Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Наукові фахові видання. Галузь науки, код (шифр) спеціальності: історичні спеціальності – 032


Kyiv-Mohyla Humanities Journal
Zaporizhzhia Historical Review
Європейські історичні студії
Інтермарум: історія, політика, культура
Історико-політичні проблеми сучасного світу
Історія науки і біографістика
Історія науки і техніки.
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Американська історія та політика
Археологія
Археологія і давня історія України
Архіви України
Бібліотечний Меркурій
Бібліотечний вісник
Воєнно-історичний вісник
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Історичні науки»
Військово-науковий вісник
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Історичні науки
Вісник Львівського університету. Серія: Історична
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Історія»
Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки
Дослідження з історії і філософії науки і техніки
Емінак
Етнічна історія народів Європи
З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
Зовнішні справи
Київські історичні студії
Літопис Волині
Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття і Волині
Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки
Місто: історія, культура, суспільство
Народна творчість та етнологія
Народознавчі зошити
Наука та наукознавство
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету (серія: Історичні науки)
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія»
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія
Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина»
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія
Наукові записки НАУКМА. Історичні науки
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки»
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
Проблеми всесвітньої історії
Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. (Серія «Історія")
Проблеми слов’янознавства
Проблеми історії Голокосту: український вимір
Рукописна та книжкова спадщина України
Соціум. Документ. Комунікація
Старожитності Лукомор’я
Сторінки історії
Сумська старовина
Сумський історико-архівний журнал
Сходознавство
Схід
Східноєвропейський історичний вісник
Сіверянський літопис
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва
Україна дипломатична
Україна модерна
Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність
Українознавство
Українознавчий альманах
Українська біографістика
Український нумізматичний щорічник
Український селянин
Український історичний журнал
Часопис української історії
Чорноморська минувшина: Записки відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України© 2017 Запорізький національний університет