Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2022 року94:623.423"14/18" М216

Мальченко Олег Євгенійович

Інформаційний потенціал гарматних стволів ХV-початку XIX ст. / О. Є. Мальченко ; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Академперіодика, 2021. - 604 с. - ISBN 978-966-360-447-3 : 800,00

     Ілюстроване видання шар за шаром розкриває інформаційне поле гармат: від морфологічних особливостей до декору гарматних стволів XV — поч. XIX ст. На обширному фактичному матеріалі розглянуто великий комплекс методологічних і технологічних інструментів, які допомагають ефективно видобувати джерельну інформацію. Міждисциплінарне дослідження здійснено у широких хронологічних і географічних межах на основі власної дослідницької колекції.
    Видання зацікавить істориків, зброєзнавців, музейників та всіх шанувальників воєнної історії й технології.


159.922.72 М171

Максименко Д. С.

Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія : практична психологія / Д. С. Максименко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 192 с. - ISBN 978-611-01-1105-8 : 160.00

     У цій книзі запропонована система корекційно-розвиваючих занять, що спрямовані на розвиток гармонійної особистості дитини. Вона доповнює загальноосвітню програму дошкільних установ і дозволяє долучити її в план роботи вихователя, музичного керівника, інструктора з фізичної культури, психолога. Книга рекомендується як для педагогів, які працюють з дітьми так і зацікавленим батькам.


159.964.28:159.922.7 Ш839

Шпиц Рене

Психоанализ раннего детского возраста / Р. Шпиц. - Киев : КНТ, 2021. - 208 с. - ISBN 978-611-01-2261-0 : 350.00

     Вошедшие в эту книгу две работы Рене Шпица, одного из основоположников и наиболее ярких представителей генетическою направления в психоанализе, посвящены изучению ранних механизмов становления детской психики. С психоаналитических позиций, опираясь при этом на современные достижения этологии, эмбриологии, детской психологии и медицины, автор рассматривает онтогенез социальных отношений ребенка, развитие его мышления и формирование общих представлений. Особое внимание уделяется начальной стадии семантической и вербальной коммуникации ребенка и возникновению семантического жеста «нет» — первого целенаправленного акта человеческой коммуникации.


159.922.76-056.24:796.11 М171

Максименко Д. С.

Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров'я : практична психологія / Д. С. Максименко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 120 с. - ISBN 978-611-01-1104-1 : 80.00

     У цій книзі представлена система ігор та ігрових завдань, які дозволяють продуктивно спілкуватися з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я (ОМЗ), з огляду на їх вікові та індивідуальні особливості розвитку. Систематичне застосування цих ігрових завдань сприятиме формуванню у дітей позитивної взаємодії з дорослими і однолітками, вікових психологічних досягнень в розвитку, становленню важливих особистісних якостей і соціалізації в цілому.
    Книга рекомендується як для педагогів, які працюють з дітьми з обмеженими можливостями так і зацікавленим батькам.


159.922.76-056.34:616.896 Б246

Барбера Мэри Линч

Детский аутизм и вербально-поведенческий подход. Обучение детей с аутизмом и связанными расстройствами / М. Л. Барбера ; при участии Трейси Расмуссен. - Киев : Сварог, 2021. - 302 с. - ISBN 978-611-01-2003-6 : 200.00

     Описанный в книге Мэри Барберы вербально-поведенческий подход на сегодняшний день зарекомендовал себе как наиболее оптимальный способ коррекции и развития детей с диагнозом «аутизм». Будучи сама матерью аутичного ребенка и одновременно сертифицированным по прикладному анализу поведения, Мэри Барберы смогла изложить весьма непростые концепции и методы этой науки языком, понятным каждому родителю, воспитывающему аутичного ребенка. Книга содержит множество конкретных рекомендаций и примеров. В этом смысле она может быть рекомендована как специалистам, так и самой широкой родительской аудитории - не только тем, кто воспитывает аутично ребенка, но и тем, кто сталкивается с проблемами «трудных» детей.


159.922.76-056.34:616.896 Ш855

Шрамм Роберт

Дитячий аутизм і АВА-терапія, що грунтується на методах прикладного аналізу поведінки / Р. Шрамм. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 140 с. - ISBN 978-611-01-1513-1 : 125.00

     Книга Роберта Шрамма — практично перше керівництво з прикладного аналізу поведінки українською мовою. Призначене для батьків, воно написано простою і зрозумілою мовою і дозволяє оволодіти основами АВА. У книзі не просто пропонуються прийоми, за допомогою яких можна навчити новим навичкам або позбутися небажаної поведінки. Книга вчить розуміти дитину — адже тільки зрозумівши, можна допомогти.


373.2/.5-056.2/.3(075.8) Ц949

Цымбаль О. И.

Коррекция развития детей с особыми образовательными потребностями : учеб.-метод. пособие / О. И. Цымбаль. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 272 с. - ISBN 978-611-01-1554-4 : 185.00

     Содержание учебно-методического пособия соответствует современному уровню развития коррекционной (специальной) педагогики. В нем нашли отражение новые взгляды на сущность патологии, меры профилактики и предотвращение инвалидности, на место человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности в обществе, выделены основные направления коррекционно-развивающей работы, показаны особенности использования традиционных и альтернативных средств коррекции.
     Предназначено для студентов дефектологических специальностей, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации, психолого-педагогических кадров, работающих в системе инклюзивного образования. Может быть использовано родителями детей с особенностями психофизического развития.


159.922.72 М171

Максименко Д. С.

Розвиток розумової діяльності дітей дошкільного віку : практична психологія / Д. С. Максименко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 192 с. - ISBN 978-611-01-1116-4 : 160.00

     У посібнику розкриваються загальні питання організації розумової діяльності дітей дошкільного віку: розвиток розумових дій і розумових здібностей, особливості розвиваючого, проблемного навчання і його методів, значення і місце акційних методів організації розумової діяльності в педагогічній роботі з дітьми, розкривається технологія використання активних засобів навчання — інтелектуальних ігор та пізнавальних казок.
    Книга рекомендується як для педагогів так і для батьків.


615.8:616.8-009.11 М292

Мартин Зиглинда

Обучение моторным навыкам детей с ДЦП : пособие для родителей и профессионалов / З. Мартин. - Киев : КНТ, 2021. - 340 с. - ISBN 978-966-373-949-6 : 420.00

     Каждый родитель ребенка с ДЦП стремится сделать все возможное, чтобы улучшить его двигательные навыки. Книга Зиглинды Мартин подробно описывает, как улучшать навыки крупной моторики у детей с разной степенью поражения мышц и суставов. Читатели узнают об этапах развития моторики у детей с церебральным параличом, о том, как последовательно помогать детям осваивать все более сложные навыки, такие как сидеть, ползти, вставать на четвереньки, стоять и ходить. Автор предлагает упражнения на растяжку, укрепление мышц, освоение разных положений тела, которые могут быть адаптированы к конкретному ребенку и принести со временем пользу, удовольствие и ощутимый результат. В конце книге приведена информация о медицинских препаратах и процедурах, которые могут быть назначены ребенку с ДЦП для улучшения его состояния.
    Издание адресовано родителям детей с ДЦП, физиотерапевтам и другим специалистам, задействованным в помощи детям с церебральным параличом.
© 2017 Запорізький національний університет