко [та ін.]. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 220 с. - ISBN 978-966-992-606-7 : 160.00


     Монографія присвячена розробці перспективних біоактивних молекул, які містять фрагменти азотовмісного гетероциклу (хіноліну) і біогенних амінотіолів/тіокислот (цистеаміну, L-цистеїну та B-пропіонової кислоти). У першій главі описуються відомі біорегулятори та перспективні субстанції серед похідних S-(хінолін-4-іл)-L-цистеїну та його структурних аналогів, а також відомі сполуки з антиоксидантними та радіопротекторними властивостями. Наступні глави відображають етапи розробки ефективних біорегуляторів, що включає віртуальний скринінг, синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей та біологічної активності, виявленню закономірностей «структура - фізико-хімічні властивості - біологічна дія». Особливий акцент зроблено на вивченні впливу на рівень токсичності різних модифікацій у будові досліджуваних структур (S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїни та його структурних аналогів на різних таксономічних групах (бактерії, рослини, ссавці), дослідженні їх антирадикальних, антиоксидантних, протипухлинних та радіопротекторних властивостей.
    Монографія може зацікавити фахівців у галузі медичної та біоорганічної хімії, хіміків-синтетиків, фармакологів, студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів хімічного, біологічного, фармацевтичного та медичного профілів. Співробітників науково-дослідних інститутів.
Отримано в дар

124.5:316.3(4)(075.8)
М329

Масюк Олег Петрович

Рефлексивні студії європейських ціннісних систем : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. "Філософія" освітньо-проф. програми "Європейські філософські студії і креативні індустрії" / О. П. Масюк ; МОН України, ЗНУ. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2021. - 78 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2021/09/0047050.pdf. - 50.00


     Навчальний посібник із дисципліни «Рефлексивні студії європейських ціннісних систем» розкриває процес осмислення та формування аксіосфери суспільства, спираючись на наявні орієнтири розвитку Старого Світу. У посібнику аналізується зміст та структура ціннісної системи, взаємодія "ціннісні орієнтації - ціннісні системи", а також набуття суб'єктності під час долучення до бажаної аксіосфери. У структуру курсу включений розгляд передумов становлення європейської ціннісної системи та аналіз її ролі в процесі сталого суспільно-державного розвитку.
    Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Філософія" освітньо-професійної програми "Європейські філософські студії і креативні індустрії", а також для всіх, хто цікавиться механізмами формування актуальних ціннісних систем.
Отримано в дар

811.111(075.8)
Р497

Рижук Євгенія Миколаївна

So, you want to be a Mary Poppins... : посіб. для вчителів англ. мови та студентів ф-ту філології / Є. М. Рижук. - Київ : Юстон, 2021. - 160 с. : фот. - ISBN 978-617-7854-54-7 : 220.00


     У пропонованому посібнику узагальнено багаторічний досвід викладання англійської мови та спецкурсів у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов. Збірник оптимально поєднує теоретичні статті, опубліковані у фахових виданнях, розробки уроків та позакласішх заходів; також наведено зразок науково-дослідницької роботи з лінгвістики. У посібнику висвітлюються нагальні виклики, що постають перед педагогами: впровадження дистанційного навчання, інклюзія, оновлення системи освіти. Автор веде відкритий діалог із читачем, шукаючи "золотої середини": оптимального поєднання класичної методики та радикальних інновацій. Даний посібник надає практичні поради.
    Адресовано вчителям англійської мови, студентам та усім небайдужим до проблем сучасної освіти.
Отримано в дар

378.016:82-13/-14.09
Г858

Грицак Наталія Русланівна

Теорія і методика жанрового аналізу малих епічних і ліро-епічних різнонаціональних художніх творів : монографія / Н. Р. Грицак ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 400 с. - ISBN 978-966-654-582-7 : 160.00


     У монографії подано розроблену й обгрунтовану методичну систему формування умінь і навичок у майбутніх учителів зарубіжної літератури жанрового аналізу малих епічних і ліро-епічних художніх творів з урахуванням національної специфіки
    Запропоновано продуктивні методи, прийоми та форми організації жанрового аналізу малих епічних творів з урахуванням національної специфіки. Визначено оптимальні шляхи і способи реалізації методики жанрового аналізу різнонаціональних малих ліро-епічних творів.
    Для науковців, учителів-філологів, аспірантів і докторантів, студентів філологічних факультетів закладів вишої освіти.
Отримано в дар

316.4:303.094.6
Г56

Гнатенко Петр Иванович

Социальное прогнозирование: от Платона до Фукуямы = Соціальне прогнозування: від Платона до Фукуями : монография / П. И. Гнатенко. - Киев : Наукова думка, 2021. - 172 с. - На обл. и корешке кн. назв. на укр. яз. - ISBN 978-966-00-1804-4 : 170.00


     Монография посвящена важной и актуальной проблеме — социального прогнозирования. Насколько эти прогнозы были актуальными и реалистичными в процессе исторического развития? Для ответа на данный вопрос анализируются учения мыслителей простого. При этом предметом рассмотрения является учение наиболее выдающихся мыслителей. Античность представлена учениями Платона и Аристотеля, эпоха Возрождения — Т. Мора и Т. Кампанеллы, XIX в. — коммунистической утопией К. Маркса в контексте его учения о природе человека, XX — начало XXI в. — учением виднейшего футуролога Ф. Фукуямы.
    Для преподавателей в области философии, социологии, студентов, философских, социологических, политологических, социальных работников и широкого круга читателей, интересующихся проблемами гуманитарного знания.
Отримано в дар

930.85(477)(075.8)
Щ98

Щур Юрій Ігорович

Історія української культури: традиції та модерн : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра всіх спеціальностей / Ю. І. Щур ; МОН України, ЗНУ. - Запоріжжя : ЗНУ, 2021. - 135 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2021/05/0046771.pdf. - 50.00


     У навчально-методичному посібнику для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей викладено методичні матеріали щодо опанування курсу "Історія української культури: традиції та модерн". Наведено теми для самостійної роботи, а також завдання для поточного та підсумкового контролю.
    Навчально-методичний посібник призначений для використання в освітньому процесі.
Отримано в дар

821.161.2(477.64)
С28

Северинюк Валентин Матвійович

І Конфуцій, і Шевченко : вибране / В. М. Северинюк. - Київ : Ліра-К, 2021. - 276 с. : фот. - ISBN 978-617-520-071-1 : 85.00


    Назва книги - "І Конфуцій, і Шевченко" — не випадкова. І обрана автором не з метою здивувати читача формальним поєднанням імен всесвітньовідомих людей. У ній підкреслено цивілізаційне значення гуманістичного світогляду, що був однаково властивий обом видатним мислителям, хоча вони й представляли дуже різні історичні епохи, національні культури, духовні традиції. Саме на важливості людського начала, цінностей свободи, патріотизму, національної гідності, моральних чеснот, які лежать в основі суспільного прогресу, прагне наголосити й автор у своїх працях.
    Валентин Северинюк, український історик і політолог, пропонує читачам вибрані праці різних періодів своєї 35-річної науково-педагогічної діяльності, їхні теми й аналіз питань стосуються вітчизняної історії, теоретичної та прикладної політології, конституційного права, педагогіки тощо. Книга розрахована не тільки на фахове середовище. Автор сподівається, що її тематичне розмаїття задовольнить інтереси широкого кола читачів.
Отримано в дар

342.951:347.9(075.8)
К563

Коваль Марат Петрович

Адміністративний судовий процес та особливості розгляду деяких спорів : навч. посіб. у схемах / М. П. Коваль. - Одеса : Юридична література, 2020. - 216 с. - (Коротко про головне в адміністративному судочинстві). - ISBN 978-966-419-380-8 : 320.00


    У навчальному посібнику містяться основні положення КАС України, правові висновки в адміністративних справах ВС та практика ЄСПЛ. Видання відповідає стандартизованій програмі підготовки суддів В основу покладено відповіді на ті питання, які будуть заявлені на тестах з курсу "Адміністративний судовий процес". Розраховано також на діючих суддів окружних та апеляційних судів адміністративної юстиції як для правозастосування в судово-практичній діяльності, так і на етапах кваліфікаційного оцінювання та тестування.
Отримано в дар

72.03(73)
И907

Колотова Н.

История Американской Архитектуры : [состоит из 10 глав] / Н. Колотова. - Б. г. : б. и. - 384 с. - [Каждая глава имеет свою пагинацию]. - 250.00


    
Отримано в дар

94(477)(092)*
С81

101 історія успіху, народжена в Україні : [довідково-іміджеве вид.] / редкол.: І. І. Тимченко (авт. ідеї та упоряд.), М. А. Серб, Р. В. Тимченко (кер. проєкту). - Київ : Логос, 2021. - 248 с. : фот. - Вид. кн. приурочено 30-й річниці незалежності України. - ISBN 978-966-97768-6-0 : 800.00


    Довідково-іміджеве видання "101 історія успіху, народжена в Украіні" висвітлює шлях фахового становлення українців — наших сучасників, які самовідданою працею здобували жадані перемоги, досягаючи великих успіхів.
    Унікальність книги полягає в тому, що кожна історія ілюструє не лише життєвий шлях і трудові досягнення, а й цінності, якими керуються справжні професіонали.
    Окремий розділ присвячений афоризмам і цитатам видатних особистостей світу, які становлять основу інтелектуальної спадщини різних культур.
    Книга стане цінним інформативним джерелом для учнів, студентів, фахівців освітньої сфери та всіх, хто цікавиться саморозвитком. За підтримки учасників проекту книгу буде передано до 100 провідних вишів України.
    Видання книги приурочено 30-й річниці незалежності України.
Отримано в дар

94(477)"1990/2019":323.1
У45

Україна і виклики посттоталітарного транзиту (1990-2019) / авт. : Володимир Вікторович Головко, Лариса Дмитрівна Якубова. - Київ : Академперіодика, 2021. - 592 с. : фот., іл. - (Україна. Нариси історії). - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - ISBN 978-966-360-442-8 : 500.00


    Вузлові проблеми націє- і державотворення розкриваються в концепті хронотопу українського "довгого XX ст.", що є гібридною проекцією "довгого XIX ст.". Сутнісною ознакою цього етапу в історії України та українців є реалізація інтенціїї соціально-економічної, етнокультурної та політичної емансипації — власне, завершення Української революції, яка розпочалася в контексті Першої світової війни та започаткування руйнації колоніальної системи. Третя книга оповідає про суперечності пострадянського транзиту. Три модерні революції, розбудова "олігархічних республік", суб'єктивізація України в світі через самоусвідомлення європейського вибору є видимими проявами завершального етапу сторічної Української революції та антиколоніальної визвольної війни. Сутнісні трансформації українського проєкта осмислено в широкій оптиці посттоталітарного транзиту, успішне завершення якого нині править за національну ідею України. Для широкої аудиторії.
Отримано в дар

94(477)"1939/1990":316.323
У45

Україна в епіцентрі протистояння світових систем (1939-1990) / авт. кол.: Л. Якубова (кер.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Академперіодика. - 544 с. : фот., іл. - (Україна. Нариси історії). - ISBN 978-966-360-440-4 : 500.00


    Вузлові проблеми націє- і державотворення розкриваються в концепті хронотопу українського "довгого XX століття", шо є гібридною проекцією "довгого XIX століття". Сутнісною ознакою цього етапу в історії України та українців є реалізація інтенцій соціально-скономічної, етнокультурної та політичної емансипації — власне, завершення Української революції, яка розпочалася в контексті Першої світової війни, та започаткування руйнації колоніальної системи. У другій книзі йдеться про сутнісні зміни соборної України, то постала в рамках Ялтинсько-Потсдамської системи. її доля в епоху Другої світової і «холодної» воєн, наслідки рерадянізацїї, нсусвідомлені колективні травми і переступи та їхній вплив на сучасність є авторською оптикою дослідження історичного шляху України в епоху протистояння світових систем та краху кому нобільшовизму.шо уможливило суверснізанію України. Для широкої аудиторії.
Отримано в дар

94(477)"1917/1939":323.2
У45

Україна й українці в постімперську добу (1917-1939) / авт. кол.: Л. Якубова (кер.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Академперіодика, 2021. - 620 с. : фот., іл. - (Україна. Нариси історії). - ISBN 978-966-360-433-6 : 500.00


    Вузлові проблеми націє- і державотворення розкрито в концепті хронотопу українського "довгого XX Сторіччя", що є гібридною проекцією "довгого XIX сторіччя". Сутнісною ознакою цього етапу в історії України та українців є реалізація інтенцій соціально-економічної, етнокультурної та політичної емансипації — власне, завершення Української революції, яка розпочалася в контексті Першої світо
    Феномен Української революції, причини і обставини перемоги комунобільшовизму, трагедія найбільшої розліченої нації Східної Європи в епоху становлення і зміцнення тоталітаризму є вузловими сюжетами книги. Міжвоєнний період розглянуто як час культивування і критичного загострення внутрішніх проблем української нації під дією асиміляційних і репресивних практик контроверсійних державних організмів. Для широкої аудиторії.
Отримано в дар

811.161.2'38:82.0-3
М992

Мялковська Людмила Миколаївна

Мова художніх творів І. С. Нечуя-Левицького: лексикографічна і лінгвокогнітивна рецепція : монографія / Л. М. Мялковська ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. - 608 с. : фот. - (Студії з українського мовознавства). - ISBN 978-966-489-455-2 : 120.00


     У монографії запропоновано нове трактування мовотворчості українського культурного діяча, класика української літератури Івана Семеновича Нечуя-Левииького. Лінгвокогнітивний аналіз художніх текстів письменника, присвячених зображенню української інтелігенції 60-х-90-х років XIX ст., виявив характерні ознаки ідіостилю автора, творення концептуальних для його мовомислення образів, зокрема образу європейського українця-інтелігента, а також мовного портрета міста Києва.
    За лінгвоструктурою художньої оповіді письменника змодельовано соціальний зріз тогочасного українського суспільства, у якому актуальним було питання національно-мовної ідентичності.
    Зібраний значний за обсягом матеріал ілюстрації із творів І. С. Нечуя-Левицькоіо у загальномовних словниках - унаочнює роль мовної практики письменника в розвитку української літературної мови
    У виданні подано інформацію про лінгвокультурні орієнтири І. С. Нечуя-Левииького, а також уміщено додаток "Лексика творів І. С. Нечуя-Левицького (показник кількості слововживань)".
    Для науковців-філологів, аспірантів та студентів закладів вишої освіти.
Отримано в дар

342.92(4+477)
М188

Малетич Михайло Михайлович

Адміністративні провадження у глобальному, європейському та національному вимірі: сучасний стан реформування та перспективи розвитку законодавства : монографія / М. М. Малетич. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 328 с. - ISBN 978-966-992-591-6 : 290.00


    У монографії розкрито основні види сучасних адміністративних проваджень та вимог до них у вигляді стандартів, принципів, правил, що визначають загальні закономірності їх реалізації на глобальному, європейському та національному рівні з урахуванням сучасних викликів.
    Автором розглянуто теоретико-правові, методологічні, порівняльно-правові, міжнародні, європейські, адміністративно-правові засади реалізації прав учасників адміністративних проваджень різних рівнів з урахуванням стандартів належного адміністративного процесу, належної адміністрації, захисту прав і свобод людини на основі європейського правового механізму захисту прав людини.
    Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо врахування рис європейських адміністративних проваджень та їх вимог при проведенні адміністративно-правової реформи в Україні. Розраховано на працівників державних органів, аспірантів, науковців, державних службовців, широке коло читачів, які цікавляться проблематикою євроінтеграції України, трансформацією адміністративно-правового регулювання з урахуванням європейських стандартів адміністративних проваджень.
Отримано в дар

342.98:351.74/.76
Є72

Єрмак Олександр Олександрович

Адміністративно-правовий статус державного службовця в системі правоохоронних органів : монографія / О. О. Єрмак. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 290 с. - ISBN 978-966-992-584-8 : 290.00


    У монографії здійснено комплексне, системне та порівняльне дослідження адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронних органів. Досліджено основні напрями розвідок вчених, які займались вивченням проблем, пов'язаних із: проходженням державної служби в правоохоронних органах; виокремлено особливості адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронних органів, охарактеризовано окремі елементи адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронних органів.
    Окреслено концептуальні засади розвитку інституту державної служби в правоохоронних органах. Висвітлено визначення специфіки нормативного закріплення адміністративно-правового статусу державного службовця у Федеративній Республіці Німеччина, Французькій Республіці, Республіці Польща, Сполучених Штатах Америки.
    Запропоновано внесення змін до чинного законодавства, спрямованих на удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу державного службовім правоохоронного органу. Монографія буде корисна для працівників державних органів, аспірантів, науковців, державних службовців, широке коло читачів, які цікавлять проблематикою нормативного врегулювання адміністративно-правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів.
Отримано в дар

340(477)(075.8)
Х93

Хрідочкін Андрій Вікторович, Макушев Петро Васильович, Ченцов Віктор Васильович

Основи юриспруденції : підручник / А. В. Хрідочкін, П. В. Макушев, В. В. Ченцов ; МОН України, Ун-т митної справи та фінансів. - Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. - 396 с. - ISBN 978-966-328-181-0 : 250.00


    Пропонований підручник з навчальної дисципліни «Основи юриспруденції» підготовлено з урахуванням досягнень сучасної вітчизняної юридичної науки та останніх змін у законодавстві України. У підручнику розкрито основні питання теорії держави і права, конституційного, цивільного, житлового, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального права. Значна увага в ньому приділена судовій системі, судоустрою та правоохоронним органам України.
    Розраховано на студентів, які вивчають основи юриспруденції (права правознавства) в неюридичних закладах вищої освіти, викладачів юридичних дисциплін, а також на всіх, хто цікавиться питаннями правової науки.
Отримано в дар

378.015.31:159.928]:159.98
Ш379

Шевченко Наталія Федорівна, Желтова Марина Олексіївна

Творчий потенціал фахівця: теоретичний та прикладний виміри = Creative potential of specialist: theoretical and applied dimensions : монографія / Н. Ф. Шевченко, М. О. Желтова. - Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 220 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2020/05/0044814.pdf. - ISBN 978-966-599-582-1 : 45.45; 45.00


    У монографії представлено теоретичні й практичні аспекти розвитку творчого потенціалу фахівців харчової галузі. Визначено поняття «творчий потенціал» та розкрито структуру творчого потенціалу фахівців харчової галузі.
    Емпірично досліджені особливості розвитку структурних компонентів творчого потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі. Визначені параметри, критерії та рівні розвитку творчого потенціалу фахівців харчової галузі. Обгрунтовано, розроблено, впроваджено та доведено ефективність комплексної психолого-педагогічної програми спрямованої на розвиток творчого потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі.
    Книга адресована викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, психологам, фахівцям харчової галузі та ресторанного господарства, студентам та всім, хто цікавиться проблемою розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців.
Отримано в дар

37+159.9+316.6
Р37

Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors : collective monograph. Vol. 1 / editorial board: M. Bugliesi, G. V. Lokareva, T. V. Turbar ; Ca'Foscari University of Venice, ZNU. - Venice : [Ca'Foscari University of Venice] ; [Riga] : Baltija Publishing, 2021. - 362 p. - ISBN 978-9934-26-084-1 : 280.00


    
Отримано в дар

37+159.9+316.6
Р37

Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors : collective monograph. Vol. 2 / editorial board: M. Bugliesi, G. V. Lokareva, T. V. Turbar ; Ca'Foscari University of Venice, ZNU. - Venice : [Ca'Foscari University of Venice] ; [Riga] : Baltija Publishing, 2021. - 362 p. - ISBN 978-9934-26-084-1 : 280.00


    
Отримано в дар

373.3/.5.016:811.161.2'272"20"
Д181

Данилевська Оксана Миколаївна

Українська мова в українській школі на початку XIX століття: соціолінгвістичні нариси : монографія / О. М. Данилевська. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. - 364 с. : фот. - ISBN 978-966-518-757-8 : 85.00


    У монографії здійснено комплексний аналіз мовної ситуації в сучасній українській школі, конфігурацію якої визначає формальна та фактична взаємодія української мови як державної з російською та іншими мовами національних меншин, а також мовами, які вивчають як іноземні.
    На великому масиві даних, отриманих у результаті масового опитування, проведеного в межах Проекту № 62700395 Фонду Фольксваген «Ві- and multilingualism between conflict intensification and conflict resolution. Ethno-linguistic conflicts, language politics and contact situations in post-Soviet Ukraine and Russia» («Бі- та мультилінгвізм: між інтенсифікацією та розв'язанням конфлікту. Етнолінгвістичні конфлікти, мовна політика і контактні ситуації в пострадянських Україні і Росії»), цільового анкетування школярів та вчителів, аналізу документів Міністерства освіти і науки України, обгрунтовано, що параметри взаємодії мов у загальноосвітніх навчальних закладах не регламентовано нормативними приписами, їх визначають закономірності спонтанної комунікації, мовна поведінка й звички учасників навчального процесу, сформовані під впливом мовної ситуації в конкретному регіоні, що й зумовлює неоднорідність мовної ситуації в шкільній освіті в державі загалом: істотно відрізняються мовні середовища шкіл того самого типу в Києві, Львові чи Одесі або Харкові; неоднакові «мовні портрети» навчальних закладів у містечку чи селі й у великому промисловому центрі. Невідповідність статистичних даних про кількість учнів, залучених до навчання українською мовою, і реальних фактів функціонування мов у системі шкільної освіти потрактовано в контексті посттоталітарних деформацій мовної ситуації в Україні.
    Результати соціолінгвістичного дослідження та його висновки проілюстровано діаграмами, таблицями, схемами. У книжці наведено чимало свідчень учасників фокус-групових дискусій, учнів, їхніх батьків та вчителів. Ці записи не тільки пожвавлюють виклад, а й можуть слугувати матеріалом для майбутніх студій з проблем взаємозв'язку мови і суспільства.
    Книжку адресовано мовознавцям, соціологам, фахівцям з мовного планування, учителям та всім, хто цікавиться проблемами української освіти й уболіває за її національний характер та гуманістичне спрямування.
Отримано в дар

94(410)(092)*
Д424

Джонсон Боріс

Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію / Б. Джонсон ; пер. з англ. Ю. Гірича. - Харків : Vivat, 2019. - 400 с. - (Біографії та мемуари). - ISBN 978-966-942-796-0 (укр.). - ISBN 978-966-942-829-5 (сер.). - ISBN 978-1-444-78305-6 (англ.) : 200.00


    Книжка Боріса Джонсона — це історія про те, як ексцентричний геній Черчилля, прем'єр-міністра Великої Британії, одного з найвизначніших лідерів XX століття, формував світову політику. Аналізуючи досягнення й помилки, а також міфи. які супроводжували цю видатну постать, Джонсон зобразив Черчилля як незрівнянного стратега, людину надзвичайно сміливу, красномовну й глибоко гуманну. Безстрашний на полі бою, один із найкращих ораторів усіх часів, лауреат Нобелівської премії з літератури, Вінстон Черчилль спростував думку, що історія — це місце дії великих знеособлених сил. Життя цього чоловіка є доказом того, що одна людина — відважна, геніальна, визначна — може впливати на світовий лад.
Отримано в дар

94(477.41):177.72
М606

Мойсеєнко Валентина Олексіївна, Канюра Олександр Андрійович, Шостка (Тарченко) Інна Петрівна, Тарченко Наталія Володимирівна, Абдуллаєв Фарход Рустамович

Милосердя та благодійність на теренах України / В. О. Мойсеєнко, О. А. Канюра, (. І. Шостка [та ін.]. - Київ : Юстон, 2020. - 204 с. : фот., іл. - До 180-річчя Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця та до 30-річчя Незалежності України. - ISBN 978-617-7854-00-4 : 165.00


    У науково-публіцистичному виданні, присвяченому 30-річчю Незалежності України та приуроченому до 180-річчя Національного медичного університету імені О. О. Богомольця в історичному аспекті представлені споконвічні традиції українського народу, що стояли у витоків милосердя, роль благодійних товариств у наданні допомоги хворим та немічним, наведені приклади безкорисливих проявів благочинності, залишених в скарбниці нашого славетного Києва та його музеїв, приведені цікаві факти з життя відомих благодійників та меценатів.
    Видання розраховане на студентів-медиків, інтернів, викладачів, а також всіх, кого цікавить історія Києва, приклади милосердя, благодійності та доброчинності.
Отримано в дар

340.12(477)
П685

Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку : монографія / редкол.: О. В. Петришин (голова) [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. - Харків : Право, 2021. - 680 с. - До 30-річчя незалежності України та 25-річчя Конституції України. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-998-258-2 : 800.00


    Монографію присвячено 30-річчю незалежності України та 25-річчю Конституції України. У роботі розглянуто генезу та сучасний стан правової науки України, виклики, перспективи подальшого розвитку та еволюції наукових досліджень у галузі держави і права в контексті сучасних світових тенденцій та євроінтеграційних процесів. Окреслено проблеми формування державності та правової системи України, пріоритетні напрями розвитку українського конституціоналізму, забезпечення національної безпеки, адміністративно-правових перетворень, розроблення сучасних вітчизняних цивілістичної, екологічної та кримінально-правової доктрин.
    Видання розраховано на практичних працівників, науковців, викладачів, аспірантів, студентів та читачів, які цікавляться питаннями правової науки.
Отримано в дар

332.2:338.43(477)
К89

Kucher Anatolii

Sustainable soil management in the formation of competitiveness of agricultural enterprises : monograph / A. Kucher. - Plovdiv : Talrnt, 2019. - 444 p. - ISBN 978-619-203-280-7 : 290.00 : 140.00


    This study constitutes a first attempt to close the research gap in the literature and to promote research on the formation of competitiveness of agricultural enterprises based on sustainable soil management. There arc developed methodological foundations and estimation the economic losses from soil degradation in agricultural enterprises of Ukraine. One of the key advantages of this book is that, based on an interdisciplinary platform, it will expand the scope of a purely economic approach, including to cover soil ecosystem sen ices, primarily regarding soil organic carbon sequestration. Special attention is paid to the formation of an economic mechanism of sustainable soil management in agriculture. The sustainable intensification of land use in the formation of competitiveness of agricultural enterprises is considered. The economic effectiveness of use of organic fertilizers by impact on potential and effective soil fertility is analyzed. This monograph provides with valuable knowledge at the national, regional and local levels on the economic losses from soil degradation and benefits of taking the practices of sustainable soil management in agriculture.
    The monograph is intended for researchers, lecturers, specialists and bodies of state administration, policymakers, managers of agricultural enterprises, graduate students and everyone who is interested in sustainable soil management in the formation of competitiveness of agricultural enterprises.
Отримано в дар

331.556.4:316.4.051(477)
М141

Майданік Ірина Петрівна

Темпоральні характеристики зовнішньої трудової міграції в Україні : монографія / І. П. Майданік ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. Птухи. - Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. Птухи, 2020. - 270 с. - ISBN 978-966-02-9314-4 : 140.00


    Монографія започатковує системну наукову дискусію про часові атрибути закордонного працевлаштування українського населення. Основні елементи вимірювання плинності часу, на яких грунтується дослідження - це тривалість, вік, темп, ритмічність, хронологія, каузальність (причинність), динаміка та синхронність. Визначення цих параметрів грунтується на поєднанні основних положень темпоральної логіки з особливостями перебігу міграційних процесів сьогодення. Використання принципу локалізації простору і часу окреслює межі застосування темпорального аналізу. Емпірична частина монографії підживлює українську міграціологію за рахунок використання даних вибіркового соціологічного дослідження ТЕМПЕР, здійсненого за новітнім сценарієм і методологією. Представлена публікація розкриває нові горизонти дослідження закордонного працевлаштування українського населення, зокрема за рахунок застосування теорії трудової мотивації Дж. Аткінсона до аналізу причин міжнародної трудової міграції українців, розрахунку кількісного впливу трудової міграції на народжуваність, визначення основних профілів поверненців через призму термінології Ж-П. Кесаріно.
    Теоретичні і практичні знахідки, представлені у публікації, стануть у нагоді науковцям та практикам і можуть використовуватися для розбудови міграційної політики, розробки тематичних навчальних курсів, підвищеній кваліфікації осіб, які співпрацюють з мігрантами, тощо.
Отримано в дар

323.331:351(477)
Г604

Голик Юрій Юрійович

Нескінченність не для слабаків. Книга про менеджерів, які хакнули систему держуправління / Ю. Ю. Голик ; пер. з рос. В. М. Верховеня. - Харків : Фоліо, 2020. - 288 с. : іл. - Кн. в суперобкл. - ISBN 978-966-03-9125-03 : 190.00 ; 120.00


    Ця книга про менеджерів екстра-класу, які ніколи не прагнули потрапити на держслужбу, але з примхи долі стали управлінцями і змусили систему давати фізично відчутний результат.
    Ця книга про кілька тисяч втілених проектів і про те, як ми це зробили.
    Ця книга про кожного з більш ніж декількох тисяч людей, завдяки яким усе стало можливим.
    Це книга про те і про тих, у кого вийшло. Ця книга про людей, яким не все одно.
Отримано в дар

930:159.953.2]:718(=214.58)(072)
Д691

Дорогами пам'яті: як організувати меморіальні візити до місць масових поховань (з досвіду проєкту "Захистимо пам'ять") : метод. посіб. / упоряд. О. Л. Педан-Слєпухіна ; авт. матеріалів: О. Педан-Слєпухіна, А. Подольський, Н. Дудка ; Укр. центр вивч. історії Голокосту. - Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2020. - 128 с. - ISBN 978-617-7733-12-5 : 30.00


    Методичний посібник адресований учителям і учням, а також усім, хто хоче долучитися до збереження пам'яті про українських євреїв та ромів, убитих під час Другої світової війни. Посібник має на меті допомогти в організації системної виховної роботи в школі та місцевій громаді заради впорядкування меморіальних місць та вшанування пам'яті невинно загиблих співгромадян.
    Посібник містить теоретичні та аналітичні матеріали щодо політики пам'яті та меморіалізації місць масових поховань у різні історичні періоди; загальні рекомендації, методичні розробки для роботи з учнями під час підготовки та проведення меморіальних візитів до місць пам'яті; списки наукової, навчально-методичної літератури та посилань на інтернет-ресурси; описи досвіду та відгуки учителів-учасників проекту "Захистимо пам'ять".
Отримано в дар

027.54(477-25):[930.253:78.071.1](083.8)
І-209

Іванова Ольга Андріївна

Архів В. С. Косенка (1896-1938) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : біогр. дослід. : наук. каталог / Іванова Ольга Андріївна ; редкол.: О. П. Степченко (голова) [та ін.] ; НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019. - 196 с. - ISBN 978-966-02-9148 : 69.90


    Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського композитора, піаніста і педагога Віктора Степановича Косенка, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
    У Каталозі представлені творчі матеріали композитора, зокрема автографи його творів та їх перші видання, документи, що висвітлюють основні етапи життєвого шляху В. С. Косенка, його епістолярна спадщина, численні спогади сучасників, друзів та колег, а також матеріали дружини композитора.
    Структура видання обумовлена видовим складом матеріалів та документів архіву, укладених за усталеними принципами систематизації особових архівних фондів і, зокрема, композиторських архівів. Науково-довідковий апарат включає покажчики імен, географічних назв, установ та організацій тощо.
    Каталог розрахований на музикознавців і всіх, хто цікавиться історією української культури та музики першої половини XX ст.
Отримано в дар

94(4):341.485(=411.16)
С53

Снайдер Тімоті

Чорна земля. Голокост як історія і застереження = Black earth. The holocaust as history and warning : [монографія] / Т. Снайдер ; пер. з англ.: П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова. - Київ : Медуза, 2017. - 394 с. - Кн. в суперобкл. - ISBN 978-617-7242-25-2 : 80.00


    Грунтовне дослідження історика Тімоті Снайдера, що вже встигло стати світовим бестселером, пропонує новий погляд на великий злочин XX століття й водночас розкриває ризики, з якими ми стикаємося в XXI столітті. На основі нових джерел зі Східної Європи і забутих свідчень вцілілих, "Чорна земля" визначає Голокост як подію, яка є нам ближчою і зрозумілішою, ніж здається на перший погляд — і від того ще страшнішою. Голокост постав в уяві Гітлера як стратегія відновлення балансу на планеті та отримання необхідних німцям ресурсів через ліквідацію євреїв. Такий сценарій можна було реалізувати лише у випадку повного знищення Німеччиною інших держав. Тому мета Гітлера полягала у веденні колоніальної війни в самій Європі. У зонах бездержавності майже всі євреї загинули. Переосмислюючи уроки Голокосту, автор "Чорної землі" підсумовує ми не зрозуміли сучасність і поставили під загрозу майбутнє. На початку нового століття доводиться оглядатися на початок минулого: боротьба за ресурси, продовольча криза супроводжуються ідеологічними викликами світового порядку. Тож Голокост - це не лише історія, але й застереження.
Отримано в дар

94(438)(=411.16)(092)"1941/1945"
К777

Крамер Клара

Війна Клари = Clara's War : A young sirl's true story of miraculous survival under the Nazis : правдива історія дівчини про дивовижний порятунок від нацистів / К. Крамер ; співавт. Стівен Гланц ; пер. з англ. В. Бобров : Укр. центр вивч. історії Голокосту. - Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2020. - 348 с. : іл. - (Бібліотека спогадів про Голокост). - ISBN 978-966-1543-59-0 : 100.00


    Після того як нацисти захопили маленьке польське містечко Жолків, життя п'ятнадцятирічної єврейської дівчини Клари змінилося назавжди. Коли навколо почалися вбивства й депортації містян, родина Клари та ще дві сім 'і сховалися у саморобному бункері. Над ними жила родина Беків.
    Пан Бек, п'яниця, бабій і самопроголошений антисеміт, - нетиповий для героїчних учинків персонаж, однак він упродовж усієї війни ризикував своїм життям, щоб уберегти підопічних. Життя під його заступництвом не було передбачуваним. Траплялися, зокрема, нічні пиятики з есесівцями, роман з однією з жінок у бункері. Іноді здавалося, що загроза від Бека є не меншою за загрозу зовні.
    Через шістдесят років Клара написала це надзвичайне свідчення. "Війна Клари" - це лірична, драматична та, попри найгірші обставини, справжня історія про надію та виживання.
Отримано в дар

94(477)"1994/2004"+94(477)(092)*Куч
Г178

Гальчинський Анатолій Степанович

Кучма-Президент: десять років системних перетворень / А. С. Гальчинський. - Вид. 2-ге. - Київ : Либідь, 2021. - 432 с. : фот. - До 30-річчя нашої Незалежності. - ISBN 978-966-06-0829-0 : 200.00


    Книга колишнього радника Президента України, директора Національного інституту стратегічних досліджень професора Анатолія Гальчинського є спробою узагальнення логіки системних перетворень, здійснюваних на основі внутрішньої і зовнішньої політики Президента Л. Кучми в особливо складний період становлення української держави - у 1994-2004 рр. Акцентується на особистому внеску другого Президента України в реалізацію реформ.
Отримано в дар

811.1
З-324

Записки з романо-германської філології : зб. наук. пр. Вип. 1(44) / редкол.: Я. В. Бистров (голов. ред.) [та ін.] ; МОН України, ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т романо-герм. філол. - Одеса, 2020. - 410 с. - До 155-річчя ОНУ ім. І. Мечникова, до 60-річчя факультету романо-германської філології. - Текст: укр., рос., англ., нім., ісп. - 120.00


    Збірнік містить статті з питань романо-германської філології, перекладу, викладання іноземних мов та літературознавства.
Отримано в дар

929(477)(062)
У455

Українська біографістика = Biographistica Ukrainika : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 20 / редкол.: М. Г. Палієнко (голов. ред.) [та ін.] ; НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2020. - 372 с. - 142.50


    У збірнику наукових праць висвітлено теоретичні й методичні засади вітчизняної біографістики як спеціальної історичної дисципліни, сучасні проблеми, тенденції та перспективи розвитку української і світової біографіки та біобібліографії, питання формування електронних біобібліографічннх ресурсів, розкрито сторінки життєвого та творчого шляху відомих і малознаних діячів історії, науки, культури. Спеціальна рубрика випуску присвячена дослідженням жіночих (авто)біографій у сучасному науковому та комунікаційному просторі.
    Збірник орієнтований на науковців, які працюють у галузі біографіки, біобібліографії, соціальних комунікацій, розбудови електронних ресурсів біографічної інформації, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією та культурою.
Отримано в дар

027.54+027.21:001.32](082)
Б594

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практ. и теорет. сб. Вып. 18 / редкол.: А. С. Онищенко (пред.) [и др.] ; НАН Украины, НБУ им. В, И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. - Киев : НБУ им. В. И. Вернадского, 2020. - 296 с. - 146.70


    В статьях данного выпуска представлены результаты научных исследований по актуальным вопросам в области библиотековедения, книговедения и современных компьютерных технологий, рассмотрены проблемы, которые стоят перед академическими библиотеками. Цель публикаций — объединить усилия ученых и практиков для решения этих проблем.
    Отдельные научные статьи украинских и белорусских ученых посвящены вопросам трансформации современной библиотеки как системы в целом и отдельных ее составляющих. Традиционно особое внимание уделено научным проектам и результатам проведенных в библиотеках исследований. Для специалистов представляют интерес статьи разделов "Электронные ресурсы и информационные технологии", "Книга в пространстве культуры". В разделе, посвященном истории библиотек и библиотечных собраний, опубликованы исследования ученых Беларуси и Польши. Вступительная статья академика НАН Украины А. Онищенко посвящена актуальной проблеме современности - развитию информационной грамотности.
    Сборник адресован работникам библиотек, архивов, информационных служб, преподавателям и аспирантам вузов, готовящих специалистов в области библиотечно-информационной деятельности.
    Выпуски сборника размешены на сайте НБУВ и в полнотекстовой базе данных "Наукова періодика України!". Информация о сборнике представлена в Украинском реферативном журнале "Джерело", реферативной БД "Україніка наукова".
Отримано в дар

339.92+332
Р152

Радзієвська Світлана Олександрівна

Глобалізація та регіоналізація у світовому господарстві : монографія / С. О. Радзієвська ; Нац. акад. упр. - Київ : ТРОПЕА, 2020. - 320 с. - ISBN 978-617-7894-10-9 : 180.00


    Монографію присвячено проблемі структурної взаємозалежності глобалізації та регіоналізації у світовому господарстві. Розкрито концептуальні засади дослідження, приділено увагу мережевізації світового господарства, формуванню глобальних та локальних мережевих систем у процесі поглиблення структурної взаємозалежності глобалізації та регіоналізації. Висвітлено особливості трансформації структурної взаємозалежності глобалізації та регіоналізації у світовому господарстві й формування центрів економічного впливу, проаналізовано механізм структурної взаємозалежності глобалізації та регіоналізації у регіональних інтеграційних об'єднаннях на прикладі ЄС, НАФТА (ЮСМКА), АСЕАН.
    Для політичних діячів, працівників органів державного управління. науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами світової економіки та міжнародних економічних відносин.
Отримано в дар

75.036.079+299
Н529

Неошаманізм. Сила ритуалу = Neoshamanism Ritual Power: BIRUCHIY Contemporary Art Prpject 018 : міжнар. симпозіум сучасного мистецтва БІРЮЧИЙ 018 ; каталог / упоряд. каталогу.: О. Сперанська ; пер. англ. Є. Боборикіна, пер з італ. С. Канцедал. - Київ : Huss, 2018. - 173 с. : іл., фот. - Текст укр., англ. - 200.00


    
Отримано в дар

75.036.079
Е97

Exodus. Biruchiy 019. Montenegro : International Symposium of contemporary art BIRUCHIY : Міжнар. симпозіум сучасного мистецтва БІРЮЧІЙ : Medunarodni simpozijum savremene umjetnosti BIRJUCIJ / Book compiler О. Speranska ; English translation: Y. Boborykina [et al.] ; Montenegrin-Serbian translation A. Tatarenko ; Montenegrin translation and corrections T. Jovovic [et al.]. - Kyiv? : Huss?, 2019. - 296 с. : ill., photo. - International art project ''EXODUS. BIRUCHIY 019. MONTENEGRO". - In English, Ukrainian and Montenegrin. - ISBN 978-617-7799-27-5 : 200.00


    
Отримано в дар

655.4/.5(091:27-789.34(477.42)"17/18")
Ц567

Ціборовська-Римарович Ірина Олегівна

Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів: історія та видавнича діяльність. 1758-1844 : монографія / І. О. Ціборовська-Римарович ; НАН Україним, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2019. - 652 с. : 28 с. іл. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-360-394-0 : 1132.04


    Монографія присвячена історії та видавничій діяльності друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів, яка у другій половині XVIII — XIX ст. була найпотужнішим друкарським осередком Правобережної України, де видавалась продукція латинським шрифтом. Викладено історію друкарні, подано бібліографічний і книгознавчий аналіз репертуару її друків, висвітлено особливості їхнього художнього оформлення, зібрано інформацію про розповсюдження та побутування примірників її видань, подано науковий попримірниковий опис екземплярів бердичівських видань, виявлених у сучасних бібліотеках, музеях і архівах України.
    Для книгознавців, істориків, мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться історією книги і друкарства в Україні та Речі Посполитій.
Отримано в дар

327.5:355(477)+341.3
О-379

Огляд поточної ситуації збройного конфлікту на сході України та контекст окремих його проявів і наслідків : аналітичний звіт / уклад.: В. Черниш, В. Вороніна. - Київ : СЕНСС?, 2020. - 171 с. - Проєкт Академії Фольке Бернадотта “Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні”. - 150,00


    
Отримано в дар

553.98(075.8)
Р836

Рудько Георгій Ілліч, Михайлів Ірина Романівна

Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ : навч. посіб. / Г. І. Рудько, І. Р. Михайлів ; ДКЗ, ІФНТУНГ. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2021. - 128 с. : іл., фот. - ISBN 978-966-694-372-2 : 300.00


    У навчальному посібнику сформульовано головні поняття і терміни геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів нафти і газу, визначено об'єкти і мету її проведення, методи досліджень. Розглянуто сучасні методичні підходи та інструменти геолого-економічної оцінки залежно від геолого-промислових типів родовищ, стадій та етапів ГРР; стадійність проведення геолого-економічної оцінки; визначення відповідних кількісних, якісних, технологічних та економічних характеристик родовищ вуглеводнів.
    Рекомендовано для студентів нафтогазових факультетів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю "Геологія нафти і газу", а також інших спеціальностей нафтогазового спрямування.
Отримано в дар

027.54(477-25):341.384:316.752+271.222
П421

Повернення з Німеччини в Україну грамоти Петра I Іоасафу Кроковському 1708 року = Ruckgabe aus Deutschland in die Ukraine der Urkunde Peter des I. an Joasaph Krokovskij aus dem Jahr 1708 : матеріали уроч. передання грамоти та укр.- нім. колоквіуму 30 травня 2019 р., присвяч. історії унік. док. Софійської колекції / упоряд.: Л. А. Дубровіна, Т. І. Арсеєнко, З. К. Шарикова ; редкол.: Г. В. Боряк, Л.А. Дубровіна, Л. В. Муха [та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019. - 123 с. - ISBN 978-966-02-9138-6 : 48.30


    Матеріали збірника висвітлюють видатну подію в історії спільних українсько-німецьких культурних і наукових зв'язків та результат співпраці багатьох науковців, державних і громадських діячів України та Федеративної Республіки Німеччина в галузі реституції культурних цінностей. 30 травня 2019 року було проведено урочисті заходи, пов'язані з поверненням з Німеччини до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Всрнадського грамоти Петра І про затвердження на Київську митрополію Іоасафа Кроковського 1708 року, незаконно вивезеної під час Другої світової війни. Публікуються виступи офіційних представників НАН України, Міністерства культури України, замміністра закордонних справ України, Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, а також директора Інституту Східноєвропейських студій та краєзнавства Тюбінгенського університету Клауса Гестви, членів Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей. У збірнику також публікуються матеріали наукового українсько-німецького колоквіуму за участю українських та німецьких вчених, присвяченому історії дослідження та поверненню грамоти, обговоренню питань реституційного процесу між нашими країнами в галузі культурної спадщини.
    Розраховано на вчених, викладачів закладів вишої освіти, фахівців бібліотек, музеїв, архівів, а також широке коло дослідників.
Отримано в дар

027.54(477):025.171:930.2:271.222
С686

Сохань Світлана Валентинівна

Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : археогр. дослідж. : наук. каталог. Вип. 1 : Акти і документи Михайлівського Золотоверхого монастиря (1522-1785) / Сохань Світлана Валентинівна ; редкол.: М. А. Філіпович (голова) [та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019. - 380 с. - ISBN 9787-966-02-9150-8 (заг. вид.)9. - ISBN 78-966-02-9151-5 (Вип. 1, друк. вид.) : 123.80


    Даним виданням розпочато серію каталогів, що репрезентуватимуть актові документи з історії власницьких прав на землеволодіння київських монастирів з унікальної рукописної колекції Київської казенної палати, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Запропоноване джерелознавче дослідження зумовлене посиленням суспільного інтересу до різних історико-культурних аспектів функціонування Церкви на українських теренах.
    У першому випуску видання представлено комплекс актових документів ХVI-ХVIII ст. Михайлівського Золотоверхого монастиря, до якого ввійшли 314 археографічних описань. Це - оригінали та копії королівських привілеїв, царських грамот, універсалів гетьманів, судових позовів, купчих та замінних записів, духівниць тощо. У Додатках міститься каталог документів Михайлівського Золотоверхого монастиря з колекції Київської казенної палати, відсутніх у фондах ІР НБУВ і відтворених за описами 1786 р. та 1837 р., та фотокопія рукопису "Опись краткая имений монастиря Золотоверхого Михайловского Киевского...". Науково-довідковий апарат складається з іменного та географічного покажчиків, покажчика інституцій, списку скорочень літератури й архівних джерел.
    Видання розраховане на істориків, правознавців, культурологів, а також на широке коло всіх, кого цікавить історія України.
Отримано в дар

378.093.5.011.3-051:373.3]:159.922.73
Б422

Бекірова Аділє Рустемівна

Методологія, теорія та методика формування професійної суб'єктності майбутніх учителів початкових класів : монографія / А. Р. Бекірова. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 412 с. - ISBN 978-966-995-047-5 : 80.00


    У монографії дається розв'язання широкого спектра методологічних, теоретичних і методичних проблем, які стосуються формування професійної суб'єктності вчителів початкових класів у системі вищої педагогічної освіти до педагогічної діяльності, а її формування у закладах вищої педагогічної освіти обгр) обгрунтовується з позицій системного, аксіологічного, контекстного, суб'єктно-діяльнісного та компетентнісного підходів.
     Обгрунтовується професійно-педагогічна підготовка вчителів початкових класів у контексті формування їхньої професійної суб'ектності, визначаються концептуальні, исихолого-педагогічні, методичні та емпіричні основи, концепція та комплексна методика її формування, конкретизуються цілі, завдання, принципи, зміст і етапи.
    Монографія призначається для наукових і науково-педагогічних кранівників, які досліджують проблему суб'єктності й професійної суб'єктності вчителів початкових класів та інших категорій педагогів, для аспіратів і студентів закладів вишої педагогічної освіти.
Отримано в дар

94(430)"1939/1945"+305-055.2
Л281

Лауер Венді

Фурії Гітлера. Німецькі жінки у нацистських полях смерті = Hitler's furies: German Women in the Nazi Killing Fields / В. Лауер ; пер. з англ. В. Іваненко. - Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2020. - 280 с. : іл. - ISBN 978-966-1543-57-6 : 100.00


    Під час Другої світової війни на окупованих Німеччиною східних територіях дотичними до місць учинення масштабних нацистських злочинів проти людства стали близько пів мільйона німецьких жінок. У книжці представлено історії декількох молодих німецьких жінок, які через різні життєві обставини, бажання професійних здобутків або особисту відданість нацистським ідеям опинились віч-на-віч із Голокостом і геноцидом. Деякий час вісім із тринадцяти жінок, про яких іде мова у виданні, були тісно пов'язані з окупованою Україною. Вони відвідували гетто у Львові, Рівному і Дрогобичі, були спостерігачками «акцій» у Тернополі, Бучачі та Житомирі, а деякі з них стали вбивцями у Львові та Гряді. Ці жінки були вчительками, медсестрами, секретарками або ж дружинами нацистів. Венді Лауер досліджує, яким чином їхні професійні або родинні зв'язки впливали на їхні споглядання та навіть участь у вчиненні злочинів. Окрему увагу авторки присвячено подальшим долям жінок, їхнім розповідям про побачене та почуте. Повоєнні судові розслідування, розглянуті у дослідженні, демонструють, як тендерні стереотипи та уявлення ставали на заваді покаранню злочинниць і пошуку справедливості тими, хто вижив у гетто та концентраційних таборах.
    Видання розраховано на всіх, кого цікавить історія Голокосту на теренах України в роки Другої світової війни, жіноча історія, історії геноциду.
Отримано в дар

81'27'37:37.014
Р57

Philological science and education: transformation and development vectors : collective monograph. Vol. 1 / editorial board: M. Bugliesi, G. I. Prihodko, I. Y. Pavlenko [et al.] ; Ca' Foscari University of Venice, ZNY. - Venice, Italy : Ca' Foscari University of Venice ; Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. - 404 p. - [Кн. с ляссе]. - ISBN 978-9934-26-083-4 : 320.00


    
Отримано в дар

005.3:338.45
У677

Управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія і практика : кол. монографія / за наук. ред.: В. Г. Воронкової, Н. Г. Метеленко ; МОН України, ЗНУ, ІННІ. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 588 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/ZII/monograph/0047272.pdf. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-992-559-6 : 280.00


     У колективній монографії «Управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія і практика» комплексно досліджено теоретико-методологічні, теоретико-концептуальні та прикладні аспекти сталого розвитку промислових підприємств під впливом Четвертої промислової революції. Обґрунтовано цифрову стратегію сталого розвитку промислових підприємств, що розвиваються в умовах проривних технологій, та механізми їх упровадження. Велику увагу приділено інноваційно-екологічному механізму та методичному інструментарію забезпечення сталого розвитку металургійних підприємств. Видання орієнтоване на студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінського спрямування, науковців та практиків у всіх сферах промислового виробництва, керівників промислових підприємств вищої і середньої ланки України та Запорізького регіону.
Отримано в дар

930.253:82-6]:929(477)
Ш241

Шаповал Андрій Іванович

Володимир Миколайович Перетц як вчений-українець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел : монографія / А. І. Шаповал ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2020. - 596 с. - До 150-річчя від дня народження академіка В. М. Перетца. - ISBN 978-966-02-9417-2 : 190.80


     У монографії на основі аналізу широкого комплексу архівних документів, передусім, епістолярної спадщини українських учених, а також бібліографічних джерел, відображена діяльність видатного філолога, історика давньої української літератури й театру, етнографа, джерелознавця, палеографа і бібліографа Володимира Миколайовича Перетца (1870-1935) з розвитку країнознавства, дослідження української книжкової та рукописної спадщини та організації українського наукового життя.
    Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією науки України і долею яскравих особистостей.
Отримано в дар

821.161.2-1.06(01)
П99

П'ядик Юрій Васильович

Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія, антологія. Т. 1 : А - В / Ю. В. П'ядик ; уклад. Ю. В. П'ядик ; упоряд.-ред.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна. - Київ : К.І.С., 2010. - 736 с. - ISBN 978-966-2141-51-1. - ISBN 978-966-2141-52-8 (1) : 100.00


     До видання ввійшли бібліографія творчості й літератури про поетів, які друкували вірші українською мовою в кінці XIX - середині XX ст., зразки їхньої творчості. Видання призначене для викладачів, студентів і всіх, особливо молодих, дослідників української культури. Перший том містить відомості про авторів, прізвища яких починаються з літер А-В.
Отримано в дар

821.161.2-1.06(01)
П99

П'ядик Юрій Васильович

Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія, антологія. Т. 2 : Г-Ж / Ю. В. П'ядик ; уклад. Ю. В. П'ядик ; упоряд.-ред.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна. - Київ : К.І.С., 2011. - 800 с. - ISBN 978-966-2141-51-1. - ISBN 978-966-2141-90-0 (2) : 100.00


     До видання ввійшли бібліографія творчості й літератури про поетів, які друкували вірші українською мовою в кінці XIX - середині XX ст., зразки їхньої творчості. Видання призначене для викладачів, студентів і всіх, особливо молодих, дослідників української культури. Другий том містить відомості про авторів, прізвища яких починаються з літер Г-Ж.
Отримано в дар

821.161.2-1.06(01)
П99

П'ядик Юрій Васильович

Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія, антологія. Т. 3 : З - Ко / Ю. В. П'ядик ; уклад. Ю. В. П'ядик ; упоряд.-ред.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна. - Київ : К.І.С., 2012. - 720 с. - ISBN 978-966-2141-51-1. - ISBN 978-617-684-006-0 (3) : 100.00


     До видання ввійшли бібліографія творчості й літератури про поетів, які друкували вірші українською мовою в кінці XIX - середині XX ст., зразки їхньої творчості. Видання призначене для викладачів, студентів і всіх, особливо молодих, дослідників української культури. Третій том містить відомості про авторів, прізвища яких починаються з літер З-Ко.
Отримано в дар

821.161.2-1.06(01)
П99

П'ядик Юрій Васильович

Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія, антологія. Т. 4 : Кр - Мак / Ю. В. П'ядик ; уклад. Ю. В. П'ядик ; упоряд.-ред.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна. - Київ : К.І.С., 2015. - 784 с. - ISBN 978-966-2141-51-1. - ISBN 978-617-684-094-7 (4) : 300.00


     До видання ввійшли бібліографія творчості й літератури про поетів, які друкували вірші українською мовою в кінці XIX - середині XX ст., зразки їхньої творчості. Видання призначене для викладачів, студентів і всіх, особливо молодих, дослідників української культури. Четвертий том містить відомості про авторів, прізвища яких починаються з літер Кр-Мак.
Отримано в дар

821.161.2-1.06(01)
П99

П'ядик Юрій Васильович

Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія, антологія. Т. 5 : Мал - Олег / Ю. В. П'ядик ; уклад. Ю. В. П'ядик ; упоряд.-ред.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка. - Київ : К.І.С., 2017. - 768 с. - ISBN 978-966-2141-51-1. - ISBN 978-617-684-182-1 (5) : 300.00


     До видання ввійшли бібліографія творчості й літератури про поетів, які друкували вірші українською мовою в кінці XIX - середині XX ст., зразки їхньої творчості. Видання призначене для викладачів, студентів і всіх, дослідників української культури. П'ятий том містить відомості про авторів, прізвища яких починаються з літер Мал-Олег.
Отримано в дар

821.161.2-1.06(01)
П99

П'ядик Юрій Васильович

Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія, антологія. Т. 6 : Олек - Пол / Ю. В. П'ядик ; уклад. Ю. В. П'ядик ; упоряд.-ред.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка. - Київ : К.І.С., 2020. - 752 с. - ISBN 978-966-2141-51-1. - ISBN 978-617-684-253-8 (6) : 500.00


     До видання ввійшли бібліографія творчості й літератури про поетів, які друкували вірші українською мовою в кінці XIX - середині XX ст., зразки їхньої творчості. Видання призначене для викладачів, студентів і всіх, дослідників української культури. Шостий том містить відомості про авторів, прізвища яких починаються з літер Олек-Пол.
Отримано в дар

821.161.2-1.06(01)
П99

П'ядик Юрій Васильович

Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія, антологія. Т. 7 : Поли - Сем / Ю. В. П'ядик ; уклад. Ю. В. П'ядик ; упоряд.-ред.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка. - Київ : К.І.С., 2020. - 720 с. - ISBN 978-966-2141-51-1. - ISBN 978-617-684-258-3 (7) : 500.00


     До видання ввійшли бібліографія творчості й літератури про поетів, які друкували вірші українською мовою в кінці XIX - середині XX ст., зразки їхньої творчості. Видання призначене для викладачів, студентів і всіх, дослідників української культури. Сьомий том містить відомості про авторів, прізвища яких починаються з літер Поли-Сем.
Отримано в дар

821.161.2-1.06(01)
П99

П'ядик Юрій Васильович

Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія, антологія. Т. 8 : Сен - Ті / Ю. В. П'ядик ; уклад. Ю. В. П'ядик ; упоряд.-ред.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка. - Київ : К.І.С., 2021. - 648 с. - ISBN 978-966-2141-51-1. - ISBN 978-617-684-266-8 : 500.00


     До видання ввійшли бібліографія творчості й літератури про поетів, які друкували вірші українською мовою в кінці XIX - середині XX ст., зразки їхньої творчості. Видання призначене для викладачів, студентів і всіх, дослідників української культури. Сьомий том містить відомості про авторів, прізвища яких починаються з літер Сен-Ті.
Отримано в дар

323.272:94(477)"2013/2014"
В488

Винницький Михайлоч

Український майдан, російська війна. Хроніка та аналіз Революції Гідності / М. Винницький ; пер. з англ. Р. Клочка. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. - 560 с. - ISBN 978-617-679-886-6 : 280.00


     "Український Майдан, російська війна. Хроніка та аналіз Революції Гідності" - книжка Михайла Винницького, у якій детально та послідовно висвітлено події в Україні 2013-2018 рр. Ця історична праця поєднує в собі точку зору науковця і спостерігача-учасника, який брав активну участь у протестах. Під час Революції Гідності Михайло Винницький був постійним коментатором англомовних ЗМІ. Здійснював аналіз поточних подій у своєму блозі "Думки з Києва". А згодом написав цю книжку, яка вперше побачила світ 2019-го року англійською мовою і стала внеском автора у відстоювання позицій України в її довголітній інформаційній війні.
Отримано в дар

373.5.014.6(477)(07)
О-72

Осадчий Іван Григорович

Педагогіка якості освіти: бери й роби : посіб. із менеджменту якості для керівників закл. заг. серед. освіти / І. Г. Осадчий. - Київ : Шкільний світ, 2021. - 272 с. - ISBN 978-617-7644-45-2 : 210.00


     У посібнику розкрито сутність, принципи, процедури та інструментарій авторської організаційної технології «педагогіка якості освіти», створеної на засадничих положеннях всеохопного менеджменту якості (Total Quality Management), міжнародних і національних стандартів України у сфері управління якістю, а також з урахуванням здобутків педагогічної науки та успішної педагогічної практики.
     Додатки містять характеристики параметрів досконалості освітнього середовища, освітнього процесу і внутрішньої системи забезпечення якості освіти, персональних освітніх запитів учнів і їхніх батьків (законних представників) та зразки документації з планування функціонування й розвитку закладу загальної середньої освіти.
     Для директорів закладів загальної середньої освіти, слухачів системи післядипломної освіти, науковців та всіх, хто опікується забезпеченням якості освіти та якості освітньої діяльності.
Отримано в дар

2-9(477)(058)
І-907

Історія релігій в Україні : наук. щоріч. Вип. 31 / за заг. ред. О. С. Киричук ; редкол.: І. В. Орлевич (голов. ред.) [та ін.] ; Львів. музей історії релігії, ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - Львів : Логос, 2021. - 300 с. - Текст: укр., білорус., пол., англ., рос. (змішаними мовами). - 120.00


     У збірнику представлено дослідження з історії Греко-католицької та Православної Церков ранньомодерного й модерного періодів, розкрито окремі аспекти діяльності братств, парафій, монастирів і духовних осіб, висвітлено обрядове житія Церкви, зовнішні форми богопочитання, а також різні історіографічні аспекти релігієзнавчих студій. Проаналізовано релігійно-конфесійну ідентичність сучасного православного середовища, показано діяльність свідків Єгови в Україні.
    Для релігієзнавців, істориків, філософів та усіх хто цікавиться історією релігії.
Отримано в дар

2-9(477)(082)
І-907

Історія релігій в Україні : актуальні питання : збірник. Вип. 3 / за заг. ред. О. С. Киричук ; редкол.: І. В. Орлевич (голов. ред.) [та ін.] ; Львів. музей історії релігії, ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ. - Львів : Логос, 2021. - 212 с. - Текст: укр., білорус., пол., англ., рос. (змішаними мовами). - 100.00 Давліканової. - Київ : б. в., 2020. - 109 с. - ISBN 978-617-7283-44-6 : 90.00


     У збірнику простежено релігійні процеси в їхньому історичному розвитку від давнини до сучасності, показано політику Російської імперії щодо Православної церкви, а також антирелігійну діяльність радянської влади. Проаналізовано сюжети іконографії, архітектурні особливості культових споруд, охарактеризовано сакральну символіку та міфологію в мистецтві. Досліджено сучасні канонічні основи беатифікації й канонізації в Католицькій церкві, розглянуто гендерні аспекти релігії, спроби модернізації сучасного християнства, відповіді Української греко-католицької та Римо-католицької церкви на виклики сьогодення.
    Для релігієзнавців, істориків, філософів та усіх хто цікавиться історією релігії.
Отримано в дар

37.018.5+37.091.33-027.22
А64

Аналітичний звіт "Думки здобувачів освіти про дуальну освіту" : за результатами дослідження обізнаності здобувачів освіти про дуальну форму здобуття освіти та досвіду участі у пілотному проєкті із її запровадження на рівні фахової передвищої та вищої освіти України / О. В. Бучинська, О. Б. Давліканова, І. В. Лілик [та ін.] ; за заг. ред.: О. Давліканової. - Київ : б. в., 2020. - 109 с. - ISBN 978-617-7283-44-6 : 90.00


    У звіті подано аналіз результатів дослідження досвіду здобувачів освіти, які беруть участь у пілотному проекті із впровадження дуальної форми здобуття освіти у закладах фахової передвищої та вищої освіти України; вивчено їхню думку щодо переваг і недоліків такої форми, а також рівень готовності здобувачів, незалучених до проекту, переходити на навчання за ДФЗО; розроблено рекомендації щодо створення сприятливих умов для поширення ДФЗО та зібрано дані для доопрацювання існуючої нормативної бази.
    Призначено для здобувачів освіти, закладів фахової передвищої та вищої освіти, роботодавців України та їх об'єднань, учасників пілотного проекту, торгово-промислових палат, експертів/ок у сфері освіти, Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що опікуються питаннями освіти, й інших суб'єктів, зацікавлених у поширенні дуальної форми здобуття освіти в Україні. Виконавці дослідження: Українська Асоціація Маркетингу та Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні в партнерстві із Державною установою "Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти та під егідою Міністерства освіти і науки України".
Отримано в дар

352.07+316.334.23-055.2](477)
М657

Місцеве самоврядування та жінки-підприємиці: в пошуках ефективної моделі комунікації : аналітичне дослідження / авт. кол.: Д. Дворніченко, І. Харченко, Н. Никифоренко [та ін.]. - Київ : б. в., 2021?. - 44 с. - 40.00


     Дослідження "Місцеве самоврядування та жінки-підприємиці: в пошуках ефективної моделі комунікації" підготовлено в рамках проекту "Сприяння економічній участі вразливих груп населення, включно з внутрішньо переміщеними особами, в регіоні Азовського моря", що виконується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини. Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH може не поділяти думку авторів та не несе відповідальності за зміст дослідження. Будь-яку частину дослідження "Місцеве самоврядування та жінки-підприємиці: в пошуках ефективної моделі комунікації" не може бути відтворено або використано жодним способом без відповідного посилання на першоджерело.
Отримано в дар

94(477)"2019"(01)
І-907

Історія України. 2019 : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : Вініченко, 2020. - 582, 10 с. + Дод.: Епідемії в Україні: сторінки історії (10 с.). - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi62/0045779.pdf. - ISBN 978-966-2622-43-0 : 480.00


     Покажчик містить документальний масив джерел з історії України за 2019 рік, а також бібліографічні описи книг, публікацій за 2017-2018 роки, які не увійшли в попередні випуски. Адресовано науковцям, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек, архівів і музеїв.
Отримано в дар

005.8:[005.52:005.334](075.8)
Д797

Дубровін Валерій Іванович, Льовкін Валерій Миколайович

Прийняття рішень у процесі управління ризиками проектів : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. І. Дубровін, В. М. Льовкін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - 196 с. - ISBN 978-617-529-050-7 : 30.00


     Розглянуто підходи до управління ризиками, методи аналізу, кількісної оцінки ризиків, управління проектами та їх ризиками (зокрема проектами з розробки програмного забезпечення та інвестиційними проектами), прийняття рішень в умовах невизначеності. Приведено оригінальні авторські розробки методів оцінки ризиків під час управління інвестиційними проектами.
     Призначено для студентів технічних спеціальностей для вивчення теоретичних методів та отримання практичних навичок управління ризиками проектів, а також може використовуватися спеціалістами в галузі управління проектами, ризиками.
Отримано в дар

101/141(092)*(477)(01)
К431

Олександр Сергійович Кирилюк : бібліогр. покажч. до 70-ліття від дня народження / ред. Ю. А. Іщенко ; уклад. О. Лунєва ; передслово Ю. Іщенко. - Київ ; Одеса : НАНУ, 2020. - 216 с. - (Вчені НАН України). - на обкл.: фото портр., репрод. картин О. С. Кирилюка. - ISBN 978-966-02-9383-0 : 170.00


     Біобібліографічний покажчик містить відомості про основні дати науково-педагогічної та громадської діяльності, бібліографію праць, відгуки друзів та колег про наукові здобутки та особисті риси відомого філософа та культуролога, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії Одеської філії Центру гуманітарної освіти НАН України Олександра Сергійовича Кирилюка, а також - його вірші, есеї та поетичні переклади, що дозволяє читачеві скласти більш повну уяву про ювіляра.
     Для колег-фахівців, науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами філософії і культури.
Отримано в дар

101/141(477)"1977/1920"(082)
К431

Кирилюк Олександр Сергійович

Доповіді та статті. 1977-2020 : до 70-ліття від дня народження : ювілейна зб. наук. пр. / О. С. Кирилюк. - Київ ; Одеса : НАН України, 2021. - 776 с. - список літ. та резюме англ. та рос. мовами. -[Републікація мовою оригіналу - укр., рос., болг. та пол.]. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-02-9382-3 : 700.00


     Ювілейна збірка до 70-річчя професора О. С. Кирилюка включає до себе статті та тези, написані за матеріалами доповідей на симпозіумах, наукових конференціях, семінарах, починаючи від 1977 року до теперішнього часу. Тематика доповідей віддзеркалює широту наукових інтересів вченого, охоплюючи філософську антропологію, національне питання, метафізику, проблеми логіки та методології наукового дослідження, методологію історичного пізнання, феноменологію та герменевтику, актуальні соціально-політичні проблеми, реконструктивну семіотику, дослідження природи сміху, культурологічні студії з фольклору, казок та обрядів, аналіз структури текстів культури, дослідження творчості М. Волошина та О. Фрейденберг. Не дивлячись на цю багатовекторність, більшість робіт поєднує єдиний підхід до предмету розгляду на підставі авторської концепції категорій граничних підстав як універсалій культури. Основні роботи з цієї тематики виділені в окрему рубрику. Збірка містить також розділ з філософської мемуаристики, присвячений відомим українським філософам, а також спогади про Інститут філософії НАН України кінця 1970-х рр. та про повсякдення київської та.одеської філософських комунікативних спільнот.
     Для фахівців з філософії, культурології, семіотики, етнології, політології, методології пізнання, аспірантам, студентам різних спеціальностей, для всіх, хто цікавиться висвітленими у збірці проблемами.
Отримано в дар

821.161.2-6
К444

Кисиль Василий Яковлевич

В точке излома: письма преподавателя философии бывшему студенту / В. Я. Кисиль. - Одесса : ВМВ, 2020. - 240 с. - ISBN 978-966-413-677-5 : 160.00


     Книга написана в эпистолярном жанре в виде писем преподавателя философии бывшему студенту, ставшим писателем. В письмах речь идет о философских проблемах бытия, творчестве, социально-политических реалиях.
Отримано в дар

101/141(092)*(44)
К444

Кисиль Василий Яковлевич

Аскеза Альбера Камю на плато Веллав / В. Я. Кисиль. - Одесса : ВМВ, 2020. - 104 с. : ил. - ISBN 978-966-413-672-0 : 90.00


     Книга, представляющая собой цикл очерков, освещает малоизвестную сторону биографии французского философа и писателя Альбера Камю с августа 1942 года по ноябрь 1943 года, его философские раздумья, творческие и любовные устремления.
Отримано в дар

821.161.2-312.1
К444

Кисіль Василь Якович

Камю і жінки: сновидська вистава в Лурмарені / В. Я. Кисіль. - Одеса : ВМВ, 2020. - 72 с. : ил. - ISBN 978-966-413-669-0 : 70.00


     Новела присвячена стосункам французького філософа і письменника Альбера Камю з жінками, з якими його зводила доля. Всі факти з життя Камю і жінок строго документовані і не є плодом вимислу автора.
Отримано в дар

811.111'22'42:124
Ш379

Шевченко Олександр Іванович

Телеологічна лінгвосеміотика: глосарій базових термінів / О. І. Шевченко. - Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2021. - 164 с. - ISBN 978-617-7520-74-9 : 100.00


     Глосарій базових термінів має на меті висвітлити термінологічний інструментарій дослідження лінгвальних засобів актуалізації телеологічних аспектів смислу і систематизації телеологічних чинників смислоутворення в англомовному дискурсі. У термінологічному представленні наведено методологію, категорійно-поняттєвий апарат телеологічної лінгвосеміотики. Окреслена типологія і лінгвальна специфіка телеологічних пояснень як мовних засобів реалізації категорії телеологічності в англомовному дискурсі. Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців
Отримано в дар

94(477)"1990/2014":32
Д332

Денисенко Вадим Ігорович

Формування та функціонування в Україні політичного режиму Віктора Януковича (2010-2014 рр.) : монографія / В. І. Денисенко. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 878 с. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-992-546-6 : 900.00


     У монографії розглянуто особливості виникнення, механізми влади та крах політичного режиму, побудованого президентом України Віктором Януковичем. За допомогою величезного масиву офіційних документів, спогадів, інтерв'ю, публікацій, засобів масової інформації розкривається політична кар'єра четвертого "гаранта Конституції" та його взаємини з іншими представниками донецького клану. Особливу увагу приділено феномену "Сім'ї" та її перетворення на центр генерації рішень у країні. Детально проаналізовано внутрішні суперечності створеного Януковичем режиму та сукупність чинників, що призвели до його падіння.
Отримано в дар

821.133.1
Г744

Готье Теофиль

Путешествие в Россию = Voyage en Russie / Т. Готье ; пер. с фр. и коммент. Н. В. Шапошниковой : предисл. А. Д. Михайлова. - Москва : Мысль, 1988. - 396 с. - ISBN 5-244-00187-6 : 22.00


     Классик французской литературы Теофиль Готье (1811 — 1872) дважды посетил Россию. В Москве и Петербурге он был зимой 1858/59 г. Летом 1861 г. писатель проплыл на пароходе от Твери до Нижнего Новгорода. Данная книга — поэтическое и красочное изложение впечатлений Т. Готье о его путешествиях в Россию.
Отримано в дар

82.0:94(062)
Л642

Література й історія : матеріали Всеукр. наук. конф. (Запоріжжя, 08-11 жовтня 2020 року) : збірник : у 2 ч. Ч. 1 / редкол.: Н. В. Горбач (відп. ред.), В. М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І. М. Бакаленко (техн. ред) [та ін.]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 144 с. - 110.00


     Матеріали збірника присвячені науковому осмисленню взаємодії літератури й історії в національному й глобальному вимірах. Літературознавчий дискурс дослідження літератури поєднаний із лінгвістичними, методичними, соціокультурними та іншими аспектами вивчення окресленого питання.
    Основу збірника склали дослідження, найголовніші положення яких виголошено в доповідях учасників Всеукраїнської наукової конференції "Література й історія" (Запоріжжя, 08-11 жовтня 2020 р.). Призначений для фахівців і всіх, кого цікавлять проблеми української літератури, національної історії, духовності в літературі й культурі.
Отримано в дар

342.9.03(477)
С51

Смокович Михайло Іванович, Бевзенко Володимир Михайлович

Адміністративний процес України: теорія, практика : підручник / М. І. Смокович, В. М. Бевзенко ; за ред. В. М. Бевзенка ; пер. з нім. і адапт. Г. В. Рижкова ; КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Дакор, 2020. - 1346 с. - На форзаці інскрипт. - ISBN 978-617-7679-59-1 : 900.00


     Ця книга - результат 16-річного науково-практичного дослідження авторами сутності адміністративного процесу, законодавства про адміністративне судочинство в їх критичному поєднанні з наукою і законодавством адміністративного права. На формуванні, змісті та способі викладу матеріалу підручника, крім науково-педагогічного досвіду, принципово позначилася робота авторів суддями адміністративного суду касаційної інстанції (Вищий адміністративний суд України, Касаційний адміністративний суд Верховного Суду).
    Пропонуються історія національного адміністративного процесу, описання його змісту і форм (проваджень). У підручнику обгрунтовано передумови захисту в адміністративному процесі прав, свобод, інтересів. Увагу приділено сутності та критеріям процесуального розсуду, природі адміністративної юрисдикції і підсудності адміністративних справ. Охарактеризовано види учасників адміністративної справи й інших учасників адміністративного процесу, описано такі явища, як множинність і процесуальне суміщення цих учасників. Описано такі процесуальні інститути, як строки, судові витрати, судові виклики і повідомлення, докази і доказування, процесуальний примус. Розкрито зміст та особливості провадження в адміністративному суді першої інстанції; надано оцінку сутності перегляду рішень адміністративних судів, інших стадій адміністративного процесу.
    Навчальний матеріал підручника викладено з урахуванням здобутків сучасної національної та німецької адміністративно-процесуальної й адміністративно-правової науки у поєднанні з аналізом практики розгляду та вирішення адміністративних справ національними адміністративними судами.
    Видання розраховане на студентів, викладачів, науковців. Стане у нагоді юристам-практикам, адвокатам, суддям, працівникам апаратів судів, органів державної влади, державних органів, державних, комунальних підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, інших суб'єктів владних повноважень.
Отримано в дар

94(477)"1914/1945"(075.8)
Т895

Турченко Федір Григорович, Каганов Юрій Олегович, Турченко Галина Федорівна

Історія України (1914-1945) : підруч. для здобувачів вищ. освіти ступеня бакалавра у галузі гуманітар. наук / Ф. Г. Турченко, Ю. О. Каганов, Г. Ф. Турченко. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 368 с. : іл. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2021/06/0046802.pdf. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-992-281-6 : 245.00


     У підручнику з історії України на підставі новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної історіографії подано систематичний виклад тем, присвячених минулому України за період з початку Першої світової війни 1914 р. до закінчення Другої світової війни 1945 р. Авторами запропоновано методичний матеріал з розгалуженою системою питань і логічних завдань, застосовано методику формування умінь і навичок з використанням досліджень науковців, різноманітних історичних джерел, зокрема, свідків і активних учасників подій, карт, схем, ілюстрацій.
Отримано в дар

342.98(477)
Т45

Титаренко Марина Володимирівна

Стимули у службовому праві України: питання теорії та практики : монографія / М. В. Титаренко. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 168 с. - (Нові грані адміністративного права України). - ISBN 978-966-992-487-2 : 210.00


     У монографії досліджено та узагальнено положення правової доктрини щодо розуміння службового права, місця і ролі його у системі права та запропоноване авторське розуміння службового права як сфери об'єктивізації стимулів.
    Проведено системний аналіз стимулів у службовому праві України, виокремлено проблеми у їх правовому регулюванні та правозастосовчій практиці, визначено перспективи їх удосконалення з поданням пропозицій з вирішення виявлених проблем.
    Результати дослідження можуть бути використані шляхом використання основних положень роботи при проведенні семінарських і практичних занять та підготовці відповідних матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів.
Отримано в дар

342.951:343.85]:343.35
Ш379

Шевченко Михайло Вікторович

Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) корупційних доходів публічними діячами: адміністративно-правовий аспект : монографія / М. В. Шевченко. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 212 с. - (Нові грані адміністративного права України). - ISBN 978-966-992-488-9 : 210.00


     У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми - вдосконалення теоретико-правового та законодавчого підгрунтя організації та функціонування системи адміністративно-правових заходів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) корупційних доходів публічними діячами.
    Результати дослідження можуть бути використані шляхом застосування основних положень роботи при проведенні семінарських і практичних занять та підготовці відповідних матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для навчальної літератури та навчально-методичиих матеріалів.
Отримано в дар

342.951:343.85:[346:334.7](477)
Ш961

Шумейко Іван Павлович

Адміністративно-правова протидія порушенням корпоративних прав в Україні : монографія / І. П. Шумейко. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 190 с. - (Нові грані адміністративного права України). - ISBN 978-966-992-490-2 : 210.00


     У монографії проведено системний аналіз адміністративно-правової протидії порушенням корпоративних прав в Україні, виокремлено проблеми в її правовому регулюванні та правозастосовчій практиці, визначено перспективи її удосконалення з наданням пропозицій з вирішення виявлених проблем.br/>     На основі існуючих доктринальних положень запропоновано оновлений підхід до визначення порушення суб'єктивних корпоративних прав. З урахуванням аналізу правозастосування. запропоновано практично-орієнтований варіант поділу порушень корпоративних прав на корпоративне рейдерство, грінмейл, дії менеджменту на шкоду товариству, порушення прав міноритарних учасників (акціонерів). Розкрито сутність та надано дефініцію кожному з видів порушень. Охарактеризовано існуючі способи порушень, корпоративних прав та їхнє відношення до виокремлених видів порушень.
    Результати дослідження можуть бути використані шляхом використання основних положень роботи при проведенні семінарських і практичних занять та підготовці відповідних матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів.
Отримано в дар

342.98:343.85]:343.353(477)
Ш615

Шимон Олександра Миколаївна

Обмеження та заборони як засоби запобігання адміністративним правопорушенням, пов'язаним з корупцією, у діяльності державних службовців в Україні : монографія / О. М. Шимон. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 168 с. - (Нові грані адміністративного права України). - ISBN 978-966-992-489-6 : 210.00


     У монографії проведено системний аналіз обмежень та заборон як засобів запобігання адміністративним правопорушенням, пов'язаним із корупцією, у діяльності державних службовців в Україні, виокремлено проблеми в їх правовому регулюванні та правозастосовчій практиці, визначено перспективи удосконалення застосування таких обмежень і заборон з наданням пропозицій з вирішення виявлених проблем.br/>     Проаналізовано «обмеження» і «заборони» саме як правові категорії. Досліджено етимологію слів «обмеження» і «заборона», їх співвідношення між собою та із суміжними і синонімічними поняттями, і запропоновано авторський варіант розуміння змісту і сутності вказаних понять. Виокремлено низку особливостей, які характеризують обмеження і заборони як правові категорії.
    Результати дослідження можуть бути використані шляхом застосування основних положень роботи при проведенні семінарських і практичних занять та підготовці відповідних матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів.
Отримано в дар

342.922:349.6(477)
Б253

Барліт Антон Юрійович

Адміністративно-правовий механізм реалізації та захисту суб'єктивних публічних екологічних прав : монографія / А. Ю. Барліт. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 156 с. - (Нові грані адміністративного права України). - ISBN 978-966-992-491-9 : 220.00


     У монографії наголошено, що суб'єктивні публічні права та свободи приватної особи є складовою її адміністративно-правового статусу, визначають обсяг її процесуальної правосуб'єктності. Визначено наявність кореляційних зв'язків такого категоріального ряду, як "адміністративно-правовий статус приватної особи", "адміністративно-правове становище приватної особи", "правовий стан особи", "адміністративна правосуб'ектність приватної особи", які структурно складаються із поєднання таких елементів, як потреби, інтереси, мотиви, професійна та інші форми соціальної діяльності, взаємовідносини особи і держави.
    Результати дослідження можуть бути використані шляхом застосування основних положень роботи при проведенні семінарських і практичних занять та підготовці відповідних матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів.
Отримано в дар

342.9:342.722(477)
Д444

Діденко Євген Володимирович

Реалізація права на справедливий суд при розгляді справ про адміністративні правопорушення : монографія / Є. В. Діденко. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 256 с. - (Нові грані адміністративного права України). - ISBN 978-966-992-492-6 : 220.00


     У монографії проведено системне дослідження реалізації права на справедливий суд при розгляді справ про адміністративні правопорушення, виокремлено проблеми нормативної бази і правозастосування, запропоновані способи вдосконалення законодавства і вирішення проблемних питань судової практики. Досліджено розвиток філософського розуміння справедливості і його поступове втілення у правові документи. Акцентовано увагу на сучасних концепціях справедливості і продемонстровано їх втілення у національну правову систему, зокрема, адміністративно-деліктне законодавство. На підставі дослідження генезису нормативного закріплення права на справедливий суд зроблено висновок про його зв'язок з філософськими уявленнями і концепціями про справедливість. Окремо приділено увагу нормативному розвитку стандартів права на справедливий суд у незалежній Україні.br/>     Результати дослідження можуть бути використані шляхом застосування основних положень роботи при проведенні семінарських і практичних занять та підготовці відповідних матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів.
Отримано в дар

342.98:34.038:502.21(477)
Д504

Діхтієвський Володимир Петрович

Адміністративно-правове регулювання доступу до публічної інформації про стан використання природних ресурсів : монографія / В. П. Діхтієвський. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 152 с. - (Нові грані адміністративного права України). - ISBN 978-966-992-493-3 : 220.00


    Монографія є одним з перших комплексним науковим дослідженням адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації про стан використання природних ресурсів в Україні, в межах якого з використанням сучасних методів наукового пізнання, врахуванням здобутків юридичної науки окреслено адміністративно-правові підходи правового регулювання доступу до публічної інформації у сфері використання природних ресурсів, обгрунтовано наукові положення щодо оптимізації адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації про стан використання природних ресурсів в сучасних умовах реформування публічного управління в Україні, проаналізовано зарубіжний досвід правового регулювання доступу до публічної інформації про стан використання природних ресурсів, а також сформульовано науково-обгрунтовані висновки та науково-практичиі рекомендації для вдосконалення адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації про стан використання природних ресурсів.
    У монографії визначено сутність поняття інформації як об'єкту правовідносин, виділено її ознаки та критерії класифікації. Охарактеризовано інформацію про стан використання природних ресурсів як складову системи публічної інформації. Встановлено нормативно-правові засади доступу до інформації про стан використання природних ресурсів.
Отримано в дар

342.98+3.08](477)
К562

Коваленко Богдан Вячеславович

Принципи службового права України : монографія / Б. В. Коваленко. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 184 с. - (Нові грані адміністративного права України). - ISBN 978-966-992-494-0 : 220.00


    У монографії проведено системний аналіз принципів службового права України, виокремлено проблеми у їх правовому регулюванні та застосуванні, визначено перспективи удосконалення їх нормативного закріплення з метою ефективного застосування. Досліджено та узагальнено положення правової доктрини щодо розуміння службового права та його місця, ролі у системі національного права й запропоноване авторське визначення службового права.
    Результати дослідження можуть бути використані при проведенні викладанні навчальних дисциплін службово-правового блоку у закладах вищої освіти, закладах перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та службових осіб місцевого самоврядування, при підготовці відповідних навчально-методичних, навчально-практичних матеріалів.
Отримано в дар

94(477)"1941/1945"
К82

Кривий Ріг: лихоліття 1941-1945 рр. : історичні нариси / В. В. Стецкевич, В. О. Шайкон, Р. П. Шляхтич [та ін.]. - Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ, 2016. - 522 с. : іл. - Кн. з інскриптом. - ISBN 978-966-132-032-0 : 75.00


    У науково-популярному виданні на основі широкого кола джерел, у т.ч. й тих, що уведені до наукового обігу вперше, подано панорамну картину життя м. Кривого Рогу в роки війни 1941-1945 рр., окремі новели про демографічні процеси та повсякдення простої людини в умовах навали. В додатках вміщено добірку документів, спомини очевидців, замальовки, хроніку подій, вибрану бібліографію, персоналії тощо. Книга передає дух, тривожність і напруженність часу а, почасти, і його атмосферу. Видання адресовано науковцям, краєзнавцям та усім, хто цікавиться історією війни й ріднокраю.
Отримано в дар

94(477.53)"1920/1940":323.281
К795

Кременчук у жорнах репресій : монографія / С. Ю. Сезін, Л. В. Бутко, В. А. Ширай [та ін.] ; за ред. В. І. Маслак. - Кременчук : Щербатих О. В., 2020. - 200 с. - ISBN 978-617-639-268-2 : 120.00


    Монографія присвячена репресіям сталінської влади проти населення Кременчука в період 20-30 років XX століття. Розкрито питання історії системи концентраційних таборів Кременчуцької губернії, досліджено кримінальні справи осіб, постраждалих від сталінських репресій у контексті «польської операції», і справ проти духовенства та вчителів.
    Для науковців, студентів, краєзнавців, учителів і учнів.
Отримано в дар

821.161.2-4
К444

Кисиль Василий Яковлевич

Соблазн познания. Опавшие мысли : эссе / В. Я. Кисиль. - Одесса : ВМВ, 2021. - 44 с. : +8 с. ил. - ISBN 978-966-413-678-2 : 90.00


    Представленное автором афористическое произведение - краткая коллекция мыслей, пришедших в его сознание в утренние часы после сна. Работу органически дополняют живописные картины автора.
Отримано в дар

101/141(091)(44):221.3
Г216

Гарфитт Джон Симон Тоби

Даосское безразличие и средиземноморский гуманизм: Жан Гренье / Д. С. Гарфитт ; предисл., пер. с англ. и фр. В. Я. Касиль. - Одесса : ВМВ, 2020. - 100 с. : ил. - ISBN 978-966-413-668-3 : 100.00


    Исследование английского ученого Тоби Гарфитта посвящено анализу мировоззрения французского философа Жана Гренье (Jean Grenier) 1898-1971) и его влиянию на Альбера Камю (Albert Camus) (1913-1960). Круг проблем, занимавших Гренье, - понятия Абсолюта, безразличия, выбора, свободы, гуманизма, моральной ценности. В книге прослежено, как эти понятия, с точки зрения Гренье, преломлялись в других философских направлениях, особенно в китайской традиции даосизма и античном миропонимании, на основе которого Гренье разработал свою концепцию средиземноморского гуманизма.
Отримано в дар

005.95/.96:[004.9:519.816]
Д672

Доненко Василь Іванович, Водолазкіна Катерина Олександрівна, Дубровін Валерій Іванович

Сучасні методи мотивації та управління командою розробки IT-стартапу : монографія / В. І. Доненко, К. О. Водолазкіна, В. І. Дубровін ; Нац. ун-т "Запорізька політехніка". - Запоріжжя : НУ "ЗП", 2019. - 86 с. - ISBN 978-617-529-239-6 : 50.00


    Запропоновано автоматизований комплексний підхід, що складається з відстеження результатів роботи команди, персонального оцінювання професійних компетенцій та факторів мотивації персоналу стартап проекту, що дозволяє систематизувати процес управління командою, покращити результати роботи кожного члена команди, а також підвищити економічну ефективність підприємства за рахунок раціонального використання трудових ресурсів та їх мотивації в умовах обмеженості фінансових ресурсів.
Отримано в дар

001:168.5:37(062)
Г945

Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали читань до Днів науки Центру гуманітарної освіти НАН України (Київ, 15-18 травня 2021 р.) : збірка доп. наук. конф. / редкол.: В. Рижко (голова), Ю. Іщенко, О. Кирилюк (відп. редактори), С. Таранов (модератор). - Київ : ЦГО НАН України, 2021. - 176 с. - 160.00


    Збірка містить матеріали наукової конференції, проведеної з нагоди Дня науки в Центрі гуманітарної освіти НАН України в режимі он-лайн 18 травня 2021 року. Доповіді і тези виступів охоплюють широке коло тем з актуальних проблем гуманітарних наук і гуманітарної освіти, а також питань взаємозв'язку філософії, науки, релігії, моралі, мистецтва.
Отримано в дар

378.4(477.64)ЗНУ(091):016
І-907

Історія Запорізького національного університету (1944-2020) : бібліогр. покажч. / уклад. : О. В. Левчук, О. А. Горбань ; відп. за вип. Ю. О. Каганов ; ЗНУ, Наук. б-ка. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 420 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibpokazhchik/0046978.pdf. - 150.00


    У 2020 році Запорізький національний університет відзначив 90-річчя від дня свого заснування. З нагоди цієї знаменної дати Наукова бібліотека ЗНУ підготувала бібліографічний покажчик, джерельну базу якого склали видання з фонду університетської книгозбірні та Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки. До пропонованого видання увійшли статті з періодичних видань, наукових збірників, енциклопедій та довідників, розділи монографій, в яких висвітлюється історія та сучасний розвиток провідного вишу регіону.
    Матеріал у покажчику розміщено в хронологічному порядку, в межах розділів - за алфавітом авторів і назв публікацій.
Отримано в дар

355.49:656.6(477)
Ч844

Чудновець Олександр Миколайович, Кущенко Юрій Анатолійович

Дніпровські річкові монітори типу "Железняков" замовлення СБ-37. (Історія кораблів СБ-37, бойовий шлях та подальша доля 1936-2020 рр.) / О. М. Чудновець, Ю. А. Кущенко ; Архів Київ. військово-іст. т-ва. - Київ : Фенікс, 2020. - 336 с. : іл., фот. - (Вони боронили Україну). - ISBN 978-966-136-766-0 : 240.00


    Науково-історичне дослідження історії створення, конструкції, будівництва, служби та долі дніпровських (київських) річкових моніторів типу "Желєзняков" замовлення СБ-37. Їх було шість, побудованих в Києві на заводі "Ленінська кузня". Монітори "Жемчужин", "Ростовцев", "Мартинов", а також монітори "Лєвачов" і "Флягін" зі складу Пінської військової флотилії героїчно загинули під час оборонних боїв за Україну в 1941 році. Залишився один монітор "Желєзняков" - легендарний корабель, "невловимий монітор". В роки Другої світової війни його екіпаж мужньо і самовіддано боровся з нацизмом, пройшов гіркий і складний шлях відступу від плесів Дунаю до Миколаєва, Херсона, Очакова, Керчі, гирла Дона, Тамані і Поті та переможно закінчив війну на Дунаї 8 травня 1945 року. Визнаючи їх вагомий внесок в загальну боротьбу за перемогу, на вічній стоянці у місті Києві, як і личить легендарним кораблям, встановлено на постаменті монітор "Желєзняков" - взірець доблесті і честі військових моряків.
    Видання розраховане на істориків, військовослужбовців, молодь та всіх, хто цікавиться військово-морською історією.
Отримано в дар

347.736/.738(091)(477+100)
П542

Поляков Родіон Борисович

Інститут банкрутства (неплатоспроможності) в юридичній доктрині України : монографія / Р. Б. Поляков. - Київ : Право України, 2021. - 312 с. - ISBN 978-617-7928-01-9 : 220.00


    Монографію присвячено дослідженню виникнення та розвитку інституту банкрутства (неплатоспроможності) в Україні. З'ясовано особливості становлення конкурсного процесу в Стародавньому Римі та Європі Середньовіччя і Нового часу, виявлено його ознаки та роль у розвитку економічних відносин. Висвітлено виникнення та особливості розвитку інституту банкрутства (конкурсного процесу) на теренах України від часів Київської Русі до радянського періоду, надано характеристику основних правових актів, які регулювали відносини неплатоспроможності. Досліджено етапи становлення та еволюції у правовому регулюванні інституту банкрутства (неплатоспроможності) в незалежній Україні, виокремлено його особливості й тенденції розвитку. Виявлено окремі недоліки в сучасному законодавстві України про банкрутство (неплатоспроможність) та обгрунтовано пропозиції щодо їх усунення.
    Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти юридичної спеціалізації, юристів-практиків, економістів, адвокатів, арбітражних керуючих, суддів господарської юрисдикції та ін.
Отримано в дар

330.34.014-026.16(062)
С759

Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності : зб. VI Всеукр. конф., 04 грудня 2021 року, м. Запоріжжя / за ред. А. В. Череп ; орг. ком. конф.: О. Г. Бондар (голова) [та ін.] ; МОН України, ЗНУ, ЗОДА [та ін.]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2021. - 150 с. - 220.00


    У збірнику надруковано регламент роботи та перелік учасників із зазначенням тем доповідей VI Всеукраїнської конференції "Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності", яка проходить 04 грудня 2021 року в Запорізькому національному університеті.
Отримано в дар

33(082)
Н723

Нова економіка : зб. наук. пр. молодих учених, аспірантів і студентів. Вип. 9 / редкол.: А. В. Череп (голов. ред.) [та ін.] ; МОН України, ЗНУ. - Запоріжжя : ЗНУ, 2021. - 346 с. - 260.00


    У збірнику опубліковані результати наукових досліджень студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених Запорізького національного університету та інших навчальних закладів Запорізького регіону.
Отримано в дар

37+001+33
І-73

Інтеграція освіти, науки і бізнесу : кол. монографія. Т. 9 / за ред. А. В. Череп ; авт. кол.: Б. М. Андрюшків, Г. А. Андиржанова, О. Ф. Андросова [та ін.] ; ЗНУ, МОН України. - Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2021. - 378 с. - ISBN 978-617-7520-88-6 : 130.00


    Монографія спрямована на розгляд проблемних питань інтеграції освіти, науки та бізнесу під дією впливу глобалізації, в умовах децентралізації влади та системної перебудови. Досліджуються можливості підвищення ефективності господарської діяльності, модернізації системи освіти, забезпечення фіпансово-економічної безпеки розвитку. Висвітлюються основні завдання інтеграційного процесу щодо поєднання праці, капіталу, інформації, сфер впливу інтелектуального та фінансового капіталів.
    Для науковців, підприємців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.
Отримано в дар

332:316(477+100)(062)
У677

Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави : зб. матеріалів XVII Міжнар. наук.-практ. конф. ,15-16 квітня 2021 року, м. Запоріжжя / за ред. А. В. Череп ; орг. ком. конф.: М. О. Фролов (голова) [та ін.] ; МОН України, ЗНУ, ЗОДА [та ін.]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2021. - 230 с. - 120.00


     У збірнику надруковано регламент роботи та перелік учасників із зазначенням тем доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави", яка проходить 15-16 квітня 2021 року в Запорізькому національному університеті.
Отримано в дар

33(477+100)(062)
В432

Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : зб. матеріалів ХV Міжнар. наук.-практ. конф., 15 жовтня 2020 року. м. Запоріжжя / за заг. ред. А. В. Череп ; орг. ком. конф.: М. О. Фролов (голова) [та ін.] ; МОН України, ЗНУ, ЗОДА [та ін.]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 316 с. - 110.00


     У збірнику надруковані матеріали "Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях", яка проходила 15 жовтня 2020 року в Запорізькому національному університеті.
Отримано в дар

378.091.313(4)(063)
П278

Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти : міжнародний науковий вісник = Perspective Directions and Ways of Realizing Innovative Technologies in the System of European Higher Education : International Scientific Herald : зб. наук. ст. за матеріалами XIX Міжнар. наук.-практ. конф. 8-11 грудня 2009 р., Ужгород (Україна) - Високі Татри (Словаччина) : у 2 кн. Кн. 1 / МОН України, ЗакДУ ; редкол.: Ф. Г. Ващук (голова) [та ін.] ; відп. ред. М. М. Полюжин ; упоряд. К. Мовчан. - Ужгород : ЗакДУ, 2010. - 415 с. - Присвячується 15-й річниці ЗакДУ. - Текст: укр., словац., англ. - 38.00


    Вісник містить наукові статті, підготовлені на основі доповідей, проголошених та обговорених на XIX Міжнародній науково-практичній конференції "Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти", проведеній Закарпатським державним університетом спільно з Міністерством освіти і науки України, Закарпатською обласною державною адміністрацією та Міжнародним академічним товариством ім. М. Балудянського 8-11 грудня 2009 року відповідно до плану проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі МОН України та відповідного розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації.
Отримано в дар

613.2(075.8)
О-751

Основи харчування : підручник / М. І. Кручаниця, І. С. Миронюк, Н. В. Розумикова [та ін.] ; МОН України, ДВНЗ "УжНУ", ф-т здоров'я та фіз. виховання, Словац. ун-т здоров'я. - Ужгород : Говерла, 2019. - 252 с. - ISBN 978-617-7333-94-3 : 100.00


    Структура і зміст підручника адаптовані до тематики конкретних занять з курсів "Основи раціонального харчування", "Дієтотерапія", "Громадське харчування". Особливу увагу приділено основним продуктам харчування, які використовуються для здорових людей і не використовуються в дієтології, та особливостям громадського харчування. Компоненти продуктів харчування та складання добового раціону для людей залежно від віку, професійної діяльності, та для спортсменів - з урахуванням різних періодів фізичного навантаження та видів спорту. У додатках подаються таблиці для розрахунку добового раціону різних категорій осіб, а також вміщений тестовий контроль дня самостійної роботи студентів.
    Підручник призначений для студентів факультету здоров'я та фізичного виховання, вчителів з основ здоров'я, фізвиховання ЗОШ, тренерів, а також буде корисним для тих, хто цікавиться проблемами харчування та впливу надлишкової маси тіла на здоров'я.
Отримано в дар

364-787.82-054.73(062)
З-463

Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) : наук. збірник / МОН України, УжНУ [та ін.] ; редкол.: О. Я. Рогач (голова ) [та ін.]. - Ужгород : Рік-У, 2018. - 168 с. - ISBN 978-617-7404-90-2 : 50.00


    У науковому збірнику опубліковано матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб", що відбулася 20 квітня 2018 р. на базі Ужгородського національного університету.
    Для наукових та науково-педагогічиих працівників, докторантів, аспірантів, студентів правничого напряму, юристів-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями юриспруденції.
Отримано в дар

378.091.3:316.77(082)
І-741

Інфомедійна грамотність - невід'ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти : зб. ст. / редкол.: В. Ф. Іванов (гол. ред.) [та ін. ]. - Київ : Академія української преси : Центр вільної преси, 2021. - 400 с. - ISBN 978-617-7370-26-9 : 300.00


    Збірник присвячений науковому осмисленню ходу та результатів проекту "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність". Розглядаються як загальні положення, так і конкретні приклади впровадження елементів мєдіаграмотності в освітній простір України.
    Статті будуть цікаві і корисні для студентів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів, керівників закладів освіти, усіх, кого цікавить проблематика впровадження медіаграмотності.
Отримано в дар

821.163.1-94.09:930.2(477.8)
Г158

Галицько-Волинський літопис: текстологія / за ред. О. П. Толочка ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Академперіодика, 2020. - 929 с. : іл. - ISBN 978-966-360-419-0 : 1200.00


    Викладено результати багаторічного проекту текстологічного обстеження визначної пам'ятки літописання XIII ст. — Галицько-Волинського літопису. Методичне прочитання й пофрагментне тлумачне коментування її тексту з'ясовує й обгрунтовує основні віхи в історії пам'ятки: походження нинішньої структури тексту; етапи його формування та їх послідовність; хронологію "редакторських епізодів"; приурочення різних фрагментів тексту до певних "редакторських епізодів"; джерела тексту. Книга містить дослідження, систематичний коментар, словопокажчики до тексту Галицько-Волинського літопису (за найстарішим Іпатіївським списком), а також бібліографічний покажчик праць про Галицько-Волинський літопис.
Отримано в дар

141.7:316]:340.12
К72

Костенко Олександр Миколайович

У світлі соціального натуралізму (вибране) / О. М. Костенко ; упоряд. вибраних творів О. О. Кваша. - Київ : Палівода А. В., 2020. - 812 с. : портр. - ISBN 978-966-437-579-2 : 350.00


    У книзі професора О. М. Костенка представлені вибрані твори в галузі соціальної філософії, юриспруденції і кримінології, в яких розробляється і використовується методологія соціального натуралізму.
    Спираючись на ідеї відомих мислителів, автор обгрунтовує теорію соціального натуралізму, згідно з якою поряд з фізичною і біологічною формами природи існує також соціальна форма природа зі своїми, властивими лише їй, законами - законами соціальної природи. Ця теорія може стати методологічною основою для "натуралізації" соціальних наук, спрямовуючи їх на пізнання (відкриття) законів соціальної природи. Соціальний натуралізм розглядається як інструмент не лише для пізнання (відкриття) законів соціальної природи, а й для узгодження соціальної практики людей із цими законами, що має сприяти соціальному прогресу.
    Ідеї, викладені у цих творах, можуть бути використані у соціальній практиці для протидії різноманітним соціальним аномаліям, а також для формування соціальної культури людей і запобігання їх соціопатизації.
Отримано в дар

347.13(477)
М897

Музика Леся Анатоліївна

Концепція цивільно-правової політики України : монографія / Л. А. Музика. - Київ : Паливода А. В., 2020. - 504 с. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-437-577-8 : 280.00


    У монографії здійснено теоретичне розв'язання актуальної науково-прикладної проблеми - розроблена концепція цивільно-правової політики України. У такий спосіб започатковано рух системного осмислення нового, відповідно до предмета дослідження, наукового напряму у вітчизняному правознавстві.
    Зокрема висунута й обгрунтована наукова гіпотеза про застосування верховенства права як методу пізнання (юридичного методу); досліджено реальний потенціал практичного запровадження в ужиток цього наукового методу через методику його застосування - "Rule of Law Checklist" ("Мірило правовладдя"); започатковано дослідження соціальної обумовленості цивільно-правової політики. Досліджено поняття, систему та види міжгалузевих зв'язків цивільно-правової політики; проаналізовано форми реалізації цивільно-правової політики (доктринальну, правотворчу і правозастосовну); виявлено та систематизовано новопосталі проблеми-виклики у сфері реалізації вітчизняної цивільно-правової політики на тлі російської агресії проти України; окреслено актуальні національно- та міжнародно-правові засоби протидії російській агресії у цивільно-правовому напрямі.
    Видання розраховане на науковців і науково-педагогічних працівників, державних службовців і політиків, суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
Отримано в дар

373.5.016:82(075.80
Б811

Бондаренко Алла Іванівна

Методика шкільного вивчення сюжетно-композиційної організації епічного твору: теорія і практикум : навч. посіб. для студентів філол. ф-тів / Ю. І. Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. - 143 с. - ISBN 978-617-527-046-2 : 70.00


    У посібнику запропановано теоретико-практичну модель розвитку знань і вмінь студентів-філологів організовувати шкільне вивчення епічних творів крізь призму їх сюжетно-композиційної організації. Автор навчального матеріалу окреслює систему як літературознавчьої, так і власне методичної інформації, необхідної для здійснення педагогічного процесу в заданому напрямку. Крім того, посібник уміщує низку вправ, які можна використовувати для формування в майбутніх учителів літератури здатності організовувати дослідницьку діяльність учнів у площині сюжету та композиції художніх творів.
Отримано в дар

811.161.2'37'38:82-1.09'06
Б811

Бондаренко Алла Іванівна

Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів ХХ століття : монографія / А. І. Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Лисенко М. М., 2017. - 392 с. : фот. - ISBN 978-617-640-347-0 : 85.00


    У дослідженні на матеріалі, який становить більш як 6 тисяч одиниць, вибраних із творів 65 письменників, уперше здійснено повноаспектне вивчення семантики словесних образів часу українських поетичних текстів XX століття. Запропоновано розуміння нелінійної нерівновагової природи периферії функціонально-семантичного поля темпоральності. Аргументовано розгляд образної семантики темпоральності в інтегративному вимірі, з використанням інструментарію традиційних і новітньої (синергетичної) парадигм, а також кількох лінгвістичних дисциплін. Схарактеризовано темпоральну конотацію як підгрунтя словесних образів часу з імпліцитним темпоральним компонентам. Виявлено відповідність між реферепційними й оцінними моделями образної семантики темпоральності. Встановлено відповідність між репрезентаційними моделями образної семантики темпоральності та функціями іменних синтаксем темпоральної групи. Об'єктивовано функції атрактора и репелера як основних чинників моделювання образної семантики темпоральності. Розглянуто поляризаціїні процеси, пов'язані з експліцитною, імпліцитною, оцінною й репрезентаційною образною семантикою темпоральності.
    Результати дослідження призначено для використання в процесі викладання базових і спеціальних курсів стилістики, лінгвістичного аналізу тексту, лінгвістики тексту, лексикології, етнолінгвістики, лінгвокультурології та лінгвосинергетики.
Отримано в дар

94(477.63)"192/199":323.39
Б912

Буренков Віктор Миколайович

Дніпропетровський клан серед політичних еліт УРСР та СРСР (кінець 1920-х - початок 1990-х рр.) : монографія / В. М. Буренков. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 290 с. : фот. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-992-279-3 : 180.00


    Монографію присвячено комплексному дослідженню дніпропетровської управлінської мережі 1920-х - початку 1990-х рр. На основі архівних матеріалів, опублікованих документів та мемуарів досліджуються особливості формування і функціонування дніпропетровського клану на трьох рівнях влади (регіональному; республіканському та загальносоюзному). З'ясовано, як обсяг повноважень і розподіл функцій, які мали його ключові представники серед номенклатурних еліт УРСР та СРСР, впливав на піднесення цього неформального об'єднання з-поміж інших партійно радянських еліт.
Отримано в дар

620.9+351.746](477)
Е627

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналітична доповідь / О. М. Суходоля, Ю. М. Харазішвілі, Д. Г. Бобро [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Суходолі ; НІСД, Центр безпекових досліджень. - Київ : НІСД, 2020. - 196 с. - ISBN 978-966-554-335-0 : 110.00


    В аналітичній доповіді досліджено проблеми оцінювання та стратегування рівня енергетичної безпеки. Запропоновано модель оцінювання стану енергетичної безпеки в системі національної безпеки, формалізовано набір індикаторів оцінювання енергетичної безпеки, проведено розрахунки стану та загроз енергетичній безпеці України за сучасною методологією інтегрального оцінювання. Обгрунтовано стратегічні сценарії розвитку щодо законодавчого регулювання діяльності суб'єктів у сфері забезпечення енергетичної безпеки.
    Розраховано на експертів, науковців, фахівців у галузях енергетики, економіки, національної безпеки, суб'єктів владних повноважень, суб'єктів енергетичних ринків, представників громадських організацій, а також усіх, хто цікавиться проблематикою енергетичної безпеки. Дослідження стане у пригоді під час формування енергетичної політики, стратегічного планування у сфері розвитку економіки та енергетики енергетичної безпеки, формування системи оцінок енергетичної та національної безпеки, розроблення та ухвалення нормативно-правових актів, що регулюватимуть правовідносини в цій сфері.
Отримано в дар

050:94(477)"1957/2017"
С73

Comprehending the Past: Soviet Visions, Post-Soviet Revisions and Modern Concepts in "Ukrainian Historical Journal" (1957-2017) = Осягнення минувшини: радянські візії, пострадянські ревізії та сучасні концепти в "Українському історичному журналі" (1957-2017) / Ed. V. Smolii ; comp. H. Boriak, O. Donik, O. Yas ; Institute of History of Ukraine of the NAS of Ukraine. - Kyiv : Akademperiodyka, 2020. - 356 p. - Project " Ukrainian Scientific Book in a Foreign Language". - ISBN 978-966-360-423-7 : 160.00


    This book elucidates complex and long process of the "Ukrainian Historical Journal" transformation from the republican professional publication, founded in 1957 to a modern journal of Ukrainian historians. Esseys and materials connected with the journal's history are published in two main segments: 1) materials covering the history of Ukraine in the Soviet and post-Soviet times; 2) esseys with analytical interpretation of journals publications and its changes with regards to the definite problems, topics, periods and epochs of the history of Ukraine, in particular, history of the Middle Ages and early modern history, history of the XIX — the early XX centuries, the Ukrainian revolution of 1917-1921, inter-war and post-war history of Soviet Ukraine, Ukrainian dimension of the history of World War II, and also studying the problems of the world history in the journal's publications, etc.
Отримано в дар

069]:904:737.1(477.73)
Б907

Булатович Светлана Андреевна, Редина Евгения Федоровна

Электровые монеты Кизика в собрании Одесского археологического музея НАН Украины = Electrum coins of Cyzicus in the collection of the Archaeological museum of Odessa of NAS of Ukraine : cftalogue : каталог / С. А. Булатович, Е. Ф. Редина ; [редкол.: Мариуш Милчарек, Ярослав Бодзек] ; ОАМ, НАНУ. - Одесса : ТЭС, 2021. - 192 с. : ил. - Текст рус., англ. - ISBN 978-617-7711-84-0 : 300.00


    В книге публикуется каталог кизикинов (электровых монет античного города Кизика) из собрания Одесского археологического музея Национальной Академии Наук Украины. Основу коллекции составляют 73 статера Орловского клада, представленные 43 типами. Каталог содержит информацию о других экземплярах данного типа и номинала, известных по литературе и аукционным каталогам. Рассматриваются различные аспекты чеканки и использования кизикинов в качестве межполисной монеты. Показаны особенности обращения этих монет в Северном Причерноморье с учетом новых нумизматических и эпиграфических находок. Отдельный раздел посвящен характеристике Орловского клада как памятника экономики и культуры. Для историков, археологов, нумизматов, коллекционеров и всех, кто интересуется историей античности.
Отримано в дар

069:902/904(477.74)
Р331

Далекие предшественники Одессы / Е. Ф. Редина. - Одесса : Одесский археологический музей. - 24 с. - Текст рус., англ. - 25.00


    
Отримано в дар

373.5.016:821.161.2(075.8)
Б811

Бондаренко Юрій Іванович

Вивчення образів-персонажів літературного твору в школі: теорія і практикум : посіб. для студентів філол. ф-тів / Ю. І. Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. - 216 с. - 65.00


     У посібнику представлено п'ятнадцять видів пообразного аналізу літературного твору в школі. Автор видання здійснив концептуальне забезпечення діяльності вчителя та учнів, сформувавши систему необхідних принципів. Теоретична інформація поєднана із системою вправ, які спрямовані на вироблення у студентів-філологів здатності здійснювати організацію навчального процесу на основі названого шляху аналізу.
Отримано в дар

796.3(038)
В177

Ванюк Дар'я Валеріївна

Фізичне виховання: ігрові види спорту : термінол. слов. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра всіх спец. / Д. В. Ванюк ; МОН України, ЗНУ. - Запоріжжя : ЗНУ, 2021. - 55 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2021/02/0046161.docx. - 25.00


     У словнику подано визначення найбільш уживаних термінів і понять з ігрових видів спорту - баскетболу, волейболу, гандболу, настільного тенісу, футболу, засвоєння яких передбачено робочою програмою курсу "Фізичне виховання". У першому розділі наведено тлумачення загальних термінів із фізичного виховання. Джерельною базою словника є фахова література (наукова, навчально-методична, довідкова).
    Видання передусім адресується здобувачам ступеня вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей. Окрім того, воно буде корисним учителям, викладачам, тренерам і широкому колу читачів, які цікавляться питаннями фізичного виховання та спорту.
Отримано в дар

316.4+37.012]:004
Ф796

Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 26-27 листоп. 2020 р. / ред.-упоряд. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 288 с. - ISBN 978-966-992-458-2 : 160.00


     Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу" проведено під егідою програми ЄС Еразмус+, напрям ім. Жана Моне у рамках проекту 620720-ЕРР-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE "Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні". В матеріалах конференції висвітлено тези п'яти секцій. Секція 1. Становлення цифрового суспільства в конкретних галузях, науки, техніки, виробництва. Секція 2. Європейський досвід цифровізації освіти як чинник розвитку креативності особистості. Секція 3. Вплив цифровізації на розвиток людського й соціального капіталу. Секція 4. Практичні засади розвитку цифрового суспільства та цифрової освіти. Секція 5 .Креативні технології сільського туризму як чинник сталого розвитку. Конференцію зареєстровано у Державній науковій установі "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" Міністерства освіти і науки Посвідчення 156 від 3 березня 2020 р. Міжнародна конференція проходила у режимі он-лайн, прийняли учасники 10 міст з України, Литви, Білорусі. Китаю. Іспанії.
    Рекомендовано науковцям, викладачам, студентам, аспіратам та магістрантам, усім хто цікавиться проблемами формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства в Україні та світі.
Отримано в дар

340.12+130.3+14]:165.742
Л641

Литвиненко Юрій Миколайович

Громадянське суспільство і держава: ІДЕЯ РЕФЛЕКСУ (Основи теорії гуманізму) / Ю. М. Литвиненко. - Київ : КВІЦ, 2020. - 528 с. : фот. - ISBN 978-617-697-109-2 : 240.00


     Ця Книга про те. як влаштований Світ, який ми можемо спостерігати: (1) в цілому, (2) та його частина, яка є: живою, а також (3) та жива частина, яку називають людством.
    Ще ця Книга про сенс життя Людини, який я бачу в тому, щоб зробити кожного з нас максимально живим. І про те, як його досягти. Про те, які відносини між людьми знищують їх життя, а які навпаки - посилюють їх волю до нього.
    Ця Книга про те, як захистити життя кожного безвідносно до його ознак, властивостей або здібностей. Ця Книга - теорія гуманізму.
Отримано в дар

069.5:76(438)
М66

Miedzy niebem a ziemia: wystawa grafiki ze zbiorow Miejskiej Galerii Sztuki w Lodzi = Поміж небом і землею: виставка графіки з колекції Міської Галереї Мистецтва в Лодзі, [2-21 листопада 2018, Одеський музей західного і східного мистецтва, Україна] : [2-21 listopada 2018, Muzeum Sztuki Wschodu i Xachodu w Odessie, Ukraina] / Autorzy tekstow: Dariusz Lesnikowski, Malgorzata Dziegielewska : переклад Лесь Белей. - Odessa : Muzeum Sztuki Wschodu i Zachodu w Odessie, 2018. - 28 s. : il. - Текст пол., укр. - ISBN 978-83-63942-53-3 : 50.00


    
Отримано в дар

908(477.64)+903.5+904:72
Є701

Єременко Микола Миколайович, Яковенко-Єременко Ірина Петрівна

Пам'ятки історії та культури Чернігівського району Запорізької області / М. М. Єременко, І. П. Яковенко-Єременко ; ТОВ "Чернігівська газета "Нива"". - Запоріжжя : Просвіта, 2021. - 222 с. : іл., фот. - Інв. №№790323-790324 з інскриптом. - ISBN 978-966-653-524-8 : 120.00


     Ця книга презентує наявні на території району нерухомі пам'ятки історії та культури, що збереглися до нашого часу. Серед них більше 150 археологічних пам'яток (кургани, могильники, поселення), 245 пам'яток історії й архітектури. Стисло описано історію 41 населеного пункту та близько тисячі історичних подій та постатей.
    Книга розрахована на всіх, хто цікавиться минулим свого краю.
Отримано в дар

005.95/.96:005.585]:519.2
К821

Криворучко Сергій Васильович

Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів : монографія / С. В. Криворучко. - Київ : ЛАТ & К, 2020. - 72 с. : фот. - ISBN 978-617-7824-15-1 : 110.00


     В книзі проведено детальний порівняльний аналіз використання детермінованих і стохастичних підходів в оцінці результатів діяльності персоналу за індикаторами інформативності, точності, простоти, вартості та періоду оцінювання ступеня результативності (продуктивності) спеціалістів, які працюють, як в однакових, так і в різних умовах, як за одними, так і за різними напрямками діяльності.
    В книзі проаналізовані, в тому числі, точності, часові та волатильні переваги щоденного вимірювання показників продуктивності персоналу, наведені результати практичного застосування об'єднаної сукупності стохастичних показників оцінки персоналу діючих компаній з різних сегментів ринку, обгрунтована доцільність використання стохастичних підходів при вимірюванні продуктивності персоналу та визначні рекомендації щодо практичного використання ймовірнісно-математичних підходів в оцінці діяльності персоналу.
    Для керівників держаних і комерційних установ і компаній, менеджерів з персоналу, науково-педагогічних працівників, аналітиків, студентів - усіх, хто цікавиться питаннями обгрунтованої оцінки результатів діяльності персоналу.
    При повному або частковому відтворенні матеріалів монографії посилання на видання та автора є обов'язковим.
Отримано в дар

53(076.5)
С594

Соколов Євгеній Петрович, Лозовенко Оксана Анатоліївна

Пошук фізичних закономірностей : навч. комплекс / Є. П. Соколов, О. А. Лозовенко. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 182 с. : фот. - ISBN 978-966-992-449-0 : 170.00


     Перша частина посібника містить методичні матеріали, що забезпечують проведення занять вступного фізичного лабораторного практикуму нового типу. Новизна практикуму полягає в тому, що його головною навчальною метою є навчання студентів базовим прийомам обробки експериментальних даних. У другій частині посібника викладені теоретичні основи інтервальної теорії, яка є логічною основою практикуму.
    Посібник може бути корисним для викладачів фізики вищих навчальних закладів, студентів педагогічних та технічних університетів, учителів фізики, старшокласників та для всіх, хто цікавиться сучасними методами викладання фізики.
Отримано в дар

811.13(075.8)
К432

Кірковська Інга Станіславівна

Вступ до романської філології : підручник / І. С. Кірковська. - Дніпро : Пороги, 2018. - 406 с. : фот. - ISBN 978-617-518-365-6 : 240.00


     У підручнику вміщено загальні відомості про сучасні романські мови, латинську мову як основу всіх романських мов, сучасні теорії виникнення романських мов, їхній розвиток і взаємодію на різних етапах становлення. Висвітлено загальні питання виникнення окремих романських мов, соціокультурні й лінгвістичні особливості їхнього розвитку та функціонування. Підручник складається з двох частин.
    Для студентів закладів вищої освіти, які вивчають французьку мову як першу або другу фахову дисципліну спеціалізації, а також усім, хто цікавиться розвитком і становленням сучасних романських мов.
Отримано в дар

811.133.1'366.584
К432

Кірковська Інга Станіславівна

Мовна об'єктивація категорії футуральності в сучасній французькій мові : монографія / І. С. Кірковська. - Дніпро : Ліра, 2020. - 480 с. : фот. - ISBN 978-966-981-305-3 : 280.00


     У монографії комплексно досліджено категорію футуральності в сучасній французькій мові. Виявлено імпліцитні та експліцитні засоби категорії футуральності, що репрезентують одиниці річних рівнів структури французької мови. Розмежовано дві поняттєві сутності "футуральність" та "проспективність", які пов'язані і витлумаченням ідеї про майбутню дію / подію; виявлено функційно-стильові різновиди категорії футуральності; впорядковано засоби її експлікації.
    Монографію адресовано науковцям, викладачам, аспірантам та студентам філологічних спеціальностей закладів вищої освіти.
Отримано в дар

574.5:627.212(262.5)
В493

Виноградов Олександр Костянтинович, Богатова Юлія Іллівна, Синьогуб Іван Олександрович

Роль портів і судноплавства у формуванні морських біот (неповносолоні моря Європи) : монографія / О. К. Виноградов, Ю. І. Богатова, І. О. Синьогуб ; НАН України, ДУ "Інститут морської біології". - Київ : Наукова думка, 2020. - 455 с. - Проєкт "Наукова книга". - ISBN 978-966-00-1755-9 : 1230.04


     У монографії розглянуто абіотичні й біотичні особливості екосистем акваторій морських портів її на прикладі Чорноморсько-Азовського басейну. Їх значення для збереження різноманіття аборигенних видів гідробіонтів і акліматизації чужорідних. Оцінено роль штучних каналів і судноплавних шляхів у розселенні чужорідних видів гідробіонтів в обростанні корпусів суден та у баластних водах. Проаналізовано зв'язок біот неповносолоних морів Європи за сучасних умов загальної глобалізації.
    Для гідробіологів, екологів, гідрологів, гідрохіміків, викладачів, студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться наукою про море.
Отримано в дар

502.172+349.6](477)
М545

Методологія і практика оцінювання території України для заповідання : монографія / Л. Г. Руденко, О. Г. Голубцов, В. М. Чехній [та ін.] ; за ред. Л. Г. Руденко. - Київ : Наукова думка, 2020. - 231 с. - Проєкт "Наукова книга". - ISBN 978-966-00-1787-0 : 1012.67


     Розглянуто розвиток заповідної справи в Україні, правові засади створення мережі заповідних територій в Україні та виявлено певні прогалини в існуючій системі заповідання. Головний акцент зроблено на методології оцінювання потенційних територій до заповідання та її застосуванні при висвітленні перспектив заповідання в природних зонах України.
    Для фахівців і управлінців сфери збереження і охорони природи, географів, ботаніків. зоологів та екологів.
Отримано в дар

34+342.9](477)(031.038)
В272

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 5 : Адміністративне право : [432 ст.] / редкол. 5 т.: Ю. П. Битяк (голова) [та ін.] / редкол. вид.: В. Я. Тацій (голова) [та ін.] ; НАПрН України,ІДП ім. В. М. Корецького НАН України, НЮУ ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2020. - 960 с. : 46 іл. - ISBN 978-966-937-048-8. - 978-966-998-010-6 (т. 5) : 500.00


     Видання є першим в Україні систематизованим зведенням сучасних знань про основні поняття, які використовуються в науці адміністративного права та законодавстві.
    Розраховане як на науковців, викладачів, студентів закладів вищої освіти, так і на суддів, адвокатів, прокурорів, інших фахівців у галузі права, а також усіх тих, кого цікавлять актуальні проблеми у сфері регулювання адміністративних правовідносин.
Отримано в дар

34.03+35.086
Г93

Губанов Олег Олександрович

Юридична відповідальність публічних службовців як інститут службового права України : монографія / О. О. Губанов. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 374 с. - ISBN 978-966-992-311-0 : 280.00


     Монографія присвячена актуальним проблемам становлення та розвитку інституту юридичної відповідальності публічних службовців в Україні. Комплексний аналіз наукових джерел, джерел національного права та досвіду країн світу дозволив визначити місце цього правового інституту в системі права України та системі адміністративного права. Особлива увага приділяється понятійному апарату, адже в наукових джерелах представлені різноманітні підходи до визначення публічної служби та публічного службовця, до визначення елементів правового статусу публічних службовців та видів юридичної відповідальності даної категорії осіб. 3 огляду на позитивний досвід країн світу пропонуються шляхи вирішення існуючих у цій сфері проблем на теоретичному, правотворчому і правозастосовному рівнях.
    Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, а також читачів, які цікавляться актуальними проблемами юридичної відповідальності публічних службовців.
Отримано в дар

342.565.4
Б869

Бояринцева Марина Анатоліївна

Принципи діяльності адміністративного суду в Україні в аспекті імплементації європейських стандартів судочинства : монографія / М. А. Бояринцева. - Херсон : Гельветика, 2019. - 480 с. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-916-933-4 : 300.00


     Монографія присвячена діяльності адміністративного суду як суб'єкта права в умовах євроінтеграції. Проаналізовано правовий статус суду, суддів та працівників апарату суду, процесуальну діяльність суду та деякі проблеми виконання рішення судів, розглянуто поняття європейського адміністративного простору. Визначено принципи здійснення адміністративного судочинства в Україні та у європейському адміністративному просторі. Розглянуто міжнародні принципи адміністративного права щодо діяльності публічної адміністрації в країнах Європейського Союзу та Україні. Запропоновано вирішення деяких проблем, що існують у сфері здійснення адміністративного судочинства.
    Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників апарату судів та суддів.
Отримано в дар

342.95
З-813

Золотухіна Лілія Олександрівна

Феномен публічного інтересу як категорії адміністративного права : монографія / Л. О. Золотухіна. - Херсон : Гельветика, 2019. - 478 с. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-916-953-2 : 300.00


     Монографія присвячена дослідженню концепції публічного інтересу як категорії адміністративного права. Проаналізовано історико-правові та загальнотеоретичні положення щодо встановлення сутності публічного інтересу: історіографія дослідження, поняття, види, генеза нормативного закріплення, класифікація, система, суб'єкти адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та захисту. Визначено особливості прояву та реалізації публічного інтересу у різних сферах (безпеки оборони; економічної безпеки; соціальної безпеки). Розглянуто міжнародні та закордоні виміри правового регулювання законодавчого визначення публічного інтересу. Запропоновано основні положення концепції публічного інтересу в Україні та шляхи розв'язання проблем, що існують у цій сфері.
    Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників правоохоронних органів.
Отримано в дар

342.98+35.07](477)
Г623

Голобутовський Роман Зіновійович

Теорія та практика адміністративно-правового забезпечення публічної служби в органах судової влади : монографія / Р. З. Голобутовський. - Київ : Маслаков Р. О. : Освіта України, 2019. - 356 с. - ISBN 978-617-7862-14-6 : 280.00


     Досліджено організаційно-правові засади публічної служби в органах судової влади в Україні. На основі аналізу міжнародного та вітчизняного законодавства, а також практики правозастосування запропоновано шляхи подальшого розвитку та удосконалення адміністративно-правового забезпечення публічної служби в органах судової влади України.
    Монографія розрахована на студентів, слухачів навчальних закладів юридичного профілю, викладачів, ад'юнктів та аспірантів, а також суддів та публічних службовців органів судової влади. Може бути використана як практичний посібник з питань організації та забезпечення публічної служби в органах судової влади.
Отримано в дар

342.951:351.856.2(477)
К565

Ковбас Ігор Васильович

Нагородна справа в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / І. В. Ковбас. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 416 с. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-992-236-6 : 300.00


     У монографії висвітлюються основні положення новітнього вітчизняної теорії нагородного права, адміністративно-правових засад регулювання відносин у сфері нагородної справи, висвітлюються актуальні проблеми застосування нагородного законодавства та формулюється модель їх можливого вирішення
     Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів
Отримано в дар

165.62
Г966

Гусерль Едмунд

Картезіанські медитації. Вступ до феноменології / Е. Гусерль ; передм. і пер. з нім. А. Вахтеля. - Київ : Темпора, 2021. - 304 с. - (Філософія). - ISBN 978-617-569-486-2 : 260.00


     "Картезіанські медитації" — твір видатного німецького філософа, засновника феноменологічної філософії Едмунда Гусерля (1859–1938). Відповідно до пропедевтичного наміру, що ліг в основу цього твору, "Картезіанські медитації" розкривають головні аспекти феноменологічного вчення, але особливу увагу автор приділяє феноменологічній концепції інтерсуб’єктивності. Водночас тлом для розкриття феноменологічної методології, теорії конституювання Іншого та досвідчування об’єктивності стає Декартова ідея абсолютного обгрунтування знання, а також концепція трансцендентального ідеалізму, яку Гусерль почав розробляти ще 1913 року в "Ідеях І". В основу твору лягли паризькі доповіді Гусерля 1929 року, а поява 1931 року французького перекладу "Картезіанських медитацій" справила неабиякий вплив на французьких феноменологів Жана-Поля Сартра та Мориса Мерло-Понті.
Отримано в дар

373.2.091.33-027.22:796
Н156

Навчання через гру та діяльнісний підхід: огляд доказів / кол. авт.: Дж. М. Зош, Е. Дж. Хопкінз, Х. Дженсен [та ін.]. - Б. м. : LEGO Group, 2017. - 39 с. - (Біла книга). - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi62/0046344.pdf. - The LEGO Foundation. - ISBN 978-87-999589-1-7 : 50.00


    
Отримано в дар

373.2.091.33-027.22:796
Ф262

Фасилітація гри: мистецтво та наука про залучення дітей дошкільного віку до навчання через гру / кол. авт.: Х. Дженсен, А Пайл, Д. М. Зош [та ін.]. - Б. м. : LEGO Group, 2019. - 43 с. - (Біла книга). - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi62/0046345.pdf. - The LEGO Foundation. - ISBN 978-87-999589-5-5 : 50.00


    
Отримано в дар

37.091.33-027.22:796+159.922.7
Н463

Нейронаука та навчання через гру: огляд доказів : звіт за результатами дослідження / кол. авт.: К. Лю, С. Л. Соліс, Х. Дженсен [та ін.]. - Б. м. : LEGO Group, 2017. - 27 с. - (Біла книга). - The LEGO Foundation. - ISBN 978-87-999589-2-4 : 50.00


    
Отримано в дар

373.3.091.313
П182

Паркер Рейчел, Томсен Бо Ст'єрне

Діяльнісний підхід у школі : дослідження інтегрованих педагогік, що грунтуються на ігровому діяльнісному підході та сприяють всебічному розвитку дітей початкової школи / Р. Паркер, Б. С. Томсен. - Б. м. : LEGO Group, 2019. - 75 c. - (Біла книга). - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi62/789978.pdf. - The LEGO Foundation. - ISBN 978-87-999589-6-2 : 50.00


    
Отримано в дар

347.(477.83/.86(094.4)"1797"
Ц58

Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р. = Codex civilis pro Galicia Orientali : текст, пер., наук. комент. / за ред.: В. М. Зубар, О. Д. Кутателадзе ; пер. з лат. А. Гужви. - 3-тє вид., випр. - Київ : Право України, 2020. - 577 с. : іл. - (Скарбниця пам'яток українського права. Серія 1 "Книги-пам'ятки українського права" ; 1). - Нац. проект "Скарбниця пам'яток українського права". - Текст укр., лат. - ISBN 978-617-7928-00-2 : 600.00


    До уваги читачів - третє виправлене видання Цивільного кодексу для Східної Галіції 1797 р., його повного латинського тексту з паралельним перекладом на українську мову та коментарем провідних науковців України та Австрії. Видання документа здійснюється в рамках Національного проекту «Скарбниця пам'яток українського права» як пам'ятки українського права з огляду на його значення та вплив на розвиток цивільного права в Україні. Пам'ятка стала однією з перших кодифікацій приватного права на території не тільки українських земель у складі Габсбурзької монархії, а й Європи та світу. Видання розраховане на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, здобувачів наукових ступенів юридичних та історичних напрямів, а також широкий читацький загал.
Отримано в дар

821.161.2.09(082)
Б911

Бунтарки: нові жінки і модерна нація : есеї / упоряд., наук. ред., передм. В. Агеєва. - Київ : Смолоскип, 2020. - 368 с. - ISBN 978-617-7622-21-4 : 180.00


    Перед вами книжка про справжніх бунтарок — українських письменниць другої половини XIX та початку XX століття, які знаходять свої голоси у літературі й публіцистиці та починають відстоювати власний простір — як приватний, так і публічний. Дванадцять історій про життя та творчість Марко Вовчок, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Наталі Кобринської Людмили Старицької, Ірини Вільде, Софії Яблонської та ще кількох інших, не менш знакових авторок, які говорили про нову жінку у своїх творах.
Отримано в дар

57+502+54](062)
С916

Сучасні проблеми біології, екології та хімії : збірник тез VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовтня 2020 року, Україна, м. Запоріжжя / редкол.: М. О. Фролов, Г. М. Васильчук, Л. О. Омельянчик [та ін.] ; відп. за вип. В. В. Копійка, О. А. Бойка ; МОНУ, НАН ВО України, ЗНУ [та ін.]. - Запоріжжя : CopyArt, 2020. - 208 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi62/0046148.pdf. - 150.00


    У збірнику представлено наукові праці учасників VI Міжнародної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (Запоріжжя, 16-17 жовтня 2020 року), присвяченій 90-річчю заснування Запорізького національного університету. Матеріали відображають сучасний стан та напрями досліджень, які охоплюють широкий спектр питань різних галузей від теоретичних розробок до конкретних досліджень.
    Видання буде корисним біологам, екологам, хімікам, викладачам, аспірантам, вчителям, студентам, та всім, хто цікавиться проблемами медико-біологічного напряму, біології, хімії, екології, лісового та садово-паркового господарства.
Отримано в дар

615:004
B84

Brazhko Oleksandr, Gencheva Victoriya, Kornet Maryna

Modern Aspects of Drugs Creation Based on QuS-Program Development / O. Brazhko, V. Gencheva, M. Kornet. - Б. м. : LAP LAMBERT, 2020. - 63 p. - Текст англ. - ISBN 978-620-2-92319-4 : 100.00


    Scientists of the ZNU Chemistry Department have developed a new software called QuS (abbrv. for QSAR Server), that is designed to integrate and coordinate the work of other software that performs certain stages of QSAR-analysis. QuS is defined by the application of the concept of in silico latest chemometric technologies for drug search. The formation of databases plays a vital role in revealling the laws of SAR/QSAR. The database is a new and necessary connection in solving the problem of predicting the biological activity and toxicity of chemical compounds. Various quinoline derivatives are used as synthons in organic synthesis and molecular design, as well as effective biologically active compounds. In addition, for a significant number of biologically active derivatives of nitrogen-containing heterocycles, there are limited or no systematic studies of "structure-activity-toxicity", which was the main reason for studying the quinoline derivatives' databases, finding descriptors of their structure which are important for QSAR models as systems for assessing the biological effects of compounds and obtaining promising lead-compounds.
Отримано в дар

005.8(075.8)
О-753

Основи формування європейської проєктної культури : навч.-метод. посіб. / В. І. Меняйло, О. В. Тупахіна, О. І. Гура [та ін.] ; Європейський проект EUROPROC ("Європейська проектна культура"). - Запоріжжя : ЗНУ : Просвіта, 2019. - 348 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi61/0046014.pdf. - Видання здійснено за підтримки проєкту Жана Моне за програмою Erasmus+,587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE Europroc. - ISBN 978-966-653-491-3 : 85.00


    
Отримано в дар

32(092)(100+477)
Д332

Денисенко Вадим Ігорович, Вишневський Юрій Станіславович

Політики не брешуть. 10 законів вдаємодії політиків і виборців / В. І. Денисенко, Ю. С. Вишневський ; передм. Олексій Кошель. - Київ : Наш Формат, 2020. - 296 с. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-617-7863-41-9 (папер. вид.) : 120.00


    Що ми знаємо про політику? Що всі депутати — ще ті паскуди? Що ми їм віримо, а потім розчаровуємося? Це надто вузько й недалекоглядно.
    Автори цієї книжки допоможуть вам поглянути ширше. Вони опираються на понад 20-річний досвід у політичній журналістиці й виводять 10 універсальних законів прикладної політології, які працюють незалежно від часу й контексту.
    Із цієї книжки ви дізнаєтеся, чому народ може зрадити самого себе, як через політичну недолугість у Китай імпортували горобців, де починається корупція, чому політики живуть вічно, навіщо Ляшко їв у парламенті землю тощо. У кожному розділі автори описують один закон і обґрунтовують його на кількох історичних прикладах. Вони не претендують на вичерпність, але пропонують із чогось почати. Наприклад, з такої захопливої праці про політичний світ, як ця.
Отримано в дар

94(477)"14/17":355
У455

Українське патріотичне козацтво : альманах. Вип. 4 / редкол.: Д. В. Сухінін (голов. ред.-засновник) [та ін.] ; Всеукр. коз. спорт. клуб ім. Гетомана України І. Мазепи. - Запоріжжя : ЗНУ, 2021. - 240 с. - Кн. з інскриптом. - ISBN 978-966-197-760-9 : 65.00


    До четвертого номеру альманаху увійшли статті про новітню історію, воєнно-патріотичну, культурну, наукову, волонтерську, міжнародну, спортивну та виховну діяльність сучасного Українського козацтва.
Отримано в дар

80(062.552)
Н34

Наукові записки. Запорізький державний педагогічний інститут. Т. 4 : Філологічний збірник / редкол.: М. Б. Шакало (відп. ред.) [та ін.] ; МО УРСР, ЗДПІ. - Запоріжжя : Запорізьке обласне видавництво, 1957. - 282 с. - 10.00


    
Отримано в дар

342.9(477)(092)
А313

Адміністративно-правова наука та освіта у персоналіях : довідник / за заг. ред.: Ю. П. Битяка, Т. О. Коломоєць, Д. В. Лученка ; НЮУ ім. Я. Мудрого, НДІДБМС НАПрН України, ЗНУ [та ін.]. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 312 с. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-992-209-0 : 380.00


    Довідник є першим у межах серії довідників про вчених України HELVETICA`S VADEMECUM, започаткованої Видавничим домом «Гельветика». У межах серії передбачене видання довідників, що будуть присвячені життєпису як представників різних галузей права, так і вчених з інших галузей знань (педагогіки, журналістики, публічного управління та адміністрування тощо) та спеціальностей (філології, філософії, історії й археології, економіки, психології тощо).
    У довіднику в систематизованому вигляді подаються біографії відомих учених-юристів, які формували та наразі беруть участь у розвитку адміністративно-правової науки і освіти України. У біографії кожного вченого містяться відомості про його освіту, наводяться його монографії, вказується тематика дисертаційних робіт.
    Довідник підготовлено та презентовано у рамках IV Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 23-25 вересня 2020 року).
    Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.
Отримано в дар

34(477)(06)
А437

Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 жовтня 2020 року), м. Запоріжжя : тези доповідей / за заг. ред. Т. О. Коломоєць (голова орг. ком.) ; МОНУ, Юрид. ф-т ЗНУ. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 224 с. - ISBN 978-966-992-273-1 : 55.00


    У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні», яка підбулася на базі юридичного факультету Запорізького національного університету 30-31 жовтня 2020 року.
Отримано в дар

343.85:343.915(476)(075.8)
К711

Косенко Александр Александрович

Организация деятельности инспекций по делам несовершеннолетних : в качестве пособия для обучающихся учреждений высш. образования МВД Респ. Беларусь по спец. 1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности" / А. А. Косенко ; МВД Русп. Беларусь, Учреждение образования "Могилевский институт МВД Респ. Беларусь". - Могилев : Могилевский институт МВД, 2020. - 224 с. - ISBN 978-985-7155-71-2 : 200.00


    В пособии рассмотрены организация и основные направления оперативно-служебной деятельности инспекций по делам несовершеннолетних. Уделено внимание вопросам проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступное и антиобщественное поведение.
    Пособие подготовлено на основе нормативных правовых актов, методических рекомендаций Министерства внутренних дел Республики Беларусь, публикаций сотрудников органов внутренних дел.
    Пособие рассчитано на курсантов учебных заведений Министерства внутренних дел Республики Беларусь, сотрудников инспекций по делам несовершеннолетних.
Отримано в дар

347.61/.64(476)(075.8)
Д304

Демидова Ирина Андреевна, Третьякова Жанна Владимировна

Семейное право : в качестве учебного пособия для слушателей системы доп. образования взрослых по спец. перепод. "Правоведение" / И. А. Демидова, Ж. В. Третьякова ; МВД Русп. Беларусь, Учреждение образования "Могилевский институт МВД Респ. Беларусь". - Могилев : Могилевский институт МВД, 2020. - 216 с. - ISBN 978-985-7155-76-7 : 200.00


    Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Образовательного стандарта специальности переподготовки 1-24 01 71 Правоведение (квалификация «юрист») по дисциплине «Семейное право». Представлен материал по 9 темам учебной дисциплины с учетом действующего национального и международного законодательства, новейших теоретических разработок. Содержание каждой темы включает теоретический материал, вопросы для самоконтроля, дополнительную литературу для изучения и обсуждения. Список рекомендуемой литературы состоит из перечня основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов.
    Адресовано обучающимся, преподавателям, всем интересующимся проблемами семейного права.
Отримано в дар

347.1(476)(075.8)
Б839

Борщевская Анна Эдуардовна, Муравьев Игорь Викторович, Нагорная Наталья Александровна

Гражданское право. Общая часть : в качестве учебного наглядного пособия для обучающихся учреждений высш. образования МВД Респ. Беларусь по спец. 1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности", 1-93 01 03 "Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности" / А. Э. Борщевская, И. В. Муравьев, Н. А. Нагорная ; МВД Русп. Беларусь, Учреждение образования "Могилевский институт МВД Респ. Беларусь". - Могилев : Могилевский институт МВД, 2020. - 184 с. - ISBN 978-985-7155-75-0 : 200.00


    Учебное наглядное пособие подготовлено с целью помочь студентам (кур-сантам, слушателям) учреждений высшего образования усвоить правовой материал по учебной дисциплине «Гражданское право». Содержит схемы по основным темам Общей части учебной дисциплины «Гражданское право», список основных нормативных правовых актов, необходимых при подготовке студентов (курсантов, слушателей) к семинарским, практическим занятиям, а также при подготовке к текущей и итоговой аттестации.
    Предназначено для студентов (курсантов, слушателей) учреждений высшего образования юридического профиля.
Отримано в дар

34+37+159.9](062.552)
А437

Актуальные вопросы права, образования и психологии : сб. науч. тр. Вып. 8 / редкол.: В. В. Борисенко (пред.) [и др.] ; МВД Русп. Беларусь, Учреждение образования "Могилевский институт МВД Респ. Беларусь". - Могилев : Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2020. - 334 с. - 200.00


    В сборнике представлены научные статьи по актуальным вопросам юридических, педагогических и других социально-гуманитарных наук. Результаты исследований, отраженные в статьях, представляют собой попытку решить многие теоретические и практические проблемы в области права, образования и психологии.
    Сборник может быть полезен научным работникам, преподавателям, адъюнктам и курсантам, а также практическим работникам.
    В сборнике сохранена авторская редакция и подходы к решению заявленных проблем.
Отримано в дар

001:53+167/168
Л476

Леонов Вячеслав Павлович

Философия физики и науки : избранные труды : сборник / В. П. Леонов. - Харьков : Городская типография, 2020. - 338 с. : ил., фот. - ISBN 978-617-619-241-1 : 210.00


    В настоящем сборнике трудов Вячеслава Леонова, одного из видных украинских философов, публициста, изобретателя, ученого широкого круга научных интересов, помещены работы по философии физики и науки. Отдельные статьи касаются исследований в области философской трактовки понятий движения и развития, интерпретации физических процессов, теоретических вопросов построения классификаций и систематик, методики составления карты науки и построения на ее основе наглядной библиотечной классификации. В ряде работ описано исследование электрохемилюминес-ценции. Приведены также публицистические работы по ряду актуальных вопросов общественной жизни.
    Книга представляет интерес для философов, физиков, социологов, широкого круга научной общественности.
Отримано в дар

821.161.2'06-92.09
М473

Мелещенко Олександр Костянтинович, Ковальчук Олена Олексіївна

Сучасна українська екологічна публіцистика: огляд сімдесятих - десятих років : тексти лекцій / О. К. Мелещенко, О. О. Ковальчук. - Київ : Дніпро, 2020. - 112 с. - ISBN 978-966-578-329-9 : 45.00


    Тексти лекцій професора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка О. К. Мелещенка та кандидата наук із соціальних комунікацій Інституту міжнародних відносин і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв О. О. Ковальчук присвячені сучасній українській екологічній публіцистиці за майже півстоліття — із 1970-х до 2020 років.
    Видання розраховано на студентів і викладачів журналістських і суміжних підрозділів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться журналістикою загалом та екологічною журналістикою зокрема.
Отримано в дар

159.97-058.65
М57

Ми пережили. Техніки відновлення для сімей військових, цивільних та дітей : практ. посіб. для внутрішнього переміщення осіб, демобілізованих та їхніх сімей / авт.-уклад.: Г. В. Циганенко, О. Л. Масик, О. А. Григор'єва [та ін.] ; за ред. Г. Циганенко ; Психол. кризова служба ГО "УАФПНПП", Посольство Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні. - Практ.-попул. вид. - Київ : б. в., 2018. - 40.00


    Практичний посібник складають матеріали, що розглядають явище стресу та методики саморегуляції. Ці матеріали були розроблені спеціалістами Психологічної кризової служби для сімей військових, дітей дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку. Описані основні прояви стресу у дітей та дорослих. У доступній формі подані практика, техніки й методики, мета яких - спрямувати читача на краще розуміння свого стану та стану близьких. Подано покрокову схему як обговорювати емоції зрозумілою мовою та регулювати негативні почуття, що впливасчють на міжособистісні стосунки.
    Для читачів дорослого віку, соціальних працівників та психологів.
Отримано в дар

94(477):930(438) "19"
М801

Морозова Ольга Станіславівна

Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії : монографія / О. С. Морозова. - Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. - 432 с. : фот. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/disertatsii/disertatsii2020/0046189.pdf. - ISBN 978-966-336-416-2 : 300.00


    Монографію присвячено процесу дослідження історії України першої половини XX ст, у новітній польській історіографії, підсумовано основні здобутки, окреслено питання, що потребують подальшого осмислення. На основі численного джерельного матеріалу, спогадів, інтерв'ю відтворено розвиток новітньої польської україністики в освітніх і наукових інституціях Польщі, періодиці, в діяльності польських україністів. Акцентовано увагу на найбільш контроверсійних питаннях українсько-польських відносин. Вироблено практичні рекомендації щодо сприяння дослідженню історії України в Польщі, розвитку наукового діалогу українців і поляків.
Отримано в дар

903.5(477.64)
П521

Пологівський посох: досвід міждисциплінарного вивчення:колективна монографія/ред.: В. В. Отрощенко, Г. М. Тощев, В. А. Папанова.– 2-е вид., випр.– Київ:Друкарський двір Олега Федорова, 2020.– 212 с.:іл.– ISBN 978-617-7955-27-5:1000.00


    У колективній монографії аналізується унікальний комплекс, досліджений у 2018 році археологічною експедицією Бердянського державного педагогічного університету біля с. Пологи Пологівського району Запорізької області. Уперше в українській археології матеріали кургану, особливо статусний символ (посох), аналізуються за матеріалами звіту не лише в рамках міждисциплінарного дослідження, але й є об'єктами дискусії широкого кола фахівців різних держав. Особливу увагу приділено технологіям, семантиці та семіотичному статусу артефактів, а також культурній приналежності поховання епохального кінця III тис. до н.е.
    Монографія розрахована на науковців, викладачів історії, аспірантів, студентів.
Отримано в дар

334.788(477.64)
З-332

Запорізька торгово-промислова палата=Zaporizhzhya Chamber of commerce and Industry. Pro Business:традиції, інновації, історії успіху/кер. проекту "PRO_Business" В. І. Шамілов ; редкол.: А. Куц, Д. Антонюк, Н. Охромій [та ін.] ; авт.: Т. Жавжарова, С. Іванченко ; пер. Н. Біленко.– Запоріжжя:Запорізька торгово-промислова палата, 2020.– 168 с.:фот.– 80 років, 1940 - 2020. - Текст укр., англ.– ISBN 978-966-2404-63-0:200.00


    Книга висвітлює актуальні питання розвитку бізнесу в Запорізькому регіоні на прикладі досвіду великих промислових компаній, історій успіху малого та середнього підприємництва, діяльності Запорізької торгово-промислової палати. Також видання містить галузевий каталог компаній.
    Проект «РRO_Business» розрахований на керівників бізнесу, підприємців, профільні асоціації та усіх, хто замислюється про започаткування власної справи.
Отримано в дар

94(477=411.16)".../1914"
П444

Подорож із "Українсько-єврейської зустріччю" : від давнини до 1914 року/авт. вид. й кураторка вист. Алті Родал ; пер. с англ. В. Старко.– Київ?:Вольф І. Є., 2018.– 168 с.:фот., іл.– ISBN 978-966-97336-5-8:120.00


    
Отримано в дар

94(477)(081)
Ш83

Шпак Віктор

Війна за правду на полі історії:зб. публіцит.-іст. матеріалів/ідея: Ольга Прокопенко, Григорій Філь ; відп. за вип. Євген Беляєв.№ 1.(січень-березень).– Публіцист.-іст. вид.– Київ:Вадим Карпенко, 2016.– 116 с.:іл., фот.– Проект "Український простір".– 45.00


     Збірка публіцистично-історичних матеріалів, надрукованих на шпальтах газети «Урядовий кур'єр». Містить інформацію про маловідомі факти минулого і нове трактування начебто загальновідомих подій із суто українського погляду на історичні процеси , які ми звикли інтерпретувати з позиці радянських і російських науковців.
    Перша книжка містить статті, надруковані у січні-березні 2014 і 2015 років, і започатковує серію книжок автора, виданих насамперед для військовослужбовців за сприяння Головною управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.
Отримано в дар

94(477)(081)
Ш83

Шпак Віктор

Війна за правду на полі історії:зб. публіцист.-іст. матеріалів/ідея: Ольга Прокопенко, Григорій Філь ; відп. за вип. Євген Беляєв.№3.(липень-вересень).– Публіцист.-іст. вид.– Київ:Вадим Карпенко, 2016.– 172 с.:іл.– Проект "Український простір".– 50.00


     Третя збірка публіцистично-історичних матеріалів, надрукованих на шпальтах газети «Урядовий кур'єр» у липні-вересні 2014 і 2015 років у рубриці «Люди і час». Висвітлює події далекого і недавнього минулого України та світу. Значну увагу надано непересічним українцям, що зробили вагомий внесок у розвиток науки і культури, — винахідникові рамкового вулика Прокоповичу, творцеві «силіконових долин» Смакулі, історикові Брайчевському тощо.
    Книжку видано за сприяння Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України. Видання розраховане на критичне переосмислення історичних штампів та протидію великодержавній шовіністичній ідеології.
Отримано в дар

94(477)(081)
Ш83

Шпак Віктор

Війна за правду на полі історії:зб. публіцист.-іст. матеріалів/ідея: О. Прокопенко, Г. Філь ; відп. за вип. Є. Беляєв.№4.(жовтень-грудень).– Публіцист.-іст. вид.– Київ:Вадим Карпенко, 2016.– 128 с.:іл., фот.– Проект "Український простір".– 45.00


     Четверта збірка нубліцистично-історичних матеріалів, надрукованих на шпальтах газети «Урядовий кур'єр» у жовтні-грудні 2014 року під рубрикою «Люди і час». Мовою історичних фактів засвідчує вклад українців і України у розвиток техніки, науки, культури. Крім того, до видання включено кілька статей про маловідомі сторінки діяльності ОУН у роки гітлерівської окупації та про анексію Росією у радянський період давніх українських земель.
    Книга видана за сприяння Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України та розрахована на критичне переосмислення читачами нав'язаних великодержавними шовіністами історичних штампів.
Отримано в дар

94(477)(081)
Ш83

Шпак Віктор

Війна за правду на полі історії:зб. публіцист.-іст. матеріалів/ідея: Ольга Прокопенко, Григорій Філь ; відп. за вип. Євген Беляєв.№ 2.(квітень-червень).– Публіцист.-іст. вид.– Київ:Вадим Карпенко, 2016.– 168 с.:іл., фот.– Проект "Український простір".– 50.00


     Друга збірка публіцистично-історичних матеріалів, надрукованих на шпальтах газети «Урядовий кур'єр» у квітні-червні 2014 і 2015 років у рубриці «Люди і час». Містить розповіді про маловідомі або з ідеологічних причин викреслені з пам'яті події минулого від часів Київської Русі до скандалів періоду незалежної України.
    Книжку видано за сприяння Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, та розраховано на формування критичного сприйняття штампів пострадянської та великодержавної шовіністичної пропаганди.
Отримано в дар

929:94(477.64-25)
Ш944

Штурман історичного факультету. Збірник пам'яті доцента Іллі Бірюльова/ЗНУ, Іст. ф-т, Каф. всесвітньої історії та міжнар. відносин [та ін.].– Запоріжжя:Інтер-М, 2019.– 140 с.:іл., портр.– (Легенди історичного факультету ЗНУ).– ISBN 978-966-2672-49-7:70.00


     У збірнику містяться спогади колег та учнів щодо життя та діяльності декана історичного факультету, доцента Іллі Михайловича Бірюльова (1931 - 2007), його авторські лекції з історії Європи нового часу, які він викладав на історичному факультеті Запорізького університету протягом багатьох років, його науково-методичні та публіцистичні праці, бібліографія, оригінальні малюнки та фото з життя вченого.
Отримано в дар

378.091.3:821
О-778

Островська Галина Олександрівна

Формування професійної готовності майбутніх учителів зарубіжної літератури до вивчення біографії письменників у загальноосвітній школі:монографія.– Івано-Франківськ:Симфонія форте, 2017.– 472 с.– ISBN 978-966-284-125-1:75.00


     У монографії подано обгрунтовану та апробовану методичну систему підготовки майбутніх учителів літератури до вивчення з учнями біографії зарубіжних письменників та технологію формування їх готовності до зазначеного виду професійної діяльності.
    Запропоновано етапи та способи організації навчання, види завдань з формування навичок відбору інформації, наведення автобіографічних паралелей між життєписом та твором автора, реконструкції образу епохи та світогляду письменника, побудови повідомлень різних жанрів про митця, моделювання біографічних відомостей у структуру уроку та різні форми його проведення.
    Книга адресована науковцям, викладачам та студентам філологічних факультетів педагогічних вузів, учителям зарубіжної та української літератур, аспірантам і докторантам.
Отримано в дар

37+001+33
І-73

Інтеграція освіти, науки і бізнесу:монографія/за ред. А. В. Череп ; ЗНУ.Т. 6.– Запоріжжя:Мокшанов В. В., 2018.– 388 с.– ISBN 978-617-7520-37-4:90.00


     Монографія спрямована на розгляд проблемних питань інтеграції освіти, науки та бізнесу під дією впливу глобалізації, в умовах децентралізації влади та системної перебудови. Досліджуються можливості підвищення ефективності господарської діяльності, модернізації системи освіти, забезпечення фіпансово-економічної безпеки розвитку. Висвітлюються основні завдання інтеграційного процесу щодо поєднання праці, капіталу, інформації, сфер впливу інтелектуального та фінансового капіталів.
    Для науковців, підприємців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Отримано в дар

323.2+316.42](477)(062.552)
Д31

Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні:зб. наук. пр./за ред.: О. О. Рафальського, О. М. Майбороди ; НАНУ, ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса.– Київ:ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2019.– 432 с.– http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi61/0045084.pdf.– ISBN 978-966-02-9246-8:200.00


     У збірнику міститься аналіз перебігу демократичних реформ в Україні під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Оцінено наслідки найбільш актуальних суспільних реформ, розглянуто проблеми, пов'язані з владними маніпулятивними практиками, з використанням особливостей масової психології, охарактеризовано еволюційні зміни у ціннісних настановах населення України як фактор сприяння демократичним перетворенням.
    Збірник підготовлений за підсумками наукового проекту "Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні", виконаного в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України за рахунок бюджетної програми "Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2019 рік (КПК ВК 5641230).
Отримано в дар

324+316.344](477)"2019"
В41

Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань:монографія/за ред. О. М. Майбороди.– Київ:ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2019.– 232 с.– ISBN 978-966-02-9242-0:150.00


     У книзі проаналізовано перебіг і результати президентських і парламентських виборів в Україні у 2019 р. Охарактеризовано передвиборчий стан українського суспільства, його інтереси, запити на нових політиків, соціальні потреби. Здійснено порівняльний аналіз програм претендентів на посаду Президента України та на статус народного депутата. Оцінено новаційні тренди у застосуванні виборчих технологій. Окреслено вірогідні перспективи України за підсумками виборів.
    Монографія підготовлена за результатами науковою проекту "Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань", виконаною в рамках цільової програми наукових досліджень НАН України "Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні".
Отримано в дар

378:34(438)
З-192

Закон Республіки Польщі "Про вищу освіту і науку", прийнятий 20 липня 2018 року (зі змінами)/пер. з пол. І. Дегтярьова, С. Федонюк, Л. Колісник ; наук. ред. Т. Фінікова та І. Дегтярьової.– Київ:Таксон, 2020.– 336 с.– ISBN 967-966-7128-98-2:150.00


     Це видання буде цікавим для українських освітян, студентів, науковців, керівників закладів вищої освіти і наукових установ та дозволить їм глибше зрозуміти специфіку діяльності польської сфери вищої освіти і науки. Для вітчизняних дослідників та експертів переклад польського Закону дасть можливість здійснити порівняльний аналіз діяльності української та польської систем вищої освіти і науки. Для законодавців та представників органів виконавчої влади ця книга стане корисним джерелом добрих практик вироблення державної освітньої політики.
    У стратегічній перспективі знайомство з новим польським Законом надасть наступний поштовх у розбудові взаємовигідного та міцного українсько-польського академічного співробітництва.
Отримано в дар

39(477.7)(062.552)
П32

Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри:зб. наук. пр./редкол.: М. І. Михайлуца (відп. ред.) [та ін.] ; МОН України, ОНМУ; Ін-т історії України НАН [та ін.].Вип. 7.– Одеса:ОНМУ ; Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019.– 608 с.– http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi60/0044230.pdf.Текст: укр., рос., румун., фр., англ.– ISBN 978-966-289-275-8:110.00


     Збірка наукових праць присвячена історії Півдня України та Подунав'я у різні періоди та епохи, українській культурі та духовності сусілніх етнокультур, історії православ'я та інших конфесій, міжнародним і міжрегіональним зв'язкам, мовознавсту тощо. До збірки увійшли матеріали VII Міжнародної наукової конференції та круглого столу "Мова, Церква, Герої: проблеми та досвід на шляху до євроінтеграції", що відбулися у м. Одесі 17 - 18 травня 2019 р.
    Видання розраховане на вчених-істориків, краєзнавців, мовознавців, учителів, студентів і всіх, хто цікавиться історією та духовністю від минулого до сучасності.
Отримано в дар

016:94(477)
М691

Михайлуца Микола Іванович : біогр.-бібліогр. покажч. з нагоди ювілею / уклад.: О. В. Осипенко, О. П. Шипотілова ; МОН України, ОНМУ, Нац. спілка краєзн. України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 88 с. : фот., іл. - ISBN 978-966-289-310-6 : 65.00


     Покажчик укладено з нагоди 60-річчя Миколи Івановича Михайлуци, доктора історичних наук, професора, дослідника історії взаємин держави і церкви в роки Другої світової війни, історії християнських церков на Півдні України в умовах тоталітарних режимів 20-40-х рр. XX ст. та краєзнавства.
    Видання розраховане на науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться історією розвитку української історичної науки та історіографії.
Отримано в дар

373.5.091:94(477)"14/17":355
Т415

Тимофєєв Валерій Якович, Ушанова Світлана Валеріївна

Завдання козацького руху / В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Дніпро : Середняк Т. К., 2020. - 256 с. : портр., іл. - ISBN 978-617-7822-64-5 : 70.00


     Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної «літи, яка спирається в своїй діяльності на національний - козацький! - досвід державотворення.
    Відродження козацьких традицій є надзвичайно потрібною і важливою справою. Постане сучасне українське лицарство - духовно постане Україна. Сьогодні нам належить продовжити велику місію козацтва. Козаки знову мають стати захисниками честі й гідності України, її традицій, її культури.
    Історія вчить, що ефективне те, що утверджує своє. А своє у нас -козацтво - спосіб життя вільної людини, яка із зброєю в руках захищала Богом дані їй вольності й права, зокрема право на свободу.
Отримано в дар

373.5.091:94(477)"14/17":355
Д427

Джура. Виховання козака-лицаря : збірка / за ред. В. Я. Тимофєєва. - Дніпро : Середняк Т. К., 2020. - 248 с. : портр., іл. - ISBN 978-617-7822-61-4 : 70.00


     Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної еліти, яка спирається в своїй діяльності на національний - козацькийі - досвід державотворення.
    Школа-Січ (у складі роїв, чот, куренів) - громадський (на базі загальноосвітньої школи) навчально-виховний заклад нового типу, покликаний дати учням додаткову козацько-лицарську освіту, забезпечити їх надійний духовний зв'язок з предками, розвинути стосунки з сучасниками і зорієнтувати козачат на інтереси нащадків, бо творче відродження а житті ідей і засобів козацької педагогіки має забезпечити виховання фізично здорових, морально чистих і по-лицарські мужніх та сильних духом громадян незалежної України.
    Концепція школи цього типу звертає увагу педагогів на виховний потенціал Кодексу буття Українського козацтва, куди входять.Кодекс лицарської честі, Кодекс лицарської духовності та Заповіді милосердя. Впровадження в виховну роботу вимог Кодексів забезпечує формування та виховання такого духовного стану молоді -молодих громадян України, козаків, яке в народі зберіглося як розуміння козацького духу, того особливого соціального положення українського козацтва в суспільстві, яке слугувало опорою народу і державі протягом віків...
    Учитель-вихователь стикається із проблемою налагоджування командної роботи в своєму колективі (рої, чоті, курені, школи). Допоможе йому книга «Виховання козака-лицаря», в якій узагальнено досвід роботи колективів навчальних закладів та громадських організацій козацького спрямування Буджаку з козацького виховання дітей і юні та надасть практичну допомогу у справі створення і налагодження роботи дитячих та юнацьких козацьких осередків (роїв, чот, куренів), навчальних закладів козацько-лицарського спрямування (Школа-Січ).
Отримано в дар

343.2/.7(477)
В98

В‘юник Максим Вікторович, Карчевський Микола Віталійович, Арланова Олена Дмитрівна

Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи (аналітичні матеріали) / М. В. В'юник, М. В. Карчевський, О. Д. Арланова ; упоряд. Ю. В. Баулін ; Комісія з питань правової реформи, Робоча група з розвитку кримінального права. – Харків : Право, 2020. – 212 с. – Кн. з інскриптом. – ISBN 978-966-998-020-5 : 140.00.


     Це видання здійснено за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.
Отримано в дар
© 2017 Запорізький національний університет