Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Дари в бібліотеку 2022


821-84:33
А663

Андрушків Богдан Миколайович

Економічна мудрість в афористиці (5000 крилатих фраз і висловів у коментарях та опонуванні) : в 2 т. Т. 1 : Крилаті висловлювання / Б. Андрушків. - Вид. 2-ге, відкорект., допов. - Тернопіль, 2021. - 464 с. - ISBN 978-966-457-416-4 : 235.00


     У книзі вперше в Україні зроблено спробу в афористичній формі висвітлити економічні категорії, проблеми становлення державності та економіки, моралі й духовності у їх взаємозв'язку та під різними кутами зору. До кожного з афоризмів у формі авторських відступів запропоновано влучні коментарі і трактування у контексті сьогоднішої соціально-економічної ситуації в Україні. Висновки авторів розглядаються з позицій науковців, управлінців, письменників, філософів та культурологів. Процеси, події, явища спроектовано на українське суспільство.
    Засобами афористики та концентрованої мудрості подекуди в саркастично-гумористичній формі, автор пояснює певні застійні явища в розвитку державності та її економічної складової. З позиції Вселенських процесів видання подає своєрідні рецепти виходу з рецесії та економічної кризи і стабілізації суспільних процесів у державі.
    Видання розраховане на економістів, управлінців, політиків, філософів, громадських діячів. Його з успіхом можуть використовувати студенти вищої школи економічного профілю. І нарешті, "Економічна мудрість в афористиці" буде цікавою широкому читацькому загалу.
    Автор висловлює слова вдячності д.е.н., проф., Кирич Н.Б., д.е.н., Погайдак О.Б., Новосядлому Б.Т., за допомогу у зборі та опрацюванні інформації та меценату Стельмаху М.М. за фінансову підтримку видання.
Отримано в дар

821-84:33
А663

Андрушків Богдан Миколайович

Економічна мудрість в афористиці (500 крилатих фраз і висловів у коментарях та опонуванні) : в 2 т. Т. 2 : Говорять мудреці / Б. М. Андрушків. - Вид. 2-ге, відкорект., допов. - Тернопіль, 2021. - 379 с. - ISBN 978-966-457-416-4 : 400.00


     У книзі вперше в Україні зроблено спробу в афористичній формі висвітлити економічні категорії, проблеми становлення державності та економіки, моралі й духовності у їх взаємозв'язку та під різними кутами зору. До кожного з афоризмів у формі авторських відступів запропоновано влучні коментарі і трактування у контексті сьогоднішої соціально-економічної ситуації в Україні. Висновки авторів розглядаються з позицій науковців, управлінців, письменників, філософів та культурологів. Процеси, події, явища спроектовано на українське суспільство.
    Засобами афористики та концентрованої мудрості подекуди в саркастично-гумористичній формі, автор пояснює певні застійні явища в розвитку державності та її економічної складової. З позиції Вселенських процесів видання подає своєрідні рецепти виходу з рецесії та економічної кризи і стабілізації суспільних процесів у державі.
    Видання розраховане на економістів, управлінців, політиків, філософів, громадських діячів. Його з успіхом можуть використовувати студенти вищої школи економічного профілю. І нарешті, "Економічна мудрість в афористиці" буде цікавою широкому читацькому загалу.
    Автор висловлює слова вдячності д.е.н., проф., Кирич Н.Б., д.е.н., Погайдак О.Б., Новосядлому Б.Т., за допомогу у зборі та опрацюванні інформації та меценату Стельмаху М.М. за фінансову підтримку видання.
Отримано в дар

330.322:338.2(477+574)
Ф796

Кошкарбаев К. У., Бирмагамбетов Т. Б., Череп А. В., Воронкова В. Г., Череп А. Г.

Формирование инвестиционной стратегии Республики Казахстан и Украины : монография / К. У. Кошкарбаев, Т. Б. Бирмагамбетов, А. В. Череп [и др.]. - Алматы : Veda press, 2021. - 259 c. - ISBN 978-601-80544-8-8 : 370.00


     В монографии рассмотрены вопросы формирования инвестиционной политики в Казахстане и Украине, национальные и иностранные источники финансирования прямых и финансовых инвестиций. Анализируются инвестиционный климат, процесс привлечения инвестиций в экономику, процес формирования портфеля инвестиций; оценка эффективности инвестиций; оценка финансирования инвестиционной и инновационной деятельности; планирование и проектирование инвестиционной деятельности; управление инвестиционной деятельностью.
    Для студентов и преподавателей экономических факультетов вузов III и IV уровня аккредитации, специалистов по организации и управлению инвестициями, менеджеров предприятий, а также проектировщиков и научно-технических работников.
Отримано в дар

330.322:005
У677

Череп А. В., Олейнікова Л. Г., Крилов Д. В., Череп О.Г.

Управління ефективністю інвестиційної діяльності суб'єктів підприємництва : монографія / А. В. Череп, Л. Г. Олейнікова, Д. В. Крилов [та ін.] ; Запорізький нац. ун-т. - Київ : Кондор, 2018. - 275 с. - ISBN 978-617-7582-71-6 : 400.00


     В монографії розглянуто інвестиційну політику в Україні, національні та іноземні джерела фінансування прямих і фінансових інвестицій.
    Аналізуються інвестиційний клімат, інвестиційний ринок, інвестиційна діяльність, процес залучення інвестицій в економіку, державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні, прийняття інвестиційних рішень, формування портфеля інвестицій; оцінка ефективності інвестицій; оцінка фінансування інвестиційної й інноваційної діяльності; планування і проектування інвестиційної діяльності; управління інвестиційною діяльністю.
    Для студентів та викладачів економічних факультетів вузів III та IV рівня акредитації, спеціалістів по організації та управлінню інвестиціями, менеджерів підприємств, а також проектувальників і науково-технічних працівників
Отримано в дар

001-051(477)"20"(092)
Н34

Науковці України: 30 років досягнень, успіхів і визнання / за заг. ред.: Ю. А. Шеремети, В. М. Зубань, Н. М. Омельченко. - Київ : Альфа-Віта Груп, 2021. - 192 с. - ISBN 978-917-95033-5-1 : 500.00


     Інноваційний характер освіти XXI століття визначає особистісно орієнтовані перспективні педагогічні технології.
    У книзі представлено науковий доробок ряду вчених з галузі педагогіки, економіки, медицини, мистецтва, юриспрунденції, державного управління, аграрних та технічних наук
    Матеріали книги стануть у нагоді керівникам, науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, вчителям закладів загальної середньої освіти, студентам інститутів, університетів, академій та методистам усіх рівнів.
Отримано в дар

378.093.5:[792+72.012](082)
М545

Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів : матеріали V наук.-метод. семінару, 25 листоп. 2021 року / редкол.: Г. В. Локарєва (голов. ред.), Ю. В. Гончаренко, О. В. Філь, Л. О. Гринь ; МОН України, Запорізький нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ, 2021. - 124 с. - 125.00


     У матеріалах конференції висвітлюються теоретико-методологічні проблеми театрального мистецтва і дизайну, розглядаються питання психолого-педагогічного забезпечення підготовки майбутнього актора й дизайнера, а також визначаються завдання, які стоять перед мистецькою освітою та вихованням майбутніх акторів і дизайнерів
    Видання адресоване науковим працівникам, аспірантам, викладачам, практикам у галузі театрального мистецтва та студентам.
Отримано в дар

821.161.2-311.6'06.09
Ш122

Шабаль Катерина Сергіївна

Сучасний український політичний роман: жанрово-стильові особливості : монографія / К. С. Шабаль ; МОН України, Запорізький нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ, 2021. - 185 с. - ISBN 978-966-197-847-7 : 165.00


     У монографії осмислено витоки сучасного українського політичного роману як жанрового різновиду, охарактеризовано його жанрово-стильові особливості, проаналізовано поетику характеротворення.
    Адресовано всім, хто цікавиться сучасною українською літературою.
Отримано в дар

811.161.2'42
Є97

Єщенко Тетяна Анатоліївна

Феномен художнього тексту: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти : монографія / Т. А. Єщенко ; наук. ред. М. І. Степаненко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Львів : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2021. - 470 с. - Тит. арк. англ. - ISBN 978-617-7196-8 : 240.00


     У монографії вперше здійснено системний аналіз текстових категорій у комунікативному, семантичному та прагматичному аспектах. Окреслено сучасний стан наукового розв'язання проблеми комунікативної природи тексту й запропоновано новий підхід до інтерпретування текстових категорій. Обгрунтовано комунікативність як ієрархічно найвищий рівень репрезентації текстових інваріантних ознак тексту, які пов'язані з відображальною здатністю людського мислення, базовими координатами когнітивної, мовленнєво-мисленнєвої діяльності й комунікативного акту - Людина, Простір, Час й експліковані текстовими категоріями антропоцентричності, діалогічності, часу і простору, інформативності й модальності. Схарактеризовано діалогічний синтез інтертекстуальності та інформативності із семіотичним універсумом української культури, указано на їхній зв'язок із національними націєцентричними кодами. Доведено, що етнічна мовна картина світу, мислення авторів українськомовних текстів опосередковано сформовано під впливом прецедентних словесних цілих. Визначено концептуальність як чинник етнічної ідентифікації, культурної зумовленості емотивності мовленнєвого витвору, способів експлікації національного світобачення адресанта через текстову підкатегорію аксіологічності. Для фахівців у галузі філології, викладачів вишів, аспірантів, магістрантів, студентів, учителів-словесників.
Отримано в дар

061.1ЄС(03)
Є245

Європейський Союз : посіб. для журналістів / за підтримки Представництва Європейського Союзу. - Київ, 2020. - 130 с. - 35.00


    
Отримано в дар

09(477)"15/19"[027.54(477-25)
З-11

З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : кол. монографія / наук. ред. Г. І. Ковальчук ; редкол.: Т. Д. Антонюк, Н. П. Бондар, О. В. Заєць [та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2021. - 400 с. : іл. - ISBN 978-966-360-437-4 : 700.00


     Колективна монографія є підсумком наукових досліджень з історії книжкової культури України, що проводилися науковцями Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського впродовж 2016—2018 років на базі фондів відділів стародруків та рідкісних видань, образотворчих мистецтв, музичних фондів, зарубіжної україніки, бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Історія книжкової культури України XVI—XX ст., що постає зі сторінок цього видання, має різноаспектний, але абсолютно достовірний характер, оскільки грунтується на конкретних джерелах. Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів, істориків вітчизняної культури. Отримано в дар

94(477.64)"1771/1797"
М157

Макидонов Андрей Владимирович

История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770-1797) / А. В. Макидонов. - Запорожье : СТАТУС, 2021. - 564 с. : илл. - ISBN 978-617-7759-85-9 : 1200.00


     Эта книга является публикацией комплекса документов, отражающих основание и строительство Днепровской линии, а также службу на Линии ее военных руководителей и различных воинских команд.
    Издание адресуется как специалистам-историкам, так и всем тем, кто интересуется историей России XVIII века.
Отримано в дар

94(477)"1995/2005"
Г142

Гайдуцький Павло Іванович

Україна за президентства Л. Д. Кучми / П. І. Гайдуцький. - Київ : ДКС Центр, 2021. - 608 с. : фот. - До 30-річчя відновлення Незалежності України. - ISBN 978-617-7300-92-1 : 400.00


     Ця книга про політичні та економічні виклики, що випали на долю України за 30 років незалежності. Основну увагу акцентовано на періоді президентства Л. Д. Кучми (1995-2005 рр.), коли було здійснено радикальні реформи, подолано глибоку трансформаційну кризу, забезпечено рекордне зростання економіки, створено та утверджено інститути державності, зміцнено міжнародний авторитет України, забезпечено мир і спокій в країні.
    Для тих, хто бореться за Україну.
Отримано в дар

811.161.2'373.611
Б613

Білоусенко Петро Іванович, Бойко Лариса Петрівна, Тернова Алла Іллівна

Нариси з історії українського словотворення (іменники pluralia tantum) : монографія / П. І. Білоусенко, Л. П. Бойко, А. І. Тернова. - Запоріжжя ; Київ : ЛІПС ЛТД, 2021. - 236 с. : фот. - Бібліогр.: с. 180-203. - ISBN 978-966-191-250-1 : 250.00


     У монографії на матеріалі, виявленому в писемних пам'ятках XI -початку XXI ст. різних стилів і жанрів, а також у сучасних діалектах досліджено шляхи лексикалізації граматичних форм множини іменників та описано розвиток функцій формантів іменників pluralia tantum від праслов'янської доби до сучасності.
    Для мовознавців, учителів, студентів філологічних факультетів.
Отримано в дар

81'272'42
К449

Кісь Роман Ярославович

Глобальне - національне - локальне (соціяльна антропологія культурного простору) : монографія / Р. Я. Кісь ; НАН України, Ін-т народознавства. - 2-ге вид. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2021. - 360 с. - ISBN 978-966-02-9579-7 : 230.00


     У монографії вперше в українському культурознавстві та лінгвокультурології розглянуто соціокультурний простір як поле розгортання дискурсивних практик, що вкорінені у розмаїті сфери життєдіяльності. Досліджено процеси сенсоутворювання, що відбуваються у надрах життєдіяльности людей у лоні їх розмаїтої дискурсивної активності. Проблему власне українського лінгвокультурного середовища в містах (а також його дисперсійности та функціональної неповноти) автор розглядає на тлі процесів глобалізації, креолізації та маргіналізації самих носіїв української культури. У цьому контексті, зокрема, взаємодію глобального та локального розглянуто як так звану глокалізацію (зустрічний рух смислоформ, знакових систем та способів комунікування).
    Для етнологів, соціяльних антропологів, культурологів, а також тих, хто цікавиться питаннями лінгвокультурології.
Отримано в дар

81'272'42
К449

Кісь Роман Ярославович

Мова, думка і культурна реальність : (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) / Р. Я. Кісь ; НАН України, Ін-т народознавства. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2021. - 336 с. - ISBN 978-966-02-9578-0 : 230.00


     Ця книга - одна з перших розвідок в українській лінґвок) рології. У ній зібрані унікальні матеріяли про зв'язок мови і менталь-пости, мови і культури українського народу, на широкому тлі мовних фактів виявлено закономірності мовної поведінки різних етносів.
     Роман Кісь - етнограф за фахом, який упродовж багатьох років, перебуваючи в експедиціях, досліджував чукотську культуру. Основні міркування автора з етнолінгвістики, лінгвокультурології підтверджують також матеріяли про мовну картину світу чукотського народу.
    Книга є справжнім дарунком не лише для науковців (лінгвістів, етнографів, культурологів), але й для книголюбів, які цікавляться звичаями, обрядами, ритуалами різних народів.
Отримано в дар

111.32
К449

Кісь Роман Ярославович

Окремішнє Я і смислові світи (нова філософія суб'єктивности) / Р. Я. Кісь ; НАН України, Ін-т народознавства. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2021. - 410 с. - ISBN 978-966-02-9737-1 : 230.00


     У своїй останній книзі - грунтовному трактаті з фундаментальної сенсології - автор прецизійно й зусебіч розкриває суть своєї авторської концепції. Йому вдається ретельно, завдяки зосередженому й глибокому вслуханню в повсякчасний "шурхіт" смислових "шлейфів", простежити й омовити шлях оприсутнення й буквального розгортання-експлікації істини, проявлювання смислів із надр нашого єства й смислових світів життєсвіту - сенсокінесису. Докладно описано й онтично узасаднену спроможність людини до сенсотворення, яка є позачасовою чи всечасовою, смисли особистісної свободи та самоконструювання Яйности.
     Автор здійснює своєрідну трансмісію в майбутнє, формулюючи певне підложжя смислів, певний ресурс сенсів задля прийдешнього сенсотворення-культуротворення, задля можливого употужнення креатосфери та можливого "згущування" інтерперсональних (кросперсональних) смислових полів та субдискурсивних локусів співприсутности та співдіяння.
     Для усіх тих гуманітаріїв, фахівців із соціальних наук та філософів, які розуміють визначальну перспективність інтердисциплінарних та трансдисциплінарних студій у гуманістиці.
Отримано в дар

94(477)"19"
С60

Солдатенко Валерій Федорович

Україна: революційна доба й наступні десятиліття : історико-історіографічні есе / В. Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. - 520 с. - ISBN 978-966-02-9563-6 : 340.00


     До збірки відібрано 18 матеріалів, опублікованих, або підготовлених до друку автором за останнє п'ятиріччя. В них відбивається науковий пошук, яким наповнена вітчизняна історична наука, що розробляє актуальну проблематику досвіду XX століття. Певна частина публікацій, присвячена здійснюваним спільно із зарубіжними колегами проектами, з'явилася у російськомовних виданнях і маловідома українським читачам. Під час підготовки до друку всі вони переглянуті, в разі потреби, до них внесені необхідні виправлення й мінімальні доповнення для узгоджень між сюжетами книги. У випадках передруків тексти подаються переважно у первісному варіанті й формі відповідного видання із зазначенням републікацій. або ж, у разі деяких розбіжностей, тим, яким надається авторська перевага.
Отримано в дар

304:316.4(477)
С89

Суб'єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози : аналіт. доп. / за ред. О. М. Майбороди ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. - 88 с. - ISBN 978-966-02-9533-9 : 80.00


     У роботі розглянуто комплекс питань, пов'язаних з утвердженням цивілізаційноі суб'єктності України на сучасному етапі - виявлено причини і чинники, якими гальмується утвердження геополітичної і геоекономічної суб'єктності України, встановлено ступінь адаптованості вітчизняного законодавства і правоохоронної системи до європейської моделі, проаналізовано нові прояви у духовному .житті і культурі України, розглянуто загальні перспективи утвердження України як суб'єкта західної цивілізації за визначальними політичними, соціально-економічними, правовими, духовними ознаками.
    Аналітичну доповідь підготовлена за результатами наукового дослідження "Суб'єктність України в сучасному світі: оцінки. стратегії, прогнози" за Конкурсом соціально-гуманітарних проектів НАН України.
Отримано в дар

94(477)"1990/2020":329(477)
К24

Кармазіна Марія Степанівна

Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 - початок 2020 рр.) / М. С. Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2020. - 88 с. - ISBN 978-966-02-9543-8 : 80.00


     У дослідженні аналізуються особливості та етапи процесу становлення і розвитку політичних партій в Україні у період з кінця 1990 до початку 2020 рр. Окрему увагу приділено феномену перейменування партій (що сприяло, з-поміж іншого, своєрідному штучному збільшенню тривалості історії політсил, не прогнозованим змінам керівництва, як і програмним цілям та проголошуваним ідеалам), специфіці постання у їх середовищі у той чи інший період творення багатопартійності "персональних", іменних та регіональних партій, деструктивному (у переважній більшості) явищу появи та функціонування партій, назви яких дублювали найменування хронологічно більш ранніх політичних утворень, діяльність яких з тих чи інших причин уже добігла кінця, тощо.
    По-своєму унікальні кількісні та якісні дані (про період функціонування, зміни назв, припинення, відновлення діяльності партійних утворень, особливостей їх статусу) містить "Каталог політичних партій в Україні зареєстрованих Міністерством юстиції України у період з листопада 1990 до 1 січня 2020 рр.)". укладений на основі не лише оприлюдненої Міністерством юстиції України інформації, але й збереженої у фондах поточного архіву міністерства щодо усіх зареєстрованих упродовж 30 років партій.
Отримано в дар

94(477)"19/20"+323.15
Н354

Національні меншини України в політичних процесах XX-XXI століть: стан і проблеми дослідження : [монографія] / авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач [та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАНУ, 2020. - 624 с. - ISBN 978-966-02-9477-6 : 320.00


     У книзі представлено результати дослідження досвіду формування, тенденцій, проблем і актуальних завдань розвитку наукового знання про місце і роль національних меншин України в політичних процесах XX - XXI століть, а саме: а) на початку XXстоліття, 6) уроки Першої світової війни. Української революції та державотворення, в) у міжвоєнний період, г) під час Другої світової війни, д) в Українській РСР 1945 - 1990 років, є) у сучасній Україні.
    Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
Отримано в дар

005.1:[338:004](062)
Ф796

Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації : матеріали міжнар. н.-практ. конф., присвяч. 25-річчю створення каф. менеджменту орг. та упр. проектами, 23-24 вересня 2021 року / ред.-упоряд. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 706 с. - ISBN 978-966-992-635-7 : 300.00


     Матеріали Міжнародної науково-практичноі конференції "Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації" присвячено 25-річчю створення кафедри менеджменту організацій та управління проектами, матеріалах конференції висвітлено тези восьми секцій: 1. Історія еволюції менеджменту від класичного до цифрового. 2. Зарубіжний та вітчизняний досвід становлення публічного управління та адмініструванія. 3. Розвиток інформаційної економіки, підприємництва та фінансів. 4. Розвиток обліку, аналізу, оподаткування та аудиту. 5. Сучасна інженерія. економіка та менеджмент як невід'ємні складові інноваційно-екологічного та техніко-економічного розвитку промисловості України. 6. Креативні технології цифрової економіки і цифрового менеджменту як чинники сталого розвитку туристичного бізнесу. 7. Промисловий менеджмент як ключовий чинник виходу України з кризи. 8. Стратегічний менеджмент в галузях національної економіки (металургія, будівництво, енергетика. галузеве машинобудуваннія, екологія). 6 секція "Креативні технології цифрової економіки і цифрового менеджменту як чинники сталого розвитку туристичного бізнесу" проходила під егідою програми ЄС Еразмус+. напрям ім. Жана Моне у рамках проекту 62О720-ЕРР-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE "Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні".
    Рекомендовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та магістрантам, усім хто цікавиться проблемами формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації.
Отримано в дар

821.161.2.0'05*Свид:811.161.2'373.7
Ф823

Фразеологізми в ідіостилі Анатолія Свидницького : словник / уклад.: Б. О. Коваленко, Н. Д. Коваленко. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2019. - 364 с. - ISBN 978-617-7626-62-5 : 190.00


     У словнику подано фразеологізми, наскрізно вибрані з художніх та фольклорно-етнографічних творів А. Свиницького - письменника-подолянина, представника шістдесятників XIX ст. Описано значення сталих виразів, визначено їх сецифіку через порівняння з одиницями словника української літературної мови; продемонстровано особливості фразеовживань у рукописах автора й академічному виданні його творів.
    Для науковців, викладачів і студентів філологічних факультетів вишів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.
Отримано в дар

271.22-6(477)"15/16"
З-51

Зема Валерій Євгенович

Київська митрополія перед викликами Ренесансу та Реформації = The Kyivan Metropolitanate and the Challenges of the Renaissance and Reformation : монографія / В. Є. Зема ; відп. ред. В. Смолій. - Київ : Критика, 2020. - 464 с. - бібл., покаж. - ISBN 978-966-2789-11-9 : 350.00


     Книжку дослідника Валерія Земи присвячено одному з ключових процесів в історії Київської митрополії - спробам знайти шлях до порозуміння та поєднання з Римом, що тривали від початку XV століття. Прагнення навести мости, які сполучили би візантійсько-руську релігійну культуру й латинський Захід, постало під впливом конциліяризму - європейського руху, зіпертого на ідеалістичному уявленні про можливість відродження генеральних чи навіть уселенських соборів, а отже, й відновлення спільної участи західної та східних Церков ув осмисленні та визначенні долі християнства. Відтак ці засновки розвинув Станіслав Оріховський, висунувши засадничо ренесансну ідею повернення до системи старожитньої пентархії, в рамках якої вибудовувалися стосунки між східними патріярхатами та Римом за пізньої античности й раннього Середньовіччя. У своїй грунтовній, ретельній і вельми софістикованій розвідці історик детально й різнобічно аналізує перебіг цього нового зближення Києва з латинським Заходом напередодні Берестейської унії й на тлі дедалі викличніших звершень Реформації та щораз потужнішого впливу протестантизму на православних.
    Дослідження опоряджено прилогою. яка містить археографічно відтворені тексти низки пам'яток руської гомілетичної традиції, а також докладною бібліографією та покажчиком.
Отримано в дар

94(477)"19/20":355
У933

Ушанова Світлана Валеріївна, Тимофєєв Валерій Якович

Українське козацтво. Історія сучасного козацького руху : нарис / С. В. Ушанова, В. Я. Тимофєєв. - Дніпро : Середняк Т. К., 2021. - 222 с. - ISBN 978-617-8010-12-6 : 100.00


    
Отримано в дар

323.1:316.3(477)
Р83

Рудакевич Олег Михайлович

Націологічні засади модернізації українського суспільства : монографія / О. М. Рудакевич. - Київ : Політія, 2020. - 360 с. : фот. - (Бібліотека АПН України). - ISBN 978-966-97788-4-0 : 245.00


     У монографії розкриті націологічні засади модернізації українського суспільства. Основна увага зосереджена на таких незмінних впродовж десятиліть проблемах українського націєтворення: обгрунтування моделі модерної української нації, розбудова України як національної держави, осмислення змісту сучасної української національної ідеї, формування адекватної вимогам часу політичної культури, нейтралізація негативів українського менталітету, утвердження основ публічної політики та демократії, убезпечення суверенітету української нації. В основі дослідження - розроблені автором етнополітична концепція нації і теоретико-методологічні засади аналізу національної політичної культури.
    Книга адресована науковцям, політикам, політологам, державним службовцям, активістам громадянського суспільства, студентам, усім, хто цікавиться питаннями життєдіяльності та розвитку української нації.
Отримано в дар

378.093.5:792.071.2.028(063)"20"
С833

Стратегія розвитку професійної підготовки та естетичного виховання майбутніх акторів і дизайнерів у третьому тисячолітті : матеріали ІІ Всеукраїнської н.-практ. конф., 20-21 листоп. 2020 р. / голов. ред.: Г. В. Локарєва, Ю. В. Гончаренко. - Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 140 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi61/0046017.pdf. - 80.00


     У матеріалах конференції висвітлюються теоретико-метолологічні проблеми театрального мистецтва та дизайну, розглядаються питання психолого-педагогічного забезпечення підготовки майбутнього актора та дизайнера, а також визначаються завдання, які стоять перед мистецькою освітою та вихованням майбутніх акторів і дизайнерів.
    Видання адресоване науковим працівникам, аспірантам, викладачам, практикам у галузі театрального мистецтва та студентам.
Отримано в дар

32-027.21(075.8)
М717

Міщенко Алла Борисівна

Політологія : навч. посіб. / А. Б. Міщенко. - Київ : Літера-К, 2022. - 102 с. : фот. - ISBN 978-617-520-148-0 : 90.00


     Посібник містить систематизований виклад найважливіших явищ та процесів у сфері політичної науки та прикладного політологічного знання з урахуванням теоретико-методолічних доробків вітчизняних та зарубіжних вчених. Особливий формат посібника, що оформлений у вигляді схем, таблиць та коротких коментарів до них, забезпечує зрозумілий та доступний формат засвоєння знань щодо історії та теорії політичних вчень, місця й ролі політичних суб'єктів, проблем легальної влади та легітимних маханізмів її утримання, форм держави та основних типів політичних режимів. Окремо розкриваються питання суспільно-політичних об'єднань та їх місця у розвитку країн і націй, різновиди партійної та виборчої систем, а також форм політичної свідомості та культури. Детально описані характеристики світової політики, міжнародних організацій, форм міждержавної взаємодії та особливостей участі України у глобальних процесах.
    Навчальний посібник рекомендовано для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів та тим, хто переймається й цікавиться політологією як наукою та політикою як сферою життєдіяльності.
Отримано в дар

51-7:620.178.7:629.76
М34

Математичні моделі та прогнозування руйнівних навантажень в ракетно-космічних системах : кол. монографія / за ред. О. В. Дегтярьова, В. З. Грищака, В. М. Сіренка. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 260 с. - ISBN 978-966-992-583-1 : 200.00


     Монографія присвячена математичному моделюванню напружено-деформованого стану та стійкості силових елементів ракетно-космічної техніки. Наведено аналітичні, чисельні та експериментальні підходи до визначення їх несучої здатності в реальних умовах експлуатації. Запропоновані математичні моделі та чисельні підходи реалізовані у вигляді пакетів програм, за допомогою яких визначено напружено-деформований стан конструкцій аерокосмічної галузі. На основі проведених досліджень одержано раціональні параметри елементів конструкцій. Для наукових співробітників, аспірантів та інженерів, які займаються проблемами проектування та створення конструкцій і систем ракетно-космічної техніки.
Отримано в дар

342.922.082.6(477)+35.082.6
К795

Кремова Дар'я Сергіївна

Інститут присяги у службовому праві України : монографія / Д. С. Кремова. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 176 с. - (Нові грані адміністративного права України). - ISBN 978-966-992-691-3 : 175.00


     У монографії висвітлюються основні положення новітньої вітчизняної теорії права стосовно розуміння службового права, його місця і ролі у системі національного права, місця у його системі інституту присяги. Обгрунтовується інституційний характер присяги у службовому праві, аналізується генеза інституційного формування, суб'єктний, процедурний, деліктний аспект, а також визначаються основні напрямки розвитку інституту присяги у службовому праві України.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.
Отримано в дар

342.98:351.74/.76
Є72

Єрмак Олександр Олександрович

Адміністративно-правовий статус державного службовця в системі правоохоронних органів : монографія / О. О. Єрмак. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 290 с. - ISBN 978-966-992-584-8 : 290.00


     У монографії здійснено комплексне, системне та порівняльне дослідження адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронних органів. Досліджено основні напрями розвідок вчених, які займались вивченням проблем, пов'язаних із: проходженням державної служби в правоохоронних органах; виокремлено особливості адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронних органів, охарактеризовано окремі елементи адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронних органів.
    Окреслено концептуальні засади розвитку інституту державної служби в правоохоронних органах. Висвітлено визначення специфіки нормативного закріплення адміністративно-правового статусу державного службовця у Федеративній Республіці Німеччина, Французькій Республіці, Республіці Польща, Сполучених Штатах Америки.
    Запропоновано внесення змін до чинного законодавства, спрямованих на удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу державного службовім правоохоронного органу. Монографія буде корисна для працівників державних органів, аспірантів, науковців, державних службовців, широке коло читачів, які цікавлять проблематикою нормативного врегулювання адміністративно-правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів.
Отримано в дар

340
Н733

Новітні досягнення та вектори розвитку сучасної юриспруденції : кол. монографія. Ч. 1. - Львів ; Торунь : ЛІГА-ПРЕС, 2021. - 448 с. - ISBN 978-966-397-244-2 : 230.00


    
Отримано в дар

340
Н733

Новітні досягнення та вектори розвитку сучасної юриспруденції : кол. монографія. Ч. 2. - Львів ; Торунь : ЛІГА-ПРЕС, 2021. - 420 с. - ISBN 978-966-397-244-2 : 230.00


    
Отримано в дар

342.951:347.963(477)
Б23

Банах Сергій Володимирович

Адміністративно-правове забезпечення функціонування органів прокуратури України : монографія / С. В. Банах. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. - 372 с. - ISBN 978-966-654-622-0 : 260.00


     Представлена монографія с сучасним комплексним дослідженням та продовженням наукової розробки питань адміністративно-правового забезпечення функціонування органів прокуратури України в умовах реформування.
    У монографії: проаналізовано теоретико-методологічні засади функціонування органів прокуратури в системі органів кримінальної юстиції та публічної адміністрації; досліджено міжнародні стандарти та зарубіжний досвід організації органів прокуратури; охарактеризовано правове забезпечення публічного адміністрування в органах прокуратури України; досліджено адміністративно-правові засади формування та функціонування системи роботи з персоналом в органах прокуратури України; проаналізовано інформаційно-правове забезпечення органів прокуратури України; а також охарактеризовано сучасний стан, проблеми та перспективи реформи прокуратури.
Отримано в дар

342.9:351.713
М482

Маслова Анна Борисівна

Органи, що реалізують державну митну політику, як складова системи публічного адміністрування: організаційно-правові аспекти реформування : монографія / А. Б. Маслова. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 388 с. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-966-992-323-3 : 330.00


     Монографія присвячена визначенню на підставі аналізу доктринальних та нормативних джерел організаційно-правових аспектів реформування органів, що реалізують державну митну політику.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.
Отримано в дар

351.74+342.95]:342.7
П305

Петров Сергій Євгенович

Головний сервісний центр МВС України: питання теорії та практики реалізації адміністративно-правового статусу : монографія / С. Є. Петров. - Одеса : Гельветика, 2020. - 404 с. - ISBN 978-966-992-459-9 : 300.00


     Монографія присвячена проблемі визначення особливостей адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС, його поняття, ознак, елементів. В роботі широко представлено теоретичні погляди на зміст елементів адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС, відповідність рівня правового регулювання потребам здійснення завдань, покладених на цей орган, визначено прогалини, недоліки та протиріччя нормативно-правового регулювання. Запропоновано авторський підхід, яким запропоновано оновлену концепцію адміністративно-правового статусу цього органу як правоохоронного органу в широкому розумінні, діяльність якого у сфері забезпечення публічно-сервісної функції держави в особі МВС має виконувати правоохоронну роль щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів. На основі науково обгрунтованого підходу та аналізу досвіду зарубіжних країн внесено пропозиції з удосконалення чинного законодавства.
     Розрахована на викладачів, аспірантів (ад'юнктів), магістрів і студентів юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного адміністративного права.
Отримано в дар

342.951:339.543(477)
Л442

Лемеха Ростислав Ігорович

Теоретико-методологічні та правові засади митних режимів в Україні : монографія / Р. І. Лемеха. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 344 с. - ISBN 978-966-992-450-6 : 290.00


     Монографія присвячена актуальним проблемам становлення та розвитку інституту митних режимів в Україні. Комплексний аналіз наукових джерел, джерел національного права та досвіду країн світу дозволив визначити місце цього правового інституту в системі митного та адміністративного права України. Детально аналізуються теоретико-методологічні та правові засади митних режимів. Особлива увага приділяється понятійному апарату, адже в наукових джерелах представлені різноманітні підходи до визначення поняття митних режимів, до визначення їх ознак та класифікації. З огляду на позитивний досвід країн світу пропонуються шляхи вирішення існуючих у цій сфері проблем на теоретичному, правотворчому і правозастосовному рівнях. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, а також читачів, які цікавляться актуальними проблемами митного та адміністративного права.
Отримано в дар

342.92(4+477)
М188

Малетич Михайло Михайлович

Адміністративні провадження у глобальному, європейському та національному вимірі: сучасний стан реформування та перспективи розвитку законодавства : монографія / М. М. Малетич. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 328 с. - ISBN 978-966-992-591-6 : 290.00


     У монографії розкрито основні види сучасних адміністративних проваджень та вимог до них у вигляді стандартів, принципів, правил, що визначають загальні закономірності їх реалізації на глобальному, європейському та національному рівні з урахуванням сучасних викликів.
    Автором розглянуто теоретико-правові, методологічні, порівняльно-правові, міжнародні, європейські, адміністративно-правові засади реалізації прав учасників адміністративних проваджень різних рівнів з урахуванням стандартів належного адміністративного процесу, належної адміністрації, захисту прав і свобод людини на основі європейського правового механізму захисту прав людини.
    Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо врахування рис європейських адміністративних проваджень та їх вимог при проведенні адміністративно-правової реформи в Україні. Розраховано на працівників державних органів, аспірантів, науковців, державних службовців, широке коло читачів, які цікавляться проблематикою євроінтеграції України, трансформацією адміністративно-правового регулювання з урахуванням європейських стандартів адміністративних проваджень.
Отримано в дар

94(477.64)"177/178":355
Т35

Територія, мережа поселень, персональний склад запорозького козацтва середини 1770 - початку 1780-х рр. : зб. док. / упоряд.: П. Бойко, В. Брехуненко, А. Заяць, О. Амеліна. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка ; Київ : ІУАД, 2021. - 544 с. - ISBN 978-617-10-0641-6 : 400.00


     У збірнику здійснено археографічне видання іменних списків запорозьких козаків 1776, 1778, 1779, 1782 рр. та комплексу супровідної документації. Історичні джерела, що стали об'єктом публікації, фіксують персональний склад значної частини запорожців, містять важливу інформацію про опанування козаками території Запорожжя, мережу поселень у деяких його частинах, долю старшинського прошарку в кінці 1770 -на початку 1780-х рр. Документи підбивають підсумок запорозького періоду й водночас є відправним пунктом для дослідження подальших персональних історій колишніх козаків та загалом еволюції населення краю в імперських трансформаціях останньої чверті XVIII - початку XIX ст.
    Для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться історією України.
Отримано в дар
© 2017 Запорізький національний університет